Electrolux E128HT40 User manual

Electrolux E128HT40 User manual
E128HT40
DA
NO
Tørretumbler
Tørketrommel
Brugsanvisning
Bruksanvisning
2
20
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 7
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 7
5. PROGRAMTABEL..............................................................................................8
6. TILVALG........................................................................................................... 11
7. INDSTILLINGER...............................................................................................11
8. FØR IBRUGTAGNING..................................................................................... 12
9. DAGLIG BRUG.................................................................................................12
10. RÅD OG TIP................................................................................................... 13
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 14
12. FEJLFINDING.................................................................................................16
13. TEKNISKE DATA........................................................................................... 18
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
- Læs de medfølgende anvisninger.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller
permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens lugen er åben.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine,
skal stablesættet anvendes. Stablesættet, der kan fås
hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
det apparat, der er angivet i vejledningen, som fulgte
med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden
installation (se installationsbrochuren).
Apparatet kan monteres som fritstående eller under
køkkenbordet med korrekt plads (se
installationsbrochuren).
Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en
skydedør eller en dør med et hængsel på den
modsatte side, hvor apparatets låge ikke kan åbnes
helt.
Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må
ikke tildækkes af et gulvtæppe.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens
afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Sørg for god ventilation i det lokale, hvor
tørretumbleren installeres, så der ikke kan dannes
gasser i rummet fra andre apparater, der bruger
brændstof som f.eks. gas, eller fra åbne ildsteder.
Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør,
der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der
afbrænder gas eller andre brændstoffer. (hvis
relevant)
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Overhold det maksimale 8 kg genstande, der kan
ilægges (se kapitlet “Programtabel”).
Brug ikke apparatet, hvis der er blevet anvendt
industrielle kemikalier til rengøring.
Tør fnug væk, der har ophobet sig omkring apparatet.
Brug ikke maskinen uden et filter. Rengør fnugfilteret
inden og efter hver brug.
Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for
eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin,
DANSK
•
•
•
•
•
•
5
petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner,
skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel,
før det tørres i tørretumbleren.
Genstande som skumgummi (latexgummi),
badehætter, vandtætte tekstiler, ting med
gummibagside og tøj eller puder forsynet med
skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
Skyllemidler og lignende produkter skal bruges som
angivet på produktets emballage.
Tag alle genstande ud af lommerne, som f.eks.
lightere og tændstikker.
Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er
helt slut, med mindre alt tøjet hurtigt tages ud og
bredes ud, så varmen kan slippe væk.
Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet
(nedkølingstrin). Det sikrer, at tøjet efterlades i
maskinen med en temperatur, der ikke kan skade
tøjet.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 5
°C eller over 35 °C.
Sørg for, at gulvet, hvor apparatet
skal stå, er plant, stabilt, varmefast og
rent.
Sørg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.
Flyt altid apparatet lodret.
Apparatets bagside skal anbringes
mod væggen.
•
Når apparatet står i den endelige
position, kontrolleres det, at det er i
vater. Skru benene op og ned, indtil
apparatet er i vater, hvis dette ikke er
tilfældet.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i
selve netstikket.
Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
Kun for Storbritannien og Irland.
Apparatet har et 13 A netstik. Hvis
sikringen i netstikket skal udskiftes,
skal du bruge en sikring på 13 A
ASTA (BS 1362).
Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
•
•
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk stød, brand,
forbrændinger eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
Brug kun apparatet i et
husholdningsmiljø.
Tør ikke beskadigede genstande, som
indeholder polstring eller fyld.
Tør kun stoffer, som er egnet til
tørring i tørretumbler. Følg
instruktionerne på stofmærket.
Hvis du har vasket dit vasketøj med
en pletfjerner, skal du starte et ekstra
skylleprogram, inden du starter
tørretumbleren.
Undlad at drikke eller tilberede mad
med kondensvandet/destilleret vand.
Det kan føre til sundhedsproblemer
for såvel mennesker som dyr.
Undgå at sidde eller stå på den åbne
luge.
Tør ikke dryppende vådt tøj i
tørretumbleren.
•
•
•
Synlig stråling fra LED. Se ikke
direkte ind i lysstrålen.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.6 Kompressor
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
Kompressoren og det lukkede
rørsystem i tørretumbleren er fyldt
med det specielle middel, som er fri
for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system
skal forblive tæt. Beskadigelsen af
systemet kan forårsage lækage.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
2.4 Indvendigt lys
ADVARSEL!
Fare for personskade.
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Det må ikke bruges til anden
belysning.
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få udskiftet den
indvendige lampe.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
DANSK
7
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tøm vandtank
Betjeningspanel
Indvendigt lys
Apparatluge
Primært filter
Knappen, som åbner/låser lugen til
varmeveksleren
Lufttilførselshuller
Justerbare ben
Luge til kondensator
Varmevekslerdæksel
Knappen til låsning af
varmevekslerdækslet
Mærkeplade
Brugeren kan montere lugen
i den modsatte side. Det kan
gøre det nemmere at lægge
vasketøj i eller tage det ud,
hvis der er begrænset plads
til apparatets installation (se
separat brochure).
4. BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
8
1 Programvælger
2 Display
3
Time (Tid)-knap
4
Delay (Forsinket start) -knap
7
5
Buzzer (Summer) -knap
6
Wool Load (Uld vask) -knap
7
Start/pause (Start/pause)-knap
8 Tænd-/sluk-knap
8
www.electrolux.com
Tryk på knapperne med
fingeren i området med
symbolet eller navnet på
funktionen. Undgå at bruge
handsker, når du betjener
betjeningspanelet. Sørg altid
for, at betjeningspanelet er
rent og tørt.
4.1 Lamper
Lamper
Beskrivelse
Tørrefase
Afkølingsfase
Antikrølfase
Kondensator
Vandbeholder
Filter
Udskudt start
Funktionssikring
Akustiske signaler
Programvarighed
-
Varighed af tørretid
-
Varighed af forsinket start
5. PROGRAMTABEL
Programmer
Fyldningens art
Fyldning
(maks.)1) /Stof‐
fets art
Cotton (Bomuld)
Extra Dry (Ekstra
Tørt)
Tørhedsgrad: ekstra tørt.
8kg/
Cupboard Dry+
(Skabstørt+)
Tørhedsgrad: meget tørt.
8kg/
DANSK
Programmer
Fyldningens art
Fyldning
(maks.)1) /Stof‐
fets art
Cupboard Dry
(Skabstørt) 2). 3)
Tørhedsgrad: skabstørt.
8kg/
Iron Dry (Stryge‐
tørt) 2)
Tørhedsgrad: kan stryges.
8kg/
Synthetic (Syntetisk)
Extra Dry (Ekstra
Tørt)
Tørhedsgrad: ekstra tørt.
3,5kg/
Cupboard Dry
(Skabstørt) 2)
Tørhedsgrad: skabstørt.
3,5kg/
Tørhedsgrad: kan stryges.
3,5kg/
Iron Dry (Strygetørt)
Rapid (Stor)
Til tørring af bomuld og syntetisk stof. 2kg/
Med dette program kan du bruge til‐
Time Drying (Tørretid) valget Time (Tid) og indstille pro‐
grammets varighed.
Refresh (Opfriskning)
Genopfriskning af tøj efter opbeva‐
ring.
5kg/
1kg
9
10
www.electrolux.com
Programmer
Fyldningens art
Fyldning
(maks.)1) /Stof‐
fets art
Uldstoffer. Mild tørring af håndvask‐
bart uld. Fjern straks tøjet, når pro‐
grammet er færdigt.
Wool (Uld)
Silk (Silke)
Duvet (Tæpper)
let)
Easy Iron (Stryge‐
1kg
Uldtørreprogrammet i denne maskine
er godkendt af virksomheden Wool‐
mark til tørring af uldtøj, der er mær‐
ket som "håndvask", såfremt tøjet
tørres i henhold til instruktionerne på
vaskemærket samt anvisningerne fra
producenten af denne maskine. Følg
vaskemærket for at få andre vaskein‐
struktioner. M1525
I UK, Irland, Hong Kong og Indien er
Woolmark-varemærket et certificerin‐
gsvaremærke.
Til tørring af silke med varm luft og
nedsat tromlebevægelse.
1kg/
Til tørring af enkelt- eller dobbeltdy‐
ner og puder (med fjer, dun eller syn‐ 3kg/
tetisk fyld).
Strygelette stoffer, hvor der kun er
brug for minimal strygning. Strygere‐
sultaterne kan være forskellige fra en 1 kg (eller 5
type tøj til en anden. Ryst tøjet, inden skjorter)/
du lægger det i apparatet. Når pro‐
grammet er afsluttet, skal tøjet straks
fjernes og hænges på en bøjle.
1) De maksimale vægt henviser til tørt tøj.
2) Kun til testinstitutter: Standardprogrammer til test er angivet i EN 61121-dokumentet.
Rengør det primære filter og varmevekslerfilteret efter hvert program
3) Programmet
Cotton (Bomuld) Cupboard Dry (Skabstørt) er “standardbomuldspro‐
grammet”, og det egner sig til tørring af normalt vådt bomuldstøj og er det mest effektive
program, hvad angår energiforbrug, til tørring af vådt bomuldstøj.
DANSK
11
6. TILVALG
6.1 Time (Tid)
mere tørt, skal du trykke på Wool Load
Dette tilvalg kan kun vælges for
programmet Time Drying (Tørretid) . Du
kan indstille programvalget til mellem
mindst 10 minutter og højst 2 timer.
Varighedens indstilling er relateret til
mængden af vasketøj i apparatet.
6.3 Buzzer (Summer)
Vi anbefaler, at du indstiller
en kort varighed for små
mængder vasketøj eller for
kun én genstand.
(Uld vask) -knappen gentagne gange
for at forlænge programmets varighed.
du kan høre summeren ved:
•
•
•
programslut
start og slut af antikrølfasen
programafbrydelse
Som standard er det akustiske signal
altid slået til. Du kan bruge denne
funktion til at slå lyden til eller fra.
6.2 Wool Load (Uld vask)
Dette tilvalg kan kun vælges for
programmet til uld. Hvis tøjet skal være
Du kan aktivere Buzzer
(Summer) -tilvalget med alle
programmer.
6.4 Tilvalgstabel
Programmer1)
Time Drying (Tør‐
retid)
■
■
Wool (Uld)
1) Du kan vælge 1 eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den relaterede knap
for at aktivere eller deaktivere dem.
7. INDSTILLINGER
A
B
C
D
E
A) Time (Tid)
-knap
B) Delay (Forsinket start)
C) Buzzer (Summer)
-knap
-knap
D) Wool Load (Uld vask)
-knap
E) Start/pause (Start/pause)
-knap
7.1 Børnesikring
Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med
apparatet, mens et program er i gang.
Programknappen og knapperne er låst.
Kun tænd/sluk-knappen er låst op.
Aktivering af børnesikringen:
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk samtidigt på knappen (A) og (D)
og hold dem nede.
Børnesikringslampen giver sig til at
lyse.
Børnesikringslampen giver sig til at lyse.
12
www.electrolux.com
Børnesikringen kan
deaktiveres, mens et
program er i gang. Tryk på
de samme knapper, og hold
dem nede, indtil
kontrollampen for
børnesikringen slukkes.
7.2 Regulering af vasketøjets
resterende fugtniveau
Du kan ændre standardindstillingen for
vasketøjets resterende fugtniveau:
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk samtidigt på knappen (A) og (B)
og hold dem nede.
En af disse kontrollamper tændes:
•
•
vasketøj
maksimal tørring af
meget tørt vasketøj
•
standardtørt vasketøj
4. Tryk gentagne gange på knappen
(E), indtil kontrollampen for det
korrekte niveau lyser.
5. For at bekræfte justeringen skal du
trykke på knapperne (A) og (B) og
holde dem nede i ca. 2 sekunder
samtidigt.
8. FØR IBRUGTAGNING
Den bageste tromletætning
fjernes automatisk, når
tørretumbleren bruges første
gang. Der høres muligvis
noget støj.
Gør følgende, inden du bruger apparatet
for første gang:
•
•
Rengør tørretumblerens tromle med
en fugtig klud.
Start et kort program (f.eks. 30
minutter) med fugtigt vasketøj.
I begyndelsen af
tørreprogrammet (3-5 min.)
kan der forekomme et lidt
forhøjet lydniveau. Det
skyldes opstart af
kompressoren, hvilket er
normalt for
kompressordrevne apparater
som fx: køleskabe, frysere.
9. DAGLIG BRUG
9.1 Start af et program uden
senere start
1. Forbered vasketøjet, og læg det i
apparatet.
PAS PÅ!
Sørg for, at vasketøjet
ikke sætter sig fast
mellem apparatets luge
og gummipakningen, når
du lukker lugen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
3. Vælg det program og de tilvalg, der
passer til vasketøjets type.
Displayet viser programmets varighed.
Den viste tørretid er i forhold
til en fyldning på 5 kg for
bomulds- og
jeansprogrammer. For de
andre programmer er
tørretiden i forhold til de
anbefalede fyldninger.
Tørretiden for bomulds- og
jeansprogrammer med en
fyldning på over 5 kg er
længere.
4. Tryk på Start/pause (Start/pause)knappen.
Programmet starter.
DANSK
9.2 Start af et program med
senere start
1. Vælg det program og de tilvalg, der
passer til vasketøjets type.
2. Tryk på knappen til senere start en
eller flere gange, indtil displayet viser
den senere tid, du ønsker at indstille.
Du kan forsinke
programmets start
mindst 30 minutter og op
til højst 20 timer.
3. Tryk på Start/pause (Start/pause)knappen.
Displayet viser nedtællingen til den
senere start.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
9.3 Ændring af program
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
3. Indstil programmet.
Antikrølfasen forebygger folder i
vasketøjet.
Du kan fjerne vasketøjet, før
antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at
få et bedre resultat, at du fjerner
vasketøjet, når fasen er næsten slut.
Når antikrølfasen er slut:
lyser, men blinker
•
Kontrollampen
ikke.
•
lyser, men blinker
Kontrollampen
ikke.
Start/pause (Start/pause)kontrollampen slukker.
•
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet.
2. Åbn lugen til apparatet.
3. Tag tøjet ud.
4. Luk apparatets luge.
Rengør altid filteret, og tøm
vandbeholderen, når et
program er afsluttet.
9.4 Ved programslut
9.5 Standby-funktion
Når programmet er afsluttet:
For at mindske energiforbruget
deaktiverer denne funktion automatisk
apparatet:
•
Der udsendes et lydsignal.
•
Kontrollampen
•
•
Kontrollampen
blinker.
Start/pause (Start/pause)kontrollampen lyser.
blinker.
13
Apparatet fortsætter med at køre med
antikrølfasen i yderligere 30 minutter.
•
•
Efter 5 minutter, hvis du ikke starter
programmet.
Efter 5 minutter fra programmets
afslutning.
10. RÅD OG TIP
10.1 Forberedelse af tøjet
•
•
•
•
•
•
Luk lynlåse.
Luk for dynebetrækkene.
Lad ikke snore eller bånd være løse
(f.eks. bånd på forklæder). Bind dem,
inden du starter et program.
Fjern alle genstande fra lommerne.
Hvis et tøjstykke har et indvendigt lag
af bomuld, skal det vendes på
vrangen. Sørg for, at bomuldslaget
altid vender udad
Vi anbefaler, at du indstiller det
korrekte program, der gælder for den
type stof, som ligger i apparatet.
•
•
•
•
•
Læg ikke stoffer med stærke farver
sammen med stoffer med lyse farver.
Stærke farver kan smitte af.
Brug et relevant program til
bomuldsjersey og strikvarer for at
forhindre, at tøjet krymper.
Sørg for, at vasketøjet ikke vejer mere
end den maksimale vægt i
programtabellen.
Tør kun vasketøj, der kan tåle at
komme i tørretumbleren. Se
vaskeanvisningen.
Tør ikke store og små ting sammen.
De små ting kan blive fanget inde de
store ting og ikke blive tørret.
14
www.electrolux.com
Vaskeanvisning Forløb
Vasketøj, der kan komme i tørretumbler.
Vasketøj, der kan komme i tørretumbler og modstår højere tørre‐
temperatur.
Vasketøj, der kan komme i tørretumbler, men kun med lav tørre‐
temperatur.
Vasketøj, der ikke kan komme i tørretumbler.
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
11.1 Rengøring af filteret
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Rens om nødvendigt filteret med varmt vand fra hanen ved hjælp af en børste og/eller en
støvsuger.
DANSK
11.2 Tømning af vandbeholderen
1.
2.
3.
4.
Du kan bruge vandet fra
vandbeholderen som et
alternativ til destilleret vand
(f.eks. til dampstrygning).
Fjern rester af snavs med et
filter, inden du bruger
vandet.
11.3 Rengøring af kondensatoren
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
15
16
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
PAS PÅ!
Rør ikke metaloverfladen
med bare hænder. Fare for
personskade. Brug
beskyttelseshandsker.
Rengør forsigtigt for ikke at
beskadige metaloverfladen.
11.4 Rengøring af tromle
ADVARSEL!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før det
rengøres.
Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel
til at rengøre den indvendige overflade af
tromlen og tromleribberne. Tør de
rengjorte overflader med en blød klud.
11.5 Rengøring af
betjeningspanel og kabinet
Bruge et almindeligt neutralt vaskemiddel
til at rengøre betjeningspanelet og
kabinettet.
Rengør med en fugtig klud. Tør de
rengjorte overflader med en blød klud.
PAS PÅ!
Brug ikke møbelrens eller
skrappe rengøringsmidler til
rengøring af apparatet.
11.6 Rengøring af
lufttilførselshullerne
Brug en støvsuger til at fjerne fnugget fra
lufttilførselshullerne.
PAS PÅ!
Brug ikke skuremidler eller
stålsvampe til rengøring af
tromlen.
12. FEJLFINDING
Problem
Mulig årsag
Du kan ikke tænde for apparatet.
Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stik‐
kontakten.
Kontroller sikringerne i husholdningens
sikringsboks.
DANSK
Problem
Mulig årsag
Programmet starter ikke.
Tryk på Start/pause (Start/pause).
17
Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
Apparatets luge lukker ikke.
Sørg for at sætte filteret rigtigt i.
Sørg for, at vasketøjet ikke sætter sig fast
mellem apparatets luge og gummipaknin‐
gen.
Apparatets standser under drift.
Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk
på Start/pause (Start/pause) for at starte
programmet igen.
Programtiden er for lang, eller utilstræk‐
kelige tørreresultater.1)
Sørg for, at vasketøjets vægt passer til
programmets varighed.
Kontrollér, at filteret er rent.
Tøjet er for vådt. Centrifugér vasketøjet i
vaskemaskinen igen.
Sørg for, at rumtemperaturen er over
+5°C og under +35°C. Optimal rumtem‐
peratur er fra 19°C til 24°C.
Indstil Time Drying (Tørretid) - eller Extra
Dry (Ekstra Tørt)-programmet.2)
Displayet viser Err.
Hvis du ønsker at indstille et nyt program,
skal du slukke og tænde for apparatet.
Sørg for, at du kan vælge tilvalgene til
programmet.
Displayet viser (f.eks. E51).
Sluk, og tænd for apparatet. Start et nyt
program. Kontakt det lokale servicecen‐
ter, hvis problemet opstår igen.
1) Efter maks. 6 timer afsluttes programmet automatisk.
2) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks, lagener ).
Hvis tørringen er utilfredsstillende
•
•
•
•
•
•
Det indstillede program var forkert.
Filteret er tilstoppet.
Kondensatoren er tilstoppet.
Der var for meget vasketøj i
apparatet.
Tromlen er beskidt.
Forkert indstilling af ledeevneføleren
( se kapitel "Indstillinger - Regulering
af vasketøjets resterende fugtniveau"
for en bedre indstilling).
• Lufttilførselshullerne er tilstoppede.
• Rumtemperaturen er for lav eller for
høj ( optimal rumtemperatur fra 19°C
til 24°C )
18
www.electrolux.com
13. TEKNISKE DATA
Højde x bredde x dybde
850 x 600 x 600 mm (maks. 640 mm)
Maks. dybde, når apparatets luge er
åben
1090 mm
Maks. bredde, når apparatets luge er
åben
950 mm
Indstillelig højde
850 mm (+ 15 mm – justering af ben)
Tromlens rumfang
118 l
Maksimal fyldning
8 kg
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
Nødvendig sikring
5A
Effekt i alt
900 W
Energieffektivitetsklasse
A++
Energiforbrug 1)
1,99 kWt
Årligt energiforbrug2)
235 kWt
Strømforbrug, tændt
0,13 W
Strømforbrug, slukket
0,13 W
Type af anvendelse
Husholdning
Tilladt rumtemperatur
+ 5 °C til + 35 °C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af
faste partikler og fugt sikres af beskyttel‐
sesdækslet, undtagen hvor lavspæn‐
dingsudstyret ikke har beskyttelse mod
fugt
IPX4
Dette produkt indeholder fluoreret gas, der er hermetisk forseglet
Gasbetegnelse
R134a
Vægt
300 g
Globalt opvarmningspotentiale (GWP)
1430
1) Med reference til EN 61121. 8kg bomuld og centrifugeret ved 1000 o/m.
2) Energiforbrug pr. år i kWt, baseret på 160 tørrecyklusser i standardprogrammet for bom‐
uld, helt og halvt fyldt op, og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus
afhænger af, hvordan apparatet bruges (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).
DANSK
19
13.1 Forbrugsværdier
Centrifugeret ved / resterende
fugtighed
Program
Tørretid
Energifor‐
brug
Cotton (Bomuld) 8 kg
Cupboard Dry
(Skabstørt)
1400 omdrejninger pr. min./50%
130 min.
1,67 kWt
1000 omdrejninger pr. min./60%
154 min.
1,99 kWt
97 min.
1,21 kWt
118 min.
1,51 kWt
1200 omdrejninger pr. min./40 %
55 min.
0,60 kWt
800 omdrejninger pr. min./50%
67 min.
0,75 kWt
Iron Dry (Strygetørt) 1400 omdrejninger pr. min./50%
1000 omdrejninger pr. min./60%
Synthetic (Syntetisk) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Skabstørt)
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
20
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................21
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 23
3. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 25
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................25
5. PROGRAMTABELL..........................................................................................26
6. TILVALG........................................................................................................... 29
7. INNSTILLINGER...............................................................................................29
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK..........................................................................30
9. DAGLIG BRUK................................................................................................. 30
10. RÅD OG TIPS.................................................................................................31
11. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 32
12. FEILSØKING.................................................................................................. 34
13. TEKNISKE DATA........................................................................................... 36
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
21
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
– Les medfølgende instruksjoner.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør
holdes unna produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er
åpen.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen
plasseres på toppen av en vaskemaskin. Stablesettet,
er tilgjengelig din autoriserte leverandør og kan bare
brukes med produktet som angitt i veiledningen som
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen
(se monteringsvedlegget).
Produktet kan monteres frittstående eller under en
arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med et hengsel på motsatt side, hvor
døren ikke kan åpnes helt.
Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er
fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Påse at det er god ventilasjon der produktet står for å
unngå at gasser fra eventuelle produkter som drives
med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir
blandet med luften.
Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som
brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass
eller annet brensel. (hvis nødvendig)
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Overhold maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet
"Programskjema").
Ikke bruk produktet om industrielle kjemikalier har blitt
brukt til rengjøring.
Tørk alltid av lo som har samlet seg rundt produktet.
Ikke bruk produktet uten et filter. Rengjør lofilteret før
eller etter hver bruk.
Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere,
terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann
med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i
tørketrommelen.
Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette
tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer
NORSK
•
•
•
•
•
23
av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør
ikke tørkes i tørketrommelen.
Tøymykner og lignende produkter bør brukes som
spesifisert i instruksene på tøymykneren.
Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og
fyrstikker.
Stopp aldri en tørketrommel før den er på slutten av
tørkeprogrammet, unntatt om alle artiklene fjernes
raskt og legges utover slik at varmen forsvinner.
Den siste delen av et tørketrommelprogram skjer uten
varme (nedkjølingsprogram) for å sørge for at
artiklene ikke beholder en temperatur som er skadelig.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring og vedlikehold.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
5 °C eller høyere enn 35 °C.
Sørg for at gulvet der produktet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
Sørg for at det er luftsirkulasjon
mellom produktet og gulvet.
Flytt alltid produktet i vertikal stilling.
Produktets bakere flate må plasseres
inn mot veggen.
Når produktet settes på plass må det
kontrolleres at det står i vater. Gjør
det ikke det, justeres føttene til det er i
vater.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet må være jordet.
Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Ikke berør strømkabelen eller
støpselet med våte hender.
Bare for Storbritannia og Irland.
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A
ASTA (BS 1362) sikring.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Bare bruk dette produktet i en
husholdning.
Ikke tørk skadde plagg som
inneholder fyll.
Tørk bare tekstiler som er egnet for å
bli tørket i tørketrommelen. Følg
instruksjonene på vaskeanvisningen.
Hvis du har vasket tøy med
flekkfjerner, må du starte en ekstra
skylling før du starter tørketrommelen.
Ikke drikk eller tilbred mat med
kondensert vann/destillert vann. Det
kan føre til helseproblemer for
mennesker og dyr.
Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
Ikke tørk plagg som er dryppende
våte i tørketrommelen.
•
•
2.6 Kompressor
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for personskade.
•
•
•
Synlig LED-stråling, ikke se direkte på
strålen.
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Ikke bruk
det som vanlig belysning.
Ta kontakt med servicesenteret for å
bytte ut innvendig lys.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Kompressoren og dets system i
tørketrommelen er fylt med et spesielt
middel som er fritt for fluor-klorhydrokarboner. Systemet må være
tett. Skaden på systemet kan føre til
en lekkasje.
2.7 Avhending
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
25
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vannbeholder
Betjeningspanel
Innvendig belysning
Produktdør
Hovedfilter
Knappen for å åpne døren til
varmeveksleren
Luftstrømslisser
Justerbare føtter
Varmeveksler-dør
Deksel til varmeveksler
Bryter for å låse dekselet til
varmeveksleren
Typeskilt
Ileggsdøren kan hengsles
om. Det kan hjelpe deg å
fjerne klesvasken enkelt hvis
produktet må monteres på
en begrenset plass (se
separat pakningsvedlegg).
4. KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
8
1 Programbryter
2 Visning
3
Time (Tid)-berøringsfelt
4
Delay (Utsettelse)-berøringsfelt
5
Buzzer (Lydsignal)-berøringsfelt
7
6
7
Wool Load (Ullvask)-berøringsfelt
Start/pause (Start/pause)berøringsfelt
8 På-/av knapp
26
www.electrolux.com
Berør berøringsfeltene med
fingeren din på områder med
symbolet eller navnet på
tilvalget. Ikke bruk hansker
når du bruker
betjeningspanelet. Sørg for
at betjeningspanelet alltid er
rent og tørt.
4.1 Indikatorer
Indikatorer
Beskrivelse
Tørkefase
Avkjølingsfase
Antikrøllfase
Kondensator
Vannbeholder
Filter
Starttidsforvalg
Barnesikring
Lydsignaler
Programvarighet
-
Varighet for tidstørking
-
Varighet for starttidsforvalg
5. PROGRAMTABELL
Programmer
Type vask
Tøymengde
(maks.)1) /Stoff‐
merking
Cotton (Bomull)
Extra Dry (Ekstra tørt) Tørkenivå: Ekstra tørt.
Cupboard Dry (Skap‐
tørt+)
Tørkenivå: Veldig tørt.
8kg/
8kg/
NORSK
Programmer
Cupboard Dry
(Skaptørt)2) 3)
Type vask
Tørkenivå: Skaptørt.
Iron Dry (Stryketørt) 2) Tørkenivå: Stryketørt.
Tøymengde
(maks.)1) /Stoff‐
merking
8kg/
8kg/
Synthetic (Syntetiske tekstiler)
Extra Dry (Ekstra tørt) Tørkenivå: Ekstra tørt.
Cupboard Dry (Skap‐
tørt)2)
Iron Dry (Stryketørt)
Rapid (Hurtig)
27
3,5 kg/
Tørkenivå: Skaptørt.
3,5 kg/
Tørkenivå: Stryketørt.
3,5 kg/
For å tørke bomull og lettstelte teksti‐
2 kg/
ler.
Time Drying (Tidstør‐
king)
Med dette programmet kan du bruke
tilvalget Time (Tid) og velge program‐ 5 kg/
varighet.
Refresh (Oppfrisk‐
ning)
Friske opp en tekstil som har vært
oppbevart.
1 kg
28
www.electrolux.com
Programmer
Type vask
Tøymengde
(maks.)1) /Stoff‐
merking
Ullstoffer. Skånsom tørking for ull
som kan vaskes for hånd. Fjern plag‐
gene umiddelbart når programmet er
ferdig.
1 kg
Wool (Ull)
Syklusen for ullprogrammet til denne
maskinen har blitt testet og godkjent
av The Woolmark Company, for tør‐
king av ullprodukter merket som «ba‐
re håndvask», så sant instruksjonene
på plaggets merkelapp og de fra ma‐
skinens produsent blir fulgt. Følg va‐
skelappen for andre vaskeinstrukser.
M1525
I Storbritannia, Irland, Hong Kong og
India, er Woolmark-symbolet er vare‐
merke for sertifisering.
Silk (Silke)
Duvet (Sengeteppe)
lett)
Easy Iron (Stryke‐
For tørking av silke med varmluft og
skånsomme bevegelser.
1 kg/
Tørke enkle- eller doble dyner og pu‐
ter (med fjær, dun eller syntetisk fyll). 3 kg/
Lettstelte stoffer der minimal stryking
er nødvendig. Tørkeresultatene kan
1 kg (eller 5
variere mellom ulike stofftyper. Rist
plaggene før du legger dem inn i pro‐ skjorter)/
duktet. Ta plaggene umiddelbart ut
og heng de på en kleshenger når
programmer er fullført.
1) Maksimal vekt for plagg som skal tørkes.
2) Kun for testinstitutter: Standardprogrammer for tester er spesifisert i EN 61121-doku‐
mentet. Rengjør hovedfilteret og filteret for varmeveksleren etter hver syklus.
3) Programmet
Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skaptørt) er «Standard bomullspro‐
grammet» og passer godt til å normal våt bomullsvask og er det mest energieffektive pro‐
grammet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull.
NORSK
29
6. TILVALG
6.1 Time (Tid)
Dette tilvalget er bare tilgjengelig for
Time Drying (Tidstørking)-programmet.
Du kan angi programmets varighet fra
minimum 10 minutter til maksimum 2
timer. Innstillingen av varighet henger
samme med mengde tøy i produktet.
Vi anbefaler at du angir en
kort varighet for små
mengder eller bare ett plagg.
6.3 Buzzer (Lydsignal)
du vil høre et lydsignal ved:
•
•
•
programslutt
start og slutt på krøllfase
syklusen avbrytes
Lydsignalet er aktivert som standard. Du
kan bruke denne funksjonen til å aktivere
eller deaktivere lyden.
6.2 Wool Load (Ullvask)
Du kan aktivere tilvalget
Buzzer (Lydsignal) med alle
programmer.
Dette tilvalget er bare tilgjengelig for
ullprogrammet. Trykk berøringsfeltet
Wool Load (Ullvask)
for å øke programmets varighet for å
tørke større mengder klesvask.
gjentatte ganger
6.4 Tabell over tilvalg
Programmer1)
Time Drying
(Tidstørking)
■
■
Wool (Ull)
1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. Trykk på det tilhørende berø‐
ringsfeltet for å aktivere eller deaktivere de.
7. INNSTILLINGER
A
B
C
D
7.1 Barnesikring
Dette tilvalget forhindrer at barn leker
med produktet mens et program er i
bruk. Programbryteren og
berøringsfeltene er låst.
Bare på/av-knappen forblir ulåst.
E
A) Time (Tid)
-berøringsfelt
B) Delay (Utsettelse)
C) Buzzer (Lydsignal)
D) Wool Load (Ullvask)
-berøringsfelt
-berøringsfelt
-berøringsfelt
E) Start/pause (Start/pause)
berøringsfelt
-
Aktivere tilvalget for
barnesikring:
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne
berøringspanelene (A) og (D)
samtidig. Indikatoren for barnesikring
tennes.
30
www.electrolux.com
Indikatoren for barnesikring tennes.
Det er mulig å deaktivere
tilvalget for barnesikring
mens et program er i bruk.
Trykk og holde de samme
berøringsfeltene nede til
indikatoren for barnesikring
slukkes.
7.2 Justering av klesvaskens
gjenværende fuktighetsgrad
For å endre standard fuktighetsgrad til
gjengværende klesvask:
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne knappene(A) og
(B) samtidig.
En av disse indikatorene tennes:
•
•
maksimum tørket
klesvask
mer tørket klesvask
•
standard tørket klesvask
4. Trykk knappen (E) gjentatte ganger,
helt til indikatoren for riktig nivå
tennes.
5. Trykk og hold knappene (A) og (B)
samtidig i omtrent 2 sekunder for å
bekrefte innstillingen.
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK
Den bakre pakningen på
trommelen fjernes
automatisk når
tørketrommelen aktiveres
første gang. Mulig å høre litt
støy.
Før du starter produktet for første gang:
•
Rengjør tørketrommelens trommel
med en fuktig klut.
•
Start et kort program (f.eks. 30
minutter) med fuktig tøy.
I starten av tørkesyklusen
(3-5 min.) kan det hende at
lydnivået øker en tanke. Det
skyldes at kompressoren
starter, og er normalt på
kompressordrevne produkter
som: kjøleskap og frysere.
9. DAGLIG BRUK
9.1 Start et program uten
starttidsforvalg
1. Forbered klesvasken og legg den i
produktet.
OBS!
Sørg for at ingen klær
klemmes mellom
produktdøren og
gummipakningen når du
lukker døren.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
3. Velg korrekt program og tilvalg for
typen vask.
Displayet viser programvarigheten.
Tørketiden du vil se er
relatert til 5 kg for bomull- og
jeansprogrammer. For andre
programmer er tørketiden
relatert til anbefalte
mengder. Tørketiden for
bomull- og jeansprogrammer
med en last som er større
enn 5 kg vil ta lengre tid.
4. Trykk på Start/pause (Start/pause)berøringsfeltet.
Programmet starter.
NORSK
9.2 Starte programmet med
starttidsforvalg
1. Velg korrekt program og tilvalg for
typen vask.
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg
gjentatte ganger til displayet viser
ønsket tid for starttidsforvalg.
Kan utsette starten av et
program fra minimum 30
minutter til maksimum 20
timer.
3. Trykk på Start/pause (Start/pause)berøringsfeltet.
Nedtellingen for starttidsforvalget vises i
displayet.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
9.3 Endre et program
1. Trykk på av/på-knappen for å
deaktivere produktet
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
3. Still inn programmet.
9.4 Når programmet er slutt
Når programmet er ferdig:
31
Produktet vil fortsatt være i bruk med
antikrøllfasen i ca 30 minutter.
Antikrøllfasen forhindrer krøller fra
klesvasken.
Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen
er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut
klesvasken når antikrøllfasen er nesten
ferdig for best resultater.
Når antikrøllfasen er ferdig:
er på, men blinker
•
Indikatoren
ikke.
•
er på, men blinker
Indikatoren
ikke.
Start/pause (Start/pause) slukkes.
•
1. Trykk på av/på-knappen for å slå av
produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.
Rengjør alltid filteret og tøm
vannbeholderen når et
program er ferdig.
9.5 Stand-by-funksjon
For å redusere energiforbruket
deaktiverer denne funksjonen produktet
automatisk:
•
Vil et periodisk lydsignal høres.
•
Indikatoren
blinker.
•
•
•
Indikatoren
blinker.
Indikatoren Start/pause (Start/pause)
lyser.
•
Etter 5 minutter hvis du ikke starter et
program.
Etter 5 minutter etter at programmet
er ferdig.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Forberede klesvasken
•
•
•
•
•
•
•
•
Lukk glidelåser.
Lukk festene på dynetrekk.
Ikke la bånd eller sløyfer være løse
(f.eks. forklebånd). Knyt de sammen
før du starter et program.
Fjern alle gjenstander fra lommer.
Hvis et plagg har et innvendig
bomullslag skal det vrenges. Sørg for
at bomullslaget alltid vender ut
Vi anbefaler at du velger et program
som er egnet for plaggene i produktet.
•
•
•
Ikke bland stoffer med sterke og lyse
farger sammen. Sterke farger kan
smitte av.
Bruk et program for bomullsjersey
eller trikot for å forhindre at plagg
krymper.
Sørg for at klesvaskens vekt ikke
overskrider maksimal vekt i
programtabellen.
Bare tørk klesvask som er egnet for
tørketrommel. Se stoffmerkingen på
plaggene.
Ikke tørk store og små plagg
sammen. Små plagg kan bli sittende
32
www.electrolux.com
fast i de store plaggene og ikke bli
tørre.
Stoffmerking
Beskrivelse
Klesvask som er egnet for tørketrommel.
Klesvask som er egnet for tørketrommel, og som tåler høyere tør‐
ketemperatur.
Klesvask som er egnet for tørketrommel, men bare ved lav tempe‐
ratur.
Klesvask som ikke er egnet for tørketrommel.
11. STELL OG RENGJØRING
11.1 Rengjøring av filteret
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Hvis det er nødvendig, kan du rengjøre filtrene med varmt vann og en børste og/eller
støvsuger.
NORSK
11.2 Tømme vannbeholderen
1.
2.
3.
4.
Du kan bruke vannet fra
vannbeholderen som et
alternativ til destillert vann
(f.eks. til dampstryking).
Fjern smussrester med et
filter før du bruker vannet.
11.3 Rengjøre kondensatoren
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
33
34
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
OBS!
Ikke ta på metalloverflaten
med hendene. Fare for
personskade. Bruk
vernehansker. Rengjør
forsiktig for å ikke ødelegge
metalloverflaten.
11.4 Rengjøring av trommelen
ADVARSEL!
Koble produktet fra
strømmen for du rengjør det.
Bruk et standard, nøytral vaskemiddel for
å rengjøre trommelens innside. Tørk av
de rene overflatene med en myk klut.
11.5 Rengjør betjeningspanelet
og kabinettet
Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å
rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.
Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av
de rene overflatene med en myk klut.
OBS!
Ikke bruk møbelrens eller
rengjøringsmiddel som kan
føre til at produktet ruster.
11.6 Rengjør luftstrømplatene
Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra
luftstrømplatene.
OBS!
Ikke bruk slipende
rengjøringsmidler eller stålull
ved rengjøring av
trommelen.
12. FEILSØKING
Problem
Mulig løsning
Du kan ikke slå på produktet.
Sørg for at støpselet er satt helt inn i
veggkontakten.
Kontrollere sikringen i husets elektriske
installasjon (sikringsskapet).
Programmet starter ikke.
Trykk Start/pause (Start/pause).
NORSK
Problem
35
Mulig løsning
Kontroller at produktets dør er lukket.
Produktets dør lar seg ikke lukke.
Forsikre deg om at filtrene er korrekt
montert.
Sørg for at det ikke ligger klesvask i klem
mellom produktets dør og gummipaknin‐
gen.
Produktet stopper under bruk.
Sørg for at vannbeholderen er tom. Trykk
Start/pause (Start/pause) for å starte pro‐
grammet på nytt.
Syklusens tid er for lang eller resultatet er Sørg for at klesvaskens vekt er i samsvar
med programmets varighet.
ikke tørt nok.1)
Sørg for at filtret er rent.
Klesvasken er for våt. Sentrifuger klesva‐
sken i vaskemaskinen på nytt.
Påse at romtemperaturen er høyere enn
+5 °C og lavere enn +35 °C. Optimal
romtemperatur er 19 °C til 24 °C.
Still inn programmet Time Drying (Tids‐
tørking) eller Extra Dry (Ekstra tørt).2)
Displayet viser Err.
Skru produktet av og på hvis du vi starte
et nytt program.
Sørg for at tilvalget er egnet for program‐
met.
Displayet viser (f.eks. E51).
Slå produktet på og av. Starte et nytt pro‐
gram. Ta kontakt med servicesenteret
hvis feilen vedvarer.
1) Programmet vil automatisk avsluttes etter maksimalt 6 timer.
2) Det kan skje at noen områder forblir fuktige når du tørker store plagg (f.eks. sengetøy).
Hvis tørkeresultatene ikke er
tilfredsstillende
•
•
•
•
•
•
Feil program ble valgt.
Filteret er blokkert.
Kondensatoren er blokkert.
Det var for mye klesvask i produktet.
Trommelen er skitten.
Feil innstilling av
konduktivitetssensoren (se kapittel
«Innstillinger – Justering av
klesvaskens gjenværende
fuktighetsgrad» for bedre innstilling).
• Luftstrømplatene er tette.
• Romtemperaturen er for lav eller for
høy (optimal romtemperatur er 19 °C
til 24 °C)
36
www.electrolux.com
13. TEKNISKE DATA
Høyde x bredde x dybde
850 x 600 x 600 mm (maks 640 mm)
Maksimal dybde med produktets dør
åpen
1090 mm
Maksimal bredde med produktets dør
åpen
950 mm
Justerbar høyde
850 mm (+ 15 mm – fotregulering)
Trommelvolum
118 l
Maksimal ileggsmengde
8 kg
Energitilførsel
230 V
Frekvens
50 Hz
Nødvendig sikring
5A
Nominell effekt
900 W
Energieffektivitetsklasse
A++
Energiforbruk1)
1,99 kWh
Årlig energiforbruk2)
235 kWh
Forblitt på-modus effektopptak
0,13 W
Forblitt av-modus effektopptak
0,13 W
Bruksområde
Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur
+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av
harde partikler og fuktighet sikres ved
hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt
der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet
mot fuktighet
IPX4
Dette produktet inneholder fluorholdige, hermetisk forseglet gass
Gassbetegnelse
R134a
Vekt
300 g
GWP-verdi
1430
1) I henhold til EN 61121. 8kg bomull, sentrifugert ved 1000 o/min.
2) Energiforbruk per år i kWh, basert på 160 tørkesykluser for standarden bomullsprogram
med full og delvis last, og forbruket av lavstrømmodi. Faktisk energiforbruk per syklus av‐
henger av hvordan produktet brukes (REGULERING (EU) nr. 392/2012).
NORSK
37
13.1 Forbruksdata
Program
Spant på / restfuktighet
Tørketid
Energifor‐
bruk
Cotton (Bomull) 8 kg
Cupboard Dry
(Skaptørt)
Iron Dry (Stryketørt)
1400 rpm/ 50 %
130 min.
1,67 kWt
1000 rpm/ 60 %
154 min.
1,99 kWt
1400 rpm/ 50 %
97 min.
1,21 kWt
1000 rpm/ 60 %
118 min.
1,51 kWt
Synthetic (Syntetiske tekstiler) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Skaptørt)
1200 rpm/ 40 %
55 min.
0,60 kWt
800 rpm/ 50 %
67 min.
0,75 kWt
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
38
www.electrolux.com
NORSK
39
136940540-A-292015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement