Electrolux EDH3686GDE User manual

Electrolux EDH3686GDE User manual
EDH3686GDE
BG
HR
ET
Барабанна сушилня
Sušilica
Trummelkuivati
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
2
22
39
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 12
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 15
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................18
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................19
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да се използва от деца на 8 или
повече години и от хора с увреждания, ако са
получили инструктаж и/или контролиран преглед
за безопасна употреба на уреда и разбират
потенциалните опасности.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационният отвор в основата (ако е наличен)
не бива да бъде покриван от килим, мат или
всякакви покривала.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен поток на
газове в помещението от уреди, които горят други
газове или горива, включително открит огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Не превишавайте обема за максимално зареждане
в 8 кг (вижте глава "Таблица с програми").
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете мъха или останки от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
5
6
www.electrolux.com
•
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
•
•
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е само за домашна
употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Вградена лампичка
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване.
БЪЛГАРСКИ
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
•
•
2.7 Изхвърляне
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
•
•
•
•
2.6 Компресор
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
7
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Водосъдържател
Kомандно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
За по-лесно товарене с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
8
1 Бутон за програми
2 Екран
3
панел Time (Час)
4
панел Delay (Отлагане)
5
панел Buzzer (Звънец)
6
панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
7
панел Start/Pause (Старт /
Пауза)
7
8 Бутон вкл./изкл.
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Kондензатор
Водосъдържател
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Филтр
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Cotton (Памук)
Extra Dry (Много
сухо)
Ниво на изсушаване: Extra Dry (Много
сухо).
8кг/
Cupboard Dry+
(Сухо за прибиране
+)
Ниво на изсушаване: Strong Dry (Сил‐
но изсушаване).
8кг/
Cupboard Dry
(Сухо за прибира‐
не)2) 3)
Ниво на изсушаване: Cupboard Dry
(Сухо за прибиране).
8кг/
Iron Dry (Сухо за
гладене)2)
Ниво на изсушаване: Подходяща за
дрехи за гладене.
8кг/
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Много
сухо)
Ниво на изсушаване: Extra Dry (Много
сухо).
3,5кг/
Cupboard Dry
(Сухо за прибира‐
не)2)
Ниво на изсушаване: Cupboard Dry
(Сухо за прибиране).
3,5кг/
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Ниво на изсушаване: Подходяща за
дрехи за гладене.
3,5кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Бърза
Тип зареждане
За сушене на памучни и синтетични
тъкани.
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
2кг/
С тази програма можете да използва‐
Time Drying (Вре‐ те опцията Time (Час) и да зададете
ме за сушене)
времетраене на програмата.
8кг/
Refresh (Освежа‐ Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
ване)
1 кг
Вълнени тъкани. Леко сушене на из‐
прани вълнени тъкани. Отстранете не‐
забавно дрехите, когато програмата
свърши.
1 кг
Wool (Вълна) 4)
Delicates (Фини
тъкани)
Шалтета
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте ръковод‐
ството на потребителя, налично към
решетката за сушене).
1 чифт спортни
обувки
Фини материи.
2кг/
За сушене на единични или двойни
шалтета и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж).
3кг/
БЪЛГАРСКИ
Програми
Easy Iron
(Лесно гладене)
Тип зареждане
11
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1кг (или 5 ризи)/
хите преди да ги сложите в уреда. Ко‐
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121. Почиствайте главният филтър и топлообменния филтър след все‐
ки цикъл.
3) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е “Стандартна
програма за памук”. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е
най-ефективна от гледна точка на консумацията на енергия за сушене на нормално
мокро памучно пране.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от Компанията
Woolmark за машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат съ‐
образно инструкциите на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя
на тази перална машина. M1221. В Обединеното кралство, Ирландия, Хонг Конг и Ин‐
дия символът Woolmark е сертификационна марка.
6. OПЦИИ
на времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
6.1 Time (Час)
Тази опция е приложима за програма
Time Drying (Време за сушене) и
програма Wool (Вълна) (единствено с
Решетката за сушене).
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
•
•
Time Drying (Време за сушене)
програма: Можете да зададете
времетраенето на програмата от
най-малко 10 минути до максимум 2
часа. Настройката на
времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Wool (Вълна) програма: Можете
да зададете времетраенето на
програмата от най-малко 30 минути
до максимум 4 часа. Настройката
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). Ако желаете
по-сухо пране, натиснете панел Wool
Load (Вълнено зареждане)
няколко
пъти, за да увеличите времетраенето
на програмата.
6.3 Buzzer (Звънец)
може да чуете алармения звънец при:
•
•
•
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
12
www.electrolux.com
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
Можете да активирате
опцията Buzzer (Звънец) с
всички програми.
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Time Drying (Вре‐
ме за сушене)
■
Wool (Вълна)
■ 2)
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
B
C
D
E
A. Time (Час) панел
B. Delay (Отлагане) панел
C. Buzzer (Звънец) панел
D. Wool Load (Вълнено зареждане)
панел
E. Start/Pause (Старт / Пауза) панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
7.2 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
БЪЛГАРСКИ
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Какво да правим при използване за
първи път:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла
на сушене (първите 3 - 5
мин.) нивото на шума може
да е малко по-високо. Това
е заради стартирането на
компресора. Това е
нормално за уреди с
компресор, като
хладилници или фризери.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
13
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
4. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
14
www.electrolux.com
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
•
Индикаторът
примигва.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
•
Индикаторът
е включен, но не
примигва.
Start/Pause (Старт / Пауза)
индикаторът изгасва.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
9.4 В края на програмата
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Индикаторът
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
премигва.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
е включен, но не
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
Фазата за защита от намачкване
предотвратява намачкванията по
прането.
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
•
•
•
Уверете се, че памучният слой е
винаги от външната страна.
Препоръчваме да задавате
правилна програма, приложима към
вида тъкани, които се намират в
уреда.
Не слагайте тъмни цветове заедно
със светлите. Тъмните цветове
могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
предотвратите намачкване.
БЪЛГАРСКИ
•
•
Уверете се, че количеството не е
повече от допустимото според
програмната таблица.
Само сухо пране, което е
подходящо за сушене в сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Етикет
•
15
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
16
www.electrolux.com
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
БЪЛГАРСКИ
5.
17
6.
2
1
7.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да
предотвратите
наранявания по металната
повърхност.
11.4 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
18
www.electrolux.com
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че уредът е заземен.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможно решение
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако про‐
блемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
19
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някой места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1090 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
5A
Обща консумирана мощност
950 W
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на електроенергия1)
2,65 кВч
Годишна консумация енергия2)
308 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
20
www.electrolux.com
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
Този продукт съдържа херметически запечатан флуориран газ
Предназначение на газта
R134a
Тегло
380 г
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
1430
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
159 мин.
2,32 кВч
1000 об./ 60%
181 мин.
2,65 кВч
1400 об./ 50%
111 мин.
1,66 кВч
1000 об./ 60%
127 мин.
1,89 кВч
57 мин.
0,64 кВч
65 мин.
0,72 кВч
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 об./ 40%
за прибиране)
800 об./ 50%
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Моля, рециклирайте всички материали
маркирани със символът
.
Изхвърлете всички опаковащи
материали, както е прието и
БЪЛГАРСКИ
помогнете за опазването на природата
и бъдещите поколения. Не
изхвърляйте електрическо оборудване
маркирано със символът , както и
битови отпадъци. Изхвърлете всички
елетронни предмети чрез близките
местни събирателни пунктове или
местните служби или центрове за
рециклиране.
21
22
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE........................................................................ 23
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 25
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 27
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................27
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................28
6. OPCIJE.............................................................................................................30
7. POSTAVKE...................................................................................................... 31
8. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 31
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................32
10. SAVJETI......................................................................................................... 33
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................34
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................36
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 37
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
23
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim sposobnostima uz uvjet
da su dobile upute i/ili da ih se nadgleda zbog sigurne
upotrebe uređaja i razumijevanja mogućih opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno jew držati podalje
od uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od otvorenih
vrata uređaja.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja iznad perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili, uz
ispravan razmak, ispod kuhinjske ploče (pogledajte
letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne
smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom
podnom oblogom.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Ne prekoračujte maksimalnu težinu punjenja koja
iznosi 8 kg (pogledajte poglavlje "Programi pranja").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
25
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i
prostrete tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skinite pakiranje i transportne vijke.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima temperatura može biti niža
od 5 °C ili viša od 35 °C.
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uz zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
•
•
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
HRVATSKI
27
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Natpisna pločica
Za jednostavnost punjenja
rublja ili postavljanja vrata su
reverzibilna. (pogledajte
priloženi letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
8
1 Programator
2 Zaslon
3
tipka Vremensko sušenje
4
tipka Odgoda
5
tipka Zujalica
6
tipka Količina vune
7
7
tipka Start/pauza
8 Tipka za uključivanje/isključivanje
28
www.electrolux.com
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča mora
uvijek biti čista i suha.
4.1 Indikatori
Indikatori
Opis
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzator
Spremnik vode
Filtar
Odgodi početak
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Trajanje programa
-
Trajanje sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Pamuk
Ekstra suho
Razina sušenja: ekstra suh.
8kg/
Suho za ormar+
Razina sušenja: snažno suho.
8kg/
Razina sušenja: suho za ormar.
8kg/
Suho za
ormar2) 3)
HRVATSKI
Programi
Suho za
glačanje2)
Vrsta punjenja
Razina sušenja: prikladno za glačanje.
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
8kg/
Sintetika
Ekstra suho
Razina sušenja: ekstra suh.
3,5kg/
Suho za ormar2)
Razina sušenja: suho za ormar.
3,5kg/
Suho za glačanje
Razina sušenja: prikladno za glačanje.
3,5kg/
Za sušenje pamuka i sintetičkih tkanina.
2kg/
Vrijeme sušenja
Uz ovaj program možete upotrijebiti
opciju Vremensko sušenje (Vremensko
sušenje) i namjestiti trajanje programa.
8kg/
Osvježavanje
Osvježavanje tekstila koji su bili
spremljeni.
1kg
Brzo
29
Vunene tkanine. Nježno sušenje perive
vune. Odmah uklonite komade odjeće
nakon završetka programa.
1kg
Vuna 4)
Za sušenje sportskih cipela samo uz
stalak za sušenje (proučite zaseban pri‐
ručnik koji dolazi uz stalak za sušenje).
1 par sportske
obuće
Osjetljivo
Osjetljive tkanine.
2kg/
Popluni
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (podstave s perjem,
paperjem ili sintaktičke podstave).
3 kg/
30
www.electrolux.com
Programi
Lako glačanje
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vrsta punjenja
Tkanina za jednostavno održavanje kojoj
je potrebno minimalno glačanje. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati ovisno o vr‐ 1 kg (ili 5
sti tkanine. Protresite komade odjeće
košulje)/
prije nego što ih stavite u uređaj. Kada je
program gotov, odmah uklonite komade
odjeće i stavite ih na vješalicu.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u
dokumentu EN 61121. Primarni filtar i izmjenjivač topline očistite nakon svakog ciklusa.
3) Program
Pamuk Suho za ormar je “Standardni program za pamuk”. Prikladan je za
sušenje uobičajeno morkog pamučnog rublja i predstavlja energetski najučinkovitiji program
u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
4) Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka The Woolmark Company za strojno pranje i sušenje
vunenih proizvoda uz uvjet da se oni peru i suše u skladu s uputama na etiketama i upu‐
tama proizvođača ovog uređaja. M1221. U Velikoj Britaniji, Irskoj, Hong Kongu i Indiji,
simbol Woolmark zaštitni je znak certifikata.
6. OPCIJE
6.1 Vremensko sušenje
Ta opcija primjenjiva je na program
Vrijeme sušenja i na program Vuna
(samo sa stalkom za sušenje).
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
•
•
Vrijeme sušenja program: Možete
postaviti trajanje programa u rasponu
od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Vuna program: Možete postaviti
trajanje programa u rasponu od
minimalno 30 minuta do maksimalno
4 sata. Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
6.2 Količina vune
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Za dobivanje bolje
osušenog rublja pritišćite tipku Količina
vune
kako biste produljili trajanje
programa.
6.3 Zujalica
zujanje možete čuti prilikom:
•
•
•
kraja ciklusa
početka i kraja faze zaštite od
gužvanja
prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
Opciju Zujalica možete
aktivirati sa svim
programima.
HRVATSKI
31
6.4 Tablica opcija
Programi1)
■
Vrijeme sušenja
■ 2)
Vuna
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
7. POSTAVKE
A
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
B
C
D
E
A. Vremensko sušenje tipka
B. Odgoda tipka
C. Zujalica tipka
D. Količina vune tipka
E. Start/pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
8. PRIJE PRVE UPOTREBE
Prije prve upotrebe uređaja:
7.2 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
32
www.electrolux.com
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja
(3 - 5 min) razina zvuka
može biti malo viša. To je
zbog pokretanja
kompresora. Takva povišena
razina buke normalna je za
uređaje na kompresorski
pogon poput hladnjaka i
zamrzivača.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
OPREZ!
Prilikom zatvaranja vrata
pazite da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
4. Pritisnite tipku Start/pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
•
•
Indikator
bljeska.
Uključen je indikator Start/pauza.
bljeska.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja sprječava
nabore na rublju.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
HRVATSKI
•
Indikator
je uključen, ali ne bljeska.
•
•
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator
Isključuje se indikator Start/pauza.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
33
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
Po završetku programa
uvijek očistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite elemente za zatvaranje
popluna.
Kravate i vrpce ne sušite odvezane
(npr. vrpce na pregači). Svežite ih
prije nego što pokrenete program.
Uklonite sve predmete iz džepova.
Ako neki komad odjeće ima unutarnji
sloj izrađen od pamuka, okrenite ga
naopako. Pripazite da je pamučni sloj
uvijek okrenut prema van.
Preporučujemo da postavite ispravan
program koji je prikladan za vrstu
tkanine koja se nalazi u uređaju.
Ne stavljajte tamne boje zajedno sa
svijetlim bojama. Tamne boje mogu
puštati boju.
•
•
Upotrijebite prikladan program za
pamuk, džempere i pletenine kako
biste spriječili smanjivanje odjeće.
Pripazite da veličina punjenja nije
veća od maksimalne navedene u
tablici programa.
Sušite samo ono rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Provjerite oznake tkanine na
komadima odjeće.
Ne sušite velike i malene komade
odjeće zajedno. Maleni komadi mogu
ostati uhvaćeni u velikim komadima te
ostati mokri.
Oznaka tkanine Opis
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici pri višim temperaturama.
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici samo pri niskim tempera‐
turama.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
34
www.electrolux.com
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno, filtar operite toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisivač.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
HRVATSKI
35
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode filtrom
uklonite ostatke nečistoća.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
5.
6.
2
1
7.
OPREZ!
Golim rukama ne dodirujte
metalne površine. Opasnost
od ozljede. Nosite zaštitne
rukavice. Da biste spriječili
oštećivanje metalne
površine, pažljivo je čistite.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
36
www.electrolux.com
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Provjerite je li kabel mrežnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/pauza.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/pauza za ponovno
pokretanje programa.
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat
sušenja nije zadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Pazite da je temperatura prostorije više
od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna
temperatura prostorije kreće se u raspo‐
nu od 19 °C do 24 °C.
Postavite program Vrijeme sušenja ili
Ekstra suho.2)
HRVATSKI
Problem
Moguće rješenje
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
37
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Isključite i uključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako problem i dalje postoji, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava.
2) Prilikom sušenja velikih predmeta (npr. plahti za krevete) možete se dogoditi da neka
područja ostanu vlažna.
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti (za bolju postavku
pogledajte poglavlje "Postavke -
podešavanje preostale razine vlage u
rublju").
• Ventilacijski otvori su začepljeni.
• Temperatura prostorije preniska je ili
previsoka (optimalna temperatura
prostorije kreće se u rasponu od 19
°C do 24 °C)
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožicom)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potreban osigurač
5A
Ukupna snaga
950 W
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja 1)
2,65 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
308 kWh
38
www.electrolux.com
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,44 W
Potrošnja snage u načinu rada
isključenog uređaja
0,44 W
Vrsta namjene
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5 °C do + 35 °C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
Ovaj proizvod sadrži hermetički zatvoren fluorirani plin
Oznaka plina
R134a
Masa
380 g
Potencijal globalnog zatopljenja (GWP)
1430
1) Prema EN 61121. 8 kg pamuka pri brzini centrifuge od 1000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standard‐
nim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za
potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja
(ODREDBA (EU) br. 392/2012).
13.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Pamuk 8 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 o/min / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 o/min / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 o/min / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 o/min / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 o/min / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 o/min / 50%
65 min.
0,72 kWh
Sintetika 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte sve materijale označene
simbolom . Sve materijale od
pakiranja odlažite na prikladan način
kako biste pomogli u zaštiti okoliša i
budućih generacija. Električnu opremu
označenu simbolom
ne odlažite s
ostalim kućanskim otpadom. Sve
električne predmete odlažite putem
lokalnih centara za zbrinjavanje otpada,
lokalnih službi ili komercijalnih centara za
recikliranje.
EESTI
39
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 40
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 42
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................44
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 44
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................45
6. VALIKUD.......................................................................................................... 47
7. SEADED........................................................................................................... 48
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 48
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 49
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................50
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 51
12. VEAOTSING...................................................................................................53
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 54
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
40
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
- Lugege kaasasolevaid juhiseid.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning erivajadustega isikud
võivad seda seadet kasutada juhul, kui neid on
juhendatud ja/või õpetatud seadet turvaliselt kasutama
ning nad mõistavad seadme kasutamisega
kaasnevaid võimalikke ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornpaigalduskomplekti.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise
materjaliga tõkestada.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda,
kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et
toitekaablile pääseb pärast paigaldamist ligi.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse
või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate
ebasoovitatavate gaaside imbumist.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike
kemikaalidega määrdunud riietega.
Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber
kogunenud.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Eemaldage riietelt kõik objektid, mis võivad olla
süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli lõppu
peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need
kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Trummelkuivati lõputsükkel viiakse läbi ilma kuuma
õhuta (jahutustsükkel), et kuivatatavad esemed
jääksid sellisele temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage pakend ja
transpordipoldid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur võib olla
alla 5 °C või üle 35 °C.
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
•
Seadme liigutamisel tuleb seda alati
hoida vertikaalasendis.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
EESTI
•
•
•
•
•
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge kuivatage masinas katkisi
(rebenenud, kulunud) esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
•
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
Trummelkuivati kompressor ja
kompressorisüsteem on täidetud
spetsiaalse ainega, mis on fluorokloro-süsinikuvaba. Süsteem peab
jääma terveks. Süsteemi vigastused
võivad tekitada lekkeid.
2.7 Jäätmekäitlus
•
Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse
kiire sisse!
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
2.6 Kompressor
2.4 Sisevalgusti
•
43
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Sisevalgusti vahetamiseks võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
44
www.electrolux.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Veeanum
Juhtpaneel
Sisevalgusti
Seadme uks
Põhifilter
Soojusvaheti luugi nupp
Õhuavad
Reguleeritavad tugijalad
Soojusvaheti luuk
Soojusvaheti kate
Soojusvaheti katte lukustusnupp
Andmesilt
Pesu hõlpsaks sisse- ja
väljavõtmiseks ja seadme
paigaldamiseks saab ukse
avamissuunda muuta. (Vt
eraldi lehte).
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
8
1 Programminupp
2 Ekraan
3
Aeg-puutenupp
4
Viivitus-puutenupp
5
Helisignaal-puutenupp
6
Villased esemed-puutenupp
7
7
Start/paus-puutenupp
8 Sisse/välja-nupp
EESTI
45
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel
ärge kasutage kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel
oleks alati puhas ja kuiv.
4.1 Indikaatorid
Indikaatorid
Kirjeldus
Kuivatusfaas
Jahutusfaas
Kortsumisvastane faas
Kondensaator
Veepaak
Filter
Viitkäivitus
Lapselukk
Helisignaalid
Programmi kestus
-
Kuivatusaja kestus
-
Viitkäivituse kestus
5. PROGRAMMITABEL
Programmid
Pesu tüüp
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Puuvill
Ekstrakuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
8 kg/
Kapikuiv +
Kuivusaste: täiesti kuiv.
8 kg/
Kuivusaste: kapikuiv.
8 kg/
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
8 kg/
Kapikuiv2) 3)
Triikimiskuiv2)
46
www.electrolux.com
Programmid
Pesu tüüp
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Tehiskiud
Ekstrakuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
3,5 kg/
Kapikuiv2)
Kuivusaste: kapikuiv.
3,5 kg/
Triikimiskuiv
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
3,5 kg/
Kiire
Puuvillaste ja tehiskiust esemete kuivata‐
2 kg/
miseks.
Kuivatusaeg
Selle programmiga saate kasutada vali‐
kut Aeg ning valida programmi kestuse.
8 kg/
Värskendamine
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Villased esemed. Pestavate villaste ese‐
mete õrn kuivatamine. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
1 kg
Villased 4)
Ainult spordijalanõude kuivatamiseks kui‐
1 paar spordijala‐
vatusrestil (vt kuivatusresti juurde kuulu‐
nõusid
vat juhendit).
Õrn materjal
Õrnad kangad.
Tekid
Tavaliste või kaheinimesetekkide ja pat‐
jade (sule- või tehiskiust täidisega) kuiva‐ 3 kg/
tamiseks.
2 kg/
EESTI
Programmid
Kerge triikida
47
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Pesu tüüp
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
1 kg (või 5 särki)/
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Ainult testimisasutustele: Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis
EN 61121. Puhastage põhifiltrit ja soojusvaheti filtrit pärast iga tsüklit.
3) Programm
Puuvill Kapikuiv on "Puuvillase standardprogramm". Sobib tavalise puu‐
villase märja pesu kuivatamiseks ning on sellekohane kõige tõhusam energiasäästupro‐
gramm.
4) Selle pesumasina villapesutsükkel on saanud Woolmark heakskiidu, millega lubatakse
pesta masinpestavaid villaseid esemeid tingimusel, et neid pestakse ja kuivatatakse vasta‐
valt hooldussildil olevatele juhistele ning käesoleva pesumasina valmistaja soovitustele.
M1221. Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis ja Indias on Woolmark sümbol sertifitsee‐
ritud kaubamärk.
6. VALIKUD
6.1 Aeg
See valik on saadaval programmidega
Kuivatusaeg ja Villased (ainult koos
kuivatusrestiga).
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
•
•
Kuivatusaeg programm: Programmi
kestust saab valida alates 10 minutist
kuni 2 tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
Villased programm: Programmi
kestust saab valida alates 30 minutist
kuni 4 tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
6.2 Villased esemed
See valik on saadaval ainult
villaprogrammiga. Pesu kuivemaks
saamiseks vajutage korduvalt
puutenuppu Villased esemed , et
pikendada programmi keskust.
6.3 Helisignaal
helisignaali võite kuulda:
•
•
•
tsükli lõpus
kortsumisvastase faasi alguses ja
lõpus
tsükli katkestamisel
Vaikimisi on helisignaal alati sisse
lülitatud. Selle funktsiooni abil saate heli
sisse ja välja lülitada.
Valiku Helisignaal saate
valida kõigi programmidega.
48
www.electrolux.com
6.4 Valikute tabel
Programmid1)
■
Kuivatusaeg
■ 2)
Villased
■
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
2) Ainult koos kuivatusrestiga (standard- või valikuline tarvik, olenevalt mudelist).
7. SEADED
A
B
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (A) ja (D). Lapseluku
indikaator süttib.
Lapseluku indikaator süttib.
C
D
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni
lapseluku indikaator kustub.
E
A. Aeg
-puutenupp
B. Viivitus
-puutenupp
C. Helisignaal
-puutenupp
D. Villased esemed
E. Start/paus
-puutenupp
-puutenupp
7.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega
programmi töötamise ajal mängimist.
Programminupp ja puutenupud on
lukustatud.
7.2 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (A) ja (B).
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.
Lapseluku aktiveerimine:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
•
•
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
maksimaalselt kuiv pesu
kuivem pesu
•
tavaline kuiv pesu
4. Vajutage korduvalt nuppu (E), kuni
õige taseme indikaator süttib.
5. Muutuse kinnitamiseks vajutage ja
hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit nuppe (A) ja (B).
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Enne seadme esmakordset kasutamist:
•
•
EESTI
49
Võimalik, et kuivatustsükli
alguses (esimesed 3–5 min)
on müratase veidi kõrgem.
Seda põhjustab kompressori
käivitumine. See on tavaline
kompressoriga seadmete,
näiteks külmikute või
sügavkülmikute puhul.
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
Kuvatav aeg käib 5 kg
puuvillase pesu ja teksade
programmide kohta. Muude
programmide puhul oleneb
kuivatusaeg soovituslikest
kogustest. Puuvillase ja
teksade programmi
kuivatusaeg suurema kui 5
kg pesukoguse puhul on
pikem.
4. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Programm käivitub.
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab
kuivatusprogrammi
algust edasi lükata
minimaalselt 30 minutist
maksimaalselt 20
tunnini.
3. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
9.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige programm.
9.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud.
•
•
•
•
Kostub katkendlik helisignaal.
-indikaator vilgub.
-indikaator vilgub.
Indikaator Start/paus põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit.
Kortsumisvastase kaitse faas hoiab ära
pesu kortsumise.
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada veidi enne
faasi lõppu.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
50
www.electrolux.com
•
Indikaator
põleb, aga ei vilgu.
•
•
põleb, aga ei vilgu.
Indikaator
Start/paus indikaator kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
käivitusnuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
9.5 Ooterežiimi funktsioon
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
•
•
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelu lahti (nt
põllepaelad). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Kui esemel on puuvillane sisevooder,
pöörake see tagurpidi. Veenduge, et
puuvillane voodrikiht oleks alati
väljaspool.
Soovitame valida seadmes olevale
pesutüübile vastava sobiva
pesuprogrammi.
Ärge peske tumedaid ja heledaid
esemeid koos. Tumedad esemed
võivad anda värvi.
Etikett
•
•
Kokkutõmbumise ärahoidmiseks
kasutage puuvillastele, venivatele või
kootud esemetele mõeldud
programme.
Veenduge, et pesukogus ei ületa
programmitabelis toodud
maksimumkogust.
Ainult trummelkuivatamiseks sobiv
kuiv pesu. Vaadake esemetel olevaid
etikette.
Ärge kuivatage koos väikseid ja suuri
esemeid. Väikesed esemed võivad
suurte sisse kinni jääda ja mitte ära
kuivada.
Kirjeldus
Pesu sobib trummelkuivatamiseks.
Pesu sobib trummelkuivatamiseks kõrgematel temperatuuridel.
Pesu sobib trummelkuivatamiseks ainult madalatel temperatuuri‐
del.
Pesu ei sobi trummelkuivatamiseks.
EESTI
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Vajadusel peske filtrit sooja kraaniveega, kasutades harja ja/või tolmuimejat.
11.2 Veemahuti tühjendamine
1.
2.
3.
4.
51
52
www.electrolux.com
Veemahuti vett võib
kasutada destilleeritud
veena (nt aurutriikrauas).
Enne vee kasutamist
eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
11.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
5.
6.
2
1
7.
ETTEVAATUST!
Ärge puudutage metallpinda
paljaste kätega. Vigastusoht!
Kandke kaitsekindaid.
Puhastage ettevaatlikult, et
metallpinda mitte
kahjustada.
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist
eemaldage seade
vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
EESTI
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
53
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid
ega seadme pinda
kriimustada võivaid
puhastusvahendeid.
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/paus.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
Seade lülitub töö ajal välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajuta‐
ge nuppu Start/paus, et programm uuesti
käivitada.
Tsükkel kestab liiga kaua või kuivatustu‐
lemused pole rahuldavad.1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
masinas uuesti.
Jälgige, et toatemperatuur oleks üle +5°C
ja alla +35°C. Optimaalne toatemperatuur
on vahemikus 19°C kuni 24°C.
Valige Kuivatusaeg või Ekstrakuiv pro‐
gramm.2)
54
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik lahendus
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülita‐
ge seade välja ja käivitage seejärel uues‐
ti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
Ekraanil kuvatakse (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käivi‐
tage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt.
2) Võib juhtuda, et suurte esemete (nt voodilinade) kuivatamisel jääb mõni koht niiskeks.
Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
•
•
•
•
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
Kondensaator on ummistunud.
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seade (vt jaotist
"Seaded - Pesu lõppniiskuse
reguleerimine", et leida sobivam
seade).
• Õhuavad on ummistunud.
• Toatemperatuur on liiga kõrge
(optimaalne toatemperatuur on 19°C
kuni 24°C )
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 600 mm (maksimaalne 640
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1090 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
118 l
Maksimaalne pesukogus
8 kg
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Nõutav kaitse
5A
Koguvõimsus
950 W
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarve1)
2,65 kWh
Aastane energiatarve2)
308 kWh
EESTI
Ooterežiimi energiatarve
0,44 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,44 W
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
IPX4
55
See toode sisaldab hermeetiliselt suletud fluoritud gaasi
Gaasi nimetus
R134a
Kaal
380 g
Globaalse soojenemise potentsiaal
(GWP)
1430
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
Puuvill 8 kg
Kapikuiv
Triikimiskuiv
1400 p/min / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 p/min / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 p/min / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 p/min / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 p/min / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 p/min / 50%
65 min.
0,72 kWh
Tehiskiud 3,5 kg
Kapikuiv
14. JÄÄTMEKÄITLUS
elektriseadmeid tavalise
majapidamisprügi hulka. Viige kõik
elektrijäätmed selleks ette nähtud
kogumispunktidesse või tasulistesse
jäätmejaamadesse.
Palun suunake kõik sümboliga
varustatud materjalid ringlusse.
Kõrvaldage kogu pakkematerjal
nõuetekohaselt, aidake kaitsta
keskkonda ja tulevasi põlvkondi. Ärge
visake sümboliga
tähistatud
*
136933441-A-142016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement