Electrolux EDH3498RDE User manual

Electrolux EDH3498RDE User manual
EDH3498RDE
SQ
MK
SR
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
24
48
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMEVE................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 11
7. CILËSIMET.......................................................................................................12
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................14
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................14
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 15
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 16
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 18
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 20
14. FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT SIPAS RREGULLORES SË
BE-SË 1369/2017................................................................................................. 22
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj
pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet
si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe
ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
4
www.electrolux.com
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e stivimit. Seti i stivimit, i disponueshëm
nga shitësi juaj i autorizuar, mund të përdoret vetëm
me pajisjen e specifikuar në udhëzime, të cilën e keni
marrë me aksesorin. Lexojeni me kujdes përpara
instalimit (referojuni broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos thani artikuj të palarë në tharëse.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi,
aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahen në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
PARALAJMËRIM: Mos e fikni asnjëherë tharësen
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia të shpërndahet.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
mund të jetë më e ulët se 5°C ose më
të lartë se 35°C.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
•
•
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt një muri.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë saktësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
•
•
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharje në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
ndizni tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur të pajisjes.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.4 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje.
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Drita LED i dedikohet ndriçimit të
kazanit. Kjo llambë nuk mund të
ripërdoret për qëllime të tjera ndriçimi.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Për të mos dëmtuar sistemin e
ftohjes, tregoni kujdes kur pastroni
pajisjen.
2.6 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
2.7 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
SHQIP
7
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Etiketa e specifikimeve
Për të ngarkuar me lehtësi
rrobat ose për të lehtësuar
instalimin, dera mund t'i
ndryshohet krahu i hapjes.
(shihni broshurën tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Çelësi i programeve
2 Dryness (Tharja) Blloku i prekjes i
3 Reverse Plus (Rikthim plus) Blloku i
prekjes i
11
10
9
4 Ekrani
5
Blloku i prekjes i Time (Koha)
6
Blloku i prekjes i Delay (Shtyrja)
8
www.electrolux.com
7
Blloku i prekjes i Buzzer
(Sinjalizuesi)
8
Blloku i prekjes i Anti-crease
(Antirrudhë)
9
Blloku i prekjes i Start/Pause
(Nisja/Pauza)
12 Blloku i prekjes i MyFavourite+
13 Butoni Ndezje/Fikje
10 Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
11 Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
Shtypni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Condenser (Kondensatori)
Depozita e ujit
Filtri
Vonimi i nisjes
Bllokuesi për fëmijët
Sinjalet akustike
Reverse Plus (Rikthim plus)
Ekstra i heshtur
Niveli i tharjes
Fusha e tekstit
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
SHQIP
9
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programet
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Cotton (Të
pambukta)
ekstra),
dollap+),
për dollap)2)3),
hekurosje)3)
ekstra),
dollap)3),
hekurosje)
Extra Dry (Tharje
Cupboard Dry+ (Tharje për
Niveli i tharjes:
Synthetic
(Sintetike)
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Cupboard Dry (Tharje
9 kg/
Iron Dry (Tharje për
Extra Dry (Tharje
Cupboard Dry (Tharje për
Iron Dry (Tharje për
3,5 kg/
Sports (Sportive)
Rroba sporti, tekstile të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër.
2 kg/
Duvet (Jorgan)
Jorganë tek ose dopjo dhe jastëkë (me
pupla apo me mbushje sintetike).
3 kg/
Për tharjen e atleteve vetëm me Skarën
e tharjes (shihni manualin e posaçëm të
përdorimit, i cili ofrohet me skarën e
tharjes).
1 kg (ose 1 palë
atlete)
Drying Rack
(Skara e tharjes)4)
Tekstile leshi. Tharje delikate e rrobave
të leshta që mund të lahen me dorë.
Nxirrini menjëherë artikujt kur programi të
ketë përfunduar.
Wool (Të leshta)5)
1 kg
Rapid (E shpejtë) Për të tharë të pambukta dhe sintetike.
Others (Të tjera) 6)
2 kg/
10
www.electrolux.com
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Thajini artikujt e pambukut butësisht e
me zhurmë të ulur në minimum.
Programi mund të përdoret natën.
Cottons Extra Silent
Extra Dry (Tharje
(Të pambukta ekstra i Niveli i tharjes:
heshtur)
ekstra),
Cupboard Dry+ (Tharje për
dollap+),
dollap)
9 kg/
Cupboard Dry (Tharje për
Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza
etj, me trashësi të ndryshme materiali
(p.sh. në pjesën e qafës, manshetave
dhe tegelave).
9 kg/
Silk (Mëndafsh)
Tharje delikate e rrobave të mëndafshta
që mund të lahen me dorë.
1 kg/
Easy Iron (Hekurosje
e lehtë)
Tekstile që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
tekstili në tjetrin. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda
pajisjes. Kur programi të ketë
përfunduar, nxirrini menjëherë artikujt
dhe vendosini në një nderëse rrobash.
Jeans (Xhinse)
Me këtë program mund të përdorni
Time Drying (Tharje e
opsionin Time (Koha) dhe të vendosni
programuar)
kohëzgjatjen e programit.
Refresh (Rifreskim)
Për rifreskimin e rrobave që kanë
ndenjur brenda në dollap.
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
1 kg (ose 5
këmisha)/
9 kg/
1 kg
2) Programi
Cotton (Të pambukta) Cupboard Dry (Tharje për dollap) ECO është
“Programi standard i pambukut” sipas Rregullores së Komisionit (BE) Nr. 392/2012. Është i
përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale prej pambuku dhe ky është programi
më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të lagura prej
pambuku.
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
4) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
5) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash me rrotullim është testuar dhe
miratuar nga The Woolmark Company. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të
leshta me etiketën "larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë
të miratuar nga Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të dhëna nga
prodhuesi. 1780SW13W.
6) Shtypni bllokun e prekjes Others (Të tjera) vazhdimisht derisa të shfaqet në ekran
programi i nevojshëm.
SHQIP
11
6. OPSIONET
6.1 Time (Koha)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Time Drying (Tharje e programuar). Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10 minutash
deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 30 minutash deri maksimumi
në 4 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
6.6 Buzzer (Sinjalizuesi)
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
6.2 Anti-crease (Antirrudhë)
Zgjat fazën antirrudhë (30 minuta) deri
në 90 minuta në fund të ciklit të tharjes.
Pas fazës së tharjes, kazani rrotullohet
herë pas here për të parandaluar rrudhat
në rroba. Rrobat mund të nxirren nga
pajisja gjatë fazës kundër rrudhave.
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
• në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
Ju mund të aktivizoni
opsionin Buzzer
(Sinjalizuesi) me të gjitha
programet.
6.3 Dryness (Tharja)
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 4 përzgjedhje të
mundshme:
•
•
Extra Dry (Tharje ekstra)
Cupboard Dry+ (Tharje për dollap
+) (vetëm për të pambukta)
•
Cupboard Dry (Tharje për dollap)
•
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
6.4 Reverse Plus (Rikthim plus)
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të
rrobave. Për rrobat me simbolin
etiketë.
në
6.5 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Skara e tharjes. Ju mund të vendosni
6.7 MyFavourite+
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, nëse
shtypni MyFavourite+ ekrani tregon që
memoria është bosh. Pajisja mund të
memorizojë automatikisht programet më
të përdorura pas disa përdorimesh.
Me këtë fushë me prekje ju mund të
vendosni një nga 3 opsionet më të
përdorura të tharjes.
•
•
•
Shtypni MyFavourite+ një herë për të
vendosur My Favourite 1
Shtypni MyFavourite+ dy herë për të
vendosur My Favourite 2
Shtypni MyFavourite+ tre herë për të
vendosur My Favourite 3
12
www.electrolux.com
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Cotton (Të
pambukta)
■
■
Synthetic
(Sintetike)
■
■
■
■
Sports (Sportive)
Drying Rack
(Skara e tharjes)
■
■
Rapid (E shpejtë)
Duvet (Jorgan)
Wool (Të leshta)
Others (Të tjera)
Cottons Extra Silent
(Të pambukta ekstra i
heshtur)
■
Jeans (Xhinse)
■
Silk (Mëndafsh)
■
Easy Iron (Hekurosje
e lehtë)
■
Time Drying (Tharje e
programuar)
■
■
■
Refresh (Rifreskim)
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
C. Buzzer (Sinjalizuesi) Blloku i prekjes i
J
B
D. Anti-crease (Antirrudhë) Blloku i
I
C
D
E
prekjes i
E. Start/Pause (Nisja/Pauza) Blloku i
H
G
F
A. Time (Koha) Blloku i prekjes i
B. Delay (Shtyrja) Blloku i prekjes i
prekjes i
F. Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
G. Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
SHQIP
H. Blloku i prekjes i MyFavourite+
I. Reverse Plus (Rikthim plus) Blloku i
prekjes i
J. Dryness (Tharja) Blloku i prekjes i
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
•
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
•
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
7.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar
kompleti i zbrazjes (aksesor
shtesë), pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga
depozita e ujit. Në këtë rast,
ne rekomandojmë që ta
çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit.
7.2 Gjuha
ose
4. Shtypni bllokun e prekjes
për të vendosur gjuhën.
5. Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni bllokun e prekjes (E).
thata
•
Për të ndryshuar gjuhën:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonat
(B) dhe (C) në të njëjtën kohë derisa
të shfaqet gjuha e zgjedhur më parë.
13
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (J) dhe
(I).
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
•
Treguesi
treguesi
është i fikur dhe
është i ndezur.
14
www.electrolux.com
Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
•
Treguesi
ndezur.
dhe
Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken.
janë të
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se të përdorni pajisjen për herë
të parë:
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses së rrobave.
Nisni një program 1 orësh me rroba të
njoma.
Në fillim të ciklit të tharjes (3
- 5 minuta) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit. Kjo
është normale për pajisjet
me kompresor të tilla si
frigoriferët dhe ngrirësit.
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, në
ekran shfaqet gjuha e parazgjedhur e
pajisjes. Ju mund ta konfirmoni ose
mund të vendosni gjuhë tjetër. Për të
vendosur gjuhën tjetër:
1. Shtypni bllokun e prekjes
ose
për të vendosur gjuhën.
2. Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
8.1 Gjuha
Ju mund ta ndryshoni gjuhën
sa herë që të dëshironi
(shihni kapitullin Cilësimet).
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni në
ekran, kur zgjidhet programi
i pambukut, i përkon
ngarkesës prej 5 kg dhe
kushteve standarde. Koha
reale e tharjes do të varet
nga lloji i ngarkesës (sasia
dhe përbërja), temperatura e
dhomës dhe lagështira e
rrobave tuaja pas fazës së
centrifugimit.
4. Shtypni butonin me prekje Start/
Pause (Nisja/Pauza).
Programi fillon.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
SHQIP
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
ndizet.
Treguesi
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
është ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
•
•
15
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
•
Treguesi
ndizet.
Start/Pause (Nisja/Pauza) treguesi
fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin
dhe zbrazni depozitën e
ujit kur të përfundojë
programi.
9.5 Funksioni Fikja automatike
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i thani të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Kthejini nga ana tjetër artikujt me
shtresën e brendshme prej pambuku.
Shtresa e pambukut duhet të jetë
jashtë.
Vendosni gjithmonë programin e
përshtatshëm për llojin e rrobave.
Mos i vendosni ngjyrat e errëta së
bashku me ngjyrat e çelura.
•
•
•
•
Përdorni një programin të
përshtatshëm për fanella pambuku
dhe trikotazhe për të reduktuar hyrjen
në ujë.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të
treguar në kapitullin e programeve
ose që tregohet në ekran.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda artikujve të mëdhenj dhe
mbeten të lagur.
16
www.electrolux.com
Etiketa e
pëlhurës
Përshkrimi
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen.
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse me
temperatura të larta.
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me
temperatura të ulëta.
Rrobat nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti ose përdorni furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
SHQIP
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
17
18
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
KUJDES!
Mos prekni sipërfaqet
metalike me duar të
zhveshura. Rrezik lëndimi.
Vishni dorashka mbrojtëse.
Pastroni me kujdes që të
shmangni dëmtimin e
sipërfaqes metalike.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
11.4 Pastrimi i kazanit
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje.
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe filtrat e
kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara
me një leckë të butë.
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
SHQIP
Problemi
19
Zgjidhja e mundshme
Kontrolloni siguresën në kutinë e
siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza).
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) për ta
nisur programin sërish.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Time Drying (Tharje
e programuar) ose Extra Dry (Tharje
ekstra).2)
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensatori është bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
20
www.electrolux.com
•
•
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 665
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
9 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Niveli i fuqisë së zhurmës
65 dB
Fuqia totale
900 W
Klasi i efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë në programin
standard të pambukut me ngarkesë të
plotë. 1)
2,28 kWh
Konsumi i energjisë në programin
standard të pambukut me ngarkesë të
pjesshme. 2)
1,08 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 3)
258,60 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur 4)
0,50 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur 4)
0,50 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
Ky produkt përmban gaz të fluorinuara të efektit serrë, të mbyllur hermetikisht
SHQIP
Emërtimi i gazit
R407c
Pesha
0,520 kg
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)
1774
21
1) Referuar EN 61121. 9 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Referuar EN 61121. 4,5 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
3) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
4) Duke iu referuar EN 61121.
Informacionet e dhëna në tabelën më lart janë në përputhje me direktivën implementuese
2009/125/EC të rregullores 392/2012 të Komisionit të BE-së.
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Koha e
tharjes1)
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Konsumi i
energjis
ë2)
Cotton (Të pambukta) Eco 9 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
Iron Dry (Tharje për
hekurosje)
1400 rpm / 50%
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
Cotton (Të pambukta) Eco 4,5 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
1400 rpm / 50%
90 min.
0,95 kWh
1000 rpm / 60%
103 min.
1,08 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Synthetic (Sintetike) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
1) Për ngarkesa të pjesshme, koha e ciklit është më e shkurtër dhe pajisja përdor më pak
energji.
2) Temperatura e papërshtatshme e ambientit dhe/ose rrobat e pacentrifuguara mirë mund
të zgjasin kohën e ciklit dhe rrisin konsumin e energjisë.
22
www.electrolux.com
14. FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT SIPAS
RREGULLORES SË BE-SË 1369/2017
Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
Electrolux
Modeli
EDH3498RDE,
PNC916097707
Kapaciteti nominal në kg
9
Tharëse me ventilim ose me kondensim
Condenser
(Kondensatori)
Klasi i efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle
tharjeje të programit standard për të pambuktat me
ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i
regjimeve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë për
cikël do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.
258,60
Tharëse automatike ose tharëse joautomatike
Automatike
Konsumi i energjisë i programit standard të pambukut me
ngarkesë të plotë në kWh
2,28
Konsumi i energjisë i programit standard të pambukut me
ngarkesë të pjesshme në kWh
1,08
Konsumi i energjisë në regjimin e fikur në W
0,50
Konsumi i energjisë në regjimin e lënë ndezur në W
0,50
Kohëzgjatja e regjimit të lënë ndezur në minuta
10
“Programi standard i pambukut” i përdorur me ngarkesë të
plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes
me të cilin lidhet informacioni në etiketë dhe në fletë, ky
program është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të
pambukut me lagie normale dhe është programi më efikas
në lidhje me konsumin e energjisë për pambukun.
Koha e ponderuar e programit të “programit standard të
pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme” në
minuta
145
Koha e programit të “programit standard të pambukut
60°C me ngarkesë të plotë” në minuta
200
Koha e programit të “programit standard të pambukut
60°C me ngarkesë të pjesshme” në minuta
103
Klasi i efikasitetit të tharjes me kondensim në një shkallë
nga G (më pak efikase) në A (më efikase)
A
Efikasiteti mesatar i kondensimit të programit standard të
pambukut me ngarkesë të plotë si përqindje
91
SHQIP
Efikasiteti mesatar i kondensimit të programit standard të
pambukut me ngarkesë të pjesshme si përqindje
23
91
Koha e ponderuar e tharjes me kondensim për “programin 91
standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të
pjesshme”
Niveli i fuqisë së zhurmës dB
65
Pajisje inkaso Po/Jo
Jo
Informacionet e dhëna në tabelën më lart janë në përputhje me direktivën implementuese
2009/125/EC të rregullores 392/2012 të Komisionit të BE-së.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
24
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 25
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 28
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 29
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................30
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ................................................................................ 31
6. ОПЦИИ.............................................................................................................33
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 35
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 37
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................37
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................38
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................39
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................42
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 43
14. ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОД ВО ВРСКА СО РЕГУАЛТИВАТА
НА ЕУ 1369/2017................................................................................................. 45
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
25
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога вратата е отворена.
26
www.electrolux.com
•
•
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (погледнете во Летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, што би го спречило
целосното отворање на вратата на апаратот.
Отворите за вентилација во основата не смеат да
бидат попречени од таписон, килим или било каков
покривач за под.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде
доставен преку надворешен уред за прекинување,
како на пример тајмер или да биде поврзан на
струја кога се гаси и пали постојано со помош на
уред.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Погрижете се, по
монтирањето да можете да пријдете до
приклучокот за струја.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 9 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот со влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со материи како што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не прекинувајте ја машината
за сушење алишта пред крајот на циклусот за
сушење освен ако сите предмети не се отстранат
брзо и распостелат за да се испушти топлината.
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
28
www.electrolux.com
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што треба да се
монтират апаратот мора да биде
рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш држете го апаратот во
вертикална положба кога го
преместувате.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е правилно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
•
•
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само суви ткаенини што
можат да се сушат во машина за
сушење. Следете ги упатствата на
етикетата на секое парче од
облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
вратата од апаратот.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
•
Видливо ЛЕД зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Лампата ЛЕД се користи за
осветлување на барабанот. Оваа
МАКЕДОНСКИ
лампа не може да се користи
повторно за друг вид на
осветлување.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
•
2.5 Нега и чистење
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
За да го спречите оштетувањето на
системот за ладење внимавајте
кога го чистите апаратот.
•
•
29
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pезервоар
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
30
www.electrolux.com
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
11
1 Копче за програми
2 Ниво на сувост допирна површина
3 Обратно плус допирна површина
4 Екран
5
допирна површина Време
6
допирна површина Одложено
7
допирна површина Аларм
8
допирна површина Против
туткање
9
допирна површина Старт/
Пауза
10
11 Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
12 допирна површина MyFavourite+
13 Копче за вклучување/исклучување
Притиснете ги копчињата
за допир со прстот во
делот со симболот и името
на опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
10 Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
4.1 Показни светла
Показни светла
9
Опис
Фаза на сушење
МАКЕДОНСКИ
Показни светла
31
Опис
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондензатор
Pезервоар за вода
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Обратна насока плус
Екстра тивко
Ниво на сушење
Линија за текст
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ
Програми
Ниво на сушење:
Екстра суви,
Памучни
Суви за во плакар +,
Синтетика
Суви за во плакар3),
пеглање
Облека за
спортување
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Вид на полнење
во плакар2)3),
Ниво на сушење:
Суви за
Суви за пеглање3)
Екстра суви,
Суви за
Спорски, тенки и лесни ткаенини,
микрофибер, полиестер.
9kg/
3,5kg/
2kg/
32
www.electrolux.com
Програми
Jоргани
Закачалка за
сушење4)
Вид на полнење
За сушење единечни или двојни
јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење).
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
3kg/
За сушење на патики само со Сушење
1kg (или 1 пар
на Закачалка (види во посебното
спортски
упатство кое е обезбедено за Сушење
обувки)
на Закачалка).
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
Волна5)
Брзо
1kg
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини.
2kg/
Други 6)
Памучни екстра
тивко
Нежно ги суши памучните алишта со
минимална бука. Програмата може да
се користи ноќе.
Ниво на сушење:
Суви за во плакар +,
плакар
Џинс
Свила
Екстра суви,
9kg/
Суви за во
За сушење неформална облека како
фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
9kg/
Нежно сушење на свилени ткаенини
што се перат на рака.
1kg/
МАКЕДОНСКИ
Програми
Вид на полнење
33
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Лесно пеглање
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
Време на сушење
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Време и да го
поставите времетраењето на
програмата.
9kg/
Освежување
Освежување ткаенини кои биле
складирани.
1kg
1kg (или 5
кошули)/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Памучни Суви за во плакар ECO е „Стандардна програма за
памучни“ според Регулативата на Комисијата ЕУ бр. 392/2012. Погодна е за сушење
на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна прогарама за потрошување на
енергија за сушење на влажни памучни алишта.
3) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
4) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
5) Циклусот за сушење волна кај оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од
компанијата Тhe Woolmark Company. Циклусот е погоден за сушење на волнени
алишта означени за „рачно перење“, под услов материјалите да се испрани со циклус
за рачно перење одобрен од Woolmark и сушени според упатствата дадени од
производителот. 1780SW13W.
6) Притискајте на Други копчето за допир повеќе пати, додека на екранот не се појави
потребната програма.
6. ОПЦИИ
6.1 Време
Оваа опција е применлива само кај
програмата Време на сушење. Можете
да го поставите траењето на
програмата, од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставувањето на
траењето е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Против туткање
Ја зголемува фазата за заштита од
туткање (30 минути) на крајот на
циклусот за сушење до 90 минути.
После фазата на сушење барабанот
34
www.electrolux.com
се врти одвреме навреме за да го
спречи гужвањето на алиштата.
Алиштата може да се извадат во текот
на фазата за заштита од туткање.
сигнализаторот можете да го
слушнете:
6.3 Ниво на сувост
•
•
6.6 Аларм
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
• на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Оваа фукнција помага алиштата да се
исушат подобро. Постојат 4 можни
избори:
•
•
Екстра суви
Суви за во плакар + (само за
памук)
•
Суви за во плакар
•
Суви за пеглање
Опцијата Аларм можете да
ја вклучите со сите
програми.
6.4 Обратно плус
6.7 MyFavourite+
За полесно сушење на чувствителни
ткаенини и чувствителни ткаенини на
температура (на пр. акрил, вискоза).
Оваа функција исто така помага да се
намали туткањето на алиштата. За
ткаенини со симбол
на ткаенината.
Кога прв пат ќе го вклучите апаратот,
ако притиснете MyFavourite+, на
екранот се покажува дека меморијата
е празна. Апаратот може автоматски
да ги меморизира најчесто
користените програми после неколку
употреби.
на етикетата
6.5 Време на сушење на
закачалка
Со оваа допирна површина можете да
ја поставите една од 3-те најчесто
користени програми за сушење.
Оваа опција може да се применува
само кај програмата Drying Rack
(Сушење на закачалка). Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 30 минути до максимум 4
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
•
•
•
Ви препорачуваме да поставите
кратко траење за мали количини на
алишта или само за едно парче
облека.
Притиснете на MyFavourite+ еднаш
за да ја поставите My Favourite 1
(Моја Омилена 1)
Притиснете на MyFavourite+
двапати за да ја поставите My
Favourite 2 (Моја Омилена 2)
Притиснете на MyFavourite+
трипати за да ја поставите My
Favourite 3 (Моја Омилена 3)
6.8 Табела со опции
Програми1)
Памучни
■
■
Синтетика
■
■
■
МАКЕДОНСКИ
35
Програми1)
Облека за
спортување
■
Закачалка за
сушење
■
■
Брзо
Jоргани
Волна
Други
Памучни екстра
тивко
■
Џинс
■
■
■
Свила
Лесно пеглање
■
Време на сушење
■
■
Освежување
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете го соодветното копче за допир.
7. ПОСТАВКИ
A
J
B
I
C
D
E
G. Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
H. допирна површина MyFavourite+
I. Обратно плус допирна површина
J. Ниво на сувост допирна површина
H
G
F
A. Време допирна површина
B. Одложено допирна површина
C. Аларм допирна површина
D. Против туткање допирна површина
E. Старт/Пауза допирна површина
F. Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
36
www.electrolux.com
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
7.2 Јазик
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
или на
за да го
површина
поставите вашиот јазик.
5. За да го меморирате изборот,
притиснете на допирната
површина (E).
7.3 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
максимално суви
многу суви алишта
•
нормално суви алишта
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
7.4 Показно светло за сад за
вода
Според фабричките поставки,
показното светло за садот за вода е
вклучено. Тоа се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е
потребно да се испразни садот за
вода.
Доколу е монтиран прибор
за цедење (дополнителен
прибор), апаратот
автоматски ќе ја цеди
водата од садот за вода.
Во оваа состојба, ви
препорачуваме да го
исклучите показното
светло за садот за вода.
За да го смените јазикот:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (B) и (C),
се додека не се појави претходно
избраниот јазик.
4. Притиснете на допирната
алишта
Исклучување на показното
светло за садот за вода:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња (J)
и (I).
На екранот се прикажува една од овие
2 конфигурации:
•
Показното светло
е
исклучено, а показното светло
е вклучено.
Показното светло за садот за
вода е исклучено. После околу
МАКЕДОНСКИ
4 секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
•
Показните светла
се вклучени.
и
37
Показното светло за садот за
вода е вклучено. После околу 4
секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Пред првата употреба на апаратот:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Стартувајте програма од 1 час со
влажни алишта.
На почетокот на циклусот
на сушење (првите 3 - 5
мин.) може да се слушне
малку посилен звук. Тоа е
заради стартувањето на
компресорот. Ова е
нормално кај апарати кои
се снабдуваат со енергија
со компресор како што се
фрижидери и замрзнувачи.
Кога го вклучувате апаратот по прв
пат, на екранот се појавува
стандардниот јазик. Можете да го
потврдите или да поставите друг јазик.
За поставување на друг јазик:
1. Притиснете на допирната
површина
или на
за да го
поставите вашиот јазик.
2. За да го меморизирате изборот,
притиснете на допирната
површина Старт/Пауза.
8.1 Јазик
Јазикот можете да го
смените кога ќе посакате
(видете во поглавјето
Поставки).
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглават помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење
можете да го видете на
екранот, кога е избрана
програмата за памучни,
таа е поврзана со
полнењето од 5 kg и
стандардните услови.
Вистиското време на
сушење зависи од видот
на полнење (количина и
состав), температура на
собата и влажност на
Вашите алишта после
фазата на центрифуга на
сушење.
4. Притиснете го копчето на допир
Старт/Пауза.
Програмата започнува.
38
www.electrolux.com
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
9.4 На крај од програмата
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
•
•
Се пали показното светло .
показното светло Старт/Паузасе
гаси.
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за
вода секогаш по
завршувањето на
програмата.
9.5 Функција за Автоматско
исклучување
Кога програмата за перење е
завршена:
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
•
•
Се пали показното светло .
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
•
Ако не ја стартувате програмата
после 5 минути.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
•
•
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Завртете ги наопаку алиштата чиј
внатрешен слој е направен од
памук. Памучниот слој мора да
биде свртен нанадвор.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
Секогаш поставете ја програмата
соодветна за типот на алиштата
што се перат.
Не ставајте светли и темни алишта
заедно.
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
се намали стеснување.
Немојте да ја надминете
максималното полнење кое
поставено во поглавјето со
програми или прикажано на
екранот.
Фабричка
етикета
•
•
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
39
40
www.electrolux.com
6.
5. 1)
1
2
1) Ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода од чешма или со четка и/или
правосмукалка.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
МАКЕДОНСКИ
41
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
7.
ВНИМАНИЕ!
Немојте да ја допирате
металната површина со
голи раце. Ризик од
повреда. Носете заштитни
ракавици. Чистете
внимателно за да не ја
оштетите металната
површина.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
42
www.electrolux.com
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптималната собна
температура е од 19°C до 24°C.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
43
Можно решение
Поставете програма за Време на
сушење или програма за Екстра
суви.2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
• Отворите за воздух се затнати.
• Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 665 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
Максимална количина на полнење
9 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Ниво на јачина на звукот
65 dB
44
www.electrolux.com
Вкупна моќност
900 W
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија на
стандардна програма за памучни
алишта со целосно полнење. 1)
2,28 kWh
Потрошувачка на енергија на
стандардна програма за памучни
алишта со делумно полнење. 2)
1,08 kWh
Годишна потрошувачка на енергија3)
258,60 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија 4)
0,50 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија 4)
0,50 W
Тип на употреба
Домаќинство
Дозволена собна температура
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R407c
Тежина
0,520 kg
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
1774
1) Во согласност со EN 61121. 9 kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Во согласност со EN 61121. 4,5 kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm
(врт. во мин.).
3) Годишна потрошувачка на енергија во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење
на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и
потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната потрошувачка
на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот (РЕГУЛАТИВА
(ЕУ) Бр. 392/2012).
4) Со референца до EN 61121.
Информациите дадени во графиконот погоре се во согласност со Rегулативата на
Европската комисија 392/2012 за имплементирање на Dирективата 2009/125/ЕК.
МАКЕДОНСКИ
45
13.1 Потрошувачка
Програмa
Траење на
сушењето1)
Потрошу
вачка на
енергиј
а2)
1400 врт/мин. 50%
175 мин.
2,00 kWh
1000 врт/мин. 60%
200 мин.
2,28 kWh
1400 врт/мин. 50%
121 мин.
1,31 kWh
1000 врт/мин. 60%
138 мин.
1,49 kWh
1400 врт/мин. 50%
90 мин.
0,95 kWh
1000 врт/мин. 60%
103 мин.
1,08 kWh
1200 врт/мин. 40%
56 мин.
0,54 kWh
800 врт/мин. 50%
64 мин.
0,61 kWh
Вртење при / заостаната
влажност
Памучни Eco 9 kg
Суви за во плакар
Суви за пеглање
Памучни Eco 4,5 kg
Суви за во плакар
Синтетика 3,5 kg
Суви за во плакар
1) За нецелосни полнења, времето на циклусот е помало и апаратот користи помалку
енергија.
2) Несоодветна собна температура и/или слабо центрифугирање на алиштата може
да го зголеми времето на циклусот и потрошувачката на енергија.
14. ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОД ВО
ВРСКА СО РЕГУАЛТИВАТА НА ЕУ 1369/2017
Информативен лист за производ
Трговска марка
Electrolux
Модел
EDH3498RDE,
PNC916097707
Определен капацитет во kg
9
Машина за сушење на алишта со вентилатор или
кондензатор
со воздушна
вентилација
Класа на енергетска ефикасност
A++
Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh,
врз основа на 160 циклуси на сушење на стандардна
програма за памучни алишта со целосно и делумно
полнење, и потрошувачка во режими со мала
потрошувачка на енергија. Моменталната
потрошувачка на енергија на циклус ќе зависи од
користењето на апаратот.
258,60
46
www.electrolux.com
Автоматска машина за сушење на алишта или
неавтоматска машина за сушење на алишта
Автоматски
Потрошувачка на енергија на стандардна програма на
памучни алишта со целосно полнење во kWh
2,28
Потрошувачка на енергија на стандардна програма на
памучни алишта со делумно полнење во kWh
1,08
Потрожувачка на енергија во исклучен режим во W
0,50
Потрошувачка на енергија во вклучен режим во W
0,50
Времетраење на вклучениот режим во минути
10
„Стандардната програма за памучни
алишта“ користена со целосно или делумно полнење е
стандардна програма за сушење и на неа се
однесуваат информациите на етикетата и на листот,
овие програми се соодветни за сушење на нормално
влажни памучни алишта и е најефикасна програма за
потрошувачка на енергија и на вода во исто време.
Измерено време за програма на „стандардна програма 145
за памучни алишта со целосно и делумно полнење“ во
минути
Потрошувачка на енергија на „стандардна програма на 200
памучни алишта со целосно полнење“ во минути
Потрошувачка на енергија на „стандардна програма на 103
памучни алишта со делумно полнење“ во минути
Класа на продуктивност на кондензатор на скала од G
(најмалку ефикасна) до A (најефикасна)
A
Просечна продуктивност на кондензаторот за
стандардна програма за памучни алишта за целосно
полнење во проценти
91
Просечна продуктивност на кондензаторот за
стандардна програма за памучни алишта за делумно
полнење во проценти
91
Измерена продуктивност на кондензаторот за
91
„стандардна програма за памучни алишта за целосно и
делумно полнење“
Ниво на моќност на звук во dB
65
Вградено во апарат ДА/НЕ
Не
Информациите дадени во графиконот погоре се во согласност со Rегулативата на
Европската комисија 392/2012 за имплементирање на Dирективата 2009/125/ЕК.
МАКЕДОНСКИ
47
15. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
48
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 49
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................51
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................53
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................54
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................55
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 57
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 59
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 60
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 61
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................62
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................63
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 65
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 67
14. ЛИСТ СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРОИЗВОДУ У ВЕЗИ СА
РЕГУЛАТИВОМ E.U. 1369/2017.........................................................................69
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
49
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су његова врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
50
www.electrolux.com
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
комплет за слагање. Комплет за слагање, који се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Монтирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити
заклоњени тепихом, простирком или било каквом
подном облогом.
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем
екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер
нити да буде повезан на коло које се редовно
укључује и искључује путем струје.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Не прекорачујте максималну количину веша од 9 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за
сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају
да то урадите, брзо уклоните све ствари и
распоредите их тако да се топлота распореди.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
52
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5 °C или виша од 35 °C.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је правилно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Прикључивање на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
су погодни за сушење у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата уређаја.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде.
•
•
•
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
LED сијалица намењена је за
осветљивање бубња. Ова сијалица
не може се користити у друге сврхе.
Да бисте заменили унутрашње
oсветљење, контактирајте
овлашћени сервисни центар.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
СРПСКИ
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Да бисте спречили оштећење
система за хлађење, будите
пажљиви када чистите уређај.
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
2.6 Компресор
•
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна. (погледајте
посебан летак).
53
Резервоар за воду
Контролна табла
Унутрашњe светло
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за закључавање поклопца
измењивача топлоте
Плочица са техничким
карактеристикама
54
www.electrolux.com
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
11
1 Дугме за избор програма
2 Dryness (осушеност) Командна
плочица на додир
3 Reverse Plus (инверзно плус)
Командна плочица на додир
Delay (одлагање)
7
Командна плочица на додир
Buzzer (зујалица)
8
Командна плочица на додир
Anti-crease (против гужвања)
9
Командна плочица на додир
Start/Pause (старт/пауза)
искључивање
Сензорску дугмад
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
10 Командна плочица на додир
Rack Time increase (повећање
времена сушења на решетки)
4.1 Индикатори
Индикатори
9
11 Командна плочица на додир
Rack Time decrease (смањење
времена сушења на решетки)
12 Командна плочица на додир
MyFavourite+
13 Дугме за укључивање/
Командна плочица на додир
4 Дисплеј
5
Командна плочица на додир
Time (време)
6
10
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
СРПСКИ
Индикатори
55
Опис
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложени старт
Блокада за безбедност деце
Звучни сигнали
Reverse Plus (инверзно плус)
Изузетно тихо
Ниво сушења
Трака са текстом
Трајање програма
-
Трајање функције Time Drying (време суше‐
ња)
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Врста веша за прање
Ниво сушења:
Cotton (памук)
Extra (екстра суво),
Cupboard (орман+),
board (орман)2)3),
Cup‐
Iron (пегла)3)
Extra (екстра суво),
Synthetic (синте‐ Ниво сушења:
тика)
Cupboard (орман)3),
Iron (пегла)
Sports (спортска
одећа)
Duvet (јорган)
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Спортска одећа, танке и светле ткани‐
не, микрофибер, полиестер.
9кг/
3,5 кг/
2 кг/
Јоргани за једну или две особе и јасту‐
ци (са перјем, паперјем или синте‐
3 кг/
тичким пуњењем).
56
www.electrolux.com
Програми
Врста веша за прање
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
За сушење спортске обуће само са ре‐
1 кг (или 1 пар
Drying Rack (ре‐ шетком за сушење (прочитајте засе‐
бан
кориснички
приручник
који
је
при‐
патика)
4)
шетка за сушење)
ложен уз решетку за сушење).
Вунена одећа. Благо сушење вунене
одеће која се пере ручно. Уклоните
одећу из машине одмах по завршетку
програма.
Wool (вуна)5)
Rapid (брзи)
1 кг
За сушење памучних и синтетичких
тканина.
2 кг/
Others (остало) 6)
Нежно суши памучни веш, при чему је
бука сведена на минимум. Овај про‐
грам може да се користи ноћу.
Cottons Extra Silent
(памук - изузетно ти‐
Ниво сушења:
Extra (екстра суво),
хо)
Cupboard (орман+),
Cupboard
(орман)
Jeans (џинс)
Silk (свила)
Easy Iron (лако)
9кг/
Одећа за сваки дан, као што је тексас,
дуксеви различите дебљине (нпр. око
врата, манжетне и шавови).
9кг/
Благо сушење свилене одеће која се
пере ручно.
1 кг/
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се разликова‐
ти у зависности од врсте тканине. Про‐ 1 кг (или 5 кошу‐
тресите веш пре него што га ставите у ља)
уређај. Одмах по завршетку програма
извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
СРПСКИ
Програми
Врста веша за прање
57
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Time Drying (време
сушења)
Са овим програмом можете користити
опцију Time (време) и подесити траја‐
ње програма.
Refresh (освежава‐
ње)
Освежавање веша који је дуго стајао у
1 кг
орману.
9 кг/
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм
Cotton (памук) Cupboard (орман) ECO је „Стандардни програм за па‐
мук“ у складу са директивом Комисије ЕУ 392/2012. Погодан је за сушење обичног мо‐
крог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење мокрог памучног вешау
смислу потрошње енергије.
3) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
4) Само са програмом Drying Rack (rешетка за сушење), (стандардни или опциони
прибор, у зависности од модела).
5) Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија
Woolmark. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком
„ручно прање“ под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном ци‐
клусу прања на руке и осушени у складу са произвођечким упутством. 1780SW13W.
6) Узастопно притискајте сензорско дугме Others (остало) све док се неопходни про‐
грам не прикаже на дисплеју.
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Time (време)
Ова опција се може примењивати
само за програм Time Drying (време
сушења). Можете да подешавате
време трајања програма, од
минимално 10 минута до максимално
2 сата. Подешавање трајања
програма зависиће од количине веша
у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
веша.
6.2 Anti-crease (против
гужвања)
Продужава до 90 минута фазу против
гужвања (30 минута) на крају циклуса
сушења. Након фазе сушења бубањ
се окреће с времена на време како би
се спречило гужвање одеће. Веш
може да се извади током фазе против
гужвања.
6.3 Dryness (осушеност)
Ова функција помаже да се веш
додано осуши. Постоје 4 могућа
избора:
•
•
Extra (екстра суво)
Cupboard (орман+) (само за
памук)
•
Cupboard (орман)
•
Iron (пегла)
6.4 Reverse Plus (инверзно
плус)
За лаганије сушење осетљивих
материјала и материјала који су
осетљиви на температуру (нпр. акрил,
вискоза). Ова функција такође помаже
и у смањењу гужвања веша. За
58
www.electrolux.com
тканине на чијим се ознакама за
материјал налази симбол
Можете да активирате
опцију Buzzer (зујалица) са
свим програмима.
.
6.5 Rack Time Drying (време
сушења на решетки)
6.7 MyFavourite+
Ова опција је примењива само на
програм сушења на решетки. Можете
да подешавате време трајања
програма, од минимално 30 минута до
максимално 4 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Приликом прве активације уређаја,
уколико притиснете MyFavourite+ (мој
омиљени програм) на дисплеју се
приказује да је меморија празна.
После извесног времена, овај уређај
може аутоматски да меморише
програме који се најчешће користе.
Препоручујемо да подесите кратко
време трајања за мале количине, или
за само један комад веша.
Уз помоћ ове командне плочице на
додир можете подесити 3 програма
сушења која најчешће користите.
•
6.6 Buzzer (зујалица)
можете чути звук зујања када је:
•
•
•
крај циклуса
почетак и крај фазе заштите од
гужвања
• прекид циклуса
Функција зујања је аутоматски увек
укључена. Ову функцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
•
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) једном да бисте
подесили „Мој омиљени програм 1“
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) двапут да бисте
подесили „Мој омиљени програм 2“
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) трипут да бисте
подесили „Мој омиљени програм 3“
6.8 Табела опција
Програми1)
Cotton (памук)
■
■
Synthetic (синте‐
тика)
■
■
Sports (спортска
одећа)
■
Drying Rack (ре‐
шетка за сушење)
Rapid (брзи)
■
■
■
Duvet (јорган)
Wool (вуна)
Others (остало)
СРПСКИ
59
Програми1)
Cottons Extra Silent
(памук - изузетно ти‐
хо)
■
Jeans (џинс)
■
■
■
Silk (свила)
Easy Iron (лако)
■
Time Drying (време
сушења)
■
■
Refresh (освежава‐
ње)
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их акти‐
вирали или деактивирали, притисните одговарајуће сензорско дугме.
7. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (време) Командна плочица на
додир
B. Delay (одлагање) Командна
плочица на додир
C. Buzzer (зујалица) Командна
плочица на додир
D. Anti-crease (против гужвања)
Командна плочица на додир
E. Start/Pause (старт/пауза) Командна
плочица на додир
F. Командна плочица на додир
Rack Time increase (повећање
времена сушења на решетки)
G. Командна плочица на додир
Rack Time decrease (смањење
времена сушења на решетки)
H. Командна плочица на додир
MyFavourite+ (мој омиљени
програм)
I.
Reverse Plus (инверзно плус)
Командна плочица на додир
J. Dryness (осушеност) Командна
плочица на додир
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
60
www.electrolux.com
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
7.2 Језик
Да бисте променили језик:
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
7.4 Индикатор резервоара за
воду
Подразумевано подешавање
индикатора резервоара за воду је
„укључено“. Он се укључује када се
програм заврши или када је неопходно
испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран
комплет за пражњење
(додатни прибор), уређај
ће аутоматски празнити
воду из резервоара. У
овом случају
препоручујемо да
деактивирате индикатор
резервоара за воду.
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Истовремено притисните и
задржите дугмад (B) и (C) све док
се не појави претходно изабрани
језик.
4. Притисните додирну плочицу
или
да бисте подесили жељени
језик.
5. Да бисте меморисали изабрано,
притисните додирну плочицу (E).
7.3 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
Деактивирање индикатора
резервоара за воду:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (J) и (I) истовремено.
Дисплеј приказује једну од ове две
комбинације:
•
Индикатор
је искључен а
индикатор
је укључен.
Индикатор резервоара за воду
је искључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
•
•
стандардно сув веш
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
Индикатор
и
су
укључени.
Индикатор резервоара за воду
је укључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја:
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
•
Стартујте програм који траје 1 сат
са влажним вешом.
СРПСКИ
На почетку циклуса
сушења (првих 3-5 мин)
ниво звука може бити
нешто виши. Ово се
дешава услед активирања
компресора. Ово је
уобичајено код уређаја које
покреће компресор, попут
фрижидера и замрзивача.
8.1 Језик
Језик можете променити
кад год желите (погледајте
одељак Подешавања).
61
Када по први пут активирате уређај,
аутоматски подешен језик ће бити
приказан на дисплеју. Можете га
потврдити или изабрати неки други
језик. За подешавање неког другог
језика:
1. Притисните командну плочицу на
додир
или
да бисте
подесили жељени језик.
2. Да бисте меморисали изабрано,
притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
ОПРЕЗ
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
Екран показује трајање програма.
Време сушења које видите
на дисплеју кад је изабран
програм памука, односи се
на оптерећење од 5 кг и
стандардне услове.
Стварно време сушења
зависиће од врсте пуњења
(количине и састава),
температуре просторије и
влажности веша након
фазе сушења
центрифугом.
4. Притисните сензорско дугме Start/
Pause (старт/пауза).
Програм се покреће.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 На крају програма
Када је програм завршен:
62
www.electrolux.com
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
•
Индикатор
је укључен.
Индикатор Start/Pause (старт/пауза)
је укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да веш
вадите непосредно пре завршетка ове
фазе.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
•
•
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након
завршетка програма
очистите филтер и
испразните резервоар за
воду.
9.5 Функција аутоматског
искључивања
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
•
Индикатор
је укључен.
Start/Pause (старт/пауза) се гаси.
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
•
Затворите патент затвараче.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Изврните на поставу предмете са
унутрашњим слојем направљеним
од памука. Памучни слој мора увек
да буде окренут ка споља.
Увек подесите програм који
одговара врсти веша који се суши.
Не стављајте заједно светле и
тамне боје.
Ознака на ети‐
кети
•
•
•
•
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте умањили
скупљање веша.
Не прекорачујте максималну
количину веша која је наведена у
одељку о програмима или
приказана на дисплеју.
Сушите искључиво веш који је
погодан за сушење у машини за
сушење. У ту сврху, погледајте
етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
СРПСКИ
Ознака на ети‐
кети
63
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим
температурама.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на
ниским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако је потребно очистите филтер са топлом водом из чесме користећи четку и/или
усисивач.
64
www.electrolux.com
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
СРПСКИ
5.
65
6.
2
1
7.
ОПРЕЗ
Не додирујте металне
површине голим рукама.
Постоји опасност од
повређивања. Носите
заштитне рукавице.
Чистите пажљиво да не
бисте оштетили металну
површину.
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да укључите уређај.
Проверите да ли је мрежни утикач при‐
кључен у утичницу.
66
www.electrolux.com
Проблем
Могуће решење
Проверите осигурач у кутији са осигу‐
рачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Start/Pause (старт/пауза).
Проверите да ли су врата уређаја за‐
творена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да веш не остане за‐
глављен између врата уређаја и гуме‐
не заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Start/Pause (старт/
пауза) да бисте покренули програм по‐
ново.
Циклус траје предуго или су резултати
сушења незадовољавајући.1)
Водите рачуна да тежина веша одгова‐
ра времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново пу‐
стите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Постарајте се да температура у про‐
сторији буде изнад +5°C и испод
+35°C. Оптимална температура про‐
сторије је од 19°C дo 24°C.
Подесите Time Drying (време сушења)
или Extra (екстра суво) програм.2)
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов про‐
грам, деактивирајте и поново активи‐
рајте уређај.
Уверите се да су одабране опције при‐
мењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај. По‐
крените нов програм. Уколико се про‐
блем поново јави, обратите се серви‐
су.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.
2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни
(нпр. прекривачи за кревете).
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
СРПСКИ
•
•
•
•
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
Бубањ је прљав.
Неодговарајуће подешавање
сензора за проводљивост
(Погледајте поглавље
„Подешавања - Кориговање
степена преостале влажности
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
67
веша“ да бисте пронашли боље
подешавање).
• Запушени су прорези за проток
ваздуха.
• Температура просторије је сувише
ниска или сувише висока
(оптимална температура просторије
је од 19°C дo 24°C )
850 x 600 x 600 мм (максимално 665
мм)
Макс. дубина код отворених врата уре‐ 1090 мм
ђаја
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
9 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Ниво јачине звука
65 dB
Укупна снага
900 W
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња енергије за стандардни
програм памука са максималном ко‐
личином веша. 1)
2,28 kWh
Потрошња енергије за стандардни
програм памука са количином веша
мањом од максималне. 2)
1,08 kWh
Годишња потрошња електричне енер‐
гије 3)
258,60 kWh
Лево-укључен режим апсорпције сна‐
ге 4)
0,50 W
Искључен режим апсорпције снаге 4)
0,50 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
68
www.electrolux.com
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омо‐
тач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
IPX4
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором, који утиче на ефе‐
кат стаклене баште.
Ознака гаса
R407c
Тежина
0,520 кг
Потенцијал глобалног загревања
(GWP)
1774
1) У сагласности са директивом EN 61121. 9 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) У сагласности са директивом EN 61121. 4,5 кг памука се центрифугира на 1000 о/
мин.
3) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша при пуном или делимичном пуњењу,
као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енерги‐
је по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр.
392/2012).
4) У сагласности са директивом EN 61121.
Информације у горњем графикону су у складу са одредбом 392/2012 за примену
директиве 2009/125/EC Комисије ЕУ.
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
Време су‐
шења1)
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енерги‐
је 2)
Cotton (памук) Eco 9 кг
Cupboard (орман)
Iron (пегла)
1400 о/мин / 50%
175 мин.
2,00 kWh
1000 о/мин / 60%
200 мин.
2,28 kWh
1400 о/мин / 50%
121 мин.
1,31 kWh
1000 о/мин / 60%
138 мин.
1,49 kWh
1400 о/мин / 50%
90 мин.
0,95 kWh
1000 о/мин / 60%
103 мин.
1,08 kWh
56 мин.
0,54 kWh
Cotton (памук) Eco 4,5 кг
Cupboard (орман)
Synthetic (синтетика) 3,5 кг
Cupboard (орман)
1200 о/мин / 40%
СРПСКИ
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
800 о/мин / 50%
Време су‐
шења1)
64 мин.
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енерги‐
је 2)
0,61 kWh
1) За делимична пуњења, трајање циклуса је краће и уређај користи мање енергије.
2) Неодговарајућа температура простпорије и/или лоше центрифугиран веш могу да
продуже трајање циклуса и повећају потрошњу енергије.
14. ЛИСТ СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРОИЗВОДУ У
ВЕЗИ СА РЕГУЛАТИВОМ E.U. 1369/2017
Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Electrolux
Moдел
EDH3498RDE,
PNC916097707
Номинални капацитет у кг
9
Машина за сушење са ваздушном вентилацијом или са Кондензатор
кондензатором
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160
258,60
циклуса стандардног програма за сушење памучног
веша са машином која је пуна или делимично пуна, као
и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна по‐
трошња електричне енергије по циклусу зависиће од
начина на који се уређај користи.
Аутоматска машина за сушење веша или неаутоматска Аутоматски
машина за сушење веша
Потрошња електричне енергије у kWh за стандардни
програм за памук када је машина пуна
2,28
Потрошња електричне енергије у kWh за стандардни
програм за памук када је машина делимично пуна
1,08
Потрошња струје у ватима (W) када је уређај искључен 0,50
Потрошња струје у ватима (W) када уређај остане ук‐
ључен
0,50
Трајање у минутима када уређај остане укључен
10
69
70
www.electrolux.com
„Стандардни програм за памук“ који се користи када је
машина пуна или делимично пуна је стандардни про‐
грам за сушење на који се односе подаци на етикети и
на сажетку производа; овај програми је погодан за су‐
шење нормално мокрог памучног веша и најефикасни‐
ји је програм за памук са аспекта потрошње елек‐
тричне енергије.
Пондерисано трајање програма у минутима за „стан‐
дардни програм за памук када је машина пуна или де‐
лимично пуна“
145
Трајање програма у минутима за стандардни програм
за памук када је машина пуна
200
Трајање програма у минутима за стандардни програм
за памук када је машина делимично пуна
103
Класа ефикасности кондензације на скали од G (најма‐ A
ње ефикасна) до A (најефикаснија)
Просечна ефикасност кондензације у процентима, за
стандардни програм памука када је машина пуна
91
Просечна ефикасност кондензације у процентима, за
91
стандардни програм памука када је машина делимично
пуна
Пондерисана ефикасност кондезације за „стандардни
програм за памук када је машина пуна или делимично
пуна“
91
Ниво јачине звука у dB
65
Уграђени уређај Да/Не
Не
Информације у горњем графикону су у складу са одредбом 392/2012 за примену
директиве 2009/125/EC Комисије ЕУ.
15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
71
136939711-A-442018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement