Electrolux EW8H259ST User manual

Electrolux EW8H259ST User manual
EW8H259ST
RO
Uscător de rufe
Manual de utilizare
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ...................................................................... 5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................7
4. PANOUL DE COMANDĂ....................................................................................8
5. TABELUL CU PROGRAME................................................................................9
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 11
7. SETĂRI.............................................................................................................13
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................15
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 15
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 16
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 17
12. DEPANARE.................................................................................................... 20
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 21
14. GHID RAPID...................................................................................................23
15. FIŞA CU INFORMAŢIILE PRODUSULUI CONFORM REGLEMENTĂRII U.E.
1369/2017.............................................................................................................25
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de a începe instalarea şi de a utiliza acest
aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare
sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea
incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
- Citiţi instrucţiunile furnizate.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTISMENT!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când uşa acestuia este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
4
www.electrolux.com
•
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Dacă uscătorul de rufe este pus deasupra unei maşini
de spălat rufe, folosiţi setul de stivuire. Setul de
stivuire, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi
utilizat doar cu aparatul specificat în instrucţiunile
furnizate împreună cu accesoriul. Înainte de instalare
citiţi cu atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de
instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub un blat
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care ar împiedica deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de
mochetă, covor sau orice alt material folosit la
acoperirea pardoselii.
AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie să fie alimentat
de la un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un
temporizator, şi nu trebuie conectat la un circuit care
este cuplat şi decuplat în mod regulat de reţea.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procesului de instalare. Permiteţi accesul la ştecher
după instalare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Nu depăşiţi sarcina maximă de 9 kg (consultaţi
capitolul „Tabelul de programe”).
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nu folosiţi aparatul dacă articolele au fost murdărite cu
produse chimice industriale.
Îndepărtaţi scamele sau resturile de la ambalare care
s-au adunat în jurul aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite doar în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare ale producătorului.
Scoateţi toate obiectele din articole care pot fi o sursă
de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau
chibriturile.
AVERTISMENT: Nu opriţi niciodată uscătorul înainte
de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în
care rufele sunt scoase imediat şi întinse, astfel încât
căldura să fie disipată.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
•
•
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura poate
ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
Suprafaţa podelei pe care aparatul va
fi instalat trebuie să fie plată, stabilă,
rezistentă la căldură şi curată.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Ţineţi întotdeauna aparatul vertical
atunci când acesta este mutat.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre un perete.
Atunci când aparatul se află în poziţia
sa permanentă, verificaţi dacă este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi
picioarele acestuia.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
•
•
•
2.4 Iluminarea interioară
AVERTISMENT!
Pericol de rănire.
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au căptuşeli sau
umpluturi.
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă
uitaţi direct în fascicul.
Becul LED este dedicat iluminării
tamburului. Acest bec nu poate fi
refolosit pentru alte aplicaţii de
iluminare.
Pentru înlocuirea becului interior,
contactaţi Centrul de service
autorizat.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
2.3 Utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
Poate usca textile care se pot usca
într-un uscător cu tambur rotativ.
Respectaţi instrucţiunile de pe
eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apă condensată / distilată. Poate
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă a aparatului.
Nu uscaţi în uscătorul cu tambur
rotativ haine din care apa curge.
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Pentru a preveni deteriorarea
sistemului de răcire, curăţaţi cu
atenţie aparatul.
2.6 Compresorul
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
ROMÂNA
•
Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu
agent special, care nu conţine fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
Pentru a uşura încărcarea
rufelor sau a instalării, uşa
este reversibilă. (consultaţi
prospectul separat).
Goliti rez de apa
Panou de comandă
Iluminare interioară
Uşa aparatului
Filtru
Plăcuţă cu date tehnice
Fante pentru fluxul de aer
Clapetă de închidere pentru
schimbătorul de căldură
9 Capac pentru schimbătorul de
căldură
10 Picioare reglabile
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică şi cea de apă.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
tambur.
Aruncaţi aparatul în conformitate cu
cerinţele locale privind eliminarea
Deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (WEEE).
8
www.electrolux.com
4. PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
7
12
1 Buton rotativ pentru programe şi
comutatorul RESETARE
2
9
10
Buton tactil Extra Anticrease
(Antişifonare)
3
Buton tactil Dryness Level (Nivel
de uscare)
4 Afişaj
5
Buton tactil Time Dry (Timp)
6
Buton tactil Start/Pause (Start/
Pauză)
7
Buton tactil Delay Start
(Întârziere)
8
Buton tactil Refresh
(Împrospătare)
11
10
9
8
Buton tactil End Alert (Sonerie)
Buton tactil Reverse Plus
(Reversibil plus)
11
Buton tactil Extra Silent (Super
silenţios)
12 Buton Pornit/Oprit
Apăsaţi butoanele tactile cu
degetul în zona cu simbolul
sau cu numele opţiunii. Nu
purtaţi mănuşi atunci când
lucraţi cu panoul de
comandă. Aveţi grijă ca
panoul de comandă să fie
întotdeauna curat şi uscat.
4.1 Afişaj
Simbolul de pe afişaj
Descrierea simbolului
opţiune pentru uscarea rufelor: Iron Dry (Usca‐
te pentru călcat), Cupboard Dry (Uscate pentru
a fi puse în dulap), Extra Dry (Super uscat)
ROMÂNA
Simbolul de pe afişaj
9
Descrierea simbolului
opţiune Time Drying (Timp de uscare) activată
opţiune Delay Start (Întârziere) activată
indicator: verificaţi Schimbătorul de căldură
indicator: curăţaţi filtrul
indicator: evacuaţi apa din recipientul pentru
apă
blocare acces copii activată
selecţie greşită sau butonul rotativ este în pozi‐
ţia „Resetare”
indicator: fază de uscare
indicator: fază de răcire
indicator: fază antişifonare
durata programului
,
,
extinderea fazei antişifonare implicite: +30min,
+60min, +90min, +2h)
,
selecţie Time Drying (Timp de uscare) (10 min
- 2 h)
-
selecţie Delay Start (Întârziere) (1 h - 20 h)
-
5. TABELUL CU PROGRAME
Program
3) Cotton (Bum‐
bac) Eco
Cotton (Bumbac)
Synthetic (Sintetice)
Încărcătur
ă 1)
Proprietăţi / Tip de ţesătură2)
9 kg
Ciclul să fie folosit pentru a usca
bumbac cu nivelul de uscare
„bumbac pentru dulap” cu eco‐
nomie maximă de energie.
/
9 kg
Ciclu definit pentru a usca toate
tipurile de bumbac pregătit pen‐
tru depozitare - Cupboard Dry
(Uscate pentru a fi puse în du‐
lap).
/
Ţesături sintetice şi mixte.
/
3,5 kg
10
www.electrolux.com
Program
Încărcătur
ă 1)
Proprietăţi / Tip de ţesătură2)
Delicates
4 kg
Ţesături delicate, cum ar fi vis‐
coză, relon, acrilic şi amestecuri
din acestea.
/
Sports (Articole sporti‐
ve)
2 kg
Articole sportive, ţesături subţiri
şi uşoare, microfibră, poliester.
/
Duvet (Pilotă)
3 kg
Pilote simple sau duble şi perne
(cu umplutură din pene, puf sau
material sintetic).
/
1 kg
Uscarea atentă a articolelor din
mătase care pot fi spălate ma‐
nual.
/
Silk (Mătase)
Ţesături din lână. Uscarea atentă a articolelor
din lână care pot fi spălate manual. Scoateţi
articolele imediat după terminarea programu‐
lui.
Wool (Lână)
1 kg
Ciclul de uscare pentru lână al acestei maşini
a fost aprobat de The Woolmark Company
pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte
din lână care sunt etichetate cu „spălare ma‐
nuală”, cu condiţia ca articolele să fie uscate
în conformitate cu instrucţiunile producătorului
acestei maşini de spălat rufe. Respectaţi in‐
strucţiunile de îngrijire de pe eticheta produ‐
sului pentru alte tratamente. M1717
Simbolul Woolmark este un marcaj de Certifi‐
care în multe ţări.
Outdoor
2 kg
Îmbrăcăminte pentru exterior, de
protecţie pentru activităţi tehnice,
ţesături sportive, jachete imper‐
meabile şi cu materiale care asi‐
gură respiraţia corpului, jachete /
cu căptuşeală detaşabilă sau
material izolator pe interior.
Adecvate pentru uscarea într-un
uscător de rufe.
ROMÂNA
Program
Încărcătur
ă 1)
Bedlinen (Asternuturi de
pat) XL
Proprietăţi / Tip de ţesătură2)
4 kg
Articolele destinate timpului liber,
de ex. blugi, tricouri cu materiale
cu grosimi diferite (de ex. la gât, /
manşete şi cusături).
4,5 kg
Până la trei seturi de aşternuturi,
unul dintre acestea putând fi du‐ /
blu.
Denim (Blugi)
Mixed (Mixt rapid) XL
6 kg
11
Amestec de articole de
îmbrăcăminte realizate din bum‐
bac, amestecuri bumbac sinteti‐
ce şi ţesături sintetice.
/
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Pentru semnificaţia etichetei produsului, consultaţi capitolul INFORMAŢII ŞI SFATURI:
Pregătirea rufelor.
3) Programul
Cotton (Bumbac) Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) ECO
este „Programul standard pentru bumbac” conform Reglementării Comisiei UE Nr.
392/2012. Acesta este adecvat pentru uscarea rufelor obişnuite ude din bumbac şi este cel
mai eficient program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea rufelor ude
din bumbac.
6. OPŢIUNI
6.1 Extra Anticrease
(Antişifonare)
Extinde cu 30, 60, 90 de minute sau 2
ore faza de antişifonare de la finalul
ciclului de uscare. Această funcţie
reduce şifonarea. Rufele pot fi scoase în
timpul etapei de netezire.
6.2 Dryness Level (Nivel de
uscare)
Această funcţie vă ajută să creşteţi
nivelul de uscare al rufelor. Există 3
opţiuni:
•
Extra Dry (Super uscat)
•
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi
puse în dulap)
•
Iron Dry (Uscate pentru călcat)
6.3
Time Dry (Timp)
Puteţi seta durata programului, de la un
minim de 10 minute la un maxim de 2
ore. Durata necesară depinde de
cantitatea de rufe din aparat.
Vă recomandăm să setaţi o
durată scurtă pentru cantităţi
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
6.4
Time Dry (Timp) la
programul Wool (Lână)
Opţiune adecvată pentru programul Wool
(Lână) pentru a ajusta nivelul final de
uscare.
6.5
Refresh (Împrospătare)
Pentru a împrospăta hainele care au fost
depozitate. Încărcătura maximă nu poate
depăşi 1 kg.
6.6
End Alert (Sonerie)
Soneria este activată la:
•
terminarea ciclului
12
www.electrolux.com
•
pornirea şi terminarea fazei
antişifonare
• întreruperea ciclului
Implicit, funcţia sonerie este activată
întotdeauna. Puteţi folosi această funcţie
pentru a activa sau dezactiva sunetul.
încâlcirea articolelor. Pentru a creşte
uniformitatea rezultatului la uscare şi
pentru a ajuta la reducerea şifonărilor.
Recomandat pentru articole mari sau
lungi (de ex. cearceafuri, pantaloni, rochii
lungi)”
Puteţi activa opţiunea End
Alert (Sonerie) cu toate
programele.
6.8 Extra Silent (Super
silenţios)
Aparatul funcţionează cu zgomot redus
fără a afecta calitatea uscării. Aparatul
funcţionează mai încet cu o durată mai
mare a ciclului.
6.7
Reverse Plus (Reversibil
plus)
Creşteţi frecvenţa de rotire inversă a
tamburului pentru a reduce răsucirea şi
6.9 Tabelul cu opţiuni
Programe1)
Dryness Level
(Nivel de uscare)
Cotton (Bum‐
bac) Eco
■
Extra
Re‐
Extra
Anti‐
verse Re‐
Silent
Time
crea‐
Plus fresh
(Su‐
Dry
se
(Re‐
(Îm‐
per
(Timp
(Anti‐
versi‐ prosp
silen‐
)
şifo‐
bil
ătare)
ţios)
nare)
plus)
■
Cotton (Bumbac)
■
■
■
■
■
■
■
■
Synthetic (Sintetice)
■
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
Sports (Articole spor‐
tive)
■
■
Duvet (Pilotă)
■
■
Silk (Mătase)
■
■ 2)
Wool (Lână)
■
Outdoor
Denim (Blugi)
■
■
Bedlinen (Asternuturi
de pat) XL
■
■
■
■
■
■
■
ROMÂNA
Dryness Level
(Nivel de uscare)
Programe1)
Mixed (Mixt rapid) XL
■
■
13
Extra
Re‐
Extra
Anti‐
verse Re‐
Silent
Time
crea‐
Plus fresh
(Su‐
Dry
se
(Re‐
(Îm‐
per
(Timp
(Anti‐
versi‐ prosp
silen‐
)
şifo‐
bil
ătare)
ţios)
nare)
plus)
■
■
■
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsaţi butonul tactil corespunzător.
2) Consultaţi capitolul OPŢIUNI: Time Drying (Timp de uscare) la programul Wool (Lână)
7. SETĂRI
A
B
C
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opţiunii de blocare
acces copii:
I
A.
H
G
F
E
D
Buton tactil Time Dry (Timp)
B.
Buton tactil Start/Pause (Start/
Pauză)
C.
Buton tactil Delay Start
(Întârziere)
D.
Buton tactil Refresh
(Împrospătare)
E.
Buton tactil End Alert (Sonerie)
F. Buton tactil
Reverse Plus
(Reversibil plus)
G.
Buton tactil Extra Silent (Super
silenţios)
H.
Buton tactil Extra Anticrease
(Antişifonare)
I.
Buton tactil Dryness Level (Nivel
de uscare)
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butoanele tactile sunt blocate.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Apăsaţi lung butonul tactil (D) timp de
câteva secunde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Puteţi dezactiva opţiunea de
blocare acces copii în timpul
funcţionării unui program.
Apăsaţi lung aceleaşi
butoane tactile până când
indicatorul de blocare acces
copii se stinge. Funcţia
Blocare acces copii nu este
disponibilă timp de 8 s după
pornirea aparatului.
14
www.electrolux.com
7.2 Ajustarea nivelului de
umezeală rămasă
De fiecare dată când intraţi
în modul „Reglarea umezelii
remanente în rufe”, gradul
setat anterior pentru
umezeala remanentă se va
schimba în valoarea
următoare (de ex.
setat anterior se va schimba
în
).
Pentru a modifica gradul implicit al
umezelii remanente:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Folosiţi butonul pentru programe
pentru a seta orice program.
3. Aşteptaţi circa 8 secunde.
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
butoanele (G) şi (F).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
uscare maximă
•
rufe uscate mai bine
rufe uscate la nivelul
standard
5. Apăsaţi lung şi din nou butoanele (G)
şi (F) până când este afişat
indicatorul nivelului corect.
•
Dacă afişajul revine la
modul normal (va fi
afişată durata
programului selectat de
la pasul 2), în timpul
setării gradului de
umezeală remanentă,
apăsaţi lung butoanele
(G) şi (F) din nou pentru
a intra în modul
„Reglarea umezelii
remanente în rufe”
(gradul setat anterior
pentru umezeala
remanentă se va
schimba în valoarea
următoare).
6. Pentru a accepta gradul selectat de
umezeală remanentă, aşteptaţi 5 s şi
afişajul revine la modul normal.
Dryness Level (Ni‐ Simbolul afişat
vel de uscare)
maximă
uscare
rufe usca‐
te mai bine
rufe usca‐
te la nivelul stan‐
dard
7.3 Indicator pentru recipientul
pentru apă
Implicit, indicatorul recipientului pentru
apă este aprins. Acesta se aprinde la
finalul programului sau când este
necesară golirea recipientului pentru
apă.
Dacă este montat setul
pentru scurgere (accesoriu
suplimentar), aparatul
evacuează automat apa din
recipientul pentru apă. În
acest caz, vă recomandăm
să dezactivaţi indicatorul
recipientului pentru apă.
Dezactivarea indicatorului
recipientului pentru apă:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
butoanele tactile (H) şi (I).
Afişajul indică una din următoarele 2
configuraţii:
• Afişajul indică „Oprit”. După 5 s
afişajul revine la modul normal.
• Afişajul indică „Pornit”. După 5 s
afişajul revine la modul normal.
ROMÂNA
15
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Ambalajul din spatele
tamburului este scos
automat la prima activare a
uscătorului. S-ar putea să
auziţi unele zgomote.
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată:
•
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
Porniţi un program de 1 oră cu rufe
umede.
La începutul ciclului de
uscare (primele 3-5 min)
este posibil ca nivelul de
zgomot să fie mai ridicat.
Aceasta se datorează
pornirii compresorului. Acest
lucru este normal pentru
aparatele cu compresor,
cum ar fi frigiderele şi
congelatoarele.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniţi un program fără
întârziere
9.2 Iniţierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
ATENŢIE!
Verificaţi dacă la
închiderea uşii, rufele nu
au rămas prinse între
uşa aparatului şi
garnitura de cauciuc.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afişajul indică durata programului.
Durata de uscare pe care o
vedeţi pe afişaj, atunci când
este selectat programul
bumbac, se referă la o
încărcătură de 5 kg şi
condiţii standard. Durata
reală de uscare va depinde
de tipul de încărcătură
(cantitatea şi compoziţia), de
temperatura camerei şi de
umiditatea rufelor după ce
au fost centrifugate.
4. Apăsaţi butonul tactil Start/Pause
(Start/Pauză).
Programul începe.
Puteţi întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 1 oră
până la una maximă de
20 de ore.
3. Apăsaţi butonul tactil Start/Pause
(Start/Pauză).
Afişajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Atunci când numărătoarea inversă se
încheie, programul porneşte.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
Alternativ:
1. Rotiţi butonul rotativ de selectare la
poziţia „Resetare”.
2. Aşteptaţi 1 secundă. Afişajul indică
.
3. Setaţi programul.
16
www.electrolux.com
9.4 La terminarea programului
•
La terminarea programului:
•
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Afişajul indică
•
•
Indicatorul
este pornit.
Indicatorii Filter (Filtru) şi Tank
(Rezervor) se pot aprinde.
• Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză)
este pornit.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza
antişifonare timp de încă aproximativ 30
de minute sau mai mult dacă s-a setat
opţiunea Extra Anticrease (Antişifonare)
(consultaţi capitolul Opţiunea - Extra
Anticrease (Antişifonare) ).
Faza antişifonare reduce şifonarea.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea
fazei antişifonare. Pentru rezultate mai
bune, vă recomandăm să scoateţi rufele
când faza este aproape terminată.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul
şi goliţi recipientul pentru
apă după terminarea unui
program.
9.5 Funcţia Repaus
Pentru a reduce consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
•
•
Când faza antişifonare s-a terminat:
•
Afişajul indică în continuare
•
Indicatorul
Indicatorii Filter (Filtru) şi Tank
(Rezervor) rămân aprinşi.
Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză)
se stinge.
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
După 5 minute de la încheierea
programului.
Durata este redusă la 30 de
secunde dacă butonul rotativ
de selectare este indică
poziţia „Resetare".
este oprit.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu uscaţi cravatele sau cordoanele
libere (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Întoarceţi pe dos articolele cu stratul
interior realizat din bumbac. Stratul de
bumbac trebuie să fie la exterior.
Întotdeauna alegeţi programul
adecvat pentru tipul de rufe.
Nu puneţi împreună culori deschise
cu cele închise.
•
•
Folosiţi un program adecvat pentru
bumbac, jerseu şi tricotaje pentru a
reduce intrarea la apă.
Nu depăşiţi încărcătura maximă
declarată în capitolul programe sau
indicată pe afişaj.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător de rufe. Consultaţi
eticheta ţesăturii aflată pe articol.
Nu uscaţi împreună articole mari şi
mici. Articolele mici se pot bloca în
interiorul celor mari şi rămân ude.
ROMÂNA
17
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ.
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ la temperaturi înalte.
Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tam‐
bur rotativ la temperaturi reduse.
Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur
rotativ.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Dacă este necesar, înlăturaţi scamele din suportul pentru filtru şi garnitură. Puteţi utiliza
un aspirator.
18
www.electrolux.com
11.2 Golirea recipientului de apă
1.
2.
3.
4.
Puteţi utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateţi reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
11.3 Curăţarea schimbătorului de căldură
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
ROMÂNA
5.
6.
7.
8.
19
9.
1
2
ATENŢIE!
Nu atingeţi suprafaţa
metalică cu mâinile goale.
Pericol de rănire. Purtaţi
mănuşi de protecţie. Curăţaţi
cu atenţie pentru a evita
deteriorarea suprafeţei
metalice.
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTISMENT!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi ridicătoarele tamburului.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o lavetă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Pentru curăţare, folosiţi o lavetă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o lavetă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
produce coroziune.
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
20
www.electrolux.com
12. DEPANARE
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
Verificaţi siguranţa din tabloul de siguran‐
ţe (instalaţia locuinţei).
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză).
Verificaţi dacă uşa aparatului este în‐
chisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse în‐
tre uşa aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata func‐
ţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză)
pentru a porni programul din nou.
Încărcătura este prea mică, măriţi
încărcătura sau folosiţi programul Time
Drying (Timp de uscare).
Durata ciclului este prea mare sau rezul‐
tate nesatisfăcătoare la uscare.1)
Verificaţi dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
Verificaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele
din nou în maşina de spălat rufe.
Asiguraţi-vă că temperatura camerei este
mai mare de +5°C şi mai mică de +35°C.
Temperatura optimă a camerei este între
19°C şi 24°C.
Setaţi programul Time Drying (Timp de
uscare) sau Extra Dry (Super uscat).2)
Afişajul indică
.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, de‐
zactivaţi şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate
programului.
Afişajul indică Codul de eroare (de ex.
E51).
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactaţi centrul de Service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat.
2) Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex.
cearceafuri).
ROMÂNA
12.1 Dacă rezultatele uscării
sunt nesatisfăcătoare
•
•
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Schimbătorul de căldură este
înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate (a se vedea capitolul
„Setări - Reglarea gradului de
•
•
umezeală remanentă pentru rufe”
pentru o setare mai bună).
Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
Temperatura camerei este prea mică
sau prea ridicată (temperatura optimă
a camerei este între 19°C şi 24°C)
13. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
21
850 x 600 x 600 mm (maxim 665 mm)
Adâncime maximă cu uşa aparatului des‐ 1100 mm
chisă
Lăţime maximă cu uşa aparatului des‐
chisă
950 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
9 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Nivelul sunetului
65 dB
Putere totală consumată
900 W
Clasă de eficienţă energetică
A++
Consumul de energie al programului
2,21 kWh
standard de bumbac cu încărcătură com‐
pletă. 1)
Consumul de energie al programului
standard de bumbac cu încărcătură par‐
ţială. 2)
1,16 kWh
Consumul anual de energie3)
258,7 kWh
Putere consumată în modul lăsat por‐
nit 4)
0,13 W
Putere consumată în modul oprit 4)
0,13 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura ambientală permisă
între + 5°C şi + 35°C
22
www.electrolux.com
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii
particulelor solide şi a umidităţii asigurat
de capacul de protecţie, cu excepţia ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidităţii
IPX4
Acest produs conţine gaze fluorinate cu efect de seră, sigilate ermetic
Denumirea gazului
R134a
Masă
0,260 kg
Potenţialul de încălzire globală (GWP)
1430
1) Cu referinţă la EN 61121. 9 kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Cu referinţă la EN 61121. 4,5 kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
3) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
4) Cu referinţă la EN 61121.
Informaţiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE
392/2012 de implementare a directivei 2009/125/CE.
13.1 Valorile consumurilor
Program
Centrifugat la / umiditate rezi‐
duală
Durată de
uscare1)
Consum
de ener‐
gie2)
Cotton (Bumbac) Eco 9 kg
Cupboard Dry (Us‐
cate pentru a fi puse 1400 rpm / 50%
în dulap)
160 min.
1,88 kWh
1000 rpm / 60%
185 min.
2,21 kWh
1400 rpm / 50%
107 min.
1,27 kWh
1000 rpm / 60%
129 min.
1,57 kWh
88 min.
0,97 kWh
103 min.
1,16 kWh
Iron Dry (Uscate
pentru călcat)
Cotton (Bumbac) Eco 4,5 kg
Cupboard Dry (Us‐
cate pentru a fi puse 1400 rpm / 50%
în dulap)
1000 rpm / 60%
Synthetic (Sintetice) 3,5 kg
ROMÂNA
Program
Centrifugat la / umiditate rezi‐
duală
Cupboard Dry (Us‐
cate pentru a fi puse 1200 rpm / 40%
în dulap)
800 rpm / 50%
Durată de
uscare1)
23
Consum
de ener‐
gie2)
56 min.
0,56 kWh
69 min.
0,78 kWh
1) Pentru încărcături parţiale, durata ciclului este scurtată şi aparatul foloseşte mai puţină
energie.
2) Temperatura inadecvată a mediului şi/sau rufele centrifugate puţin poate prelungi durata
ciclului şi poate creşte consumul de energie.
14. GHID RAPID
14.1 Utilizarea zilnică
1
2
3
5
4
1. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a
porni aparatul.
2. Folosiţi discul selector de programe
pentru a seta programul.
3. Împreună cu programul puteţi seta
una sau mai multe opţiuni speciale.
Pentru activarea sau dezactivarea
unei opţiuni, atingeţi butonul
corespunzător.
4. Pentru a activa programul, atingeţi
butonul Start/Pause (Start/Pauză).
5. Aparatul porneşte.
24
www.electrolux.com
14.2 Curăţarea filtrului
1
2
3
La sfârşitul fiecărui ciclu, simbolul filtrului
se aprinde pe afişaj şi trebuie să
curăţaţi filtrul.
14.3 Tabelul cu programe
Program
2) Cotton (Bum‐
bac) Eco
Cotton (Bumbac)
Synthetic (Sintetice)
Încărcătur
ă 1)
Proprietăţi / Tip de ţesătură
9 kg
Ciclul să fie folosit pentru a usca
bumbac cu nivelul de uscare
„bumbac pentru dulap” cu eco‐
nomie maximă de energie.
/
9 kg
Ciclu definit pentru a usca toate
tipurile de bumbac pregătit pen‐
tru depozitare - Cupboard Dry
(Uscate pentru a fi puse în du‐
lap).
/
Ţesături sintetice şi mixte.
/
3,5 kg
Delicates
4 kg
Ţesături delicate, cum ar fi vis‐
coză, relon, acrilic şi amestecuri
din acestea.
/
Sports (Articole sporti‐
ve)
2 kg
Articole sportive, ţesături subţiri
şi uşoare, microfibră, poliester.
/
Duvet (Pilotă)
3 kg
Pilote simple sau duble şi perne
(cu umplutură din pene, puf sau
material sintetic).
/
1 kg
Uscarea atentă a articolelor din
mătase care pot fi spălate ma‐
nual.
/
1 kg
Ţesături din lână. Uscarea atentă a articolelor
din lână care pot fi spălate manual. Scoateţi
articolele imediat după terminarea programu‐
lui.
Silk (Mătase)
Wool (Lână)
ROMÂNA
Program
Încărcătur
ă 1)
2 kg
4 kg
Articolele destinate timpului liber,
de ex. blugi, tricouri cu materiale
cu grosimi diferite (de ex. la gât, /
manşete şi cusături).
4,5 kg
Până la trei seturi de aşternuturi,
unul dintre acestea putând fi du‐ /
blu.
Denim (Blugi)
Bedlinen (Asternuturi de
pat) XL
Proprietăţi / Tip de ţesătură
Îmbrăcăminte pentru exterior, de
protecţie pentru activităţi tehnice,
ţesături sportive, jachete imper‐
meabile şi cu materiale care asi‐
gură respiraţia corpului, jachete /
cu căptuşeală detaşabilă sau
material izolator pe interior.
Adecvate pentru uscarea într-un
uscător de rufe.
Outdoor
Mixed (Mixt rapid) XL
6 kg
25
Amestec de articole de
îmbrăcăminte realizate din bum‐
bac, amestecuri bumbac sinteti‐
ce şi ţesături sintetice.
/
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Programul
Cotton (Bumbac) Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) ECO
este „Programul standard pentru bumbac” conform Reglementării Comisiei UE Nr.
392/2012. Acesta este adecvat pentru uscarea rufelor obişnuite ude din bumbac şi este cel
mai eficient program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea rufelor ude
din bumbac.
15. FIŞA CU INFORMAŢIILE PRODUSULUI CONFORM
REGLEMENTĂRII U.E. 1369/2017
Fişă cu informaţiile produsului
Marcă
Electrolux
Model
EW8H259ST,
PNC916098377
Capacitatea nominală, în kg
9
Cu ventilaţie sau cu acţiune de condensare
Condensator
Clasa de eficienţă energetică
A++
Consum de energie în kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri 258,7
de uscare efectuate cu programul standard pentru bum‐
bac, cu încărcătură completă şi parţială, şi pe consumul în
modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de
energie depinde de modul de utilizare a aparatului.
26
www.electrolux.com
Uscătorul de rufe este automat sau neautomat
Automat
Consumul de energie al programului standard pentru bum‐ 2,21
bac cu încărcătură completă, în kWh
Consumul de energie al programului standard pentru bum‐ 1,16
bac cu încărcătură parţială, în kWh
Consumul ponderat de putere în modul oprit, în W
0,13
Consumul de putere al modului inactiv, în W
0,13
Durata modului inactiv, în minute
10
„Programul standard pentru bumbac” utilizat cu
încărcătură completă şi parţială este ciclul standard de us‐
care la care se referă informaţiile de pe etichetă şi din fişă,
că acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac
cu un grad normal de umiditate şi că acesta este cel mai
eficient program pentru bumbac din punctul de vedere al
consumului de energie.
Durata ponderată a „programului standard pentru bumbac
cu încărcătură completă şi parţială”, în minute
138
Durata „programului standard pentru bumbac cu
încărcătură completă”, în minute
185
Durata „programului standard pentru bumbac cu
încărcătură parţială”, în minute
103
Clasa de eficienţă a condensării pe o scară de la G (mi‐
nimă) la A (maximă)
B
Eficienţa medie a condensării a programului standard pen‐ 81
tru bumbac cu încărcătură completă, ca şi procentaj.
Eficienţa medie a condensării a programului standard pen‐ 81
tru bumbac cu încărcătură parţială, ca şi procentaj.
Eficienţa ponderată a condensării pentru „programul stan‐
dard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială"
81
Nivelul de putere acustică, în dB
65
Aparat conceput să fie încastrat D/N
Nu
Informaţiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE
392/2012 de implementare a directivei 2009/125/CE.
16. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
*
ROMÂNA
27
136952781-A-392018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement