Electrolux EDP2074GW3 User manual

Electrolux EDP2074GW3 User manual
EDP2074GW3
SQ
MK
SR
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
20
38
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................8
6. OPSIONET....................................................................................................... 10
7. CILËSIMET.......................................................................................................11
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................12
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................12
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 13
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 14
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 17
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 18
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj
pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet
si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe
ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara me
kusht që t'u jenë dhënë udhëzime dhe/ose të
mbikëqyrjen në lidhje me përdorimin e sigurt të
pajisjes dhe të kuptojnë rreziqet e mundshme të
përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes nga përdoruesi pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, që do të pengonte hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) nuk
duhet të mbulohet nga tapetet, rrugicat apo çdo
mbulesa tjetër e dyshemesë.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të procesit të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën e
instalimit për të shmangur rrjedhjen nëpër dhomë të
gazrave që lëshojnë pajisje të tjera që funksionojnë
me djegie gazi ose lëndë të tjera djegëse, duke
përfshirë flakët e hapura.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga çdo
pajisje që djeg gaz ose karburante të tjera.
Nëse kablloja e rrymës është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm për
të shmangur rreziqet elektrike.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 7 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë formuar
rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos thani në tharëse tesha të palara.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tilla si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni punime mirëmbajtjeje,
çaktivizojeni pajisjen dhe hiqeni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
veshjet e dhëna për këmbët.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
•
•
•
•
•
mund të jetë nën 5°C ose më të lartë
se 35°C.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
6
www.electrolux.com
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
•
•
•
•
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
ndizni tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
SHQIP
7
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
11
5
10
6
9
7
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për derën e kondensatorit
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e kondensatorit
Kapaku i kondensatorit
Bravat e kapakut të kondensatorit
Etiketa e specifikimeve
8
Për të ngarkuar me lehtësi
rrobat ose për të lehtësuar
instalimin, dera mund t'i
ndryshohet krahu i hapjes.
(shihni broshurën tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Çelësi i programeve dhe çelësi
OFF
2 Treguesit
3 Ekrani
4
Blloku i prekjes Koha
5
Blloku i prekjes Shtyrja
6
Blloku i prekjes Sinjalizuesi
7
8
Blloku i prekjes Delikate
Blloku i prekjes Nisja/Pauza
8
www.electrolux.com
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensatori
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokuesi për fëmijët
Sinjalet akustike
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Të pambukta
Tharje ekstra
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
7 kg/
Tharje e fortë
Niveli i tharjes: tharje e fortë.
7 kg/
SHQIP
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Tharje për
dollap2)3)
Niveli i tharjes: tharje për dollap.
7 kg/
Tharje për
hekurosje2)
Niveli i tharjes: e përshtatshme për
hekurosje.
7 kg/
Sintetike
Niveli i tharjes: tharje ekstra.
3 kg/
Tharje për
dollap2)
Niveli i tharjes: tharje për dollap.
3 kg/
Tharje për
hekurosje
Niveli i tharjes: e përshtatshme për
hekurosje.
3 kg/
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike.
Program me temperaturë të ulët.
Program delikat me ajër të ngrohtë.
2 kg/
Me këtë program mund të përdorni
opsionin Koha dhe të vendosni
kohëzgjatjen e programit.
7 kg/
Për rifreskimin e rrobave që kanë
ndenjur brenda në dollap.
1 kg
Rifreskimi i pëlhurave të leshta. Rrobat e
leshta bëhen të buta dhe të lëmuara.
Hiqini rrobat menjëherë pas përfundimit
të programit.
1 kg
Delikate
Pëlhura delikate.
2 kg/
Sportive
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër, të
cilat nuk hekurosen.
2 kg/
Tharje ekstra
Të përziera
Tharje e
programuar
Rifreskim
Rifreskim i të
leshtave
9
10
www.electrolux.com
Programet
lehtë
Hekurosje e
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Lloji i ngarkesës
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
pëlhure në tjetrën. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda
pajisjes. Kur programi të ketë
përfunduar, nxirrini menjëherë artikujt
dhe vendosini në një nderëse rrobash.
1 kg (ose 5
këmisha)/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
3) Programi
Të pambukta Tharje për dollap është “Programi standard për të
pambuktat”. Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale prej pambuku
dhe ky është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave
të lagura prej pambuku.
6. OPSIONET
6.1 Koha
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Tharje e programuar. Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit, për
një minimum 10 minutash deri
maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
opsion me pëlhura që kanë simbolin
në etiketën e pëlhurës (p.sh. akrilik,
viskozë).
6.3 Sinjalizuesi
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
•
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
6.2 Delikate
Me këtë opsion mund të vendosni një
program tharjeje për rroba delikate që ka
temperaturë të ulët. Përdoreni këtë
Ju mund të aktivizoni
opsionin Sinjalizuesi me të
gjitha programet.
6.4 Tabela e opsioneve
Programet1)
Të pambukta
Tharje ekstra
■
■
SHQIP
11
Programet1)
■
■
Tharje për
dollap
■
■
Tharje për
hekurosje
■
■
Tharje ekstra
■
■
Tharje për dollap
■
■
■
■
Tharje e fortë
Sintetike
Tharje për
hekurosje
■
Të përziera
Tharje e
programuar
■
■
■
■
Rifreskim
Rifreskim i të
leshtave
■
■
Delikate
■
■
Sportive
■
■
■
■
lehtë
Hekurosje e
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
C. Sinjalizuesi Blloku i prekjes i
B
D. Delikate Blloku i prekjes i
C
D
E
A. Koha Blloku i prekjes i
B. Shtyrja Blloku i prekjes i
E. Nisja/Pauza Blloku i prekjes i
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
12
www.electrolux.com
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Vetëm çelësi
OFF është i zhbllokuar.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Përdorni përzgjedhësin e programit
për të vendosur një program.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
1. Përdorni përzgjedhësin e programit
për të vendosur një program.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
thata
•
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
•
7.2 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se të përdorni pajisjen për herë
të parë:
•
•
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
SHQIP
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
OFF
2. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
•
13
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
•
•
Pulson treguesi .
Treguesi Nisja/Pauza është i ndezur.
.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi
pulson.
•
Treguesi
është i ndezur, por nuk
pulson.
Treguesi Nisja/Pauza fiket.
•
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
OFF (FIKUR)
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni depozitën e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni i pritjes aktive
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Kur programi ka përfunduar:
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i thani të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
•
•
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
14
www.electrolux.com
•
•
•
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë.
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur të përshtatshëm
për llojin e pëlhurave që janë në
pajisje.
Mos i vendosni ngjyrat e errëta së
bashku me ngjyrat e çelura. Ngjyrat e
errëta mund të lëshojnë bojë.
Përdorni një programin të
përshtatshëm për fanella pambuku
dhe trikotazhe për të parandaluar
hyrjen në ujë.
Etiketa e
pëlhurës
•
•
•
Sigurohuni që sasia e rrobave të mos
jetë më shumë se sasia maksimale e
treguar në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda artikujve të mëdhenj dhe
mbeten të lagur.
Përshkrimi
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse me
temperatura të larta.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me
temperatura të ulëta.
Rrobat nuk janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
SHQIP
6.
5.1)
1
2
1) nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin me ujë të nxehtë.
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
15
16
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe filtrat e
kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara
me një leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
SHQIP
17
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e
siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nisja/Pauza.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nisja/Pauza për ta nisur
programin sërish.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Tharje e programuar
ose Tharje ekstra.2)
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
•
•
•
•
Filtri është i bllokuar.
Kondensatori është bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
Kazani është i papastër.
18
www.electrolux.com
•
•
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
•
Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 540 mm (maksimumi 575
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1030 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
104 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
7 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
10 A
Fuqia totale
2250 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
B
Konsumi i energjisë1)
4,30 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
504 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,41 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,41 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
1) Referuar EN 61121. 7 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
SHQIP
19
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Të pambukta 7 kg
Tharje për dollap
1400 rpm / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 rpm / 60%
131 min.
4,30 kWh
96 min.
3,04 kWh
109 min.
3,47 kWh
1200 rpm / 40%
48 min.
1,26 kWh
800 rpm / 50%
55 min.
1,43 kWh
Tharje për hekurosje 1400 rpm / 50%
1000 rpm / 60%
Sintetike 3 kg
Tharje për dollap
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
20
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 21
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 24
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 25
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................26
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 27
6. ОПЦИИ.............................................................................................................28
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 29
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 30
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................30
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................32
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................32
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................35
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 36
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
21
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот може да го користат деца од 8 годишна
возраст и нагоре и лица со попреченост во
развојот ако им се дадени упатства и/или им е
даден надзор за да можат да го користат апаратот
со сигурност и да ги разберат потенцијално
вклучените ризици.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата помали од 3 години треба да се држат
понастрана од апаратот освен ако не се постојано
надгледувани.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
22
www.electrolux.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од таписон, килим
или било каков покривач за под.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Внимавајте штекерот да е
пристапен по монтажата.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што горат
различно гориво, вклучувајќи и отворен оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас на некои апарати или од
други горива.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 7 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или ќибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
24
www.electrolux.com
•
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш користете
сигурносни ракавици и
приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што треба да се
монтират апаратот мора да биде
рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Кога го пренесувате секогаш
држете го апаратот во вертикална
положба.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
•
•
•
•
•
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
МАКЕДОНСКИ
2.4 Нега и чистење
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
•
•
25
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
2.5 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
Pезервоар
Контролна табла
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за вратата на кондензаторот
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на кондензаторот
Капак на кондензаторот
Затворачи за капакот на
кондензаторот
11 Плочка со спецификации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
www.electrolux.com
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Копче за програми и прекинувач за
ИСКЛУЧУВАЊЕ
2 Показни светла
3 Екран
4
допирна површина Bреме
5
допирна површина Одложено
6
допирна површина
Сигнализатор
7
допирна површина
Чувствителни
8
допирна површина Старт/
Пауза
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондезаторот
Pезервоар
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
МАКЕДОНСКИ
Показни светла
27
Опис
Звучни сигнали
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Памучни
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
7kg/
Cилно суво
Ниво на сушење: целосно суви.
7kg/
Ниво на сушење: суви за во плакар.
7kg/
Ниво на сушење: погодни за пеглање.
7kg/
Плакар2)3)
Пеглање2)
Синтетика
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
3kg/
Плакар2)
Ниво на сушење: суви за во плакар.
3kg/
Пеглање
Ниво на сушење: погодни за пеглање.
3kg/
Памучни и синтетички ткаенини.
Програма со ниска температура.
Програма за чувствителни алишта со
топол воздух.
2kg/
Време
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Bреме и да го
поставите времетраењето на
програмата.
7kg/
Освежување
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
Екстра кратко
мешани
Грижа за волна
Освежување на волнени ткаенини.
Волнените алишта стануваат меки и
1kg
удобни. Извадете ги алиштата веднаш
по завршетокот на програмата.
28
www.electrolux.com
Програми
Нежни
Облека за
спортување
Лесно
Вид на полнење
Чувствителни ткаенини.
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
2kg/
Спортска облека, тенки и лесни
ткаенини, микровлакна, полиестер, кои 2kg/
не се пеглаат.
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
1kg (или 5
кошули)/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
3) Програмата
Памучни Плакар е „Стандардна програма за памучни алишта“.
Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна
програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
6. ОПЦИИ
6.1 Bреме
Оваа опција е применлива само кај
програмата Време. Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 10 минути до максимум 2
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Чувствителни
Со оваа опција можете да ја поставите
програмата за сушење на нежни
алишта на ниска температура.
Користете ја оваа опција за ткаенини
на
кои го имаат симболот
фабричката етикета (на пр. акрил,
вискоза).
6.3 Сигнализатор
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
•
•
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Опцијата Сигнализатор
можете да ја вклучите со
сите програми.
МАКЕДОНСКИ
6.4 Табела со опции
Програми1)
Памучни
Екстра
■
■
Cилно суво
■
■
Плакар
■
■
Пеглање
■
■
Екстра
■
■
Плакар
■
■
Пеглање
■
■
Синтетика
Екстра кратко
мешани
Време
■
■
■
■
■
Освежување
■
■
Нежни
■
■
Облека за
спортување
■
■
■
■
Грижа за волна
Лесно
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
7. ПОСТАВКИ
A
B
C
D
E
A. Bреме допирна површина
B. Одложено допирна површина
C. Сигнализатор допирна површина
D. Чувствителни допирна површина
E. Старт/Пауза допирна површина
29
30
www.electrolux.com
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучен е само прекинувачот за
исклучување
.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Искористете го програматорот за
да поставите програма.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
7.2 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Користете го програматорот за да
поставите програма.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
нормално суви алишта
•
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Пред првата употреба на апаратот:
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
•
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
МАКЕДОНСКИ
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
•
31
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
•
•
Показното светло
трепка.
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
трепка.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
е вклучено, но
•
Показното светло
не трепка.
•
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Старт/Пауза се
гаси.
•
1. Свртете го Програматорот на
ИСКЛУЧЕНО
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.3 Промена на програма
9.5 Во состојба на
подготвеност
1. Свртете го програматорот на
ИСКЛУЧЕНО
2. Поставете ја програмата.
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
•
После 5 минути ако не ја
стартувате програмата.
После 5 минути од крајот на
програмата.
32
www.electrolux.com
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна.
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Фабричка
етикета
•
•
•
Не ставајте ги темните алишта
заедно со светлите. Темните бои
може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
спречите стеснување.
Проверете дали големината на
полнењето не е поголема од
максималната којашто е наведена
во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
соодветни за машина за сушење на
алишта. Видете ја фабричката
етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
МАКЕДОНСКИ
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
33
34
www.electrolux.com
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
35
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптималната собна
температура е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Време или
програма за Екстра.2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
36
www.electrolux.com
Проблем
Можно решение
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
• Отворите за воздух се затнати.
• Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 540 mm (максимум 575 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1030 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
104 l
Максимална количина на полнење
7 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
10 A
Вкупна моќност
2250 W
Класа на енергетска ефикасност
B
Потрошувачка на енергија1)
4,30 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
504 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,41 W
МАКЕДОНСКИ
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,41 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
37
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
1) Во согласност со EN 61121. 7kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памучни 7 kg
Плакар
Пеглање
1400 врт/мин. 50%
115 мин.
3,77 kWh
1000 врт/мин. 60%
131 мин.
4,30 kWh
1400 врт/мин. 50%
96 мин.
3,04 kWh
1000 врт/мин. 60%
109 мин.
3,47 kWh
1200 врт/мин. 40%
48 мин.
1,26 kWh
800 врт/мин. 50%
55 мин.
1,43 kWh
Синтетика 3 kg
Плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
38
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 39
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 42
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................43
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................44
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................45
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 46
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 47
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 48
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 48
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................49
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................50
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 53
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 54
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
39
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу користити деца старости од 8 и
више година и особе са умањеним способностима,
под условом да су добили инструкције и/или им је
пружен надзор у вези са безбедним коришћењем
уређаја и да разумеју потенцијалне опасности у
случају његовог коришћења.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Децу до 3 године старости треба држати даље од
уређаја, осим ако су стално под надзором.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Инсталирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом, простирком или
било каквом подном облогом.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни издувним гасовима других
уређаја насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Не прекорачујте максималну количину веша од 7 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“.).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температури која га неће оштетити.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
42
www.electrolux.com
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5 °C или виша од 35 °C.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Електрични прикључак
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
•
•
•
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе,
СРПСКИ
абразивне подлоге за чишћење,
раствараче или металне предмете.
2.5 Одлагање
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна. (погледајте
посебан летак).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
43
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
Резервоар за воду
Контролна табла
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за врата кондензатора
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата кондензатора
Поклопац кондензатора
Браве за поклопац кондензатора
Плочица са техничким
карактеристикама
44
www.electrolux.com
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Дугме за избор програма и
прекидач за искључивање
2 Индикатори
3 Приказ
4
Додирна плочица Време
5
Додирна плочица Oдлагање
6
Додирна плочица Зујалица
7
Додирна плочица Осетљив веш
8
Додирна плочица Старт/Пауза
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложен старт
Блокада за безбедност деце
СРПСКИ
Индикатори
45
Опис
Звучни сигнали
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Тип веша за прање
Унос (макс.)1) /
ознака матери‐
јала
Памук
Eкстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
7кг/
Jако суво
Ниво сушења: јако суво.
7кг/
Ниво сушења: орман.
7кг/
Ниво сушења: погодно за пеглање.
7кг/
Oрман2)3)
Пегла2)
Синтетика
Eкстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
3 кг/
Oрман2)
Ниво сушења: орман.
3 кг/
Пегла
Ниво сушења: погодно за пеглање.
3 кг/
Мешовито
Памучни веш и веш од синтетике. Про‐
грам ниске температуре. Програм за
2 кг/
осетљив веш са топлим ваздухом.
Bреме сушења
Са овим програмом можете користити
опцију Време и подесити трајање про‐
грама.
7кг/
Освежавање
Освежавање тканина које су дуго ста‐
јале у орману.
1 кг
Освежавање вунених тканина. Одевни
Освежавање ву‐ предмети од вуне постају меки и удоб‐ 1 кг
ни. Извадите веш из машине одмах по
не
завршетку програма.
Осетљиво
Осетљиве тканине.
2 кг/
46
www.electrolux.com
Програми
Спортска одећа
Тип веша за прање
Унос (макс.)1) /
ознака матери‐
јала
За сушење спортске одеће, танких и
лаганих тканина, микрофибера и поли‐ 2 кг/
естера, који се не пеглају.
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се разликова‐
ти у зависности од врсте тканине. Про‐ 1 кг (или 5 кошу‐
Лако пеглање тресите веш пре него што га ставите у
ља)/
уређај. Одмах по завршетку програма
извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
3) Програм
Памук Oрман је „Стандардни програм за памук“. Погодан је за суше‐
ње уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење па‐
мучног веша у смислу потрошње енергије.
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
Ова опција се може примењивати
само за програм Bреме сушења.
Можете да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута до
максимално 2 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
веша.
6.2 Осетљив веш
нижој температури. Користите ову
опцију за тканине које имају ознаку
на етикети (нпр. акрил, вискоза).
6.3 Зујалица
можете чути звук зујања када је:
•
•
•
крај циклуса
почетак и крај фазе заштите од
гужвања
прекид циклуса
Функција зујања је аутоматски увек
укључена. Ову функцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
Можете да активирате
опцију Зујалица са свим
програмима.
Помоћу ове опције можете подесити
програм сушења осетљивијег веша на
6.4 Табела опција
Програми1)
Памук
СРПСКИ
47
Програми1)
Eкстра суво
■
■
Jако суво
■
■
Oрман
■
■
■
■
Eкстра суво
■
■
Oрман
■
■
Пегла
■
■
Пегла
Синтетика
■
Мешовито
Bреме сушења
■
■
■
Освежавање
не
■
Освежавање ву‐
■
■
Осетљиво
■
■
Спортска одећа
■
■
■
■
Лако пеглање
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их акти‐
вирали или деактивирали, притисните одговарајућу командну плочицу на додир.
7. ПОДЕШАВАЊА
A
B
C
D
E
A. Време Командна плочица на додир
B. Oдлагање Командна плочица на
додир
C. Зујалица Командна плочица на
додир
D. Осетљив веш Командна плочица
на додир
E. Старт/Пауза Командна плочица на
додир
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
48
www.electrolux.com
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључан је само прекидач
ИСКЉУЧЕНО.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Користите дугме за избор
програма да бисте подесили неки
програм.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
7.2 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Користите дугме за избор
програма да бисте подесили неки
програм.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
стандардно сув веш
•
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја:
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
•
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
ОПРЕЗ
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/Пауза.
Програм се покреће.
СРПСКИ
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/Пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да веш
вадите непосредно пре завршетка ове
фазе.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
•
Индикатор
трепери.
•
Индикатор
светли, али више не
трепери.
Индикатор Старт/Пауза (старт/
пауза) се гаси.
•
ИСКЉУЧЕНО
у положај
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
у положај
ИСКЉУЧЕНО
2. Подесите програм.
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
•
•
трепери.
Индикатор
Индикатор Старт/Пауза (старт/
пауза) је укључен.
трепери.
светли, али више не
1. Дугме за избор програма окрените
1. Дугме за избор програма окрените
9.4 На крају програма
49
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
9.5 Функција приправности
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
•
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
•
•
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек остане на спољној
страни.
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, погодан за
тип тканина које сте убацили у
уређај.
50
www.electrolux.com
•
•
•
Немојте стављати тканине тамних
боја у машину заједно са тканинама
светлих боја. Тканине тамних боја
могу пустити боју.
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте спречили
скупљање веша.
Уверите се да је количина веша
није већа од максималне количине
наведене у табели програма.
Ознака на ети‐
кети
•
•
Сушите искључиво веш који је
предвиђен за сушење у машини за
сушење. Због тога увек погледајте
етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим
температурама.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на
ниским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
СРПСКИ
6.
5.1)
1
2
1) ако је потребно, очистите филтер топлом водом.
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
51
52
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
СРПСКИ
53
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да укључите уређај.
Проверите да ли је мрежни утикач при‐
кључен у утичницу.
Проверите осигурач у кутији са осигу‐
рачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Старт/Пауза.
Проверите да ли су врата уређаја за‐
творена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да веш не остане за‐
глављен између врата уређаја и гуме‐
не заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Старт/Пауза да
бисте покренули програм поново.
Циклус траје предуго или су резултати
сушења незадовољавајући.1)
Водите рачуна да тежина веша одгова‐
ра времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново пу‐
стите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Постарајте се да температура у про‐
сторији буде изнад +5°C и испод
+35°C. Оптимална температура про‐
сторије је од 19°C дo 24°C.
Подесите Bреме сушења или Eкстра
суво програм.2)
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов про‐
грам, деактивирајте и поново активи‐
рајте уређај.
Уверите се да су одабране опције при‐
мењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај. По‐
крените нов програм. Уколико се про‐
блем поново јави, обратите се серви‐
су.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.
2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни
(нпр. прекривачи за кревете).
54
www.electrolux.com
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
Бубањ је прљав.
Неодговарајуће подешавање
сензора за проводљивост
(Погледајте поглавље
„Подешавања - Кориговање
степена преостале влажности
веша“ да бисте пронашли боље
подешавање).
• Запушени су прорези за проток
ваздуха.
• Температура просторије је сувише
ниска или сувише висока
(оптимална температура просторије
је од 19°C дo 24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 540 мм (максимално 575
мм)
Макс. дубина код отворених врата уре‐ 1030 мм
ђаја
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
104 л
Максимална количина веша
7 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
10 A
Укупна снага
2250 W
Класа енергетске ефикасности
B
Потрошња електричне енергије1)
4,30 kWh
Годишња потрошња електричне енер‐
гије2)
504 kWh
Лево––укључен режим апсорпције сна‐ 0,41 W
ге
Искључен режим апсорпције снаге
0,41 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
СРПСКИ
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омо‐
тач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
55
IPX4
1) У сагласности са директивом EN 61121. 7 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша пуно или делимично пуно, као и по‐
трошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по ци‐
клусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
Време су‐
шења
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енергије
Памук 7 кг
Oрман
Пегла
1400 о/мин. / 50%
115 мин.
3,77 kWh
1000 о/мин. / 60%
131 мин.
4,30 kWh
1400 о/мин. / 50%
96 мин.
3,04 kWh
1000 о/мин. / 60%
109 мин.
3,47 kWh
1200 о/мин. / 40%
48 мин.
1,26 kWh
800 о/мин. / 50%
55 мин.
1,43 kWh
Синтетика 3 кг
Oрман
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
136931011-A-502015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement