Electrolux EDC2086GW3 User manual

Electrolux EDC2086GW3 User manual

EDC2086GW3

SL

Sušilni stroj Navodila za uporabo

2 www.electrolux.com

KAZALO

1. VARNOSTNA NAVODILA.................................................................................. 3

2. VARNOSTNE INFORMACIJE............................................................................ 5

3. OPIS IZDELKA................................................................................................... 6

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA...................................................................................7

5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV.....................................................................8

6. FUNKCIJE.......................................................................................................... 9

7. NASTAVITVE................................................................................................... 11

8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................11

9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................12

10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 13

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 13

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 16

13. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 17

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite naše spletno mesto za:

Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:

www.registerelectrolux.com

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:

www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije

Splošne informacije in nasveti

Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

SLOVENŠČINA

1. VARNOSTNA NAVODILA

Pred začetkom nameščanja in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi sposobnostmi, če so dobili navodila in/ali so pod nadzorom glede varne uporabe naprave in se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.

Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.

Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.

Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.

Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.

Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

Ne spreminjajte specifikacij te naprave.

Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.

Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z

3

4 www.electrolux.com

• napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite

(glejte list z navodili za nameščanje).

Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali pod kuhinjski pult s pravim razmakom (glejte list z navodili za nameščanje).

Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.

Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.

Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič po namestitvi dostopen.

V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.

Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.

Ne prekoračite največje količine perila 8 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).

Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.

Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.

Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna očistite pred ali po vsaki uporabi.

V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.

Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov

SLOVENŠČINA

ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.

V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.

Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.

Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.

Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina porazgubi.

Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila

Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

5

2. VARNOSTNE INFORMACIJE

2.1 Namestitev

• Odstranite vso embalažo in transportne vijake.

• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.

• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.

• Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.

• Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C ali naraste nad 35 °C.

• Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.

• Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.

• Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.

• Naprava mora biti s hrbtno stranjo postavljena ob steno.

• Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je povsem poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.

2.2 Priključitev na električno napetost

OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

• Naprava mora biti ozemljena.

• Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno napeljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.

• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.

• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.

6 www.electrolux.com

• Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.

• Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

• Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

2.3 Uporaba

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

• Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.

• Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.

• Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.

Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.

• Če ste perilo oprali z odstranjevalcem madežev, pred vklopom sušilnega stroja zaženite dodatno izpiranje.

• Ne pijte ali pripravljajte hrane s kondenzirano/destilirano vodo. Lahko povzroči zdravstvene težave ljudi in živali.

• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.

• V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.

3. OPIS IZDELKA

1 2

11

10

9

8

5

6

7

3

4

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.

• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.

• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.

Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

2.5 Odstranjevanje

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.

• Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.

• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.

• Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

1

Izprazni pos.za vodo

2

Upravljalna plošča

3

Vrata naprave

4

Glavni filter

5

Gumb za vrata kondenzatorja

6

Reže za pretok zraka

7

Nastavljive noge

8

Vrata kondenzatorja

9

Pokrov kondenzatorja

10

Varovala za pokrov kondenzatorja

11

Ploščica za tehnične navedbe

SLOVENŠČINA 7

Za preprosto vstavljanje perila v stroj ali preprosto namestitev se da vrata obrniti. (oglejte si dodaten priložen list).

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

1 2

8

1 Gumb za izbiro programa

2

Prikazovalnik

3

Polje na dotik Čas

4

Polje na dotik Zamik vklopa

5

Polje na dotik Občutljivo

6

Polje na dotik Volneno perilo

7

Polje na dotik Začetek/Prekinitev

4.1 Indikatorji

Indikatorji

7

8 Tipka za vklop/izklop

S prstom se dotaknite polj na dotik na predelu s simbolom ali imenom funkcije. Pri upravljanju upravljalne plošče ne nosite rokavic. Upravljalna plošča mora biti vedno čista in suha.

Opis

Faza sušenja

Faza hlajenja

Faza zaščite proti mečkanju

Očisti kond.

Izprazni pos.za vodo

Očistite filtre

3

4

5

6

8 www.electrolux.com

Indikatorji Opis

Zamik vklopa

Varovalo za otroke

Zvočni signali

Trajanje programa

-

Trajanje časovnega sušenja

-

Trajanje zamika vklopa

5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV

Programi Vrsta perila

Količina perila

(najv.)1)/Oznaka perila

Zelo suho

Ekstra suho

Bombaž

Stopnja sušenja: zelo suho.

Stopnja sušenja: izredno suho.

Suho za v oma‐ ro2) 3)

Lažje likanje 2)

Stopnja sušenja: suho za v omaro.

Stopnja sušenja: primerno za likanje.

Zelo suho

Sintetika

Stopnja sušenja: zelo suho.

Suho za v omaro 2) Stopnja sušenja: suho za v omaro.

Lažje likanje

Stopnja sušenja: primerno za likanje.

kanje

Enostavno li‐

Prešita Odeja

8kg/

8kg/

8kg/

8kg/

3,5 kg/

3,5 kg/

3,5 kg/

Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo li‐ kanja. Rezultati sušenja se lahko razliku‐ jejo od ene vrste tkanine do druge. Obla‐ čila stresite, preden jih daste v napravo.

Ko se program zaključi, takoj odstranite perilo in ga obesite na obešalnik.

Za sušenje enojne ali dvojne prešite ode‐ je in blazin (s perjem, puhom ali sintetič‐ nim polnilom).

1 kg (ali 5 srajc)/

3 kg/

Programi

Občutljivo

SLOVENŠČINA 9

Vrsta perila

Količina perila

(najv.)1)/Oznaka perila

Občutljivo perilo.

Volnena oblačila. Nežno sušenje volne‐ nih oblačil, primernih za strojno pranje.

Perilo odstranite takoj, ko se program za‐ ključi.

2 kg/

1 kg

Volna4)

Za sušenje športnih copat samo s košaro za sušenje (oglejte si ločena navodila za uporabo, priložena košari za sušenje).

1 par športnih copat

Osvežitev

Osveževanje shranjenega perila.

1 kg

Časovno sušenje

S tem programom lahko uporabite funkci‐ jo Čas in nastavite trajanje programa.

8kg/

Hitro

Za sušenje bombažnega in sintetičnega perila.

2 kg/

1) Največja teža velja za suho perilo.

2) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v doku‐ mentu EN 61121.

3) Program

Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž«. Je prime‐ ren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.

4) Postopek sušenja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za sušenje volne‐ nih oblačil, ki so primerna za strojno pranje, pod pogojem, da so oprana in posušena v skla‐ du z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega stroja. M1221. V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je simbol Woolmark certifikacijska blagovna znamka.

6. FUNKCIJE

6.1 Čas

Ta funkcija velja za programa Časovno sušenje in Volna (le s košaro za sušenje).

Priporočamo, da nastavite kratko trajanje za majhne količine perila ali le za en kos.

Program Časovno sušenje: Trajanje programa lahko nastavite od najmanj

10 minut do največ dve uri. Nastavitev trajanja je povezana s količino perila v napravi.

Program Volna: Trajanje programa lahko nastavite od najmanj 30 minut do največ štiri ure. Nastavitev trajanja je povezana s količino perila v napravi.

6.2 Volneno perilo

Ta funkcija velja le za program Volna. Za bolj posušeno perilo pritiskajte polje na

10 www.electrolux.com

dotik Volneno perilo , da podaljšate trajanje programa.

6.3 Občutljivo

S to funkcijo lahko nastavite program za sušenje občutljivega perila z nizko

6.4 Razpredelnica funkcij temperaturo. To funkcijo uporabite pri oblačilih s simbolom na etiketi za nego perila (npr. perilo iz akrila, viskoze).

Programi1)

Bombaž

ro

Zelo suho

Ekstra suho

Suho za v oma‐

Lažje likanje

Sintetika

Zelo suho

Suho za v omaro

Lažje likanje kanje

Enostavno li‐

Prešita Odeja

Občutljivo

Volna

Osvežitev

2)

■ ■

Časovno sušenje

■ ■

Hitro

1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisni‐ te ustrezno polje na dotik.

2) Le s košaro za sušenje (standardna ali dodatna oprema, odvisno od modela).

SLOVENŠČINA 11

7. NASTAVITVE

A

B

C

D

E

A. Čas Polje na dotik

B. Zamik vklopa Polje na dotik

C. Občutljivo Polje na dotik

D. Volneno perilo Polje na dotik

E. Začetek/Prekinitev Polje na dotik

7.1 Funkcija Varovalo za otroke

Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se igrali z napravo med izvajanjem programa. Gumb za izbiro programa in polja na dotik so zaklenjeni.

Odklenjena je le tipka za vklop/izklop.

Vklop funkcije varovala za otroke:

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.

2. Počakajte približno osem sekund.

3. Sočasno pritisnite in držite polji na dotik (A) in (D). Zasveti indikator varovala za otroke.

Zasveti indikator varovala za otroke.

Funkcijo varovala za otroke lahko izklopite med izvajanjem programa.

Pritisnite in držite isti polji na dotik, dokler indikator varovala za otroke ne ugasne.

8. PRED PRVO UPORABO

Pred prvo uporabo naprave:

• Boben sušilnega stroja očistite z vlažno krpo.

7.2 Vklop/izklop zvočnega signala

Za izklop ali vklop zvočnih signalov hkrati pritisnite in približno dve sekundi držite polji na dotik (B) in (C).

7.3 Nastavitev stopnje preostale vlage v perilu

Če želite spremeniti privzeto stopnjo preostale vlage v perilu, naredite naslednje:

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.

2. Počakajte približno osem sekund.

3. Sočasno pritisnite in držite tipki (A) in

(B).

Zasveti eden izmed naslednjih indikatorjev:

• najbolj suho perilo

• bolj suho perilo

• standardno suho perilo

4. Pritiskajte tipko (E), dokler ne zasveti indikator prave stopnje.

5. Za potrditev nastavitve sočasno pritisnite in približno dve sekundi držite tipki (A) in (B).

• Zaženite kratek program (npr. 30 minut) z vlažnim perilom.

12 www.electrolux.com

9. VSAKODNEVNA UPORABA

9.1 Začetek programa brez zamika vklopa

1. Pripravite perilo in napolnite napravo.

POZOR!

Pazite, da se med zapiranjem vrat perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.

2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.

3. Nastavite pravi program in funkcije, ki ustrezajo perilu.

Prikazovalnik prikazuje trajanja programa.

Čas sušenja, ki ga vidite, se nanaša na količino perila 5 kg pri programih bombaža in jeansa. Pri drugih programih se čas sušenja nanaša na priporočene količine perila.

Čas sušenja pri programih bombaža in jeansa z večjo količino perila od 5 kg je daljši.

4. Pritisnite polje na dotik Začetek/

Prekinitev.

Program se zažene.

9.2 Začetek programa z zamikom vklopa

1. Nastavite pravi program in funkcije, ki ustrezajo perilu.

2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte toliko časa, dokler se na prikazovalniku ne prikaže čas zamika, ki ga želite nastaviti.

Vklop programa lahko zamaknete od najmanj

30 minut do največ 20 ur.

3. Pritisnite polje na dotik Začetek/

Prekinitev.

Na prikazovalniku se prikaže odštevanje časa zamika vklopa.

Po koncu odštevanja se program zažene.

9.3 Sprememba programa

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za izklop naprave.

2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.

3. Nastavite program.

9.4 Ob koncu programa

Ob zaključku programa:

• V presledkih se oglaša zvočni signal.

• Indikator utripa.

• Indikator utripa.

• Sveti indikator Začetek/Prekinitev.

Naprava še približno 30 minut deluje s fazo za zaščito proti mečkanju.

Faza za zaščito proti mečkanju odpravi gube s perila.

Perilo lahko odstranite pred zaključkom faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše rezultate priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena.

Ko je faza za zaščito proti mečkanju zaključena:

• Indikator sveti, a ne utripa.

• Indikator sveti, a ne utripa.

• Indikator Začetek/Prekinitev ugasne.

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za izklop naprave.

2. Odprite vrata naprave.

3. Iz stroja odstranite perilo.

4. Zaprite vrata naprave.

Po zaključku programa vedno očistite filter in izpraznite posodo za vodo.

9.5 Funkcija stanja pripravljenosti

Za zmanjšanje porabe energije ta funkcija samodejno izklopi napravo:

• Po petih minutah, če ne zaženete programa.

• Pet minut od konca programa.

SLOVENŠČINA 13

10. NAMIGI IN NASVETI

10.1 Priprava perila

• Zapnite zadrge.

• Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih pregrinjalih.

• Ne sušite razvezanih trakov ali vrvic

(npr. na predpasnikih). Pred začetkom programa jih zavežite.

• Odstranite vse predmete iz žepov.

• Če ima oblačilo notranjo plast iz bombaža, ga obrnite z notranjo stranjo navzven. Bombažna plast naj bo vedno zunaj.

• Priporočamo, da nastavite pravi program, ki je primeren za vrsto perila v napravi.

• Ne mešajte temnega in svetlega perila. Temno perilo lahko pušča barvo.

• Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite ustrezen program za bombažna oblačila, oblačila iz jerseyja ter pletenine.

• Količina perila ne sme presegati največje količine, navedene v razpredelnici programov.

• Sušite samo perilo, primerno za sušenje v sušilnem stroju. Glejte etikete za nego perila.

• Ne sušite velikih in majhnih kosov perila skupaj. Majhni kosi se lahko ujamejo v večje in ostanejo mokri.

Oznaka za nego perila

Opis

Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju.

Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju pri višjih tempera‐ turah.

Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju samo pri nizkih temperaturah.

Perilo ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

11.1 Čiščenje filtra

1.

2.

2

1

14 www.electrolux.com

3.

5.1)

1) po potrebi očistite filter z vročo vodo.

11.2 Praznjenje posode za vodo

1.

2.

3.

4.

4.

6.

1

2

Vodo iz posode za vodo lahko uporabite namesto destilirane vode (npr. za likanje s paro). Pred uporabo vode odstranite ostanke umazanije s filtrom.

SLOVENŠČINA 15

11.3 Čiščenje kondenzatorja

1.

2.

3.

5.

1

4.

2

6.

1

2

1

7.

11.4 Čiščenje bobna

OPOZORILO!

Napravo pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.

Za čiščenje notranje površine bobna in filtrov bobna uporabljajte standardno nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.

POZOR!

Za čiščenje bobna ne uporabljajte grobih materialov ali jeklene volne.

8.

2

1

2

3

11.5 Čiščenje upravljalne plošče in ohišja

Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja uporabljajte standardno nevtralno čistilno sredstvo.

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.

Očiščene površine osušite z mehko krpo.

POZOR!

Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev za pohištvo ali čistilnih sredstev, ki lahko povzročijo korozijo.

16 www.electrolux.com

11.6 Čiščenje rež za pretok zraka

Za odstranitev kosmov iz rež za pretok zraka uporabite sesalnik.

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava

Naprave ne morete vklopiti.

Program se ne zažene.

Vrata naprave se ne zaprejo.

Možna rešitev

Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.

Preverite varovalko v omarici z varovalka‐ mi (hišna napeljava).

Pritisnite Začetek/Prekinitev.

Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.

Preverite, ali je filter pravilno nameščen.

Naprava se med delovanjem ustavi.

Pazite, da se perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.

Preverite, ali je posoda za vodo prazna.

Za ponoven vklop programa pritisnite Za‐ četek/Prekinitev.

Poskrbite, da bo teža perila primerna za trajanje programa.

Sušenje traja predolgo ali pa rezultat su‐

šenja ni zadovoljiv.1)

Poskrbite, da bo filter čist.

Perilo je premokro. Perilo ponovno ože‐ mite v pralnem stroju.

Poskrbite, da bo temperatura v prostoru višja od +5 °C in nižja od +35 °C. Opti‐ malna temperatura prostora je od 19 °C do 24 °C.

Nastavite program Časovno sušenje ali

Zelo suho.2)

Na prikazovalniku se prikaže Err.

Če želite nastaviti nov program, izklopite in vklopite napravo.

Preverite, ali so funkcije primerne za pro‐ gram.

Na prikazovalniku se prikaže (npr. E51).

Izklopite in vklopite napravo. Zaženite nov program. Če se težava ponovi, se obrnite na servis.

1) Po največ petih urah se program samodejno konča.

2) Med sušenjem večjih kosov perila se lahko zgodi, da nekateri deli ostanejo vlažni (npr.

rjuhe).

Če rezultati sušenja niso zadovoljivi

• Nastavljen program ni bil pravi.

• Filter je zamašen.

• Kondenzator je zamašen.

• V napravi je bilo preveč perila.

• Boben je umazan.

• Napačna nastavitev tipala prevodnosti

( Oglejte si poglavje »

Nastavitve -

Nastavitev stopnje preostale vlage v perilu

« za boljšo nastavitev).

13. TEHNIČNI PODATKI

SLOVENŠČINA 17

• Reže za pretok zraka so zamašene.

• Temperatura v prostoru je prenizka ali previsoka (optimalna temperatura v prostoru je od 19 °C do 24 °C)

Širina x višina x globina 850 x 600 x 600 mm (največ 630 mm)

Največja globina z odprtimi vrati naprave 1090 mm

Največja širina z odprtimi vrati naprave

Nastavljiva višina

Prostornina bobna

950 mm

850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)

118 l

Največja količina perila

Napetost

Frekvenca

Potrebna varovalka

Skupna moč

Razred energijske učinkovitosti

Poraba energije1)

8 kg

230 V

50 Hz

10 A

2250 W

B

4,80 kWh

Letna poraba energije2)

Absorbiranje moči pri načinu vklopa

Absorbiranje moči pri načinu izklopa

560 kWh

0,50 W

0,50 W

Vrsta uporabe

Dopustna temperatura okolja

V gospodinjstvu

+ 5 °C do + 35 °C

Stopnja zaščite pred vstopom trdih del‐ cev in vlage, kar zagotavlja zaščitni po‐ krov, razen v primeru, kjer nizkonapetost‐ na oprema nima zaščite pred vlago

IPX4

1) Glede na standard EN 61121. 8kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.

2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. De‐ janska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št.

392/2012).

18 www.electrolux.com

13.1 Vrednosti porabe

Program

Suho za v omaro

Lažje likanje

Suho za v omaro

Število vrtljajev/preostala vlaž‐ nost

Bombaž 8 kg

1400 vrt./min./50%

1000 vrt./min./60%

1400 vrt./min./50%

1000 vrt./min./60%

Sintetika 3,5 kg

1200 vrt./min./40%

800 vrt./min./50%

14. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

Čas sušenja

130 min.

146 min.

110 min.

126 min.

52 min.

59 min.

Poraba energije

4,21 kWh

4,80 kWh

3,49 kWh

3,98 kWh

1,50 kWh

1,71 kWh s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

*

SLOVENŠČINA 19

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project