Electrolux EDH3684PW3, EDH3684PDE User manual

Electrolux EDH3684PW3, EDH3684PDE User manual
EDH3684PDE
SQ
MK
SR
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
20
39
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACION SIGURIE.................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMEVE................................................................................8
6. OPSIONET....................................................................................................... 10
7. CILËSIMET.......................................................................................................12
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................12
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................13
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 14
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 14
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 17
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 18
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACION SIGURIE
Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj
pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet
si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe
ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara me
kusht që t'u jenë dhënë udhëzime dhe/ose të
mbikëqyrjen në lidhje me përdorimin e sigurt të
pajisjes dhe të kuptojnë rreziqet e mundshme të
përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes nga përdoruesi pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) nuk
duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë
mbulesë tjetër dyshemeje.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.
Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të
shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin prej
liri përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani artikuj të palarë në tharëse.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi,
aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahen në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë tharësen përpara përfundimit të
ciklit të tharjes, nëse të gjithë artikujt nuk nxirren
shpejt dhe nuk hapen në mënyrë që nxehtësia të
shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharëses kryhet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që artikujt të mbeten në
një temperaturë që garanton mosdëmtimin e tyre.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
veshjet e dhëna për këmbët.
•
•
•
•
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
mund të jetë nën 5°C ose më të lartë
se 35°C.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
6
www.electrolux.com
•
•
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
•
•
•
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
ndizni tharësen e rrobave.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
2.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
SHQIP
7
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
1
2
3
4
5
2
3
6
7
8
9
10
4
11
5
10
6
9
7
8
11
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Etiketa e specifikimeve
Për të ngarkuar me lehtësi
rrobat ose për të lehtësuar
instalimin, dera mund t'i
ndryshohet krahu i hapjes.
(shihni broshurën tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Çelësi i programeve dhe çelësi
OFF
2 Treguesit
3 Ekrani
4
Blloku i prekjes Koha
5
Blloku i prekjes Shtyrja
6
Blloku i prekjes Sinjalizuesi
7
Blloku i prekjes Antirrudhë
8
Blloku i prekjes Nisja/Pauza
8
www.electrolux.com
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensatori
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokuesi për fëmijët
Sinjalet akustike
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Të pambukta
Tharje ekstra
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
8 kg/
Tharje për dollap+
Niveli i tharjes: tharje e fortë.
8 kg/
Tharje për dollap2) 3)Niveli i tharjes: tharje për dollap.
8 kg/
SHQIP
Programet
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes: e përshtatshme për
Tharje për hekurosje 2)hekurosje.
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
8 kg/
Sintetike
Tharje ekstra
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
3,5 kg/
Tharje për dollap 2)
Niveli i tharjes: tharje për dollap.
3,5 kg/
Tharje për hekurosje
Niveli i tharjes: e përshtatshme për
hekurosje.
3,5 kg/
Sportive
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe
të lehta, rrobat me mikrofibra,
poliestër, të cilat nuk hekurosen.
2 kg/
Tharje e programuar
Me këtë program mund të përdorni
opsionin Koha dhe të vendosni
kohëzgjatjen e programit.
8 kg/
Rifreskim
Për rifreskimin e rrobave që kanë
ndenjur brenda në dollap.
1 kg
Rifreskimi i pëlhurave të leshta.
Rrobat e leshta bëhen të buta dhe të
lëmuara. Hiqini rrobat menjëherë pas
përfundimit të programit.
1 kg
Delikate
Pëlhura delikate.
3 kg/
Jorgan
Për të tharë jorganë tek ose dopjo
dhe jastëkë (me pupla apo me
mbushje sintetike).
3 kg/
Rifreskim i të
leshtave
9
10
www.electrolux.com
Programet
Hekurosje e lehtë
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të
cilat nevojitet hekurosje minimale.
Rezultatet e tharjes mund të
1 kg (ose 5
ndryshojnë nga një lloj pëlhure në
tjetrën. Shkundini artikujt përpara se t'i këmisha)/
vendosni ato brenda pajisjes. Kur
programi të ketë përfunduar, nxirrini
menjëherë artikujt dhe vendosini në
një nderëse rrobash.
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
3) Programi
Të pambukta Tharje për dollap është “Programi standard për të
pambuktat”. Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale prej pambuku
dhe ky është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave
të lagura prej pambuku.
6. OPSIONET
6.1 Koha
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Tharje e programuar. Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit, për
një minimum 10 minutash deri
maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
për kohëzgjatjen e zgjedhur, duke
parandaluar rrudhat në rroba. Rrobat
mund të nxirren nga pajisja gjatë fazës
kundër rrudhave.
6.3 Sinjalizuesi
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
•
6.2 Antirrudhë
E zgjat deri në 60 minuta fazën
standarde kundër rrudhave (30 minuta)
në përfundim të ciklit të tharjes. Ky
funksion e mban ngarkesën në lëvizje
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
6.4 Tabela e opsioneve
Programet1)
Të pambukta
Ju mund të aktivizoni
opsionin Sinjalizuesi me të
gjitha programet.
SHQIP
Programet1)
Tharje ekstra
■
■
Tharje për dollap+
■
■
Tharje për
dollap
■
■
Tharje për
hekurosje
■
■
Tharje ekstra
■
■
Tharje për dollap
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Sintetike
Tharje për
hekurosje
Sportive
Tharje e
programuar
■
Rifreskim
Rifreskim i të
leshtave
Delikate
■ 2)
■
■
■
Jorgan
lehtë
Hekurosje e
■
■
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
2) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
11
12
www.electrolux.com
7. CILËSIMET
A
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
B
C
D
E
A. Koha Blloku i prekjes i
B. Shtyrja Blloku i prekjes i
C. Sinjalizuesi Blloku i prekjes i
D. Antirrudhë Blloku i prekjes i
E. Nisja/Pauza Blloku i prekjes i
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Vetëm çelësi
OFF është i zhbllokuar.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Përdorni përzgjedhësin e programit
për të vendosur një program.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
7.2 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Përdorni përzgjedhësin e programit
për të vendosur një program.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
thata
•
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
•
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se të përdorni pajisjen për herë
të parë:
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
Në fillim të ciklit të tharjes (3
- 5 min.) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit. Kjo
është normale për pajisjet
me kompresor të tilla si
frigoriferët dhe ngrirësit.
SHQIP
13
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
OFF
2. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
•
•
Pulson treguesi .
Treguesi Nisja/Pauza është i ndezur.
.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi
pulson.
•
është i ndezur, por nuk
Treguesi
pulson.
Treguesi Nisja/Pauza fiket.
•
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
OFF (FIKUR)
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni depozitën e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni i pritjes aktive
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
14
www.electrolux.com
•
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i thani të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë.
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur të përshtatshëm
për llojin e pëlhurave që janë në
pajisje.
Mos i vendosni ngjyrat e errëta së
bashku me ngjyrat e çelura. Ngjyrat e
errëta mund të lëshojnë bojë.
Etiketa e
pëlhurës
•
•
•
Përdorni një programin të
përshtatshëm për fanella pambuku
dhe trikotazhe për të parandaluar
hyrjen në ujë.
Sigurohuni që sasia e rrobave të mos
jetë më shumë se sasia maksimale e
treguar në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda artikujve të mëdhenj dhe
mbeten të lagur.
Përshkrimi
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse me
temperatura të larta.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me
temperatura të ulëta.
Rrobat nuk janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
SHQIP
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
15
16
www.electrolux.com
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6
2
1
7.
KUJDES!
Mos prekni sipërfaqet
metalike me duar të
zhveshura. Rrezik lëndimi.
Vishni dorashka mbrojtëse.
Pastroni me kujdes që të
shmangni dëmtimin e
sipërfaqes metalike.
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe filtrat e
kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara
me një leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
SHQIP
17
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e
siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nisja/Pauza.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nisja/Pauza për ta nisur
programin sërish.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Tharje e programuar
ose Tharje ekstra.2)
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
18
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensatori është bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
•
•
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
5A
Fuqia totale
950 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë1)
2,65 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
308 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,44 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,44 W
SHQIP
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
19
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
Ky produkt përmban gaz të fluorinuar të mbyllur hermetikisht
Emërtimi i gazit
R134a
Pesha
380 g
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)
1430
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Të pambukta 8 kg
Tharje për dollap
1400 rpm / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 rpm / 60%
181 min.
2,65 kWh
Tharje për hekurosje 1400 rpm / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 rpm / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 rpm / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 rpm / 50%
65 min.
0,72 kWh
Sintetike 3,5 kg
Tharje për dollap
14. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni të gjitha materialet e shënuara
me simbolin . Hidhini të gjitha
materialet ambalazhuese siç kërkohet
dhe ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
të brezave të ardhshëm. Mos hidhni
pajisjet elektrike të shënuara me simbolin
së bashku me mbetjet e përgjithshme
shtëpiake. Hidhini të gjitha mallrat
elektrike pranë pikave përkatëse të
grumbullimit të autoriteteve lokale, pranë
autoritetit lokal ose pranë qendrave
komerciale të riciklimit.
20
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 21
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 24
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 25
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................26
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ................................................................................ 27
6. ОПЦИИ.............................................................................................................28
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 30
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 30
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................31
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................32
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................33
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................35
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 37
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
21
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот може да го користат деца од 8 годишна
возраст и нагоре и лица со попреченост во
развојот ако им се дадени упатства и/или им е
даден надзор за да можат да го користат апаратот
со сигурност и да ги разберат потенцијално
вклучените ризици.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
22
www.electrolux.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од таписон, килим
или било каков покривач за под.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Погрижете се, по
монтирањето да можете да пријдете до
приклучокот за струја.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на несаканите гасови во собата од други
апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас на некои апарати или од
други горива.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
24
www.electrolux.com
•
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што ќе биде поставен
апаратот мора да биде рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш држете го апаратот во
вертикална положба кога го
преместувате.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
•
•
•
•
•
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
МАКЕДОНСКИ
2.4 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
•
2.5 Компресор
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
25
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
1
2
3
4
5
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
6
7
8
9
10
11
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
Pезервоар
Контролна табла
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
26
www.electrolux.com
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Копче за програми и прекинувач за
ИСКЛУЧУВАЊЕ
2 Показни светла
3 Екран
4
допирна површина Bреме
5
допирна површина Одложено
6
допирна површина
Сигнализатор
7
допирна површина Антигужвање
8
допирна површина Старт/
Пауза
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондезаторот
Pезервоар
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
МАКЕДОНСКИ
Показни светла
27
Опис
Звучни сигнали
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Памучни
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
8kg/
Плакар +
Ниво на сушење: целосно суви.
8kg/
Плакар2) 3)
Пеглање 2)
Ниво на сушење: суви за во плакар. 8kg/
Ниво на сушење: погодни за
пеглање.
8kg/
Синтетика
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
Плакар 2)
Ниво на сушење: суви за во плакар. 3,5kg/
Пеглање
Ниво на сушење: погодни за
пеглање.
3,5kg/
Спортска облека, тенки и лесни
ткаенини, микровлакна, полиестер,
кои не се пеглаат.
2kg/
Време
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Bреме и да го
поставите времетраењето на
програмата.
8kg/
Освежување
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
Облека за
спортување
3,5kg/
28
www.electrolux.com
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Освежување на волнени ткаенини.
Волнените алишта стануваат меки
и удобни. Извадете ги алиштата
веднаш по завршетокот на
програмата.
1kg
Нежни
Чувствителни ткаенини.
3kg/
Jоргани
За сушење единечни или двојни
јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење).
3kg/
Грижа за волна
Лесно
Ткаенини кои лесно се одржуваат и
за кои е потребно минимално
пеглање. Резултатите од сушењето
може да се разликуваат во
1kg (или 5
зависност од ткаенината.
кошули)/
Протресете ги алиштата пред да ги
ставите во апаратот. Кога ќе
заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги
на сушалка.
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
3) Програмата
Памучни Плакар е „Стандардна програма за памучни алишта“.
Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна
програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
6. ОПЦИИ
6.1 Bреме
6.2 Анти-гужвање
Оваа опција е применлива само кај
програмата Време. Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 10 минути до максимум 2
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ја продолжува стандардната фаза
против туткање (30 минути) за 60
минути на крајот од циклусот на
сушење. Оваа функција го задржува
сушењето на алиштата одредено
време, спречувајќи ги алиштата од
туткање. Алиштата може да се
извадат во текот на фазата за заштита
од туткање.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.3 Сигнализатор
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
на крајот на циклусот
МАКЕДОНСКИ
•
•
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
на прекинот на циклусот
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
Опцијата Сигнализатор
можете да ја вклучите со
сите програми.
6.4 Табела со опции
Програми1)
Памучни
Екстра
■
■
Плакар +
■
■
Плакар
■
■
Пеглање
■
■
Екстра
■
■
Плакар
■
■
Пеглање
■
■
■
■
■
■
■
■
Синтетика
Облека за
спортување
Време
■
Освежување
Грижа за волна
Нежни
■ 2)
■
■
■
Jоргани
Лесно
■
■
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
2) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
29
30
www.electrolux.com
7. ПОСТАВКИ
A
Показното светло за блокада за деца
се пали.
B
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
C
D
E
A. Bреме допирна површина
B. Одложено допирна површина
C. Сигнализатор допирна површина
D. Анти-гужвање допирна површина
E. Старт/Пауза допирна површина
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучен е само прекинувачот за
исклучување
.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Искористете го програматорот за
да поставите програма.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Пред првата употреба на апаратот:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
7.2 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Користете го програматорот за да
поставите програма.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
•
нормално суви алишта
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
МАКЕДОНСКИ
31
На почетокот на циклусот
на сушење (првите 3 - 5
мин.) може да се слушне
малку посилен звук. Тоа е
заради стартувањето на
компресорот. Ова е
нормално кај апарати кои
се снабдуваат со енергија
со компресор како што се
фрижидери и замрзнувачи.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Свртете го програматорот на
ИСКЛУЧЕНО
2. Поставете ја програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
трепка.
•
Показното светло
трепка.
32
www.electrolux.com
•
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
1. Свртете го Програматорот на
ИСКЛУЧЕНО
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.5 Во состојба на
подготвеност
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
Показното светло
не трепка.
е вклучено, но
•
•
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Старт/Пауза се
гаси.
•
•
После 5 минути ако не ја
стартувате програмата.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна.
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
•
•
•
Не ставајте ги темните алишта
заедно со светлите. Темните бои
може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
спречите стеснување.
Проверете дали големината на
полнењето не е поголема од
максималната којашто е наведена
во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
соодветни за машина за сушење на
алишта. Видете ја фабричката
етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
МАКЕДОНСКИ
Фабричка
етикета
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
33
34
www.electrolux.com
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
МАКЕДОНСКИ
5.
35
6
2
1
7.
ВНИМАНИЕ!
Немојте да ја допирате
металната површина со
голи раце. Ризик од
повреда. Носете заштитни
ракавици. Чистете
внимателно за да не ја
оштетите металната
површина.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
36
www.electrolux.com
Проблем
Можно решение
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптималната собна
температура е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Време или
програма за Екстра.2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
Поставената програма е погрешна.
•
•
•
•
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
МАКЕДОНСКИ
•
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
•
•
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
37
Отворите за воздух се затнати.
Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
Максимална количина на полнење
8 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
5A
Вкупна моќност
950 W
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија1)
2,65 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
308 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,44 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,44 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R134a
Тежина
380 g
38
www.electrolux.com
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
1430
1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Потрошувачка
Вртење при / заостаната
влажност
Програмa
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памучни 8 kg
Плакар
Пеглање
1400 врт/мин. 50%
159 мин.
2,32 kWh
1000 врт/мин. 60%
181 мин.
2,65 kWh
1400 врт/мин. 50%
111 мин.
1,66 kWh
1000 врт/мин. 60%
127 мин.
1,89 kWh
1200 врт/мин. 40%
57 мин.
0,64 kWh
800 врт/мин. 50%
65 мин.
0,72 kWh
Синтетика 3,5 kg
Плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Ве молиме да ги рециклирате сите
материјали со симболот . Фрлете ги
сите материјали за пакување
соодветно и помогнете да се заштити
околината за следните генерации. Не
ја фрлајте електричната опрема
означена со симболот
заедно со
ѓубрето од вашето домаќинство.
Фрлете ги сите електрични апарати
преку соодветните колективни центри
на локалната власт ,локалната власт
или преку комерцијални центри за
рециклирање.
СРПСКИ
39
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................40
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................43
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................44
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................45
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................46
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 47
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 48
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 49
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 50
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................51
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................52
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 54
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 55
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
40
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу користити деца старости од 8 и
више година и особе са умањеним способностима,
под условом да су добили инструкције и/или им је
пружен надзор у вези са безбедним коришћењем
уређаја и да разумеју потенцијалне опасности у
случају његовог коришћења.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
СРПСКИ
41
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Инсталирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом, простирком или
било каквом подном облогом.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни непожељним издувним
гасовима других уређаја насталих сагоревањем
неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“.).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температури која га неће оштетити.
СРПСКИ
•
43
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5 °C или виша од 35 °C.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
•
•
•
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
2.2 Електрични прикључак
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
44
www.electrolux.com
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе,
абразивне подлоге за чишћење,
раствараче или металне предмете.
•
2.5 Компресор
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
•
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
1
2
3
4
5
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
6
7
8
9
10
11
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна. (погледајте
посебан летак).
Резервоар за воду
Контролна табла
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за закључавање поклопца
измењивача топлоте
Плочица са техничким
карактеристикама
СРПСКИ
45
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
3
2
4
5
6
7
8
8
1 Дугме за избор програма и
прекидач за искључивање
2 Индикатори
3 Приказ
4
Додирна плочица Време
5
Додирна плочица Одложено
6
Додирна плочица Зујалица
7
Додирна плочица Дуго против
гужвања
Додирна плочица Старт/пауза
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложен старт
Блокада за безбедност деце
46
www.electrolux.com
Индикатори
Опис
Звучни сигнали
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Врста посуђа
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Памук
Екстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
8кг/
Суво за орман+
Ниво сушења: јако суво.
8кг/
Суво за орман2) 3) Ниво сушења: орман.
Пегла 2)
Ниво сушења: погодно за пеглање.
8кг/
8кг/
Синтетика
Екстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
3,5кг/
Суво за орман 2)
Ниво сушења: орман.
3,5кг/
Пегла
Ниво сушења: погодно за пеглање.
3,5кг/
Спортска одећа
За сушење спортске одеће, танких
и лаганих тканина, микрофибера и
полиестера, који се не пеглају.
2 кг/
Време сушења
Са овим програмом можете кори‐
стити опцију Време и подесити тра‐
јање програма.
8кг/
Освежи
Освежавање веша који је дуго ста‐
јао у ормару.
1 кг
Освежавање вуне
Oсетљиво
Освежавање вуненог веша. Одевни
предмети од вуне постају меки и
1 кг
удобни. Извадите веш из машине
одмах по завршетку програма.
Осетљиве тканине.
3 кг/
СРПСКИ
Програми
Јорган
Лако пеглање
Врста посуђа
Служи за сушење јоргана за једну
или две особе и јастука (са перјем,
паперјем или синтетичким пуње‐
њем).
47
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
3 кг/
Тканине које се лако одржавају и
код којих је потребно минимално
пеглање. Резултати сушења могу
се разликовати у зависности од вр‐ 1 кг (или 5 кошу‐
сте тканине. Протресите веш пре
него што га ставите у уређај. Одмах ља)
по завршетку програма извадите
веш из машине и окачите га на ве‐
шалице.
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
3) Програм
Памук Суво за орман је „Стандардни програм за памук“. Погодан је
за сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење
памучног веша у смислу потрошње енергије.
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
Ова опција се може примењивати
само за програм Време сушења.
Можете да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута до
максимално 2 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
веша.
6.2 Дуго против гужвања
Продужетак од 60 минута у односу на
стандардну фазу против гужвања (30
минута) на крају циклуса сушења. Ова
функција одржава сушење веша током
одабраног периода, спречавајући тако
да дође до гужвања веша. Веш може
да се извади док траје фаза против
гужвања.
6.3 Зујалица
можете чути звук зујања када је:
•
•
•
крај циклуса
почетак и крај фазе заштите од
гужвања
прекид циклуса
Функција зујања је аутоматски увек
укључена. Ову функцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
Можете да активирате
опцију Зујалица са свим
програмима.
48
www.electrolux.com
6.4 Табела опција
Програми1)
Памук
Екстра суво
■
■
Суво за орман+
■
■
■
■
■
■
Екстра суво
■
■
Суво за орман
■
■
Пегла
■
■
Спортска одећа
■
■
■
■
■
■
Суво за орман
Пегла
Синтетика
Време сушења
■
Освежи
не
Освежавање ву‐
■ 2)
■
■
Oсетљиво
■
■
Јорган
■
Лако пеглање
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их акти‐
вирали или деактивирали, притисните одговарајућу командну плочицу на додир.
2) Само са полицом за сушење (ово је стандардни или опциони додатак, у зависности
од модела).
7. ПОДЕШАВАЊА
A
A. Време Командна плочица на додир
B
B. Одложено Командна плочица на
C
D
E
додир
C. Зујалица Командна плочица на
додир
СРПСКИ
D. Дуго против гужвања Командна
плочица на додир
E. Старт/пауза Командна плочица на
додир
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључан је само прекидач
ИСКЉУЧЕНО.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Користите дугме за избор
програма да бисте подесили неки
програм.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
7.2 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Користите дугме за избор
програма да бисте подесили неки
програм.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
стандардно сув веш
•
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја:
•
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
49
На почетку циклуса
сушења (првих 3-5 мин.)
ниво звука може бити
нешто виши. Ово се
дешава услед активирања
компресора. Ово је
уобичајено код уређаја које
покреће компресор, попут
фрижидера и замрзивача.
50
www.electrolux.com
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
9.3 Промена програма
ОПРЕЗ
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
Програм се покреће.
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
1. Дугме за избор програма окрените
у положај
ИСКЉУЧЕНО
2. Подесите програм.
9.4 На крају програма
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
•
•
Индикатор
трепери.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) је укључен.
трепери.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да веш
вадите непосредно пре завршетка ове
фазе.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
светли, али више не
•
Индикатор
трепери.
•
светли, али више не
Индикатор
трепери.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) се гаси.
•
1. Дугме за избор програма окрените
у положај
ИСКЉУЧЕНО
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
СРПСКИ
9.5 Функција приправности
•
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
51
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек остане на спољној
страни.
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, погодан за
тип тканина које сте убацили у
уређај.
Немојте стављати тканине тамних
боја у машину заједно са тканинама
Ознака на ети‐
кети
•
•
•
•
светлих боја. Тканине тамних боја
могу пустити боју.
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте спречили
скупљање веша.
Уверите се да је количина веша
није већа од максималне количине
наведене у табели програма.
Сушите искључиво веш који је
предвиђен за сушење у машини за
сушење. У ту сврху, погледајте
етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим
температурама.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на
ниским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
52
www.electrolux.com
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) По потреби, очистите филтер топлом водом из славине користећи четку и/или
усисивач.
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
СРПСКИ
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6
2
1
7.
53
54
www.electrolux.com
ОПРЕЗ
Не додирујте металне
површине голим рукама.
Постоји опасност од
повређивања. Носите
заштитне рукавице.
Чистите пажљиво како не
бисте оштетили металну
површину.
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да укључите уређај.
Проверите да ли је мрежни утикач при‐
кључен у утичницу.
Проверите осигурач у кутији са осигу‐
рачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Старт/пауза.
Проверите да ли су врата уређаја за‐
творена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да веш не остане за‐
глављен између врата уређаја и гуме‐
не заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Старт/пауза да би‐
сте покренули програм поново.
Циклус траје предуго или су резултати
сушења незадовољавајући.1)
Водите рачуна да тежина веша одгова‐
ра времену трајања програма.
СРПСКИ
Проблем
55
Могуће решење
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново пу‐
стите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Постарајте се да температура у про‐
сторији буде изнад +5°C и испод
+35°C. Оптимална температура про‐
сторије је од 19°C дo 24°C.
Подесите Време сушења или Екстра
суво програм.2)
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов про‐
грам, деактивирајте и поново активи‐
рајте уређај.
Уверите се да су одабране опције при‐
мењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај. По‐
крените нов програм. Уколико се про‐
блем поново јави, обратите се серви‐
су.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.
2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни
(нпр. прекривачи за кревете).
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
Бубањ је прљав.
Неодговарајуће подешавање
сензора за проводљивост
(Погледајте поглавље
„Подешавања - Кориговање
степена преостале влажности
веша“ да бисте пронашли боље
подешавање).
• Запушени су прорези за проток
ваздуха.
• Температура просторије је сувише
ниска или сувише висока
(оптимална температура просторије
је од 19°C дo 24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 640
мм)
Макс. дубина код отворених врата уре‐ 1090 мм
ђаја
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
56
www.electrolux.com
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
8 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
5A
Укупна снага
950 W
Класа енергетске ефикасности
A+
Потрошња електричне енергије1)
2,65 kWh
Годишња потрошња електричне енер‐
гије2)
308 kWh
Лево––укључен режим апсорпције сна‐ 0,44 W
ге
Искључен режим апсорпције снаге
0,44 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омо‐
тач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
IPX4
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором
Ознака гаса
R134a
Тежина
380 г
Потенцијал глобалног загревања
(GWP)
1430
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша пуно или делимично пуно, као и по‐
трошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по ци‐
клусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
СРПСКИ
57
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
Време су‐
шења
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енергије
Памук 8 кг
Суво за орман
Пегла
1400 о/мин. / 50%
159 мин.
2,32 kWh
1000 о/мин. / 60%
181 мин.
2,65 kWh
1400 о/мин. / 50%
111 мин.
1,66 kWh
1000 о/мин. / 60%
127 мин.
1,89 kWh
1200 о/мин. / 40%
57 мин.
0,64 kWh
800 о/мин. / 50%
65 мин.
0,72 kWh
Синтетика 3,5 кг
Суво за орман
14. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Рециклирајте све материјале означене
симболом . Одложите све
материјале за паковање на
одговарајући начин и тако помозите
заштити животне средине и будућих
генерација. Не одлажите електричне
уређаје означене симболом
заједно
*
са уобичајеним кућним отпадом.
Одложите сву електричну робу преко
доступних домаћих служби за
сакупљање отпада или локалних
надлежних служби или комерцијалних
рециклажних центара.
58
www.electrolux.com
СРПСКИ
59
136930661-A-152016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement