Electrolux EDH3498RDE User manual

Electrolux EDH3498RDE User manual
EDH3498RDE
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
HR SUŠILICA
ET TRUMMELKUIVATI
UPUTE ZA UPORABU
KASUTUSJUHEND
2
23
43
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. НАСТРОЙКИ....................................................................................................13
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................15
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 15
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 16
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 17
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................19
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................21
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 9 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
6
www.electrolux.com
•
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
•
•
•
•
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
БЪЛГАРСКИ
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
•
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
2.4 Вградена лампичка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
•
•
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
2.7 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.5 Грижи и почистване
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
7
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Водосъдържател
Kомандно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Бутон за програми
2 Dryness (Степени на сушене)
Панел
3 Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
Панел
4 Дисплей
5
Панел Time (Час)
6
Панел Delay (Отлагане)
7
Панел Buzzer (Звънец)
8
Панел Anti-crease (Против
намачкване)
9
Панел Start/Pause (Старт /
Пауза)
10 Панел Увеличаване на Времето за
сушене на решетка
11
10
9
11 Панел Намаляване на Времето за
сушене на решетка
12 Панел MyFavourite+
13 Бутон за Вкл./Изкл.
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
БЪЛГАРСКИ
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Обратен ред Плюс
Екстра безшумен
Ниво на сушене
Текстова лента
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
(Много сухо),
Cotton (Памук)
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Extra Dry
Cupboard Dry+ (Сухо
за прибиране+),
Cupboard Dry
(Сухо за прибиране)2)3),
(Сухо за гладене)3)
Iron Dry
9кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
Synthetic
(Синтетика)
(Много сухо),
прибиране)3),
гладене)3)
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Extra Dry
Cupboard Dry (Сухо за
Iron Dry (Сухо за
3,5кг/
Sports (Спортно
облекло)
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
микрофибри и полиестер, които не се
гладят.
2кг/
Duvet (Завивки)
За сушене на една или две завивки и
възглавници (с пера, пух или
синтетичен пълнеж).
3кг/
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте
ръководството на потребителя,
налично към решетката за сушене).
1кг (или 1 чифт
спортни обувки)
Drying Rack
(Решетка за
сушене)4)
Вълнени тъкани. Леко сушене на
изпрани вълнени тъкани. Отстранете
незабавно дрехите, когато програмата
свърши.
Wool (Вълна)5)
Rapid (Бърза)
1кг
За сушене на памучни и синтетични
тъкани, използва ниска температура.
2кг/
Others (Други) 6)
Леко изсушете памучните тъкани и
сведете до минимум шума.
Програмата може да се използва през
нощта.
Cottons Extra Silent
(Изключително тиха Ниво на изсушаване:
Extra Dry
програма за памук)
(Много сухо),
Cupboard Dry+ (Сухо
за прибиране+),
Cupboard Dry
(Сухо за прибиране)
9кг/
БЪЛГАРСКИ
Програми
Тип зареждане
11
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Jeans (Дънки)
Спортно облекло като джинси,
суичери от материали с различни
дебелини (например по яките,
маншетите и шевовете).
9кг/
Silk (Коприна)
За сушене на коприна с топъл въздух
и леко движение.
1кг/
Easy Iron (Лесно
гладене)
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите, преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
Time Drying (Време
за сушене)
С тази програма можете да
използвате опцията Time (Час) и да
9кг/
зададете времетраене на програмата.
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1кг
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е "Стандартна
програма за памук", подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е
най-ефикасната от гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро
памучно пране.
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
4) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
5) Цикълът за сушене на вълна в този барабан на сушилнята е тестван и одобрен от
компания Woolmark. Цикълът е подходящ за сушене на вълнени дрехи, които носят
етикет "пране на ръка", като имате предвид, че дрехите се перат на Woolmark цикъл
на ръчно пране и се изсушават в барабана, съгласно инструкциите на производителя.
1780SW13W.
6) Натиснете панел
Others (Други) няколко пъти, докато необходимата програма
се появи на дисплея
6. OПЦИИ
6.1 Time (Час)
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от най-
малко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
12
www.electrolux.com
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
Препоръчваме ви да зададете кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
6.2 Anti-crease (Против
намачкване)
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
функция предотвратява намачкването
на прането. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
6.3 Dryness (Степени на
сушене)
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 4 възможни
варианта:
•
Extra Dry (Много сухо)
•
Cupboard Dry+ (Сухо за
прибиране+) (само за памук)
•
Cupboard Dry (Сухо за
прибиране)
•
6.6 Buzzer (Звънец)
може да чуете алармения звънец при:
•
•
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
• прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
Можете да активирате
опцията Buzzer (Звънец) с
всички програми.
6.7 MyFavourite+
Когато активирате уреда за първи път,
ако натиснете MyFavourite+ екранът
показва, че паметта е празна. Уредът
може да запамети автоматично найизползваните програми след няколко
употреби.
Iron Dry (Сухо за гладене)
6.4 Reverse Plus (Обратен
ред Плюс)
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
чувствителни текстил (например акрил
и вискоза). Тази функция помага също
така да се намалят измачкванията по
дрехите. За тъкани със символ
етикета.
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 30 минути до най-много 4 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
на
6.5 Сушене за време на
решетката
Тази програма е приложима само за
програмата Drying Rack (Решетка за
С този панел можете да зададете
една от 3те най-използвани програми
за сушене.
•
•
•
Натиснете MyFavourite+ веднъж, за
да зададете Моя любима 1
Натиснете MyFavourite+ два пъти,
за да зададете Моя любима 2
Натиснете MyFavourite+ три пъти,
за да зададете Моя любима 3
БЪЛГАРСКИ
13
6.8 Таблица с опции
Програми1)
■
■
Synthetic
(Синтетика)
■
■
Sports (Спортно
облекло)
■
Cotton (Памук)
■
Drying Rack
(Решетка за
сушене)
■
■
Rapid (Бърза)
Duvet (Завивки)
Wool (Вълна)
Others (Други)
Cottons Extra Silent
(Изключително тиха
програма за памук)
■
Jeans (Дънки)
■
Silk (Коприна)
■
Easy Iron (Лесно
гладене)
■
Time Drying (Време
за сушене)
■
■
■
Refresh
(Освежаване)
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
7. НАСТРОЙКИ
A
B) Delay (Отлагане) Панел
J
B
I
C
D
E
C) Buzzer (Звънец) Панел
D) Anti-crease (Против намачкване)
H
G
F
A) Time (Час) Панел
Панел
E) Start/Pause (Старт / Пауза) Панел
F) Панел Увеличаване на Времето за
сушене на решетка
14
www.electrolux.com
G) Панел Намаляване на Времето за
сушене на решетка
H) Панел MyFavourite+
I) Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
Панел
J) Dryness (Степени на сушене)
Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
7.2 Език
За да смените езика:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (B) и
(C) едновременно, докато
предишният избран език светне.
или , за да
4. Натиснете панел
изберете вашия език.
5. За да запаметите избора си,
натиснете панел (E).
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
стандартно сухо пране
•
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
7.4 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.
Вижте приложената
информация за налични
аксесоари.
БЪЛГАРСКИ
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (J) и
(I) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
•
Индикаторът
индикаторът
15
Индикаторът на контейнера за
вода е изключен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
•
Индикаторите
и
са
включени.
Индикаторът на контейнера за
вода е включен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
е изключен и
е включен.
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла
на сушене (3-5 мин.)
нивото на шума може да е
малко по-високо. Това се
дължи на активиране на
компресора и е нормално
при уреди, захранвани с
компресори, като
например: хладилници,
фризери.
8.1 Език
Можете да промените
езика всеки път, когато
пожелаете ( вижте глава
Настройки ).
Първия път, когато активирате уреда,
фабрично зададеният език, светва на
дисплея. Можете да потвърдите или
да зададете друг език. За да зададете
друг език:
1. Натиснете панел
или , за да
изберете вашия език.
2. За да запаметите избора си,
натиснете панел Start/Pause
(Старт/Пауза).
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
4. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
16
www.electrolux.com
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
•
Индикаторът
е включен.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати ви
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
•
Индикаторът
е включен.
Start/Pause (Старт / Пауза) изгасва.
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция за автоматично
изключване
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
БЪЛГАРСКИ
Етикет
17
Описание
Пране, което е подходящо за барабанно сушене.
Пране, което е подходящо за барабанно сушене и е
устойчиво на висока температура на сушене.
Пране, което е подходящо за барабанно сушене, но само на
ниска температура на сушене.
Пране, което не е подходящо за барабанно сушене.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
18
www.electrolux.com
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
БЪЛГАРСКИ
5.
19
6.
2
1
8.
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
20
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате
програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Time Drying
(Време за сушене) или Extra Dry
(Много сухо).
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
•
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
Отворите за въздушен поток са
запушени.
БЪЛГАРСКИ
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
9 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
4A
Обща консумирана мощност
900 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на електроенергия1)
2,28 кВч
Годишна консумация енергия2)
259 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 9кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
21
22
www.electrolux.com
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Cotton (Памук) 9 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 оборота / 50%
за прибиране)
175 мин.
2,00 кВч
1000 оборота / 60%
200 мин.
2,28 кВч
1400 оборота / 50%
121 мин.
1,31 кВч
1000 оборота / 60%
138 мин.
1,49 кВч
56 мин.
0,54 кВч
64 мин.
0,61 кВч
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 оборота / 40%
за прибиране)
800 оборота / 50%
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
23
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 24
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 26
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 28
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................28
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................30
6. OPCIJE.............................................................................................................32
7. POSTAVKE...................................................................................................... 33
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 35
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................35
10. SAVJETI......................................................................................................... 36
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................37
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................39
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 40
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
24
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili
ispod kuhinjske ploče s pravilnim razmakom
(Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u 9 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
HRVATSKI
•
•
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
•
•
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
27
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
28
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Natpisna pločica
Korisnik može montirati
vrata za punjenje na
suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz
njega, a korisno je i u
skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Programator
2 Dryness (Sušenje) tipka
3 Reverse Plus (Okretanje PLUS) tipka
11
10
9
4 Zaslon
5
tipka Time (Vremensko sušenje)
6
tipka Delay (Odgoda)
7
tipka Buzzer (Zujalo)
HRVATSKI
8
tipka Anti-crease (Zaštita od
gužvanja)
9
tipka Start/Pause (Start/Pauza)
10 Tipka "Povećanje vremena na stalku
za sušenje"
11 Tipka "Smanjenje vremena na stalku
za sušenje"
12 tipka MyFavourite+
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.1 Indikatori
Indikatori
29
13 Tipka "On/Off" (Uključeno/Isključeno)
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzator
Spremnik za vodu
Filtar
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Okretanje plus
Ekstra tiho
Razina sušenja
Traka s tekstom
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
30
www.electrolux.com
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Razina sušenja:
ho),
Cotton (Pamuk)
ka)
Synthetic (Sinteti‐
+),
Extra Dry (Ekstra su‐
Cupboard Dry+ (Suho za ormar
mar)2)3),
čanje)3)
Cupboard Dry (Suho za or‐
9kg/
Iron Dry (Suho za gla‐
Razina sušenja:
ho),
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Extra Dry (Ekstra su‐
Cupboard Dry (Suho za ormar)3), 3,5kg/
Iron Dry (Suho za glačanje)3)
Sports (Sportska
lagana odjeća)
Duvet (Popluni)
Sportska odjeća od tankih i laganih tkani‐
na, mikrovlakana i poliestera koja se ne
2kg/
glača.
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
3 kg/
Za sušenje sportske obuće samo sa stal‐
1 kg (ili 1 par
Drying Rack (Re‐
kom za sušenje (pogledajte poseban kor‐
sportske obuće)
4)
šetka za sušenje)
isnički priručnik za stalak za sušenje).
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
Wool (Vuna)5)
Rapid (Brzi)
1kg
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na, koristi nisku temperaturu.
Others (Ostalo) 6)
2kg/
HRVATSKI
Programi
Cottons Extra Silent
(Pamuk Extra suho)
Vrsta punjenja
31
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Nježno sušenje pamučnog rublja uz mini‐
malnu razinu buke. Program se može
koristiti noću.
Razina sušenja:
ho),
+),
Extra Dry (Ekstra su‐ 9kg/
Cupboard Dry+ (Suho za ormar
Cupboard Dry (Suho za ormar)
Jeans (Traper)
Odjeća za slobodno vrijeme, kao što su
traper, majice materijala različite debljine
(npr. na okovratniku, manžetama i šavo‐ 9kg/
vima).
Silk (Svila)
Za sušenje svile toplim zrakom i nježnim
okretanjem.
Easy Iron (Lako gla‐
čanje)
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1 kg (ili 5 ko‐
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije šulje)/
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
1kg/
Uz ovaj program možete upotrebljavati
Time Drying (Vrijeme
opciju Time (Vremensko sušenje) i post‐
sušenja)
aviti trajanje programa.
9kg/
Refresh (Osvježa‐
vanje)
1kg
Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Cotton (Pamuk) Cupboard Dry (Suho za ormar) je “Standardni program za
pamuk” i prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je pro‐
gram što se tiče potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121.
4) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
5) Ciklus sušenja vune ove sušilice provjerila je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikla‐
dan za sušenje vunenih predmeta označenih s "hand wash" (ručno pranje) ako se peru u
ciklusu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u sušilici u skladu s uputama proiz‐
vođača. 1780SW13W.
6) Pritiščite dodirnu tipku
Others (Ostalo) dok se na zaslonu ne pojavi potrebni pro‐
gram.
32
www.electrolux.com
6. OPCIJE
6.1 Time (Vremensko sušenje)
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Time Drying (Vrijeme sušenja).
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.2 Anti-crease (Zaštita od
gužvanja)
Standardnu fazu protiv gužvanja (30
minuta) produžuje za 60 minuta na kraju
ciklusa sušenja. Ta funkcija sprječava
gužvanje rublja. Rublje se tijekom faze
zaštite od gužvanja može izvaditi.
sušenje). Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 30
minuta do maksimalno 4 sata. Postavka
trajanja odnosi se na količinu rublja u
uređaju.
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.6 Buzzer (Zujalo)
zujanje možete čuti prilikom:
•
•
kraja ciklusa
početka i kraja faze zaštite od
gužvanja
• prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
Opciju Buzzer (Zujalo)
možete aktivirati sa svim
programima.
6.3 Dryness (Sušenje)
6.7 MyFavourite+
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
Kada prvi put uključujete uređaj, ako
pritisnete MyFavourite+ na zaslonu se
prikazuje da je memorija prazna. Uređaj
može automatski pohraniti najčešće
upotrebljavanje programe nakon
određenog broja primjena.
•
Extra Dry (Ekstra suho)
•
Cupboard Dry+ (Suho za ormar+)
(samo za Pamuk)
•
Cupboard Dry (Suho za ormar)
•
Iron Dry (Suho za glačanje)
6.4 Reverse Plus (Okretanje
PLUS)
Za nježnije sušenje osjetljivih tkanina i
tkanina osjetljivih na temperaturu (npr.
akril, viskoza). Ta funkcija pomaže pri
smanjenju nabora na rublju. Za tkanine
sa simbolom
na etiketi.
6.5 Rack Time Drying (Vrijeme
sušenja na rešetki)
Ova se opcija primjenjuje samo za
program Drying Rack (Rešetka za
Ovom tipkom možete postaviti 3
najčešće upotrebljavana programa
sušenja.
•
•
•
Jednom pritisnite MyFavourite+ za
postavljanje programa "My Favourite
1"
Dva puta pritisnite MyFavourite+ za
postavljanje programa "My Favourite
2"
Tri puta pritisnite MyFavourite+ za
postavljanje programa "My Favourite
3"
HRVATSKI
33
6.8 Tablica opcija
Programi1)
ka)
Cotton (Pamuk)
■
■
Synthetic (Sinteti‐
■
■
Sports (Sportska
lagana odjeća)
■
■
Drying Rack (Re‐
šetka za sušenje)
■
■
Rapid (Brzi)
Duvet (Popluni)
Wool (Vuna)
Others (Ostalo)
Cottons Extra Silent
(Pamuk Extra suho)
■
Jeans (Traper)
■
Silk (Svila)
■
Easy Iron (Lako gla‐
čanje)
■
Time Drying (Vrijeme
sušenja)
■
■
■
Refresh (Osvježa‐
vanje)
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
7. POSTAVKE
J
B
C) Buzzer (Zujalo) tipka
D) Anti-crease (Zaštita od gužvanja)
I
C
D
E
E) Start/Pause (Start/Pauza) tipka
F) Tipka "Povećanje vremena" na stalku
A
H
G
F
A) Time (Vremensko sušenje) tipka
B) Delay (Odgoda) tipka
tipka
za sušenje
G) Tipka "Smanjenje vremena na stalku
za sušenje"
H) tipka MyFavourite+
34
www.electrolux.com
I)
Reverse Plus (Okretanje PLUS) tipka
J) Dryness (Sušenje) tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
standardno suho rublje
•
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
7.4 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
7.2 Jezik
Za promjenu jezika:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite
pritisnute tipke (B) i (C) dok se ne
pojavi prethodno odabrani jezik.
ili
za
4. Pritisnite tipku
postavljanje željenog jezika.
5. Za memoriranje odabira pritisnite
tipku (E).
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke (J)
i (I).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
•
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
Indikator
je isključen, a
indikator
je uključen.
Indikator spremnika za vodu je
isključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
•
Indikatori
uključeni.
i
su
HRVATSKI
35
Indikator spremnika za vodu je
uključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja
(3 - 5 min) razina zvuka
može biti malo povišena. To
se događa zbog početka
rada kompresora, što je
normalno za kompresorske
uređaje kao što su:
hladnjaci, zamrzivači.
Kada po prvi put uključujete uređaj na
zaslonu se prikazuje jezik zadan
početnim postavkama. Možete ga
potvrditi ili postaviti drugi jezik. Za
postavljanje drugog jezika:
1. Pritisnite tipku
ili
za
postavljanje željenog jezika.
2. Za pohranjivanje odabira pritisnite
tipku Start/Pause.
8.1 Jezik
Jezik možete promijeniti
svaki put kada to želite
(pogledajte poglavlje
Postavke).
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
4. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/
Pauza).
Program se pokreće.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/
Pauza).
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
36
www.electrolux.com
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
•
Uključen je indikator .
Indikator Start/Pause (Start/Pauza) se
isključuje.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
•
•
Uključen je indikator .
Uključen je indikator Start/Pause
(Start/Pauza).
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
faze zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
9.5 Funkcija automatskog
isključivanja
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Etiketa
•
•
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje prikladno sušenje u sušilici i otporno na višu temperaturu
sušenja.
HRVATSKI
Etiketa
37
Zaslon
Rublje prikladno za sušenje u sušilici ali samo na niskoj tempera‐
turi sušenja.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
38
www.electrolux.com
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
HRVATSKI
39
8.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) za
ponovno pokretanje programa.
40
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra Dry (Ekstra suho).
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
9 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
4A
HRVATSKI
Ukupna snaga
900 W
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja 1)
2,28 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
259 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,50 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,50 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
41
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 9kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Cotton (Pamuk) 9 kg
Cupboard Dry (Suho
1400 rpm / 50%
za ormar)
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg
Cupboard Dry (Suho
1200 rpm / 40%
za ormar)
800 rpm / 50%
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
42
www.electrolux.com
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
EESTI
43
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 44
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 46
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................48
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 48
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................50
6. VALIKUD.......................................................................................................... 51
7. SEADED........................................................................................................... 53
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 54
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 55
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................56
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 56
12. VEAOTSING...................................................................................................59
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 60
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
44
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
- Lugege kaasasolevaid juhiseid.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornmontaaži komplekti.
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna muude kütuste
põletamise ja ka lahtise tule põlemise tagajärjel
tekkivate gaaside imbumise.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks (kui see on
olemas).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 9 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Ärge kasutage seadet, kui puhastamisel on kasutatud
tööstuslikke kemikaale.
Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed ära.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Võtke taskutest kõik asjad välja (nt välgumihklid ja
tikud).
Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli lõppu
peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need
kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Trummelkuivati lõputsükkel viiakse läbi ilma kuuma
õhuta (jahutustsükkel), et kuivatatavad esemed
jääksid sellisele temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur on alla 5°C
või üle 35 °C.
Veenduge, et põrand, kuhu te
seadme paigaldate, on tasane,
stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Liigutage seadet alati vertikaalselt.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Ainult UK-s ja Iirimaal. Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui on vaja
EESTI
•
vahetada toitepistikus olevat kaitset,
kasutage 13-amprilist ASTA (BS
1362) kaitset.
See seade vastab EMÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge kuivatage masinas katkisi
esemeid, mis sisaldavad vatiini või
täitematerjali.
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
2.4 Sisevalgusti
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse
kiire sisse!
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
•
47
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Sisevalgusti vahetamiseks võtke
ühendust teeninduskeskusega.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
2.6 Kompressor
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Trummelkuivati kompressor ja
kompressorisüsteem on täidetud
spetsiaalse ainega, mis on fluorokloro-süsinikuvaba. Süsteem peab
jääma terveks. Süsteemi vigastused
võivad tekitada lekkeid.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
48
www.electrolux.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
Veeanum
Juhtpaneel
Sisevalgusti
Seadme uks
Põhifilter
Soojusvaheti luugi nupp
Õhuavad
Reguleeritavad tugijalad
Soojusvaheti luuk
Soojusvaheti kate
Soojusvaheti katte lukustusnupp
Andmesilt
Seadme ukse avamissuunda
saab kasutaja ise vahetada.
Sellest võib olla abi pesu
sissepanekul ja väljavõtmisel
või juhul, kui ruumi on vähe
(vt infolehte).
4. JUHTPANEEL
1
2 3
4
5
6
7
8
13
1 Programminupp
2 Dryness (Kuivus)
12
-puutenupp
3 Reverse Plus (Suunavahetus)
puutenupp
4 Ekraan
5
11
Time (Aeg)-puutenupp
-
10
9
6
Delay (Viivitus)-puutenupp
7
Buzzer (Helisignaal)-puutenupp
8
Anti-crease (Kortsumisvastane)puutenupp
9
Start/Pause (Start/paus)puutenupp
EESTI
10 Kuivatusresti aja pikenduse
puutenupp
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel
ärge kasutage kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel
oleks alati puhas ja kuiv.
11 Kuivatusresti aja lühenduse
puutenupp
12 MyFavourite+-puutenupp
13 Sisse/välja
-nupp
4.1 Indikaatorid
Indikaatorid
Kirjeldus
Kuivatusfaas
Jahutusfaas
Kortsumisvastane faas
Kondensaator
Veepaak
Filter
Viitkäivitus
Lapselukk
Helisignaalid
Suunavahetus
Eriti vaikne
Kuivusaste
Tekstiriba
Programmi kestus
-
Kuivatusaja kestus
-
Viitkäivituse kestus
49
50
www.electrolux.com
5. PROGRAMMITABEL
Programmid
Kuivusaste:
Cotton (Puuvil‐
lane)
Synthetic (Tehis‐
kiud)
Sports (Spordirii‐
ded)
Duvet (Tekk)
Drying Rack
(Kuivatusrest)4)
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Pesu tüüp
Extra Dry (Eriti kuiv),
Cupboard Dry+ (Kapikuiv+),
Cupboard Dry (Kapikuiv)2)3),
(Triikimiskuiv)3)
Kuivusaste:
Iron Dry
9 kg/
Extra Dry (Eriti kuiv),
Cupboard Dry (Kapikuiv)3),
(Triikimiskuiv)3)
Iron Dry
3,5 kg /
Mittetriigitavatele spordiriietele, õhukes‐
tele ja kergetele materjalidele, mikrokiule, 2 kg /
polüestrile.
Ühe või kahe teki ja padja (sule- või te‐
hiskiust täidisega) kuivatamiseks.
3 kg /
Ainult spordijalanõude kuivatamiseks kui‐
1 kg (või 1 paar
vatusrestil (vt kuivatusresti juurde kuulu‐
spordijalatseid)
vat juhendit).
Villased esemed. Pestavate villaste ese‐
mete õrn kuivatamine. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
Wool (Vill)5)
Rapid (Kiire)
1 kg
Puuvillaste ja tehiskiust materjalide kui‐
vatamiseks madalal temperatuuril.
2 kg /
Others (Muud) 6)
Cottons Extra Silent
(Puuvillase eriti
vaikne)
Puuvillase õrn kuivatus minimaalse mür‐
ataseme juures. Programmi saab kasuta‐
da öösel.
Kuivusaste:
Extra Dry (Eriti kuiv),
Cupboard Dry+ (Kapikuiv+),
board Dry (Kapikuiv)
Cup‐
9 kg /
EESTI
Programmid
Pesu tüüp
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Jeans (Teksad)
Erineva materjalipaksusega (nt kaeluse,
kätiste ja õmbluskohtade juurest) vabaa‐
jariided (nt teksad, dressipluusid jms).
9 kg /
Silk (Siid)
Siidesemete kuivatamiseks sooja õhu ja
õrna töötlusega.
1 kg /
Easy Iron (Kerge trii‐
kida)
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
1 kg (või 5 sär‐
ki) /
Selle programmiga saate kasutada vali‐
Time Drying (Aegkui‐
kut Time (Aeg) ning valida programmi
vatus)
kestuse.
9 kg /
Refresh (Värsken‐
dus)
1 kg
Kapis seisnud esemete värskendamine.
51
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Programm
Cotton (Puuvillane) Cupboard Dry (Kapikuiv) on "Puuvillase pesu stand‐
ardprogramm" ja see sobib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks, olles sellekohane
kõige tõhusam energiasäästuprogramm.
3) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis
EN 61121.
4) Ainult koos kuivatusrestiga (standard- või valikuline tarvik, olenevalt mudelist).
5) Selle trummelkuivati villase materjali kuivatustsükkel on testitud ja heaks kiidetud The
Woolmark Company poolt. Tsükliga sobib kuivatada käsitsi pestava märgistusega villaseid
rõivaid juhul, kui neid pestakse ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga
ja trummelkuivatatakse vastavalt tootja juhistele. 1780SW13W.
6) Vajutage korduvalt puutenuppu
Others (Muud), kuni ekraanile ilmub vajaliku pro‐
grammi tähis.
6. VALIKUD
6.1 Time (Aeg)
See valik on saadaval ainult
programmiga Time Drying (Aegkuivatus).
Programmi kestust saab valida alates 10
minutist kuni 2 tunnini. Valitud kestus
sõltub seadmes olevast pesukogusest.
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
6.2 Anti-crease
(Kortsumisvastane)
Pikendab 60 minuti võrra kuivatustsükli
lõpus tavalist kortsumisvastast faasi (30
minutit). See funktsioon takistab riideid
kortsumast. Kortsumisvastase faasi ajal
võib pesu eemaldada millal tahes.
52
www.electrolux.com
6.3 Dryness (Kuivus)
6.6 Buzzer (Helisignaal)
See funktsioon aitab teil pesu veelgi
kuivemaks saada. Valida saate 4
võimaliku valiku vahel:
helisignaali võite kuulda:
•
•
•
•
tsükli lõpus
kortsumisvastase faasi alguses ja
lõpus
• tsükli katkestamisel
Vaikimisi on helisignaal alati sisse
lülitatud. Selle funktsiooni abil saate heli
sisse ja välja lülitada.
Extra Dry (Eriti kuiv)
Cupboard Dry+ (Kapikuiv+) (ainult
puuvillasele)
•
Cupboard Dry (Kapikuiv)
•
Iron Dry (Triikimiskuiv)
Valiku Buzzer (Helisignaal)
saate valida kõigi
programmidega.
6.4 Reverse Plus
(Suunavahetus)
6.7 MyFavourite+
Õrnade ja temperatuuri suhtes tundlike
esemete kuivatamiseks (nt akrüülist,
viskoosist). Selle funktsiooni abil saate
vähendada pesu kortsuminekut.
Materjalide puhul, mille hooldussildil on
sümbol
Seadme esmakordsel sisselülitamisel
valiku MyFavourite+ vajutamisel näete,
et mälu on tühi. Seade suudab mõne
kasutuskorra järel automaatselt
salvestada kõige sagedamini kasutatud
programmid.
.
6.5 Kuivatusresti ajastatud
kuivatus
Selle puutenupuga saate valida 3 kõige
rohkem kasutatud kuivatusprogrammi.
•
See valik on saadaval ainult kuivatusresti
programmiga. Programmi kestust saab
valida alates 30 minutist kuni 4 tunnini.
Valitud kestus sõltub seadmes olevast
pesukogusest.
•
•
Väiksema pesukoguse või ainult ühe
eseme puhul soovitame valida lühem
kestus.
Vajutage üks kord MyFavourite+, et
valida My Favourite 1
Vajutage kaks korda MyFavourite+, et
valida My Favourite 2
Vajutage kolm korda MyFavourite+, et
valida My Favourite 3
6.8 Valikute tabel
Programmid1)
Cotton (Puuvil‐
lane)
■
■
Synthetic (Tehis‐
kiud)
■
■
Sports (Spordirii‐
ded)
■
Drying Rack
(Kuivatusrest)
Rapid (Kiire)
■
■
■
EESTI
53
Programmid1)
Duvet (Tekk)
Wool (Vill)
Others (Muud)
Cottons Extra Silent
(Puuvillase eriti
vaikne)
■
Jeans (Teksad)
■
Silk (Siid)
■
Easy Iron (Kerge trii‐
kida)
■
Time Drying (Aegkui‐
vatus)
■
■
■
Refresh (Värsken‐
dus)
■
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
7. SEADED
-puutenupp
A
J) Dryness (Kuivus)
J
B
C
D
E
7.1 Lapseluku funktsioon
I
H
A) Time (Aeg)
G
F
Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.
-puutenupp
B) Delay (Viivitus)
Lapseluku aktiveerimine:
-puutenupp
C) Buzzer (Helisignaal)
-puutenupp
D) Anti-crease (Kortsumisvastane)
puutenupp
E) Start/Pause (Start/paus)
puutenupp
-
-
F) Kuivatusresti aja pikenduse
puutenupp
G) Kuivatusresti aja lühenduse
puutenupp
H) MyFavourite+-puutenupp
I)
See valik takistab lastel seadmega
programmi töötamise ajal mängimist.
Programminupp ja puutenupud on
lukustatud.
Reverse Plus (Suunavahetus)
puutenupp
-
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (A) ja (D). Lapseluku
indikaator süttib.
Lapseluku indikaator süttib.
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni
lapseluku indikaator kustub.
54
www.electrolux.com
7.2 Keel
Keele muutmiseks:
läbi või siis, kui veepaaki tuleb
tühjendada.
Kui kuivatuskomplekt
(lisatarvik) on paigaldatud,
tühjendab seade vee
veepaagist automaatselt. Sel
juhul on soovitatav veepaagi
indikaator välja lülitada.
Saadaolevate tarvikute
kohta leiate teavet
kaasasolevast brošüürist.
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke korraga nuppe (B)
ja (C), kuni süttib viimati valitud keel.
4. Keele valimiseks vajutage
või .
puutenuppu
5. Valiku salvestamiseks vajutage
puutenuppu (E).
7.3 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Veepaagi indikaatori
väljalülitamine:
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (J) ja (I).
Ekraanil kuvatakse üks kahest
konfiguratsioonist:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (A) ja (B).
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
•
maksimaalselt kuiv pesu
•
kuivem pesu
•
tavaline kuiv pesu
4. Vajutage korduvalt nuppu (E), kuni
õige taseme indikaator süttib.
5. Muutuse kinnitamiseks vajutage ja
hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit nuppe (A) ja (B).
•
Indikaator
on kustunud ja
indikaator
on sees.
Veepaagi indikaator on väljas.
Umbes 4 sekundi pärast kustuvad
2 indikaatorit.
•
ja
on
Indikaatorid
sees.
Veepaagi indikaator on sees.
Umbes 4 sekundi pärast kustuvad
2 indikaatorit.
7.4 Veepaagi indikaator
Vaikimisi on veepaagi indikaator sisse
lülitatud. See süttib, kui programm saab
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Enne seadme esmakordset kasutamist
tehke järgmised toimingud:
•
•
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
Võimalik, et kuivatustsükli
alguses (3-5 min) on
müratase veidi kõrgem. See
on tingitud kompressori
käivitumisest, mis on
tavaline kompressoritega
varustatud seadmete puhul:
külmikud, sügavkülmikud.
EESTI
8.1 Keel
Keelt saate vahetada alati
kui soovite ( vt jaotist
Seaded).
Seadme esimesel sisselülitamisel
kuvatakse ekraanil vaikimisi valitud keel.
55
Saate selle kinnitada või valida muu
keele. Muu keele valimine
1. Keele valimiseks vajutage
puutenuppu
või .
2. Valiku meelde jätmiseks vajutage
puutenuppu Start/paus.
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige laadimise tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
4. Vajutage Start/Pause (Start/paus)puutenuppu.
Programm käivitub.
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab
kuivatusprogrammi
algust edasi lükata
minimaalselt 30 minutist
maksimaalselt 20
tunnini.
3. Vajutage Start/Pause (Start/paus)puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
9.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige programm.
9.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud.
•
Kostub katkendlik helisignaal.
•
•
Indikaator
põleb.
Indikaator Start/Pause (Start/paus)
põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit.
Kortsumisvastase kaitse faas eemaldab
pesult kortsud.
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada faasi lõpu
poole või kui faas on lõppenud.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
•
•
põleb.
Indikaator
Start/Pause (Start/paus) näidik
kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
56
www.electrolux.com
9.5 Automaatne väljalülitus
•
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
•
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelasid lahtisena
(nt põllepaelasid). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Kui esemel on puuvillane sisevooder,
pöörake see tagurpidi. Veenduge, et
puuvillane kiht oleks alati väljaspool.
Soovitame valida seadmes olevale
pesutüübile vastava pesuprogrammi.
Ärge pange intensiivsema värvi ja
heledama värviga pesusid kokku.
Etikett
•
•
•
Intensiivsema värviga pesu võib anda
värvi.
Kasutage puuvillasele riidele ja
kootud riietele vastavaid programme,
et vältida riiete kokkutõmbumist.
Veenduge, et pesukogus ei oleks
suurem, kui programmide tabelis
lubatud maksimaalne kogus.
Kuivatage ainult pesu, mis sobib
trummelkuivatisse. Vaadake esemetel
olevaid etikette.
Kirjeldus
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse ja mis talub kõrgemat temper‐
atuuri.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse, kuid mis talub ainult madalaid
kuivatustemperatuure.
Pesu, mis ei sobi trummelkuivatisse.
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
EESTI
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Vajadusel peske filtrit sooja kraaniveega, kasutades harja ja/või tolmuimejat.
11.2 Veepaagi tühjendamine
1.
2.
3.
4.
Veemahuti vett võib
kasutada destilleeritud
veena (nt aurutriikrauas).
Enne vee kasutamist
eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
57
58
www.electrolux.com
11.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist
eemaldage seade
vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid
ega seadme pinda
kriimustada võivaid
puhastusvahendeid.
EESTI
59
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/Pause (Start/paus).
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
Seade lülitub välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajut‐
age nuppu Start/Pause (Start/paus), et
programm uuesti käivitada.
Ekraan näitab pikka programmi kes‐
tust. 1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
uuesti.
Veenduge, et toatemperatuur poleks liiga
kõrge.
Ekraan näitab liiga lühikest programmi
kestust.
Valige Time Drying (Aegkuivatus) või Ex‐
tra Dry (Eriti kuiv) programm.
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülit‐
age seade välja ja käivitage seejärel
uuesti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
Ekraanil kuvatakse (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käi‐
vitage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt
Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
•
•
•
•
Kondensaator on ummistunud.
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seadistus.
60
www.electrolux.com
•
Õhuavad on ummistunud.
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 600 mm (maksimaalne 640
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1090 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
118 l
Maksimaalne pesukogus
9 kg
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Nõutav kaitse
4A
Koguvõimsus
900 W
Energiasäästuklass
A++
Energiatarve1)
2,28 kWh
Aastane energiatarve2)
259 kWh
Ooterežiimi energiatarve
0,50 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,50 W
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
IPX4
1) Vastavalt standardile EN 61121. 9 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
Cotton (Puuvillane) 9 kg
Cupboard Dry (Kapi‐
1400 p/min / 50%
kuiv)
175 min.
2,00 kWh
EESTI
Programm
Iron Dry (Triikimis‐
kuiv)
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
61
Energia‐
tarve
1000 p/min / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 p/min / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 p/min / 60%
138 min.
1,49 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Synthetic (Tehiskiud) 3,5 kg
Cupboard Dry (Kapi‐
1200 p/min / 40%
kuiv)
800 p/min / 50%
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
62
www.electrolux.com
EESTI
63
136933501-A-042015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement