Electrolux EDC2086GW3 User manual

Electrolux EDC2086GW3 User manual
EDC2086GW3
SL SUŠILNI STROJ
NAVODILA ZA UPORABO
2
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNA NAVODILA.................................................................................. 3
2. VARNOSTNE INFORMACIJE............................................................................ 5
3. OPIS IZDELKA................................................................................................... 6
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA...................................................................................7
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV.....................................................................8
6. FUNKCIJE.......................................................................................................... 9
7. NASTAVITVE................................................................................................... 11
8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................12
9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................12
10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 13
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 13
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 16
13. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 17
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem
uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.
Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri
pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z
napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite
(glejte list z navodili za nameščanje).
Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali
pod kuhinjski pult s pravim razmakom (glejte list z
navodili za nameščanje).
Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod plinov v prostor. Pri tem so mišljeni plini, ki
nastanejo pri zgorevanju goriv, vključno z odprtim
ognjem.
Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo. (če
obstaja)
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Upoštevajte največjo količino perila 8 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Naprave ne uporabljajte, če so bile za čiščenje
uporabljene industrijske kemikalije.
Obrišite vlakna, ki so se nabrala v notranjosti naprave.
Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna
očistite pred ali po vsaki uporabi.
V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom,
alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci
madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov
ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro
operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
5
V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.
Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v
skladu z navodili proizvajalca.
Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in
vžigalice.
Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom
postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina
porazgubi.
Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez
gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju
pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 5 °C ali naraste
nad 35 °C.
Poskrbite, da bodo tla, kamor
postavljate napravo, ravna, stabilna,
odporna na toploto in čista.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Napravo vedno premikajte pokonci.
Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
Ko napravo postavite na mesto, kjer
bo trajno delovala, z vodno tehtnico
preverite, ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru jo uravnajte z
nastavljanjem nog.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Samo za VB in Irsko. Naprava ima
vtič s 13-ampersko varovalko. Če je
treba zamenjati varovalko v vtiču,
uporabite 13-ampersko varovalko
ASTA (BS 1362).
6
www.electrolux.com
•
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
•
To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
Ne sušite poškodovanega perila, ki
vsebuje polnilo.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila na etiketah za
nego perila.
Če ste perilo oprali z odstranjevalcem
madežev, pred vklopom sušilnega
stroja zaženite dodatno izpiranje.
Ne pijte ali pripravljajte hrane s
kondenzirano/destilirano vodo. Lahko
povzroči zdravstvene težave ljudi in
živali.
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki
so tako mokra, da od njih še kaplja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Izprazni pos.za vodo
Upravljalna plošča
Vrata naprave
Glavni filter
Gumb za vrata kondenzatorja
Reže za pretok zraka
Nastavljive noge
Vrata kondenzatorja
Pokrov kondenzatorja
Varovala za pokrov kondenzatorja
Ploščica za tehnične navedbe
SLOVENŠČINA
7
Vrata stroja lahko uporabnik
pritrdi na nasprotno stran. To
lahko olajša vstavljanje in
odstranjevanje perila ali
namestitev stroja v primeru
prostorske omejitve (glejte
dodaten priložen list).
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Gumb za izbiro programa
2 Prikazovalnik
3
Polje na dotik Časovno sušenje
4
Polje na dotik Zamik vklopa
5
Polje na dotik Občutljivo
6
Polje na dotik Volneno perilo
7
8 Tipka za vklop/izklop
Polje na dotik Začetek/Prekinitev
S prstom se dotaknite polj
na dotik na predelu s
simbolom ali imenom
funkcije. Pri upravljanju
upravljalne plošče ne nosite
rokavic. Upravljalna plošča
mora biti vedno čista in
suha.
4.1 Indikatorji
Indikatorji
Opis
Faza sušenja
Faza hlajenja
Faza zaščite proti mečkanju
Kondenzator
Posoda za vodo
8
www.electrolux.com
Indikatorji
Opis
Filter
Zamik vklopa
Varovalo za otroke
Zvočni signali
Trajanje programa
-
Trajanje časovnega sušenja
-
Trajanje zamika vklopa
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Programi
Vrsta perila
Količina perila
(najv.)1)/Oznaka
perila
Bombaž
Zelo suho
Stopnja sušenja: zelo suho.
8kg/
Izredno suho
Stopnja sušenja: izredno suho.
8kg/
Stopnja sušenja: suho za v omaro.
8kg/
Stopnja sušenja: primerno za likanje.
8kg/
Suho za v
omaro2) 3)
Lažje likanje 2)
Sintetika
Zelo suho
Stopnja sušenja: zelo suho.
Suho za v omaro 2) Stopnja sušenja: suho za v omaro.
Lažje likanje
kanje
Enostavno li‐
Stopnja sušenja: primerno za likanje.
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg/
Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo li‐
kanja. Rezultati sušenja se lahko razliku‐
jejo od ene vrste tkanine do druge. Obla‐ 1 kg (ali 5 srajc)/
čila stresite, preden jih daste v napravo.
Ko se program zaključi, takoj odstranite
perilo in ga obesite na obešalnik.
SLOVENŠČINA
Programi
9
Količina perila
(najv.)1)/Oznaka
perila
Vrsta perila
Odeje
Za sušenje ene ali dveh prešitih odej in
blazin (s perjem, puhom ali sintetičnim
polnilom).
3 kg/
Občutljivo
Občutljivo perilo.
2 kg/
Volnena oblačila. Nežno sušenje volne‐
nih oblačil, primernih za strojno pranje.
Perilo odstranite takoj, ko se program
zaključi.
1 kg
Volna4)
Za sušenje športnih copat samo s košaro
1 par športnih
za sušenje (oglejte si ločena navodila za
copat
uporabo, priložena košari za sušenje).
Osvežitev
Osveževanje shranjenega perila.
Časovno sušenje
S tem programom lahko uporabite funkci‐
jo Časovno sušenje in nastavite trajanje 8kg/
programa.
Hitro
Za sušenje bombažnega in sintetičnega
perila pri nizki temperaturi.
1 kg
2 kg/
1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v doku‐
mentu EN 61121.
3) Program
Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž« in je pri‐
meren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede
porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.
4) Postopek sušenja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za sušenje volne‐
nih oblačil, ki so primerna za strojno pranje, pod pogojem, da so oprana in posušena v skla‐
du z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega stroja. M1221. V VB,
na Irskem, v Hongkongu in Indiji je simbol Woolmark certifikacijska blagovna znamka.
6. FUNKCIJE
6.1 Časovno sušenje
Priporočamo, da nastavite
kratko trajanje za majhne
količine perila ali le za en
kos.
Ta funkcija velja za programa Časovno
sušenje in Volna (le s košaro za
sušenje).
•
Program Časovno sušenje
program: Trajanje programa lahko
nastavite od najmanj 10 minut do
10
www.electrolux.com
•
največ dve uri. Nastavitev trajanja je
povezana s količino perila v napravi.
Program Volna program: Trajanje
programa lahko nastavite od najmanj
30 minut do največ štiri ure.
Nastavitev trajanja je povezana s
količino perila v napravi.
dotik Volneno perilo
trajanje programa.
, da podaljšate
6.3 Občutljivo
S to funkcijo lahko nastavite program za
sušenje občutljivega perila z nizko
temperaturo. To funkcijo uporabite pri
6.2 Volneno perilo
Ta funkcija velja le za program Volna. Za
bolj posušeno perilo pritiskajte polje na
oblačilih s simbolom
na etiketi za
nego perila (npr. perilo iz akrila, viskoze).
6.4 Razpredelnica funkcij
Programi1)
Bombaž
Zelo suho
■
Izredno suho
■
Suho za v
omaro
■
Lažje likanje
■
Sintetika
Zelo suho
■
Suho za v omaro
■
Lažje likanje
■
kanje
Enostavno li‐
■
Odeje
■
Občutljivo
■
Volna
■ 2)
■
■
Osvežitev
Časovno sušenje
■
■
SLOVENŠČINA
11
Programi1)
Hitro
1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisn‐
ite ustrezno polje na dotik.
2) Le s košaro za sušenje (standardna ali dodatna oprema, odvisno od modela).
7. NASTAVITVE
A
B
C
D
E
A) Časovno sušenje Polje na dotik
B) Zamik vklopa Polje na dotik
C) Občutljivo Polje na dotik
D) Volneno perilo Polje na dotik
E) Začetek/Prekinitev Polje na dotik
7.1 Funkcija Varovalo za otroke
Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se
igrali z napravo med izvajanjem
programa. Gumb za izbiro programa in
polja na dotik so zaklenjeni.
Odklenjena je le tipka za vklop/izklop.
Vklop funkcije varovala za
otroke:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite polji na
dotik (A) in (D). Zasveti indikator
varovala za otroke.
Zasveti indikator varovala za otroke.
Funkcijo varovala za otroke
lahko izklopite med
izvajanjem programa.
Pritisnite in držite isti polji na
dotik, dokler indikator
varovala za otroke ne
ugasne.
7.2 Vklop/izklop zvočnega
signala
Za izklop ali vklop zvočnih signalov hkrati
pritisnite in približno dve sekundi držite
polji na dotik (B) in (C).
7.3 Nastavitev stopnje
preostale vlage v perilu
Če želite spremeniti privzeto stopnjo
preostale vlage v perilu, naredite
naslednje:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki (A) in
(B).
Zasveti eden izmed naslednjih
indikatorjev:
•
najbolj suho perilo
•
bolj suho perilo
•
standardno suho perilo
4. Pritiskajte tipko (E), dokler ne zasveti
indikator prave stopnje.
5. Za potrditev nastavitve sočasno
pritisnite in približno dve sekundi
držite tipki (A) in (B).
12
www.electrolux.com
8. PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo naprave naredite
naslednje:
•
•
Zaženite kratek program (npr. 30
minut) z vlažnim perilom.
Boben sušilnega stroja očistite z
vlažno krpo.
9. VSAKODNEVNA UPORABA
9.1 Začetek programa brez
zamika vklopa
1. Pripravite perilo in napolnite napravo.
POZOR!
Pazite, da se med
zapiranjem vrat perilo ne
ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
3. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
Prikazovalnik prikazuje trajanja
programa.
4. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Program se zažene.
9.2 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte
toliko časa, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže čas
zamika, ki ga želite nastaviti.
Vklop programa lahko
zamaknete od najmanj
30 minut do največ 20
ur.
3. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Na prikazovalniku se prikaže odštevanje
časa zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program
zažene.
9.3 Sprememba programa
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
izklop naprave.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
3. Nastavite program.
9.4 Ob koncu programa
Ob zaključku programa:
•
V presledkih se oglaša zvočni signal.
•
Indikator
utripa.
utripa.
• Indikator
• Sveti indikator Začetek/Prekinitev.
Naprava še približno 30 minut deluje s
fazo za zaščito proti mečkanju.
Faza za zaščito proti mečkanju odpravi
gube s perila.
Perilo lahko odstranite pred zaključkom
faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše
rezultate priporočamo, da perilo
odstranite, ko je faza skoraj zaključena
ali zaključena.
Ko je faza za zaščito proti mečkanju
zaključena:
•
Indikator
•
•
sveti, a ne utripa.
Indikator
Indikator Začetek/Prekinitev ugasne.
sveti, a ne utripa.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
izklop naprave.
2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.
Po zaključku programa
vedno očistite filter in
izpraznite posodo za vodo.
9.5 Funkcija stanja
pripravljenosti
Za zmanjšanje porabe energije ta
funkcija samodejno izklopi napravo:
SLOVENŠČINA
•
Po petih minutah, če ne zaženete
programa.
13
•
Pet minut od konca programa.
10.1 Priprava perila
•
•
•
•
Ne mešajte temnega in svetlega
perila. Temno perilo lahko pušča
barvo.
Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite
ustrezen program za bombažni jersey
ter pletenine.
Poskrbite, da perila ne bo več od
največje dovoljene količine, navedene
v razpredelnici programov.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju. Glejte
etikete za nego perila.
10. NAMIGI IN NASVETI
•
•
•
•
Zapnite zadrge.
Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih
pregrinjalih.
Ne puščajte razvezanih trakov ali
vrvic (npr. na predpasnikih). Pred
začetkom programa jih zavežite.
Odstranite vse predmete iz žepov.
Če ima oblačilo notranjo plast iz
bombaža, ga obrnite z notranjo
stranjo navzven. Bombažna plast naj
bo vedno zunaj.
Priporočamo, da nastavite pravi
program, ki je primeren za vrsto perila
v napravi.
•
•
Oznaka za nego Opis
perila
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐
gram s standardno temperaturo.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐
gram z nizko temperaturo.
Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
11.1 Čiščenje filtra
1.
2.
2
1
14
www.electrolux.com
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) po potrebi očistite filter z vročo vodo.
11.2 Praznjenje posode za vodo
1.
2.
3.
4.
Vodo iz posode za vodo
lahko uporabite namesto
destilirane vode (npr. za
likanje s paro). Pred uporabo
vode odstranite ostanke
umazanije s filtrom.
SLOVENŠČINA
15
11.3 Čiščenje kondenzatorja
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Čiščenje bobna
OPOZORILO!
Napravo pred čiščenjem
izključite iz električnega
omrežja.
Za čiščenje notranje površine bobna in
lopatic bobna uporabljajte standardno
nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene
površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje bobna ne
uporabljajte grobih
materialov ali jeklene volne.
11.5 Čiščenje upravljalne
plošče in ohišja
Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja
uporabljajte standardno nevtralno čistilno
sredstvo.
Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
Očiščene površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje naprave ne
uporabljajte čistilnih sredstev
za pohištvo ali čistilnih
sredstev, ki lahko povzročijo
korozijo.
16
www.electrolux.com
11.6 Čiščenje rež za pretok
zraka
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok
zraka uporabite sesalnik.
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Preverite varovalko v omarici z varovalka‐
mi (hišna napeljava).
Program se ne zažene.
Pritisnite Začetek/Prekinitev.
Prepričajte se, da so vrata naprave zapr‐
ta.
Vrata naprave se ne zaprejo.
Preverite, ali je filter pravilno nameščen.
Pazite, da se perilo ne ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.
Naprava se med delovanjem ustavi.
Preverite, ali je posoda za vodo prazna.
Za ponoven vklop programa pritisnite Za‐
četek/Prekinitev.
Prikazovalnik prikazuje dolgo trajanje
programa. 1)
Poskrbite, da bo teža perila primerna za
trajanje programa.
Poskrbite, da bo filter čist.
Perilo je premokro. Perilo ponovno ože‐
mite v pralnem stroju.
Sobna temperatura ne sme biti previso‐
ka.
Prikazovalnik prikazuje kratko trajanje
programa.
Nastavite program Časovno sušenje ali
Zelo suho.
Na prikazovalniku se prikaže Err.
Če želite nastaviti nov program, izklopite
in vklopite napravo.
Preverite, ali so funkcije primerne za pro‐
gram.
Na prikazovalniku se prikaže (npr. E51).
Izklopite in vklopite napravo. Zaženite
nov program. Če se težava ponovi, se
obrnite na servis.
1) Po največ petih urah se program samodejno konča.
Če rezultati sušenja niso zadovoljivi
•
•
•
Nastavljen program ni bil pravi.
Filter je zamašen.
Kondenzator je zamašen.
•
•
•
•
V napravi je bilo preveč perila.
Boben je umazan.
Napačna nastavitev tipala
prevodnosti.
Reže za pretok zraka so zamašene.
SLOVENŠČINA
17
13. TEHNIČNI PODATKI
Širina x višina x globina
850 x 600 x 600 mm (največ 630 mm)
Največja globina z odprtimi vrati naprave
1090 mm
Največja širina z odprtimi vrati naprave
950 mm
Nastavljiva višina
850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)
Prostornina bobna
118 l
Največja količina perila
8 kg
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Potrebna varovalka
10 A
Skupna moč
2250 W
Razred energijske učinkovitosti
B
Poraba energije1)
4,80 kWh
Letna poraba energije2)
560 kWh
Absorbiranje moči pri načinu vklopa
0,55 W
Absorbiranje moči pri načinu izklopa
0,55 W
Vrsta uporabe
V gospodinjstvu
Dopustna temperatura okolja
+ 5 °C do + 35 °C
Stopnja zaščite pred vstopom trdih del‐
cev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pok‐
rov, razen v primeru, kjer nizkonapetost‐
na oprema nima zaščite pred vlago.
IPX4
1) Glede na standard EN 61121. 8kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom
za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. De‐
janska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št.
392/2012).
13.1 Podatki o porabi
Program
Število vrtljajev / preostala vlaž‐
Čas sušenja
nost
Poraba
energije
Bombaž 8 kg
Suho za v omaro
Lažje likanje
1400 vrt./min. / 50 %
130 min.
4,21 kWh
1000 vrt./min. / 60 %
146 min.
4,80 kWh
1400 vrt./min. / 50 %
110 min.
3,49 kWh
18
www.electrolux.com
Program
Število vrtljajev / preostala vlaž‐
Čas sušenja
nost
1000 vrt./min. / 60 %
Poraba
energije
126 min.
3,98 kWh
1200 vrt./min. / 40 %
52 min.
1,50 kWh
800 vrt./min. / 50 %
59 min.
1,71 kWh
Sintetika 3,5 kg
Suho za v omaro
14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
19
136939110-A-102015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement