Electrolux EW9H868D8 Brukermanual

Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Electrolux EW9H868D8 Brukermanual | Manualzz
EW9H868D8
NO
Tørketrommel
Bruksanvisning
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et
produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med
seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du
kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker
den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge
for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC
(produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
2/52
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................. 7
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer.............................7
1.2 Generelt om sikkerhet ..................................................... 8
2. SIKKERHETSANVISNINGER.................................................10
2.1 Montering....................................................................... 10
2.2 Elektrisk tilkopling...........................................................10
2.3 Bruk................................................................................11
2.4 Innvendig belysning....................................................... 11
2.5 Stell og rengjøring.......................................................... 11
2.6 Kompressor....................................................................12
2.7 Avfallsbehandling........................................................... 12
3. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................13
4. BETJENINGSPANEL..............................................................14
4.1 Display........................................................................... 15
5.
WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING...................................17
5.1 Installering og konfigurering av "My Electrolux"............. 17
5.2 Slik konfigurer du den trådløse forbindelsen til
tørketrommelen.................................................................... 18
5.3 Remote Start...............................................................19
6. PROGRAMTABELL................................................................ 20
7. TILVALG..................................................................................23
7.1 Extra Anticrease (Antikrøllfase) .....................................23
7.2 Dryness Level (Tørrhetsgrad) ....................................... 23
7.3 Time Dry (Tid)................................................................ 23
7.4 Time Dry (Tid) på Wool (Ull) program............................ 23
7.5 Refresh (Oppfrisking)..................................................... 23
7.6 End Alert (Lydsignal) .....................................................23
7.7 Reverse Plus (Reversering Plus) .................................. 24
7.8 Extra Silent (Ekstra Stille).............................................. 24
7.9 Tabell over tilvalg........................................................... 24
8. INNSTILLINGER..................................................................... 27
8.1 Barnesikringsfunksjon.................................................... 27
3/52
INNHOLD
8.2 Regulering av gjenværende fuktighet............................ 28
8.3 Indikator for vannbeholder............................................. 29
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK................................................ 30
10. DAGLIG BRUK......................................................................31
10.1 Start et program uten starttidsforvalg...........................31
10.2 Starte programmet med starttidsforvalg.......................31
10.3 Endre et program......................................................... 31
10.4 Når programmet er slutt............................................... 32
10.5 Stand-by-funksjon........................................................ 33
11. RÅD OG TIPS........................................................................34
11.1 Forberede klesvasken..................................................34
12. STELL OG RENGJØRING....................................................35
12.1 Rengjøring av filteret.................................................... 35
12.2 Tømme vannbeholderen.............................................. 35
12.3 Rengjøre varmeveksleren............................................ 36
12.4 Rengjør trommelen...................................................... 37
12.5 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet......................37
12.6 Rengjør luftstrømplatene..............................................38
13. FEILSØKING......................................................................... 39
13.1 Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende...............41
14. TEKNISKE DATA..................................................................43
14.1 Forbruksmengder.........................................................45
15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU
REGULERING 1369/2017........................................................... 47
4/52
INNHOLD
electrolux.com/app
GET IT ON
5/52
INNHOLD
6/52
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
– Les medfølgende instruksjoner.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
• Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende
og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
• Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er
under tilsyn hele tiden.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
• Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
• Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
• Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
7/52
SIKKERHETSINFORMASJON
1.2 Generelt om sikkerhet
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen plasseres
på toppen av en vaskemaskin. Stablesettet, er tilgjengelig
din autoriserte leverandør og kan bare brukes med
produktet som angitt i veiledningen som følger med
tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se
monteringsvedlegget).
• Produktet kan monteres frittstående eller under en
arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
• Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller
en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at
produktets dør ikke kan åpnes helt.
• Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et
teppe, matte eller andre gulvbelegg.
• ADVARSEL: Dette produktet må ikke tilføres strøm gjennom
en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller
koples til en krets som regelmessig slås av og på av
elektrisitetsverket.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført.
Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
• Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende
kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
• Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet
"Programskjema").
• Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med
industrikjemikalier.
• Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt
produktet.
8/52
SIKKERHETSINFORMASJON
• Ikke bruk produktet uten et filter. Rengjør lofilteret før eller
etter hver bruk.
• Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
• Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje, aceton,
alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og
voksfjerner bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde
vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
• Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette
tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av
skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i
tørketrommelen.
• Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som
spesifisert i produsentens instrukser på produktet.
• Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som
lightere eller fyrstikker.
• ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er på
slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle artiklene fjernes
raskt og legges utover slik at varmen forsvinner.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før
det utføres noe vedlikehold.
9/52
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være
lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
• Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
• Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
• Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
• Den bakre overflaten av produktet må plasseres mot en vegg.
• Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i
vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført.
Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
• Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.
10/52
SIKKERHETSANVISNINGER
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade
på produktet.
• Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
• Ikke tørk skadde plagg (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
• Kun tørre tekstiler som er egnet for tørking i en tørketrommel.
Følg instruksjonene på vaskeanvisningen.
• Hvis du har vasket tøy med flekkfjerner, må du starte en ekstra
skylling før du starter tørketrommelen.
• Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann/destillert vann.
Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren til produktet.
• Ikke tørk dyvåte klær i en tørketrommel.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Skaderisiko.
• Synlig LED-stråling, ikke se direkte på strålen.
• LED-lampen er dedikert til belysning i trommelen. Denne lampen
kan ikke bli gjenbrukt til andre formål.
• Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig
belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller skade på produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
11/52
SIKKERHETSANVISNINGER
• Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader
kjølesystemet.
2.6 Kompressor
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Kompressoren og dets system i tørketrommelen er fylt med et
spesielt middel som er fritt for fluor-klor-hydrokarboner. Systemet
må være tett. Skaden på systemet kan føre til en lekkasje.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i
trommelen.
• Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av
avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).
12/52
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vannbeholder
Betjeningspanel
Innvendig lys
Produktdør
Filter
Vurderingsskilt
Luftstrømspor
Varmevekslerlokk
Varmevekslerdeksel
Justerbare føtter
For at det skal være lettvint å legge inn klesvask eller å montere
enheten, er døren vendbar. (se separat pakningsvedlegg).
13/52
4. BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
7
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
10
9
8
Programknott og RESET-bryter
Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp
Dryness Level (Tørrhetsgrad)-berøringsknapp
Display
Time Dry (Tid)-berøringsknapp
Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp
Delay Start (Utsettelse)-berøringsknapp
Refresh (Oppfrisking)-berøringsknapp
End Alert (Lydsignal)-berøringsknapp
Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp
Extra Silent (Ekstra Stille)-berøringsknapp
På/av-knapp
Trykk på berøringsknappene med fingeren din på områder med
symbolet eller navnet på tilvalget. Ikke bruk hansker når du
bruker betjeningspanelet. Sørg for at betjeningspanelet alltid er
rent og tørt.
14/52
BETJENINGSPANEL
4.1 Display
Symbol på displayet.
Symbolbeskrivelse
tørkealternativer: strykejerntørt,
skaptørt, ekstra tørt
alternativet for tidstørking er på
alternativet for delay start (utsettel‐
se) er på
-indikator: Wi-Fi forbindelse
remote start-funksjonen (fjernstart)
er på
-indikator: kontroller Heat Exchan‐
ger (varmeveksler)
-indikator: rengjør filter
-indikator: tøm vannbeholderen
barnelås på
feil valg
-indikator: tørkefase
15/52
BETJENINGSPANEL
Symbol på displayet.
Symbolbeskrivelse
-indikator: avkjølingsfase
-indikator: antikrøllfase
programvarighet
,
-
16/52
,
,
forlengelse av standard antikrøllfa‐
se: +30min, +60min, +90min, +2t)
time dry (tid) valg (10min - 2t)
delay start (utsettelse) valg(1t - 20t)
5.
WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING
Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smartapparatet til WiFi-nettverket og kobler det til mobilenheter.
Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, overvåke og
kontrollere tørketrommelen fra mobilenhetene dine.
For å koble til produktet for å nyte hele spekteret av funksjoner og
tjenester trenger du:
• Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
• Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.
Fre‐
kvens
2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Proto‐
koll
IEEE 802.11b/g/n og streamradio
Maks ef‐
fekt
<20dBm
5.1 Installering og konfigurering av "My Electrolux"
Når du kobler tørketrommelen til applikasjonen skal du stå i
nærheten av apparatet med smartenheten din.
Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.
1. Gå til App Store på smartenheten.
2. Last ned og installer appen "My Electrolux" .
3. Påse at du har startet Wi-fi forbindelsen på tørketrommelen. Hvis
ikke, les det neste avsnittet 'Slik konfigurer du den trådløse
forbindelsen til tørketrommelen'.
4. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med epostadressen din og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto,
opprett en ny i henhold til følgende instruksjoner i "My Electrolux"
5. Følg instruksjonene på appen for registrering og konfigurering av
apparatet.
17/52
WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING
5.2 Slik konfigurer du den trådløse forbindelsen til
tørketrommelen
Last ned og installer "My Electrolux" på smartenheten din.
1. Trykk av/på knappen i noen sekunder for å slå på apparatet.
2. Velg et program ved å vri på programvelgeren
3. Hold Time Dry (Tid)- og Delay Start (Utsettelse)berøringsknappene i 3 sekunder.
Pop-up teksten
vises i omtrent 5 sekunder og
-ikonet starter
å blinke og den trådløse modulen starter. Det kan ta omtrent 45
sekunder før den er klar. Når den trådløse modulen er klar, vises
teksten
(Access Point) for å informere deg om at
tilgangspunket er åpent i omtrent 3 minutter.
4. Slik konfigurerer du appen "My Electrolux" på smartenheten din.
(Access Point)
5. Hvis forbindelsen er konfigurert, er symbolet
av, og ikonet
slutter å blinke og er kontinuerlig tent for å
bekrefte at konfigureringen var vellykket.
Hver gang du slår på apparatet tar det 45 sekunder før
nettverket blir automatisk tilkoblet. Når indikatoren
stopper å blinke er forbindelsen klar.
For å slå av den trådløse forbindelsen, trykk og hold Time Dry
(Tid) og Delay Start (Utsettelse) berør knappene i 3 sekunder
vises på displayet.
inntil du hører det første lydsignalet:
Hvis du slår apparatet av og på igjen blir den trådløse
forbindelsen automatisk slått av.
For å slå av den trådløse forbindelsen, trykk og hold Time Dry
(Tid) og Delay Start (Utsettelse) berør knappene i 10 sekunder
vises på displayet.
inntil du hører det første lydsignalet:
18/52
WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING
5.3
Remote Start
Når appen er installert og den trådløse forbindelsen er fullført kan
du fjernstarte og -stoppe et tørkeprogram når du har aktivert remote
start-funksjonen.
Remote Control-aktiveres automatisk når du trykker Start/
pause (Start/pause)-knappen for å starte programmet, men det
er også mulig å fjernstarte et tørkeprogram.
Aktiver Remote Start-funksjonen.
1. Trykk knappen Delay Start (Utsettelse) ( ) og indikatoren
vises på displayet.
2. Trykk Start/pause (Start/pause)-knappen for å aktivere Remote
Start-funksjonen.
vises på displayet Nå kan du fjernstarte
Indikatorene
programmet.
Aktiver Remote Start-funksjonen.
Trykk berøringskanppen Delay Start (Utsettelse) ( ) og bekreft
ved å trykke Start/pause (Start/pause)-knappen.
-ikon slås av og fjernstart er deaktivert.
Hvis apparatdøren er åpen er Remote Start deaktivert.
Tilbakestillingen
deaktiverer Remote Start-funksjonen.
19/52
6. PROGRAMTABELL
Program
Tøy‐
meng‐
de 1)
Egenskaper / stofftype2)
8 kg
Syklus som skal brukes
til å tørke bomull med
tørrhetsnivået «skaptørt
bomull», med maksima‐
le energibesparelser.
/
Cotton (Bomull)
8 kg
Syklus definert for å tør‐
ke alle typer bomull klart
for oppbevaring (skap‐
tørt).
/
Synthetics (Syn‐
tetiske tekstiler)
3,5 kg
Syntetiske og blandede
tekstiler.
Mixed (Kort blan‐
det) XL
6 kg
Blanding av plagg laget
av bomull, bomullsynte‐
tisk blanding og synte‐
tisk stoff.
Delicates (Fin‐
vask)
4 kg
Ømfintlige plagg som vi‐
skose, rayon, akryl og
deres blandinger.
2 kg
Sportstøy, tynt og lett
stoff, mikrofiber og poly‐
ester.
4,5 kg
Opp til tre sengetøysett,
der en av dem kan være
dobbel størrelse.
Cotton (Bo‐
mull) Eco
3)
Sport (Sport‐
sklær)
Bedlinen (Senge‐
tøy) XL
20/52
/
/
/
/
/
PROGRAMTABELL
Program
Tøy‐
meng‐
de 1)
Duvet (Sengetep‐
pe)
3 kg
Enkle eller doble dyner
og puter (med fjær, dun
eller syntetisk fyll).
2 kg
Klær til utendørs bruk,
teknisk tøy, sportstøy,
trådete stoffer, jakker
som er pustende og
vanntette og skalljakker
med uttakbar fleece eller
for. Egner seg for tør‐
king i tørketrommel.
4 kg
Fritidsklær, som f.eks.
jeans, treningsgensere
osv. med forskjellige
stofftykkelser (dvs. ved
halsen, mansjetter og
sømmer).
1 kg
Skånsom tørking av sil‐
ketøy som vaskes for
hånd.
Outdoor
Denim (Denim)
Silk (Silke)
Egenskaper / stofftype2)
/
/
/
/
21/52
PROGRAMTABELL
Program
Tøy‐
meng‐
de 1)
Egenskaper / stofftype2)
Ulltekstiler. Skånsom tørking for ull
som kan vaskes for hånd. Fjern
elementer umiddelbart når pro‐
grammet er ferdig.
Wool (Ull)
1 kg
Syklusen for ullprogrammet til den‐
ne maskinen har blitt testet og
godkjent av The Woolmark Com‐
pany, for tørking av ullprodukter
merket som "bare håndvask", så
sant instruksjonene på plaggets
merkelapp og de fra maskinens
produsent blir fulgt. Følg vaskelap‐
pen for andre vaskeinstrukser.
M1741
Woolmark-symbolet er et varemer‐
ke for sertifisering i mange land.
1) Maksimalvekten gjelder tørre enheter.
2) For forklaring av stoffmerking se kapittel HINTS AND TIPS:: Klargjøring av klesvasken.
3)
Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skaptørt) ECO-programmet er "Standard program for bo‐
mullstøy" i henhold til Kommisjonens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet for tørking av vanlig
våt bomullstøy og det er det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk for tørking av
vått bomullstøy.
22/52
7. TILVALG
7.1 Extra Anticrease (Antikrøllfase)
Utvider antikrøllfase med 30, 60, 90 minutter eller 2 timer ved
slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker.
Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.
7.2 Dryness Level (Tørrhetsgrad)
Denne funksjonen bidrar til å forbedre tøyets tørkegrad. Det finnes
3 alternativer:
Extra Dry (Ekstra tørt)
•
•
Cupboard Dry (Skaptørt)
•
Iron Dry (Stryketørt)
7.3 Time Dry (Tid)
Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til
maksimum 2 timer. Påkrevd varighet henger samme med mengde
tøy i produktet.
Vi anbefaler at du angir en kort varighet for små mengder eller
bare ett plagg.
7.4 Time Dry (Tid) på Wool (Ull) program
Tilvalg egnet for Wool (Ull)-programmet for å justere endelig
tørrhetsnivå.
7.5 Refresh (Oppfrisking)
For å friske opp klær som har vært oppbevart. Maksimum
tøymengde kan ikke overstige 1 kg.
7.6 End Alert (Lydsignal)
Lydsignalet vil høres ved:
• programslutt
• start og slutt av antikrøllfase
• syklusen avbrytes
23/52
TILVALG
Lydsignalet er aktivert som standard. Du kan bruke denne
funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden.
Du kan aktivere tilvalget End Alert (Lydsignal) med alle
programmer.
7.7 Reverse Plus (Reversering Plus)
Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og
klemming av gjenstander. For å bidra til å redusere flekker og
oppnå et mer ensartet tørkeresultat. Anbefales for store eller lange
gjenstander (for eksempel laken, bukser, lange kjoler)"
7.8 Extra Silent (Ekstra Stille)
Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker
tørkekvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklustid.
7.9 Tabell over tilvalg
Program‐
mer1)
Dryness Le‐
vel (Tørrhets‐
grad)
Ex‐
tra
An‐
ti‐
cre
ase
(An‐
ti‐
krøl
lfa‐
se)
Cotton
(Bomull) Eco
■
■
24/52
Ex‐
tra
Si‐
lent
(Ek‐
stra
Stil‐
le)
Re‐
ver‐
se
Plu
s
(Re‐
ver‐
se‐
ring
Plu
s)
Re‐
fres
h
(Op
pfri‐
skin
g)
Ti‐
me
Dry
(Tid
)
TILVALG
Program‐
mer1)
Dryness Le‐
vel (Tørrhets‐
grad)
Ex‐
tra
An‐
ti‐
cre
ase
(An‐
ti‐
krøl
lfa‐
se)
Ex‐
tra
Si‐
lent
(Ek‐
stra
Stil‐
le)
Re‐
ver‐
se
Plu
s
(Re‐
ver‐
se‐
ring
Plu
s)
Re‐
fres
h
(Op
pfri‐
skin
g)
Ti‐
me
Dry
(Tid
)
Cotton (Bo‐
mull)
■
■
■
■
■
■
■
■
Synthetics
(Syntetiske
tekstiler)
■
■
■
■
■
■
■
■
Mixed (Kort
blandet) XL
■
■
■
Delicates
(Finvask)
■
■
Sport (Sport‐
sklær)
■
■
Bedlinen
(Sengetøy)
XL
Duvet (Sen‐
geteppe)
■
■
■
■
■
■
■
■
25/52
TILVALG
Program‐
mer1)
Dryness Le‐
vel (Tørrhets‐
grad)
Ex‐
tra
Si‐
lent
(Ek‐
stra
Stil‐
le)
Re‐
ver‐
se
Plu
s
(Re‐
ver‐
se‐
ring
Plu
s)
Re‐
fres
h
(Op
pfri‐
skin
g)
Ti‐
me
Dry
(Tid
)
■
Outdoor
Denim (De‐
nim)
Ex‐
tra
An‐
ti‐
cre
ase
(An‐
ti‐
krøl
lfa‐
se)
■
Silk (Silke)
■
■
■
■
Wool (Ull)
■
■ 2)
1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere alternativer. For å aktivere eller deaktivere de,
trykk den tilhørende knappen.
2) Se kapitlet TILVALG: Tidstørking på ullprogram
26/52
8. INNSTILLINGER
A
I
H
G
F
E
B
C
D
A. Time Dry (Tid)-berøringsknapp
B. Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp
C. Delay Start (Utsettelse)-berøringsknapp
D. Refresh (Oppfrisking)-berøringsknapp
E. End Alert (Lydsignal)-berøringsknapp
F. Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp
G. Extra Silent (Ekstra Stille)-berøringsknapp
H. Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp
I. Dryness Level (Tørrhetsgrad)-berøringsknapp
8.1 Barnesikringsfunksjon
Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et
program er i bruk. Berøringsknappene er låst.
Bare på/av-knappen forblir ulåst.
Aktivere tilvalget for barnesikring:
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold inne berøringsknappen D i et par sekunder.
Indikatoren for barnesikring tennes.
Det er mulig å deaktivere tilvalget for barnesikring mens et
program er i bruk. Trykk og hold de samme berøringsknappene
nede til indikatoren for barnesikring slukkes.
Barnesikringsfunksjonen vil være utilgjengelig i 8 sekunder etter
at du slår på produktet.
27/52
INNSTILLINGER
8.2 Regulering av gjenværende fuktighet
Hver gang du går inn i «Justering av klesvaskens gjenværende
fuktighet»-modus, vil tidligere angitt grad av gjenværende
fuktighet endres til neste verdi (f.eks. tidligere angitt
endres til
).
For å endre standard gjenværende fuktighetsgrad:
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programvelgeren for å velge et hvilket som helst program.
3. Vent i ca. 8 sekunder.
4. Hvis du trykker og holder nede knappene (G) og (F) samtidig.
En av disse indikatorene tennes:
maksimal tørrhet
•
•
mer tørket klesvask
•
standard tørket klesvask
5. Trykk og hold nede knappene (G) og (F) gjentatte ganger, helt til
indikatoren for riktig nivå tennes.
Hvis displayet returnerer til normal modus (tid for valgt
program fra trinn 2 vises), mens du stiller inn graden av
gjenværende fuktighet, trykk og hold inne knappene (G) og
(F) nok en gang for å gå til «Justering av gjenværende
klesvaskfuktighet»-modus (tidligere angitt grad av
gjenværende fuktighet endres til neste verdi).
6. For å godta den valgte graden av gjenværende fuktighet venter
du 5 sekunder og displayet går tilbake til normal modus.
Dryness Level (Tørrhetsgrad)
maksimal tørrhet
28/52
Displaysymbol
INNSTILLINGER
mer tørket klesvask
standard tørket klesvask
8.3 Indikator for vannbeholder
Indikatoren for vannbeholderen er på som standard. Den tennes
når programmet er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme
vannbeholderen.
Hvis en tømmeslange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet
automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet
anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.
Slå av vannbeholderindikatoren:
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Trykk og hold nede knappene (H) og (I) samtidig.
Displayet viser én av disse 2 konfigurasjonene:
• Displayet viser «Av». Skjermen går tilbake til normal modus
etter 5 sekunder.
• Displayet viser «På». Skjermen går tilbake til normal modus
etter 5 sekunder.
29/52
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK
Bakre trommelpakking fjernes automatisk når tørketrommelen
aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.
Før du starter produktet for første gang:
• Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
• Start et program på 1 time med fuktig tøy.
I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at
lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter.
Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap
og frysere.
30/52
10. DAGLIG BRUK
10.1 Start et program uten starttidsforvalg
1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.
FORSIKTIG!
Sørg for at ingen klær blir klemt mellom produktdøren og
gummipakningen når du lukker døren.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.
Displayet viser programvarigheten.
Tørketiden du vil se på displayet når bomullsprogrammet er
valgt er relatert til lasten på 5 kg og standardbetingelser. Reell
tørketid vil avhenge av type last (mengde og sammensetning),
romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter
sentrifugeringstørkefasen.
4. Trykk på Start/pause (Start/pause)-berøringsknappen.
Programmet starter.
10.2 Starte programmet med starttidsforvalg
1. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg gjentatte ganger til
displayet viser ønsket tid for starttidsforvalg.
Kan utsette starten av et program fra minimum 1 time til
maksimum 20 timer.
3. Trykk på Start/pause (Start/pause)-berøringsknappen.
Nedtellingen for starttidsforvalget vises i displayet.
Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.
10.3 Endre et program
1. Trykk på av/på-knappen for å deaktivere produktet
31/52
DAGLIG BRUK
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Still inn programmet.
Alternativt:
1. Roter velgerbryteren til «Reset»-posisjon.
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser
3. Still inn programmet.
.
10.4 Når programmet er slutt
Når programmet er ferdig:
• Vil et periodisk lydsignal høres.
• Displayet viser
• Indikatoren
lyser.
• Retningsfiltrene og tanken kan komme på.
• Indikatoren Start/pause (Start/pause) lyser.
Produktet vil fortsatt være i bruk med antikrøllfasen i ca 30 minutter
eller mer hvis tilvalget Extra Anticrease (Antikrøllfase) er innstilt (se
kapitlet Tilvalg- Extra Anticrease (Antikrøllfase) ).
Antikrøllfasen reduserer krølling.
Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at
du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best
resultater.
Når antikrøllfasen er ferdig:
• Displayet viser fremdeles
• Indikatoren
er av.
• Retningsfilteret og tanken forblir på.
• Start/pause (Start/pause) slukkes.
1.
2.
3.
4.
Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.
Åpne døren til produktet.
Ta ut tøyet.
Lukk produktets dør.
32/52
DAGLIG BRUK
Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et
program er ferdig.
10.5 Stand-by-funksjon
For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen
produktet automatisk:
• Etter 5 minutter hvis du ikke starter et program.
• Etter 5 minutter etter at programmet er ferdig.
Tiden reduseres til 30 sekunder hvis velgerbryteren peker mot
«Reset»-posisjonen.
33/52
11. RÅD OG TIPS
11.1 Forberede klesvasken
• Lukk glidelåsene.
• Lukk festene på dynetrekk.
• Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knyt de
sammen før du starter et program.
• Fjern alle gjenstander fra lommer.
• Plagg med et lag på innsiden må vrenges. Bomullslaget må peke
utover.
• Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
• Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
• Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å
redusere krymping.
• Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i
programkapittelet eller som vises i displayet.
• Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se
stoffmerkingen på plaggene.
• Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges
inne i de store, og dermed forbli våte.
Stoffmer‐
king
Beskrivelse
Klesvask egnet for tørketromling.
Klesvask egnet for tørketromling ved høyere tempe‐
raturer.
Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave tem‐
peraturer.
Klesvask ikke egnet for tørketromling.
34/52
12. STELL OG RENGJØRING
12.1 Rengjøring av filteret
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) Om nødvendig fjern lo fra filterkontakt og pakning. Du kan bruke en støvsuger.
12.2 Tømme vannbeholderen
1.
2.
35/52
STELL OG RENGJØRING
3.
4.
Du kan bruke vannet fra vannbeholderen som et alternativ til
destillert vann (f.eks. til dampstryking). Fjern smussrester med
et filter før du bruker vannet.
12.3 Rengjøre varmeveksleren
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
36/52
6.
STELL OG RENGJØRING
7.
8.
9.
1
2
FORSIKTIG!
Ikke berør skjærebladet med bare hendene. Fare for
personskade. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å
unngå å skade metalloverflaten.
12.4 Rengjør trommelen
ADVARSEL!
Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.
Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens
innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.
FORSIKTIG!
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring
av trommelen.
12.5 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet
Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet
og kabinettet.
Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med
en myk klut.
37/52
STELL OG RENGJØRING
FORSIKTIG!
Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at
produktet ruster.
12.6 Rengjør luftstrømplatene
Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.
38/52
13. FEILSØKING
Problem
Mulig løsning
Du kan ikke starte apparatet.
Påse at støpslet er tilkoblet
stikkontakten.
Kontroller sikring i sikringsboks
(husholdning)
Programmet starter ikke.
Trykk Start/pause (Start/
pause).
Påse at døren til apparatet er
lukket.
Apparatdøren lukker ikke.
Påse at filteret er riktig instal‐
lert.
Påse at tøyvasken ikke sitter
fast mellom apparatdøren og
gummiforseglingen.
Apparatet stopper under bruk.
Påse at vannbeholderen er
tom. Trykk Start/pause (Start/
pause) for å starte programmet
på nytt.
Det er for lite tøy i maskinen,
øk mengden eller bruk Time
Drying (Tidsstyrt Tørking)-pro‐
grammet.
Syklustiden er for lang eller util‐
fredsstillende tørkeresultat.1)
Påse at vekten på tøyvasken er
egnet for programvarigheten.
Påse at filteret er rent.
39/52
FEILSØKING
Problem
Mulig løsning
Tøyvasken er for våt. Sentrifu‐
ger tøyvasken i vaskemaskinen
på nytt.
Kontroller at romtemperaturen
er høyere enn +5°C og lavere
enn +35°C. Optimal romtempe‐
ratur er 19°C til 24°C
Sett Time Drying (Tidsstyrt Tør‐
king)- eller Extra Dry (Ekstra
tørt)-programmet.2)
Appen kan ikke tilkobles tørke‐
trommelen.
Sjekk om smartenheten din er
tilkoblet det trådløse nettverket.
Sjekk hjemmenettverket og
routeren din.
Start routeren på nytt.
Kontakt leverandøren av tråd‐
løse tjenester hvis det oppstår
problemer med det trådløse
nettverket.
Tørketrommelen, smartenhe‐
ten, eller begge må konfigure‐
res på nytt.
Appen får ofte ikke forbindelse
med tørketrommelen.
40/52
Prøv å flytte hjemmerouteren
så nære tørketrommelen som
mulig, eller vurder å kjøpe en
trådløs forsterker.
FEILSØKING
Problem
Mulig løsning
Slå mikrobølgeovnen av. Unn‐
gå å bruke mikrobølgeovnen
og fjernkontrollen til ovnen
samtidig. Mikrobølgene forstyr‐
rer Wi-Fi signalet.
Displayet viser
.
Hvis du vil sette et nytt pro‐
gram, slå av og på apparatet.
Påse at tilvalgene er egnet for
programmet.
Displayet viser Feilkode (f.eks.
E51).
Slå av og på apparatet. Start et
nytt program. Hvis problem
oppstår på nytt, ta kontakt med
service-senteret.
1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.
2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sen‐
getøy).
13.1 Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende
• Feil program ble valgt.
• Filteret er blokkert.
• Varmeveksleren er tilstoppet.
• Det var for mye klesvask i produktet.
• Trommelen er skitten.
• Feil innstilling av konduktivitetssensoren (se kapittel «Innstillinger
– Justering av klesvaskens gjenværende fuktighetsgrad» for
bedre innstilling).
• Luftstrømplatene er tette.
41/52
FEILSØKING
• Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur
er 19 °C til 24 °C)
42/52
14. TEKNISKE DATA
Høyde x bredde x dybde
850 x 600 x 600 mm (maksimal
665 mm)
Maks dybde med apparat-dø‐
ren åpen
1100 mm
Maks bredde med apparat-dø‐
ren åpen
950 mm
Justerbar høyde
850 mm (+ 15 mm - støtteben
regulering)
Trommelvolum
118 l
Maksimal tøymengde
8 kg
Spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
Lydnivå
63 dB
Total effekt
700 W
Energieffektivitetsklasse
A+++
Energiforbruk på standard bo‐
mullsprogram med full belast‐
ning. 1)
1,47 kWh
Energiforbruk på standard bo‐
mullsprogram med delvis be‐
lastning. 2)
0,83 kWh
Årlig strømforbruk3)
176,50 kWh
43/52
TEKNISKE DATA
Slått-på modus strømforbruk 4)
0,05 W
Av-modus strømforbruk 4)
0,05 W
Strømforbruk i standby-modus
med nettverk4)
2,0 W
Tid til standby-modus med nett‐ 15 min.
verk4)
Bruksområde
Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur
+ 5°C til + 35°C
Beskyttelsesnivå mot inntren‐
ging av faste partikler og fuktig‐
het sikret av beskyttelsesdek‐
selet, unntatt der lavspennings‐
utstyret ikke har beskyttelse
mot fuktighet
IPX4
Dette apparatet inneholder fluorholdige drivhusgasser, hermetisk
forseglet
Gassbetegnelse
R134a
Vekt
0,300 kg
44/52
TEKNISKE DATA
Global oppvarming potensiale
(GWP)
1430
1) Med referanse til EN 61121. 8 kg bomullstøy sentrifugert ved 1000 rpm.
2) Med referanse til EN 61121. 4 kg bomullstøy sentrifugert ved 1000 rpm.
3) Strømforbruk i kWh per år, basert på 160 vanlige tørkeprogrammer for standard bomullsprogram‐
mer ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modellene. Faktisk energiforbruk per syklus avhen‐
ger av hvordan apparatet brukes (FORORDNING (EU) nr. 392/2012)
4) Med henhold til EN 61121.
Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 392/2012 om
gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.
14.1 Forbruksmengder
Program
Spant på / restfuktig‐
het
Tørketid1)
Energi‐
for‐
bruk2)
Cotton (Bomull) Eco8 kg
Cupboard Dry
(Skaptørt)
Iron Dry (Stry‐
ketørt)
1 400 o/min / 50%
134 min.
1,30
kWh
1 000 o/min / 60%
152 min.
1,47
kWh
1 400 o/min / 50%
103 min.
0,93
kWh
1 000 o/min / 60%
125 min.
1,09
kWh
Cotton (Bomull) Eco4 kg
45/52
TEKNISKE DATA
Program
Cupboard Dry
(Skaptørt)
Spant på / restfuktig‐
het
Tørketid1)
Energi‐
for‐
bruk2)
1 400 o/min / 50%
90 min.
0,76
kWh
1 000 o/min / 60%
97 min.
0,83
kWh
Synthetics (Syntetiske tekstiler)3,5 kg
Cupboard Dry
(Skaptørt)
1 200 o/min / 40%
57 min.
0,47
kWh
800 o/min / 50%
66 min.
0,58
kWh
1) For delvis belastning er syklustiden kortere og apparatet bruker mindre strøm.
2) Feil omgivelsestemperatur og/eller dårlig sentrifugert vasketøy kan forlenge syklusen og øke
strømforbruket.
46/52
15. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU
REGULERING 1369/2017
Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
EW9H868D8,
PNC916098440
Kvalifisert kapasitet i kg
8
Luftventilert eller kondensator tørketrommer
Kondensator
Energieffektivitetsklasse
A+++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 160 van‐
lige tørkeprogrammer for standard bomullspro‐
grammer ved full og delvis belastning, og for‐
bruk i øko-modellene. Faktisk energiforbruk
per syklus avhenger av hvordan apparatet bru‐
kes.
176,50
Automatisk tørketrommel eller ikke-automatisk
tørketrommel
Automatisk
Strømforbruk av standard bomullsprogram ved
full belastning i kWh
1,47
Strømforbruk av standard bomullsprogram ved
delvis belastning i kWh
0,83
Strømforbruk i av-modus i watt
0,05
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt
0,05
Varighet av fortsatt-på modus i minutter
10
47/52
PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU
REGULERING 1369/2017
'Standard bomullprogrammet' som brukes ved
full og delvis belastning er standard tørkepro‐
grammet i henhold til informasjonen på etiket‐
ten og vaskelappen, dette programmet er eg‐
net for tørking av vanlig vått bomullstøy og er
det mest effektive programmet når det gjelder
strømforbruk for bomullstøy.
Vektet programtid for 'standard bomullspro‐
grammet ved full og delvis belastning' i minut‐
ter
121
Programtid for 'standard bomullsprogram ved
full belastning' i minutter
152
Programtid for 'standard bomullsprogram ved
delvis belastning' i minutter
97
Kondensator-tørking effektivitetsklasse på en
skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)
A
Gjennomsnittlig effektivitet ved kondensatortørking med standard bomullsprogram ved full
belastning i prosent
91
Gjennomsnittlig effektivitet ved kondensatortørking med standard bomullsprogram ved de‐
livis belastning i prosent
91
Vektet effektivitet ved kondensator-tørking for
'standard bomullsprogrammet ved full og deli‐
vis belastning'
91
Lydnivå i dB
63
Innebygget apparat J/N
Nei
48/52
PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU
REGULERING 1369/2017
Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 392/2012 om
gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.
49/52
16. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg
emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er
merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere
opplysninger.
50/52
*
51/52
136959000-A-392018
www.electrolux.com/shop
electrolux.com/app
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section.
It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi
Module Software version in NIUX subfolder at the following website: http://electrolux.opensoftwarerepository.com.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement