Electrolux EDH3686GDE User manual

Electrolux EDH3686GDE User manual
EDH3686GDE
MK
SR
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
21
2
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................... 6
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 7
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.........................................................................................8
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ.................................................................................. 9
6. ОПЦИИ.............................................................................................................10
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 11
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 12
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................12
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................14
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................15
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................17
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 18
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот може да го користат деца од 8 годишна
возраст и нагоре и лица со попреченост во
развојот ако им се дадени упатства и/или им е
даден надзор за да можат да го користат апаратот
со сигурност и да ги разберат потенцијално
вклучените ризици.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од таписон, килим
или било каков покривач за под.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Погрижете се, по
монтирањето да можете да пријдете до
приклучокот за струја.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на несаканите гасови во собата од други
апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас на некои апарати или од
други горива.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
6
www.electrolux.com
•
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што ќе биде поставен
апаратот мора да биде рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш држете го апаратот во
вертикална положба кога го
преместувате.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
•
•
•
•
•
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
МАКЕДОНСКИ
2.4 Внатрешна светилка
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
2.7 Расходување
2.5 Нега и чистење
•
7
•
•
•
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pезервоар
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
8
www.electrolux.com
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Регулатор за програми
2 Екран
3
допирна површина Bреме
4
8 Копче за вклучување/исклучување
допирна површина Одложено
5
допирна површина
Сигнализатор
6
допирна површина Полнење
волна
7
допирна површина Старт/
Пауза
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондезаторот
Pезервоар
МАКЕДОНСКИ
Показни светла
9
Опис
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Памучни
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
8kg/
Плакар +
Ниво на сушење: целосно суви.
8kg/
Ниво на сушење: суви за во плакар.
8kg/
Ниво на сушење: погодни за пеглање.
8kg/
Плакар2) 3)
Пеглање2)
Синтетика
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
3,5kg/
Плакар2)
Ниво на сушење: суви за во плакар.
3,5kg/
Пеглање
Ниво на сушење: погодни за пеглање.
3,5kg/
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини.
2kg/
Време
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Bреме и да го
поставите времетраењето на
програмата.
8kg/
Освежување
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
Брзо
10
www.electrolux.com
Програми
Вид на полнење
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
1kg
Волна 4)
За сушење на патики само со Сушење
на Закачалка (види во посебното
1 пар патики
упатство кое е обезбедено за Сушење
на Закачалка).
Нежни
Чувствителни ткаенини.
2kg/
Jоргани
За сушење единечни или двојни
јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење).
3kg/
Лесно
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
1kg (или 5
кошули)/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121. Чистете ги примарниот филтер и филтерот на
разменувачот на топлина после секој циклус.
3) Програмата
Памучни Плакар е „Стандардна програма за памучни алишта“.
Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна
програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
4) Циклусот за сушење волна во оваа машина е одобрен од Woolmark Company за
сушење волнени алишта кои може да се перат во машина, под услов облеката да се
пере и суши според упатствата на етикетата на облеката и според упатствата
издадени од производителот на оваа машина. M1221. Во Обединетото Кралство,
Ирска, Хонгконг и Индија, симболот Woolmark е заштитена трговска марка.
6. ОПЦИИ
6.1 Bреме
Оваа опција може да се применува кај
програмата Време и програмата
Волна (само со сушење на закачалка).
МАКЕДОНСКИ
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
•
•
11
сушење на алиштата, притиснете на
допирната површина Полнење волна
повеќе пати за да го зголемите
времетраењето на програмата.
Време програма:Времетраењето
на програмата може да го
поставите од минимум 10 минути
до максимум 2 часа.
Поставувањето на времетраењето
е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Волна програма:Времетраењето
на програмата може да го
поставите од минимум 30 минути
до максимум 4 часа.
Поставувањето на времетраењето
е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
6.2 Полнење волна
6.3 Сигнализатор
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
•
•
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Опцијата Сигнализатор
можете да ја вклучите со
сите програми.
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool (Волна). За подобро
6.4 Табела со опции
Програми1)
Време
■
Волна
■ 2)
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
2) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
7. ПОСТАВКИ
A
C. Сигнализатор допирна површина
B
D. Полнење волна допирна површина
C
D
E. Старт/Пауза допирна површина
E
7.1 Функција за блокада за
деца
A. Bреме допирна површина
B. Одложено допирна површина
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
12
www.electrolux.com
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
7.2 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
нормално суви алишта
•
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Пред првата употреба на апаратот:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
На почетокот на циклусот
на сушење (првите 3 - 5
мин.) може да се слушне
малку посилен звук. Тоа е
заради стартувањето на
компресорот. Ова е
нормално кај апарати кои
се снабдуваат со енергија
со компресор како што се
фрижидери и замрзнувачи.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
МАКЕДОНСКИ
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
4. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
13
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
•
•
Показното светло
трепка.
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
трепка.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
е вклучено, но
•
Показното светло
не трепка.
•
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Старт/Пауза се
гаси.
•
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
14
www.electrolux.com
9.5 Во состојба на
подготвеност
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
После 5 минути ако не ја
стартувате програмата.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна.
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Фабричка
етикета
•
•
•
Не ставајте ги темните алишта
заедно со светлите. Темните бои
може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
спречите стеснување.
Проверете дали големината на
полнењето не е поголема од
максималната којашто е наведена
во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
соодветни за машина за сушење на
алишта. Видете ја фабричката
етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
МАКЕДОНСКИ
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
15
16
www.electrolux.com
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
7.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ!
Немојте да ја допирате
металната површина со
голи раце. Ризик од
повреда. Носете заштитни
ракавици. Чистете
внимателно за да не ја
оштетите металната
површина.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
17
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
18
www.electrolux.com
Проблем
Можно решение
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптималната собна
температура е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Време или
програма за Екстра.2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
• Отворите за воздух се затнати.
• Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
МАКЕДОНСКИ
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
Максимална количина на полнење
8 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
5A
Вкупна моќност
950 W
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија1)
2,65 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
308 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,44 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,44 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
19
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R134a
Тежина
380 g
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
1430
1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
20
www.electrolux.com
13.1 Потрошувачка
Вртење при / заостаната
влажност
Програмa
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памучни 8 kg
Плакар
Пеглање
1400 врт/мин. 50%
159 мин.
2,32 kWh
1000 врт/мин. 60%
181 мин.
2,65 kWh
1400 врт/мин. 50%
111 мин.
1,66 kWh
1000 врт/мин. 60%
127 мин.
1,89 kWh
1200 врт/мин. 40%
57 мин.
0,64 kWh
800 врт/мин. 50%
65 мин.
0,72 kWh
Синтетика 3,5 kg
Плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Ве молиме да ги рециклирате сите
материјали со симболот . Фрлете ги
сите материјали за пакување
соодветно и помогнете да се заштити
околината за следните генерации. Не
ја фрлајте електричната опрема
означена со симболот
заедно со
ѓубрето од вашето домаќинство.
Фрлете ги сите електрични апарати
преку соодветните колективни центри
на локалната власт ,локалната власт
или преку комерцијални центри за
рециклирање.
СРПСКИ
21
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................22
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................25
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................26
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................27
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................28
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 30
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 30
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 31
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 31
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................33
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................34
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 36
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 37
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
22
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу користити деца старости од 8 и
више година и особе са умањеним способностима,
под условом да су добили инструкције и/или им је
пружен надзор у вези са безбедним коришћењем
уређаја и да разумеју потенцијалне опасности у
случају његовог коришћења.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
СРПСКИ
23
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Инсталирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом, простирком или
било каквом подном облогом.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни непожељним издувним
гасовима других уређаја насталих сагоревањем
неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“.).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температури која га неће оштетити.
СРПСКИ
•
25
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5 °C или виша од 35 °C.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
•
•
•
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
2.2 Електрични прикључак
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
26
www.electrolux.com
2.4 Унутрашњe svetlo
2.6 Компресор
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања.
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
Тип сијалице или халогене лампе
која се користи у овом уређају
намењен је искључиво за употребу
у кућним апаратима. Немојте га
користити за расвету у
домаћинству.
Да бисте заменили унутрашњу
сијалицу, контактирајте овлашћени
сервисни центар.
•
•
•
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе,
абразивне подлоге за чишћење,
раствараче или металне предмете.
•
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
•
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Резервоар за воду
Контролна табла
Унутрашњe светло
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за закључавање поклопца
измењивача топлоте
СРПСКИ
27
12 Плочица са техничким
карактеристикама
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна. (погледајте
посебан летак).
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Дугме за избор програма
2 Приказ
3
Додирна плочица Време
4
Додирна плочица Одложено
5
Додирна плочица Зујалица
6
Додирна плочица Количина
вунене одеће
7
Додирна плочица Старт/пауза
Дугме
за укључивање/
8
искључивање
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
28
www.electrolux.com
Индикатори
Опис
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложен старт
Блокада за безбедност деце
Звучни сигнали
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Врста веша који се убацује у маши‐
ну
Количина
(макс.)1) /ознака
материјала
Памук
Екстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
8кг/
Суво за орман+
Ниво сушења: јако суво.
8кг/
Ниво сушења: орман.
8кг/
Ниво сушења: погодно за пеглање.
8кг/
Суво за ор‐
ман2) 3)
Пегла2)
Синтетика
Екстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
3,5 кг/
Суво за орман2)
Ниво сушења: орман.
3,5 кг/
Пегла
Ниво сушења: погодно за пеглање.
3,5 кг/
Брзо
За сушење памучних и синтетичких
тканина.
2 кг/
СРПСКИ
Количина
(макс.)1) /ознака
материјала
Програми
Врста веша који се убацује у маши‐
ну
Време сушења
Са овим програмом можете користити
опцију Време и подесити трајање про‐
грама.
Освежи
Освежавање веша који је дуго стајао у
1 кг
ормару.
Вунене тканине. Нежно суши вунену
одећу која се пере у машини. Уклоните
одећу из машине одмах по завршетку
програма.
29
8кг/
1 кг
Вуна 4)
За сушење спортске обуће само са ре‐
шетком за сушење (прочитајте засе‐
1 пар спортске
бан кориснички приручник који је при‐ обуће
ложен уз решетку за сушење).
Oсетљиво
Осетљиве тканине.
2 кг/
Јорган
Служи за сушење јоргана за једну или
две особе и јастука (са перјем, папер‐
јем или синтетичким пуњењем).
3 кг/
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се разликова‐
ти у зависности од врсте тканине. Про‐ 1 кг (или 5 кошу‐
Лако пеглање тресите веш пре него што га ставите у
ља)/
уређај. Одмах по завршетку програма
извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121. Очистите примарни филтер и филтер измењи‐
вача топлоте након сваког циклуса.
3) Програм
Памук Суво за орман је „Стандардни програм за памук“. Погодан је
за сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење
памучног веша у смислу потрошње енергије.
4) Циклус сушења вуне на овој машини одобрила је компанија Woolmark за сушење
вунене одеће која се суши у машини уколико се одећа пере и суши према упутствима
на етикети и оних које је издао произвођач ове машине. M1221. У Великој Британији,
Ирској, Хонгконгу и Индији симбол Woolmark је сертификована робна марка.
30
www.electrolux.com
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
6.2 Количина вунене одеће
Ова опција је примењива на програм
Време сушења и на програм Вуна
(само са програмом „Решетка за
сушење“).
Ова опција се може примењивати
само за програм Wool (вуна). Да би
веш био сувљи притискајте додирну
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
веша.
•
•
плочицу Количина вунене одеће
више пута како бисте продужили
трајање програма.
6.3 Зујалица
можете чути звук зујања када је:
Време сушења програм: Можете
да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута
до максимално 2 сата.
Подешавање трајања програма ће
зависити од количине веша у
уређају.
Вуна програм: Можете да
подешавате време трајања
програма, од минимално 30 минута
до максимално 4 сата.
Подешавање трајања програма
зависиће од количине веша у
уређају.
•
•
•
крај циклуса
почетак и крај фазе заштите од
гужвања
прекид циклуса
Функција зујања је аутоматски увек
укључена. Ову функцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
Можете да активирате
опцију Зујалица са свим
програмима.
6.4 Табела опција
Програми1)
■
Време сушења
■ 2)
Вуна
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их акти‐
вирали или деактивирали, притисните одговарајућу командну плочицу на додир.
2) Само са полицом за сушење (ово је стандардни или опциони додатак, у зависности
од модела).
7. ПОДЕШАВАЊА
A
B
C
D
E
A. Време Додирна плочица
B. Одложено Додирна плочица
C. Зујалица Додирна плочица
D. Количина вунене одеће Додирна
плочица
E. Старт/пауза Додирна плочица
СРПСКИ
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
7.2 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
стандардно сув веш
•
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја:
•
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
31
На почетку циклуса
сушења (првих 3-5 мин.)
ниво звука може бити
нешто виши. Ово се
дешава услед активирања
компресора. Ово је
уобичајено код уређаја које
покреће компресор, попут
фрижидера и замрзивача.
32
www.electrolux.com
ОПРЕЗ
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
4. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
Програм се покреће.
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 На крају програма
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
•
•
Индикатор
трепери.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) је укључен.
трепери.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да веш
вадите непосредно пре завршетка ове
фазе.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
светли, али више не
•
Индикатор
трепери.
•
Индикатор
светли, али више не
трепери.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) се гаси.
•
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
СРПСКИ
9.5 Функција приправности
•
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
33
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек остане на спољној
страни.
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, погодан за
тип тканина које сте убацили у
уређај.
Немојте стављати тканине тамних
боја у машину заједно са тканинама
Ознака на ети‐
кети
•
•
•
•
светлих боја. Тканине тамних боја
могу пустити боју.
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте спречили
скупљање веша.
Уверите се да је количина веша
није већа од максималне количине
наведене у табели програма.
Сушите искључиво веш који је
предвиђен за сушење у машини за
сушење. У ту сврху, погледајте
етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим
температурама.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на
ниским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
34
www.electrolux.com
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) По потреби, очистите филтер топлом водом из славине користећи четку и/или
усисивач.
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
СРПСКИ
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
7.
35
36
www.electrolux.com
ОПРЕЗ
Не додирујте металне
површине голим рукама.
Постоји опасност од
повређивања. Носите
заштитне рукавице.
Чистите пажљиво да не
бисте оштетили металну
површину.
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да укључите уређај.
Проверите да ли је мрежни утикач при‐
кључен у утичницу.
Проверите осигурач у кутији са осигу‐
рачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Старт/пауза.
Проверите да ли су врата уређаја за‐
творена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да веш не остане за‐
глављен између врата уређаја и гуме‐
не заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Старт/пауза да би‐
сте покренули програм поново.
Циклус траје предуго или су резултати
сушења незадовољавајући.1)
Водите рачуна да тежина веша одгова‐
ра времену трајања програма.
СРПСКИ
Проблем
37
Могуће решење
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново пу‐
стите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Постарајте се да температура у про‐
сторији буде изнад +5°C и испод
+35°C. Оптимална температура про‐
сторије је од 19°C дo 24°C.
Подесите Време сушења или Екстра
суво програм.2)
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов про‐
грам, деактивирајте и поново активи‐
рајте уређај.
Уверите се да су одабране опције при‐
мењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај. По‐
крените нов програм. Уколико се про‐
блем поново јави, обратите се серви‐
су.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.
2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни
(нпр. прекривачи за кревете).
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
Бубањ је прљав.
Неодговарајуће подешавање
сензора за проводљивост
(Погледајте поглавље
„Подешавања - Кориговање
степена преостале влажности
веша“ да бисте пронашли боље
подешавање).
• Запушени су прорези за проток
ваздуха.
• Температура просторије је сувише
ниска или сувише висока
(оптимална температура просторије
је од 19°C дo 24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 640
мм)
Макс. дубина код отворених врата уре‐ 1090 мм
ђаја
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
38
www.electrolux.com
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
8 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
5A
Укупна снага
950 W
Класа енергетске ефикасности
A+
Потрошња електричне енергије1)
2,65 kWh
Годишња потрошња електричне енер‐
гије2)
308 kWh
Лево––укључен режим апсорпције сна‐ 0,44 W
ге
Искључен режим апсорпције снаге
0,44 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омо‐
тач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
IPX4
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором
Ознака гаса
R134a
Тежина
380 г
Потенцијал глобалног загревања
(GWP)
1430
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша пуно или делимично пуно, као и по‐
трошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по ци‐
клусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
СРПСКИ
39
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
Време су‐
шења
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енергије
Памук 8 кг
Суво за орман
Пегла
1400 о/мин. / 50%
159 мин.
2,32 kWh
1000 о/мин. / 60%
181 мин.
2,65 kWh
1400 о/мин. / 50%
111 мин.
1,66 kWh
1000 о/мин. / 60%
127 мин.
1,89 kWh
1200 о/мин. / 40%
57 мин.
0,64 kWh
800 о/мин. / 50%
65 мин.
0,72 kWh
Синтетика 3,5 кг
Суво за орман
14. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Рециклирајте све материјале означене
симболом . Одложите све
материјале за паковање на
одговарајући начин и тако помозите
заштити животне средине и будућих
генерација. Не одлажите електричне
уређаје означене симболом
заједно
*
са уобичајеним кућним отпадом.
Одложите сву електричну робу преко
доступних домаћих служби за
сакупљање отпада или локалних
надлежних служби или комерцијалних
рециклажних центара.
136933491-A-142016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement