Zanussi ZDP7203P User manual

Zanussi ZDP7203P User manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDP7203P
BG Ръководство за употреба
Барабанна сушилня
HR Upute za uporabu
Sušilica
HU Használati útmutató
Szárítógép
2
18
32
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи
отговорност за неправилно инсталиране и употреба,
предизвикани от неправилно използване. Винаги
запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА И ХОРАТА С
ОГРАНИЧЕНИ СПОСОБНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от
деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от вратата
на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•
•
2
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху горната част
на пералната машина, използвайте набора за
надстройване. Наборът за надстройване, предоставен от
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
упълномощен представител, може да бъде използван
само с уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ или
под кухненския плот като спазвате съответното
разстояние (Вижте в брошурата за Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се заключва,
плъзгаща се врата или врата с панти в срещуположната
на уреда страна, които биха възпрепятствали пълното
отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са налични) не
бива да бъдат възпрепятствани от килим.
Включете захранващия щепсел към контакта единствено
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете обратен
поток на газове в помещението от уреди, които горят
други горива, включително открит огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в димоход,
който се използва за изгорелите газове от уреди, които
горят газ и друг вид гориво. (ако е приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за разреждане за
7 кг (вижте глава “Таблица с програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани дрехи.
3
•
•
•
•
•
•
•
Предмети, които са били замърсени с вещества като
мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин,
препарати за премахване на петна, терпентин, восък и
препарати за премахване на восък, трябва да се измиват
в гореща вода с допълнително количество препарат,
преди да се сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна), шапчици
за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена
основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки
от порест каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва
да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете, например
запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо
всички дрехи и да ги прострете, така че топлината да се
разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната сушилня
се извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за да
се гарантира, че дрехите ще останат при температура,
която няма да ги повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела
на захранването от контакта на ел. мрежата.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
ИНСТАЛИРАНЕ
• Отстранете всички опаковки
• Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
• Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги носете предпазни
ръкавици.
• Не монтирайте уреда на места, където
температурата е под 5°C или по-висока от
35°C.
4
•
•
•
•
•
Уверете се, че подът, където монтирате
уреда е плосък, стабилен, устойчив на
горещина и чист.
Уверете се, че има циркулация на въздух
между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда вертикално.
Задната част на уреда трябва да бъде
поставена до стената.
Когато уредът е поставен в постоянното си
положение, проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир. Ако не е,
наместете крачетата, докато се нивелира.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
пожар и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с данни
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно инсталиран,
защитен от удари контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ кабел с
мощност 13 ампера. Ако се налага да
смените предпазителя на захранващия
кабел, използвайте 13 амперов
предпазител ASTA (BS 1362).
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна струя
или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на вратичката, за
да не могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
нараняване, токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в домашна
среда.
Не изсушавайте повредените дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат да се
сушат в барабанната сушилня. Следвайте
инструкциите на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с препарат за
премахване на петна, трябва да изпълните
допълнителен цикъл на изплакване, преди
да активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/дестилираната вода.
Може да причини здравословни проблеми
на хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня дрехи,
които са много мокри и капят.
5
ЛЕСЕН СТАРТ
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
1 Контейнер за вода
2 Kомандно табло
2
3 Вратичка на уреда
4 Основен филтър
5 Долен капак с нарези за вентилация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
слагайте никакви предмети на
долният капак
3
4
10
6 Бутони за отваряне на долният капак
7 Регулируеми крачета
9
5
8
8 Вратичка на кондензатора
9 Ключалки за вратичката на кондензатора
10 Табелка с данни
6
7
Вратичката за зареждане може да
бъде монтирана на обратната
страна от потребителя. Това може
да помогне за по-лесно поставяне
и отстраняване на прането, или
ако има ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
КОМАНДНО ТАБЛО
9
8
7
1
1 Бутон "Вкл./изкл."
6
2
3
4
5
6
2 Панел за избор на програма
9 Индикатори
3 Панел за избор на сухост
4 Панел за избор на опции
Докоснете панелите с пръст в
областта със символа или името
на опцията. Не носете ръкавици,
когато работите с командното
табло. Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и сухо.
5 Time (Час) панел
6 Start/Pause (Старт / Пауза) панел
7 Delay (Отлагане) панел
8 Екран
Индикатори
Индикатори
Описание
Time Drying (Време за сушене)
Защита за деца
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Cotton
(Памук)
Synthetic
(Синтетика)
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
Extra Dry (Много сухо),
Strong Dry (Силно изсушаване),
(Сухо за прибиране)2)3),
Ниво на изсушаване:
Cupboard Dry
7кг/
Iron Dry (Сухо за гладене) 3)
Extra Dry (Много сухо),
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)3),
за гладене)
Iron Dry (Сухо
3кг/
7
Програми
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тип зареждане
Mixed (Бърза
програма за
смесено
пране)
Памучни и синтетични тъкани. Програма с ниска
температура. Деликатна програма с топъл въздух.
Easy Iron
(Лесно
гладене)
Тъкани за лесно поддържане, за които е необходимо
лесно гладене. Резултатите може да са различни при
различните видове тъкани. Изтръскайте дрехите,
преди да ги сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите и ги сложете
на закачалка.
3кг/
1кг (или 5
ризи)/
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани вълнени
тъкани. Отстранете незабавно дрехите, когато
програмата свърши.
1 кг
Wool (Вълна) 4)
Duvet
(Завивки)
За сушене на една или две завивки и възглавници (с
пера, пух или синтетичен пълнеж).
3кг/
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били прибрани.
1 кг
Time (Час)
С тази програма можете да използвате опцията Time
(Час) и да зададете времетраене на програмата.
7кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е "Стандартна програма
за памук", подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за стандарт
EN 61121.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от Компанията Woolmark за
машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат съобразно инструкциите
на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M1221.
В Обединеното кралство, Ирландия, Хонг Конг и Индия символът Woolmark е
сертификационна марка.
OПЦИИ
DRYNESS (СТЕПЕНИ НА СУШЕНЕ)
Тази функция ви помага да изсушите прането
повече. Има 4 възможни варианта:
•
•
•
Cupboard Dry (Сухо за прибиране)
•
Iron Dry (Сухо за гладене)
8
Extra Dry (Много сухо)
Strong Dry (Силно изсушаване) (само за
памук)
ANTICREASE 90' (ПРОТИВ НАМАЧКВАНЕ
90'
Удължава с 60 минути стандартната фаза
против намачкване (30 минути) в края на
цикъла за сушене. Тази функция
предотвратява намачкването на прането.
Прането може да се извади по време на
фазата против намачкване.
ANTICREASE 60' (ПРОТИВ НАМАЧКВАНЕ
60')
Удължава с 30 минути стандартната фаза
против намачкване (30 минути) в края на
цикъла за сушене. Тази функция
предотвратява намачкването на прането.
Прането може да се извади по време на
фазата против намачкване.
температура. Използвайте тази опция с
върху етикета
тъкани, които имат символ
(напр. акрилни тъкани, вискоза).
TIME (ЧАС)
Тази опция е приложима само за програма
Time Drying (Време за сушене). Можете да
зададете времетраенето на програмата от
най-малко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Препоръчваме да задавате кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
DELICATE (ФИНИ ТЪКАНИ)
С тази опция можете да зададете програмата
за деликатно сушене, която използва ниска
ТАБЛИЦА С ОПЦИИ
Anti‐
crease
90'
(Против
намачкв
ане 90'
Програми
Cotton
(Памук)
■
Synthetic
(Синтетика)
■
Mixed (Бърза
програма за
смесено
пране)
■
Anti‐
crease
Delicate
60'
(Фини
(Против
тъкани)
намачкв
ане 60')
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron
(Лесно
гладене)
■
■
Wool (Вълна)
■
■
Duvet
(Завивки)
■
■
9
Anti‐
crease
90'
(Против
намачкв
ане 90'
Програми
Anti‐
crease
Delicate
60'
(Фини
(Против
тъкани)
намачкв
ане 60')
Refresh
(Освежаване)
■
■
Time Drying
(Време за
сушене)
■
■
■
SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
B
C
D
E
F
G
A) Бутон "Вкл./изкл."
B) Панел за избор на програма
C) Панел за избор на сухост
D) Панел за избор на опции
E) Time (Час) панел
F) Start/Pause (Старт / Пауза) панел
G) Delay (Отлагане) панел
ФУНКЦИЯ "ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА"
Тази опция не позволява на децата да си
играят с уреда, докато е активна програмата.
Копчето за програма и панелите за
заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
10
Активиране на опцията за защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8 секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (C) и (D)
едновременно. Задейства се индикаторът
за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита на деца.
Възможно е да деактивирате
защитата за деца, докато
програмата е активна. Натиснете и
задръжте едновременно панелите,
докато индикаторът за защита за
деца изгасне.
ЗВЪНЕЦ ВКЛ./ИЗКЛ.
За да деактивирате или активирате звукови
сигнали, натиснете и задръжте едновременно
за приблизително 2 секунди панели (B) и (C)
едновременно.
РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕПЕНТА НА
ОСТАНАЛАТА ВЛАГА НА ПРАНЕТО
За да промените степента по подразбиране
на останалата влага на прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8 секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (B) и (D)
едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (F) няколко пъти, докато
индикаторът за правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката, натиснете
и задръжте едновременно бутони (B) и (D)
за приблизително 2 секунди.
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи път,
извършете тези операции:
• Почистете барабана на сушилнята с
навлажнена кърпа.
•
Стартирайте кратка програма (напр. 30
минути) с навлажнено пране.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ЗАПОЧНЕТЕ ПРОГРАМА БЕЗ ОТЛОЖЕН
СТАРТ
1. Подгответе прането и заредете уреда.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че
след като сте затворили
вратичката, прането не се
закача между вратата на уреда
и гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
3. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето на
програмата.
4. Натиснете панела Start/Pause (Старт /
Пауза).
Програмата стартира.
СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА С
ОТЛОЖЕН СТАРТ
1. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен старт
многократно, докато дисплеят покаже
времето, която искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на програмата за
отложен старт от минимум 30
мин до максимум 20 часа.
3. Натиснете панела Start/Pause (Старт /
Пауза).
Дисплеят показва отброяването на отложения
старт.
Когато отброяването завърши, програмата
стартира автоматично.
СМЕНЕТЕ ПРОГРАМАТА
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
включите уреда.
3. Задайте програмата.
В КРАЯ НА ПРОГРАМАТА
Когато програмата завърши:
• Ще прозвучи звуков сигнал с прекъсване.
•
Индикаторът
премигва.
•
Индикаторите
Filter (Филтър) и
Tank
(Резервоар) се включват.
• Индикаторът Start/Pause (Старт / Пауза) е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза за
защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване премахва
намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от намачкване. За
по-добри резултати препоръчваме да
извадите прането, когато фазата е почти
приключила или приключила.
Когато фазата за защита от намачкване е
приключила:
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
•
Индикаторите
Filter (Филтър) и
(Резервоар) се включват.
Tank
11
•
1.
2.
3.
4.
Start/Pause (Старт / Пауза) индикаторът
изгасва.
Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
деактивирате уреда.
Отворете вратичката на уреда.
Извадете прането.
Затворете вратичката на уреда.
ФУНКЦИЯ ГОТОВНОСТ
За да се намали потреблението на енергия,
тази функция автоматично деактивира уреда:
• След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
• След 5 минути от края на програмата.
Винаги почиствайте филтъра и
изпразвайте контейнера за вода,
когато програмата приключи.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПОДГОТОВКА НА ПРАНЕТО
• Закопчайте циповете.
• Закопчайте коланите и пликовете на
юрганите.
• Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на престилки).
Завържете ги преди началото на
програмата.
• Извадете всички предмети от джобовете.
• Ако вътрешния пласт на дрехата е от
памук, го обърнете навън. Уверете се, че
памучният слой е винаги навън
• Препоръчваме да задавате правилната
програма, приложима към вида тъкани,
които се намират в уреда.
Етикет
•
•
•
•
Не слагайте тъкани с наситени цветове,
заедно с тъкани със светли цветове.
Наситените цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма за
жарсе или плетени дрехи, за да не се
свият.
Уверете се, че прането не тежи повече от
максималното тегло, посочено в
таблицата.
Сушете само пране, което е може да се
пере в барабанната сушилня. Вижте
етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма със
стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма с
ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
12
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
ИЗТОЧВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ВОДА
1
2
3
4
3
4
Можете да използвате водата от
контейнера за вода като
алтернатива на дестилирана вода
(напр. за гладене на пара). Преди
да използвате водата, премахнете
остатъците от мръсотия във
филтъра.
ПОЧИСТВАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРА
1
2
1
1
2
1
1
2
13
5
6
7
8
2
2
ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Откачете
уреда от контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
абразивни материали или
домакински телчета за почистване
на барабана.
1
Използвайте влажна кърпа за почистването.
Подсушете почистените повърхности с мека
кърпа.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте за
почистване на уреда препарати за
почистване на мебели или
препарати, които могат да
причинят корозия.
ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА
ВЪЗДУШЕН ПОТОК
Използвайте прахосмукачка, за да премахнете
мъха от отворите за въздушния поток.
ПОЧИСТВАНЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО И
КОРПУСА
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Не можете да активирате уреда.
Възможно решение
Уверете се, че главният щепсел е свързан
към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото (на
домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача между
вратата на уреда и гуменото уплътнение.
14
Проблем
Възможно решение
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене на
дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура не е
прекалено висока.
На дисплея е показано времетраене на
кратка програма.
Задайте програма за Time Drying (Време за
сушене) или Extra Dry (Много сухо).
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи за
тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако проблемът
се появи отново, се обърнете към
сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
• Зададената програма не е правилна.
• Филтърът е задръстен.
• Кондензаторът е задръстен.
• В уреда има твърде много пране.
•
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
Отворите за въздушен поток са запушени.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 540 мм (макс. 610 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратичка на
уреда
1030 мм
Макс. широчина при отворена вратичка на
уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
104 л
15
Максимален обем на зареждане
7 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
10 A
Обща консумирана мощност
2250 W
Клас на енергийна ефективност
B
Консумация на
4,30 кВч
електроенергия1)
Годишна консумация енергия2)
504 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,41 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,41 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на твърди
частици и влага, осигурено от защитното
покритие, освен в случаите, когато
оборудването с ниско напрежение не
разполага със защита срещу влага
IPX4
1) Съгласно EN 61121. 7кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна
програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при режими, използващи помалко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се
използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
СТОЙНОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
Програма
Консумация
Центрофугиране при / остатъчна
на
Време на сушене
влажност
електроенерг
ия
Cotton (Памук) 7 кг
Cupboard Dry (Сухо
за прибиране)
Iron Dry (Сухо за
гладене)
1400 оборота / 50%
115 мин.
3,77 кВч
1000 оборота / 60%
131 мин.
4,30 кВч
1400 оборота / 50%
96 мин.
3,04 кВч
1000 оборота / 60%
109 мин.
3,47 кВч
Synthetic (Синтетика) 3 кг
16
Програма
Cupboard Dry (Сухо
за прибиране)
Консумация
Центрофугиране при / остатъчна
на
Време на сушене
влажност
електроенерг
ия
1200 оборота / 40%
48 мин.
1,26 кВч
800 оборота / 50%
55 мин.
1,43 кВч
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
17
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
SIGURNOST DJECE I SLABIJIH OSOBA
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su
otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu,
preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
OPĆA SIGURNOST
•
•
18
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje, upotrijebite
komplet za okomito postavljanje. Komplet za okomito
postavljanje, dostupan kod ovlaštenog distributera, može se
upotrebljavati samo s uređajem kod kojeg je to navedeno u
uputama i za koji je on isporučen s priborom. Pažljivo ih
pročitajte prije postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili ispod
kuhinjske ploče s pravilnim razmakom (Pogledajte letak za
postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu zaključati,
kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani gdje se
uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti prekriven
tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku
postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj
postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od uređaja koji
izgaraju druga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vrate u
prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se upotrebljava
za ispušne dimove iz uređaja koji sagorijevaju plin ili neko
drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja u 7 kg
(pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili industrijske
kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije ili
poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje,
aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja,
terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u
vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta, prije sušenja
u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s postavom od
19
•
•
•
•
•
gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju
se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se koristiti
prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa
sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i prostrete sve
artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline (ciklus
hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti na temperaturi
koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice
mrežnog napajanja.
SIGURNOSNE UPUTE
POSTAVLJANJE
• Odstranite svu ambalažu
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na
kojima je temperatura manja od 5°C ili viša od
35°C.
• Provjerite je li pod u prostoriji gdje postavljate
uređaj ravan, čvrst, otporan na toplinu i čist.
• Provjerite kruži li zrak između uređaja i poda.
• Uređaj uvijek pomičite u okomitom položaju.
• Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
• Nakon što se uređaj postavi u konačan
položaj, libelom provjerite je li uređaj u ravnini.
Ako nije, podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
•
•
•
•
KORISTITE
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda, električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja uređaja.
•
•
•
SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
UPOZORENJE! Opasnost od požara
i strujnog udara.
•
•
•
•
20
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni podaci na
nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako
to nije slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim
rukama.
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je potrebno
zamijeniti osigurač u utikaču, koristite
osigurač od 13 amp. ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji imaju
podstavu ili punjenja.
Sušite isključivo rublje koje je prikladno za
sušenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi
svakog odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za uklanjanje
mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite
dodatni ciklus ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu hrane. To
može uzrokovati zdravstvene probleme za
ljude i kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u sušilici.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje
vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
ODLAGANJE
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
21
LAKI POČETAK
OPIS PROIZVODA
1
1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
2
3 Vrata uređaja
4 Primarni filtar
5 Donji pokrov s utorima za protok zraka
UPOZORENJE! Ne stavljajte
nikakve predmete na donji
pokrov
3
4
10
6 Tipke koje treba otvoriti na donjem pokrovu
7 Prilagodive nožice
9
5
8
8 Vrata kondenzatora
9 Brave vrata kondenzatora
10 Nazivna pločica
6
7
Korisnik može montirati vrata za
punjenje na suprotnu stranu. Time
se može olakšati punjenje rublja u
uređaj i vađenje iz njega, a korisno je
i u skučenim prostorima (pogledajte
posebni letak).
UPRAVLJAČKA PLOČA
9
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Tipka Uključeno/Isključeno
3 Tipka za odabir suhoće
2 Tipka za odabir programa
4 Tipka za odabir opcija
22
5 Time (Vremensko sušenje) tipka
Tipku dodirnite tako da je prst u
području sa simbolom ili nazivom
opcije. Prilikom rukovanja
upravljačkom pločom ne nosite
rukavice. Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
6 Start/Pause (Start/Pauza) tipka
7 Delay (Odgoda) tipka
8 Zaslon
9 Indikatori
Indikatori
Indikatori
Opis
Time Drying (Vrijeme sušenja)
Roditeljska zaštita
Condenser (Kondenzacijska)
Spremnik za vodu
Filtar
Trajanje programa
-
Trajanje vremena sušenja
-
Trajanje odgode početka
TABLICA PROGRAMA
Programi
Cotton (Pa‐
muk)
Synthetic (Sin‐
tetika)
Mixed (Miješa‐
no)
Punjenje (maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vrsta punjenja
Razina sušenja:
Dry (Vrlo suho),
mar)2)3),
Extra Dry (Ekstra suho),
Strong
Cupboard Dry (Suho za or‐
7kg/
Iron Dry (Suho za glačanje) 3)
Razina sušenja:
Extra Dry (Ekstra suho),
board Dry (Suho za ormar)3),
čanje)
Cup‐
Iron Dry (Suho za gla‐
Pamuk i sintetika. Program s niskom temperaturom. Pro‐
gram za osjetljivo rublje s vrućim zrakom.
3kg/
3 kg/
23
Programi
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
Vrsta punjenja
Tkanine koje je lako održavati, koje je potrebno samo
malo glačati. Rezultati sušenja mogu se razlikovati od
jedne do druge vrste tkanine. Protresite rublje prije stavl‐
janja u uređaj. Kada program završi, odmah izvadite
rublje i stavite na sušilo.
Punjenje (maks.)1) /
Oznaka tkanine
1kg (ili 5 košul‐
ja)/
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti za blago suš‐
enje. Predmete odmah izvadite po završetku programa.
1 kg
Wool (Vuna) 4)
Duvet (Poplu‐
ni)
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih popluna i jastuka (s
perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem).
3 kg/
Refresh (Osv‐
ježavanje)
Osvježava tkanine koje su bile spremljene.
1 kg
Time (Vremen‐
sko sušenje)
Uz ovaj program možete upotrebljavati opciju Time (Vre‐
mensko sušenje) i postaviti trajanje programa.
7kg/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Cotton (Pamuk) Cupboard Dry (Suho za ormar) je “Standardni program za pamuk” i
prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče po‐
trošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u dokumentu EN
61121.
4) Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka Woolmark za pranje vunenih proizvoda koji se mogu prati u
perilici, uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i proizvođača perilice.
M1221. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji, simbol Woolmark je zaštićeni trgo‐
vački znak.
OPCIJE
DRYNESS (SUŠENJE)
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje. Postoje
4 moguća odabira:
•
Extra Dry (Ekstra suho)
•
Strong Dry (Vrlo suho) (samo za Pamuk)
•
Cupboard Dry (Suho za ormar)
•
Iron Dry (Suho za glačanje)
ANTICREASE 90' (ZAŠTITA OD GUŽVANJA
90')
Standardnu fazu protiv gužvanja (30 minuta)
produžuje za 60 minuta na kraju ciklusa sušenja.
24
Ta funkcija sprječava gužvanje rublja. Rublje se
tijekom faze zaštite od gužvanja može izvaditi.
ANTICREASE 60' (ZAŠTITA OD GUŽVANJA
60')
Standardnu fazu protiv gužvanja (30 minuta)
produžuje za 30 minuta na kraju ciklusa sušenja.
Ta funkcija sprječava gužvanje rublja. Rublje se
tijekom faze zaštite od gužvanja može izvaditi.
DELICATE (NJEŽNO)
Pomoću ove opcije možete postaviti program za
sušenje osjetljivog rublja koji ima nisku
temperaturu. Ovu opciju upotrebljavajte za
tkanine koje imaju simbol
(npr. akril, viskoza).
na etiketi tkanine
trajanje programa u rasponu od minimalno 10
minuta do maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
TIME (VREMENSKO SUŠENJE)
Ova se opcija primjenjuje samo na program Time
Drying (Vrijeme sušenja). Možete postaviti
Preporučujemo vam da postavite
kratko trajanje za male količine rublja
ili za samo jedan predmet.
TABLICA OPCIJA
Anti‐
crease
90' (Zaš‐
tita od
gužvanja
90')
Programi
Cotton (Pa‐
muk)
■
Synthetic (Sin‐
tetika)
■
Mixed (Miješa‐
no)
■
Anti‐
crease
60' (Zaš‐ Delicate
tita od (Nježno)
gužvanja
60')
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
■
■
Wool (Vuna)
■
■
Duvet (Poplu‐
ni)
■
■
Refresh (Osv‐
ježavanje)
■
■
Time Drying
(Vrijeme suš‐
enja)
■
■
■
25
POSTAVKE
Pali se indikator sigurnosne blokade za djecu.
Sigurnosna blokada za djecu može
se isključiti dok program radi.
Pritisnite i istovremeno držite iste
tipke sve dok se indikator sigurnosne
blokade za djecu ne isključi.
A
B
C
D
E
F
G
A) Tipka Uključeno/Isključeno
B) Tipka za odabir programa
C) Tipka za odabir suhoće
D) Tipka za odabir opcija
E) Time (Vremensko sušenje) tipka
F) Start/Pause (Start/Pauza) tipka
G) Delay (Odgoda) tipka
FUNKCIJA SIGURNOSNE BLOKADE ZA
DJECU
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator i tipke
su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne blokade za
djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke (C) i (D).
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
ALARM UKLJUČEN/ISKLJUČEN
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih signala
pritisnite i istovremeno oko 2 sekunde držite
pritisnutima tipke (B) i (C).
PODEŠAVANJE PREOSTALE RAZINE VLAGE
U RUBLJU
Za promjenu osnovne razine preostale razine
vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke (B) i (D).
Uključuje se jedan od sljedećih indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (F) sve dok se ne uključi
indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja pritisnite i
istovremeno oko 2 sekundi držite pritisnutima
tipke (B) i (D).
PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite sljedeće
radnje:
• Obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom.
•
SVAKODNEVNA UPORABA
POKRENITE PROGRAM BEZ ODGODE
POČETKA
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
26
Pokrenite kratki program (npr. 30 minuta) s
vlažnim rubljem.
POZOR! Provjerite kada
zatvarate vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata uređaja
i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje programa.
4. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/Pauza).
Program se pokreće.
POKRETANJE PROGRAMA S ODGODOM
POČETKA
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve dok se na
zaslonu ne pojavi vrijeme odgode koje želite
postaviti.
Početak programa možete
odgoditi u rasponu od minimalno
30 minuta do maksimalno 20
sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/Pauza).
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje odgode
početka.
Kada odbrojavanje završi, program se pokreće.
PROMJENA PROGRAMA
1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
PO ZAVRŠETKU PROGRAMA
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
trepće.
•
Uključuju se indikatori
Filter (Filtar) i
Tank (Spremnik).
• Uključen je indikator Start/Pause (Start/
Pauza).
Uređaj nastavlja s radom s uključenom fazom
zaštite od gužvanja u trajanju od približno 30
minuta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka faze zaštite
od gužvanja. Mi preporučujemo, za bolje
rezultate, da rublje izvadite kada faza gotovo
završi ili u potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja završena:
•
Indikator
•
Filter (Filtar) i
Uključuju se indikatori
Tank (Spremnik).
Isključuje se indikator Start/Pause (Start/
Pauza).
Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
Otvorite vrata uređaja.
Izvadite rublje.
Zatvorite vrata uređaja.
•
1.
2.
3.
4.
je uključen, ali ne trepće.
Po završetku programa sustavno
čistite filtar i ispraznite spremnik za
vodu.
FUNKCIJA "STANJE PRIPRAVNOSTI"
Kako bi se smanjila potrošnja energije, ova
funkcija automatski isključuje uređaj:
• Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
• 5 minuta nakon kraja programa pranja.
SAVJETI
PRIPREMA RUBLJA
• Zatvorite patentne zatvarače.
• Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.
• Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr.
vrpce na pregačama). Zavežite ih prije
pokretanja programa.
• Izvadite sve predmete iz džepova.
• Ako predmet ima unutarnji sloj od pamuka,
preokrenite ga. Pamučni sloj uvijek mora biti s
vanjske strane
• Preporučujemo vam da postavite ispravan
program koji odgovara vrsti tkanine u uređaju.
•
•
•
•
Tkanine jarkih boja ne stavljajte zajedno sa
svijetlim tkaninama. Jarke bi boje mogle
izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program za
pamučni žersej i pleteninu kako bi se spriječilo
sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća od
maksimalne težine navedene u tablici
programa.
Sušite isključivo rublje koje je prikladno za
sušenje u sušilici. Pogledajte etiketu na
odjeći.
27
Etiketa
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program sa standard‐
nom temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s niskom tem‐
peraturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE FILTRA
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
1
2
Vodu iz spremnika za vodu možete
upotrebljavati kao alternativu
destiliranoj vodi (npr. za glačanje na
paru). Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
28
3
4
ČIŠĆENJE KONDENZATORA
1
2
3
4
1
1
2
1
1
5
6
2
7
8
2
2
ČIŠĆENJE BUBNJA
UPOZORENJE! Prije čišćenja
uređaja izvucite utikač iz utičnice.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene
površine osušite mekanom krpom.
POZOR! Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za čišćenje
koja bi mogla uzrokovati koroziju.
Koristite obični neutralni deterdžent za čišćenje
unutarnje površine i rebara bubnja. Očišćene
površine osušite mekanom krpom.
POZOR! Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za čišćenje
bubnja.
1
ČIŠĆENJE OTVORA ZA VENTILACIJU
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
ČIŠĆENJE UPRAVLJAČKE PLOČE I KUĆIŠTA
Koristite obični neutralni sapun za čišćenje
upravljačke ploče i kućišta.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Ne možete uključiti uređaj.
Moguće rješenje
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uklju‐
čen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima (kuć‐
na instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
29
Problem
Moguće rješenje
Provjerite da rublje nije zaglavljeno između
vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pri‐
tisnite Start/Pause (Start/Pauza) za ponovno
pokretanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog progra‐
ma. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajanju pro‐
grama.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugirajte
rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije previso‐
ka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog pro‐
grama.
Postavite program Time Drying (Vrijeme suš‐
enja) ili Extra Dry (Ekstra suho).
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isključite i
ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi pro‐
gram. Ako i dalje dolazi do kvara, kontaktirajte
servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu zadovoljavajući
• Postavljeni program nije ispravan.
• Filtar je začepljen.
• Kondenzator je začepljen.
• U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
TEHNIČKI PODACI
30
širina x visina x dubina
850 x 600 x 540 mm (maksimalno 610 mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1030 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
104 l
Maksimalna količina punjenja
7 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
10 A
Ukupna snaga
2250 W
Klasa energetske učinkovitosti
Potrošnja
B
4,30 kWh
1)
Godišnja potrošnja energije2)
504 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,41 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off" (isklj.)
0,41 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica i
vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim
na mjestima gdje niskonaponska oprema
nema zaštitu od vlage
IPX4
1) Prema EN 61121. 7kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom progra‐
mu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ci‐
klusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).
POTROŠNJA
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme sušenja
Potrošnja
Cotton (Pamuk) 7 kg
Cupboard Dry (Suho
za ormar)
Iron Dry (Suho za gla‐
čanje)
1400 rpm / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 rpm / 60%
131 min.
4,30 kWh
1400 rpm / 50%
96 min.
3,04 kWh
1000 rpm / 60%
109 min.
3,47 kWh
1200 rpm / 40%
48 min.
1,26 kWh
800 rpm / 50%
55 min.
1,43 kWh
Synthetic (Sintetika) 3 kg
Cupboard Dry (Suho
za ormar)
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu
za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih
uređaja. Uređaje označene simbolom
bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod
odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktirajte nadležnu službu.
ne
31
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a
gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen
az útmutatót.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
32
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején szeretné
elhelyezni, használja az összeépítő készletet. Az összeépítő
készlet hivatalos márkakereskedőnél szerezhető be, és
kizárólag a tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és használat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
előtt olvassa el figyelmesen (lásd az üzembe helyezési
útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy
olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon
található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható
ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne
zárja el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat elégető
készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó gázok
visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe,
mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből létrejövő füstgáz
elvezetésére szolgál. (ha van)
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 7
kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden használat
előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj,
aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin,
viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra
33
•
•
•
•
•
•
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógépben
szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák,
vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs
darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl. öngyújtót és
gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot
gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 35
°C felett van.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló vízszintes,
sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék és a padló között.
• A készüléket mindig függőleges helyzetben
mozgassa.
• A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában
ellenőrizze a felület vízszintességét
vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen
vízszintes, a lábak emelésével vagy
34
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
VIGYÁZAT! Tűz- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati
kábelt és a csatlakozódugót.
•
•
Kizárólag az Egyesült Királyságban és
Írországban érvényes. A készülék egy 13
amperes hálózati csatlakozódugóval
rendelkezik. Ha szükségessé válik a
biztosíték cseréje a hálózati
csatlakozódugóban, akkor egy 13 amperes
ASTA (BS 1362) biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
•
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és kedvenc
állatok készülékben rekedését.
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Személyi sérülés,
áramütés, tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kizárólag háztartási célra
használja.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek
gépi szárítása engedélyezett. Kövesse a
ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval
mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy
öblítőprogramot, mielőtt elindítja a
szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált vizéből, és
ne használja fel ételkészítéshez.
Egészségügyi kockázatot jelent az emberek
és a házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
•
•
A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
ÁRTALMATLANÍTÁS
VIGYÁZAT! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
35
EGYSZERŰ INDÍTÁS
TERMÉKLEÍRÁS
1
1 Víztartály
2 Kezelőpanel
2
3 Készülék ajtaja
4 Elsődleges szűrő
5 Alsó burkolat levegőnyílásokkal
4
VIGYÁZAT! Ne tegyen
semmilyen tárgyat az alsó
burkolatra.
5
6 Gombok az alsó burkolat kinyitásához
7 Állítható lábak
3
10
9
8
8 Kondenzátor ajtaja
9 Kondenzátor ajtajának záróelemei
6
7
10 Adattábla
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal könnyen
behelyezheti és eltávolíthatja a
ruhaneműt akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte (lásd a
külön mellékelt lapon).
KEZELŐPANEL
9
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Be/Ki gomb
3 Szárazsági fokválasztás érintőgomb
2 Programválasztás érintőgomb
4 Kiegészítő funkcióválasztás érintőgomb
36
5 Time (Idővezérelt szárítás) érintőgomb
6 Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgomb
Érintse meg ujjával a kiegészítő
funkció nevét vagy szimbólumát
viselő érintőgombokat. Ne viseljen a
kezelőpanel megérintésekor
kesztyűt. Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz legyen.
7 Delay (Késleltetés) érintőgomb
8 Kijelző
9 Visszajelzők
Visszajelzők
Visszajelzők
Megnevezés
Idővezérelt szárítás
Gyerekzár
Kondenzátor
Víztartály
Szűrő
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Cotton (Pa‐
mut)
Synthetic
(Műszál)
Mixed (Gyors
mix)
Max. töltet1) / Any‐
agfajta jelzése
Töltet típusa
Szárítási fokozat:
Extra Dry (Extra száraz),
Dry (Nagyon száraz),
záraz)2)3),
Strong
Cupboard Dry (Szekrénys‐
7 kg/
Iron Dry (Vasalószáraz) 3)
Szárítási fokozat:
Extra Dry (Extra száraz),
board Dry (Szekrényszáraz)3),
az)
Cup‐
Iron Dry (Vasalószár‐
Pamut és műszálas szövetek. Alacsony hőmérsékletű
program. Kímélő program meleg levegővel.
3 kg/
3 kg/
37
Programok
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
Töltet típusa
Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást
igényelnek. A szárítás hatékonysága a ruhanemű anya‐
gától függően eltérhet. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket. A program vége után haladékta‐
lanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
Max. töltet1) / Any‐
agfajta jelzése
1 kg (vagy 5
ing)/
Gyapjú anyagok. Moshatú gyapjú anyagok kíméletes
szárítása. A darabokat a program vége után haladéktala‐
nul vegye ki a gépből.
1 kg
Wool (Gyapjú) 4)
Duvet (Takaró)
Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehe‐
ly vagy szintetikus töltésű) szárításához.
3 kg/
Refresh (Fris‐
sítés)
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak.
1 kg
Time (Időve‐
zérelt szárítás)
Ezzel a programmal használhatja a Time (Idővezérelt
szárítás) funkciót, és beállíthatja a program időtartamát.
7 kg/
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) A
Cotton (Pamut) Cupboard Dry (Szekrényszáraz) program a „Szabványos Pamut program”,
mely a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás
szempontjából a leghatékonyabb program.
3) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú dokumen‐
tumban megadott vizsgálatok számára.
4) A Woolmark Company ennek a gépnek a gyapjúszárító ciklusát jóváhagyta a géppel mosható
gyapjú termékek gépi szárítására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása és szárítása a ruhanemű
kezelési címkéjén szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítások szerint történik. M1221. Az
Egyesült Királyságban, Írországban, Hongkongban és Indiában a Woolmark szimbólum minőségta‐
núsító védjegy funkciót tölt be.
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
DRYNESS (SZÁRAZSÁG)
Ez a funkció fokozza a szárítás hatásfokát. 4
beállítás közül választhat:
•
•
Extra Dry (Extra száraz)
Strong Dry (Nagyon száraz) (csak Pamut
esetén)
•
Cupboard Dry (Szekrényszáraz)
•
Iron Dry (Vasalószáraz)
38
ANTICREASE 90' (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS
90')
A szárítási ciklus végén megnöveli a normál
gyűrődésmentesítési fázis (30 perc) idejét 60
perccel. Ez a funkció megelőzi a ruhanemű
gyűrődését. A szárított ruha a gyűrődésmentesítő
fázis alatt kivehető.
ANTICREASE 60' (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS
60')
A szárítási ciklus végén megnöveli a normál
gyűrődésmentesítési fázis (30 perc) idejét 30
perccel. Ez a funkció megelőzi a ruhanemű
gyűrődését. A szárított ruha a gyűrődésmentesítő
fázis alatt kivehető.
DELICATE (KÍMÉLŐ)
Ezzel a kiegészítő funkcióval alacsony
hőmérsékletű, kímélő szárítást állíthat be. A
kiegészítő funkciót olyan textíliákhoz (pl. akril,
program 10 perc és 2 óra közötti időtartamra
állítható be. Az időtartam beállítása a
készülékben levő ruha mennyiségétől függ.
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű
ruha vagy csak egyetlen darab
esetén rövid időtartamot állítson be.
viszkóz) használja, melyek kezelési címkéjén
szimbólum található.
TIME (IDŐVEZÉRELT SZÁRÍTÁS)
Ez a kiegészítő funkció csak a Time Drying
(Idővezérelt szárítás) programnál használható. A
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK TÁBLÁZATA
Anti‐
crease
90'
(Gyűrő‐
désmen‐
tesítés
90')
Programok
Cotton (Pa‐
mut)
■
Synthetic
(Műszál)
■
Mixed (Gyors
mix)
■
Anti‐
crease
60'
Delicate
(Gyűrő‐
(Kímélő)
désmen‐
tesítés
60')
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
■
■
Wool (Gyapjú)
■
■
Duvet (Takaró)
■
■
Refresh (Fris‐
sítés)
■
■
Time Drying
(Idővezérelt
szárítás)
■
■
■
39
BEÁLLÍTÁSOK
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A
B
C
D
E
F
A gyerekzár kiegészítő funkció a
program működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg, és
egyidejűleg tartsa megnyomva
ugyanezeket az érintőgombokat,
amíg a gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
G
A) Be/Ki gomb
B) Programválasztás érintőgomb
C) Szárazsági fokválasztás érintőgomb
D) Kiegészítő funkcióválasztás érintőgomb
E) Time (Idővezérelt szárítás) érintőgomb
F) Start/Pause (Indítás / Szünet) érintőgomb
G) Delay (Késleltetés) érintőgomb
GYEREKZÁR FUNKCIÓ
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza a
gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program működik. A
programgomb és az érintőgombok le vannak
zárva.
Csak a be/ki gomb nincs lezárva.
A gyerekzár kiegészítő funkció aktiválása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa megérintve
a (C) és (D) érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
HANGJELZÉS BE/KI
A hangjelzések ki/bekapcsolására egyidejűleg 2
másodpercre nyomja meg a (B) és a (C) gombot.
A RUHANEMŰ FENNMARADÓ NEDVESSÉGI
FOKÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (B) és (D) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani kezd:
•
a maximálisan száraz ruhanemű
•
a szárazabb ruhanemű
•
a normál szárazságú ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (F), amíg
világítani nem kezd a megfelelő szint
visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez egyidejűleg 2
másodpercre nyomja meg a (B) és a (D)
gombot.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első használata előtt végezze el az
alábbi lépéseket:
• Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy nedves
ruhával.
NAPI HASZNÁLAT
EGY PROGRAM KÉSLELTETETT INDÍTÁS
NÉLKÜLI INDÍTÁSA
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
40
•
Nedves ruhaneművel indítson el egy rövid
(pl.: 30 perc hosszúságú) programot.
FIGYELMEZTETÉS! Az ajtó
becsukásakor ügyeljen arra,
hogy ne csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi tömítés
közé.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
4. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgombot.
A program elindul.
EGY PROGRAM KÉSLELTETETT INDÍTÁSSAL
VALÓ INDÍTÁSA
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás
gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó
késleltetési idő meg nem jelenik.
A program indítása 30 perc és
20 óra között késleltethető.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett indítás
visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
EGY PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.
MIUTÁN A PROGRAM VÉGET ÉRT
Amikor a program befejeződött:
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
•
A
visszajelző villog.
•
Megjelenik a
Filter (Szűrő) és
Tank
(Tartály) visszajelző.
• Világít a Start/Pause (Indítás / Szünet)
visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal folytatja
a működést kb. további 30 percen keresztül.
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a
gyűrődéseket a ruhából.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is kiveheti
a ruhát. A jobb eredmény elérése érdekében azt
javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt,
vagy közvetlenül a befejezés után vegye ki a
készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis befejeződött:
•
Világít, de nem villog a
•
Filter (Szűrő) és
Tank
Megjelenik a
(Tartály) visszajelző.
A Start/Pause (Indítás / Szünet) visszajelző
kialszik.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
Nyissa ki a készülék ajtaját.
Szedje ki a ruhaneműt.
Csukja be a készülék ajtaját.
•
1.
2.
3.
4.
visszajelző.
Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és
ürítse ki a víztartályt a program
befejezése után.
KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez
a funkció az alábbi esetekben automatikusan
kikapcsolja a készüléket:
• 5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
• A program befejezése után 5 perccel.
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE
• Húzza be a cipzárakat.
• Gombolja be a paplanhuzatokat.
• A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg ezeket.
• Mindent távolítson el a zsebekből.
• Amennyiben egy ruhadarab belső rétege
gyapjúból készült, fordítsa azt ki. Fontos, hogy
a gyapjúréteg mindig kívül legyen
•
•
•
•
Javasoljuk, hogy a készülékben levő anyagok
fajtájának megfelelő programot állítson be.
Ne töltsön a készülékbe erős színű textíliákat
halvány színű darabokkal együtt. Lehetséges,
hogy a textíliák erős színei engednek.
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz, hogy ne
menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne legyen
nagyobb, mint a programtáblázatban
megadott maximális érték.
41
•
Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek
gépi szárítása engedélyezett. További
Kezelési címke
információkért olvassa el a ruhadarabok
kezelési címkéjén található útmutatásokat.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy normál
hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy alacsony
hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
A VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE
1
42
2
3
4
A víztartályban levő víz a desztillált
víz helyettesítésére használható, pl.
gőzöléses vasaláshoz. A víz
felhasználása előtt távolítsa el belőle
a szennyeződéseket egy szűrő
segítségével.
A KONDENZÁTOR EGYSÉG TISZTÍTÁSA
1
2
3
4
1
1
2
1
1
5
6
2
7
8
2
2
A DOB TISZTÍTÁSA
VIGYÁZAT! A tisztítás megkezdése
előtt húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha
ruhával.
FIGYELMEZTETÉS! A dob
tisztításához ne használjon
súrolószert vagy drótszivacsot.
1
A tisztításhoz használjon nedves kendőt. A
megtisztított felületeket törölje szárazra egy puha
ruhával.
FIGYELMEZTETÉS! A tisztításhoz
ne használjon bútortísztító szert
vagy olyan vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
LEVEGŐNYÍLÁSOK TISZTÍTÁSA
Porszívó segítségével távolítsa el a szöszöket a
levegőnyílásokból.
A KEZELŐPANEL ÉS A BURKOLAT
TISZTÍTÁSA
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa meg.
43
HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen
dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítékszekrény‐
ben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e
csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyese.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a be‐
töltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A pro‐
gram ismételt elindításához nyomja meg a
Start/Pause (Indítás / Szünet) gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a pro‐
gramhoz. 1)
Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya
megfelel-e a program időtartamának.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centri‐
fugálja ki a ruhaneműt a mosógépben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete
nem túl magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a pro‐
gramhoz.
Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt szárítás)
vagy a Extra Dry (Extra száraz) programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja
ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók alka‐
lmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indítson el
egy új programot. Ha a probléma ismét jelent‐
kezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
Ha nem elégedett a szárítás eredményével
• A beállított program nem volt megfelelő.
• A szűrő eltömődött.
• A kondenzátor eltömődött.
• Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
44
•
•
•
A dob elszennyeződött.
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
helytelen.
A levegőnyílások eltömődtek.
MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 540 mm (maximális 610 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mellett
1030 mm
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
104 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
7 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2250 W
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás1)
4,30 kWh
Éves energiafogyasztás2)
504 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesítmény‐
felvétele
0,41 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvétele
0,41 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása
elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, ki‐
véve ahol az alacsony feszültségű részeket
nem védi ez burkolat
IPX4
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 7 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és ré‐
szleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok energiafel‐
használásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati módjától
((EU) RENDELET száma: 392/2012).
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program-
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Szárítási idő
Villamosener‐
gia-fogyasztás
Cotton (Pamut) 7 kg
Cupboard Dry (Szek‐
rényszáraz)
1400 fordulat/perc / 50%
115 perc
3,77 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
131 perc
4,30 kWh
45
ProgramIron Dry (Vasalószár‐
az)
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Szárítási idő
Villamosener‐
gia-fogyasztás
1400 fordulat/perc / 50%
96 perc
3,04 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
109 perc
3,47 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
48 perc
1,26 kWh
800 fordulat/perc / 50%
55 perc
1,43 kWh
Synthetic (Műszál) 3 kg
Cupboard Dry (Szek‐
rényszáraz)
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
tiltó
46
*
47
136932790-B-282014
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement