Zanussi ZDP7203P User manual

Zanussi ZDP7203P User manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDP7203P
SQ Udhëzimet për përdorim
Tharëse me Rrotullim
MK Упатство за ракување
Mашина за сушење
SR Упутство за употребу
Машина за сушење рубља
2
17
32
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse
shkaktohen lëndime dhe dëme nga instalimi dhe përdorimi i
pasaktë. Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me pajisjen, për
t'iu referuar në të ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së pajisjes
gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ne
rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa
mbikëqyrje.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
2
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe, përdorni
setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së rrobave, i
disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar, mund të përdoret
vetëm me pajisjen e specifikuar në udhëzime, të cilën e keni
marrë me aksesorin. Lexojeni me kujdes përpara instalimit
(Referojuni broshurës së instalimit).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një banaku
kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni broshurës së
instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere
rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në krahun e
kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet të mos
bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku do të
instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e gazrave nëpër
dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që funksionojnë me lëndë
djegëse, duke përfshirë zjarret e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem aspirimi që
përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet që djegin gaz ose
karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për të
shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 7 kg (referojuni
kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për pastrim
kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e pushit
përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi,
aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentine,
dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë të nxehtë me një
sasi shtesë detergjenti, përpara se të thahet në tharësen e
rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer latex),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikuj me pjesë
3
•
•
•
•
•
të gomuara si dhe rroba ose jastëkë me mbushje prej
sfungjeri të gomuar, nuk duhet të thahet në tharësen e
rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët dhe
shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara përfundimit
të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni nxjerrë ende të gjitha
teshat dhe t'i keni shpërndarë në mënyrë të tillë që nxehtësia
të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi (cikli i
ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një temperaturë që
siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes, çaktivizojeni atë
dhe hiqeni nga priza.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
INSTALIMI
• Hiqni të gjithë paketimin
• Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie.
• Mos e montoni ose mos e përdorni pajisjen në
vende me temperaturë nën 5°C ose më të
lartë se 35°C.
• Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni pajisjen
të jetë e sheshtë, e fortë, të durojë nxehtësinë
dhe të jetë e pastër.
• Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
• Gjithmonë lëvizeni pajisjen vertikalisht.
• Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
• Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj
të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë
tërësisht e niveluar me ndihmën e një
niveluesi. Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të nivelohet.
4
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me karakteristikat e
rrjetit elektrik. Nëse nuk përkojnë, kontaktoni
me një elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe
kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablli elektrik. Gjithmonë
tërhiqeni kabllin duke e kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose spinën e
rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën. Pajisja ka një
spinë 13 amp. Nëse ju duhet ta ndërroni
siguresën në prizë, përdorni një siguresë 13
amp ASTA (BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me direktivat
E.E.C.
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi,
goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në mjedis
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që përmbajnë
material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme
për tharjen në tharëse. Ndiqni udhëzimet në
etiketën e rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të nisni tharësen e
rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime me ujë
të kondensuar/distiluar. Kjo mund të shkaktojë
probleme shëndetësore te njerëzit dhe
kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e
hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura që
pikojnë ujë.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi
ose dëmtim i pajisjes.
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për
të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose objekte
metalike.
ELIMINIMI I MBETURINAVE
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi
ose mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me
energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidheni
atë.
Hiqni kapësen e derës për të parandaluar
bllokimin brenda pajisjes të fëmijëve dhe të
kafshëve shtëpiake.
5
NISJE E LEHTË
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
1 Depozita e ujit
2 Paneli i kontrollit
2
3 Dera e pajisjes
4 Filtri kryesor
5 Kapaku i poshtëm me vrimat e qarkullimit të
ajrit
3
PARALAJMËRIM! Mos
vendosni objekte mbi kapakun e
poshtëm
4
10
5
6 Butonat e hapjes së kapakut të poshtëm
7 Këmbëzat e rregullueshme
6
8 Dera e kondensatorit
9 Bravat e derës së kondensatorit
9
8
7
10 Pllaka e specifikimeve
Dera e ngarkimit mund të instalohet
nga përdoruesi në anën e kundërt.
Kjo ndihmon për të futur dhe për të
hequr më lehtë rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim hapësire
për instalimin e pajisjes (shihni
broshurën tjetër).
PANELI I KONTROLLIT
9
8
7
1
1 Butoni Ndezje/Fikje
6
2
3
4
5
6
2 Blloku i prekjes i zgjedhjes së programit
9 Treguesit
3 Blloku i prekjes i zgjedhjes së thatësisë
4 Blloku i prekjes i zgjedhjes së opsioneve
Prekni blloqet e prekjes me gisht në
zonën me simbolin ose emrin e
opsionit. Mos mbani doreza veshur
kur përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i kontrollit të
jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.
5 Time (Koha) blloku i prekjes
6 Start/Pause (Nisja/Pauza) blloku i prekjes
7 Delay (Shtyrja) blloku i prekjes
8 Ekrani
Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Tharje e programuar
Bllokuesi për fëmijët
Kondensatori
Depozita e ujit
Filtri
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
TABELA E PROGRAMIT
Programet
Cotton (Të
pambukta)
Synthetic (Sin‐
tetike)
Mixed (Për rro‐
ba të përziera)
Ngarkesa (maks.)1) /
Shenja e rrobave
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Extra Dry (Tharje ekstra),
Dry (Tharje e fortë),
dollap)2)3),
Strong
Cupboard Dry (Tharje për
7kg/
Iron Dry (Tharje për hekurosje) 3)
Niveli i tharjes:
Extra Dry (Tharje ekstra),
board Dry (Tharje për dollap)3),
hekurosje)
Cup‐
Iron Dry (Tharje për
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike. Program me tem‐
peraturë të ulët. Program delikat me ajër të ngrohtë.
3kg/
3 kg/
7
Programet
Easy Iron (He‐
kurosje e
lehtë)
Wool (Të lesh‐
ta) 4)
Lloji i ngarkesës
Pëlhura që kërkojnë kujdes dhe për të cilat nevojitet he‐
kurosje minimale. Rezultatet e tharjes mund të ndry‐
shojnë nga një lloj pëlhure në tjetrën. Shkundini artikujt
përpara se t'i futni në pajisje. Kur programi të përfundojë,
hiqini menjëherë artikujt dhe vendosini në një nderëse
rrobash.
Ngarkesa (maks.)1) /
Shenja e rrobave
1 kg (ose 5 kë‐
misha)/
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rrobave të leshta që
mund të lahen. Hiqini menjëherë artikujt kur programi
përfundon.
1 kg
Duvet (Jorgan)
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jastëkë (me pupla,
push ose me mbushje sintetike).
3 kg/
Refresh (Rifre‐
skim)
Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur brenda në dol‐
lap.
1 kg
Time (Koha)
Me këtë program, mund të përdorni opsionin Time (Koha)
dhe të vendosni kohëzgjatjen e programit.
7kg/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Programi
Cotton (Të pambukta) Cupboard Dry (Tharje për dollap) është "Programi standard i
të pambuktave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me lagie normale dhe është
programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të pambukta të lagura.
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në dokumentin e EN
61121.
4) Cikli i larjes për të leshtat i kësaj makine është miratuar nga kompania Woolmark për tharjen e pro‐
dukteve të leshta që mund të lahen me makinë me kusht që rrobat të lahen dhe thahen sipas udhëzi‐
meve në etiketën e rrobës dhe ato të lëshuara nga prodhuesi i kësaj makine. M1221. Në Mbretërinë e
Bashkuar, Irlandë, Hong-Kong dhe Indi, simboli Woolmark është markë tregtare certifikimi.
OPSIONET
DRYNESS (THARJA)
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë më të
thara. Ka 4 përzgjedhje të mundshme:
•
•
Extra Dry (Tharje ekstra)
Strong Dry (Tharje e fortë) (vetëm për të
pambukta)
•
Cupboard Dry (Tharje për dollap)
•
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
8
ANTICREASE 90' (ANTIRRUDHË 90')
E zgjat deri në 60 minuta fazën standarde kundër
rrudhave (30 minuta) në përfundim të ciklit të
tharjes. Ky funksion parandalon krijimin e
rrudhave te rrobat. Rrobat mund të nxirren nga
pajisja gjatë fazës kundër rrudhave.
ANTICREASE 60' (ANTIRRUDHË 60')
E zgjat deri në 30 minuta fazën standarde kundër
rrudhave (30 minuta) në përfundim të ciklit të
tharjes. Ky funksion parandalon krijimin e
rrudhave te rrobat. Rrobat mund të nxirren nga
pajisja gjatë fazës kundër rrudhave.
DELICATE (DELIKATE)
Me këtë opsion mund të vendosni një program
tharjeje me temperaturë të ulët për rroba delikate.
Përdoreni këtë opsion me rrobat që kanë
simbolin
viskoze).
vendosni kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 10 minutash deri maksimumi në 2 orë.
Vendosja e kohëzgjatjes lidhet me sasinë e
rrobave në pajisje.
në etiketën e pëlhurës (p.sh. akrilike,
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të
vogla rrobash ose vetëm për një
artikull.
TIME (KOHA)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin Time
Drying (Tharje e programuar). Ju mund të
TABELA E OPSIONEVE
Anti‐
Anti‐
crease crease
Delicate
90' (Anti‐ 60' (Anti‐
(Delikate)
rrudhë rrudhë
90')
60')
Programet
Cotton (Të
pambukta)
■
Synthetic (Sin‐
tetike)
■
Mixed (Për rro‐
ba të përziera)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron (He‐
kurosje e
lehtë)
■
■
Wool (Të lesh‐
ta)
■
■
Duvet (Jorgan)
■
■
Refresh (Rifre‐
skim)
■
■
Time Drying
(Tharje e pro‐
gramuar)
■
■
■
9
CILËSIMET
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
A
B
C
D
E
F
Opsioni i bllokimit për fëmijët mund
të çaktivizohet ndërkohë që është në
punë një program. Prekni dhe mbani
prekur të njëjtat blloqe prekjeje
derisa treguesi i bllokimit për fëmijët
të fiket.
G
A) Butoni Ndezje/Fikje
B) Blloku i prekjes i zgjedhjes së programit
C) Blloku i prekjes i zgjedhjes së thatësisë
D) Blloku i prekjes i zgjedhjes së opsioneve
E) Time (Koha) blloku i prekjes
F) Start/Pause (Nisja/Pauza) blloku i prekjes
G) Delay (Shtyrja) blloku i prekjes
FUNKSIONI I BLLOKIMIT PËR FËMIJËT
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë me
pajisjen gjatë kohës që ajo është në punë. Çelësi
i programeve dhe blloku i prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht blloqet
e prekjes (C) dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
ZILJA AKTIVE/JO AKTIVE
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet akustike,
shtypni dhe mbani shtypur për rreth 2 sekonda
blloqet e prekjes (B) dhe (C) në të njëjtën kohë.
RREGULLIMI I SHKALLËS SË LAGËSHTISË
SË RROBAVE TË MBETURA
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar të
lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht
butonat (B) dhe (D).
Një nga këta tregues ndizet:
•
maksimumi i rrobave të thata
•
rrobat më të thata
•
rrobat me thatësi standarde
4. Shtypni butonin (F) vazhdimisht derisa të
ndizet treguesi i nivelit të duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni dhe
mbani shtypur butonat (B) dhe (D)
njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë,
kryeni këto veprime:
• Pastroni me një leckë të njomë kazanin e
tharëses me rrotullim.
•
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
NISJA E NJË PROGRAMI PA SHTYRJEN E
PROGRAMIT
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.
10
Nisni një program të shkurtër (p.sh. 30
minuta) me rroba të njoma.
KUJDES! Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të mos
ngecin mes derës së pajisjes
dhe guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e duhura
sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
4. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause (Nisja/
Pauza).
Niset programi.
NISJA E PROGRAMIT ME SHTYRJEN E
FILLIMIT TË PROGRAMIT
1. Vendosni programin dhe opsionet e duhura
sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së programit
vazhdimisht derisa ekrani të shfaqë kohën e
vonesës që dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin e një
programi nga minimumi 30
minuta deri maksimumi në 20
orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause (Nisja/
Pauza).
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të shtyrjes së
programit.
Programi fillon pas përfundimit të numërimit
mbrapsht.
NDRYSHIMI I NJË PROGRAMI
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Treguesi
pulson.
•
Treguesit
Filter (Filtri) dhe
Tank
(Depozita) ndizen.
• Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza) është i
ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e ruajtjes
nga rrudhat për rreth 30 minuta të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat nga
rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit të fazës
së ruajtjes nga rrudhat. Për rezultate më të mira,
rekomandojmë t'i hiqni rrobat kur faza të ketë
përfunduar ose pothuajse të ketë përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka përfunduar:
•
Treguesi
•
Filter (Filtri) dhe
Tank
Treguesit
(Depozita) ndizen.
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza) fiket.
Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen.
Hapni derën e pajisjes.
Nxirrni rrobat nga pajisja.
Mbyllni derën e pajisjes.
•
1.
2.
3.
4.
është i ndezur, por nuk pulson.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe zbrazni
mbajtësin e ujit kur të përfundojë
programi.
FUNKSIONI I PRITJES AKTIVE
Për të ulur konsumin e energjisë, ky funksion
çaktivizon automatikisht pajisjen:
• Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
• Pas 5 minutash nga përfundimi i programit.
NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT
Kur programi ka përfunduar:
UDHËZIME DHE KËSHILLA
PËRGATITJA E RROBAVE
• Mbyllni zinxhirët.
• Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të jorganëve.
• Mos i lini të palidhura kollaret ose rripat (p.sh.
rripat e përparëseve). Lidhini ato përpara se
të nisni një program.
• Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
• Nëse një artikull ka shtresë të brendshme prej
pambuku, kthejeni anën e brendshme jashtë.
•
•
•
Sigurohuni që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
Rekomandojmë që të vendosni programin e
duhur për llojin e pëlhurave që janë në pajisje.
Mos vendosni pëlhura me ngjyra të forta së
bashku me pëlhura me ngjyra të çelura.
Ngjyrat e forta mund të lëshojnë bojë.
Përdorni programin përkatës për fanella
pambuku dhe trikotazhe për të parandaluar
hyrjen e tyre në ujë.
11
•
Sigurohuni që pesha e rrobave të mos jetë më
shumë se pesha maksimale në tabelën e
programeve.
•
Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme
për tharjen në tharëse. Referojuni etiketës së
pëlhurës që kanë artikujt.
Etiketa e pëlhurës
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni temperatu‐
rën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni programin
me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PASTRIMI I FILTRIT
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
SHKARKIMI I DEPOZITËS SË UJIT
1
12
2
3
4
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative për ujë
të distiluar (p.sh. për hekurosje me
avull). Përpara se të përdorni ujin,
hiqni papastërtitë me filtër.
PASTRIMI I KONDENSATORIT
1
2
3
4
1
1
2
1
1
5
6
2
7
8
2
2
PASTRIMI I KAZANIT
PARALAJMËRIM! Shkëputeni
pajisjen nga korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral standard për të
pastruar sipërfaqen e brendshme të kazanit dhe
pjesët e tij. Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES! Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të pastruar
kazanin.
1
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë. Thajini
sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.
KUJDES! Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose agjentë
pastrues të cilët mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të pajisjes.
PASTRIMI I VRIMAVE TË QARKULLIMIT TË
AJRIT
Përdorni një fshesë me korrent për të hequr
pushin nga vrimat e qarkullimit të ajrit.
PASTRIMI I PANELIT TË KONTROLLIT DHE
KARKASËS
Përdorni një sapun larës neutral standard për të
pastruar panelin e kontrollit dhe karakasën.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
13
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave
(instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza).
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë si du‐
het.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) për ta nisur
programin sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë programi. 1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në për‐
puthje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini rro‐
bat sërish në makinën larëse.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të mos
jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër programi.
Vendosni programin Time Drying (Tharje e
programuar) ose Extra Dry (Tharje ekstra).
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program të ri,
çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni një
program të ri. Nëse problemi ndodh përsëri,
kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
Nëse rezultatet e tharjes janë të pakënaqshme
• Programi i vendosur ishte i pasaktë.
• Filtri është i bllokuar.
• Kondensuesi është i bllokuar.
• Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të bllokuara.
TË DHËNA TEKNIKE
14
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 540 mm (maksimumi 610 mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes të ha‐
pur
1030 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes të ha‐
pur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
104 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
7 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
10 A
Fuqia totale
2250 W
Klasifikimi i energjisë
B
Konsumi i energjisë 1)
4,30 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
504 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin e
mbetur ndezur
0,41 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,41 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të
ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku
mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension
të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
1) Referuar EN 61121. 7 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për të pam‐
buktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi
aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja (RREGULLORJA (BE) Nr.
392/2012).
VLERAT E KONSUMIT
Programi
Centrifugimi në / lagështia e mbe‐
tur
Koha e tharjes
Konsumi i en‐
ergjisë
Cotton (Të pambukta) 7 kg
Cupboard Dry (Tharje
për dollap)
Iron Dry (Tharje për
hekurosje)
1400 rpm / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 rpm / 60%
131 min.
4,30 kWh
1400 rpm / 50%
96 min.
3,04 kWh
1000 rpm / 60%
109 min.
3,47 kWh
Synthetic (Sintetike) 3 kg
15
Programi
Cupboard Dry (Tharje
për dollap)
Centrifugimi në / lagështia e mbe‐
tur
Koha e tharjes
Konsumi i en‐
ergjisë
1200 rpm / 40%
48 min.
1,26 kWh
800 rpm / 50%
55 min.
1,43 kWh
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
16
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги приложените упатства. Производителот не е
одговорен ако неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања. Секогаш чувајте го
упатството со апаратот за идна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња настрана од
вратата на апаратот кога е отворена.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца, ви
препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не
треба да го прават деца без надзор.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината за
перење, користете го приборот за местење. Комплетот
за местење, достапен кај вашиот овластен продавач,
може да се користи само со уредот наведен во
упатството испорачано со приборот. Прочитајте го
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
внимателно пред монтажата (Погледнете во летокот за
монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под кујнска
работна површина со правилен простор (погледнете во
летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да се
заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на
спротивната страна, кадешто вратата на апаратот не
може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има) не
смеат да бидат попречени од килим.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот
од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Проверете дали има добра вентилација во собата каде
што е монтиран апаратот, за да избегнете враќање на
гасовите од други апарати што користат различно
гориво, вклучувајќи и отворен оган.
Издувниот воздух не смее да се испушта во оџак што се
користи за издувните гасови кои доаѓаат од запаливиот
гас или од други горива. (ако постои во опремата)
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да
биде заменет од страна на производителот, негов
Овластен сервисен центар или слично квалификувани
лица за да се избегне опасност.
Почитувајте ја максималната количина на полнење од
7kg (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).
Не користете го апаратот ако бил чистен со индустриски
хемикалии.
Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале околу
апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете го
филтерот за влакненца пред или после секоја употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се масло
за готвење, ацетон, нафта, керозин, средства за чистење
дамки, терпентин, восоци и средства за отстранување
•
•
•
•
•
•
восок треба да се измијат во топла вода со повеќе
детергент пред да се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со гумена
подлога и облека или перници со подлошки од гумена
пена не смеат да се сушат во машината за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните производи
треба да се користат како што е определено во
упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од џебовите, како на пример,
запалки и кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта пред
крајот на циклусот за сушење, освен ако сите алишта не
се извадат брзо од машината и не се распостелат за да
се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за сушење е
без топлина (циклус за ладење) како гаранција дека
алиштата ќе бидат на температура што нема да ги
оштети.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот и откачете го
кабелот од штекерот за струја.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
МОНТАЖА
• Извадете ја целата амбалажа
• Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
• Секогаш внимавајте кога го преместувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици.
• Не монтирајте го и не употребувајте го
апаратот онаму каде што температурата е
под 5°C или повисока од 35°C.
• Проверете дали подот на кој го монтирате
апаратот е рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
• Проверете дали има циркулација на воздух
меѓу апаратот и подот.
• Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
• Задната површина на апаратот мора да се
постави кон ѕидот.
•
Кога апаратот е поставен во неговата
постојана позиција, проверете дали е
целосно порамнет со помош на либела.
Ако не е, приспособете ги ногалките
додека не се порамни.
ПОВРЗУВАЊЕ СО СТРУЈА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓа со напојувањето
со струја. Доколку не се совпаѓа,
контактирајте со електричар.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
19
•
•
•
•
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја или
приклучокот со влажни раце.
Само за Обединетото Кралство и Ирска.
Апаратот има приклучок за струја со јачина
на струја од 13 ампери. Ако е потребно да
го смените осигурувачот во приклучокот за
струја, користете осигурувач од 13 ампери
ASTA (BS 1362).
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
УПОТРЕБЕТЕ ГО
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
повреди, струен удар, пожар,
изгореници или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Користете го апаратот само во домашни
услови.
Не сушете ги оштетените алишта кои
содржат постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат да се
сушат во машина за сушење. Следете ги
упатствата на етикетата на секое парче од
облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта со
отстранувач за дамки, стартувајте
дополнителен циклус на плакнење пред да
ја пуштите машината за сушење.
Немојте да пиете или да подготвувате
храна со кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика здравствени
проблеми кај луѓето и животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни алишта во
машината за сушење.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
•
20
Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за да
спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
ЛЕСЕН ПОЧЕТОК
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
1 Сад за вода
2 Контролна табла
2
3 Врата на апаратот
4 Основен филтер
5 Долен капак со дупки за проток на воздух
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
ставајте предмети над долниот
капак
3
4
10
6 Копчиња за отварање на долниот капак
7 Ногарки за нивелирање
9
5
8
8 Врата на кондензаторот
9 Затворачи за вратата на кондензаторот
6
7
10 Плочка со спецификации
Корисникот може да ја монтира
вратата за полнење во обратна
насока. Тоа може да помогне
полесно да се ставаат и вадат
алиштата или ако постои некакво
ограничување во однос на
монтирањето на апаратот (видете
во засебниот леток).
КОНТРОЛНА ТАБЛА
9
8
7
1
2
3
1 Копче за вклучување/исклучување
4
5
6
2 Допирна површина за програма
21
3 Допирна површина за одбирање на сувост
9 Показни светла
Допирните површини допирајте ги
со вашиот прст во областа со
симболот и името на опцијата. Не
носете ракавици кога работите со
контролната табла. Проверете
дали контролната табла е чиста и
сува.
4 Допирна површина за опции
5 Time (Bреме) допирна површина
6 Start/Pause (Старт/Пауза) допирна
површина
7 Delay (Одложено) допирна површина
8 Екран
Показни светла
Показни светла
Опис
Време на сушење
Блокада за деца
Кондензатор
Сад за вода
Филтер
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Cotton
(Памук)
Synthetic
(Синтетика)
22
Полнење (макс.)1) /
Ознака на
ткаенината
Вид на полнење
Ниво на сушење:
Extra Dry (Екстра суви),
Strong Dry (Многу суви),
за во
плакар)2)3),
Ниво на сушење:
Cupboard Dry (Суви
Iron Dry (Суви за пеглање)
Extra Dry (Екстра суви),
board Dry (Суви за во
пеглање)
плакар)3),
7kg/
3)
Cup‐
Iron Dry (Суви за
3kg/
Програми
Полнење (макс.)1) /
Ознака на
ткаенината
Вид на полнење
Mixed
(Мешани)
Памучни и синтетички ткаенини. Програма со ниска
температура. Програма за чувствителни алишта со
топол воздух.
Easy Iron
(Лесно
пеглање)
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за кои е потребно
минимално пеглање. Резултатите од сушењето може
да се разликуваат во зависност од ткаенината.
Протресете ги алиштата пред да ги ставите во
апаратот. Кога ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на сушалка.
3kg/
1kg (или 5
кошули)/
Волнени ткаенини. Нежно сушење на волнени
ткаенини што се перат. Веднаш извадете ги алиштата
по завршување на програмата.
1kg
Wool (Волна) 4)
Duvet (Јорган)
За сушење на еден или два јоргани и перници
(наполнети со пердуви или синтетика).
3kg/
Refresh
(Освежување)
Освежување на ткаенини кои биле складирани.
1kg
Time (Bреме)
Со оваа програма можете да ја користите опцијата
Time (Bреме) и да го поставите времетраењето на
програмата.
7kg/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Суви за во плакар) е „Стандардна програма
за памук“ соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна програма
во смисла на потрошувачка на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
3) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се наведени во
документот EN 61121.
4) Циклусот за сушење волна во оваа машина е одобрен од Woolmark Company за сушење
волнени алишта кои може да се перат во машина, под услов облеката да се пере и суши според
упатствата на етикетата на облеката и според упатствата издадени од производителот на оваа
машина. M1221. Во Обединетото Кралство, Ирска, Хонгконг и Индија, симболот Woolmark е
заштитена трговска марка.
ОПЦИИ
DRYNESS (НИВО НА СУВОСТ)
Оваа фукнција помага алиштата да се исушат
подобро. Постојат 4 можни избори:
•
Extra Dry (Екстра суви)
•
Strong Dry (Многу суви) (само за памук)
•
Cupboard Dry (Суви за во плакар)
•
Iron Dry (Суви за пеглање)
ANTICREASE 90' (ПРОТИВ ТУТКАЊЕ 90')
Ја продолжува стандардната фаза против
туткање (30 минути) за 60 минути на крајот од
23
циклусот на сушење. Оваа фукнција го
спречува туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на фазата за
заштита од туткање.
ANTICREASE 60' (ПРОТИВ ТУТКАЊЕ 60')
Ја продолжува стандардната фаза против
туткање (30 минути) за 30 минути на крајот од
циклусот на сушење. Оваа фукнција го
спречува туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на фазата за
заштита од туткање.
за ткаенини кои го имаат симболот
на
фабричката етикета (на пр. акрил, вискоза).
TIME (BРЕМЕ)
Оваа опција е применлива само кај
програмата Time Drying (Време на сушење).
Можете да го поставите траењето на
програмата, од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставувањето на траењето
е поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да поставите
кратко траење за мали количини
на алишта или само за едно парче
облека.
DELICATE (НЕЖНИ)
Со оваа опција можете да ја поставите
програмата за сушење на нежни алишта на
ниска температура. Користете ја оваа опција
ТАБЕЛА СО ОПЦИИ
Anti‐
Anti‐
crease crease
90'
60'
Delicate
(Против (Против (Нежни)
туткање туткање
90')
60')
Програми
Cotton
(Памук)
■
Synthetic
(Синтетика)
■
Mixed
(Мешани)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron
(Лесно
пеглање)
24
■
■
Wool (Волна)
■
■
Duvet (Јорган)
■
■
Refresh
(Освежување)
■
■
Time Drying
(Време на
сушење)
■
■
■
ПОСТАВКИ
Показното светло за блокада за деца се пали.
A
B
C
D
E
F
Можно е да ја исклучите опцијата
за блокада за деца додека работи
некоја програма. Притиснете ги и
задржете ги истите допирни
површини додека не се исклучи
показното светло за блокада за
деца.
G
A) Копче за вклучување/исклучување
B) Допирна површина за избор на програма
C) Допирна површина за избор на ниво на
сушење
D) Допирна површина за избор на опции
E) Time (Bреме) допирна површина
F) Start/Pause (Старт/Пауза) допирна
површина
G) Delay (Одложено) допирна површина
ФУНКЦИЈА ЗА БЛОКАДА ЗА ДЕЦА
Оваа опција ги спречува децата да си играат
со апаратот кога работи некоја програма.
Програматорот и допирните површини се
заклучени.
Отклучено е само копчето за вклучување/
исклучување.
Вклучување на опцијата блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги истовремено
допирните полиња (C) и (D). Показното
светло за блокада за деца се пали.
ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ЗВУЧНИ
СИГНАЛИ
За да ги вклучите и исклучите звучните
сигнали, притиснете и задржете ги
истовремено отприлика 2 секунди допирните
површини (B) и (C).
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НИВОТО НА
ПРЕОСТАНАТА ВЛАЖНОСТ НА АЛИШТАТА
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги истовремено
копчињата (B) и (D).
Се пали едно од овие показни светла:
•
максимално суви алишта
•
многу суви алишта
•
нормално суви алишта
4. Притискајте го копчето (F) повеќе пати,
додека не се вклучи показното светло за
точното ниво.
5. За да го потврдите приспособувањето,
притиснете ги и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (B) и (D).
ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА
Пред да го користите апаратот по прв пат,
направете една од следните операции:
• Исчистете го барабанот за сушење со
влажна крпа.
•
Вклучете кратка програма (на пр. 30
минути) со влажни алишта.
25
ДНЕВНА УПОТРЕБА
ВКЛУЧУВАЊЕ ПРОГРАМА БЕЗ ОДЛОЖЕН
ПОЧЕТОК
1. Подгответе ги алиштата и наполнете го
апаратот.
НА КРАЈ ОД ПРОГРАМАТА
Кога програмата за перење е завршена:
• Се слуша испрекинат звучен сигнал.
ВНИМАНИЕ! Кога ја затворате
вратата, внимавајте алиштата
да не се заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
На екранот се прикажува времетраењето на
програмата.
4. Притиснете ја допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза).
Програмата започнува.
•
ПОЧНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА СО
ОДЛОЖЕН ПОЧЕТОК
1. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно додека на
екранот не се прикаже времето на
одложување што сакате да го поставите.
•
Показното светло
трепка.
•
Filter (Филтер) и
Показните светла
Tank (Резервоар) се вклучени.
показното светло Start/Pause (Старт/Пауза)
се гаси.
Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот.
Отворете ја вратата на апаратот.
Извадете ги алиштата.
Затворете ја вратата на апаратот.
Можете да го одложите
почетокот на програма за
сушење од минимум 30 минути
до максимум 20 часа.
3. Притиснете ја допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза).
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето, започнува
програмата.
ПРОМЕНА НА ПРОГРАМА
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
•
Показното светло
трепка.
Показните светла
Filter (Филтер) и
Tank (Резервоар) се вклучени.
• Се вклучува показното светло Start/Pause
(Старт/Пауза).
Апаратот продолжува да работи со фазата
против туткање отприлика 30 минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против туткање. Ви
препорачуваме, за подобри резултати, да ги
извадите алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е завршена:
•
1.
2.
3.
4.
е вклучено, но не
Чистете го филтерот и празнете го
садот за вода секогаш по
завршувањето на програмата.
ВО СОСТОЈБА НА ПОДГОТВЕНОСТ
За да се намали потрошувачката на енергија,
оваа функција автоматски го исклучува
апаратот:
• После 5 минути ако не ја стартувате
програмата.
• После 5 минути од крајот на програмата.
ПОМОШ И СОВЕТИ
ПОДГОТВУВАЊЕ НА АЛИШТАТА
• Затворете ги патентите.
• Затворете ги прекривките за јорган.
26
•
Вратоврските или украсните ленти ( на пр.
лентите од престилка) треба да се врзани.
•
•
•
•
Врзете ги пред да започнете некоја
програма.
Извадете ги сите предмети од џебовите.
Ако некое парче облека има внатрешен
слој од памук, превртете го наопаку.
Внимавајте памучниот слој да биде на
надворешната страна.
Ви препорачуваме да ја поставите точната
програма која е применлива за видот на
ткаенини кои се во апаратот.
Не ставајте ткаенини со јаки бои заедно со
ткаенини со светли бои. Јаките бои може
да се прелеат.
•
Користете соодветна програма за памучно
жерсе и трикотажа за да спречите
собирање на алиштата.
Уверете се дека тежината на алиштата не
е поголема од максималната тежина
којашто е наведена во табелата со
програми.
Сушете само алишта кои се погодни за
сушење во машина за сушење на алишта.
Видете ја фабричката етикета на
алиштата.
•
•
Фабричка
етикета
Опис
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
Поставете ја програмата со стандардна температура.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
Поставете ја програмата со ниска температура.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
27
ЦЕДЕЊЕ НА САДОТ ЗА ВОДА
1
2
3
4
3
4
Водата од садот со вода може да
ја користите како алтернатива за
дестилирана вода (на пр. за
пеглање на пареа). Пред да ја
користите водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија со
филтер.
ЧИСТЕЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРОТ
1
2
1
1
2
1
1
5
6
2
7
8
2
2
ЧИСТЕЊЕ НА БАРАБАНОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Исклучете
го апаратот пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален детергент за
чистење на внатрешната површина на
барабанот и на ребрата на барабанот.
Избришете ги исчистените површини со мека
крпа.
ВНИМАНИЕ! Не користете
абразивни средства или челична
жица за чистење на барабанот.
28
1
ЧИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА И
КУЌИШТЕТО
Користете стандарден неутрален детергент за
чистење на контролната табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини со мека
крпа.
ВНИМАНИЕ! Не користете
средства за чистење мебел или
средства за чистење што може да
предизвикаат корозија за чистење
на апаратот.
ЧИСТЕЊЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА ВОЗДУХ
Користете правосмукалка за да ги извадите
влакненцата од отворите за воздух.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Не можете да го вклучите апаратот.
Можно решение
Проверете дали приклучокот за струја е
вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во домашната
инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете го Start/Pause (Старт/Пауза).
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се заглават
помеѓу вратата на апаратот и гумената
заптивка.
Апаратот запира за време на работата.
Проверете дали садот за вода е празен.
Притиснете на Start/Pause (Старт/Пауза) за
да започне програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма. 1)
Проверете дали тежината на алиштата е
соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура е
превисока.
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете програма за Time Drying (Време
на сушење) или програма за Extra Dry
(Екстра суви).
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова програма,
исклучете го и вклучете го апаратот.
Проверете дали опциите се применливи за
програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако повторно се
јави проблемот, јавете се во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
29
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
• Поставената програма е погрешна.
• Филтерот е затнат.
• Кондензаторот е затнат.
• Има премногу алишта во апаратот.
•
•
•
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на сензорот за
спроводливост.
Отворите за воздух се затнати.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 540 mm (максимум 610 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1030 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на ногалките)
Капацитет на барабанот
104 l
Максимална количина на полнење
7 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
10 A
Вкупна моќност
2250 W
Класа на енергетска ефикасност
B
Потрошувачка на енергија1)
4,30 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
504 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,41 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,41 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на тврди
честички и влага обезбедено со заштитниот
капак, освен кога опремата со низок напон
нема заштита од влага
IPX4
1) Во согласност со EN 61121. 7kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm.
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење
на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и потрошувачка во
режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната потрошувачка на енергија во еден циклус
зависи од тоа како се користи апаратот (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
30
ПОДАТОЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на сушење
Потрошувачк
а на енергија
Cotton (Памук) 7 kg
Cupboard Dry (Суви
за во плакар)
Iron Dry (Суви за
пеглање)
1400 rpm / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 rpm / 60%
131 min.
4,30 kWh
1400 rpm / 50%
96 min.
3,04 kWh
1000 rpm / 60%
109 min.
3,47 kWh
1200 rpm / 40%
48 min.
1,26 kWh
800 rpm / 50%
55 min.
1,43 kWh
Synthetic (Синтетика) 3 kg
Cupboard Dry (Суви
за во плакар)
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
31
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ОСЕТЉИВИХ ОСОБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, као и особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под
непрекидним надзором.
Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су
врата отворена.
Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо вам да је
активирате.
Чишћење и одржавање не треба да обављају деца,
уколико нису под надзором.
ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
•
•
32
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате машину за
сушење веша, у ту сврху користите комплет за слагање.
Комплет за слагање, која се може наћи код овлашћеног
продавца, може се користити само са уређајем
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
наведеним у упутству приложеном уз овај прибор.
Пажљиво га прочитајте пре монтирања (погледајте
брошуру за Монтирање).
Уређај може да се инсталира самостално или испод
кухињсих елемената са одговарајућим простором
(погледајте брошуру Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком на
супротној страни, због чега врата уређаја не би могла до
краја да се отворе.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не смеју
бити заклоњени тепихом.
Прикључите главни кабл за напајање на мрежну
утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ мрежној утичници након инсталације.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
монтирате уређај како бисте избегли да се просторија
испуни издувним гасовима других уређаја, насталих
сагоревањем неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која служи
за одвод издувних гасова из уређаја у којима сагорева
гас или друга горива. (ако је применљиво)
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.
Поштујте максималну количину веша за прање од 7 кг
(погледајте одељак „Графикон програма“).
Немојте користити уређај ако су претходно индустријске
хемикалије биле коришћене за чишћење.
Очистите отпала влакна која су се накупила око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер за
отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за сушење
веша.
33
•
•
•
•
•
•
•
Ствари које су запрљане супстанцама као што су уље за
кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за
уклањање флека, терпентин, восак и средства за
уклањање воска требало би да се оперу у топлој води са
додатном количином детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса),
капе за туширање, водоотпорни материјали, комади и
одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени
ватом од сунђерасте гуме не смеју да се суше у машини
за сушење веша.
Фабрички омекшивачи, или слични производи се морају
се користити како је наведено у упутству за фабрички
омекшивач.
Уклоните све предмете из џепова као што су упаљачи и
шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша пре
краја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо
уклоните све ствари и распоредите их тако да се топлота
распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је без
топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температурти која га неће оштетити.
Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач
кабла за напајање из зидне утичнице.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
МОНТИРАЊЕ
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за инсталацију
које сте добили уз уређај.
• Увек будите пажљиви када померате
уређај, јер је тежак. Увек носите заштитне
рукавице.
• Немојте монтирати или користити уређај на
местима на којима је температура нижа од
5°C или виша од 35°C.
• Уверите се да је подлога на којој
монтирате уређај равна, стабилна, отпорна
на топлоту и чиста.
•
•
•
•
ПРИКЉУЧИВАЊЕ СТРУЈЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
пожара и електричног удара.
•
34
Уверите се да постоји циркулација ваздуха
између уређаја и пода.
Уређај увек померајте држећи га у
усправном положају.
Задњи део уређаја мора да буде ослоњен
на зид.
Када се уређај постави у крајњу позицију,
проверите да ли је сасвим у нивоу помоћу
либеле. Уколико није, подешавајте ногице
док се не изнивелише.
Уређај мора да буде уземљен.
•
•
•
•
•
•
•
Проверите да ли информације о напону и
струји на плочици са техничким
карактеристикама одговарају извору
напајања. Уколико то није случај, обратите
се електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на ударце.
Не користите адаптере за вишеструке
утикаче и продужне каблове.
Не вуците кабл за напајање како бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за напајање нити
мрежни утикач влажним рукама.
Само за Велику Британију и Ирску. Уређај
има мрежни утикач од 13 ампера. Ако је је
потребно да се промени осигурач за
утичницу, користити осигурач од 13 ампера
АSTA (BS 1362).
Овај уређај је усклађен са директивама
ECC.
детерџенте. Немојте користити абразивне
производе, абразивне сунђере, раствараче
или металне предмете.
ОДЛАГАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји опасност
од повређивања или угушења.
•
•
•
Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
Одсеците кабл за напајање и баците га у
смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни љубимци
затворе у уређају.
УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
струјног удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Користите овај уређај само у домаћинству.
У машини немојте сушити оштећену одећу
са поставом или пуњењем.
Сушите искључиво материјале који могу да
се суше у машини за сушење веша.
Следите упутства са етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз коришћење
средства за уклањање флека, пре сушења
покрените један допунски циклус
испирања.
Кондензовану воду/дестиловану воду из
уређаја немојте пити, нити од ње
припремати храну. Може да изазове
здравствене проблеме код људи и кућних
љубимаца.
Немојте седати нити стајати на отворена
врата.
У машини за сушење веша немојте сушити
мокар веш из ког капље вода.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
Немојте користити млаз воде или пару за
чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту
сврху користите искључиво неутралне
35
ЛАКИ СТАРТ
ОПИС ПРОИЗВОДА
1
1 Резервоар за воду
2 Командна табла
2
3 Врата уређаја
4 Примарни филтер
5 Доњи поклопац са прорезима за проток
ваздуха
3
УПОЗОРЕЊЕ! Не стављајте
никакве предмете на доњи
поклопац
4
10
6 Дугмад за отварање доњег поклопца
7 Подесиве ножице
9
5
8
8 Врата кондензатора
9 Бравице за врата кондензатора
10 Плочица са техничким карактеристикама
6
7
Врата за пуњење корисник може
да инсталира на супротној страни.
То може да помогне лакшем
стављању и уклањању веша или
при монтирању уређаја уколико
постоје просторна ограничења
(погледајте засебну брошуру).
КОМАНДНА ТАБЛА
9
8
7
1
2
3
1 Дугме за укључивање/искључивање
36
4
5
6
2 Додирна плочица за избор програма
3 Додирна плочица за избор степена
9 Индикатори
осушености
4 Додирна плочица за избор опција
5 Time (време) додирна плочица
6 Start/Pause (старт/пауза) додирна плочица
7 Delay (одлагање) додирна плочица
8 Екран
Додирне плочице додирујте
прстом у подручју на којем је
приказан симбол или назив опције.
Немојте носити рукавице док
рукујете командном таблом.
Постарајте се да командна табла
увек буде чиста и сува.
Индикатори
Индикатори
Опис
Време сушења
Блокада за безбедност деце
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Cotton (памук)
Synthetic
(синтетика)
Количина (макс.)1) /
ознака материјала
Врста веша који се убацује у машину
Ниво сушења:
Dry (јако суво),
Dry (пегла) 3)
Ниво сушења:
(орман)3),
Extra Dry (екстра суво),
Cupboard (орман)2)3),
Extra Dry (екстра суво),
Iron Dry (пегла)
Strong
Iron
Cupboard
7кг/
3кг/
37
Програми
Врста веша који се убацује у машину
Mix
(мешовито)
Памучне и синтетичке тканине. Програм ниске
температуре. Програм за осетљиво рубље са топлим
ваздухом.
Easy Iron
(лако)
Тканине које се лако одржавају и код којих је
потребно минимално пеглање. Резултати сушења
могу се разликовати у зависности од врсте тканине.
Протресите рубље пре него што га ставите у уређај.
Одмах по завршетку програма извадите рубље из
машине и окачите га на вешалице.
Количина (макс.)1) /
ознака материјала
3 кг/
1 кг (или 5
кошуља)/
Вунене тканине. Нежно суши вунену одећу која се
пере у машини. Извадите одећу из машине одмах по
завршетку програма.
1 кг
Wool (вуна) 4)
Duvet (јорган)
За сушење једног или два јоргана и јастука (са
перјем, паперјем или синтетичким пуњењем).
3 кг/
Refresh
(освежавање)
Освежавање рубља које је дуго стајало у ормару.
1 кг
Time (време)
Са овим програмом можете користити опцију Time
(време) (време) и подесити трајање програма.
7кг/
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм
Cotton (памук) (памук) Cupboard (орман) (орман) је „Стандардни програм за
памук“ и погодан је за сушење обичног памучног веша и најефикаснији је програм за сушење
памучног веша када се ради о потрошњи електричне енергије.
3) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање назначени
су у документу EN 61121.
4) Циклус сушења вуне на овој машини одобрила је компанија Woolmark Company за сушење
вунене одеће која се пере у машини уколико се одећа пере и суши према упутствима на етикети
и оних које је издао произвођач ове машине. M1221. У Великој Британији, Ирској, Хонгконгу и
Индији симбол Woolmark је сертификована робна марка.
ОПЦИЈЕ
DRYNESS (ОСУШЕНОСТ)
Ова функција помаже да се веш додано
осуши. Постоје 4 могућа избора:
•
Extra Dry (екстра суво)
•
Strong Dry (јако суво) (само за памук)
•
Cupboard (орман)
•
Iron Dry (пегла)
38
ANTICREASE 90' (ПРОТИВ ГУЖВАЊА 90')
Продужетак од 60 минута у односу на
стандардну фазу против гужвања (30 минута)
на крају циклуса сушења. Ова функција
спречава гужвање веша. Веш може да се
извади док траје фаза против гужвања.
ANTICREASE 60' (ПРОТИВ ГУЖВАЊА 60')
Продужетак од 30 минута у односу на
стандардну фазу против гужвања (30 минута)
на крају циклуса сушења. Ова функција
спречава гужвање веша. Веш може да се
извади док траје фаза против гужвања.
DELICATE (ОСЕТЉИВО РУБЉЕ)
Помоћу ове опције можете подесити програм
сушења осетљивијег веша на нижој
температури. Користите ову опцију за тканине
које имају ознаку
вискоза).
TIME (ВРЕМЕ)
Ова опција се може примењивати само за
програм Time Drying (време сушења). Можете
да подешавате време трајања програма, од
минимално 10 минута до максимално 2 сата.
Подешавање трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Препоручујемо да подесите кратко
време трајања за мале количине,
или за само један комад рубља.
на етикети (нпр. акрил,
ТАБЕЛА ОПЦИЈА
Anti‐
Anti‐
crease crease Delicate
90'
60'
(осетљи
(против (против
во
гужвања гужвања рубље)
90')
60')
Програми
Cotton (памук)
■
Synthetic
(синтетика)
■
Mix
(мешовито)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron
(лако)
■
■
Wool (вуна)
■
■
Duvet (јорган)
■
■
Refresh
(освежавање)
■
■
Time Drying
(време
сушења)
■
■
■
39
ПОДЕШАВАЊА
Укључује се индикатор блокаде за безбедност
деце.
A
B
C
D
E
F
Опцију за безбедност деце могуће
је деактивирати док је неки
програм у току. Притисните и
задржите исте ове додирне
плочице, све док се индикатор
функције за безбедност деце не
угаси.
G
A) Дугме за укључивање/искључивање
B) Додирна плочица за избор програма
C) Додирна плочица за избор степена
осушености
D) Додирна плочица за избор опција
E) Time (време) додирна плочица
F) Start/Pause (старт/пауза) додирна плочица
G) Delay (одлагање) додирна плочица
ФУНКЦИЈА БЛОКАДА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ДЕЦЕ
Ова опција онемогућава деци да се играју са
уређајем док је у току извршавање неког
програма. Дугме за избор програма и додирне
плочице су закључане.
Откључано је само дугме за укључивање/
искључивање.
Активирање опције блокада за безбедност
деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне плочице (C)
и (D) истовремено. Укључује се индикатор
блокаде за безбедност деце.
ЗУЈАЊЕ УКЉУЧЕНА/ИСКЉУЧЕНА.
Да бисте деактивирали или активирали звучне
сигнале, притисните и у трајању од приближно
2 секунде задржите додирне плочице (B) и
(C).
ПОДЕШАВАЊЕ ПРЕОСТАЛОГ СТЕПЕНА
ВЛАЖНОСТИ ВЕША
Да бисте променили подразумевани степен
преостале влажности веша:
1. Притисните дугме за укључено/искључено
да бисте укључили уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (B) и (D)
истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
•
стандардно сув веш
4. Притисните дугме (F) више пута све док се
не укључи индикатор одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад (B) и (D)
и задржите их у трајању од приближно 2
секунде.
ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја извршите једну
од следећих операција:
• Бубањ машине за сушење очистите
влажном крпом.
40
•
Покрените неки краћи програм (нпр. 30
минута) са мокрим вешом.
СВАКОДНЕВН УПОТРЕБА
ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА БЕЗ ОДЛОЖЕНОГ
СТАРТА
1. Припремите веш и убаците га у машину.
УПОЗОРЕЊЕ! Водите рачуна
да, када затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између врата и
гумене заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили уређај.
3. Подесите одговарајући програм и опције
за тај тип веша.
Екран показује трајање програма.
4. Притисните додирну плочицу Start/Pause
(старт/пауза).
Програм се покреће.
ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА СА ОДЛОЖЕНИМ
СТАРТОМ
1. Подесите одговарајући програм и опције
за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање старта
више пута све док се на дисплеју не појави
време одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма може се
одложити од минимално 30
минута до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу Start/Pause
(старт/пауза).
На дисплеју се приказује одбројавање до
одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм се
покреће.
ПРОМЕНА ПРОГРАМА
1. Притисните дугме за укључено/искључено
да бисте деактивирали уређај
2. Притисните дугме за укључено/искључено
да бисте укључили уређај.
3. Подесите програм.
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
трепери.
•
Индикатори
Filter (филтер) и
Tank
(резервоар) су укључени.
• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) је
укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући фазу
заштите од гужвања у трајању од око 30
минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да веш
након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и пре
завршетка фазе заштите од гужвања. Ради
постизања најбољих резултата препоручујемо
да веш вадите након, или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
Када је фаза заштите од гужвања завршена:
•
Индикатор
трепери.
•
Filter (филтер) and
Tank
Индикатори
(резервоар) су укључени.
Start/Pause (старт/пауза) се гаси.
Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте деактивирали
уређај.
Отворите врата уређаја.
Извадите веш.
Затворите врата уређаја.
•
1.
2.
3.
4.
светли, али више не
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер и
испразните резервоар за воду.
ФУНКЦИЈА ПРИПРАВНОСТИ
Да би се смањила потрошња електричне
енергије, ова функција аутоматски деактивира
уређај:
• Након 5 минута, уколико не покренете
програм.
• Пет минута након завршетка програма.
НА КРАЈУ ПРОГРАМА
Када је програм завршен:
КОРИСНИ САВЕТИ
ПРИПРЕМА ВЕША
• Затворите рајсфершлусе на одећи.
•
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
41
•
•
•
•
•
Не дозволите да кравате и траке (нпр.
траке од кецеље) остану одрешене.
Увежите их пре но што покренете неки
програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има поставу од
памука, изврните га на поставу. Постарајте
се да постава од памука увек остане на
спољној страни
Препоручујемо да подесите одговарајући
програм, примењив на тип тканина које сте
убацили у уређај.
Немојте стављати тканине јарких боја у
машину заједно са тканинама нежних боја.
Тканине јарких боја могу пустити боју.
•
Одаберите погодан програм за памучни
жерсеј и штрикану одећу, како бисте
спречили скупљање веша.
Водите рачуна да тежина веша не
премаши максималну тежину која је дата у
табели програма.
Сушите искључиво веш који се може
сушити у машини за сушење. У ту сврху,
погледајте етикету на вешу.
•
•
Ознака на
етикети
Опис
Веш који се може сушити у машини за сушење веша.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша. Подесите програм
са стандардном температуром.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша. Подесите програм
са ниском температуром.
Веш који се не може сушити у машини за сушење веша.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
42
ПРАЖЊЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДУ
1
2
3
4
3
4
Воду из резервоара можете
користити као замену за
дестиловану воду (нпр. у пеглама
на пару). Пре коришћења, помоћу
филтера уклоните заосталу
прљавштину из воде.
ЧИШЋЕЊЕ КОНДЕНЗАТОРА
1
2
1
1
2
1
1
5
6
2
7
8
2
2
ЧИШЋЕЊЕ БУБЊА
УПОЗОРЕЊЕ! Искључите кабл
уређаја из мрежне утичнице пре
него што га очистите.
Користите стандардни неутрални сапун да
бисте очистили унутрашњост бубња, као и
ребра бубња. Осушите очишћене површине
меканом крпом.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте да
користите абразивне материјале
или челичну вуну за чишћење
бубња.
1
ЧИШЋЕЊЕ КОМАНДНЕ ТАБЛЕ И КУЋИШТА
Користите стандардни неутрални сапун да
бисте очистили командну таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте да
користите средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за изазову
корозију да бисте очистили уређај.
ЧИШЋЕЊЕ ПРОРЕЗА ЗА ВАЗДУХ
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
43
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Проверите да ли утикач прикључен на
зидну утичницу.
Проверите осигурач у кутији са осигурачима
(кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Start/Pause (старт/пауза).
Проверите да ли су врата уређаја
затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да рубље не остане
заглављено између врата уређаја и гумене
заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду празан.
Притисните Start/Pause (старт/пауза) да
бисте покренули програм поново.
Дисплеј показује дуго трајање програма. 1)
Водите рачуна да тежина веша одговара
времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново пустите
кроз центрифугу у машини за прање веша.
Уверите се да температура просторије није
превисока.
Дисплеј показује кратко трајање програма.
Подесите програм Time Drying (време
сушења) или Extra Dry (екстра суво).
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов програм,
деактивирајте и поново активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције
примењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај.
Покрените нов програм. Уколико се
проблем поново јави, обратите се сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
• Подешен је неодговарајући програм.
• Филтер је запушен.
• Кондензатор је запушен.
• Стављено је превише веша у бубањ
уређаја.
44
•
•
•
Бубањ је прљав.
Неправилно подешен сензор
проводљивости.
Запушени су прорези за проток ваздуха.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
висина x ширина x дубина
850 x 600 x 540 мм (максимално 610 мм)
Макс. дубина код отворених врата уређаја
1030 мм
Макс. ширина код отворених врата уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
104 л
Максимална количина веша
7 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
10 A
Укупна снага
2250 W
Класа енергетске ефикасности
B
Потрошња електричне енергије1)
4,30 kWh
Годишња потрошња електричне енергије2)
504 kWh
лево––укључен режим апсорпције снаге
0,41 W
Искључен режим апсорпције снаге
0,41 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омотач,
изузев места на којима опрема под ниским
напоном нема заштиту од влаге
IPX4
1) У сагласности са директивом EN 61121. 7 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног
програма за сушење памучног веша при пуном или делимичном пуњењу, као и потрошња у
режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од
тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
ПОДАЦИ О ПОТРОШЊИ
Фазе
Обртање на/преостала влажност
Време сушења
Потрошња
електричне
енергије
Cotton (памук) 7 кг
Cupboard (орман)
Iron Dry (пегла)
1400 о/мин/50 %
115 мин.
3,77 kWh
1000 о/мин/60 %
131 мин.
4,30 kWh
1400 о/мин/50 %
96 мин.
3,04 kWh
45
Фазе
Обртање на/преостала влажност
1000 о/мин/60 %
Време сушења
Потрошња
електричне
енергије
109 мин.
3,47 kWh
1200 о/мин/40 %
48 мин.
1,26 kWh
800 о/мин/50 %
55 мин.
1,43 kWh
Synthetic (синтетика) 3 кг
Cupboard (орман)
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
Рециклирајте материјале са симболом
.
Паковање одложите у одговарајуће контејнере
ради рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља као и у
рециклирању отпадног материјала од
електронских и електричних уређаја. Уређаје
46
*
47
136932800-B-282014
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement