Electrolux TE1120 User manual

Electrolux TE1120 User manual
TE1120
HU
PL
SK
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Szárítógép
Suszarka
Sušička
2
24
46
FIGYELEM: Mielőtt használatba venné
a készüléket, olvassa el az útmutatót.
Az eredeti útmutató fordítása.
UWAGA: przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy
przeczytać instrukcję obsługi.
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
obsługi.
POZOR: Pred použitím spotrebiča si
prečítajte návod na použitie.
Preklad pôvodného návodu na
použitie.
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.............................................................................. 3
2. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 9
3. TARTOZÉKOK................................................................................................. 10
4. KEZELŐPANEL................................................................................................11
5. ÉRMÉVEL MŰKÖDTETETT KÉSZÜLÉKEK.................................................... 12
6. PROGRAMTÁBLÁZAT..................................................................................... 12
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................13
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................14
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 14
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................16
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................17
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 20
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 22
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Üzembe helyezés
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési
útmutatóban foglaltakat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a készülék szállítás közben stabil
helyzetben legyen.
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült
készüléket.
Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
A készüléket mindig függőleges helyzetben
mozgassa.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol
a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 35 °C felett van.
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésének
helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a
készülék és a padló között.
A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
A készülék végleges elhelyezési pozíciójában
ellenőrizze a felület vízszintességét vízmértékkel. Ha
a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével
vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.
MAGYAR
•
•
•
•
•
Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt üzembe helyezési, karbantartási vagy javítási
munkát végezne, és ne kösse vissza, mielőtt minden
munkát el nem végzett.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
1.3 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező megfelelően földelni. A gyártó
nem felel a helytelenül kialakított földelő áramkör által
okozott problémákért.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos
adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram
paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett
aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a
hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A
kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a
csatlakozódugót.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Kizárólag az Egyesült Királyságban és Írországban
érvényes. A készülék egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha szükségessé válik
a biztosíték cseréje a hálózati csatlakozódugóban,
akkor egy 13 amperes ASTA (BS 1362) biztosítékra
cserélje.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
1.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés
vagy a készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
•
•
•
•
•
•
•
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabokat,
melyek külső huzatanyaga megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi
szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki,
még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált vizéből, és ne
használja fel ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a házi kedvencek
számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe
tenni, amelyből csöpög a víz.
1.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély.
•
7
Látható LED-es sugárzás, ne nézzen közvetlenül a
fénysugárba.
8
www.electrolux.com
•
•
A készülékben használt izzó, illetve halogén lámpa
olyan típusú, amely nem alkalmas szobai világításra.
A belső világítás cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
1.6 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
1.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza
gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.
1.8 Szerviz
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
Kizárólag az eredeti alkatrészekkel biztosítható a
készülék biztonsági szabványoknak való megfelelése.
A jótállás kizárólag az olyan javításokra terjed ki,
melyeket az Electrolux által meghatalmazott szerviz
szakemberek végeztek el.
MAGYAR
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
Víztartály
Kezelőpanel
Belső világítás
Készülék ajtaja
Szűrő
Kondenzátor ajtajának gombja
Levegőnyílások
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és
eltávolíthatja a ruhaneműt
akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt
lapon).
8
9
10
11
12
Állítható lábak
Kondenzátor ajtaja
Kondenzátor fedele
Kondenzátor fedelének záróelemei
Adattábla
9
10
www.electrolux.com
3. TARTOZÉKOK
3.1 Összeépítő készlet
víztartály ürítése önműködően történik. A
víztartálynak a készülékben kell
maradnia.
A felszerelt tömlő padlószinttől mért
magassága minimum 50 cm, maximum 1
m lehet. A tömlő nem képezhet hurkot.
Ha szükséges, csökkentse a tömlő
hosszát.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
3.3 Lábazat a fiókkal
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Az összeépítő készlet kizá‐
rólag a mellékelt tájékozta‐
tóban felsorolt mosógépek‐
hez használható. Lásd a
mellékelt tájékoztatót.
Figyelmesen olvassa el a
tartozékhoz mellékelt hasz‐
nálati utasítást.
3.2 Vízelvezető készlet
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
A készülék magasabb elhelyezésére
szolgál. Ily módon a ruhanemű betöltése
és kivétele kényelmesebb lesz.
A fiókot használhatja ruhanemű
tárolására, pl.: törölközők, tisztítószerek
és hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél (csak meghatározott
szárítógép modellekhez használható)
Tartozék a kondenzvíz mosdóba,
szifonba, lefolyóba stb. történő
elvezetéséhez. Üzembe helyezés után a
MAGYAR
3.4 Érmével működtetett
készülék
4. KEZELŐPANEL
1
6
2
5
1 Programválasztó
2 Kijelző
3
Start/Pause (Indítás / Szünet)
gomb
4 Kiegészítő funkciók gomb
4.1 Kijelző
11
Amikor a készülék nyilvános helyen van
felszerelve, egy érmével működtethető
készülékhez lehet csatlakoztatni.
4
3
5 Programkijelzők
6
BE / KI gomb a következővel:
Automatikus kikapcsolás funkció
12
www.electrolux.com
Szimbólum a kijelzőn
Szimbólum leírása
fél töltet
szárazsági fok - extra száraz
szárazsági fok - szekrényszáraz
szárazsági fok - vasalószáraz
visszajelző: eressze le a vizet a víztartályból
visszajelző: tisztítsa meg a szűrőt
visszajelző: ellenőrizze a hőcserélőt
visszajelző: szárítási fázis
visszajelző: hűtési fázis
visszajelző: gyűrődésmentesítő fázis
idővezérelt szárítás be
ciklusidő jelzés
időbeállítás (5 perces lépésekben)
5. ÉRMÉVEL MŰKÖDTETETT KÉSZÜLÉKEK
1. Helyezzen be megfelelő mennyiségű
érmét. Az érmék behelyezésével az
érmeszámláló kijelzője visszaszámol
„00”-ig, és ekkor a készülék készen
áll a használatra.
2. Nyomja meg a
Start/Pause
(Indítás / Szünet) gombot a készülék
elindításához.
6. PROGRAMTÁBLÁZAT
Kétféle program létezik: automatikus
vagy idővezérelt program.
leállnak a gyárilag beállított vagy
kiválasztott időtartam leteltekor.
Az automatikus programok
nedvességérzékeléssel rendelkeznek, és
leállnak a beállított szárazsági fok
elérésekor.
Az alábbi táblázatban a rendelkezésre
álló programok és azok rövid ismertetése
látható:
Az idővezérelt programok nem
rendelkeznek nedvességérzékeléssel, és
MAGYAR
Automatikus prog‐
ramok
Eco
2)
Normál
Alacsony
Töltet1)
13
Megnevezés
8 kg
Pamut és frottír - az energiafogyasztás
szempontjából a leghatékonyabb.
Normál/közepes hőmérséklet.
A program leáll a gyárilag beállított szá‐
razsági fok/kiválasztott opció elérésekor
(Extra száraz, Szekrényszáraz, Vasaló‐
száraz).
8 kg
Pamut és frottír.
Normál/közepes hőmérséklet.
A program leáll a gyárilag beállított szá‐
razsági fok/kiválasztott opció elérésekor
(Extra száraz, Szekrényszáraz, Vasaló‐
száraz).
3,5 kg
Műszálas (példák műszálas szövetekre:
poliészter, poliamid, poliakril és elasztán),
viszkóz, polycotton és kényes textíliák.
Alacsony hőmérséklet.
A program leáll a gyárilag beállított szá‐
razsági fok/kiválasztott opció elérésekor
(Extra száraz, Szekrényszáraz, Vasaló‐
száraz).
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) A
Pamut Eco program a „Szabványos Pamut program”, mely a nedves, normál pa‐
mut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás szempontjából
a leghatékonyabb program.
Idővezérelt prog‐
ramok
Normál
Alacsony
Megnevezés
Pamut és frottír.
Különböző szárítási időtartamok választhatók ki.
A program leáll, ha az időtartam letelik.
Műszálas (példák műszálas szövetekre: poliészter, poliamid,
poliakril és elasztán), viszkóz, polycotton és kényes textíliák.
Különböző szárítási időtartamok választhatók ki.
A program leáll, ha az időtartam letelik.
Ágyterítők, takarók és ágyneműk szellőztetése.
Szellőztetés A program leáll, ha az időtartam letelik.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1
Fél töltet
Ezt a kiegészítő funkciót akkor használja,
ha fél töltetnyi ruhát szeretne szárítani.
7.2
Extra száraz
Ez a kiegészítő funkció biztosítja a
ruhanemű extra száraz állapotát.
14
www.electrolux.com
7.3
Szekrényszáraz
Ez a kiegészítő funkció biztosítja, hogy
szárítás után a ruhanemű tárolásra
készen álljon.
7.4
Vasalószáraz
Ez a kiegészítő funkció biztosítja, hogy
szárítás után a ruhanemű vasalásra
készen álljon.
7.5
meghosszabbítja 90 percre. Ez a
kiegészítő funkció megelőzi a ruhanemű
gyűrődését. A szárított ruha a
gyűrődésgátló fázis alatt kivehető.
7.6
Idő
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a
szárítás időtartamát 5 perces lépésekben
módosítsa.
Ápolás
A szárítási ciklus végén működésbe lépő
gyűrődésgátló fázist (30 perc)
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első használata előtt végezze
el az alábbi lépéseket:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Ne töltsön a készülékbe erős színű
textíliákat halvány színű darabokkal
Kezelési címke
•
•
•
együtt. Lehetséges, hogy a textíliák
erős színei engednek.
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz,
hogy ne menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne
legyen nagyobb, mint a
programtáblázatban megadott
maximális érték.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
normál hőmérsékletű programot.
MAGYAR
Kezelési címke
15
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
alacsony hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
9.2 A mosnivaló betöltése
9.5 Program kiválasztása
VIGYÁZAT!
Ne gyűrje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi tömítés
közé.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Helyezze be tömörítés nélkül a
ruhaneműt.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
9.3 A készülék bekapcsolása
A készülék bekapcsolása:
Nyomja meg a
BE / KI gombot.
A készülék bekapcsolt állapotában
néhány visszajelző világít a kijelzőn.
9.4 Automatikus kikapcsolás
funkció
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében az Automatikus kikapcsolás
funkció az alábbi esetekben
automatikusan kikapcsolja a készüléket:
•
•
Start/Pause (Indítás /
ha a
Szünet) gombot nem nyomja meg 5
percen belül.
a program vége után 5 perccel.
A készülék bekapcsolásához nyomja
BE / KI gombot.
meg a
A készülék bekapcsolt állapotában
néhány visszajelző világít a kijelzőn.
Fordítsa a programválasztó gombot a
kívánt programnak megfelelő állásba.
A program befejezési ideje megjelenik a
kijelzőn.
9.6 Kiegészítő funkciók
A kiválasztott programhoz egy vagy több
speciális kiegészítő funkciót is beállíthat.
A
kiegészítő funkció be- vagy
kikapcsolásához nyomja meg a
megfelelő funkciógombot .
A kiegészítő funkció bekapcsolása után
a nyomógomb feletti LED vagy a kijelzőn
a nyomógombhoz tartozó szimbólum
világít.
9.7 A program indítása
A program indítása:
16
www.electrolux.com
Ha a szárítási ciklus befejeződött, a
szimbólum vilogni kezd a kijelzőn,
valamint kb. egy percen keresztül
szaggatott hangjelzés hallható.
Nyomja meg a
Start/Pause
(Indítás / Szünet) gombot.
A készülék működni kezd, és a gomb
feletti LED villogása folyamatos
világításba lép át.
9.8 Programváltás
Program váltása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
BE / KI gombot.
meg a
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
Ha nem kapcsolja ki a
készüléket, kezdetét veszi a
gyűrődésmentesítő fázis. A
szárított ruha ezen fázis alatt
kivehető.
A ruhanemű eltávolítása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
BE / KI gombot 2
másodpercig.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
meg ismét a
BE / KI gombot.
3. Állítson be egy új programot.
9.9 Program vége
Minden szárítási ciklus után
tisztítsa meg a szűrőt, és
ürítse ki a víztartályt. (Lásd
az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
című fejezetet.)
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
10.2 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
•
•
•
•
•
Szárítás előtt centrifugálja ki jól a
szárításra váró ruhákat.
A programtáblázatban megadott
töltetmennyiségeket alkalmazza.
Tisztítsa meg a szűrőt minden
szárítási ciklus után.
A mosáshoz és szárításhoz ne
használjon öblítőszert. A
szárítógépben a ruhanemű
automatikusan puhává válik.
A kondenzvíz felhasználható
desztillált vízként, pl. gőzvasalóban.
Ha szükséges, a felhasználás előtt
tisztítsa meg a kondenzvizet (pl.
teaszűrővel) az esetleges apró
bolyhok eltávolítása érdekében.
A készülék alján lévő levegőnyílások
legyenek mindig tiszták.
Ellenőrizze, hogy a készülék felállítási
helyén megfelelő-e a légáramlás.
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Válasszon ki egyet a rendelkezésre
álló programok közül.
4. Tartsa lenyomva egyszerre a
töltet és
Szekrényszáraz
gombot.
Az alábbi szimbólumok egyike
megjelenik a kijelzőn:
- a maximálisan száraz
ruhanemű
Fél
MAGYAR
- a szárazabb ruhanemű
- a normál szárazságú
ruhanemű
5. A beállítás tárolásához egyszerre
nyomja meg körülbelül 2
4. Tartsa lenyomva egyszerre a
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Válasszon ki egyet a rendelkezésre
álló programok közül.
Fél
töltet és
Vasalószáraz gombot.
Két eset lehetséges:
•
a Víztartály visszajelző:
világít,
és a
szimbólum
megjelenik - a víztartályvisszajelző tartósan be van
kapcsolva
Fél töltet és
másodpercre a
Szekrényszáraz gombot.
10.3 A Víztartály visszajelző
kikapcsolása
17
•
a Víztartály visszajelző:
nem
világít, és a
szimbólum
megjelenik - a víztartályvisszajelző tartósan ki van
kapcsolva
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
A
Szűrő szimbólum minden ciklus
végén megjelenik a kijelzőn, és a szűrőt
meg kell tisztítani.
Amikor a
szimbólum
villog a kijelzőn, a szűrő
hiányzik. A szárítógép nem
indítható el.
A szűrő összegyűjti a
bolyhokat. A bolyhok a
szárítógépben történő
szárítás közben keletkeznek.
3. Nyissa ki a szűrőt.
A szűrő megtisztításához:
1. Nyissa ki az ajtót. Húzza ki a szűrőt.
4. Nedves kézzel tisztítsa meg a szűrőt.
2. Nyomja meg a gombot.
18
www.electrolux.com
Víztartály szimbólum világít a
kijelzőn, és a víztartályt ki kell üríteni.
A víztartály ürítése:
1. Húzza ki, és tartsa vízszintes
helyzetben a víztartályt.
5. Szükség esetén tisztítsa meg a
szűrőt folyó melegvíz alatt egy
kefével és/vagy porszívó
segítségével. Zárja be a szűrőt.
6. Amennyiben szükséges, távolítsa el
a bolyhot a szűrőtartóból és a
tömítésből is. Porszívót is
használhat. Helyezze vissza a szűrőt
a tartóba.
2. Vegye ki a műanyag csatlakozót, és
eressze le a vizet a mosdóba vagy
megfelelő edénybe.
3. Tegye vissza a műanyag csatlakozót,
és helyezze vissza a víztartályt.
4. A program folytatásához nyomja meg
Start/Pause (Indítás /
a
Szünet) gombot.
11.3 A kondenzátoregység
tisztítása
Ha a
Kondenzátor szimbólum villog
a kijelzőn, a kondenzátort (hűtőegységet)
és rekeszét meg kell tisztítani.
A kondenzátor és rekeszének tisztítása:
1. Nyissa ki az ajtót.
2. A kondenzátor ajtajának kinyitásához
mozgassa az ajtónyílás aljánál lévő
kioldó gombot.
11.2 A víztartály ürítése
Minden szárítási ciklus után ürítse ki a
kondenzvíztartályt.
Ha a kondenzvíztartály megtelik, a
program automatikusan megszakad. A
MAGYAR
19
3. A kondenzátor fedelének nyitásához
forgassa el a két reteszt.
7. Helyezze vissza a kondenzátort az
alsó rekeszbe.
8. Csukja le a kondenzátor fedelét.
9. Kattanásig forgassa vissza a két
reteszt.
10. Zárja be a kondenzátor ajtaját.
11.4 A dob tisztítása
4. Hajtsa le a kondenzátor fedelét.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
5. A fogantyúnál fogva húzza ki a
kondenzátort az alsó rekeszből. A
kondenzátort vízszintesen
mozgassa, hogy a maradék víz ne
ömöljön ki.
VIGYÁZAT!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
6. Egy mosdó vagy lefolyó fölött
függőleges helyzetbe fordítva
tisztítsa meg a kondenzátort.
Alaposan öblítse át kézi zuhany
segítségével.
VIGYÁZAT!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
20
www.electrolux.com
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Hibajelen‐
ség 1)
Lehetséges ok
Javítási mód
A szárítógépet nem csatlakoztat‐ Csatlakoztassa a készüléket a
ta az elektromos hálózathoz.
hálózathoz. Ellenőrizze a biztosí‐
tékot a biztosítékszekrényben
(otthoni elhelyezés).
A szárítógép
nem működik.
A betöltőajtó nyitva van.
Zárja be a betöltőajtót.
Nem nyomta meg a
gombot.
Nyomja meg a
bot.
BE / KI
BE / KI gom‐
Nem nyomta meg a
Start/ Nyomja meg a
Start/
Pause (Indítás / Szünet) gombot. Pause (Indítás / Szünet) gombot.
A készülék készenléti állapotban Nyomja meg a
van.
bot.
A szűrő hiányzik vagy nincs
megfelelően a helyén.
BE / KI gom‐
A szűrőt megfelelő pozícióban
tegye a helyére.
Az E59 hibakód jelenik meg a ki‐ Vegye ki a töltet egy részét. So‐
jelzőn - a szárítógép túl van ter‐ ha ne lépje túl a megengedett
helve.
legnagyobb töltetet.
Nem megfelelő programot vá‐
lasztott.
Válassza ki a megfelelő progra‐
mot. 2)
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt. 3)
Túl sok ruhát helyezett be.
Soha ne lépje túl a megengedett
legnagyobb töltetet.
A szellőzőnyíláson lévő rács el‐
Nem kielégítő
szárítási hatás‐ tömődött.
fok.
A dobban levő páratartalom-ér‐
zékelő elszennyeződött.
Tisztítsa meg a készülék alján
lévő szellőzőnyílások rácsait.
Tisztítsa meg a dob elülső felüle‐
tét.
A ruhanemű fennmaradó ned‐
vességi fokának beállítása hely‐
telen.
Állítsa be megfelelően a ruhane‐
mű fennmaradó nedvességi fo‐
kát. 4)
A kondenzátor eltömődött.
Tisztítsa meg a kondenzátort. 3)
MAGYAR
Hibajelen‐
ség 1)
Nem záródik a
betöltőnyílás
ajtaja.
Az Err (Hiba)
üzenet jelenik
meg a kijelzőn.
A dobvilágítás
nem működik
Lehetséges ok
21
Javítási mód
A szűrő nincs megfelelően a he‐
lyén.
Tegye a szűrőt pontosan a he‐
lyére.
A ruhanemű beszorult a dob és
a tömítés közé.
Helyezze a ruhaneműt az előírt
módon a dobba.
A szárítási ciklus elindítása után Kapcsolja ki és be a szárítógé‐
megpróbálta módosítani a prog‐ pet. Válassza ki az új programot.
ramot vagy valamelyik kiegészítő
funkciót.
A kiválasztott kiegészítő funkció
nem használható együtt az ak‐
tuális programmal.
Kapcsolja ki és be a szárítógé‐
pet. Válassza ki az új programot.
A dobvilágítás meghibásodott.
Lépjen kapcsolatba a márka‐
szervizzel, és kérje a dobvilágí‐
tás cseréjét.
A szárítás végéig hátralévő idő
Irreális szárítási
kiszámítása a ruhanemű meny‐
idő jelenik meg
nyiségén és nedvességén alap‐
a kijelzőn.
ul.
A víztartály megtelt.
A program in‐
aktív.
Automatikus művelet — nem hi‐
bajelenség.
Ürítse ki a víztartályt, majd
nyomja meg a
Start/
Pause (Indítás / Szünet) gom‐
bot. 3)
Túl kevés ruhát helyezett be.
Válassza ki az idővezérelt szárí‐
tóprogramot. Az időértéknek a
töltethez kell kapcsolódnia.
Egyetlen ruhadarab vagy kis
mennyiségű ruhanemű szárítá‐
sához rövid idő használata java‐
solt.
A ruhanemű túlságosan száraz.
Hosszabb időtartamú idővezérelt
programot válasszon.
A szárítási cik‐
lus túl rövid.
22
www.electrolux.com
Hibajelen‐
ség 1)
A szárítási cik‐
lus túl hosz‐
szú. 5)
Lehetséges ok
Javítási mód
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt.
Túl sok ruhát helyezett be.
Soha ne lépje túl a megengedett
legnagyobb töltetet.
Nem centrifugálta ki megfelelően Centrifugálja ki megfelelően a
a ruhaneműt.
ruhaneműt.
A helyiség hőmérséklete túl ma‐
gas - nem hibajelenség.
Lehetőség szerint csökkentse a
helyiség hőmérsékletét.
1) Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn (pl. E51): Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Válasszon
ki egy új programot. Nyomja meg a Start/Szünet gombot. Továbbra sem működik? – fordul‐
jon a szakszervizhez, és közölje velük a hibakódot.
2) Olvassa el a programleírást — lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT című részt.
3) Lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS című fejezetet.
4) Lásd a HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK című fejezetben.
5) Megjegyzés: Legfeljebb 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér.
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 605 mm (maximális 648 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1072 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
Hangnyomásszint az EN ISO
11204/11203 szerint.
<70 dB
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
16 A
Összteljesítmény
2800 W
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás1)
4,78 kWh
Éves energiafogyasztás2)
560 kWh
MAGYAR
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,12 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvéte‐
le
0,12 W
Megengedett környezeti hőmérséklet
+ 5 °C és + 35 °C között
23
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
24
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 25
2. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 31
3. AKCESORIA.....................................................................................................32
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................33
5. URZĄDZENIA WRZUTOWE............................................................................ 34
6. TABELA PROGRAMÓW.................................................................................. 35
7. OPCJE..............................................................................................................36
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................36
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 36
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 38
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 39
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 42
13. DANE TECHNICZNE......................................................................................44
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
25
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
26
www.electrolux.com
•
•
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
1.2 Instalacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji
dołączoną do urządzenia.
Upewnić się, że urządzenie jest stabilne podczas
transportu.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas przenoszenia
urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze
używać rękawic ochronnych.
Zawsze transportować urządzenie w położeniu
pionowym.
Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub
pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią
przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy
użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący, który można
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje
wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do
niego instrukcji. Należy ją uważnie przeczytać przed
zainstalowaniem zestawu (patrz ulotka dotycząca
instalacji).
Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest niższa niż 5°C
lub wyższa niż 35°C.
Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których
zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemożliwia całkowite otworzenie drzwi urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalowania
urządzenia jest płaska, stabilna, odporna na działanie
wysokiej temperatury i czysta.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy
urządzeniem i podłogą.
Tył urządzenia musi znajdować się przy ścianie.
Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu
należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy stoi
poziomo. Jeśli nie, należy wyregulować jego nóżki.
Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od
źródła zasilania podczas instalacji, prac
konserwacyjnych lub naprawy i że nie można go
ponownie podłączyć przed zakończeniem prac.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero
po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z
urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z
kominka, należy w miejscu instalacji zapewnić
odpowiednią wentylację.
Powietrza wylotowego nie wolno kierować do
przewodu kominowego służącego do odprowadzania
spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
(Jeśli dotyczy).
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
1.3 Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie należy prawidłowo uziemić. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za konsekwencje
nieprawidłowego uziemienia.
Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu
elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować się z
elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego
gniazda elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za przewód
zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki
mokrymi rękami.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii. Urządzenie
wyposażono we wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika we
wtyczce zasilającej, należy użyć bezpiecznika 13 A
ASTA (BS 1362).
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
1.4 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem, wznieceniem pożaru lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 8 kg (patrz „Tabela
programów”).
Nie używać urządzenia, jeśli do prania użyto
przemysłowych środków chemicznych.
Usuwać włókna z tkanin nagromadzone wokół
urządzenia.
Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym
użyciem urządzenia oczyścić filtr.
W suszarce nie wolno suszyć nie wypranych rzeczy.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Rzeczy zabrudzone substancjami, takimi jak olej,
aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna,
wosk czy środki do usuwania wosku, należy przed
wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie ze
zwiększoną ilością detergentu.
W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów takich jak
gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania
powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z
pianki lateksowej.
Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty
wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich
producentów.
Z kieszeni wyjąć wszelkie przedmioty, takie jak
zapalniczki lub zapałki.
Nie należy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem
cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z
niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu
rozproszenia ciepła.
Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana
bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby rzeczy były
schłodzone do temperatury, która ich nie uszkodzi.
Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy, w których
znajduje się wypełnienie.
W urządzeniu należy suszyć wyłącznie tkaniny
nadające się do suszenia w suszarce. Należy
przestrzegać zaleceń umieszczonych na metkach.
Jeśli do prania użyto odplamiacza, przed
rozpoczęciem suszenia należy wykonać dodatkowy
cykl płukania.
Nie pić wody ze zbiornika na skropliny/wodę
destylowaną ani nie używać jej do przyrządzania
potraw. Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta może
spowodować problemy zdrowotne.
Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach
urządzenia.
30
www.electrolux.com
•
W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, z których kapie
woda.
1.5 Wewnętrzne oświetlenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń.
•
•
•
Widoczne światło emitowane przez diodę LED — nie
wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
Zwykła lub halogenowa żarówka zastosowana w tym
urządzeniu nie jest przeznaczona do oświetlania
pomieszczeń.
Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym punktem
serwisem.
1.6 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych detergentów. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
1.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urządzeniu.
POLSKI
31
1.8 Serwis
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Tylko oryginalne części zamienne zapewnią zgodność
urządzenia z normami bezpieczeństwa.
Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawy wykonane
przez pracowników serwisu upoważnionych przez
firmę Electrolux.
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
Zbiornik na skropliny
Panel sterowania
Wewnętrzne oświetlenie
Drzwi urządzenia
Filtr
Przycisk drzwi skraplacza
Szczeliny wentylacyjne
8
9
10
11
12
Regulowane nóżki
Drzwi skraplacza
Pokrywa skraplacza
Blokady pokrywy skraplacza
Tabliczka znamionowa
32
www.electrolux.com
Użytkownik może
zamontować drzwi
urządzenia po przeciwnej
stronie. Może to ułatwić
wygodne wkładanie i
wyjmowanie prania, gdy w
pomieszczeniu jest mało
miejsca (patrz oddzielna
ulotka).
3. AKCESORIA
3.1 Zestaw łączący
3.2 Zestaw do odprowadzania
skroplin
Zestaw dostępny u autoryzowanego
sprzedawcy (może być dołączony do
niektórych modeli suszarek).
Dostępne u autoryzowane‐
go sprzedawcy.
Zestaw łączący wolno sto‐
sować wyłącznie do pralek
wymienionych w ulotce.
Patrz dołączona ulotka.
Należy uważnie zapoznać
się z instrukcją dołączoną
do produktu.
Akcesoria do odprowadzenia skroplin do
umywalki, syfonu, kanału ściekowego itp.
Po ich zainstalowaniu zbiornik na
skropliny jest opróżniany automatycznie.
Zbiornik na skropliny musi pozostać w
urządzeniu.
Zainstalowany wąż musi znajdować się
na wysokości od 50 cm (min.) do 1 m
(maks.) od podłogi. Wąż nie może być
zapętlony. W razie potrzeby wąż można
skrócić.
Należy uważnie zapoznać się z
instrukcją dołączoną do produktu.
POLSKI
3.3 Cokół z szufladą
33
Należy uważnie zapoznać się z
instrukcją dołączoną do produktu.
3.4 Urządzenie wrzutowe
Dostępne u autoryzowanego
sprzedawcy.
Pozwala umieścić urządzenie wyżej, aby
ułatwić załadunek i wyjmowanie prania.
Urządzenie w miejscu publicznym można
połączyć z mechanizmem wrzutowym.
Szuflada może służyć do
przechowywania rzeczy np.: ręczników,
środków czyszczących itp.
4. PANEL STEROWANIA
1
6
2
5
1 Pokrętło wyboru programów
2 Wyświetlacz
3
przycisk Start/Pauza
4 Przyciski wyboru opcji
4
3
5 Wskaźniki programów
6 przycisk
WŁ./WYŁ. z funkcją
Samoczynne wyłączenie функция
34
www.electrolux.com
4.1 Wyświetlacz
Symbol na wyświetlaczu
Opis symbolu
połowa załadunku
wysuszenie – ekstra suche
wysuszenie – suche do szafy
wysuszenie – suche do prasowania
wskaźnik: opróżnić zbiornik wody
wskaźnik: wyczyścić filtr
wskaźnik: sprawdzić wymiennik ciepła
wskaźnik: faza suszenia
wskaźnik: faza chłodzenia
wskaźnik: faza chroniąca przed zagnieceniami
opcja czas włączona
wskazanie czasu trwania cyklu
wybór czasu (co 5 min)
5. URZĄDZENIA WRZUTOWE
1. Włożyć odpowiednią liczbę monet.
Podczas wkładania monet do
urządzenia wrzutowego wyświetlacz
będzie pokazywał odliczanie do „00”,
po czym urządzenie będzie gotowe
do pracy.
2. Nacisnąć przycisk
Start/
Pauza, aby uruchomić urządzenie
POLSKI
35
6. TABELA PROGRAMÓW
Sa dwa rodzaje programów:
automatyczne i czasowe.
kończą się po upływie zapisanego lub
wybranego czasu.
Programy automatyczne działają na
podstawie wykrywania wilgotności i
kończą się po osiągnięciu jej
odpowiedniego poziomu.
W poniższej tabeli zawarto dostępne
programy oraz ich krótki opis.
Programy czasowe nie obejmują
wykrywania wilgotności. Programy te
Programy automa‐
tyczne
Eco
2)
Normalna
Niska
Ładunek1)
Opis
8 kg
Bawełna i frotte – najbardziej wydajny
pod względem zużycia energii.
Normalna/średnia temperatura.
Program zakończy się po osiągnięciu
zdefiniowanej wilgotności / wybranej opcji
(Ekstra suche, Suche do szafy, Suche do
prasowania).
8 kg
Bawełna i frotte.
Normalna/średnia temperatura.
Program zakończy się po osiągnięciu
zdefiniowanej wilgotności / wybranej opcji
(Ekstra suche, Suche do szafy, Suche do
prasowania).
3,5 kg
Syntetyczne (na przykład: poliester, polia‐
mid, poliakryl i elastan), wiskoza, polies‐
ter z bawełną oraz tkaniny delikatne.
Niska temperatura.
Program zakończy się po osiągnięciu
zdefiniowanej wilgotności / wybranej opcji
(Ekstra suche, Suche do szafy, Suche do
prasowania).
1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.
2) Program
Bawełniane Eko odpowiada „standardowemu programowi do tkanin ba‐
wełnianych;” jest on przeznaczony do suszenia zwykłych tkanin bawełnianych i jest najbar‐
dziej wydajny pod względem zużycia energii.
Programy czaso‐
we
Normalna
Opis
Bawełna i frotte.
Można wybrać różny czas suszenia.
Program zakończy się po upływie czasu.
36
www.electrolux.com
Programy czaso‐
we
Niska
nie
Podsusza‐
Opis
Syntetyczne (na przykład: poliester, poliamid, poliakryl i elas‐
tan), wiskoza, poliester z bawełną oraz tkaniny delikatne.
Można wybrać różny czas suszenia.
Program zakończy się po upływie czasu.
Narzuty, koce, pościel.
Program zakończy się po upływie czasu.
7. OPCJE
7.1
Połowa wsadu
Opcja ta służy do suszenia połowy
wsadu.
7.2
Ekstra suche
Funkcja ta pozwala uzyskać lepiej
wysuszone pranie.
7.3
Suche do szafy
Dzięki tej opcji pranie po zakończeniu
suszenia będzie gotowe do
przechowywania.
7.4
7.5
Większa ochrona
Wydłuża fazę chroniącą przed
zagnieceniami (30 minut) pod koniec
cyklu suszenia do 90 minut. Opcja ta
chroni pranie przed zagnieceniami.
Podczas trwania fazy chroniącej przed
zagnieceniami można wyjąć pranie.
7.6
Czas
Umożliwia wydłużenie czasu suszenia
skokowo co 5 minut.
Suche do prasowania
Dzięki tej opcji pranie po zakończeniu
suszenia będzie nadawać się do
prasowania.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy wykonać następujące czynności:
•
•
Uruchomić krótki program (np. 30minutowy) z wilgotnym praniem.
Wyczyścić bęben suszarki za pomocą
wilgotnej szmatki.
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
9.1 Przygotowanie prania
•
•
•
•
Zasunąć zamki błyskawiczne.
Zapiąć poszwy.
Nie pozostawiać luźnych troczków i
tasiemek (np. troczków fartuchów).
Zawiązać je przed uruchomieniem
programu.
Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
•
•
Jeśli przeznaczone do suszenia
rzeczy mają bawełnianą podszewkę,
należy wywrócić je na lewą stronę.
Bawełniana warstwa powinna zawsze
znajdować się po zewnętrznej stronie
Zaleca się wybór programu
odpowiedniego do rodzaju tkanin
przeznaczonych do suszenia.
POLSKI
•
•
Nie wkładać do urządzenia tkanin w
ciemnych kolorach razem z tkaninami
o jasnych kolorach. Tkaniny o
ciemnych kolorach mogą farbować.
Aby zapobiec kurczeniu się rzeczy z
tkanin typu jersey i dzianin
bawełnianych, należy do ich suszenia
używać odpowiedniego programu.
•
•
37
Upewnić się, że ciężar prania nie
przekracza maksymalnej wartości
podanej w tabeli programów.
Suszyć wyłącznie rzeczy, które
nadają się do suszenia w suszarce.
Odpowiednie informacje znajdują się
na metkach ubrań.
Symbol na met‐ Opis
ce
Można suszyć w suszarce.
Można suszyć w suszarce. Ustawić program ze standardową tem‐
peraturą.
Można suszyć w suszarce. Ustawić program z niską temperaturą.
Nie można suszyć w suszarce.
9.2 Wkładanie prania
UWAGA!
Nie przytrzasnąć prania
między drzwiami urządzenia
a gumową uszczelką.
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Luźno włożyć pranie.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
Nacisnąć przycisk
WŁ./WYŁ., aby
włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia na
wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie
wskaźniki.
9.5 Ustawianie programu
9.3 Włączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie:
Nacisnąć przycisk
WŁ./WYŁ..
Po włączeniu urządzenia na
wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie
wskaźniki.
9.4 Funkcja Samoczynne
wyłączenie
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja
Samoczynne wyłączenie powoduje
automatyczne wyłączenie urządzenia:
• jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie
•
Start/
naciśnięty przycisk
Pauza;
po 5 minutach od zakończenia
programu.
Ustawić program za pomocą pokrętła
wyboru programów.
Na wyświetlaczu pojawi się czas do
zakończenia programu.
9.6 Opcje
Wraz z programem suszenia można
ustawić jedną lub więcej opcji
specjalnych.
38
www.electrolux.com
2. Nacisnąć przycisk
WŁ./WYŁ., aby
włączyć urządzenie.
3. Ustawić nowy program.
9.9 Koniec programu
Po każdym cyklu suszenia
należy oczyścić filtr i
opróżnić zbiornik na
skropliny. (Patrz rozdział
KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE).
Aby włączyć lub wyłączyć opcję, należy
nacisnąć odpowiedni przycisk .
W chwili włączenia opcji zapala się
kontrolka nad przyciskiem lub pojawia się
odpowiedni symbol na wyświetlaczu.
9.7 Uruchamianie programu
Aby uruchomić program:
Nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Nastąpi uruchomienie programu, a
kontrolka nad przyciskiem zacznie
świecić w sposób ciągły.
9.8 Zmiana programu
Aby zmienić program, należy:
Po zakończeniu cyklu suszenia na
wyświetlaczu miga symbol
oraz
emitowany jest ciągły sygnał dźwiękowy
przez 1 minutę.
Jeśli urządzenie nie zostanie
wyłączone, rozpocznie się
faza ochrony przed
zagnieceniami. Podczas
trwania tej fazy można wyjąć
pranie.
Wyjmowanie prania:
1. Nacisnąć przycisk
WŁ./WYŁ. na 2
sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
WŁ./WYŁ., aby
1. Nacisnąć przycisk
wyłączyć urządzenie.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
•
•
•
•
Dobrze odwirowywać pranie przed
suszeniem.
Przestrzegać zaleceń dotyczących
ciężaru ładunku zawartych w tabeli
programów.
Czyścić filtr po każdym cyklu
suszenia.
Do prania, które będzie suszone w
suszarce, nie należy dodawać płynu
zmiękczającego do tkanin. W
suszarce pranie staje się miękkie w
naturalnie.
Używać skroplin jak wody
destylowanej, np. do prasowania z
wykorzystaniem pary. W razie
•
•
potrzeby należy uprzednio je oczyścić
(np. za pomocą filtra do kawy), aby
usunąć drobne elementy włókien.
Nie zatykać szczelin wentylacyjnych
na spodzie urządzenia.
Upewnić się, że w miejscu instalacji
urządzenia jest zapewniony dobry
przepływ powietrza.
10.2 Regulacja resztkowej
wilgotności prania
Aby zmienić domyślną resztkową
wilgotność prania:
1. Włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 8 sekund.
POLSKI
3. Wybrać jeden z dostępnych
programów.
4. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
Połowa wsadu i
Suche do szafy.
Na wyświetlaczu pojawi się jeden z
następujących symboli:
– niższa wilgotność
przyciski
Połowa wsadu i
Suche do prasowania.
Możliwa jest jedna z dwóch konfiguracji:
•
– wyższa wilgotność
– standardowa wilgotność
5. Aby zapisać ustawienie w pamięci,
należy nacisnąć jednocześnie
przyciski
Połowa wsadu i
Suche do szafy i przytrzymać przez
około dwie sekundy.
10.3 Wyłączanie wskazań
wskaźnika Zbiornik
wskaźnik Zbiornik:
świeci się,
a na wyświetlaczu widoczny jest
symbol
– wskaźnik
zbiornika na skropliny jest stale
włączony
•
nie świeci
wskaźnik Zbiornik:
się, a na wyświetlaczu widoczny
jest symbol
– wskaźnik
zbiornika na skropliny jest stale
wyłączony
1. Włączyć urządzenie.
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
11.1 Czyszczenie filtra
Po zakończeniu każdego cyklu na
wyświetlaczu widoczny jest symbol
Filtr i konieczne jest wyczyszczenie filtra.
Na wyświetlaczu miga
symbol
– brak filtra.
Suszarka nie może
rozpocząć pracy.
Na filtrze gromadzą się
fragmenty włókien.
Fragmenty włókien osadzają
się podczas suszenia
odzieży.
39
2. Odczekać około 8 sekund.
3. Wybrać jeden z dostępnych
programów.
4. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
2. Nacisnąć przycisk
Czyszczenie filtra:
1. Otworzyć drzwi. Wyciągnąć filtr.
.
3. Otworzyć filtr.
40
www.electrolux.com
4. Oczyścić filtr wilgotną ręką.
11.2 Opróżnianie zbiornika na
skropliny
Zbiornik na skropliny należy opróżniać
po każdym cyklu suszenia.
Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny,
następuje automatyczne zatrzymanie
programu. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol
Zbiornik i konieczne jest
opróżnienie zbiornika na skropliny.
5. W razie potrzeby oczyścić filtr
szczotką pod ciepłą bieżącą wodą
i/lub odkurzyć go odkurzaczem.
Zamknąć filtr.
Aby opróżnić zbiornik na skropliny:
1. Wyciągnąć zbiornik na skropliny,
trzymając go poziomo.
2. Wyciągnąć plastikową złączkę i
wylać zawartość zbiornika do miski
lub innego naczynia.
6. W razie potrzeby usunąć fragmenty
włókien z kieszeni i uszczelki filtra.
Można użyć w tym celu odkurzacza.
Umieścić filtr w kieszeni filtra.
3. Wsunąć plastikową złączkę i
zamontować zbiornik na skropliny.
4. Aby wznowić działanie programu,
należy nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
POLSKI
41
11.3 Czyszczenie skraplacza
Jeśli na wyświetlaczu miga symbol
Skraplacz, należy oczyścić skraplacz i
jego komorę.
Aby oczyścić skraplacz i jego komorę:
1. Otworzyć drzwi.
2. Przesunąć przycisk zwalniający w
dolnej części otworu drzwi
urządzenia, aby otworzyć drzwi
skraplacza.
6. Oczyścić skraplacz w pionowym
położeniu nad miską lub brodzikiem.
Spłukać dokładnie prysznicem.
3. Obrócić dwie blokady w celu otwarcia
pokrywy skraplacza.
7. Umieścić skraplacz wewnątrz dolnej
komory.
8. Zamknąć pokrywę skraplacza.
9. Obrócić dwie blokady, aż się
zatrzasną.
10. Zamknąć drzwi skraplacza.
11.4 Czyszczenie bębna
4. Opuścić pokrywę skraplacza.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
czyszczenia urządzenia
należy je odłączyć od
zasilania.
Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni
i żeber bębna należy stosować obojętny
detergent na bazie mydła. Osuszyć
wyczyszczone powierzchnie miękką
szmatką.
5. Chwycić za uchwyt i wyciągnąć
skraplacz z dolnej komory.
Wyjmować skraplacz poziomo, aby
nie rozlać pozostałej wody.
UWAGA!
Do czyszczenia bębna nie
wolno używać materiałów
ściernych ani myjek
stalowych.
42
www.electrolux.com
11.5 Czyszczenie panelu
sterowania i obudowy
11.6 Czyszczenie szczelin
wentylacyjnych
Do czyszczenia panelu sterowania i
obudowy należy stosować obojętny
detergent na bazie mydła.
Usunąć ze szczelin wentylacyjnych
nagromadzone fragmenty włókien za
pomocą odkurzacza.
Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć
wyczyszczone powierzchnie miękką
szmatką.
UWAGA!
Do czyszczenia urządzenia
nie stosować środków do
czyszczenia mebli lub
środków czyszczących,
które mogłyby spowodować
korozję.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem 1)
Suszarka nie
działa.
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Suszarki nie podłączono do
źródła zasilania.
Podłączyć wtyczkę do gniazdka.
Sprawdzić bezpiecznik w skrzyn‐
ce z bezpiecznikami (instalacja
domowa).
Drzwi urządzenia są otworzone.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Nie naciśnięto przycisku
WYŁ..
WŁ./ Nacisnąć przycisk
WŁ./WYŁ..
Nie naciśnięto przycisku
Start/Pauza.
Nacisnąć przycisk
Pauza.
Urządzenie znajduje się w trybie
czuwania.
Nacisnąć przycisk
Brak filtra lub nieprawidłowe po‐
łożenie filtra.
Umieścić filtr w szufladzie.
Kod błędu E59 na wyświetlaczu
– suszarka przeładowana.
Wyjąć część prania. Nie przekra‐
czać maksymalnej wielkości ła‐
dunku.
Start/
WŁ./WYŁ..
POLSKI
Problem 1)
Prawdopodobna przyczyna
43
Rozwiązanie
Wybrano niewłaściwy program.
Wybrać odpowiedni program. 2)
Filtr jest niedrożny.
Oczyścić filtr. 3)
Zbyt głośna praca urządzenia.
Nie przekraczać maksymalnej
wielkości ładunku.
Niezadowalają‐ Kratka wentylacyjna jest niedroż‐
cy efekt susze‐ na.
nia.
Zabrudzony czujnik wilgotności
w bębnie.
Oczyścić kratkę wentylacyjną na
spodzie urządzenia.
Oczyścić przednią powierzchnię
bębna.
Nieprawidłowe ustawienie reszt‐
kowej wilgotności prania.
Wyregulować ustawienie reszt‐
kowej wilgotności prania. 4)
Skraplacz jest niedrożny.
Oczyścić skraplacz. 5)
Nie zatrzaśnięto filtra we właści‐
Drzwi urządze‐ wym położeniu.
nia nie zamyka‐
Przytrzaśnięte pranie między
ją się.
drzwiami a uszczelką.
Umieścić filtr we właściwym po‐
łożeniu.
Próbowano zmienić program lub
opcję po rozpoczęciu cyklu.
Na wyświetla‐
czu pojawiło się
wskazanie Err Opcja, którą próbowano włączyć,
(błąd).
nie działa z wybranym progra‐
mem.
Wyłączyć, a następnie włączyć
suszarkę. Dokonać nowego wy‐
boru.
Nie działa oś‐
Uszkodzone oświetlenie bębna.
wietlenie bębna
Skontaktować się z serwisem w
celu wymiany oświetlenia bębna.
Czas trwania
programu nie
jest zgodny z
czasem wi‐
docznym na
wyświetlaczu.
Czas do zakończenia programu
jest obliczany na podstawie iloś‐
ci i stopnia wilgotności prania.
Jest to procedura automatyczna
i nie oznacza usterki urządzenia.
Zbiornik na skropliny jest pełny.
Opróżnić zbiornik na skropliny,
Program nie
działa.
Włożyć pranie prawidłowo do
bębna.
Wyłączyć, a następnie włączyć
suszarkę. Dokonać nowego wy‐
boru.
nacisnąć przycisk
Pauza. 5)
Start/
44
www.electrolux.com
Prawdopodobna przyczyna
Problem 1)
Zbyt mała ilość prania.
Wybrać program sterowany cza‐
sowo. Wartość czasu musi być
odpowiednio dostosowana do
wielkości ładunku. Do suszenia
jednej rzeczy lub małej ilości pra‐
nia zaleca się stosowanie krót‐
kich czasów.
Pranie jest zbyt suche.
Wybrać dłuższy program.
Filtr jest niedrożny.
Oczyścić filtr.
Załadowano zbyt wiele prania.
Nie przekraczać maksymalnej
wielkości ładunku.
Cykl suszenia
jest za krótki.
Cykl suszenia
jest za długi 6)
Rozwiązanie
Pranie nie jest wystarczająco od‐ Prawidłowo odwirować pranie.
wirowane.
Bardzo wysoka temperatura w
pomieszczeniu – nie jest to us‐
terka urządzenia.
Jeśli to możliwe, obniżyć tempe‐
raturę w pomieszczeniu.
1) Jeśli wyświetla się komunikat o błędzie (np. E51): Wyłączyć, a następnie włączyć suszar‐
kę. Wybrać nowy program. Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie nadal nie działa?
Skontaktować się z punktem serwisowym i podać kod błędu.
2) Należy zapoznać się z opisem programów – patrz TABELA PROGRAMÓW
3) Patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
4) Patrz rozdział WSKAZÓWKI I PORADY
5) Patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
6) Uwaga: Po upływie maksymalnie 5 godzin cykl suszenia kończy się automatycznie.
13. DANE TECHNICZNE
Wysokość x szerokość x głębokość
850 x 600 x 605 mm (maks. 648 mm)
Maks. głębokość przy otwartych drzwiach 1072 mm
urządzenia
Maks. szerokość przy otwartych drzwiach 950 mm
urządzenia
Regulacja wysokości
850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)
Pojemność bębna
118 l
Maksymalna ładowność
8 kg
Ciśnienie akustyczne zgodne z normą
EN ISO 11204/11203
<70 dB
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
POLSKI
Wymagany bezpiecznik
16 A
Łączna moc
2800 W
Klasa efektywności energetycznej
B
Zużycie energii1)
4,78 kWh
Roczne zużycie energii2)
560 kWh
Zużycie energii w trybie włączenia
0,12 W
Zużycie energii w trybie wyłączenia
0,12 W
Dopuszczalna temperatura otoczenia
od + 5°C do + 35°C
45
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem
IPX4
cząstek stałych i wilgoci zapewniona
przez osłonę zabezpieczającą, z wyjąt‐
kiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapięciowy
nie ma zabezpieczenia przed wilgocią
1) Zgodne z normą EN 61121. 8 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością
1000 obr./min.
2) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym pro‐
gramem do tkanin bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu
trybów energooszczędnych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia
urządzenia (DYREKTYWA UE 392/2012).
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
46
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................47
2. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 52
3. PRÍSLUŠENSTVO............................................................................................53
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................54
5. STROJE NA MINCE......................................................................................... 55
6. TABUĽKA PROGRAMOV.................................................................................56
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 57
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................57
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 57
10. TIPY A RADY................................................................................................. 59
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................60
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 63
13. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 65
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte pokyny.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
47
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Inštalácia
•
•
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Zabezpečte, aby bol spotrebič počas prepravy v
stabilnej polohe.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní,
pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné
rukavice.
Spotrebič vždy premiestňujte v stojacej polohe.
Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci
spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s
potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite
príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu
dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len
so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa
dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich
pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach s
teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou ako 35 °C.
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič,
rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a
podlahou.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k
stene.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy
pomocou vodováhy skontrolujte, či je vo vodorovnej
polohe. Ak spotrebič nie je vo vodorovnej polohe,
zvýšte alebo znížte nožičky, aby ste dosiahli
vodorovnú polohu.
Uistite sa, že je spotrebič počas inštalácie, údržby a
opráv odpojený od prívodu elektrickej energie a nie je
možné ho opäť zapojiť pred vykonaním všetkých prác.
SLOVENSKY
•
•
•
•
49
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
V miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný,
zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby
sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov
spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva. (ak to pripadá
do úvahy)
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
1.3 Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť správne uzemnený. Výrobca nie je
zodpovedný za následky nevhodného uzemňovacieho
systému.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom
štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú
zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie
prívodné káble.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte
za napájací elektrický kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani
zástrčky mokrými rukami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
50
www.electrolux.com
•
•
Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13 A sieťovú
zástrčku. Ak je potrebné vymeniť poistku sieťovej
zástrčky, použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
1.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu
elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržiavajte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si kapitolu
„Tabuľka programov“).
Spotrebič nepoužívajte, ak boli na čistenie použité
priemyselné chemikálie.
Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na
zachytávanie vlákien čistite pred alebo po každom
použití.
V sušičke nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred
sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so
zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto sušičke.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad
zapaľovače a zápalky.
Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením
sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a
nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu
(ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie
bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.
Nesušte poškodené odevy, ktoré obsahujú vypchávky
alebo výplň.
V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň vhodnú na
sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku
bielizne.
Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvŕn, pred
začatím sušenia vykonajte extra cyklus plákania.
Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju
nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim
zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne nestúpajte.
V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká
voda.
1.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
•
•
•
Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo
do lúča.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v
tomto spotrebiči nie je vhodná na domáce osvetlenie.
Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
1.6 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
51
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
52
www.electrolux.com
1.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.
1.8 Servis
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Iba originálne náhradné diely dokážu zabezpečiť
bezpečnostné štandardy spotrebiča.
Záruka sa vzťahuje iba na opravy vykonané
schváleným servisným technikom spoločnosti
Electrolux.
2. POPIS VÝROBKU
1
2
3
4
5
12
11
10
6
7
8
9
1 Nádoba na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnútorné osvetlenie
4 Dvierka spotrebiča
5 Filter
6 Tlačidlo pre dvierka kondenzátora
SLOVENSKY
7
8
9
10
Otvory na prúdenie vzduchu
Nastaviteľná nožička
Dvierka kondenzátora
Kryt kondenzátora
53
11 Príchytky krytu kondenzátora
12 Typový štítok
Záves plniacich dvierok
môže používateľ
namontovať aj na opačnú
stranu. Môže to uľahčiť
vkladanie a vyberanie
bielizne alebo nainštalovanie
spotrebiča pri obmedzenom
priestore (pozri samostatný
leták).
3. PRÍSLUŠENSTVO
3.1 Špeciálna súprava
3.2 Súprava na vypúšťanie
vody
K dispozícii od autorizovaného
dodávateľa (možné pripojenie k
niektorým typom bubnových sušičiek)
K dispozícii od autorizova‐
ného dodávateľa.
Špeciálnu súpravu môžete
použiť iba pri práčkach
uvedených v brožúre. Po‐
zrite si priloženú brožúru.
Pozorne si prečítajte poky‐
ny dodávané s príslušen‐
stvom.
Príslušenstvo na vypustenie
skondenzovanej vody do umývadla,
sifónu, odtokového žľabu a pod. Po
inštalácii sa nádoba na vodu automaticky
vypustí. Nádoba na vodu musí ostať v
spotrebiči.
Namontovaná hadica musí byť vo výške
minimálne 50 cm a maximálne 1 meter
nad úrovňou podlahy. Hadica nesmie
vytvoriť slučku. V prípade potreby skráťte
hadicu.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
54
www.electrolux.com
3.3 Podstavec so zásuvkou
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
3.4 Stroj na mince
K dispozícii od autorizovaného
dodávateľa.
Ak chcete umiestniť spotrebič vo vyššej
polohe v záujme pohodlnejšieho
vkladania a vyberania bielizne.
Ak sa spotrebič nachádza vo verejnom
priestranstve, môže sa pripojiť k stroju na
mince.
Zásuvku môžete použiť na uskladnenie
bielizne, ako sú napr.: uteráky, čistiace
prostriedky a ďalšie.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
6
2
5
1 Volič programov
2 Displej
3
Tlačidlo Štart/Prestávka
4 Tlačidlá voliteľných funkcií
4
3
5 Ukazovatele programov
6
Tlačidlo ZAP / VYP s Automatické
vypnutie funkciou
SLOVENSKY
4.1 Displej
Symbol na displeji
Popis symbolu
polovičná náplň
vysušenie – extra suchá
vysušenie – suchá na uloženie
vysušenie – suchá na žehlenie
ukazovateľ: vypustite nádobu na vodu
ukazovateľ: vyčistite filter
ukazovateľ: skontrolujte výmenník tepla
ukazovateľ: fáza sušenia
ukazovateľ: fáza ochladzovania
ukazovateľ: fáza proti krčeniu
funkcia Čas sušenia zap
ukazovateľ trvania cyklu
nastavenie času (5 min. kroky)
5. STROJE NA MINCE
1. Vložte správne množstvo mincí. Pri
vkladaní mincí začne displej
počítadla mincí odpočítavať až po
“00” a spotrebič bude pripravený na
spustenie.
2. Stlačením tlačidla
Štart/
Prestávka zapnite spotrebič
55
56
www.electrolux.com
6. TABUĽKA PROGRAMOV
Existujú dva typy programov –
automatické programy a časové
programy.
Časové programy nedisponujú zistením
vlhkosti a vypnú sa po uplynutí
prednastaveného alebo zvoleného času.
Automatické programy zistia úroveň
vlhkosti a vypnú sa po dosiahnutí
nastaveného vysušenia.
Nasledovná tabuľka zobrazuje dostupné
programy a ich krátky popis:
Automatické pro‐
gramy
Eco
2)
Normálne
Nízky
Náplň1)
Popis
8 kg
Bavlna a froté – najúspornejšie ohľadom
spotreby energie.
Normálna/stredná teplota.
Program sa vypne po dosiahnutí predna‐
staveného vysušenia/zvolenej voliteľnej
funkcie (Extra suchá, Suchá na uloženie,
Suchá na žehlenie).
8 kg
Bavlna a froté.
Normálna/stredná teplota.
Program sa vypne po dosiahnutí predna‐
staveného vysušenia/zvolenej voliteľnej
funkcie (Extra suchá, Suchá na uloženie,
Suchá na žehlenie).
3,5 kg
Syntetika (príklad syntetických tkanín:
polyester, polyamid, polyakryl a elastan),
viskóza, polybavlna a jemné tkaniny.
Nízka teplota.
Program sa vypne po dosiahnutí predna‐
staveného vysušenia/zvolenej voliteľnej
funkcie (Extra suchá, Suchá na uloženie,
Suchá na žehlenie).
1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.
2) Program
Bavlna Eco je „štandardný program pre bavlnu“ a je vhodný na sušenie
bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o energeticky najúčinnejší program ohľadom spotreby
energie pre sušenie vlhkej bavlnenej bielizne.
Časové programy
Normálne
Nízky
Popis
Bavlna a froté.
Môžete nastaviť rôzne časy sušenia.
Program sa vypne po uplynutí času.
Syntetika (príklad syntetických tkanín: polyester, polyamid, pol‐
yakryl a elastan), viskóza, polybavlna a jemné tkaniny.
Môžete nastaviť rôzne časy sušenia.
Program sa vypne po uplynutí času.
SLOVENSKY
Časové programy
nie
57
Popis
Prevzdušnenie posteľných prikrývok, prikrývok a posteľnej bie‐
Prevzdušne‐ lizne.
Program sa vypne po uplynutí času.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1
Polovičná náplň
Túto voliteľnú funkciu použite pri sušení
polovičnej náplne bielizne.
7.2
Extra suchá
Táto funkcia pomáha vysušiť bielizeň
intenzívnejšie.
7.3
Suchá na uloženie
Táto voliteľná funkcia zabezpečí, aby
bola bielizeň po procese vysušenia
vhodná na uloženie.
7.4
7.5
Starostlivosť
Fáza proti krčeniu (30 minút) sa na konci
cyklu sušenia predĺži na 90 minút. Táto
funkcia pomáha zabrániť krčeniu. Počas
fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň
vybrať.
7.6
Čas sušenia
Umožňuje používateľovi predĺžiť čas
sušenia v 5 min. intervaloch.
Suchá na žehlenie
Táto voliteľná funkcia zabezpečí, aby
bola bielizeň po procese vysušenia
vhodná na žehlenie.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím spotrebiča
vykonajte tieto kroky:
•
Spustite krátky program (napr. 30minútový) s vlhkou bielizňou.
9.1 Príprava bielizne
•
•
•
•
•
Nemiešajte tkaniny s tmavými farbami
s tkaninami svetlej farby. Tmavé farby
môžu púšťať.
Pre bavlnené úplety a pletené odevy
používajte vhodný program, aby sa
veci nezrazili.
Dbajte na to, aby hmotnosť bielizne
nepresahovala maximálnu hmotnosť
uvedenú v tabuľke programov.
Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie
v sušičke. Riaďte sa štítkom tkaniny
na bielizni.
•
Vyčistite bubon sušičky vlhkou
handričkou.
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
•
•
•
Zatvorte zipsy.
Zapnite gombíky obliečok perín.
Kravaty ani stuhy (napr. stuhy na
zástere) nenechávajte voľné. Pred
spustením programu ich zaviažte.
Z vreciek vyberte všetky predmety.
Ak má niektorá položka vnútornú
vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby.
Bavlnená vrstva musí byť vždy na
vonkajšej strane
Odporúčame nastaviť správny
program vhodný pre druh tkanín,
ktoré sú vložené v spotrebiči.
•
•
58
www.electrolux.com
Štítok tkaniny
Popis
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program so štan‐
dardnou teplotou.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program s nízkou
teplotou.
Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke.
9.2 Vloženie bielizne
9.5 Nastavenie programu
UPOZORNENIE!
Dávajte pozor, aby sa
bielizeň nezachytila medzi
dvierka spotrebiča a gumené
tesnenie.
1. Potiahnite za dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte voľne.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
9.3 Zapnutie spotrebiča
Zapnutie spotrebiča:
Stlačte tlačidlo
ZAP / VYP.
Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa
rozsvietia niektoré ukazovatele.
9.4 Funkcia Automatické
vypnutie
V záujme zníženia spotreby energie
funkcia Automatické vypnutie
automaticky vypne spotrebič:
•
•
Pomocou voliča programov nastavte
program.
Na displeji sa zobrazí čas do skončenia
programu.
9.6 Možnosti
K programu môžete nastaviť 1 alebo viac
špeciálnych voliteľných funkcií.
Štart/Prestávka
ak tlačidlo
nebolo stlačené po dobu 5 minút.
po 5 minútach od skončenia
programu.
ZAP / VYP
Stlačením tlačidla
spotrebič zapnete.
Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa
rozsvietia niektoré ukazovatele.
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať
funkciu stlačte príslušné tlačidlo .
Ak je funkcia aktivovaná, rozsvieti sa
LED kontrolka nad príslušným tlačidlom
alebo sa zobrazí symbol na displeji.
9.7 Spustenie programu
Na spustenie programu:
SLOVENSKY
59
Ak skončil cyklus sušenia, na displeji
začne blikať symbol
a po dobu 1
minúty bude prerušovane znieť zvukový
signál.
Stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Spotrebič sa zapne a LED kontrolka nad
tlačidlom nebude blikať ale rozsvieti sa
natrvalo.
9.8 Zmena programu
Ak chcete zmeniť program:
1. Stlačením tlačidla
spotrebič vypnite.
ZAP / VYP
Ak spotrebič nevypnete,
spustí sa fáza proti krčeniu.
Počas tejto fázy môžete
bielizeň vybrať.
Odstránenie bielizne:
1. Dotykom tlačidla
ZAP / VYP na 2
sekundy vypnite spotrebič.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
2. Opätovným stlačením tlačidla
ZAP / VYP spotrebič zapnite.
3. Nastavte nový program.
9.9 Koniec programu
Po skončení každého cyklu
sušenia vyčistite filter a
vypustite nádobu na vodu.
(Pozrite si kapitolu
STAROSTLIVOSŤ A
ČISTENIE.)
10. TIPY A RADY
10.1 Ekologické tipy
•
•
•
•
•
•
Pred sušením bielizeň odstreďte.
Do spotrebiča vkladajte náplň s
hmotnosťou uvedenou v tabuľke
programov.
Po každom cykle sušenia filter
vyčistite.
Ak bielizeň po praní sušíte,
nepoužívajte aviváž. Sušička zjemní
bielizeň automaticky.
Skondenzovanú vodu môžete použiť
ako destilovanú vodu, napr. pri
žehlení s naparovaním. V prípade
potreby kondenzovanú vodu najprv
prefiltrujte (napr. pomocou kávového
filtra), aby ste odstránili prípadné malé
kúsky vlákien.
Otvory na prúdenie vzduchu v
spodnej časti zariadenia udržiavajte
vždy čisté.
•
Uistite sa, že v polohe, v akej je
spotrebič namontovaný, je
zabezpečená dobrá cirkulácia
vzduchu.
10.2 Nastavenie stupňa
zostatkovej vlhkosti bielizne
Ak chcete zmeniť predvolený stupeň
zostatkovej vlhkosti bielizne:
1.
2.
3.
4.
Zapnite spotrebič.
Počkajte približne 8 sekúnd.
Vyberte 1 z dostupných programov.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
Polovičná náplň a
Suchá na
uloženie.
Na displeji sa zobrazí jeden zo
symbolov:
- maximálne suchá bielizeň
60
www.electrolux.com
- suchšia bielizeň
- štandardne suchá bielizeň
5. Nastavenie uložíte do pamäte
súčasným stlačením tlačidiel
Polovičná náplň a
Suchá na
uloženie na približne 2 sekundy.
4. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
Polovičná náplň a
Suchá
na žehlenie.
Je možná jedna z 2 konfigurácií:
• ukazovateľ Nádržka: Rozsvieti sa
a zobrazí sa symbol
ukazovateľ nádoby na vodu
nepretržite svieti
10.3 Vypnutie ukazovateľa
Nádržka
•
ukazovateľ Nádržka:
nesvieti a
zobrazí sa symbol
–
ukazovateľ nádoby na vodu je
natrvalo vypnutý
1. Zapnite spotrebič.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Vyberte 1 z dostupných programov.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
11.1 Čistenie filtra
Na konci každého cyklu sa na displeji
Vyčistite filter a
rozsvieti symbol
musíte vyčistiť filter.
Na displeji bliká symbol
–
chýbajúci filter. Sušička sa
nemôže spustiť.
Na filtri sa hromadia vlákna.
Pri sušení odevu v sušičke
sa uvoľňujú jemné vlákna.
Čistenie filtra:
.
3. Otvorte filter.
1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter.
4. Filter vyčistite mokrou rukou.
2. Stlačte tlačidlo
–
SLOVENSKY
61
displeji sa rozsvieti symbol
Nádržka a
musíte vypustiť nádrž na vodu.
Vypustenie nádoby na vodu:
1. Nádobu na vodu vytiahnite a
ponechajte ju vo vodorovnej polohe.
5. V prípade potreby vyčistite filter
teplou vodou z vodovodu za pomoci
kefky a/alebo vysávača. Zatvorte
filter.
6. V prípade potreby odstráňte vlákna z
filtrového lôžka a tesnenia. Môžete
použiť vysávač. Filter vložte do
vnútra filtrového lôžka.
2. Plastovú prípojku vytiahnite a nádobu
na vodu vypustite do umývadla alebo
inej nádoby.
3. Plastovú prípojku zasuňte a nádrž na
vodu vráťte na svoje miesto.
4. Ak chcete obnoviť program, stlačte
tlačidlo
Štart/Prestávka.
11.3 Čistenie kondenzátora
Ak na displeji bliká symbol
Vyčistite
kond., musíte vyčistiť kondenzátor a jeho
priehradku.
Vyčistenie kondenzátora a jeho
priehradky:
1. Otvorte dvierka.
2. Dvierka kondenzátora otvoríte
posunutím tlačidla uvoľnenia v
spodnej časti otvoru dvierok.
11.2 Vypustenie nádoby na
vodu
Nádrž na kondenzovanú vodu
vyprázdnite po každom cykle sušenia.
Ak je nádrž na skondenzovanú vodu
plná, program sa automaticky preruší. Na
62
www.electrolux.com
3. Otočením 2 príchytiek odblokujte kryt
kondenzátora.
4. Kryt kondenzátora sklopte.
7. Kondenzátor vložte späť do dolnej
priehradky.
8. Zatvorte kryt kondenzátora.
9. Zablokujte 2 príchytky, až kým
nezacvaknú.
10. Zatvorte dvere kondenzátora.
11.4 Čistenie bubna
5. Uchopte rukoväť a kondenzátor
vytiahnite z dolnej priehradky.
Kondenzátor premiestňujte vo
vodorovnej polohe, aby ste nevyliali
zvyšnú vodu.
VAROVANIE!
Pred čistením spotrebič
odpojte.
Na čistenie vnútra bubna a rebier použite
štandardný neutrálny mydlový saponát.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
UPOZORNENIE!
Na čistenie bubna
nepoužívajte abrazívne
materiály ani oceľové
drôtenky.
11.5 Čistenie ovládacieho
panela a krytu
6. Kondenzátor vyčistite vo zvislej
polohe nad drezom alebo inou
nádobou. Prepláchnite ho ručnou
sprchou.
Na čistenie ovládacieho panela a krytu
používajte štandardný neutrálny mydlový
saponát.
Umývajte navlhčenou handričkou.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
UPOZORNENIE!
Na čistenie spotrebiča
nepoužívajte čistiace
prostriedky na nábytok ani
prostriedky, ktoré môžu
spôsobiť koróziu.
SLOVENSKY
63
11.6 Čistenie otvorov na
prúdenie vzduchu
Pomocou vysávača odstráňte z otvorov
na prúdenie vzduchu vlákna.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém 1)
Sušička nefun‐
guje.
Možné príčiny
Riešenie
Sušička nie je zapojená do elek‐
trickej siete.
Zapojte ju do sieťovej zásuvky.
Skontrolujte poistku v skrinke s
poistkami (domáca sieť).
Dvierka na vkladanie bielizne sú
otvorené.
Zatvorte dvierka.
Nestlačili ste tlačidlo
VYP.
Stlačte tlačidlo
ZAP /
ZAP / VYP.
Nestlačili ste tlačidlo
Štart/Prestávka.
Stlačte tlačidlo
Prestávka.
Štart/
Spotrebič je v pohotovostnom
režime.
Stlačte tlačidlo
Filter chýba alebo je v nespráv‐
nej polohe.
Filter vložte do správnej polohy.
Chybový kód E59 na displeji –
sušička je preťažená.
Vyberte časť bielizne. Dodržujte
maximálnu náplň.
Nastavili ste nevhodný program.
Nastavte vhodný program. 2)
Filter je zanesený.
Filter vyčistite. 3)
Príliš veľký objem náplne.
Dodržujte maximálny objem ná‐
plne.
ZAP / VYP.
Výsledky suše‐ Mriežka, cez ktorú prúdi vzduch,
je zanesená.
nia nie sú us‐
pokojivé.
Špina na snímači znečistenia v
bubne.
Mriežku v dolnej časti spotrebiča
vyčistite.
Nesprávny stupeň vlhkosti zvyš‐
nej bielizne.
Nastavte stupeň vlhkosti zvyšnej
bielizne. 4)
Kondenzátor je upchaný.
Kondenzátor vyčistite. 3)
Filter nie je zaistený vo svojej
polohe.
Filter zasuňte do správnej polo‐
hy.
Medzi dvierkami a tesnením sa
zachytila bielizeň.
Náplň vložte do bubna správne.
Nakladacie
dvierka sa ne‐
dajú zatvoriť
Vyčistite predný povrch bubna.
64
www.electrolux.com
Problém 1)
Možné príčiny
Riešenie
Snažíte sa zmeniť program ale‐
bo voliteľnú funkciu po spustení
cyklu.
Sušičku vypnite a znova zapnite.
Spotrebič znovu nastavte.
Osvetlenie
bubna nefun‐
guje
Osvetlenie bubna je nefunkčné.
Kontaktujte servisné stredisko,
aby osvetlenie bubna vymenili.
Čas na displeji
sa odpočítava
nenormálne.
Čas do skončenia programu sa
vypočítava na základe objemu a
vlhkosti bielizne.
Ide o automatický postup – toto
nie je porucha spotrebiča.
Nádoba na vodu je plná.
Nádobu na vodu vyprázdnite
Err (Chyba) na
displeji.
Voliteľná funkcia, ktorú sa snaží‐ Sušičku vypnite a znova zapnite.
te nastaviť, nie je kombinovateľ‐ Spotrebič znovu nastavte.
ná s vybraným programom.
Program nie je
aktívny.
a stlačte tlačidlo Štart/
Prestávka. 3)
Príliš malý objem náplne.
Vyberte časový program. Časo‐
vá hodnota musí zohľadňovať
množstvo bielizne. Na sušenie
jedného odevu alebo malého
množstva bielizne odporúčame
používať krátke časy sušenia.
Bielizeň je príliš suchá.
Nastavte časový program s dlh‐
ším trvaním.
Filter je zanesený.
Filter vyčistite.
Príliš veľká náplň bielizne.
Dodržujte maximálnu náplň.
Cyklus sušenia
je príliš krátky.
Bielizeň dostatočne odstreďte.
Cyklus sušenia Bielizeň nie je dostatočne od‐
je príliš dlhý 5) stredená.
Veľmi vysoká teplota v miestno‐ Ak je to možné, znížte teplotu v
sti – toto nie je porucha spotrebi‐ miestnosti.
ča.
1) Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie (napr. E51): Sušičku vypnite a znova zapnite.
Nanovo nastavte program. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Sušička nefunguje? – obráťte sa
na servisné stredisko a uveďte príslušný chybový kód.
2) Riaďte sa popisom programu – pozrite si kapitolu TABUĽKA PROGRAMOV
3) Pozrite si kapitolu STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
4) Pozrite si kapitolu TIPY A RADY
5) Poznámka: Cyklus sušenia sa ukončí automaticky po maximálne 5 hodinách.
SLOVENSKY
65
13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x šírka x hĺbka
850 x 600 x 605 mm (maximálne 648
mm)
Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spo‐
trebiča
1072 mm
Max. šírka s otvorenými dvierkami spotre‐ 950 mm
biča
Nastaviteľná výška
850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna
118 l
Maximálna náplň
8 kg
Hladina akustického tlaku v súlade s EN
ISO 11204/11203
<70 dB
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Potrebná poistka
16 A
Celkový výkon
2800 W
Energetická trieda
B
Spotreba energie 1)
4,78 kWh
Ročná spotreba energie 2)
560 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom reži‐
me
0,12 W
Spotreba energie vo vypnutom režime
0,12 W
Povolená teplota okolia
+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných
častíc a vlhkosti je zabezpečená ochran‐
ným krytom, okrem miesta, kde nemá
nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochra‐
nu proti vlhkosti
IPX4
1) Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.
2) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným pro‐
gramom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných
režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spo‐
trebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.
Výrobok
66
www.electrolux.com
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
67
136942741-A-422016
(OHFWUROX[3URIHVVLRQDO6S$
9LDOH7UHYLVR3RUGHQRQH
,WDO\
ZZZHOHFWUROX[FRPP\352
6KDUHPRUHRIRXUWKLQNLQJDW
ZZZHOHFWUROX[FRP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement