Electrolux EDH3897SDE User manual

Electrolux EDH3897SDE User manual
EDH3897SDE
SQ
MK
SR
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
27
54
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8
5. TABELA E PROGRAMEVE................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 12
7. CILËSIMET.......................................................................................................14
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................15
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................15
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 17
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 18
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 23
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 24
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
5
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, të
durojë nxehtësinë dhe të jetë e
pastër.
•
•
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
6
www.electrolux.com
2.2 Lidhja elektrike
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën.
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni
tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
PARALAJMËRIM!
Mbusheni rezervuarin e ujit
vetëm për trajtim me avull
me ujë të distiluar. Mos
përdorni uji rubineti ose
solucione të tjera shtesë!
Mund të shkaktohet dëmtim
te pajisja.
•
•
•
•
Uji i kondensuar nga depozita e ujit të
kondensuar e kësaj pajisjeje mund të
përdoret gjithashtu, nëse filtrohet
fillimisht (p.sh. me një filtër kafeje).
Programet me avull përdorini vetëm
me ujë të distiluar!
Rrobat ose kazani mund të jenë të
nxehta pasi cikli i tharjes ose programi
me avull të jetë ndërprerë. Ka rrezik
djegieje! Tregoni kujdes kur hiqni
rrobat.
Tregoni kujdes kur ndërprisni
programin me avull: Mos e hapni
derën e makinës larëse gjatë fazës
me avull. Avulli i nxehtë mund të
shkaktojë djegie. Në ekran shfaqet një
mesazh për të treguar fazën me avull.
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
•
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
SHQIP
2.7 Eliminimi i mbeturinave
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
2.6 Kompresori
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
14
3
13
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dera e ngarkimit mund të
instalohet nga përdoruesi në
anën e kundërt. Kjo ndihmon
për të futur dhe për të hequr
më lehtë rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e
pajisjes (shihni broshurën
tjetër).
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Etiketa e specifikimeve
Treguesi i nivelit të ujit për sistemin
me avull
Filtri i riqarkullimit të ujit
7
8
www.electrolux.com
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3
Blloku i prekjes Koha
4
Blloku i prekjes Shtyrja
5
Blloku i prekjes Antirrudhë
9
8
10 MyFavourite Blloku i prekjes
11 Rikthim plus Blloku i prekjes
12 Tharja Blloku i prekjes
13 Butoni Ndezje/Fikje
6
Blloku i prekjes Ngarkesë me të
leshta
7
Blloku i prekjes Nis/Ndërprit
8 Blloku i prekjes
të avullit
për rritjen e nivelit
9 Blloku i prekjes
të avullit
për uljen e nivelit
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Treguesit
Treguesit
7
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensatori
Depozita e ujit
Filtri
SHQIP
Treguesit
9
Përshkrimi
Shtyrje e programit
Bllokimi për fëmijët
Sinjalet akustike
Rikthim plus
Niveli i tharjes
Pastrimi i filtrit të riqarkullimit të ujit
Depozita e avullit bosh
Faza me avull
Niveli i avullit
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programet
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Tharje ekstra,
Të pambukta
Tharje për dollap+,
Të përziera
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike.
Program me temperaturë të ulët. Pro‐
gram delikat me ajër të ngrohtë.
Sintetike
dollap2)3),
Tharje ekstra,
Tharje për dollap3),
osje
Tharje për
Tharje për hekurosje3)
Niveli i tharjes:
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
9 kg/
3 kg/
Tharje për hekur‐ 3,5 kg/
10
www.electrolux.com
Programet
lehtë
Hekurosje e
E shpejtë
Tharje e progra‐
muar
Lloji i ngarkesës
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
pëlhure në tjetrën. Shkundini artikujt për‐
para se t'i vendosni ato brenda pajisjes.
Kur programi të ketë përfunduar, nxirrini
menjëherë artikujt dhe vendosini në një
nderëse rrobash.
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
1 kg (ose 5 këmi‐
sha)/
Përdor temperaturë të ulët për të tharë
pëlhura të pambukta dhe sintetike.
2 kg/
Me këtë program mund të përdorni op‐
sionin Koha dhe të vendosni kohëzgjat‐
jen e programit.
9 kg/
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rro‐
bave të leshta që mund të lahen me
dorë. Nxirrini menjëherë artikujt kur pro‐
grami të ketë përfunduar.
Të leshta4)
Mëndafsh
1 kg
Për të tharë veshje që mund të lahen me
dorë, të mëndafshta me ajër të ngrohtë
2 kg/
dhe lëvizje të buta.
Jorgan
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jas‐
tëkë (me pupla, push ose me mbushje
sintetike).
3 kg/
Sportive
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër, të
cilat nuk hekurosen.
2 kg/
SHQIP
Programet
Xhinse
11
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Lloji i ngarkesës
Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza
etj., me trashësi të ndryshme materiali
(p.sh. në pjesën e qafës, manshetave
dhe tegelave).
9 kg/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Programi
Të pambukta Tharje për dollap është "Programi standard i të pambuk‐
tave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me lagie normale dhe është
programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të pambukta
të lagura.
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐
mentin e EN 61121.
4) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash me rrotullim është testuar dhe mir‐
atuar nga kompania Woolmark. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta me
etiketën "larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të mira‐
tuar nga Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi.
1780SW13W.
5.1 Programet me avull
Programet
Niveli i avullit/Ngarkesa/Këmi‐
sha
/1 palë pantallona/1 copë
Rifreskim
/1 xhaketë/1 copë
/1 kostum/1 copë
/0,2 - 0,5 kg/1-2 copë
Sintetike
/0,5 - 1 kg/3-4 copë
/1 - 1,5 kg/5-6 copë
/0,5 - 1 kg/1-2 copë
Të pambukta
/1 - 2 kg/3-4 copë
/2 - 3 kg/5-6 copë
Lloji i ngarkesës
Për një kostum ose deri në
dy xhaketa ose palë pantal‐
lona, ose rroba të
ngjashme. Vlen edhe për
heqjen e aromave të këqija.
Vetëm për rroba të thata.
Për zbutjen e rrobave që
kërkojnë kujdes. Maks. 20%
fibra natyrale (pambuk, lino
etj.).
Për zbutjen e rrobave prej
pambuku. Min. 80% fibra
natyrale (pambuk, lino etj.).
12
www.electrolux.com
I gjithë informacioni i dhënë
për zgjedhjen e nivelit të
avullit dhe ngarkesa
përkatëse është vetëm si
sugjerim. Në disa raste,
përdorimi i një niveli më të
lartë avulli ose i një
ngarkese më të vogël mund
të japë rezultate më të mira.
Duke marrë parasysh
gamën e gjerë të niveleve
dhe vetive të ndryshme të
tekstilit që mund të
prodhohet sot me anë të
proceseve të ndryshme
mekanike dhe kimike, ne
rekomandojmë nisjen e
programeve të para të avullit
në nivele të ulëta avulli dhe
me një numër të vogël
rrobash, sa më të ngjashme.
Më vonë, mund të filloni t'i
ndryshoni me kujdes kushtet
e programeve të avullit duke
mësuar nga përvoja se si të
merrni rezultatet më të mira
nga vëllimi i rrobave të
ngarkuara, cilësia e
tekstileve dhe nivelet dhe
programet më të përdorura
të avullit. Mbani gjithashtu
parasysh Udhëzuesin e
tekstileve.
Programi
Rifreskim është
një program i butë avulli për
tekstilet që nuk lahen. Çdo
prishje e formës së rrobave
që mund të ndodhë në disa
raste, mund të rregullohet
me hekurosje.
Koha e saktë e programit
shfaqet në ekran pas
kryerjes së njohjes së
njomjes/thatësisë nga
makina larëse.
6. OPSIONET
6.1 Koha
6.3 Antirrudhë
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Tharje e programuar. Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit, për
një minimum 10 minutash deri
maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
E çon deri në 60 minuta fazën standarde
kundër rrudhave (30 minuta) në
përfundim të ciklit të tharjes. Ky funksion
parandalon krijimin e rrudhave në rroba.
Rrobat mund të nxirren nga pajisja gjatë
fazës kundër rrudhave.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.2 Ngarkesë me të leshta
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Të leshta. Që rrobat të thahen më
shumë, shtypni fushën me prekje
në mënyrë të
Ngarkesë me të leshta
përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e
programit.
6.4 Niveli i avullit
Ky opsion zbatohet për programet Avull.
Për të marrë rezultatet më të mira, për
vëllime të ndryshme rrobash nevojiten
nivele të ndryshme avulli.
Përdorni bllokun me prekje Niveli i avullit
për të caktuar nivelin e duhur të avullit:
MIN,
MED ose
MAX.
6.5 Rikthim plus
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të
rrobave. Për rrobat me simbolin
etiketë.
në
SHQIP
6.6 Tharja
Për të memorizuar konfigurimin
tuaj:
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 4 përzgjedhje të
mundshme:
Tharje ekstra
•
•
Tharje për dollap+ (vetëm për të
pambukta)
•
Tharje për dollap
•
Tharje për hekurosje
1. Vendosni programin dhe opsionet e
mundshme.
2. Mbani prekur MyFavourite për disa
sekonda.
Tingulli dhe mesazhi në ekran
konfirmojnë që konfigurimi është ruajtur.
Për ta aktivizuar konfigurimin
që keni ruajtur:
6.7 MyFavourite
Ju mund të bëni konfigurimin që doni për
programin dhe opsionet e tij dhe ta ruani
atë në memorien e pajisjes.
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Prekni MyFavourite.
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Të pambukta
■
Të përziera
■
Sintetike
■
lehtë
Hekurosje e
Të leshta
Mëndafsh
■
■
■
■
E shpejtë
Tharje e progra‐
muar
■
■
■
■
Jorgan
Sportive
■
Xhinse
■
Me avull Rifre‐
skim
Me avull Sintetike
13
■
■
■
■
■
14
www.electrolux.com
Programet1)
Me avull Të pam‐
bukta
■
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
J
B
I
C
D
E
H
G
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
F
A) Koha Blloku i prekjes
B) Shtyrja Blloku i prekjes
C) Antirrudhë Blloku i prekjes
D) Ngarkesë me të leshta Blloku i
prekjes
E) Nis/Ndërprit Blloku i prekjes
F) Blloku i prekjes
të avullit
për rritjen e nivelit
G) Blloku i prekjes
të avullit
për uljen e nivelit
H) MyFavourite Blloku i prekjes
I)
Rikthim plus Blloku i prekjes
J) Tharja Blloku i prekjes
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
7.2 Zilja aktive/jo aktive
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur për
rreth 2 sekonda blloqet e prekjes (B) dhe
(C) në të njëjtën kohë.
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
•
thata
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
SHQIP
•
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
7.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar
kompleti i zbrazjes (aksesor
shtesë), pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga
depozita e ujit. Në këtë rast,
ne rekomandojmë që ta
çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit.
Referojuni informacionit të
ofruar për aksesorët që janë
në dispozicion.
15
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (J) dhe
(I).
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
•
Treguesi
është i fikur dhe
treguesi
është i ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
•
Treguesi
dhe
janë të
ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken.
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë
të parë, kryeni këto veprime:
•
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
Mbushni enën mbajtëse të avullit
përpara se ta përdorni për herë të
parë programin e avullit (shihni
kapitullin "Kujdesi dhe pastrimi —
Mbushja e enës mbajtëse të avullit").
Në fillim të ciklit të tharjes
(3-5 min.) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit, gjë
e cila është normale për
pajisjet që punojnë me
kompresor, si p.sh.:
frigoriferët, ngrirësit.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
16
www.electrolux.com
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
4. Shtypni bllokun e prekjes Nis/
Ndërprit.
Niset programi.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza të ketë përfunduar
ose pothuajse të ketë përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
Treguesi
pulson.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
•
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
është i ndezur, por nuk
Treguesi
pulson.
Treguesi Nis/Ndërprit fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nis/
Ndërprit.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
•
•
Pulson treguesi .
Treguesi Nis/Ndërprit është i ndezur.
.
•
është i ndezur, por nuk
Për të ruajtur efektet e
trajtimit me avull, rrobat
duhet të hiqen njëra pas
tjetrës gjatë fazës
kundër rrudhosjes dhe të
varen menjëherë në
varësen e rrobave për t'u
tharë (për minimalisht
5-15 min, në varësi të
pëlhurës dhe nivelit të
zgjedhur të avullit).
Mbërtheni kopsat dhe
tërhiqeni rrobën sipas
formës, duke bërë
kujdes të veçantë për
mëngët dhe tegelat.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni mbajtësin e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni Fikja automatike
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
SHQIP
17
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
• Mos i lini të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
• Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
• Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
• Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e
pëlhurave që janë në pajisje.
• Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
• Përdorni programin përkatës për
fanella pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
• Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale
në tabelën e programeve.
• Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Shënime të veçanta rreth sistemit të
avullit
• Tekstilet e mëposhtme nuk mund të
trajtohen me anë të programeve të
Etiketa e pël‐
hurës
•
•
•
•
•
avullit: veshje të leshta me thurje,
lëkurë, tekstile me pjesë të mëdha
metalike, druri ose plastike, tekstile
me pjesë metalike që zënë ndryshk,
rroba me përbërje vaji ose dylli.
Për të zbutur ose freskuar rrobat me
programin e avullit, ndajini rrobat
sipas madhësisë, peshës, materialit
dhe ngjyrës. Zbutni vetëm tekstile që
janë të ngjashme në madhësi, peshë,
material dhe ngjyrë.
Mos thani rroba të reja dhe me ngjyra,
së bashku me rroba të çelëta. Ngjyrat
mund të zbehen (kontrolloni fortësinë
e ngjyrës së pëlhurës në një zonë që
nuk vihet re kur të jetë e lagur).
Mos përdorni komplete pastrimi kimik
në kombinim me programet e avullit.
Përpara trajtimit të rrobave me
programin e ndihmës së hekurosjes,
hiqni njollat duke larë ose duke
përdorur metodën e heqjes së
lokalizuar të njollave.
Rrobat me dy shtresa kthejini nga
jashtë brenda (si p.sh. në rastin e një
xhupi pambuku me kapuç, shtresa e
pambukut duhet të jetë nga jashtë).
Në këtë mënyrë këto rroba do të
thahen më mirë.
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse dhe rezis‐
tojnë temperatura të larta në tharje.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse, por vetëm
me temperatura të ulëta në tharje.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
18
www.electrolux.com
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Mbushni enën e ujit të avullit
1.
2.
3.
4.
ER
FILT
5.
6.
MAX
MED
MIN
7.
FILT
ER
KUJDES!
Përpara futjes së depozitës,
kontrolloni me kujdes që
kapaku i panelit të kontrollit të
jetë mbyllur plotësisht.
Mbushja e enës së mbajtjes
së avullit duhet të bëhet në
përdorimin e parë.
KUJDES!
Mbusheni enën e mbajtjes
së avullit vetëm me ujë të
distiluar ose ujë plotësisht të
shkripëzuar. Mos përdorni
ujë rubineti ose aditivë!
Mund të përdorni gjithashtu
ujë të kondensuar nga ena,
për sa kohë që e filtroni atë
fillimisht (përdorni enën e
dhënë me filtrin të instaluar).
SHQIP
KUJDES!
Mos pini ose përgatitni
ushqime me ujin e distiluar
që jepet. Kjo mund të
shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe
kafshët.
dhe pastrimi — Mbushja e enës së ujit të
avullit").
11.2 Mbushni enën e ujit të
avullit
Gjatë procesit normal të tharjes, depozita
e avullit do të mbushet automatikisht. Ju
11.3 Zbrazja e enës së ujit të avullit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
2
1
7.
19
lutemi të kontrolloni nivelin e ujit brenda
depozitës përpara përdorimit të ciklit të
avullit. Nëse është bosh, mbushni enën e
ujit të avullit (shihni kapitullin "Kujdesi
www.electrolux.com
Zbrazni enën e mbajtjes së
avullit nëse tharësi nuk
përdoret për një periudhë të
gjatë.
11.4 Pastrimi i filtrit të riqarkullimit të ujit
1.
2.
3.
4.
FILTER
ER
FILT
6.
5. 1)
IL
T
E
R
FILTER
F
20
7.
8.
ER
FILT
1) nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin me ujë të nxehtë.
KUJDES!
Hiqni dhe pastroni filtrin e
riqarkullimit të ujit çdo 4
muaj ose nëse tharësi nuk
përdoret për një periudhë të
gjatë.
SHQIP
11.5 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.6 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
21
22
www.electrolux.com
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.7 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.8 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
SHQIP
23
11.9 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
11.10 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐
save (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nis/Ndërprit.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Programi i avullit nuk fillon punën. Tre‐
guesi i enës së ujit të avullit ndizet.
Mbushni enën e ujit.
Pas një programi me avull, rrobat nuk
janë mjaft të buta.
Vini re përbërjen e rrobave.
Caktoni një nivel më të lartë avulli.
Ngarkoni makinën larëse me më pak rro‐
ba ose me rroba të njëjta.
Hiqni shpejt rrobat një nga një nga maki‐
na larëse, mundësisht menjëherë pas filli‐
mit të fazës kundër rrudhave.
Varini rrobat në varëse rrobash, mbërthe‐
ni kopsat dhe tërhiqini rrobat sipas for‐
mës.
Ktheni formën e rrobave me shumë shtre‐
sa duke i hekurosur pasi të dalin nga ma‐
kina larëse.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
24
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nis/Ndërprit për ta nisur progra‐
min sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë progra‐ Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
mi. 1)
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në makinën larëse.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër pro‐ Vendosni programin Tharje e programuar
grami.
ose Tharje ekstra.
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensuesi është i bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
SHQIP
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
9 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
10 A
Fuqia totale
1650 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë 1)
2,28 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
259 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,50 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,50 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
25
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
Ky produkt përmban gaz të fluorinuar të mbyllur hermetikisht
Emërtimi i gazit
R407c
Pesha
520 g
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)
1774
1) Referuar EN 61121. 9 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Të pambukta 9 kg
Tharje për dollap
1400 rpm / 50%
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
Tharje për hekurosje 1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
26
www.electrolux.com
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
1000 rpm / 60%
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
138 min.
1,49 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Sintetike 3,5 kg
Tharje për dollap
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
27
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 28
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 31
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 33
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................34
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 35
6. ОПЦИИ.............................................................................................................38
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 40
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.................................................................................41
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................................42
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................43
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................44
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................50
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 51
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
28
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца,
ви препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
МАКЕДОНСКИ
29
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од килим.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот
за струја е пристапен по монтирањето.
Проверете дали има добра вентилација во собата
каде што е монтиран апаратот, за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што
користат различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Издувниот воздух не смее да се испушта во оџак
што се користи за издувните гасови кои доаѓаат од
запаливиот гас или од други горива. (ако постои во
опремата)
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 9kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не користете го апаратот ако бил чистен со
индустриски хемикалии.
Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале
околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од џебовите, како на
пример, запалки и кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
МАКЕДОНСКИ
•
31
Пред одржувањето, исклучете го апаратот и
откачете го кабелот од штекерот за струја.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Проверете дали подот на кој го
монтирате апаратот е рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногалките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
•
•
•
•
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Само за Обединетото Кралство и
Ирска. Апаратот има приклучок за
струја со јачина на струја од 13
ампери. Ако е потребно да го
смените осигурувачот во
приклучокот за струја, користете
осигурувач од 13 ампери ASTA (BS
1362).
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
Не сушете ги оштетените алишта
кои содржат постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
32
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Само наполнете го
резервоарот за вода за
третман со пареа со
дестилирана вода. Не
користете вода од чешма
или какви било други
адитиви! Тоа може да
предизвика оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
Кондензираната вода од садот за
кондензирана храна на овој апарат
може да биде искористена, ако е
претходна филтрирана ( на пр. со
филтер за кафе).
Пуштајте ги програмите на пареа
само со дестилирана вода!
Кога циклусот за сушење или
програмата на пареа се прекинати,
алиштата и барабанот може да
бидат жешки. Ризик од изгореници!
Внимавајте кога ќе ги вадите
алиштата.
Внимавајте кога ќе ја прекинете
програмата на пареа: Не отворајте
ја вратата од машината за време
на фазата со пареа. Жешката вода
може да предизвика изгореници. На
екранот се појавува порака која ја
прикажува фазата на пареа.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
33
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
14
3
13
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Корисникот може да ја
монтира вратата за
полнење во обратна
насока. Тоа може да
помогне полесно да се
ставаат и вадат алиштата
или ако постои некакво
ограничување во однос на
монтирањето на апаратот
(видете во засебниот
леток).
Pезервоар
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
Показно светло за ниво на вода за
системот за пареа
Филтер за кружење на водата
34
www.electrolux.com
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Регулатор за програми
2 Екран
3
допирна површина Време
4
допирна површина
Oдложување
5
допирна површина Aнтигужвање
6
7
9
12 Cува плус допирна површина
13 Копче за вклучување/исклучување
допирна површина Почеток/
Пауза
8 Допирна површина
за
зголемено ниво на пареа
за намалено
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
10 MyFavourite допирна површина
4.1 Показни светла
Показни светла
7
11 Обратно плус допирна површина
допирна површина Волнени
9 Допирна површина
ниво на пареа
8
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондензатор
МАКЕДОНСКИ
Показни светла
35
Опис
Сад за вода
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Обратна насока плус
Ниво на сушење
Исчистете го филтерот за кружење на вода
Садот за пареа е празен
Фаза за пареа
Ниво на пареа
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Ниво на сушење:
Памучни
Eкстра кратко
мешани
Синтетика
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Вид на полнење
Плакар +,
плакар2)3),
Eкстра,
Суви за во
Суви за пеглање3)
Памучни и синтетички ткаенини.
Програма со ниска температура.
Програма за чувствителни алишта со
топол воздух.
Ниво на сушење:
за во плакар3),
Eкстра,
Суви
Суви за пеглање
9kg/
3kg/
3,5kg/
36
www.electrolux.com
Програми
Лесно
пеглање
Брзо
Bреме
Вид на полнење
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
1kg (или 5
кошули)/
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини, користете ниска
температура.
2kg/
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Време и да го
поставите времетраењето на
програмата.
9kg/
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
Bолна4)
Cвила
Jоргани
Облека за
спортување
1kg
За сушење на свила која рачно се
пере со топол воздух и благи
движења.
2kg/
За сушење на еден или два јоргани и
перници (наполнети со пердуви или
синтетика).
3kg/
Спортска облека, тенки и лесни
ткаенини, микровлакна, полиестер, кои 2kg/
не се пеглаат.
МАКЕДОНСКИ
Програми
Tексас
37
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Вид на полнење
За сушење неформална облека како
фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
9kg/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Памучни Суви за во плакар е „Стандардна програма за
памук“ соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна
програма во смисла на потрошувачка на енергија за сушење на влажни памучни
алишта.
3) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
4) Циклусот за сушење волна кај оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од
компанијата Тhe Woolmark Company. Циклусот е погоден за сушење на волнени
алишта означени за „рачно перење“, под услов материјалите да се испрани со циклус
за рачно перење одобрен од Woolmark и сушени според упатствата дадени од
производителот. 1780SW13W.
5.1 Програми со пареа
Програми
Ниво на пареа / Полнење /
Кошули
/ 1 пар панталони / 1 парче
Oсвежување
/ 1 палто / 1 парче
/ 1 одело / 1 парче
/ 0,2 - 0,5 kg / 1-2 парчиња
Синтетика
/ 0,5 - 1 kg / 3-4 парчиња
/ 1 - 1,5 kg / 5-6 парчиња
/ 0,5 - 1 kg / 1-2 парчиња
Памучни
/ 1 - 2 kg / 3-4 парчиња
/ 2 - 3 kg / 5-6 парчиња
Вид на полнење
За едно одело или две
сакоа или еден пар
пантолони или сличен вид
алишта. Се применува и
за отстранување на
миризби. Само за суви
алишта.
За мазнење на алишта кои
лесно се оддржуваат.
Макс. 20% природни
влакна (памук, лен итн).
За мазнење на памучни
алишта. Макс. 80%
природни влакна (памук,
лен итн).
38
www.electrolux.com
Сите достапни
информации за одбирање
на нивото на пареа и
соодветното полнење се
дадени само како
предлози. Во некои
случаи, користењето на
повисоко ниво на пареа
или помало полнење може
да даде подобри
резултати. Програмата
Oсвежување е нежна
програма со пареа за
ткаенини што не се перат.
Формата на алиштата која
може да биде изобличена
во неколку случаеви, може
да се поправи со пеглање.
Времињата на точната
програма се појавуваат на
екранот кога машината
извршила препознавање
на влажни/суви.
Имајќи предвид дека
постојат голем број на
различни видови ткаенини
со различен квалитет и
својства што се
произведуваат преку
различни видови на
механички и хемиски
процеси, ви
препорачуваме прво да
пуштите неколку програми
со пареа со ниско ниво на
пареа и мал број на
алишта кои се со сличен
квалитет и својства.
Подоцна, можете да
почнете внимателно да ги
менувате условите на
програмите со пареа и да
учите од искуство како да
добиете најдобри
резултати преку
количината на алишта што
ја ставате, квалитетот на
ткаенините и нивоата на
пареа и програми на пареа
што можете најчесто да ги
применувате. Исто така,
имајте го предвид и
приложениот Прирачник
за ткаенини.
6. ОПЦИИ
6.1 Време
Оваа опција е применлива само кај
програмата Bреме. Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 10 минути до максимум 2
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Волнени
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool (Волна). За подобро
сушење на алиштата, притиснете на
допирната површина Волнени
повеќе пати за да го зголемите
времетраењето на програмата.
6.3 Aнти-гужвање
Ја продолжува стандардната фаза
против туткање (30 минути) за 60
минути на крајот од циклусот на
сушење. Оваа фукнција го спречува
туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на
фазата за заштита од туткање.
6.4 Ниво на пареа
Оваа опција е применлива кај
програмите со Пареа. За да добиете
најдобри резултати, различни нивоа
МАКЕДОНСКИ
на пареа се неопходни за различни
количини на алишта.
•
Користете ја допирната површина за
Ниво на пареа за да го поставите
6.7 MyFavourite
неопходното ниво на пареа:
СРЕ или
МИН,
МАКС.
6.5 Обратно плус
За полесно сушење на чувствителни
ткаенини и чувствителни ткаенини на
температура (на пр. акрил, вискоза).
Оваа функција исто така помага да се
намали туткањето на алиштата. За
Суви за пеглање
Можете сами да ја конфигурирате
програмата и опциите и да ги
меморирате во меморијата на
апаратот.
За да ја меморирате вашата
конфигурација:
6.6 Cува плус
1. Поставете ја програмата и
достапните опции.
2. Допрете го MyFavourite неколку
секунди.
Звукот и пораката на екранот
потврдуваат дека конфигурацијата е
меморирана.
Оваа фукнција помага алиштата да се
исушат подобро. Постојат 4 можни
избори:
За да ја вклучите вашата
меморирана конфигурација:
ткаенини со симбол
на ткаенината.
на етикетата
•
Eкстра
•
Плакар + (само за памук)
•
Суви за во плакар
1. Вклучете го апаратот.
2. Допрете го MyFavourite.
6.8 Табела со опции
Програми1)
■
Памучни
Eкстра кратко
мешани
■
Синтетика
■
Лесно
пеглање
■
Брзо
■
Bреме
Bолна
Cвила
Jоргани
■
■
■
■
■
■
■
39
40
www.electrolux.com
Програми1)
Облека за
спортување
■
Tексас
■
Пареа
Oсвежување
■
■
Пареа
Синтетика
■
■
■
■
Пареа Памучни
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
7. ПОСТАВКИ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
F
A) Време допирна површина
B) Oдложување допирна површина
C) Aнти-гужвање допирна површина
D) Волнени допирна површина
E) Почеток/Пауза допирна површина
F) Допирна површина
за
зголемено ниво на пареа
G) Допирна површина
ниво на пареа
7.1 Функција за блокада за
деца
за намалено
H) MyFavourite допирна површина
I) Обратно плус допирна површина
J) Cува плус допирна површина
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
МАКЕДОНСКИ
7.2 Вклучување/исклучување
на звучни сигнали
Доколу е монтиран прибор
за цедење (дополнителен
прибор), апаратот
автоматски ќе ја цеди
водата од садот за вода.
Во оваа состојба, ви
препорачуваме да го
исклучите показното
светло за садот за вода.
Погледнете ги
приложените информации
за дополнителен прибор
кој го имате на
располагање.
За да ги вклучите и исклучите
звучните сигнали, притиснете и
задржете ги истовремено отприлика 2
секунди допирните површини (B) и (C).
7.3 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
•
нормално суви алишта
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
Исклучување на показното
светло за садот за вода:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња (J)
и (I).
На екранот се прикажува една од овие
2 конфигурации:
•
Показното светло
е
исклучено, а показното светло
е вклучено.
Показното светло за садот за
вода е исклучено. После околу
4 секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
7.4 Показно светло за садот
за вода
•
Според фабричките поставки,
показното светло за садот за вода е
вклучено. Тоа се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е
потребно да се испразни садот за
вода.
и
Показните светла
се вклучени.
Показното светло за садот за
вода е вклучено. После околу 4
секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА
Пред да го користите апаратот по прв
пат, направете една од следните
операции:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
41
•
Наполнете го садот за вода со
пареа пред да ја користите
програмата со пареа по прв пат
(видете во поглавјето „Нега и
чистење — Полнење на садот со
вода за пареа”).
42
www.electrolux.com
На почетокот на циклусот
на сушење (3-5 мин.) може
да се слушне малку
посилен звук. Тоа е како
резултат на стартувањето
на компресорот што е
нормално за апарати кои
работат врз база на
компресор: фрижидери,
замрзнувачи.
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
4. Притиснете ја допирната
површина Почеток/Пауза.
Програмата започнува.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Почеток/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
трепка.
МАКЕДОНСКИ
•
•
Показното светло
трепка.
Се вклучува показното светло
Почеток/Пауза.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
е вклучено, но
•
Показното светло
не трепка.
•
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Почеток/Пауза се
гаси.
•
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
43
За да ги зачувате
ефектите од третманот
со пареа, алиштата
мора се вадат едно по
едно за време на
фазата против туткање
и веднаш да се закачат
на сушалка за да се
исушат (минимум 5-15
минути, во зависност
од ткаенината и
одбраното ниво на
пареа). Закопчајте ги и
развлечете ги
алиштата според
обликот, посебно
внимавајте на
манжетните и
шавовите.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.5 Функција за Автоматско
исклучување
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
Ако не ја стартувате програмата
после 5 минути.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
( на пр. лентите од престилка)
треба да се врзани. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна
•
•
•
•
•
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Не ставајте ткаенини со јаки бои
заедно со ткаенини со светли бои.
Јаките бои може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучно жерсе и трикотажа за да
спречите собирање на алиштата.
Уверете се дека тежината на
алиштата не е поголема од
максималната тежина којашто е
наведена во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
44
www.electrolux.com
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Посебни забелешки за системот на
пареа
• Следните таенини не може да
бидат третирани со програми на
пареа: волнена трикотажа, кожа,
ткаенини со големи метални,
дрвени или пластични парчиња,
ткаенини со рѓосани метални
делови, мушами или алишта од
восочен памук.
• За да измазните или да освежите
алишта со програма на пареа,
сортирајте ги алиштата по
големина, тежина, материјал и боја.
Измазнете ги заедно ткаенините
кои се слични во однос на
големина, тежина, материјал и боја.
• Не сушете нови, обоени ткаенини
заедно со светли алишта. Бојата
Фабричка
етикета
•
•
•
може да избледи (проверете ја
отпорноста на ткаенината кога е
влажна на некое незабележително
место).
Не користете суви средства за
чистење во комбинација со
програмите на пареа.
Пред да ги третирате алиштата со
програма за помош при пеглање,
извадете ги дамките со перење или
со користење на средство за
вадење на дамки.
Превртете ги алиштата со
двослојни ткаенини (на пр., за
јакните со памучна постава,
памучниот слој треба да биде
однадвор). Така, ваквите ткаенини
се сушат подобро.
Опис
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта и се отпорни на повисока температура на сушење.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта но само за ниска температура на сушење.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење
на алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Наполнете го садот за вода за пареа
1.
2.
МАКЕДОНСКИ
3.
45
4.
ER
FILT
5.
6.
MAX
MED
MIN
7.
ER
FILT
ВНИМАНИЕ!
Пред да го ставите садот,
проверете внимателно дали
капакот на контролното
стакло е целосно затворен.
Полнењето на садот со
вода за пареа треба да
биде направено при
првата употреба.
ВНИМАНИЕ!
Полнете го садот со вода
за пареа само со
дестилирина или целосно
десалинизирана вода. Не
користете вода од чешма
или адитиви! Исто така,
може да користите
кондензирана вода од
садот, ако е претходно
филтрирана (користете го
садот испорачан со
монтираниот филтер)
ВНИМАНИЕ!
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
испорачаната дестилирана
вода. Таа може да
предизвика здравствени
проблеми кај луѓето и
животните.
11.2 Наполнете го садот за
вода за пареа
За време на нормалниот процес на
сушење, садот за пареа автоматски
повтворно ќе се наполни. Ве молиме
проверете го нивото на вода во садот
за пареа пред да го употребите
циклусот за пареа. Ако е празен,
наполнете го садот за вода за пареа
(видете го поглавјето „Нега и чистење
— Полнење на садот за вода за
пареа”).
46
www.electrolux.com
11.3 Празнење на садот за вода за пареа
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
2
1
7.
Исцедете го садот со вода
за пареа, ако машината за
сушење на алишта не се
користи подолг период.
11.4 Чистење на филтерот за кружење на водата
1.
2.
МАКЕДОНСКИ
3.
4.
FILTER
ER
FILT
6.
5. 1)
F
IL
T
E
R
FILTER
7.
8.
ER
FILT
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода.
ВНИМАНИЕ!
Вадете го и чистете го
филтерот за кружење на
водата на секои 4 месеци
или ако машината за
сушење на алишта не се
користи подолг период.
11.5 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
47
48
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
11.6 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
МАКЕДОНСКИ
49
11.7 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.8 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.9 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
50
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.10 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете го Почеток/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Програмата со пареа не почнува да
работи. Показното светло за садот за
вода за пареа се пали.
Наполнете го садот за вода.
После програма со пареа, алиштата не Внимавајте на составот на ткаенината.
се доволно мазни.
Поставете повисоко ниво на пареа.
Наполнете ја машината со помалку
алишта, или само со исти.
Извадете ги алиштата од машината
брзо едно по едно веднаш после
стартот на фазата против туткање.
Закачете ги алиштата на сушална,
закопчајте ги и развлечете ги во
зависност од обликот.
Обликувајте ги алишта што се состојат
од повеќе слоеви со тоа што ќе ги
испеглате кога ќе ги извадите од
машината.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
МАКЕДОНСКИ
51
Проблем
Можно решение
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Почеток/Пауза
за да започне програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма. 1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е превисока.
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете програма за Bреме или
програма за Eкстра.
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
•
•
•
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроводливост.
Отворите за воздух се затнати.
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
52
www.electrolux.com
Максимална количина на полнење
9 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
10 A
Вкупна моќност
1650 W
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија1)
2,28 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
259 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,50 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,50 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R407c
Тежина
520 g
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
1774
1) Во согласност со EN 61121. 9kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm.
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Податоци за потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памучни 9 kg
Суви за во плакар
1400 rpm / 50%
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
МАКЕДОНСКИ
Програмa
Суви за пеглање
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
53
Потрошу
вачка на
енергија
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Синтетика 3,5 kg
Суви за во плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
54
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 55
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 58
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................60
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................61
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................62
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 65
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 67
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 68
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 69
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................70
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................71
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 77
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 78
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
55
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо
вам да је активирате.
Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
56
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Монтирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, због чега врата уређаја не би
могла до краја да се отворе.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом.
Прикључите главни кабл за напајање на мрежну
утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежној утичници након
инсталације.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
монтирате уређај како бисте избегли да се
просторија испуни издувним гасовима других
уређаја, насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива. (ако је
применљиво)
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
Поштујте максималну количину веша за прање од
9 кг (погледајте одељак „Графикон програма“).
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
57
Немојте користити уређај ако су претходно
индустријске хемикалије биле коришћене за
чишћење.
Очистите отпала влакна која су се накупила око
уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи, или слични производи се
морају се користити како је наведено у упутству за
фабрички омекшивач.
Уклоните све предмете из џепова као што су
упаљачи и шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температурти која га неће оштетити.
Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите
утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
58
www.electrolux.com
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Монтирање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сву амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију које сте добили уз
уређај.
Увек будите пажљиви када
померате уређај, јер је тежак. Увек
носите заштитне рукавице.
Немојте монтирати или користити
уређај на местима на којима је
температура нижа од 5°C или виша
од 35°C.
Уверите се да је подлога на којој
монтирате уређај равна, стабилна,
отпорна на топлоту и чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Уређај увек померајте држећи га у
усправном положају.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у крајњу
позицију, проверите да ли је сасвим
у нивоу помоћу либеле. Уколико
није, подешавајте ногице док се не
изнивелише.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
•
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Само за Велику Британију и Ирску.
Уређај има мрежни утикач од 13
ампера. Ако је је потребно да се
промени осигурач за утичницу,
користити осигурач од 13 ампера
АSTA (BS 1362).
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Користите овај уређај само у
домаћинству.
У машини немојте сушити оштећену
одећу са поставом или пуњењем.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
УПОЗОРЕЊЕ!
Резервоар за воду за
третирање паром пуните
искључиво дестилованом
водом. Немојте користити
воду са чесме нити било
какве адитиве! То може да
изазове оштећење уређаја.
•
Такође можете користити и
кондензовану воду из резервоара
кондензоване воде на овом уређају,
СРПСКИ
•
•
•
уз услов да је претходно
филтрирате (нпр. кроз филтер за
кафу).
У програмима за третирање паром
користите искључиво дестиловану
воду!
Уколико се циклус сушења или
програм за третирање паром
прекине, може се десити да веш и
бубањ буду врели. Постоји ризик од
опекотина! Водите рачуна
приликом вађења веша.
Будите пажљиви ако прекидате
програм за третирање паром:
Немојте отварати врата машине
током фазе третирања паром.
Врела пара може да изазове
опекотине. Дисплеј приказује
поруку да је фаза третирања паром
у току.
•
•
2.6 Компресор
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
2.4 Унутрашњe svetlo
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања.
•
•
•
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
Тип сијалице или халогене лампе
која се користи у овом уређају
намењен је искључиво за употребу
у кућним апаратима. Немојте га
користити за расвету у
домаћинству.
Да бисте заменили унутрашњу
сијалицу, контактирајте овлашћени
сервисни центар.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
59
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите
искључиво неутралне детерџенте.
Немојте користити абразивне
производе, абразивне сунђере,
раствараче или металне предмете.
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.
60
www.electrolux.com
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
14
3
13
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Врата за пуњење корисник
може да инсталира на
супротној страни. То може
да помогне лакшем
стављању и уклањању
веша или при монтирању
уређаја уколико постоје
просторна ограничења
(погледајте засебну
брошуру).
Резервоар за воду
Контролна табла
Унутрашњe светло
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за закључавање поклопца
измењивача топлоте
Плочица са техничким
карактеристикама
Индикатор нивоа воде у систему за
третирање паром
Филтер за повратну воду
СРПСКИ
61
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Дугме за избор програма
2 Екран
3
Додирна плочица Време
4
5
6
7
9
8
11 Инверзно плус Додирна плочица
12 Осушеност Додирна плочица
13 Дугме за укључивање/
Додирна плочица Oдлагање
искључивање
Додирна плочица Против
гужвања
Додирна плочица Количина
вунене одеће
Додирна плочица Cтарт/Пауза
8 Додирна плочица
нивоа паре
за повећање
9 Додирна плочица
нивоа паре
за смањење
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
10 MyFavourite Додирна плочица
4.1 Индикатори
Индикатори
7
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
62
www.electrolux.com
Индикатори
Опис
Филтер
Одложено покретање
Блокада за безбедност деце
Звучни сигнали
Инверзно плус
Ниво сушења
Очистите филтер за повратну воду
Резервоар за воду је празан
Фаза паре
Ниво паре
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Ниво сушења:
Памук
Мешовито
Синтетика
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Врста веша за прање
Eкстра суво,
Oрман2)3),
за орман+,
Пегла3)
Суво
Памучни веш и веш од синтетике.
Програм ниске температуре. Програм
за осетљив веш са топлим ваздухом.
Ниво сушења:
Oрман3),
Eкстра суво,
Пегла
9кг/
3 кг/
3,5 кг/
СРПСКИ
Програми
Врста веша за прање
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се
1 кг (или 5
разликовати у зависности од врсте
Лако пеглање тканине. Протресите веш пре него што кошуља)
га ставите у уређај. Одмах по
завршетку програма извадите веш из
машине и окачите га на вешалицу.
Брзо
Bреме сушења
За сушење памучних и синтетичких
тканина на ниској температури.
2 кг/
Са овим програмом можете користити
опцију Време и подесити трајање
програма.
9 кг/
Вунене тканине. Благо сушење вунене
одеће која се пере ручно. Уклоните
одећу из машине одмах по завршетку
програма.
Вуна4)
Cвила
63
1 кг
За сушење свиленог веша који се пере
ручно, помоћу топлог ваздуха и
2 кг/
лаганог кретања.
Јорган
За сушење једног или два јоргана и
јастука (са перјем, паперјем или
синтетичким пуњењем).
3 кг/
Спортска одећа
За сушење спортске одеће, танких и
лаганих тканина, микрофибера и
полиестера, који се не пеглају.
2 кг/
64
www.electrolux.com
Програми
Тексас
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Врста веша за прање
Одећа за сваки дан, као што је тексас,
дуксеви различите дебљине (нпр. око
врата, манжетне и шавови).
9кг/
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм
Памук Oрман је „Стандардни програм за памук“ и погодан је за
сушење обичног памучног веша и најефикаснији је програм за сушење памучног веша
када се ради о потрошњи електричне енергије.
3) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
4) Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија
Woolmark. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком
„ручно прање“ под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном
циклусу прања на руке и осушени у складу са произвођачким упутством. 1780SW13W.
5.1 Програми за третирање паром
Програми
Ниво паре / количина /
кошуље
/ 1 пар панталона / 1 комад
Освежавање
/ 1 јакна / 1 комад
/ 1 одело / 1 комад
/ 0,2 - 0,5 кг/ 1–2 комада
Синтетика
/ 0,5 - 1 кг/ 3-4 комада
/ 1 - 1,5 кг/ 5-6 комада
/ 0,5 - 1 кг/ 1-2 комада
Памук
/ 1 - 2 кг/ 3-4 комада
/ 2 - 3 кг/ 5-6 комада
Врста веша за прање
За једно одело, највише
два сакоа, два пара
панталона или сличне
одеће. Такође је
прикладно за уклањање
непријатних мириса. Само
за суву одећу.
За исправљање одеће која
се лако одржава. Макс.
20% природних влакана
(памук, лан и сл.).
За исправљање памучне
одеће. Мин. 80%
природних влакана (памук,
лан и сл.).
СРПСКИ
Све информације које су
овде дате у вези са
избором нивоа паре и
одговарајуће количине
веша представљају само
препоруке. У појединим
случајевима, избором
вишег нивоа паре или
мање количине рубља
могуће је постићи боље
резултате. Програм
Освежавање је програм
нежног третирања паром
за тканине које се не перу.
Све евентуалне
деформације облика
одеће, до којих може доћи
веома ретко, могу се
поправити пеглањем.
Тачна времена програма
појављују се на дисплеју
чим машина обави
детекцију мокрог/сувог
рубља.
65
Имајући у виду широк
асортиман тканина
различитог квалитета и
својстава које је данас
могуће произвести
применом разних
механичких и хемијских
процеса, препоручујемо да
првих неколико програма
за третирање паром
обавите при нижим
нивоима паре и на мањем
броју комада одеће, који
међусобно треба да буду
што сличнији. Касније
можете почети пажљиво
да мењате параметре
програма за третирање
паром, како бисте
искуствено научили како
да добијете најбоље
резултате за дату
количину рубља, квалитет
тканина и најприкладније
нивое паре и програме за
третирање паром. Такође
погледајте и пратећи
Водич за тканине.
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
Ова опција се може примењивати
само за програм Bреме сушења.
Можете да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута до
максимално 2 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
рубља.
6.2 Количина вунене одеће
Ова опција се може примењивати
само за програм Wool (вуна). Да би
веш био сувљи притискајте додирну
плочицу Количина вунене одеће
више пута како бисте продужили
трајање програма.
6.3 Против гужвања
Продужетак од 60 минута у односу на
стандардну фазу против гужвања (30
минута) на крају циклуса сушења. Ова
функција спречава гужвање веша.
Веш може да се извади док траје фаза
против гужвања.
6.4 Ниво паре
Ова опције се може примењивати на
програме Steam (пара). За постизање
најбољих резултата неопходно је
бирати различите нивое паре за
различите количине рубља.
Ради подешавања потребног нивоа
паре користите додирну плочицу за
ниво паре:
МАКС.
МИН,
СРЕД или
66
www.electrolux.com
6.5 Инверзно плус
За лаганије сушење осетљивих
материјала и материјала који су
осетљиви на температуру (нпр. акрил,
вискоза). Ова функција такође помаже
и у смањењу гужвања веша. За
тканине на чијим се ознакама за
.
материјал налази симбол
6.6 Осушеност
•
Eкстра суво
•
Суво за орман+ (само за памук)
Oрман
•
Пегла
1. Подесите програм и расположиве
опције.
2. Додирните MyFavourite на
неколико секунди.
Звучни сигнал и порука на дисплеју
потврђују да је конфигурација
меморисана.
Да бисте активирали
меморисану конфигурацију:
Ова функција помаже да се веш
додано осуши. Постоје 4 могућа
избора:
•
Да бисте меморисали
конфигурацију:
1. Активирајте уређај.
2. Додирните MyFavourite.
6.7 MyFavourite
Можете сами извршити
конфигурисање програма и опција, а
затим их сачувати у меморији уређаја.
6.8 Табела опција
Програми1)
Памук
■
Мешовито
■
Синтетика
■
■
Лако пеглање
■
Брзо
Bреме сушења
Вуна
Cвила
■
■
■
■
Јорган
Спортска одећа
■
Тексас
■
■
■
■
СРПСКИ
67
Програми1)
Пара
Освежавање
■
■
Пара Синтетика
■
■
Пара Памук
■
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их
активирали или деактивирали притисните одговарајућу додирну плочицу.
7. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Време Додирна плочица
B) Oдлагање Додирна плочица
C) Против гужвања Додирна плочица
D) Количина вунене одеће Додирна
плочица
E) Cтарт/Пауза Додирна плочица
F) Додирна плочица
нивоа паре
за повећање
G) Додирна плочица
нивоа паре
за смањење
H) MyFavourite Додирна плочица
I) Инверзно плус Додирна плочица
J) Осушеност Додирна плочица
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
7.2 Зујање укључена/
искључена.
Да бисте деактивирали или
активирали звучне сигнале,
притисните и у трајању од приближно
2 секунде задржите додирне плочице
(B) и (C).
68
www.electrolux.com
7.3 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
Деактивирање индикатора
резервоара за воду:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (J) и (I) истовремено.
Дисплеј приказује једну од ове две
комбинације:
•
Индикатор
је искључен а
индикатор
је укључен.
Индикатор резервоара за воду
је искључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
стандардно сув веш
•
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
•
7.4 Индикатор резервоара за
воду
Индикатор
и
су
укључени.
Индикатор резервоара за воду
је укључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
По подразумеваној вредности,
индикатор резервоара за воду је
укључен. Он се укључује када се
програм заврши или када је неопходно
испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран
комплет за пражњење
(додатни прибор), уређај
ће аутоматски празнити
воду из резервоара. У том
случају, препоручујемо
деактивирање индикатора
резервоара за воду.
Погледајте приложену
брошуру о расположивој
додатној опреми.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја
извршите једну од следећих
операција:
•
•
Бубањ машине за сушење очистите
влажном крпом.
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
•
Напуните резервоар воде за
третирање паром пре првог
коришћења неког од програма за
третирање паром (погледајте
поглавље „Нега и чишћење —
Пуњење резервоара воде за
третирање паром”).
СРПСКИ
69
На почетку циклуса
сушења (3-5 мин.) ниво
звука може бити нешто
виши. Разлог томе је
покретање компресора
што је уобичајено код
уређаја са компресором
као што су фрижидери,
замрзивачи.
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
УПОЗОРЕЊЕ!
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
4. Притисните додирну плочицу
Cтарт/Пауза.
Програм се покреће.
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу
Cтарт/Пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 На крају програма
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
трепери.
• Индикатор
трепери.
• Индикатор Cтарт/Пауза је укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
70
www.electrolux.com
резултата препоручујемо да веш
вадите након, или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
•
Индикатор
трепери.
•
Индикатор
светли, али више не
трепери.
Cтарт/Пауза се гаси.
•
светли, али више не
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
9.5 Функција аутоматског
искључивања
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
•
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
Да бисте сачували
ефекте третирања
паром, одећу морaте
да вадите комад по
комад током фазе
против гужвања и
одмах да је качите на
вешалице да се осуши
(у трајању од најмање
5-15 мин, зависно од
врсте тканине и
изабраног нивоа паре).
Закопчајте дугмад и
лепо поравнајте одећу,
водећи нарочито
рачуна о манжетнама и
шавовима.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не дозволите да кравате и траке
(нпр. траке од кецеље) остану
одрешене. Вежите их пре но што
покренете неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек буде на спољној
страни
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, који
•
•
•
•
одговара врсти материјала који сте
убацили у уређај.
Немојте стављати тканине јарких
боја у машину заједно са тканинама
нежних боја. Тканине јарких боја
могу пустити боју.
Одаберите погодан програм за
памучни жерсеј и плетену одећу,
како бисте спречили скупљање
веша.
Водите рачуна да тежина веша не
премаши максималну тежину која је
дата у табели програма.
Сушите искључиво веш који се
може сушити у машини за сушење
веша. Због тога увек погледајте
етикету на вешу.
СРПСКИ
Посебне напомене о систему за
третирање паром
• Следеће тканине не могу се
третирати коришћењем програма
за третирање паром: вунено
плетиво, кожа, тканине са великим
металним, дрвеним или пластичним
додацима, тканине са додацима од
зарђалог метала, одећа од
имитације коже или од
импрегнираног платна.
• Да бисте поравнали или освежили
веш помоћу програма за третирање
паром, сортирајте га по величини,
тежини, материјалу и боји.
Поравнавајте само делове одеће
који су међусобно слични по
величини, тежини, материјалу и
боји.
• Немојте да сушите нове и обојене
материјале заједно са светло
Ознака на
етикети
•
•
•
71
обојеним вешом. Боје могу да
избледе (постојаност боје
проверавајте на мање изложеним
деловима влажне тканине).
Немојте користити средства за
хемијско чишћење у комбинацији са
програмима за третирање паром.
Пре третирања одеће на програму
помоћ при пеглању, флеке на
одећи уклоните прањем или
локализованом применом средства
за уклањање флека.
Окрените на наличје комаде одеће
са поставом (нпр. код капута са
памучном поставом, памучна
тканина треба да буде са спољне
стране). Ове тканине ће се тако
боље сушити.
Опис
Веш који се може сушити у машини за сушење веша.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша и који је
отпоран на више температуре сушења.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша али само
на ниској температури сушења.
Веш који се не може сушити у машини за сушење веша.
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Пуњење резервоара воде за третирање паром
1.
2.
72
www.electrolux.com
3.
4.
ER
FILT
5.
6.
MAX
MED
MIN
7.
ER
FILT
УПОЗОРЕЊЕ!
Пре убацивања резервоара
пажљиво проверите да ли је
поклопац на командној табли
до краја затворен.
Резервоар воде за
третирање паром треба да
напуните при првом
коришћењу.
УПОЗОРЕЊЕ!
Резервоар воде за
третирање паром пуните
искључиво дестилованом
или потпуно
десалинизованом водом.
Немојте користити воду са
чесме нити адитиве!
Такође можете да
користите кондензовану
воду из резервоара, под
условом да је претходно
филтрирате (користите
приложени резервоар с
уграђеним филтером).
УПОЗОРЕЊЕ!
Испоручену дестиловану
воду немојте пити, нити од
ње припремати храну.
Може да изазове
здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
11.2 Пуњење резервоара
воде за третирање паром
Током нормалног процеса сушења
резервоар воде за третирање паром
аутоматски се допуњава. Пре
коришћења циклуса третрања паром
обавезно проверите ниво воде у
резервоару. Ако је реезрвоар празан,
напуните га водом (погледајте
поглавље „Нега и чишћење - пуњење
резервоара воде за третирање
паром“).
СРПСКИ
11.3 Пражњење резервоара воде за третирање паром
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
2
1
7.
Испразните резервоар
воде за третирање паром
уколико знате да машину
за сушење веша нећете
дуже време користити.
73
www.electrolux.com
11.4 Чишћење филтера за повратну воду
1.
2.
3.
4.
FILTER
ER
FILT
6.
5. 1)
IL
T
E
R
FILTER
F
74
7.
8.
ER
FILT
1) По потреби, очистите филтер топлом водом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Филтер за повратну воду
извадите и очистите
једном на свака 4 месеца,
или ако знате да машину
за сушење веша нећете
дуже време користити.
СРПСКИ
75
11.5 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако је потребно очистите филтер са топлом водом из чесме користећи четку и/или
усисивач.
11.6 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
76
www.electrolux.com
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.7 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.8 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња, као и ребра бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
СРПСКИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.9 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
77
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.10 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Проверите да ли утикач прикључен на
зидну утичницу.
Проверите осигурач у кутији са
осигурачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Cтарт/Пауза.
Проверите да ли су врата уређаја
затворена.
Програм за третирање паром се не
покреће. Пали се индикатор
резервоара воде за третирање паром.
Напуните резервоар за воду.
После програма сушења на пари
одећа није довољно исправљена.
Имајте у виду састав тканине.
Подесите виши ниво паре.
Убаците у машину мању количину
веша, или само сличан веш.
Један по један део одеће извадите из
машине што је брже могуће након
отпочињања фазе против гужвања.
Окачите делове одеће на вешалице,
закопчајте дугмад и поравнајте одећу.
Одећу од вишеслојне тканине
опеглајте након вађења из машине.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
78
www.electrolux.com
Проблем
Могуће решење
Водите рачуна да рубље не остане
заглављено између врата уређаја и
гумене заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Cтарт/Пауза да
бисте покренули програм поново.
Дисплеј показује дуго трајање
програма. 1)
Водите рачуна да тежина веша
одговара времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново
пустите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Уверите се да температура просторије
није превисока.
Дисплеј показује кратко трајање
програма.
Подесите програм Bреме сушења или
Eкстра суво.
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов
програм, деактивирајте и поново
активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције
примењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај.
Покрените нов програм. Уколико се
проблем поново јави, обратите се
сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
•
•
•
Бубањ је прљав.
Неправилно подешен сензор
проводљивости.
Запушени су прорези за проток
ваздуха.
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 640
мм)
Макс. дубина код отворених врата
уређаја
1090 мм
СРПСКИ
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
9 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
10 A
Укупна снага
1650 W
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња електричне енергије1)
2,28 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије2)
259 kWh
лево––укључен режим апсорпције
снаге
0,50 W
Искључен режим апсорпције снаге
0,50 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
79
Ниво заштите од продирања чврстих
IPX4
честица и влаге пружа заштитни
омотач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором.
Ознака гаса
R407c
Тежина
520 г
Потенцијал глобалног загревања
(GWP)
1774
1) У сагласности са директивом EN 61121. 9 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша при пуном или делимичном пуњењу,
као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне
енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр.
392/2012).
80
www.electrolux.com
13.1 Подаци о потрошњи
Фазе
Обртање на/преостала
влажност
Време
сушења
Потрошњ
а
електрич
не
енергије
Памук 9 кг
Oрман
Пегла
1400 о/мин/50 %
175 мин.
2,00 kWh
1000 о/мин/60 %
200 мин.
2,28 kWh
1400 о/мин/50 %
121 мин.
1,31 kWh
1000 о/мин/60 %
138 мин.
1,49 kWh
1200 о/мин/40 %
56 мин.
0,54 kWh
800 о/мин/50 %
64 мин.
0,61 kWh
Синтетика 3,5 кг
Oрман
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
81
82
www.electrolux.com
СРПСКИ
83
136939650-A-142015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement