Electrolux EDH8000W1 Användarmanual

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Electrolux EDH8000W1 Användarmanual | Manualzz
EDH8000W1
SV
Torktumlare
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.......................................................................... 5
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANEL.............................................................................................7
5. PROGRAMÖVERSIKT....................................................................................... 8
6. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 10
7. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 11
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN........................................ 12
9. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 12
10. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 13
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 14
12. FELSÖKNING.................................................................................................16
13. TEKNISKA DATA........................................................................................... 17
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
Ändra inte produktens specifikationer.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin,
använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att
köpa hos en auktoriserad återförsäljare, kan bara
användas med produkten som angivits i anvisningarna
som medföljer tillbehöret. Läs dem noga före
installation (se installationsbladet).
Produkten kan installeras fristående eller under en
köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en
skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida
så att produkten inte kan öppnas helt.
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Se till att du har god ventilation i rummet där
torktumlaren står för att undvika att gaser sugs in i
installationens rum från produkter som använder
andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som
leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller
andra bränslen. (i tillämpliga fall)
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Följ den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Använd inte produkten om industriella kemikalier
använts för rengöring.
Skrapa bort ludd som har samlats runtom produkten.
Använd inte produkten utan något filter. Rensa
luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
Torka inte otvättade plagg i torktumlaren
Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol,
bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin,
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
5
vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt
vatten och tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex),
duschmössor, vattentäta textilier, plagg med
gummiinlägg och kläder eller kuddar med
skumgummifyllning i torktumlaren.
Sköljmedel och liknande produkter ska användas
enligt tillverkarens anvisningar.
Ta ut alla föremål ur fickorna som t.ex. tändare och
tändstickor.
Stäng aldrig av en torktumlare innan torkningen har
avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och
sprida ut den så att värmen leds bort.
Sista delen av ett torkprogram sker utan värme
(avkylningsfas) för att tvätten ska ligga i en temperatur
som säkerställer att den inte skadas.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 5 °C eller överstiger
35 °C.
Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Flytta alltid produkten vertikalt.
Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
6
www.electrolux.com
•
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
•
•
2.3 Använd
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Torka inte skadade plagg som
innehåller vaddering eller stoppning.
Torka endast textilier som är lämpliga
att torka i torktumlare. Följ
anvisningarna på alla
klädvårdsetiketter.
Om tvätten har behandlats med
fläckborttagningsmedel måste en
extra sköljning genomföras innan
torktumlaren startas.
Använd inte kondens/destillatvattnet
för att dricka eller laga mat. Det kan
orsaka hälsoproblem hos människor
och husdjur.
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Torka inte genomblöta plagg i
torktumlaren.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Kompressor
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
Kompressorn och dess system i
torktumlaren är fyllda med ett
specialmedel som är fritt från
fluorklorkolväte. Detta system måste
hålla tätt. En skada på systemet kan
orsaka läckage.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
7
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
1
2
3
4
5
2
3
6
7
8
9
10
11
4
11
5
10
6
9
7
8
Töm vattentank
Kontrollpanel
Produktlucka
Primärt filter
Knappen som öppnar
kondensorluckan
Luftflödeshål
Justerbara fötter
Lucka för kondensor
Skydd för kondensor
Vredet som låser kondensorskyddet
Typskylt
Användaren kan montera
luckan på andra sidan. Det
kan göra det lättare att lägga
in och ta ut tvätten eller om
det finns en gräns för
montering av produkten (se
separat häfte).
4. KONTROLLPANEL
1
3
2
4
5
6
7
9
1 Programväljare och
På/Av
2 Indikatorlampor
3 Display
8
strömbrytare
4
Tid-touchkontroll
5
Fördröj Start-touchkontroll
6
Signal-touchkontroll
7
Skrynkelskydd-touchkontroll
8
Start/Pause-touchkontroll
9 Strömbrytare På/Av
8
www.electrolux.com
Tryck på touch-kontrollerna
med fingret i området med
symbolen eller namnet för
funktionen. Använd inte
handskar när du använder
kontrollpanelen. Se till att
kontrollpanelen alltid är ren
och torr.
4.1 Kontrollampor
Kontrollampor
Beskrivning
Torkningsfas
Avkylningsfas
Skrynkelskyddsfas
Kondensor
Vattenbehållare
Filter
Fördröj start
Barnlås
Ljudsignaler
Programlängd
-
Varaktighet torktid
-
Nedräkning till fördröjd start
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Typ av disk
Vikt (max.)1)/
Materialmärkning
Bomull
Extra Torrt
Torknivå: extra torrt.
8kg/
Skåptorrt +
Torknivå: torrt.
8kg/
Torknivå: skåptorrt.
8kg/
Skåptorrt2) 3)
SVENSKA
Program
Stryktorrt2)
Typ av disk
Torknivå: lämplig för strykning.
Vikt (max.)1)/
Materialmärkning
8kg/
Syntet
Extra Torrt
Torknivå: extra torrt.
3,5kg/
Skåptorrt2)
Torknivå: skåptorrt.
3,5kg/
Stryktorrt
Torknivå: lämplig för strykning.
3,5kg/
Sportkläder
Sportkläder, tunna och lätta plagg, mikro‐
2kg/
fiber, polyester, som inte ska strykas.
Tid
Med det här programmet kan du använ‐
da Tid-funktionen och ställa in program‐
längden.
5kg/
Uppfräschning
Uppfräschning av textilier som varit un‐
danlagda.
1kg
Ylleplagg. Skonsam torkning av tvättbara
ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när
programmet är klart.
1kg
Ylle
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för torkning av yllep‐
lagg märkta som "handtvätt", under förut‐
sättning att plaggen torkas enligt anvis‐
ningarna från tillverkaren av denna tvätt‐
maskin. Följ anvisningarna på klädvårds‐
etiketten för andra tvättanvisningar.
M1525
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett certifi‐
eringsmärke.
Siden
För att torka handtvättbar siden med
varm luft och varsamma rörelser.
9
1kg/
10
www.electrolux.com
Program
Täcken
Lättstruket
Vikt (max.)1)/
Materialmärkning
Typ av disk
För att torka enkla eller dubbla duntäck‐
en och dunkuddar (med fjäder-, dun- el‐
ler syntetfyllning).
3 kg/
Lättskötta plagg där minimal strykning
krävs. Torkresultatet kan skilja sig mellan 1 kg (eller 5
olika sorters material. Skaka plaggen in‐
skjortor)/
nan du lägger in dem i produkten. När
programmet är klart ska plaggen tas ut
direkt och hängas på hängare.
1) Maximal vikt gäller torra plagg.
2) Endast för testinstitut: Standardprogram för tester anges i EN 61121-dokumentet.
3)
Bomull Skåptorrt-programmet är ”standardbomullsprogrammet” och det är lämpligt
för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbruk‐
ning för torkning av våt bomullstvätt.
6. TILLVALSFUNKTIONER
6.1 Tid
Denna funktion gäller endast
programmet Tid. Du kan ställa in
programmets varaktighet, från 10 min
(min.) till 2 timmar (max.)
Tidsinställningen beror på hur stor
tvätten i produkten är.
Vi rekommenderar att du
ställer in en kort
programlängd för små
tvättmängder eller för bara
ett plagg.
6.2 Skrynkelskydd
av torkprogrammet. Den här funktionen
tumlar tvätten under vald tid, vilket
förhindrar den från att skrynklas. Tvätten
kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.
6.3 Signal
du kan höra ljudsignalen vid:
•
•
•
programslut
början och slut på skrynkelskyddsfas
programavbrott
Signalfunktionen är som standard alltid
på. Du kan använda den här funktionen
för att aktivera eller avaktivera ljudet.
Du kan aktivera Signalfunktionen med alla
program.
Förlänger den normala 60 minuter långa
skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet
6.4 Funktionsöversikt
Program1)
Bomull
Extra Torrt
■
■
Skåptorrt +
■
■
SVENSKA
11
Program1)
■
■
■
■
Extra Torrt
■
■
Skåptorrt
■
■
Stryktorrt
■
■
Sportkläder
■
■
■
■
■
■
Skåptorrt
Stryktorrt
Syntet
■
Tid
Uppfräschning
Ylle
■
Siden
■
■
Täcken
■
Lättstruket
■
1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touch-kon‐
troll för att aktivera eller avaktivera dem.
7. INSTÄLLNINGAR
A
B
C
D
E
A) Tid
-touchkontroll
B) Fördröj Start
C) Signal
-touchkontroll
-touchkontroll
D) Skrynkelskydd
E) Start/Pause
-touchkontroll
-touchkontroll
7.1 Barnlås
Detta alternativ hindrar barn från att leka
med produkten när ett program är igång.
Programväljaren och touchkontrollerna
låses.
Endast strömbrytaren är olåst.
Aktivera Barnlåset:
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Håll in touchkontrollerna (A) och (D)
samtidigt. Indikatorn för Barnlås
tänds.
Indikatorn för Barnlås tänds.
12
www.electrolux.com
Det går att inaktivera
Barnlåset när ett program
pågår. Håll samma
touchkontroller intryckta tills
indikatorn för Barnlåset
släcks.
7.2 Justering av återstående
fuktgrad för tvätten
Ändra standardgraden för återstående
fukt i tvätten:
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Håll in knapparna (A) och (B)
samtidigt.
En av följande indikatorer tänds:
•
max torr tvätt
•
mer torr tvätt
•
standard torr tvätt
4. Tryck på knappen (E) flera gånger
tills indikatorn för rätt nivå visas.
5. För att bekräfta inställningen, håll
knapparna (A) och (B) intryckta
samtidigt i cirka 2 sekunder.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Bakre trumförpackningen tas
bort automatiskt när
torktumlaren sätts på första
gången. Ett oljud kan höras.
Utför dessa åtgärder innan du använder
produkten för första gången:
•
•
I början av torkcykeln (3–5
min.) kan ljudnivån vara
något högre. Det kommer
från kompressorn som
startar och är normalt för
kompressordrivna maskiner,
till exempel: kylskåp, frysar.
Rengör torktumlartrumman med en
fuktig trasa.
Starta ett kort program (t ex 30
minuter) med fuktig tvätt.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
9.1 Starta ett program utan
fördröjd start
1. Förbered tvätten och fyll produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att tvätten
inte fastnar mellan
produktens lucka och
gummilisten när du
stänger luckan.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
3. Ställ in rätt program och tillval för
typen av tvätt.
Displayen visar programmets
varaktighet.
Torktiden du ser är relaterad
till en tvätt på 5 kg för
bomulls- och jeansprogram.
För de andra programmen är
torktiden relaterad till
rekommenderade
tvättmängder. Torktiden för
bomulls- och jeansprogram
med en tvättmängd på mer
än 5 kg är längre.
4. Tryck på Start/Pausetouchkontrollen.
Programmet startar.
9.2 Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in rätt program och tillval för
typen av tvätt.
2. Tryck på knappen för fördröjd start
upprepade gånger tills displayen
SVENSKA
visar önskad tidsfördröjning till
starten.
Du kan fördröja starten
av ett program från 30
minuter till maximalt 20
timmar.
3. Tryck på Start/Pausetouchkontrollen.
Displayen visar nedräkningen till fördröjd
start.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
9.3 Ändra ett program
1. Tryck på strömbrytaren för att stänga
av produkten.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
3. Ställ in programmet.
9.4 När programmet är klart
När programmet är klart:
•
En återkommande ljudsignal hörs.
•
Indikatorn
•
•
Indikatorn
blinkar.
Indikatorlampan Start/Pause lyser.
blinkar.
Produkten fortsätter att arbeta med
skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter
till.
13
Skrynkelskyddsfasen hindrar tvätten från
att bli skrynklig.
Du kan ta ut tvätten innan
skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa
resultat rekommenderar vi att du tar ut
tvätten när fasen är nästan eller helt klar.
När skrynkelskyddsfasen är klar:
lyser men blinkar inte.
•
Indikatorn
•
•
lyser men blinkar inte.
Indikatorn
Start/Pause släcks.
1. Tryck på strömbrytaren för att
avaktivera produkten.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng produktens lucka.
Rengör alltid filtret och töm
vattenbehållaren när ett
program är klart.
9.5 Standby-funktion
För att minska energiförbrukningen
stänger funktionen automatiskt av
produkten:
•
•
Efter 5 minuter om du inte startar
programmet.
Efter 5 minuter från programmets slut.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Förbereda tvätten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng alla dragkedjor.
Stäng alla påslakan.
Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på
förkläden). Knyt ihop dem innan du
startar programmet.
Töm alla fickor på föremål.
Om ett plagg har ett inre foder av
bomull, vänd det ut och in. Se till att
bomullsfodret alltid är vänt utåt
Vi rekommenderar att du ställer in rätt
program för den typ av textilier som
du fyllt produkten med.
Lägg inte in starkt färgade tyger
tillsammans med ljusa tyger. Starka
färger kan fälla.
•
•
Använd rätt program för
bomullsjerseys och stickade tröjor, för
att undvika att plaggen krymper.
Kontrollera att tvättens vikt inte
överstiger den maximala vikten i
programöversikten.
Torktumla endast tvätt som klarar av
att torktumlas. Se instruktionerna på
plaggens klädvårdsetiketter.
Torka inte stora och små plagg
tillsammans. Små plagg kan fastna i
större plagg och därmed inte torkas.
14
www.electrolux.com
Klädvårdsmärk‐ Beskrivning
ning
Plagget kan torktumlas.
Plagget kan torktumlas och tål högre torktemperaturer.
Plagget kan torktumlas men tål bara lägre torktemperaturer.
Plagget kan inte torktumlas.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
11.1 Rengöring av filtret
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Rengör vid behov filtret med en borste under varmt kranvatten och/eller en dammsugare.
SVENSKA
11.2 Tömning av vattenbehållaren
1.
2.
3.
4.
Du kan använda vattnet från
vattenbehålalren som ett
alternativ till destillerat vatten
(t.ex. för ångstrykning). Ta
bort smutsrester med ett
filter innan du använder
vattnet.
11.3 Rengöring av kondensorn
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
15
16
www.electrolux.com
5.
6
2
1
7.
FÖRSIKTIGHET!
Rör inte metallytan med
händerna. Risk för
personskador föreligger.
Använd skyddshandskar.
Rengör noga för att inte
skada metallytan.
11.4 Rengöring av trumman
VARNING!
Koppla från produkten innan
den rengörs.
Använd ett vanligt milt rengöringsmedel
för att rengöra insidan av trumman och
trumbladen. Torka de rengjorda ytorna
med en mjuk duk.
11.5 Rengöring av
kontrollpanelen och höljet
Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra kontrollpanelen och höljet.
Rengör med en fuktad duk. Torka de
rengjorda ytorna med en mjuk duk.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte produkten med
möbelrengöringsmedel eller
rengöringsmedel som kan
orsaka korrosion.
11.6 Rengöring av luftflödeshål
Använd en dammsugare för att ta bort
ludd från luftflödeshålen.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte slipmedel eller
stålull i trumman.
12. FELSÖKNING
Problem
Möjlig lösning
Du kan inte sätta på produkten.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i
eluttaget.
Kontrollera säkringen i säkringsskåpet
(husets installation).
Programmet startar inte.
Tryck på Start/Pause.
SVENSKA
Problem
17
Möjlig lösning
Se till att luckan är stängd.
Luckan går inte att stänga.
Kontrollera att filtren är korrekt installera‐
de.
Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mel‐
lan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under driften.
Kontrollera att vattenbehållaren är tom.
Tryck på knappen Start/Pause för att
starta programmet på nytt.
Programtiden är för lång eller torkningsre‐ Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för
programmets varaktighet.
sultatet är inte tillfredsställande.1)
Kontrollera att filtret är rent.
Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten
igen i tvättmaskinen.
Se till att rumstemperaturen är högre än
+5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rum‐
stemperatur är 19 °C till 24 °C.
Välj programmet Tid eller Extra Torrt.2)
Displayen visar Err.
Om du vill välja ett nytt program, stäng av
och sätt på produkten.
Kontrollera att tillvalen är förenliga med
programmet.
Displayen visar (t.ex. E51).
Stäng av och sätt på produkten. Starta ett
nytt program. Kontakta service om pro‐
blemet uppstår igen.
1) Efter högst 6 timmar avslutas programmen automatiskt.
2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. la‐
kan).
Vid otillfredsställande torkresultat
•
•
•
•
•
•
Fel program har valts.
Filtret är igentäppt.
Kondensorn är igentäppt.
För mycket tvätt har lagts in i
produkten.
Trumman är smutsig.
Felaktig inställning av
värmeledningssensorn (se avsnittet
"Inställningar - Justering av
återstående fuktgrad för tvätten" för
bättre inställning).
• Luftflödeshålen är igentäppta.
• Rumstemperaturen är för låg eller för
hög (optimal rumstemperatur 19 °C till
24 °C )
13. TEKNISKA DATA
Höjd x Bredd x Djup
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
18
www.electrolux.com
Max. djup med öppen lucka
1090 mm
Max. bredd med öppen lucka
950 mm
Justerbar höjd
850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym
118 l
Maximal lastvolym
8 kg
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Säkring som krävs
5A
Total effekt
900 W
Energiklass
A++
Energiförbrukning 1)
1,99 kWh
Årlig energiförbrukning 2)
235 kWh
På-läge effektförbrukning
0,13 W
Av-läge effektförbrukning
0,13 W
Typ av användning
Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur
+ 5 °C till + 35 °C
Skyddsnivån mot intrång av fasta partikl‐
ar och fukt säkerställs av skyddslocket,
förutom där lågspänningsutrustningen
inte har något skydd mot fukt
IPX4
Denna produkt innehåller hermetiskt försluten fluorerad gas
Gasbeteckning
R134a
Vikt
300 g
Global uppvärmningspotential (GWP)
1430
1) Med referens till EN 61121. 8kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.
2) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullspro‐
gram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiför‐
brukning per program beror på hur produkten används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).
13.1 Förbrukningsvärden
Program
Centrifugerad vid / resterande
fuktighet
Torktid
Energiför‐
brukning
Bomull 8 kg
Skåptorrt
1400 varv/min / 50 %
130 min.
1,67 kWh
1000 varv/min / 60 %
154 min.
1,99 kWh
SVENSKA
Program
Stryktorrt
Centrifugerad vid / resterande
fuktighet
Torktid
19
Energiför‐
brukning
1400 varv/min / 50 %
97 min.
1,21 kWh
1000 varv/min / 60 %
118 min.
1,51 kWh
1200 varv/min / 40 %
55 min.
0,60 kWh
800 varv/min / 50 %
67 min.
0,75 kWh
Syntet 3,5 kg
Skåptorrt
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
136940520-A-292015
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement