Electrolux EDC2086GW3 User manual

Electrolux EDC2086GW3 User manual
EDC2086GW3
BG
HR
HU
Барабанна сушилня
Sušilica
Szárítógép
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Használati útmutató
2
21
38
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................10
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 12
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 15
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................17
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................18
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да се използва от деца на 8 или
повече години и от хора с увреждания, ако са
получили инструктаж и/или контролиран преглед
за безопасна употреба на уреда и разбират
потенциалните опасности.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3 годишна възраст трябва да се държат
настрана от уреда, освен ако не са постоянно
наблюдавани.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационният отвор в основата (ако е наличен)
не бива да бъде покриван от килим, мат или
всякакви покривала.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен поток на
газове в помещението от уреди, които горят други
газове или горива, включително открит огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Не превишавайте обема за максимално зареждане
в 8 кг (вижте глава "Таблица с програми").
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете мъха или останки от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
5
6
www.electrolux.com
•
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
2.2 Електрическа връзка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
•
•
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е само за домашна
употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
•
2.5 Изхвърляне
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
7
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
За по-лесно товарене с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Водосъдържател
Kомандно табло
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за вратичка на кондензатора
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на кондензатора
Капак на топлообменника
Защита за капак на кондензатор
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Бутон за програми
2 Екран
3
панел Час
4
панел Отлагане
5
панел Деликатни
6
панел Wool Load
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
7
панел Старт / Пауза
8 Бутон вкл./изкл.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Kондензатор
Водосъдържател
Филтр
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична мар‐
кировка
Памук
Eкстра
не
Ниво на изсушаване: Много сухо.
8кг/
Силно изсушава‐ Ниво на изсушаване: Силно изсушава‐
8кг/
не.
За прибира‐
не2) 3)
Гладене 2)
Ниво на изсушаване: Сухо за прибира‐
8кг/
не.
Ниво на изсушаване: Подходяща за
дрехи за гладене.
8кг/
Синтетика
не
Eкстра
Ниво на изсушаване: Много сухо.
За прибиране 2)
Ниво на изсушаване: Сухо за прибира‐
3,5кг/
не.
Гладене
Ниво на изсушаване: Подходяща за
дрехи за гладене.
Лесно гладе‐
Шалтета
3,5кг/
3,5кг/
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1кг (или 5 ризи)/
хите преди да ги сложите в уреда. Ко‐
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
За сушене на единични или двойни
шалтета и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж).
3кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Фини тъкани
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична мар‐
кировка
Тип зареждане
Фини материи.
2кг/
Вълнени тъкани. Леко сушене на из‐
прани вълнени тъкани. Отстранете не‐
забавно дрехите, когато програмата
свърши.
1кг
Вълна4)
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте ръковод‐
ството на потребителя, налично към
решетката за сушене).
1 чифт спортни
обувки
Обнови
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1кг
Време
С тази програма можете да използва‐
те опцията Час и да зададете време‐
траене на програмата.
8кг/
За сушене на памучни и синтетични
тъкани.
2кг/
Бързо
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
3) Програмата
Памук За прибиране е “Стандартна програма за памук”. Подходя‐
ща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективна от гледна точка
на консумацията на енергия за сушене на нормално мокро памучно пране.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от Компанията
Woolmark за машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат съ‐
образно инструкциите на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя
на тази перална машина. M1221. В Обединеното кралство, Ирландия, Хонг Конг и Ин‐
дия символът Woolmark е сертификационна марка.
6. OПЦИИ
6.1 Час
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
Тази опция е приложима за програма
Време и програма Вълна (единствено
с Решетката за сушене).
•
Време програма: Можете да
зададете времетраенето на
БЪЛГАРСКИ
•
програмата от най-малко 10 минути
до максимум 2 часа. Настройката
на времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Вълна програма: Можете да
зададете времетраенето на
програмата от най-малко 30 минути
до максимум 4 часа. Настройката
на времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Load
няколко пъти, за да увеличите
времетраенето на програмата.
6.3 Деликатни
С тази опция можете да зададете
програмата за деликатно сушене,
която използва ниска температура.
Използвайте тази опция с тъкани,
върху етикета
които имат символ
(напр. акрилни тъкани, вискоза).
6.2 Wool Load
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). Ако желаете
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Памук
не
Eкстра
■
Силно изсушава‐
■
За прибиране
■
■
Гладене
Синтетика
не
Eкстра
■
За прибиране
■
Гладене
■
Лесно гладе‐
■
Шалтета
■
Фини тъкани
■
Вълна
■ 2)
■
■
Обнови
Време
■
11
по-сухо пране, натиснете панел Wool
■
12
www.electrolux.com
Програми1)
Бързо
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
A
B
C
D
E
A. Час панел
B. Отлагане панел
C. Деликатни панел
D. Wool Load панел
E. Старт / Пауза панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
БЪЛГАРСКИ
13
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Какво да правим при използване за
първи път:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
4. Натиснете панела Старт / Пауза.
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Индикаторът
•
•
премигва.
Индикаторът
Индикаторът Старт / Пауза е
включен.
премигва.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
предотвратява намачкванията по
прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
14
www.electrolux.com
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
Индикаторът
примигва.
•
Индикаторът
е включен, но не
примигва.
Старт / Пауза индикаторът изгасва.
•
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
е включен, но не
1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги от външната страна.
Препоръчваме да задавате
правилна програма, приложима към
вида тъкани, които се намират в
уреда.
Етикет
•
•
•
Не слагайте тъмни цветове заедно
със светлите. Тъмните цветове
могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
предотвратите намачкване.
Уверете се, че количеството не е
повече от допустимото според
програмната таблица.
Само сухо пране, което е
подходящо за сушене в сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
БЪЛГАРСКИ
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) ако е необходимо, почистете филтъра с гореща вода.
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
3.
4.
15
16
www.electrolux.com
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
17
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт / Пауза.
Уверете се, че уредът е заземен.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт / Пауза, за да
рестартирате програмата.
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Задайте програма за Време или
Eкстра.2)
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако про‐
блемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някой места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 630 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1090 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
10 A
Обща консумирана мощност
2250 W
БЪЛГАРСКИ
Клас на енергийна ефективност
B
Консумация на електроенергия1)
4,80 кВч
Годишна консумация енергия2)
560 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
19
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Памук 8 кг
За прибиране
Гладене
1400 об./ 50%
130 мин.
4,21 кВч
1000 об./ 60%
146 мин.
4,80 кВч
1400 об./ 50%
110 мин.
3,49 кВч
1000 об./ 60%
126 мин.
3,98 кВч
1200 об./ 40%
52 мин.
1,50 кВч
800 об./ 50%
59 мин.
1,71 кВч
Синтетика 3,5 кг
За прибиране
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
20
www.electrolux.com
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl
, заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
21
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 22
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 24
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 25
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................26
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................27
6. OPCIJE.............................................................................................................28
7. POSTAVKE...................................................................................................... 30
8. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 30
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................31
10. SAVJETI......................................................................................................... 32
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................32
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................35
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 36
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
22
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim sposobnostima uz uvjet
da su dobile upute i/ili da ih se nadgleda zbog sigurne
upotrebe uređaja i razumijevanja mogućih opasnosti.
Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
Bez stalnog nadzora djeca mlađa od 3 godine ne
smiju upotrebljavati ovaj uređaj.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od otvorenih
vrata uređaja.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja iznad perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili, uz
ispravan razmak, ispod kuhinjske ploče (pogledajte
letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne
smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom
podnom oblogom.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Pazite da se utičnici nakon
postavljanja može lako pristupiti.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga
goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Ne prekoračujte maksimalnu težinu punjenja koja
iznosi 8 kg (pogledajte poglavlje "Programi pranja").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i
prostrete tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite a utikač izvucite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skinite pakiranje i transportne vijke.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima temperatura može biti niža
od 5 °C ili viša od 35 °C.
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uz zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
HRVATSKI
•
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
•
•
2.4 Čišćenje i održavanje
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
•
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
25
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za vrata kondenzatora
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata kondenzatora
Pokrov kondenzatora
Brave poklopca kondenzatora
Natpisna pločica
26
www.electrolux.com
Za jednostavnost punjenja
rublja ili postavljanja vrata su
reverzibilna. (pogledajte
priloženi letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programator
2 Zaslon
3
tipka Vrijeme
4
tipka Odgoda
5
tipka Nježno
6
7
8 Tipka za uključivanje/isključivanje
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča mora
uvijek biti čista i suha.
tipka Punjenje od vunenih
predmeta
tipka Start/Pauza
4.1 Indikatori
Indikatori
Opis
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzator
Spremnik vode
Filtar
HRVATSKI
Indikatori
27
Opis
Odgodi početak
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Trajanje programa
-
Trajanje sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Pamuk
Extra suho
Razina sušenja: super suho.
8kg/
Jako suho
Razina sušenja: vrlo suho.
8kg/
Razina sušenja: suho za ormar.
8kg/
Suho za
ormar2) 3)
Suho za glačanje 2) Razina sušenja: prikladno za glačanje.
8kg/
Sintetika
Extra suho
Razina sušenja: super suho.
3,5kg/
Suho za ormar 2)
Razina sušenja: suho za ormar.
3,5kg/
Suho za glačanje
Razina sušenja: prikladno za glačanje.
3,5kg/
Lako glačanje
Popluni
Tkanine koje je lako održavati i koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1kg (ili 5 košulja)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
stavljanja u uređaj. Kada program završi
odmah izvadite rublje i objesite ga.
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
3kg/
28
www.electrolux.com
Programi
Osjetljivo
Vrsta punjenja
Osjetljive tkanine.
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
2kg/
Vunene tkanine. Perivi vuneni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
1kg
Vuna4)
Za sušenje sportske obuće samo sa
stalkom za sušenje (pogledajte poseban
korisnički priručnik isporučen sa stalkom
za sušenje).
1 par sportske
obuće
Osvježavanje
Osvježava tkanine koje su bile
spremljene.
1kg
Vrijeme sušenja
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje pro‐
grama.
8kg/
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na.
2kg/
Brzi program
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u
dokumentu EN 61121.
3) Program
Pamuk Suho za ormar je “Standardni program za pamuk”. Prikladan je za
sušenje uobičajeno morkog pamučnog rublja i predstavlja energetski najučinkovitiji program
u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
4) Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka The Woolmark Company za strojno pranje i sušenje
vunenih proizvoda uz uvjet da se oni peru i suše u skladu s uputama na etiketama i upu‐
tama proizvođača ovog uređaja. M1221. U Velikoj Britaniji, Irskoj, Hong Kongu i Indiji,
simbol Woolmark zaštitni je znak certifikata.
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
Ta opcija primjenjiva je na program
Vrijeme sušenja i na program Vuna
(samo sa stalkom za sušenje).
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
•
•
Vrijeme sušenja program: Možete
postaviti trajanje programa u rasponu
od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Vuna program: Možete postaviti
trajanje programa u rasponu od
minimalno 30 minuta do maksimalno
4 sata. Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
HRVATSKI
6.2 Punjenje od vunenih
predmeta
6.3 Nježno
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Za dobivanje bolje
osušenog rublja pritišćite tipku Punjenje
kako biste
od vunenih predmeta
produljili trajanje programa.
Pomoću ove opcije možete postaviti
program za sušenje osjetljivog rublja koji
ima nisku temperaturu. Ovu opciju
upotrebljavajte za tkanine koje imaju
na etiketi tkanine (npr. akril,
simbol
viskoza).
6.4 Tablica opcija
Programi1)
Pamuk
Extra suho
■
Jako suho
■
Suho za ormar
■
Suho za glačanje
■
Sintetika
Extra suho
■
Suho za ormar
■
Suho za glačanje
■
Lako glačanje
■
Popluni
■
Osjetljivo
■
Vuna
■ 2)
■
■
Osvježavanje
Vrijeme sušenja
29
■
■
Brzi program
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
30
www.electrolux.com
7. POSTAVKE
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
A
B
C
D
E
7.2 Alarm uključen/isključen
A. Vrijeme tipka
B. Odgoda tipka
C. Nježno tipka
D. Punjenje od vunenih predmeta tipka
E. Start/Pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
8. PRIJE PRVE UPOTREBE
Prije prve upotrebe uređaja:
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
•
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
HRVATSKI
31
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
POZOR!
Prilikom zatvaranja vrata
pazite da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
•
•
Indikator
bljeska.
Uključen je indikator Start/Pauza.
bljeska.
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
4. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
•
Indikator
•
•
Indikator
je uključen, ali ne bljeska.
Isključuje se indikator Start/Pauza.
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
Faza zaštite od gužvanja sprječava
nabore na rublju.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
je uključen, ali ne bljeska.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
uvijek očistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
32
www.electrolux.com
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite kopče na navlakama za
poplune.
Ne sušite odvezane trake i vrpce (npr.
vrpce na pregačama). Zavežite ih
prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane.
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Etiketa
•
•
•
Ne stavljajte zajedno tamne i svijetle
boje. Tamne bi boje mogle izblijediti.
Da biste spriječili sakupljanje,
upotrijebite odgovarajući program za
pamuk, džersej i pleteninu.
Pazite da veličina punjena ne prelazi
maksimalnu veličinu punjenu koja je
navedena u tablici programa.
Sušite samo ono rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici rublja.
Pogledajte etiketu na predmetima.
Ne sušite zajedno velike i male
predmete. Mali predmeti mogu se
zaglaviti unutar velikih i ostati mokri.
Opis
Rublje prikladno za sušilicu rublja.
Rublje prikladno za sušenje u sušilici rublja na višim temperatu‐
rama.
Rublje prikladno za sušenje u sušilici rublja samo na nižim tempe‐
raturama.
Rublje koje nije prikladno za sušilicu rublja.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
HRVATSKI
6.
5.1)
1
2
1) filtar po potrebi operite vrućom vodom.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode filtrom
uklonite ostatke nečistoća.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
33
34
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
HRVATSKI
35
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Provjerite je li kabel mrežnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno
pokretanje programa.
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat
sušenja nije zadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Pazite da je temperatura prostorije više
od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna
temperatura prostorije kreće se u raspo‐
nu od 19 °C do 24 °C.
Postavite program Vrijeme sušenja ili Ex‐
tra suho.2)
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Isključite i uključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako problem i dalje postoji, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava.
2) Prilikom sušenja velikih predmeta (npr. plahti za krevete) možete se dogoditi da neka
područja ostanu vlažna.
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti (za bolju postavku
pogledajte poglavlje "Postavke -
podešavanje preostale razine vlage u
rublju").
• Ventilacijski otvori su začepljeni.
36
www.electrolux.com
•
Temperatura prostorije preniska je ili
previsoka (optimalna temperatura
prostorije kreće se u rasponu od 19
°C do 24 °C)
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 630
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožicom)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potreban osigurač
10 A
Ukupna snaga
2250 W
Klasa energetske učinkovitosti
B
Potrošnja 1)
4,80 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
560 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,50 W
Potrošnja snage u načinu rada
isključenog uređaja
0,50 W
Vrsta namjene
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5 °C do + 35 °C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 8 kg pamuka pri brzini centrifuge od 1000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standard‐
nim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za
potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja
(ODREDBA (EU) br. 392/2012).
HRVATSKI
37
13.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Pamuk 8 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 o/min / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 o/min / 60%
146 min.
4,80 kWh
1400 o/min / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 o/min / 60%
126 min.
3,98 kWh
1200 o/min / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 o/min / 50%
59 min.
1,71 kWh
Sintetika 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
38
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................39
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 42
3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 43
4. KEZELŐPANEL................................................................................................44
5. PROGRAMTÁBLÁZAT..................................................................................... 45
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................46
7. BEÁLLÍTÁS.......................................................................................................48
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................48
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 49
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................50
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................50
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 53
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 54
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
39
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A készülék üzembe helyezése és használata előtt
gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó
nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy
használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért.
Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót,
hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
képességű személyek csak felügyelettel és/vagy a
készülék biztonságos használatára és a potenciális
veszélyekre vonatkozó megfelelő tájékoztatás
megértése esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást (ha van) a készülék alatti szőnyeg,
lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz hozzáférhető legyen az üzembe helyezés
után.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
42
www.electrolux.com
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alá csökkenhet vagy 35 °C fölé
emelkedhet.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
•
•
•
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
MAGYAR
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Ártalmatlanítás
•
•
•
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
A ruhanemű betöltésének,
illetve a telepítés
elvégzésének
megkönnyítésére az ajtó
nyitási iránya megfordítható.
(lásd külön tájékoztatóban).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
43
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
Víztartály
Kezelőpanel
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
Kondenzátor ajtajának gombja
Levegőnyílások
Állítható lábak
Kondenzátor ajtaja
Kondenzátor fedele
Kondenzátor fedelének záróelemei
Adattábla
44
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programválasztó
2 Kijelző
3
Idő érintőgomb
4
Késleltetés érintőgomb
5
Kímélő érintőgomb
6
Wool Load érintőgomb
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
7
Start / Szünet érintőgomb
8 Be/Ki gomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
Megnevezés
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
Ürítse ki a tartályt
Szűrő
Késl. indítás
Gyerekzár
Hangjelzések
MAGYAR
Visszajelzők
45
Megnevezés
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
Pamut
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz.
8 kg/
Normál száraz
Szárítási fokozat: nagyon száraz.
8 kg/
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
8 kg/
Szárítási fokozat: vasaláshoz alkalmas.
8 kg/
Szekrényszá‐
raz2) 3)
Vasalószáraz 2)
Műszál
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz.
Szekrényszáraz 2) Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
Vasalószáraz
nyítés
Vasalásköny‐
Szárítási fokozat: vasaláshoz alkalmas.
Könnyen kezelhető anyagok, melyek mi‐
nimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg/
1 kg (vagy 5 ing)/
Takaró
Keskeny vagy széles paplanok, illetve
párnák (toll, pehely vagy szintetikus tölté‐ 3 kg/
sű) szárítása.
Kímélő
Kényes szövetek.
2 kg/
46
www.electrolux.com
Programok
Töltet típusa
Gyapjú anyagok. Moshatú gyapjú anyag‐
ok kíméletes szárítása. A darabokat a
program vége után haladéktalanul vegye
ki a gépből.
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
1 kg
Gyapjú4)
tás
Sportcipők kíméletes szárítása kizárólag
a szárító kosárral (lásd a kosárhoz mel‐
lékelt, különálló használati utasítást).
1 pár sportcipő
Frissítés
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
voltak.
1 kg
Idővezérelt szárí‐
Ezzel a programmal használhatja a Idő
kiegészítő funkciót, és beállíthatja a
program időtartamát.
8 kg/
Pamut és műszálas szövetek szárítása.
2 kg/
Gyors
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
3) A
Pamut Szekrényszáraz program a „Szabványos pamut program”. A nedves, nor‐
mál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás szem‐
pontjából a leghatékonyabb program.
4) A Woolmark Company ennek a gépnek a gyapjúszárító ciklusát jóváhagyta a géppel
mosható gyapjú termékek gépi szárítására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása és szá‐
rítása a ruhanemű kezelési címkéjén szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítá‐
sok szerint történik. M1221. Az Egyesült Királyságban, Írországban, Hongkongban és Indiá‐
ban a Woolmark szimbólum minőségtanúsító védjegy funkciót tölt be.
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1 Idő
Ez a funkció a Idővezérelt szárítás és
Gyapjú programoknál áll rendelkezésre
(kizárólag szárítóállvány használata
esetén).
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
•
Idővezérelt szárítás program: A
program 10 perc és 2 óra közötti
•
időtartamra állítható be. Az időtartam
beállítása a készülékben levő ruha
mennyiségétől függ.
Gyapjú program: A program 30 perc
és 4 óra közötti időtartamra állítható
be. Az időtartam beállítása a
készülékben levő ruha mennyiségétől
függ.
6.2 Wool Load
Ez a kiegészítő funkció csak a Gyapjú
programnál használható. Ha szeretné,
MAGYAR
47
hogy a ruhadarabok szárazabbak
legyenek, nyomja meg többször a Wool
be. A kiegészítő funkciót olyan
textíliákhoz (pl. akril, viszkóz) használja,
Load
érintőgombot a program
időtartamának növeléséhez.
melyek kezelési címkéjén
található.
szimbólum
6.3 Kímélő
Ezzel a kiegészítő funkcióval alacsony
hőmérsékletű, kímélő szárítást állíthat
6.4 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
Pamut
Extra száraz
■
Normál száraz
■
■
Szekrényszáraz
■
Vasalószáraz
Műszál
Extra száraz
■
Szekrényszáraz
■
Vasalószáraz
■
nyítés
Vasalásköny‐
■
Takaró
■
Kímélő
■
Gyapjú
■ 2)
■
■
Frissítés
tás
Idővezérelt szárí‐
■
■
Gyors
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikap‐
csolásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
2) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
48
www.electrolux.com
7. BEÁLLÍTÁS
A
B
C
D
E
A. Idő
érintőgomb
B. Késleltetés
C. Kímélő
érintőgomb
érintőgomb
D. Wool Load
E. Start / Szünet
érintőgomb
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
Csak a be/ki gomb nincs lezárva.
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
7.2 Hangjelzés be/ki
A hangjelzések ki/bekapcsolására
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg
a (B) és a (C) gombot.
7.3 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
•
•
a maximálisan száraz
ruhanemű
a szárazabb ruhanemű
•
a normál szárazságú
ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első alkalommal történő
használata előtt:
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
MAGYAR
•
49
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl. 30 perc hosszúságú)
programot.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetés
nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
9.3 Egy program módosítása
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.
A megjelenő szárítási idő 5
kg töltetű pamut és farmer
programokra vonatkozik.
Egyéb programok esetén a
szárítási idő az aktuális töltet
mennyiségének függvénye.
Az 5 kg-nál nagyobb töltetű
pamut és farmer programok
szárítási ideje hosszabb.
4. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A program elindul.
•
A
•
•
A
visszajelző villog.
Világít a Start / Szünet visszajelző.
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
9.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött:
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
visszajelző villog.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
A gyűrődésmentesítő fázis
megakadályozza, hogy gyűrődések
keletkezzenek a ruhán.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
közvetlenül a fázis befejezése előtt
vegye ki a készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
•
Világít, de nem villog a
•
•
visszajelző.
Világít, de nem villog a
A Start / Szünet visszajelző kialszik.
visszajelző.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
50
www.electrolux.com
9.5 Készenléti funkció
•
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
•
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
A program befejezése után 5 perccel.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen.
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Sötét és világos ruhadarabokat ne
tegyen együtt a készülékbe.
Előfordulhat, hogy a sötét
ruhadarabok színei engednek.
Kezelési címke
•
•
Használjon megfelelő programot a
pamut, a dzsörzé és kötött
darabokhoz, hogy ne menjenek
össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet mérete ne
legyen nagyobb, mint a
programtáblázatban megadott
maximális érték.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
A nagyobb és kisebb ruhadarabokat
ne szárítsa együtt. A kisebb
ruhadarabok a nagyobb darabok
belsejében rekedhetnek, és nedvesek
maradhatnak.
Megnevezés
Gépi szárításra alkalmas ruhanemű.
A ruhanemű a magas hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.
A ruhanemű kizárólag az alacsony hőmérsékletű gépi szárításra
alkalmas.
A ruhanemű nem alkalmas a gépi szárításra.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
MAGYAR
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) szükség esetén meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
11.2 A víztartály kiürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, (pl. gőzöléses
vasaláshoz). A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
51
52
www.electrolux.com
11.3 A kondenzátoregység tisztítása
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 A dob tisztítása
VIGYÁZAT!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a dobszűrőket
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
MAGYAR
53
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be le‐
gyen dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosíték‐
szekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a(z) Start / Szünet gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start / Szünet gombot.
A programfutás túl hosszú, vagy a szárí‐
tási eredmény nem kielégítő.1)
Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Gondoskodjon arról, hogy a helyiség hő‐
mérséklete +5 °C és +35 °C közötti érték
legyen. Az optimális hőmérséklet 19 °C 24 °C.
Állítsa be a Idővezérelt szárítás vagy a
Extra száraz programot.2)
A kijelzőn az Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani, kap‐
csolja ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
54
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
A kijelzőn például (az E51) üzenet látha‐
tó.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
2) Nagyobb darabok (pl. lepedők) szárításakor előfordulhat, hogy azok néhány helyen ned‐
vesek maradnak.
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
•
•
•
•
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
A szűrő eltömődött.
A kondenzátor eltömődött.
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A nedvesség érzékelő beállítás
helytelen (Lásd a "Beállítások - A
ruhanemű maradék
nedvességtartalmának beállítása"
című szakaszt).
• A levegőnyílások eltömődtek.
• A helyiség hőmérséklete túl alacsony
vagy túl magas (az optimális
tartomány 19 °C - 24 °C)
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 600 mm (maximális 630 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1090 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2250 W
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás1)
4,80 kWh
Éves energiafogyasztás2)
560 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,50 W
MAGYAR
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvéte‐
le
0,50 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
+ 5 °C és + 35 °C között
55
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
13.1 Fogyasztási értékek
Program
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Szárítási idő
Energia‐
fogyasz‐
tás
Pamut 8 kg
Szekrényszáraz
Vasalószáraz
1400 fordulat/perc / 50%
130 perc.
4,21 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
146 perc.
4,80 kWh
1400 fordulat/perc / 50%
110 perc.
3,49 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
126 perc.
3,98 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
52 perc.
1,50 kWh
800 fordulat/perc / 50%
59 perc.
1,71 kWh
Műszál 3,5 kg
Szekrényszáraz
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
136930962-A-502015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement