Electrolux EDC2086GW3 User manual

Electrolux EDC2086GW3 User manual
EDC2086GW3
RO
TR
Uscător de rufe
Çamaşır Kurutucu
Manual de utilizare
Kullanma Kılavuzu
2
20
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA.............................................................5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................7
4. PANOU DE COMANDĂ......................................................................................7
5. TABELUL CU PROGRAME................................................................................8
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 10
7. SETĂRI.............................................................................................................12
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................12
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 13
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 14
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 14
12. DEPANARE.................................................................................................... 17
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 18
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de a începe instalarea şi de a utiliza acest
aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare
sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea
incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani şi de persoanele cu capacităţi reduse
doar dacă li s-a făcut o scurtă instruire şi/sau sunt sub
o supraveghere care să le ofere informaţiile necesare
despre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să
înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi în
apropierea aparatului dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dacă uscătorul cu tambur rotativ este pus deasupra
unei maşini de spălat rufe, folosiţi setul de stivuire.
Setul de stivuire, disponibil la furnizorul autorizat,
poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în
instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriul. Înainte
de instalare citiţi cu atenţie instrucţiunile (consultaţi
broşura de instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care ar împiedica deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fanta de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie
să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material
folosit la acoperirea pardoselii.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procesului de instalare. Asiguraţi-vă că ştecherul este
accesibil după instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
amplasare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la alte
aparate care ard gaz sau alţi combustibili.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul
autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita orice pericol
electric.
Nu depăşiţi sarcina maximă de 8 kg (consultaţi
capitolul „Tabelul de programe”).
Nu folosiţi aparatul dacă articolele au fost murdărite cu
produse chimice industriale.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi scamele sau resturile de la ambalare care
s-au adunat în jurul aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite doar în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare ale producătorului.
Scoateţi toate obiectele din articole care pot fi o sursă
de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau
chibriturile.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
Scoateţi toate materialele folosite la
ambalare şi buloanele de transport.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura poate
ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
Suprafaţa podelei unde aparatul va fi
instalat trebuie să fie plată, stabilă,
rezistentă la căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Ţineţi întotdeauna aparatul vertical
atunci când este mutat.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
Atunci când aparatul se află în poziţia
sa permanentă, verificaţi dacă este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi
picioarele acestuia.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Utilizare
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
•
•
•
•
•
•
Nu uscaţi articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au căptuşeli sau
umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător cu
tambur rotativ. Respectaţi
instrucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apă condensată / distilată. Poate
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscătorul cu tambur
rotativ haine din care apa curge.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
2.5 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică şi cea de apă.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
tambur.
Aruncaţi aparatul în conformitate cu
cerinţele locale privind eliminarea
Deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (WEEE).
ROMÂNA
7
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Uşa aparatului
Filtru principal
Buton pentru uşa condensatorului
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Uşă condensator
Capac condensator
Încuietori pentru capacul
condensatorului
11 Plăcuţă cu date tehnice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pentru a uşura încărcarea
rufelor sau a instalării, uşa
este reversibilă. (consultaţi
prospectul separat).
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
8
1 Buton de selectare a programului
2 Afişaj
3
Tastă Timp
4
Tastă Întârziere
5
Tastă Delicate
6
Tastă Încărcătură de lână
7
7
Tastă Start / Pauză
8 Buton Pornit/Oprit
8
www.electrolux.com
Atingeţi tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opţiunii. Nu purtaţi
mănuşi când lucraţi cu
panoul de comandă. Aveţi
grijă ca panoul de comandă
să fie întotdeauna curat şi
uscat.
4.1 Indicatoare
Indicatoare
Descriere
Fază de uscare
Fază de răcire
Fază de protecţie la şifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
Pornire cu întârziere
Protecţie copii
Semnale acustice
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Bumbac
Super uscat
Nivel de uscare: super uscat.
8kg/
Puternic uscate
Nivel de uscare: puternic uscate.
8kg/
ROMÂNA
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Uscate pentru a Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse
în dulap.
fi puse în dulap2) 3)
8kg/
Nivel de uscare: pentru articole care vor
fi călcate.
8kg/
Uscate pentru
călcat 2)
Sintetice
Nivel de uscare: super uscat.
3,5kg/
Uscate pentru a fi
puse în dulap 2)
Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse
în dulap.
3,5kg/
Uscate pentru
călcat
Nivel de uscare: pentru articole care vor
fi călcate.
3,5kg/
Super uscat
Materiale cu întreţinere uşoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturaţi ru‐
cămăşi)/
Călcare uşoară fele înainte de a le introduce în aparat.
Atunci când programul s-a încheiat,
scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
Pilote
Pentru uscarea pilotelor simple sau du‐
ble şi a pernelor (cu umplutură din pene,
puf sau material sintetic).
3kg/
Delicate
Ţesături delicate.
2kg/
Ţesături din lână. Uscarea atentă a arti‐
colelor din lână care pot fi spălate. Scoa‐
teţi imediat articolele dacă programul s-a
terminat.
9
1kg
Lână4)
Pentru uscarea pantofilor sport doar cu
Suport pentru uscare (consultaţi manua‐ 1 pereche de
lul utilizatorului furnizat separat cu Suport pantofi sport
pentru uscare).
10
www.electrolux.com
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Împrospătare
Împrospătarea textilelor care erau depo‐
zitate.
1kg
Timp de uscare
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea
Timp şi setaţi durata programului.
8kg/
Pentru a usca bumbac şi ţesături sinteti‐
ce.
2kg/
Rapid
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
3) Programul
Bumbac Uscate pentru a fi puse în dulap este „Programul standard pen‐
tru rufe din bumbac”. Este adecvat pentru uscarea lenjeriei ude obişnuite din bumbac şi es‐
te cel mai eficient program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea rufelor
ude din bumbac.
4) Ciclul de uscare lână al acestei maşini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru
uscarea produselor din lână lavabile în maşina de spălat, cu condiţia ca produsele să fie
spălate şi uscate în conformitate cu instrucţiunile de pe eticheta articolului şi cu cele ale pro‐
ducătorului acestei maşini. M1221. În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong şi India simbolul
Woolmark este o marcă comercială de certificare.
6. OPŢIUNI
6.1 Timp
6.2 Încărcătură de lână
Această opţiune este aplicabilă
programelor Timp de uscare şi Lână
(doar cu Suport pentru uscare).
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Lână. Pentru a avea rufele
mai uscate apăsaţi în mod repetat tasta
Vă recomandăm să setaţi o
durată scurtă pentru cantităţi
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
•
•
Timp de uscare programul: Puteţi
seta durata programului, de la un
minim de 10 minute la un maxim de 2
ore. Setarea duratei depinde de
cantitatea de rufe din aparat.
Lână programul: Puteţi seta durata
programului, de la un minim de 30 de
minute la un maxim de 4 ore. Setarea
duratei depinde de cantitatea de rufe
din aparat.
Încărcătură de lânăÎncărcătură de lână
pentru a mări durata programului.
6.3 Delicate
Cu această opţiune puteţi seta un
program de uscare delicată care
funcţionează la o temperatură redusă.
Utilizaţi această opţiune cu ţesături care
au simbolul
pe eticheta produsului (de
ex. acril, viscoză).
ROMÂNA
11
6.4 Tabelul cu opţiuni
Programe1)
Bumbac
Super uscat
■
Puternic uscate
■
Uscate pentru a
fi puse în dulap
■
Uscate pentru
călcat
■
Sintetice
■
Super uscat
Uscate pentru a fi
puse în dulap
■
Uscate pentru
călcat
■
■
Călcare uşoară
Pilote
■
Delicate
■
Lână
■ 2)
■
■
Împrospătare
Timp de uscare
■
■
Rapid
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsaţi tasta corespunzătoare.
2) Doar cu Suport de uscare (accesoriu standard sau opţional, în funcţie de model).
12
www.electrolux.com
7. SETĂRI
Puteţi dezactiva opţiunea de
blocare acces copii în timpul
funcţionării unui program.
Apăsaţi lung aceleaşi taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se
stinge.
A
B
C
D
E
7.2 Sonerie pornită/oprită
A. Timp Tastă
B. Întârziere Tastă
C. Delicate Tastă
D. Încărcătură de lână Tastă
E. Start / Pauză Tastă
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opţiunii de blocare
acces copii:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (A) şi (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apăsaţi simultan şi pentru
aproximativ 2 secunde tastele (B) şi (C).
7.3 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
butoanele (A) şi (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
•
rufe uscate la nivelul
standard
4. Apăsaţi în mod repetat butonul (E)
până când se afişează indicatorul
nivelului corect.
5. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi
simultan şi pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) şi (B).
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată:
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
•
Porniţi un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
ROMÂNA
13
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniţi un program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
ATENŢIE!
Verificaţi dacă la
închiderea uşii, rufele nu
au rămas prinse între
uşa aparatului şi
garnitura de cauciuc.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afişajul indică durata programului.
Durata de uscare pe care o
vedeţi se referă la o
încărcătură de 5 Kg pentru
programele de bumbac şi
jeans. Pentru celelalte
programe, durata de uscare
corespunde cu încărcăturile
recomandate. Durata de
uscare pentru programele de
bumbac şi jeans cu
încărcătura mai mare de 5
kg este mai mare.
4. Apăsaţi tasta Start / Pauză.
Programul începe.
9.2 Iniţierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
Puteţi întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start / Pauză.
Afişajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
9.4 La terminarea programului
La terminarea programului:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
•
•
Indicatorul
se aprinde intermitent.
Indicatorul Start / Pauză este pornit.
se aprinde intermitent.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza
de protecţie la şifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
Faza de protecţie la şifonare împiedică
şifonarea rufelor dvs.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea
fazei de protecţie la şifonare. Pentru
rezultate mai bune, vă recomandăm să
scoateţi rufele când faza este aproape
terminată.
Când faza de protecţia la şifonare s-a
terminat:
este aprins dar nu
•
Indicatorul
clipeşte.
•
Indicatorul
este aprins dar nu
clipeşte.
Indicatorul Start / Pauză se stinge.
•
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi
goliţi recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
9.5 Funcţia Repaus
Pentru a micşora consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
14
www.electrolux.com
•
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
•
După 5 minute de la încheierea
programului.
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
Folosiţi un program adecvat pentru
bumbac, jerseu şi tricotaje pentru a
preveni intrarea la apă.
Asiguraţi-vă că dimensiunea
încărcăturii nu o depăşeşte pe cea
maximă menţionată în tabelul cu
programe.
Uscaţi doar rufele care sunt adecvate
pentru uscarea la uscător cu tambur
rotativ. Consultaţi eticheta ţesăturii
aflată pe articol.
Nu uscaţi împreună articole mari şi
mici. Articolele mici se pot bloca în
interiorul celor mari şi rămân ude.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu uscaţi cravatele sau cordoanele
libere (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie la exterior.
Vă recomandăm să setaţi un program
corect, adecvat pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
Nu puneţi culorile închise împreună
cu cele deschise. Culorile închise pot
să păteze.
•
•
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ.
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ la temperaturi înalte.
Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tam‐
bur rotativ la temperaturi reduse.
Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur
rotativ.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
ROMÂNA
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu apă fierbinte.
11.2 Golirea recipientul pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteţi utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateţi reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
15
16
www.electrolux.com
11.3 Curăţarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi ridicătoarele tamburului.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o lavetă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
ROMÂNA
17
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
12. DEPANARE
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
Verificaţi siguranţa din tabloul de siguran‐
ţe (instalaţia locuinţei).
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start / Pauză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este în‐
chisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse în‐
tre uşa aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata func‐
ţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsaţi Start / Pauză pentru a porni
programul din nou.
Durata ciclului este prea mare sau rezul‐
tate nesatisfăcătoare la uscare.1)
Verificaţi dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
Verificaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele
din nou în maşina de spălat rufe.
Asiguraţi-vă că temperatura camerei este
mai mare de +5°C şi mai mică de +35°C.
Temperatura optimă a camerei este între
19°C şi 24°C.
Setaţi programul Timp de uscare sau Su‐
per uscat.2)
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, de‐
zactivaţi şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate
programului.
Afişajul indică (de ex. E51).
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactaţi centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat.
2) Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex.
cearceafuri).
18
www.electrolux.com
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate (a se vedea capitolul
„Setări - Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru rufe”
pentru o setare mai bună).
• Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
• Temperatura camerei este prea mică
sau prea ridicată (temperatura optimă
a camerei este între 19°C şi 24°C)
13. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 630 mm)
Adâncime maximă cu uşa aparatului des‐ 1090 mm
chisă
Lăţime maximă cu uşa aparatului des‐
chisă
950 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Siguranţa necesară
10 A
Putere totală consumată
2250 W
Clasa de eficienţă energetică
B
Consum de energie1)
4,80 kWh
Consumul anual de energie2)
560 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,50 W
Putere consumată în modul oprit
0,50 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C şi + 35°C
ROMÂNA
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii
particulelor solide şi a umidităţii asigurat
de capacul de protecţie, cu excepţia ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidităţii
19
IPX4
1) Cu referinţă la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile consumurilor
Program
Centrifugat la / umiditate rezi‐
duală
Timp de us‐
care
Consum
de ener‐
gie
Bumbac 8 kg
Uscate pentru a fi
puse în dulap
1400 rpm / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 rpm / 60%
146 min.
4,80 kWh
Uscate pentru călcat 1400 rpm / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 rpm / 60%
126 min.
3,98 kWh
1200 rpm / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 rpm / 50%
59 min.
1,71 kWh
Sintetice 3,5 kg
Uscate pentru a fi
puse în dulap
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
20
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 21
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 23
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 25
4. KONTROL PANELI...........................................................................................25
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 26
6. SEÇENEKLER .................................................................................................28
7. AYARLAR......................................................................................................... 29
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 30
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................30
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................31
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................32
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 34
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 36
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 37
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
21
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen
talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat ve/veya bilgi verilmesi
halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve engelli kişiler
tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Sürekli gözetim halinde değilse 3 yaşın altındaki
çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından,
denetim altında olmadıkları sürece yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru
boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir
(Montaj broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halı,
paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra
takın. Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir
olduğundan emin olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir.
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
8 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
Cihazı, maddeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse
kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj yığınını
silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
23
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca
üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı
oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Çamaşır kurutucu programının son kısmı, çamaşırların
zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için
ısıtma uygulanmadan (soğutma programı)
gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambalajı ve nakliye cıvatalarının
tamamını sökün.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olabileceği
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazın kurulacağı zemin düz,
dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz
olmalıdır.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
•
Hareket ettirirken cihazı hep dikey
halde tutun.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
Cihaz sabit bir konuma olduğunda, bir
su terazisi kullanarak tam olarak düz
olup olmadığını kontrol edin. Düzgün
değilse, düz hale gelene dek ayakları
ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu makine, sadece evde kullanım
içindir.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları (yırtılmış,
yıpranmış) kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.5 Elden Çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
•
Cihazın fişini ana elektrik ve su
kaynaklarından çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
tambura sıkışmasını önlemek için
kapı mandalını kaldırın.
Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle
ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf
edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
TÜRKÇE
25
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Su kabı
Kontrol paneli
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Yoğuşturucu kapağı tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Yoğuşturucu kapağı
Yoğuşturucu üst kapağı
Yoğuşturucu kapağı kilitleri
Bilgi etiketi
8
Çamaşır yükleme veya
kurulum kolaylığı için
kapağın açılma yönü
değiştirilebilir. (ayrı broşüre
bakın).
4. KONTROL PANELI
1
2
3
4
5
6
8
1 Program düğmesi
2 Gösterge
3
Time (Süre) dokunmatik tuşu
4
5
Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
Narin çamaşır dokunmatik tuşu
7
6
7
Yünlü Çamaşırlar dokunmatik
tuşu
Başlat / Beklet dokunmatik tuşu
8 Açma / Kapama tuşu
26
www.electrolux.com
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtreler temizle
Gecikmeli başlatma
Çocuk kilidi
Sesli ikazlar
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Bulaşıkların türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Cotton (Pamuklu)
Ekstra Kurutma
Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.
8kg/
Güçlü Kurutma
Kurutma seviyesi: güçlü kurutma.
8kg/
TÜRKÇE
Programlar
Dolap2) 3)
Bulaşıkların türü
Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
8kg/
Kurutma seviyesi: Ütülenecek çamaşırlar
8kg/
Ütülük Kurutma 2) için uygundur.
Synthetic (Sentetik)
Ekstra Kurutma
Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.
3,5kg/
Dolap 2)
Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.
3,5kg/
Ütülük Kurutma
Kurutma seviyesi: Ütülenecek çamaşırlar
3,5kg/
için uygundur.
Easy Iron (Ko‐
lay Ütü)
Nevresimler
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıkları
kurutmak içindir (kuş tüylü ya da sentetik
dolgulu).
Delicates (Hassas Narin kumaşlar.
Çamaşırlar)
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin
narin bir şekilde kurutulması. Program ta‐
mamlandığında hiç zaman kaybetmeden
çamaşırları çıkarın.
1kg (ya da 5
gömlek)/
3kg/
2kg/
1kg
Wool (Yünlü)4)
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
na bakın).
1 çift spor ayak‐
kabı
Havalandırma
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
ması.
1kg
Kurutma Zamanı
Bu program ile Time (Süre) seçeneğini
kullanabilir ve program süresini ayarlaya‐ 8kg/
bilirsiniz.
27
28
www.electrolux.com
Programlar
Hızlı
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Bulaşıkların türü
Pamuklu ve sentetik kumaşları kurutmak
için.
2kg/
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
3)
Cotton (Pamuklu) Dolap programı “Standart pamuklu programıdır”. Nemli normal
pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulması sı‐
rasında harcanan enerji açısından en verimli programdır.
4) Bu makinenin yünlü kurutma devri, giysilerin giysi etiketindeki talimatlara ve çamaşır ma‐
kinesinin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla, makinede yıka‐
nabilir yün ürünlerin kurutulması açısından Woolmark şirketi tarafından onaylanmıştır.
M1221. Birleşik Kırallık, Eire, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü bir sertifika‐
landırma markasıdır.
6. SEÇENEKLER
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
6.1 Time (Süre)
Bu seçenek Kurutma Zamanı
programında ve Wool (Yünlü)
programında mevcuttur (yalnızca
Kurutma Rafı ile).
6.2 Yünlü Çamaşırlar
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
•
•
Kurutma Zamanı program: Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
Wool (Yünlü) program: Program
süresini minimum 30 dakika ile
maksimum 4 saat arasında olacak
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde
etmek ve program süresini arttırmak için
Yünlü Çamaşırlar
dokunmatik tuşuna
ardı ardına dokunun.
6.3 Narin çamaşır
Bu seçeneği kullanarak düşük sıcaklığa
sahip olan hassas kurutma programını
seçebilirsiniz. Bu seçeneği, kumaş
etiketinde
sembolünü taşıyan
kumaşlar ile kullanın (örn., akrilik,
viskoz).
6.4 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Cotton (Pamuklu)
Ekstra Kurutma
■
Güçlü Kurutma
■
TÜRKÇE
29
Programlar1)
■
Dolap
■
Ütülük Kurutma
Synthetic (Sentetik)
Ekstra Kurutma
■
Dolap
■
Ütülük Kurutma
■
Easy Iron (Ko‐
lay Ütü)
■
■
Nevresimler
Delicates (Hassas
Çamaşırlar)
■
■ 2)
Wool (Yünlü)
■
■
Havalandırma
■
Kurutma Zamanı
■
Hızlı
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
2) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
7. AYARLAR
A
D. Yünlü Çamaşırlar
tuşu
B
E. Başlat / Beklet
C
D
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
E
A. Time (Süre)
dokunmatik tuşu
B. Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
C. Narin çamaşır
dokunmatik tuşu
dokunmatik
dokunmatik tuşu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
30
www.electrolux.com
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
7.2 Sesli ikaz açma/kapama
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için (B) ve (C) dokunmatik
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
•
standart kuru çamaşır
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
•
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn. 30 dakika).
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
Gördüğünüz kurutma
zamanı, pamuklu ve kotların
programları için 5 kg'lık yükü
dikkate alır. Diğer
programlar için kurutma
zamanı önerilen yüklerle
alakalıdır. 5 kg'dan büyük
yüke sahip olan pamuklu ve
kot programlarının kurutma
süresi daha uzundur.
4. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
TÜRKÇE
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın
çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
•
9.3 Bir programın değiştirilmesi
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
Başlat / Beklet göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapısını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapısını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.4 Program sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
•
göstergesi yanıp söner.
Başlat / Beklet göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
31
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
9.5 Bekleme fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Yıkama programı sona erdikten 5
dakika sonra.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde kurutmayın (örn. önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan her
şeyi çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin.
•
•
•
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Koyu renkli çamaşırları, açık renkli
çamaşırlar ile birlikte koymayın. Koyu
renklerin boyası akabilir.
Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü
giysilerinin çekmemesi için uygun bir
program kullanın.
Çamaşır miktarının program
tablosunda belirtilen maksimum
miktardan fazla olmadığından emin
olun.
Yalnızca kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun çamaşırları
32
www.electrolux.com
•
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Büyük ve küçük parçaları birlikte
kurutmayın. Küçük parçalar büyük
Kumaş etiketi
parçaların içerisine takılabilir ve ıslak
kalabilir.
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutulmaya uygun ça‐
maşırlar.
Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutulmaya
uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) gerekirse, filtreyi sıcak su ile temizleyin.
TÜRKÇE
11.2 Su kabını boşaltma
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn. buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
33
34
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
1
2
12
3
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıcılarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
12. SORUN GIDERME
Problem
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(evin tesisatı).
Program çalışmaya başlamıyor.
Başlat / Beklet öğesine basın.
TÜRKÇE
Problem
35
Olası çözüm
Cihazın kapısının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat / Beklet tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurut‐ Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
ma sonucu alınamıyor.1)
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐
de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının +5°C'den daha yüksek
ve +35°C'den daha düşük olduğundan
emin olun. Optimum oda sıcaklığı 19°C
ila 24°C'dir.
Kurutma Zamanı veya Ekstra Kurutma
programını ayarlayın.2)
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐
yor.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐
yor.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
2) Büyük parçaları (örneğin yatak çarşafları) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse
•
•
•
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır
(Daha iyi ayarlama için bkz. "Ayarlar -
Çamaşırların kalan nem miktarının
ayarlanması").
• Hava akış delikleri tıkanmıştır.
• Oda sıcaklığı çok düşük veya çok
yüksek ( optimum oda sıcaklığı 19°C 24°C )
36
www.electrolux.com
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 630
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 l
Maksimum yük hacmi
8 kg
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Gereken sigorta
10 A
Toplam güç
2250 W
Enerji verimlilik sınıfı
B
Enerji tüketimi1)
4,80 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
560 kWsaat
Açık halde güç tüketimi
0,50 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,50 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dk. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim değerleri
Program
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma sü‐
resi
Enerji tü‐
ketimi
130 dak.
4,21
kWsaat
Cotton (Pamuklu) 8 kg
Dolap
1400 rpm / 50%
TÜRKÇE
Program
Ütülük Kurutma
37
Kurutma sü‐
resi
Enerji tü‐
ketimi
1000 rpm / 60%
146 dak.
4,80
kWsaat
1400 rpm / 50%
110 dak.
3,49
kWsaat
1000 rpm / 60%
126 dak.
3,98
kWsaat
1200 rpm / 40%
52 dak.
1,50
kWsaat
800 rpm / 50%
59 dak.
1,71
kWsaat
Sıkma / kalan nemlilik
Synthetic (Sentetik) 3,5 kg
Dolap
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
38
www.electrolux.com
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
39
136930971-A-502015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement