Electrolux EDH3684PW3, EDH3684PDE User manual

Electrolux EDH3684PW3, EDH3684PDE User manual
EDH3684PDE
BG
HR
EL
Барабанна сушилня
Sušilica
Στεγνωτήριο
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Οδηγίες Χρήσης
2
22
39
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................10
7. НАСТРОЙКИ....................................................................................................12
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 15
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................18
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................19
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да се използва от деца на 8 или
повече години и от хора с увреждания, ако са
получили инструктаж и/или контролиран преглед
за безопасна употреба на уреда и разбират
потенциалните опасности.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационният отвор в основата (ако е наличен)
не бива да бъде покриван от килим, мат или
всякакви покривала.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен поток на
газове в помещението от уреди, които горят други
газове или горива, включително открит огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Не превишавайте обема за максимално зареждане
в 8 кг (вижте глава "Таблица с програми").
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете мъха или останки от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
5
6
www.electrolux.com
•
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
•
•
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е само за домашна
употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
2.6 Изхвърляне
•
2.5 Компресор
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
•
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
1
2
3
4
5
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
6
7
8
9
10
11
За по-лесно товарене с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
7
Водосъдържател
Kомандно табло
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Ключ за програмите и ключ за
изключване на
2 Индикатори
3 Екран
4
панел Time (Час)
5
панел Delay (Отлагане)
6
панел Buzzer (Звънец)
7
панел Anti-crease (Против
намачкване)
8
панел Start/Pause (Старт /
Пауза)
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Kондензатор
Водосъдържател
Филтр
Отложен старт
Защита за деца
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Звукови сигнали
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Cotton (Памук)
хо)
Extra Dry (Много су‐ Ниво на изсушаване: Extra Dry
(Много сухо).
Cupboard Dry+ (Су‐
хо за прибиране+)
Ниво на изсушаване: Strong Dry
(Силно изсушаване).
Cupboard Dry (Су‐ Ниво на изсушаване: Cupboard Dry
(Сухо за прибиране).
хо за прибиране)2) 3)
Iron Dry (Сухо за
гладене) 2)
8кг/
8кг/
8кг/
Ниво на изсушаване: Подходяща за
8кг/
дрехи за гладене.
Synthetic (Синтетика)
хо)
Extra Dry (Много су‐ Ниво на изсушаване: Extra Dry
(Много сухо).
3,5кг/
Cupboard Dry (Сухо
за прибиране) 2)
Ниво на изсушаване: Cupboard Dry
(Сухо за прибиране).
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Ниво на изсушаване: Подходяща за
3,5кг/
дрехи за гладене.
Sports (Спортно
облекло)
Спортни дрехи, тънки и леки тъка‐
ни, микрофибри и полиестер, които
не се гладят.
2кг/
Time Drying (Време
за сушене)
С тази програма можете да използ‐
вате опцията Time (Час) и да зада‐
дете времетраене на програмата.
8кг/
3,5кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
не)
Refresh (Освежава‐
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Освежаване на тъкани, които са би‐
1 кг
ли прибрани.
Wool Refresh (Ос‐
вежаване на вълна)
Освежаване на вълнени тъкани.
Вълнените дрехи стават меки и
удобни. Извадете дрехите веднага,
след като програмата завърши.
1 кг
Delicates (Фини тъ‐
кани)
Фини материи.
3кг/
За сушене на единични или двойни
шалтета и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж).
3кг/
Шалтета
Easy Iron (Лесно
гладене)
Тъкани за лесно поддържане, за
които е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни
при различните видове тъкани. Из‐ 1кг (или 5 ризи)/
тръскайте дрехите преди да ги сло‐
жите в уреда. Когато завърши про‐
грамата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
3) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е “Стандартна
програма за памук”. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е
най-ефективна от гледна точка на консумацията на енергия за сушене на нормално
мокро памучно пране.
6. OПЦИИ
6.1 Time (Час)
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
6.2 Anti-crease (Против
намачкване)
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
функция поддържа прането в
барабана за избрания период от
време и го предпазва от намачкване.
Прането може да се извади по време
на фазата против намачкване.
6.3 Buzzer (Звънец)
може да чуете алармения звънец при:
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
Можете да активирате
опцията Buzzer (Звънец) с
всички програми.
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Cotton (Памук)
Extra Dry (Много
сухо)
■
■
Cupboard Dry+
(Сухо за прибиране
+)
■
■
Cupboard Dry
(Сухо за прибиране)
■
■
Iron Dry (Сухо за
гладене)
■
■
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Много
сухо)
■
■
Cupboard Dry
(Сухо за прибиране)
■
■
Iron Dry (Сухо за
гладене)
■
■
Sports (Спортно
облекло)
■
■
■
■
■
■
Time Drying (Вре‐
ме за сушене)
■
Refresh (Освежа‐
ване)
Wool Refresh
(Освежаване на
вълна)
■ 2)
11
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
■
12
www.electrolux.com
Програми1)
Delicates (Фини
тъкани)
■
■
■
Шалтета
Easy Iron
(Лесно гладене)
■
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. НАСТРОЙКИ
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
A
B
C
D
E
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
A. Time (Час) Панел
B. Delay (Отлагане) Панел
C. Buzzer (Звънец) Панел
D. Anti-crease (Против намачкване)
Панел
E. Start/Pause (Старт / Пауза) Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само ако ключа за изключване
е отключен.
OFF
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Използвайте програматора, за да
зададете която и да е програма.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
7.2 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Използвайте програматора, за да
зададете която и да е програма.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
БЪЛГАРСКИ
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
13
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Какво да правим при използване за
първи път:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла
на сушене (първите 3 - 5
мин.) нивото на шума може
да е малко по-високо. Това
е заради стартирането на
компресора. Това е
нормално за уреди с
компресор, като
хладилници или фризери.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Завъртете копчето на програмите
на
OFF (ИЗКЛ.)
2. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
14
www.electrolux.com
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
•
Индикаторът
•
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
премигва.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
1. Завъртете копчето на програмите
на
OFF (ИЗКЛ.)
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Фазата за защита от намачкване
предотвратява намачкванията по
прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
Индикаторът
е включен, но не
примигва.
Start/Pause (Старт / Пауза)
индикаторът изгасва.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги от външната страна.
Препоръчваме да задавате
правилна програма, приложима към
вида тъкани, които се намират в
уреда.
Етикет
•
•
•
Не слагайте тъмни цветове заедно
със светлите. Тъмните цветове
могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
предотвратите намачкване.
Уверете се, че количеството не е
повече от допустимото според
програмната таблица.
Само сухо пране, което е
подходящо за сушене в сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
БЪЛГАРСКИ
Етикет
15
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
16
www.electrolux.com
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
БЪЛГАРСКИ
5.
17
6
2
1
7.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да
предотвратите
наранявания по металната
повърхност.
11.4 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
18
www.electrolux.com
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че уредът е заземен.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможно решение
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако про‐
блемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
19
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някой места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1090 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
5A
Обща консумирана мощност
950 W
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на електроенергия1)
2,65 кВч
Годишна консумация енергия2)
308 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
20
www.electrolux.com
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
Този продукт съдържа херметически запечатан флуориран газ
Предназначение на газта
R134a
Тегло
380 г
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
1430
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
159 мин.
2,32 кВч
1000 об./ 60%
181 мин.
2,65 кВч
1400 об./ 50%
111 мин.
1,66 кВч
1000 об./ 60%
127 мин.
1,89 кВч
57 мин.
0,64 кВч
65 мин.
0,72 кВч
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 об./ 40%
за прибиране)
800 об./ 50%
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Моля, рециклирайте всички материали
маркирани със символът
.
Изхвърлете всички опаковащи
материали, както е прието и
БЪЛГАРСКИ
помогнете за опазването на природата
и бъдещите поколения. Не
изхвърляйте електрическо оборудване
маркирано със символът , както и
битови отпадъци. Изхвърлете всички
елетронни предмети чрез близките
местни събирателни пунктове или
местните служби или центрове за
рециклиране.
21
22
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE........................................................................ 23
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 25
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 27
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................27
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................28
6. OPCIJE.............................................................................................................30
7. POSTAVKE...................................................................................................... 31
8. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 32
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................32
10. SAVJETI......................................................................................................... 33
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................34
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................36
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 37
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
23
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim sposobnostima uz uvjet
da su dobile upute i/ili da ih se nadgleda zbog sigurne
upotrebe uređaja i razumijevanja mogućih opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno jew držati podalje
od uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od otvorenih
vrata uređaja.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja iznad perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili, uz
ispravan razmak, ispod kuhinjske ploče (pogledajte
letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne
smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom
podnom oblogom.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Ne prekoračujte maksimalnu težinu punjenja koja
iznosi 8 kg (pogledajte poglavlje "Programi pranja").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
25
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i
prostrete tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skinite pakiranje i transportne vijke.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima temperatura može biti niža
od 5 °C ili viša od 35 °C.
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uz zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.5 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
HRVATSKI
27
3. OPIS PROIZVODA
1
1
2
3
4
5
2
3
6
7
8
9
10
4
11
5
10
6
9
7
8
11
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Natpisna pločica
Za jednostavnost punjenja
rublja ili postavljanja vrata su
reverzibilna. (pogledajte
priloženi letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Programator i
isključivanje
2 Indikatori
3 Zaslon
prekidač za
4
Dodirna tipka Vremensko
sušenje
5
Dodirna tipka Odgoda
6
Dodirna tipka Zujalica
7
Dodirna tipka Zaštita od gužvanja
8
Dodirna tipka Start/pauza
28
www.electrolux.com
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča mora
uvijek biti čista i suha.
4.1 Indikatori
Indikatori
Opis
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzator
Spremnik vode
Filtar
Odgodi početak
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Trajanje programa
-
Trajanje sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Pamuk
Ekstra suho
Razina sušenja: ekstra suh.
8kg/
Suho za ormar+
Razina sušenja: snažno suho.
8kg/
Suho za ormar2) 3) Razina sušenja: suho za ormar.
8kg/
HRVATSKI
Programi
Suho za glačanje 2)
Vrsta punjenja
Razina sušenja: prikladno za
glačanje.
29
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
8kg/
Sintetika
Ekstra suho
Razina sušenja: ekstra suh.
3,5kg/
Suho za ormar 2)
Razina sušenja: suho za ormar.
3,5kg/
Suho za glačanje
Razina sušenja: prikladno za
glačanje.
3,5kg/
Sport
Sportska odjeća, tanka i lagana tkani‐
na, mikrofibra, poliester, koji se ne
2 kg/
glačaju.
Vrijeme sušenja
Uz ovaj program možete upotrijebiti
opciju Vremensko sušenje
(Vremensko sušenje) i namjestiti
trajanje programa.
8kg/
Osvježavanje
Osvježavanje tekstila koji su bili
spremljeni.
1kg
Osvježavanje vune
Osvježavanje vunenih tkanina. Vuneni
komadi odjeće postaju mekani i udob‐
1 kg
ni. Uklonite komade odjeće odmah
nakon završetka programa.
Osjetljivo
Osjetljive tkanine.
3 kg/
Popluni
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (podstave s perjem,
paperjem ili sintaktičke podstave).
3 kg/
Lako glačanje
Tkanina za jednostavno održavanje
kojoj je potrebno minimalno glačanje.
Rezultati sušenja mogu se razlikovati 1 kg (ili 5
ovisno o vrsti tkanine. Protresite
košulja)/
komade odjeće prije nego što ih stavi‐
te u uređaj. Kada je program gotov,
odmah uklonite komade odjeće i sta‐
vite ih na vješalicu.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u
dokumentu EN 61121.
3) Program
Pamuk Suho za ormar je “Standardni program za pamuk”. Prikladan je za
sušenje uobičajeno morkog pamučnog rublja i predstavlja energetski najučinkovitiji program
u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
30
www.electrolux.com
6. OPCIJE
6.1 Vremensko sušenje
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Vrijeme sušenja. Možete
postaviti trajanje programa u rasponu od
minimalno 10 minuta do maksimalno 2
sata. Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
odabrano vrijeme, sprječavajući nabore
na rublju. Rublje se tijekom faze zaštite
od gužvanja može izvaditi.
6.3 Zujalica
zujanje možete čuti prilikom:
•
•
•
kraja ciklusa
početka i kraja faze zaštite od
gužvanja
prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
6.2 Zaštita od gužvanja
Opciju Zujalica možete
aktivirati sa svim
programima.
Standardnu fazu protiv gužvanja (60
minuta) produžuje za 30 minuta na kraju
ciklusa sušenja. Ta funkcija vrti rublje
6.4 Tablica opcija
Programi1)
Pamuk
Ekstra suho
■
■
Suho za ormar+
■
■
Suho za ormar
■
■
Suho za glačanje
■
■
Ekstra suho
■
■
Suho za ormar
■
■
Suho za glačanje
■
■
Sport
■
■
■
■
■
■
Sintetika
Vrijeme sušenja
Osvježavanje
■
HRVATSKI
31
Programi1)
ne
Osvježavanje vu‐
■ 2)
■
■
Osjetljivo
■
■
Popluni
■
Lako glačanje
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
7. POSTAVKE
A
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
B
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
C
D
E
A. Vremensko sušenje tipka
B. Odgoda tipka
C. Zujalica tipka
D. Zaštita od gužvanja tipka
E. Start/pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo prekidač
blokiran.
za isključivanje nije
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Pomoću programatora postavite
program.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
7.2 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Pomoću programatora postavite
program.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
32
www.electrolux.com
8. PRIJE PRVE UPOTREBE
Prije prve upotrebe uređaja:
•
•
Na početku ciklusa sušenja
(3 - 5 min) razina zvuka
može biti malo viša. To je
zbog pokretanja
kompresora. Takva povišena
razina buke normalna je za
uređaje na kompresorski
pogon poput hladnjaka i
zamrzivača.
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
OPREZ!
Prilikom zatvaranja vrata
pazite da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
3. Pritisnite tipku Start/pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Okrenite programator u položaj
isključeno
2. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
•
•
Indikator
bljeska.
Uključen je indikator Start/pauza.
bljeska.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja sprječava
nabore na rublju.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
HRVATSKI
•
Indikator
je uključen, ali ne bljeska.
•
•
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator
Isključuje se indikator Start/pauza.
1. Okrenite programator u položaj
ISKLJ
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
33
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
Po završetku programa
uvijek očistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite elemente za zatvaranje
popluna.
Kravate i vrpce ne sušite odvezane
(npr. vrpce na pregači). Svežite ih
prije nego što pokrenete program.
Uklonite sve predmete iz džepova.
Ako neki komad odjeće ima unutarnji
sloj izrađen od pamuka, okrenite ga
naopako. Pripazite da je pamučni sloj
uvijek okrenut prema van.
Preporučujemo da postavite ispravan
program koji je prikladan za vrstu
tkanine koja se nalazi u uređaju.
Ne stavljajte tamne boje zajedno sa
svijetlim bojama. Tamne boje mogu
puštati boju.
•
•
Upotrijebite prikladan program za
pamuk, džempere i pletenine kako
biste spriječili smanjivanje odjeće.
Pripazite da veličina punjenja nije
veća od maksimalne navedene u
tablici programa.
Sušite samo ono rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Provjerite oznake tkanine na
komadima odjeće.
Ne sušite velike i malene komade
odjeće zajedno. Maleni komadi mogu
ostati uhvaćeni u velikim komadima te
ostati mokri.
Oznaka tkanine Opis
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici pri višim temperaturama.
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici samo pri niskim tempera‐
turama.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
34
www.electrolux.com
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno, filtar operite toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisivač.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
HRVATSKI
35
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode filtrom
uklonite ostatke nečistoća.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
5.
6
2
1
7.
OPREZ!
Golim rukama ne dodirujte
metalne površine. Opasnost
od ozljede. Nosite zaštitne
rukavice. Da biste spriječili
oštećivanje metalne
površine, pažljivo je čistite.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
36
www.electrolux.com
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Provjerite je li kabel mrežnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/pauza.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/pauza za ponovno
pokretanje programa.
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat
sušenja nije zadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Pazite da je temperatura prostorije više
od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna
temperatura prostorije kreće se u raspo‐
nu od 19 °C do 24 °C.
Postavite program Vrijeme sušenja ili
Ekstra suho.2)
HRVATSKI
Problem
Moguće rješenje
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
37
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Isključite i uključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako problem i dalje postoji, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava.
2) Prilikom sušenja velikih predmeta (npr. plahti za krevete) možete se dogoditi da neka
područja ostanu vlažna.
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti (za bolju postavku
pogledajte poglavlje "Postavke -
podešavanje preostale razine vlage u
rublju").
• Ventilacijski otvori su začepljeni.
• Temperatura prostorije preniska je ili
previsoka (optimalna temperatura
prostorije kreće se u rasponu od 19
°C do 24 °C)
13. TEHNIČKI PODACI
Širina x Visina x Dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožicom)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potreban osigurač
5A
Ukupna snaga
950 W
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja 1)
2,65 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
308 kWh
38
www.electrolux.com
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,44 W
Potrošnja snage u načinu rada
isključenog uređaja
0,44 W
Vrsta namjene
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5 °C do + 35 °C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
Ovaj proizvod sadrži hermetički zatvoren fluorirani plin
Oznaka plina
R134a
Masa
380 g
Potencijal globalnog zatopljenja (GWP)
1430
1) Prema EN 61121. 8 kg pamuka pri brzini centrifuge od 1000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standard‐
nim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za
potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja
(ODREDBA (EU) br. 392/2012).
13.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Pamuk 8 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 o/min / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 o/min / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 o/min / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 o/min / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 o/min / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 o/min / 50%
65 min.
0,72 kWh
Sintetika 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte sve materijale označene
simbolom . Sve materijale od
pakiranja odlažite na prikladan način
kako biste pomogli u zaštiti okoliša i
budućih generacija. Električnu opremu
označenu simbolom
ne odlažite s
ostalim kućanskim otpadom. Sve
električne predmete odlažite putem
lokalnih centara za zbrinjavanje otpada,
lokalnih službi ili komercijalnih centara za
recikliranje.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
39
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................. 40
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................................................ 43
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...............................................................................44
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ................................................................................ 45
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ...........................................................................46
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ........................................................................................................ 47
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ...................................................................................................... 49
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..................................................................... 50
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.................................................................................... 50
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ.................................................................... 51
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ........................................................................ 52
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ................................................................55
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ......................................................................... 56
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα
στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
40
1.
www.electrolux.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής
της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες
οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για
τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
- Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης
αναπηρίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
δυνατότητες με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται
ή/και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να
κρατούνται συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν
αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από
την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
41
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από
πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ στοίβαξης.
Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο
προμηθευτή της περιοχής σας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που καθορίζεται
στις οδηγίες που παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε
τις προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε
στο φυλλάδιο εγκατάστασης).
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως ανεξάρτητη
μονάδα είτε κάτω από πάγκο κουζίνας που διαθέτει
τον κατάλληλο χώρο (ανατρέξτε στο φυλλάδιο
εγκατάστασης).
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που
κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από
πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, καθώς αυτό
δεν θα επέτρεπε στην πόρτα της συσκευής να ανοίξει
πλήρως.
Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να καλύπτεται
από τυχόν χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα
δαπέδου.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φις μετά την
εγκατάσταση.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης αερίζεται
επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή
ανεπιθύμητων αερίων στον χώρο από συσκευές που
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα για καύση,
συμπεριλαμβανομένης γυμνής φλόγας.
Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να αποβάλλεται σε
καμινάδα που χρησιμοποιείται για αναθυμιάσεις από
συσκευές αερίου ή άλλων καυσίμων.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 8 kg
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ρούχα έχουν
λερωθεί από βιομηχανικά χημικά.
Σκουπίστε χνούδια ή υπολείμματα συσκευασίας που
έχουν συσσωρευτεί γύρω από τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά από κάθε
χρήση.
Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως
μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο,
κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό
με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν
τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ),
σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα
με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή
μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση με αφρώδες
ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο
στεγνωτήριο.
Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά βάσει των οδηγιών
του κατασκευαστή τους.
Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τα ρούχα τα οποία
θα μπορούσαν να είναι πηγή ανάφλεξης όπως
αναπτήρες ή σπίρτα.
Ποτέ μη διακόπτετε ένα στεγνωτήριο πριν από το
τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέστε
αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να
διασκορπιστεί η θερμότητα.
Η τελευταία φάση κάθε κύκλου του στεγνωτηρίου
εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
43
προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν θερμοκρασία
που διασφαλίζει ότι δεν θα υποστούν φθορά.
Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
και τους πείρους μεταφοράς.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι
χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη
από 35°C.
Το δάπεδο επάνω στο οποίο
εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να
είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη
θερμότητα και καθαρό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία
αέρα μεταξύ της συσκευής και του
δαπέδου.
Διατηρείτε πάντα τη συσκευή όρθια
ενώ την μετακινείτε.
Η πίσω επιφάνεια της συσκευής
πρέπει να τοποθετηθεί προς τον
τοίχο.
Μόλις η συσκευή βρεθεί στη μόνιμη
θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως
οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν
είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
•
•
•
•
•
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ή το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα
χέρια.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα
(σκισμένα, ξεφτισμένα) τα οποία
περιέχουν πληρωτικά υλικά.
Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που
είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
στεγνωτήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες
στην ετικέτα του υφάσματος.
Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων, θα πρέπει να
εκτελείτε έναν επιπλέον κύκλο
ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε το
στεγνωτήριο.
Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/
αποσταγμένο νερό και μην
προετοιμάζετε φαγητό με αυτό.
Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
υγείας στον άνθρωπο και στα
κατοικίδια ζώα.
44
www.electrolux.com
•
Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην
ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
ρούχα που στάζουν.
•
ειδικό παράγοντα ο οποίος δεν
περιέχει φλώρο-χλώρουδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα
πρέπει να παραμείνει στεγανό. Η
βλάβη του συστήματος μπορεί να
προκαλέσει διαρροή.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.
•
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
•
2.5 Συμπιεστής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος και νερού.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στον κάδο.
Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με
τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη
αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Ο συμπιεστής και το σύστημά του στο
στεγνωτήριο έχουν πληρωθεί με έναν
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
1
2
3
4
5
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
6
7
8
9
10
11
Για ευκολία φορτώματος των
ρούχων ή για ευκολία στην
εγκατάσταση η πόρτα είναι
αναστρέψιμη. (ανατρέξτε στο
χωριστό φυλλάδιο).
Δοχείο νερού
Πίνακας χειριστηρίων
Πόρτα συσκευής
Κύριο φίλτρο
Κουμπί για άνοιγμα της πόρτας του
εναλλάκτη θερμότητας
Σχισμές αερισμού
Ρυθμιζόμενα πόδια
Πόρτα εναλλάκτη θερμότητας
Κάλυμμα εναλλάκτη θερμότητας
Κουμπί ασφάλισης καλύμματος
εναλλάκτη θερμότητας
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
45
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
και διακόπτης
Απενεργοποίησης
2 Ενδείξεις
3 Ένδειξη
4
Επιφάνεια αφής Χρόνος
5
Επιφάνεια αφής Καθυστέρηση
έναρξης
6
Επιφάνεια αφής Βομβητής
7
8
Επιφάνεια αφής Έναρξη/Παύση
Αγγίξτε τις επιφάνειες αφής
με το δάκτυλό σας στην
περιοχή με το σύμβολο ή το
όνομα της επιλογής. Μη
φοράτε γάντια όταν
χρησιμοποιείτε το
χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι
το χειριστήριο είναι πάντα
καθαρό και στεγνό.
Επιφάνεια αφής Προστασία κατά
του τσαλακώματος
4.1 Ενδείξεις
Ενδείξεις
Περιγραφή
Φάση στεγνώματος
Φάση ψύξης
Φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος
Συμπυκνωτής
Δοχείο νερού
Φίλτρο
Καθυστέρηση έναρξης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
46
www.electrolux.com
Ενδείξεις
Περιγραφή
Ηχητικά σήματα
Διάρκεια προγράμματος
-
Διάρκεια χρόνου στεγνώματος
-
Διάρκεια καθυστέρησης έναρξης
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Προγραμματα
Τύπος φορτίου
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο υφά‐
σματος
Βαμβακερά
+
Επιπλέον Στέγνωμα
Βαθμός στεγνώματος: επιπλέον στέ‐
γνωμα.
Στεγνά για Ντουλάπι
Βαθμός στεγνώματος: ισχυρό στέγνω‐
8kg/
μα.
Στεγνά για Ντουλά‐ Βαθμός στεγνώματος: στεγνά για
ντουλάπι.
πι2) 3)
Βαθμός στεγνώματος: κατάλληλο για
Στεγνά για Σιδέρωμα 2)σιδέρωμα.
8kg/
8kg/
8kg/
Συνθετικά
Επιπλέον Στέγνωμα
Βαθμός στεγνώματος: επιπλέον στέ‐
γνωμα.
Βαθμός στεγνώματος: στεγνά για
Στεγνά για Ντουλάπι 2) ντουλάπι.
3,5kg/
3,5kg/
Στεγνά για Σιδέρωμα
Βαθμός στεγνώματος: κατάλληλο για
σιδέρωμα.
Αθλητικά ρούχα
Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά
υφάσματα, ρούχα από μικροΐνες ή πο‐ 2kg/
λυεστέρα, που δεν σιδερώνονται.
3,5kg/
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χρόνος
Χρόνος Στεγνώματος και να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προ‐
γράμματος.
8kg/
Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν απο‐
θηκευμένα.
1kg
Φρεσκάρισμα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προγραμματα
σμα
Μάλλινα Φρεσκάρι‐
Τύπος φορτίου
47
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο υφά‐
σματος
Φρεσκάρισμα μάλλινων υφασμάτων.
Τα μάλλινα γίνονται απαλά και απο‐
κτούν ευχάριστη αίσθηση. Αφαιρείτε
1kg
τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρω‐
ση του προγράμματος.
Ευαίσθητα
Ευαίσθητα υφάσματα.
3kg/
Πάπλωμα
Για το στέγνωμα μονών ή διπλών πα‐
πλωμάτων και μαξιλαριών (με φτερά,
πούπουλα, ή συνθετικό γέμισμα).
3kg/
Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτε‐
ρη φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο σι‐
δέρωμα. Τα αποτελέσματα στεγνώμα‐
τος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 1kg (ή 5 πουκά‐
Εύκολο Σιδέρωμα τον τύπο του υφάσματος. Τινάζετε τα
μισα)/
ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συ‐
σκευή. Όταν ολοκληρωθεί το πρό‐
γραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα
και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα.
1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.
2) Μόνο για ινστιτούτα δοκιμών: Τυπικά προγράμματα για δοκιμές υποδεικνύονται στο
έγγραφο EN 61121.
3) Το πρόγραμμα
ΒαμβακεράΣτεγνά για Ντουλάπι είναι το «Τυπικό πρόγραμμα για
βαμβακερά». Είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων
και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέ‐
γνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
6.1 Χρόνος
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το
πρόγραμμα Χρόνος Στεγνώματος.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του
προγράμματος, από 10 λεπτά έως και 2
ώρες. Η ρύθμιση της διάρκειας εξαρτάται
από την ποσότητα των ρούχων στη
συσκευή.
Συνιστάται η επιλογή
σύντομης διάρκειας για
μικρές ποσότητες ρούχων ή
για ένα μόνο ρούχο.
6.2 Προστασία κατά του
τσαλακώματος
Παρατείνει κατά 60 λεπτά τη φάση
προστασίας κατά του τσαλακώματος (30
λεπτών) στο τέλος του κύκλου
στεγνώματος. Αυτή η λειτουργία διατηρεί
το φορτίο σε περιστροφή για το
επιλεγμένο διάστημα χρόνου,
αποτρέποντας το τσαλάκωμα των
ρούχων. Κατά τη φάση προστασίας κατά
του τσαλακώματος, μπορείτε να
αφαιρέσετε ρούχα.
6.3 Βομβητής
ο βομβητής ηχεί:
48
www.electrolux.com
•
•
•
στο τέλος του κύκλου
στην αρχή και το τέλος της φάσης
προστασίας από το τσαλάκωμα
όταν διακόπτεται ο κύκλος
λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον ήχο.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε
την επιλογή Βομβητής με
όλα τα προγράμματα.
Η λειτουργία βομβητή είναι πάντα
ενεργοποιημένη βάσει προεπιλογής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
6.4 Πίνακας επιλογών
Προγράμματα1)
Βαμβακερά
Επιπλέον Στέγνω‐
■
■
Στεγνά για Ντου‐
λάπι+
■
■
Στεγνά για
Ντουλάπι
■
■
Στεγνά για Σιδέ‐
ρωμα
■
■
■
■
Στεγνά για Ντου‐
λάπι
■
■
Στεγνά για Σιδέ‐
ρωμα
■
■
Αθλητικά ρούχα
■
■
■
■
■
■
μα
Συνθετικά
μα
Επιπλέον Στέγνω‐
Χρόνος Στεγνώ‐
ματος
■
Φρεσκάρισμα
Μάλλινα Φρε‐
σκάρισμα
Ευαίσθητα
Πάπλωμα
■ 2)
■
■
■
■
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
49
Προγράμματα1)
ρωμα
Εύκολο Σιδέ‐
■
■
1) Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές. Για να τις ενεργο‐
ποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε, πιέστε τη σχετική επιφάνεια αφής.
2) Μόνο με τη Σχάρα Στεγνώματος (εξάρτημα που παρέχεται ή είναι προαιρετικό, ανάλογα
με το μοντέλο).
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
A
B
C
D
E
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τις επιφάνειες αφής (A) και (D). Η
ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την
επιλογή κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά, ενώ
βρίσκεται σε λειτουργία
κάποιο πρόγραμμα. Πιέστε
παρατεταμένα τις ίδιες
επιφάνειες αφής, μέχρι να
σβήσει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά.
A. Χρόνος Επιφάνεια αφής
B. Καθυστέρηση έναρξης Επιφάνεια
αφής
C. Βομβητής Επιφάνεια αφής
D. Προστασία κατά του τσαλακώματος
Επιφάνεια αφής
E. Έναρξη/Παύση Επιφάνεια αφής
7.1 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Η επιλογή αυτή αποτρέπει τα παιδιά από
το να παίζουν με τη συσκευή όταν
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα. Ο διακόπτης επιλογής
προγράμματος και οι επιφάνειες αφής
κλειδώνουν.
Μόνο ο διακόπτης απενεργοποίησης
δεν είναι κλειδωμένος.
Ενεργοποίηση της επιλογής
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά:
1. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
επιλογής προγράμματος για να
ορίσετε κάποιο πρόγραμμα.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
7.2 Ρύθμιση του βαθμού
υγρασίας που παραμένει στα
ρούχα
Για να αλλάξετε το προκαθορισμένο
επίπεδο της υγρασίας που παραμένει
στα ρούχα:
1. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
επιλογής προγράμματος για να
ορίσετε κάποιο πρόγραμμα.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B).
Μια από τις παρακάτω ενδείξεις ανάβει:
•
μέγιστο στεγνό φορτίο
•
πιο στεγνό φορτίο
•
τυπικό στεγνό φορτίο
50
www.electrolux.com
4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί (E)
μέχρι να ανάψει η ένδειξη του
σωστού επιπέδου.
5. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B) για περίπου 2
δευτερόλεπτα.
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά:
•
•
Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου
με ένα υγρό πανί.
Ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα
(π.χ. 30 λεπτών) με υγρά ρούχα.
Στην αρχή του κύκλου
στεγνώματος (στα πρώτα 3–
5 λεπτά) ενδέχεται να
υπάρξει ένα ελαφρά
υψηλότερο επίπεδο ήχου.
Αυτό οφείλεται στην
εκκίνηση του συμπιεστή.
Αυτό είναι φυσιολογικό για
συσκευές που διαθέτουν
συμπιεστή όπως ψυγεία και
καταψύκτες.
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
9.1 Έναρξη προγράμματος
χωρίς καθυστέρηση έναρξης
1. Προετοιμάστε τα ρούχα και
τοποθετήστε τα στη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι κατά το
κλείσιμο της πόρτας, τα
ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της
συσκευής και το
στεγανοποιητικό
λάστιχο.
2. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
Ο χρόνος στεγνώματος που
εμφανίζεται βασίζεται σε
φορτίο 5 kg για
προγράμματα βαμβακερών
και τζην. Για τα υπόλοιπα
προγράμματα, ο χρόνος
στεγνώματος εξαρτάται από
τα συνιστώμενα φορτία. Ο
χρόνος στεγνώματος στα
προγράμματα βαμβακερών
και τζην με φορτίο άνω των 5
kg είναι μεγαλύτερος.
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση.
Το πρόγραμμα ξεκινά.
9.2 Έναρξη του προγράμματος
με καθυστέρηση έναρξης
1. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
2. Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης
έναρξης επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος
καθυστέρησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση
έναρξης ενός
προγράμματος από 30
λεπτά έως και 20 ώρες.
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση.
Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη
μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9.3 Αλλαγή προγράμματος
1. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής
προγράμματος στη θέση
απενεργοποίησης
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
9.4 Στο τελοσ του
προγραμματοσ
Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί:
•
Τίθεται σε λειτουργία ένα
διακοπτόμενο ηχητικό σήμα.
•
Η ένδειξη
•
•
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη Έναρξη/Παύση είναι
αναμμένη.
αναβοσβήνει.
Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη
φάση προστασίας από το τσαλάκωμα για
περίπου 30 λεπτά ακόμα.
Η φάση προστασίας από το τσαλάκωμα
αποτρέπει τις ζάρες από τα ρούχα.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα πριν
ολοκληρωθεί η φάση προστασίας από το
τσαλάκωμα. Για καλύτερα αποτελέσματα,
συνιστούμε να αφαιρείτε τα ρούχα όταν η
φάση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
51
Όταν ολοκληρωθεί η φάση προστασίας
από το τσαλάκωμα:
•
Η ένδειξη
ανάβει αλλά δεν
αναβοσβήνει.
•
Η ένδειξη
ανάβει αλλά δεν
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη Έναρξη/Παύση σβήνει.
•
1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος στη θέση
απενεργοποίησης
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Κατά την ολοκλήρωση ενός
προγράμματος, πρέπει
πάντα να καθαρίζετε το
φίλτρο και να αδειάζετε το
δοχείο νερού.
9.5 Λειτουργία αναμονής
Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας,
αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή:
•
•
Μετά από 5 λεπτά, εάν δεν ξεκινήσετε
το πρόγραμμα.
5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
10.1 Προετοιμασία των ρούχων
•
•
•
•
•
•
Κλείνετε τα φερμουάρ.
Κουμπώνετε τα κλιπ από τις
παπλωματοθήκες.
Μη στεγνώνετε λυτές υφασμάτινες
ζώνες ή κορδέλες (π.χ. από ποδιές).
Δένετέ τις πριν από την έναρξη ενός
προγράμματος.
Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις
τσέπες.
Εάν κάποιο είδος διαθέτει εσωτερική
βαμβακερή επένδυση, γυρίστε το
μέσα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η
βαμβακερή επένδυση είναι πάντα
στραμμένη προς τα έξω.
Συνιστούμε να επιλέγετε το σωστό
πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για
τον τύπο υφασμάτων που βρίσκονται
στη συσκευή.
•
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα
μαζί με ανοιχτόχρωμα. Από τα
σκουρόχρωμα μπορεί να υπάρξει
μεταφορά χρωμάτων.
Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
πρόγραμμα για βαμβακερά, ζέρσεϊ και
πλεκτά ώστε να μη μαζέψουν.
Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος φορτίου
δεν υπερβαίνει το μέγιστο
αναγραφόμενο στον πίνακα
προγραμμάτων.
Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι
κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε
στην ετικέτα κάθε είδους.
Μη στεγνώνετε μεγάλα και μικρά
ρούχα μαζί. Τα μικρά ρούχα μπορούν
να μπερδευτούν μέσα στα μεγάλα και
να μη στεγνώσουν.
52
www.electrolux.com
Ετικέτα υφά‐
σματος
Περιγραφή
Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο σε υψη‐
λότερες θερμοκρασίες.
Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο μόνο σε
χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα ρούχα δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
11.1 Καθάρισμα του φίλτρου
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης, χρησιμοποιώντας μια
βούρτσα ή/και ηλεκτρική σκούπα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.2 Άδειασμα του δοχείου νερού
1.
2.
3.
4.
Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το νερό του
δοχείου νερού ως
αποσταγμένο νερό (π.χ. για
ατμοσίδερο). Πριν
αξιοποιήσετε το νερό,
αφαιρέστε τυχόν
υπολείμματα ρύπων
φιλτράροντάς το.
11.3 Καθάρισμα του συμπυκνωτή
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
53
54
www.electrolux.com
5.
6
2
1
7.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην αγγίζετε τη μεταλλική
επιφάνεια με γυμνά χέρια.
Κίνδυνος τραυματισμού.
Φορείτε γάντια προστασίας.
Καθαρίζετε με προσοχή
ώστε να μην προκαλέσετε
ζημιά στη μεταλλική
επιφάνεια.
11.4 Καθάρισμα του κάδου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύμα πριν από τον
καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την
εσωτερική επιφάνεια και τους
ανυψωτήρες του κάδου. Σκουπίστε τις
επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε υλικά
που χαράζουν ή
ατσαλόσυρμα για τον
καθαρισμό του κάδου.
11.5 Καθάρισμα του
χειριστηρίου και του
περιβλήματος της συσκευής
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το
χειριστήριο και το περίβλημα της
συσκευής.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον
καθαρισμό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με
ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε
καθαριστικά επίπλων ή
προϊόντα που μπορούν να
προκαλέσουν διάβρωση για
τον καθαρισμό της
συσκευής.
11.6 Καθάρισμα των σχισμών
αερισμού
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για
να αφαιρέσετε τα χνούδια από τις
σχισμές αερισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
55
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συ‐
σκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει
συνδεθεί στην πρίζα.
Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα ασφα‐
λειών (οικιακή εγκατάσταση).
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής εί‐
ναι κλειστή.
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά
εγκατεστημένο.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και το
στεγανοποιητικό λάστιχο.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι
άδειο. Πιέστε το Έναρξη/Παύση για να ξε‐
κινήσει το πρόγραμμα ξανά.
Ο χρόνος κύκλου διαρκεί πολύ ή τα απο‐
τελέσματα στεγνώματος δεν είναι ικανο‐
ποιητικά.1)
Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων εί‐
ναι συμβατό με τη διάρκεια του προγράμ‐
ματος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. Στύψτε τα
ρούχα ξανά στο πλυντήριο ρούχων.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία δωματίου
είναι υψηλότερη από +5°C και χαμηλότε‐
ρη από +35°C. Η ιδανική θερμοκρασία
δωματίου είναι μεταξύ 19°C και 24°C.
Επιλέξτε το πρόγραμμα Χρόνος Στεγνώ‐
ματος ή Επιπλέον Στέγνωμα.2)
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Err.
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα νέο πρό‐
γραμμα, απενεργοποιήστε και ενεργο‐
ποιήστε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές είναι συμβατές
με το πρόγραμμα.
Η οθόνη εμφανίζει μια ένδειξη (π.χ. E51).
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη
συσκευή. Ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επι‐
κοινωνήστε με το Σέρβις.
1) Μετά από 5 ώρες κατά μέγιστο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα.
2) Κατά το στέγνωμα, τα μεγάλα τεμάχια (π.χ. σεντόνια) είναι δυνατόν να παραμείνουν υγρά
σε μερικά σημεία.
56
www.electrolux.com
Εάν τα αποτελέσματα του
στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά
•
•
•
•
•
•
Το επιλεγμένο πρόγραμμα ήταν
εσφαλμένο.
Είναι φραγμένο το φίλτρο.
Είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής.
Υπήρχαν πάρα πολλά ρούχα στη
συσκευή.
Είναι βρόμικος ο κάδος.
Λανθασμένη ρύθμιση του αισθητήρα
αγωγιμότητας ( Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Ρυθμίσεις - Ρύθμιση του
βαθμού υγρασίας που παραμένει στα
ρούχα» για καλύτερη ρύθμιση).
• Είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού.
• Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή (η ιδανική
θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ
19°C και 24°C)
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ύψος x Πλάτος x Βάθος
850 x 600 x 600 mm (μέγιστο 640 mm)
Μέγιστο βάθος με την πόρτα της συ‐
σκευής ανοιχτή
1090 mm
Μέγιστο πλάτος με την πόρτα της συ‐
σκευής ανοιχτή
950 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος
850 mm (+ 15 mm - ρύθμιση ποδιών)
Χωρητικότητα κάδου
118 l
Μέγιστος όγκος φορτίου
8 kg
Τάση
230 V
Συχνότητα
50 Hz
Απαιτούμενη ασφάλεια
5A
Συνολική ισχύς
950 W
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας1)
2,65 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας2)
308 kWh
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση πα‐
ραμονής εν ενεργεία
0,44 W
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση απε‐
νεργοποίησης
0,44 W
Χρήση
Οικιακή
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος
+5°C έως +35°C
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
57
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου
IPX4
στερεών σωματιδίων και υγρασίας που
βεβαιώνεται από το προστατευτικό κά‐
λυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής
τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρα‐
σίας
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχο αέριο ερμητικά κλειστό
Ονομασία αερίου
R134a
Βάρος
380 g
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
(GWP)
1430
1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 8 kg βαμβακερών με φυγοκέντρηση στις 1.000 στροφές/
λεπτό.
2) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο τυ‐
πικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των λει‐
τουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).
13.1 Στοιχεία κατανάλωσης
Χρόνος στε‐
γνώματος
Κατανά‐
λωση
ενέργειας
Στεγνά για Ντουλάπι 1.400 σ.α.λ. / 50%
159 λεπτά.
2,32 kWh
1.000 σ.α.λ. / 60%
181 λεπτά.
2,65 kWh
Στεγνά για Σιδέρωμα 1.400 σ.α.λ. / 50%
111 λεπτά.
1,66 kWh
1.000 σ.α.λ. / 60%
127 λεπτά.
1,89 kWh
57 λεπτά.
0,64 kWh
65 λεπτά.
0,72 kWh
Πρόγραμμα
Στύψιμο στις / υπολειπόμενη
υγρασία
Βαμβακερά 8 kg
Συνθετικά 3,5 kg
Στεγνά για Ντουλάπι 1.200 σ.α.λ. / 40%
800 σ.α.λ. / 50%
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώνετε όλα τα υλικά που φέρουν
το σύμβολο . Απορρίπτετε όλα τα υλικά
συσκευασίας κατάλληλα και βοηθήστε
την προστασία του περιβάλλοντος και
των επόμενων γενιών. Μην απορρίπτετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ηλεκτρικό
*
εξοπλισμό που φέρει το σύμβολο .
Απορρίπτετε όλα τα ηλεκτρικά είδη στα
σημεία συλλογής των τοπικών αρχών, ή
στις τοπικές αρχές ή σε κέντρα
ανακύκλωσης.
58
www.electrolux.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
59
136930631-A-152016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement