Zanussi | ZP8242DC | User manual | ZANUSSI ZP8242DC Handleiding

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZP8242DC
NL Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
FR Notice d'utilisation
Sèche-linge
DE Benutzerinformation
Wäschetrockner
2
18
34
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies
altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig
gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt te worden
gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
de deur open is.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt
geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De
stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verkoper, mag uitsluitend
gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de
instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze
aandachtig alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken
met correcte ruimte worden gemonteerd (raadpleeg de
montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een
schuifdeur of een deur met een scharnier aan de
tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat
niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden
afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet van stroom worden
voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of
aangesloten worden op een circuit dat door het
elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie
toegankelijk is.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende
serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen
teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Overschrijd het maximale laadvermogen van 8 kg niet
(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild
zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het
apparaat hebben opgehoopt, weg.
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter
voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton,
alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine,
3
•
•
•
•
•
boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/
droogcombinatie te worden gedroogd, te worden gewassen in
heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes,
waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en
kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden
gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van
het product.
Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron
kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde
van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel
verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel
verdwijnt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op een
plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven
35 °C kan komen.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u
het apparaat installeert, vlak, stabiel,
hittebestendig en schoon is.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de
vloer kan circuleren.
• Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd
verticaal.
• De achterkant van het apparaat moet tegen een
muur worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente plaats
wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas
staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes
hier dan op af.
4
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Raak de stroomkabel of stekker niet aan met
natte handen.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan het
apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
Droog geen beschadigde (gescheurde,
gerafelde) kleding met vulling of voering.
Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
Als u het wasgoed heeft gewassen met een
vlekverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus
uit voordat u de droger start.
Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag
niet worden gebruikt voor het bereiden van eten
en drinken. Het kan gezondheidsproblemen
veroorzaken bij mensen en dieren.
Ga niet op de open deur zitten of staan
Droog geen druipnatte kledingstukken in de
droogautomaat.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact en koppel
het apparaat los van de watertoevoer.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
Verwijder de deurvergrendeling om te
voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in
de trommel vast komen te zitten.
Gooi het apparaat weg conform de lokale
voorschriften voor de verwijdering van
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
5
EENVOUDIGE START
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
1 Waterreservoir
2 Bedieningspaneel
2
3 Deur van het apparaat
4 Primaire filter
5 Bodemdeksel met luchtopeningen
WAARSCHUWING! Plaats geen
voorwerpen op de bodemdeksel
3
4
6 Knoppen om de bodemdeksel te openen
7 Verstelbare pootjes
5
8 Condensordeur
9 Sloten voor condensordeur
10
9
8
6
7
10 Typeplaatje
Om de was makkelijker te laden en
voor eenvoudigere installatie is de
deur omkeerbaar. (zie de afzonderlijke
folder).
BEDIENINGSPANEEL
9
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Aan-/Uittoets
4 Optieselectie tiptoets
2 Programma-tiptoets
5 Tijd tiptoets
3 Droogteselectie tiptoets
6 Start/Pauze tiptoets
6
7 Startuitstel tiptoets
8 Weergave
Druk op de tiptoetsen met uw vinger
aan in het gebied met het symbool of
de naam van de optie. Draag geen
handschoenen bij het aanraken van
het bedieningspaneel. Zorg dat het
bedieningspaneel altijd schoon en
droog is.
9 Indicatielampjes
Indicatielampjes
Indicatielampjes
Beschrijving
Tijd
Kinderbeveiliging
Condensator (Condenser)
Waterreservoir
Filter
Programmaduur
-
Duur droogtijd
-
Duur van startuitstel
PROGRAMMATABEL
Programma´s
Lading (max.)1) /
Textielmarkering
Type lading
Cyclus die gebruikt moet worden om katoen klaar voor de
linnenkast te maken, met maximale energiebesparing.
8 kg/
Katoen
Cyclus gedefinieerd om alle soorten katoen te doen en ze
klaar voor bewaren te maken (droog voor de linnenkast).
8 kg/
Synthetica
Droogniveau:
droog
3,5kg/
Mix
Katoenen en synthetische weefsels Programma voor lage
temperaturen Zacht programma met warme lucht
2)
Eco
Katoen
Extra Droog,
Kastdroog,
Strijk-
3kg/
7
Programma´s
Lading (max.)1) /
Textielmarkering
Type lading
Strijkvrij+
Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en die minimaal gestreken dienen te worden. De droogresultaten kunnen per weefsel verschillen. Schud de dingen goed door
elkaar voordat u ze in de machine stopt. Als het programma
voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor.
Dekbed
Enkele of dubbele dekbedden en kussens (met veren, onder
of synthetische vulllingen).
3kg/
Opfrissen
Om textiel fris te maken die lang in de kast gelegen hebben.
1kg
Tijd
Met dit programma kunt u de optie Tijd gebruiken en de
duur van het programma instellen.
8 kg/
1 kg (of 5 overhemden)/
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Het programma
Katoen Kastdroog ECO is het 'standaard katoenprogramma' volgens de regelgeving van de Europese Commissie nr. 392/2012. Het is geschikt voor het drogen van normale natte katoenen wasgoed en is het efficiëntste programma wat betreft het energieverbruik voor het drogen van natte
katoenen wasgoed.
OPTIES
DROOGTEGRAAD
Deze functie helpt het wasgoed beter te drogen. Er
zijn 4 mogelijke selecties:
•
Extra Droog
•
Sterkdroog (alleen voor katoen)
•
Kastdroog
•
Strijkdroog
ANTI-KREUK 90'
Verlengt de anti-kreukfase met 60 minuten na
afloop van de droogcyclus. Deze functie vermindert
kreukels. Tijdens de anti-kreukfase mag het
wasgoed worden uitgenomen.
ANTI-KREUK 60'
Verlengt de standaard anti-kreukfase (30 minuten)
met 30 minuten aan het einde van de droogcyclus.
Deze functie voorkomt dat het wasgoed kreukt. Het
8
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit de
machine gehaald worden.
LAGE TEMP.
Met deze optie kunt u een droogprogramma met
een lage temperatuur instellen voor fijne was.
Gebruik deze optie voor stoffen met het symbool
op het etiket (bijv. acryl, viscose).
TIJD
Deze optie is alleen van toepassing op het Tijd
programma. U kunt de duur van het programma
instellen tussen 10 minuten en 2 uur. De instelling
van de duur heeft betrekking op de hoeveelheid
wasgoed in het apparaat.
Wij adviseren de duur bij kleinere
hoeveelheden wasgoed of bij slechts
één kledingstuk kort te houden.
OPTIETABEL
Programma´s
AntiAntikreuk 90' kreuk 60'
Eco
Katoen
■
Katoen
■
Synthetica
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Mix
■
Strijkvrij+
■
■
Dekbed
Lage
temp.
■
Opfrissen
■
■
Tijd
■
■
■
INSTELLINGEN
A
B
C
D
E
F
G
A. Aan-/Uittoets
B. Programma-tiptoets
C. Droogteselectie tiptoets
D. Optieselectie tiptoets
E. Tijd tiptoets
F. Start/Pauze tiptoets
G. Startuitstel tiptoets
KINDERSLOTFUNCTIE
Deze optie voorkomt dat kinderen met het apparaat
spelen terwijl een programma in werking is. De
programmaknop en de tiptoetsen zijn vergrendeld.
Alleen de aan/uit-toets is ontgrendeld.
De kinderslotoptie inschakelen:
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. De tiptoetsen (C) en (D) tegelijkertijd ingedrukt
houden. Het indicatielampje kinderslot gaat
branden:
Het indicatielampje kinderslot gaat branden:
U kunt het kinderslot tijdens een
programma uitschakelen. Houd
dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat
het lampje voor het kinderslot uit gaat.
ZOEMER AAN/UIT
Voor het deactiveren of activeren van de
geluidssignalen drukt u twee seconden lang op de
toetsen (B) en (C) gelijktijdig ingedrukt.
AFSTELLING VAN DE RESTERENDE
VOCHTGRAAD VAN HET WASGOED
Het wijzigen van de standaardgraad van het
restvocht van het wasgoed:
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te
activeren.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Houd (B) en (D) tegelijkertijd ingedrukt.
Eén van deze lampjes gaat branden:
9
•
maximum droge wasgoed
•
droger wasgoed
5. Houd de toetsen (B) en (D) gedurende
ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de
aanpassing te bevestigen.
het standaard droge wasgoed
•
4. Blijf op de toets (F) drukken totdat het
indicatielampje van het correcte niveau aan
gaat.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT
Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik
neemt:
• Maak de trommel van de droogautomaat schoon
met een vochtige doek.
•
Start een programma van 1 uur met nat
wasgoed.
DAGELIJKS GEBRUIK
EEN PROGRAMMA STARTEN ZONDER EEN
UITGESTELDE START
1. Bereid het wasgoed voor en plaats de
kledingstukken in het apparaat.
LET OP! Zorg bij het sluiten van
de deur dat het wasgoed niet
tussen de deur van het apparaat
en de rubber pakking terecht
komt.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
3. Stel het correcte programma en de gewenste
opties voor dit type wasgoed in.
Op het display wordt de programmaduur
weergegeven.
De droogtijd die u ziet op het display,
wanneer het katoenprogramma is
geselecteerd, heeft betrekking op de
waslading van 5 kg en
standaardomstandigheden. De
werkelijke droogtijd hangt af van het
type van de lading (hoeveelheid en
samenstelling), de kamertemperatuur
en de vochtigheid van uw wasgoed na
het centrifugeren.
4. Druk op de tiptoets Start/Pauze.
Het programma wordt gestart.
STARTUITSTEL VAN EEN PROGRAMMA
1. Stel het correcte programma en de gewenste
opties voor dit type wasgoed in.
2. Blijf op de startuitsteltoets drukken totdat de
tijd die u wilt instellen, op het display wordt
weergegeven.
10
U kunt de start van een
programma uitstellen tussen 60
minuten en 20 uur.
3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het
display weergegeven.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat uit te
schakelen.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
3. Stel het programma in.
AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA
Als het programma is voltooid:
• Is met tussenpozen een geluidssignaal te horen
•
Het indicatielampje
knippert.
•
De indicatielampjes
Waterhouder en
Condensor gaan aan.
• Het Start/Pauze-lampje brandt.
Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in de
anti-kreukbeveiligingfase werken.
In de anti-kreukbeveiligingfase worden de kreukels
uit uw kleding gehaald.
U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat
deze fase is voltooid. Wij adviseren u voor de beste
resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de
fase bijna of volledig is voltooid.
Na afloop van de anti-kreukbeveiligingfase:
•
Het indicatielampje
niet.
brandt, maar knippert
•
•
1.
2.
3.
4.
De indicatielampjes
Waterhouder en
Condensor gaan aan.
Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.
Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te
deactiveren.
Open de deur van het apparaat.
Haal het wasgoed uit de trommel.
Sluit de deur van het apparaat.
STAND-BYFUNCTIE
Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze
functie het apparaat automatisch uit:
• Als na 5 minuten geen programma start.
• 5 minuten na afloop van het wasprogramma.
Na afloop van een programma
dient u altijd het filter schoon te
maken en het waterreservoir te
legen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WASGOED VOORBEREIDEN
• Sluit de ritsen.
• Sluit de drukknoopjes van dekbedovertrekken.
• Droog geen losse bandjes of linten
(bijvoorbeeld de koorden van een schort). Maak
ze aan elkaar vast voordat u het programma
start.
• Maak alle zakken leeg.
• Draai de kledingstukken met een katoenen
voering binnenstebuiten. Het katoen moet aan
de buitenkant zitten.
• Stel altijd het programma in dat geschikt is voor
het soort wasgoed.
• Doe lichte en donkere kleuren niet samen.
Wasvoorschrift
•
•
•
•
Gebruik een geschikt programma voor katoen,
jersey en gebreide kleding om krimp te
verminderen.
Overschrijd de maximale lading niet die in het
programmahoofdstuk wordt aangegeven of
wordt getoond op het scherm.
Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor
machinedrogen. Zie de wasvoorschriften op de
kledingstukken.
Droog grote en kleine items niet samen. Kleine
items kunnen in de grote verstrikt raken en
ongedroogd blijven.
Beschrijving
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.
Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.
Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.
11
ONDERHOUD EN REINIGING
HET FILTER SCHOONMAKEN
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
WATERRESERVOIR LEGEN
1
2
3
4
3
4
U kunt het water uit het waterreservoir
gebruiken als alternatief voor
gedistilleerd water (bijv. voor een
stoomstrijkijzer). Verwijder voordat u
het water gebruikt, eerst eventuele
vuilrestjes met een filter.
REINIGING VAN DE CONDENSATOR
1
2
1
1
2
1
1
12
2
5
6
7
8
2
2
DE TROMMEL REINIGEN
WAARSCHUWING! Ontkoppel het
apparaat voordat u het reinigt.
Gebruik een gewone zeepreiniger om de
binnenzijde van de trommel en de trommelhouders
te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met
een zachte doek.
LET OP! Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol om de
trommel schoon te maken.
1
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog
het gereinigde oppervlak met een zachte doek.
LET OP! Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor meubels of
schoonmaakmiddelen die roest
kunnen veroorzaken.
DE LUCHTCIRCULATIESLEUVEN REINIGEN
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit de
luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
HET BEDIENINGSPANEEL EN DE BEHUIZING
REINIGEN
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
U kunt het apparaat niet activeren.
Mogelijke oplossing
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Controleer de zekering in de zekeringenkast
(huisinstallatie).
Het programma start niet.
Druk opStart/Pauze.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
De deur van het apparaat gaat niet dicht.
Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.
Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van
het apparaat en de rubber pakking terecht komt.
Het apparaat stopt tijdens de werking.
Controleer of het waterreservoir leeg is. Druk op
Start/Pauze om het programma weer te starten.
De cyclustijd is te lang of het droogresultaat onvoldoende.1)
Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.
Zorg dat het filter schoon is.
13
Probleem
Mogelijke oplossing
Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
Zorg ervoor dat de kamertemperatuur hoger is
dan +5°C en lager dan +35°C. Optimale kamertemperatuur is 19°C tot 24°C.
Stel het programma Tijd of Extra Droog in.2)
Op het display verschijnt Err.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u
eerst het apparaat uit- en inschakelen.
Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.
Op het display verschijnt (bijv. E51).
Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een
nieuw programma. Als het probleem opnieuw
optreedt, neemt u contact op met onze serviceafdeling.
1) Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.
2) Bij het drogen van grote items (bijv. bedlakens) kunnen sommige delen vochtig blijven.
Als de droogresultaten niet naar
tevredenheid zijn
• Het ingestelde programma was onjuist.
• Het filter is verstopt.
• De condensor is verstopt.
• Er zat te veel wasgoed in het apparaat.
• De trommel is vuil.
• Onjuiste instelling van de geleidbaarheidssensor
(zie hoofdstuk "Instellingen - Aanpassen van het
•
•
droogniveau van het wasgoed" voor betere
instelling).
De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
Kamertemperatuur is te laag of te hoog
(optimale kamertemperatuur 19°C tot 24°C)
TECHNISCHE GEGEVENS
14
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 665 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur open
1090 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud
118 l
Maximaal laadvolume
8 kg
Spanning
230V
Frequentie
50 Hz
Niveau geluidsvermogen
66 dB
Benodigde zekering
16 A
Totaal vermogen
2800 W
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een volle lading. 1)
4,81 kWh
Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een deellading. 2)
2,52 kWh
Jaarlijks energieverbruik 3)
560,50 kWh
Links-aan modus stroomverbruik 4)
0,05 W
Uit-modus stroomverbruik 4)
0,05 W
Type gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen
vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen
waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
IPX4
1) Overeenkomstig EN 61121. 8 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Overeenkomstig EN 61121. 4 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
3) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik
per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
4) In overeenstemming met EN 61121.
De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 392/2012 die
richtlijn 2009/125/EC implementeert.
VERBRUIKSGEGEVENS
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd 1)
Energieverbruik 2)
Katoen Eco 8 kg
Kastdroog
Strijkdroog
1400 tpm / 50%
120 min.
4,10 kWh
1000 tpm / 60%
139 min.
4,81 kWh
1400 tpm / 50%
93 min.
3,11 kWh
1000 tpm / 60%
110 min.
3,81 kWh
1400 tpm / 50%
69 min.
2,18 kWh
1000 tpm / 60%
79 min.
2,52 kWh
52 min.
1,56 kWh
Katoen Eco 4 kg
Kastdroog
Synthetica 3,5 kg
Kastdroog
1200 tpm / 40%
15
Programma
Centrifugeren op / restvocht
800 tpm / 50%
Droogtijd 1)
68 min.
Energieverbruik 2)
1,88 kWh
1) Voor deelladingen is de cyclusduur korter en verbruikt het apparaat minder energie.
2) Een ongeschikte omgevingstemperatuur en/of slecht gecentrifigureerd wasgoed kunnen de cyclusduur
verlengen en het energieverbruik verhogen.
PRODUCTINFORMATIEBLAD MET BETREKKING TOT E.U.-VOORSCHRIFT
1369/2017
Productinformatieblad
Handelsmerk
ZANUSSI
Model
ZP8242DC,
PNC916098589
Nominale capaciteit in kg
8
Droogtrommel met luchtafvoer of condensatie
Condensator
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het
standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het
verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt
af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
560,50
Automatische of niet-automatische droogtrommel
Automatisch
Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading in kWh
4,81
Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke
lading in kWh
2,52
Energieverbruik in de uitstand in W
0,05
Energieverbruik in de sluimerstand in W
0,05
De duur van de sluimerstand in minuten
10
Het „standaard katoenprogramma”, gebruikt bij volledige en gedeeltelijke
lading, het standaard droogprogramma is waarop de op het etiket en de
productkaart vermelde informatie betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat
dit voor katoen het efficiëntste programma is in termen van energieverbruik
16
De gewogen programmaduur van het „standaard katoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading” in minuten
105
De programmaduur van het „standaard katoenprogramma bij volledige lading” in minuten
139
De programmaduur van het „standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading” in minuten
79
Condensatie-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A
(meest efficiënt)
B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma
bij volledige lading aangegeven als percentage
81
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma
bij gedeeltelijke lading aangegeven als percentage
81
Gewogen condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading
81
Geluidsvermogensniveau in dB
66
Ingebouwde apparatuur J / N
Nee
De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 392/2012 die
richtlijn 2009/125/EC implementeert.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
17
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant de commencer à installer et utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra
être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant
d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les
instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer
ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à
moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque
la porte est ouverte.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le
kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès
d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil
indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez
attentivement les instructions avant de procéder à l'installation
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan
de travail de cuisine si un espace correct est disponible
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure,
une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une
charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher
l'ouverture complète de la porte.
Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être
obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de
revêtement de sol.
AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être branché à
l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe
comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est
régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la
fin de l'installation. Après l'installation, assurez-vous que la prise
reste accessible.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.
Respectez la charge maximale de 8 kg (reportez-vous au
chapitre « Tableau des programmes »).
N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis par des
produits chimiques industriels.
Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés
autour de l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches
avant ou après chaque utilisation.
19
•
•
•
•
•
•
•
N'introduisez que du linge propre dans le sèche-linge.
Il convient que les articles qui ont été salis par des substances
telles que l’huile de cuisson, l’acétone, l’alcool, l’essence, le
kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les
substances pour retirer la cire soient lavés dans de l’eau
chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant
d’être séchés dans le sèche-linge.
Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de
latex), les bonnets de bains, tissus imperméables, articles
renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller
rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être
séchés dans un sèche-linge.
Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être
utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un
incendie comme les briquets ou les allumettes.
AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin
du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le
linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans
un endroit où la température ambiante est
inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
• L'appareil doit être installé sur un sol plat,
stable, résistant à la chaleur et propre.
• Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil
et le sol.
• Déplacez toujours l'appareil en position
verticale.
• La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre le mur.
20
•
Une fois l'appareil installé à son emplacement
permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à
l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de
niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
•
•
Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la
fiche avec des mains mouillées.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
UTILISATION
•
Jetez l'appareil en vous conformant aux
exigences locales relatives à la mise au rebut
des Déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE).
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, de choc électrique,
d'incendie, de brûlures ou de
dommage matériel à l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est exclusivement destiné à une
utilisation domestique.
Ne séchez pas d'articles endommagés
(déchirés, effiloché) contenant un rembourrage
ou un garnissage.
Séchez uniquement les textiles adaptés au
séchage dans un sèche-linge. Suivez les
instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
Si vous avez lavé votre linge avec un produit
détachant, lancez un cycle de rinçage
supplémentaire avant de démarrer le sèchelinge.
N'utilisez pas l'eau de condensation/distillée
pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle
peut entraîner des problèmes de santé chez les
personnes et les animaux domestiques.
Ne montez pas sur la porte ouverte de l'appareil
et ne vous asseyez pas dessus.
N'introduisez pas de linge non essoré dans un
sèche-linge.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique et de l'arrivée d'eau.
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
Retirez le dispositif de verrouillage du hublot
pour empêcher les enfants et les animaux de
s'enfermer dans le tambour.
21
DÉMARRAGE FACILE
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
1 Bac d'eau de condensation
2 Panneau de commande
2
3 Hublot de l'appareil
4 Filtre principal
5 Couvercle inférieur avec fentes de circulation
d'air
3
AVERTISSEMENT! Ne placez
pas d'objet sur le couvercle
inférieur
4
10
5
6 Touches pour ouvrir le couvercle inférieur
7 Pied réglable
6
8 Volet du condenseur
9 Verrous de la porte du condenseur
9
8
7
10 Plaque de calibrage
Pour vous faciliter le chargement du
linge ou l'installation, le hublot est
réversible. (Reportez-vous à la notice
séparée.)
PANNEAU DE COMMANDE
9
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Touche Marche / Arrêt
4 Touche de sélection d'options
2 Touche de sélection de programme
5 Minuterie Touche
3 Touche de sélection de séchage
6 Départ/Pause Touche
22
7 Départ différé Touche
8 Indicateur
Appuyez sur les touches, dans la zone
portant le symbole ou le nom de
l'option. Ne portez pas de gants
lorsque vous utilisez le bandeau de
commande. Assurez-vous que le
bandeau de commande est toujours
propre et sec.
9 Voyants
Voyants
Voyants
Description
Minuterie
Sécurité enfants
Condenseur
Bac d'eau de condensation
Filtre
Durée du programme
-
Durée du séchage
-
Durée du départ différé
TABLEAU DES PROGRAMMES
Programmes
Charge (max.)1) /
Étiquette d'entretien des textiles
Type de charge
Le cycle peut être utilisé pour sécher du coton avec le degré de séchage « Coton - prêt à ranger », avec des économies d'énergie maximales.
8 kg /
Coton
Le cycle défini pour sécher tous types de cotons prêts à
être rangés (prêt à ranger).
8 kg /
Synthétiques
Degré de séchage :
Prêt à repasser
Mixtes
Cotons et textiles synthétiques. Programme basse température. Programme délicat avec de l'air chaud.
2)
Eco
Coton
Très Sec,
Prêt à Ranger,
3,5 kg /
3 kg /
23
Programmes
Charge (max.)1) /
Étiquette d'entretien des textiles
Type de charge
Facile à Repasser+
Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de
repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en
fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible
avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme
terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les
sur un cintre.
Couette
Couettes simples ou doubles et oreillers (garnissage en
plumes, duvet ou synthétique).
3 kg /
Rafraîchir
Pour rafraîchir des textiles qui étaient rangés.
1 kg
Minuterie
Avec ce programme, vous pouvez utiliser l'option Minuterie
et régler la durée du programme.
8 kg /
1 kg (ou 5 chemises) /
1) Poids maximal des articles secs.
2) Le programme
Coton Prêt à Ranger ECO est le « programme coton standard » selon la réglementation de la Commission UE n° 392/2012. Il est adapté pour le séchage de linge en coton humide normal.
Il s'agit du programme le plus économe en termes de consommation d'énergie pour sécher du linge en
coton humide.
OPTIONS
SÉCHAGE
Cette fonction permet d'adapter le degré de
séchage du linge. Quatre choix sont possibles :
•
Très Sec
•
Sec (pour le coton uniquement)
•
Prêt à Ranger
•
Prêt à repasser
ANTI-FROISSAGE 90'
Prolonge la phase anti-froissage de 60 minutes à la
fin du cycle de séchage. Cette fonction réduit les
plis. Le linge peut être retiré durant la phase antifroissage.
ANTI-FROISSAGE 60'
Prolonge de 30 minutes la phase anti-froissage
standard (30 minutes) à la fin du cycle de séchage.
Cette fonction évite le froissage du linge. Le linge
peut être retiré durant la phase anti-froissage.
24
DÉLICATS (DÉLICATS)
Cette option vous permet de régler un programme
de séchage délicat à basse température. Utilisez
cette option avec des textiles dont l'étiquette porte
le symbole
(par ex. acrylique, viscose).
MINUTERIE
Cette option est uniquement compatible avec le
programme Minuterie. Vous pouvez régler la durée
du programme, d'un minimum de 10 minutes à un
maximum de 2 heures. Le réglage de la durée doit
correspondre à la quantité de linge dans l'appareil.
Nous vous recommandons de régler
une durée plus courte pour les petites
quantités de linge ou pour un seul
article.
TABLEAU DES OPTIONS
Programmes
Eco
AntiAntiDélicats
froissage froissage
(Délicats)
90'
60'
Coton
■
Coton
■
Synthétiques
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Mixtes
■
Facile à Repasser+
■
■
■
Couette
■
Rafraîchir
■
■
Minuterie
■
■
■
RÉGLAGES DE BASE
A
B
C
D
E
F
G
A. Touche Marche / Arrêt
B. Touche de sélection de programme
C. Touche de sélection de séchage
D. Touche de sélection d'options
E. Minuterie Touche
F. Départ/Pause Touche
G. Départ différé Touche
FONCTION SÉCURITÉ ENFANTS
Cette option empêche les enfants de jouer avec
l'appareil pendant le déroulement d'un programme.
Le sélecteur de programme et les touches sont
verrouillés.
Seule la touche Marche/Arrêt est déverrouillée.
Activation de l'option Sécurité enfants :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches (C) et
(D) et maintenez-les enfoncées. Le voyant
Sécurité enfants s'allume.
Le voyant Sécurité enfants s'allume.
Vous pouvez désactiver l'option
Sécurité enfants pendant le
déroulement d'un programme.
Appuyez sur les mêmes touches et
maintenez-les enfoncées jusqu'à ce
que le voyant de la sécurité enfants
s'éteigne.
ALARME ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE
Pour activer ou désactiver les signaux sonores,
appuyez simultanément sur les touches (B) et (C)
et maintenez-les enfoncées pendant environ
2 secondes.
25
RÉGLAGE DU DEGRÉ D'HUMIDITÉ
RÉSIDUELLE DANS LE LINGE
Pour modifier le degré d'humidité résiduelle dans le
linge par défaut :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches (B) et
(D) et maintenez-les enfoncées.
L'un de ces voyants s'allume :
•
•
linge plus sec
•
linge sec standard
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (F)
jusqu'à ce que le voyant du niveau correct
s'allume.
5. Pour confirmer le réglage, appuyez
simultanément sur les touches (B) et (D) et
maintenez-les enfoncées pendant environ
2 secondes.
linge séché au maximum
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant la première utilisation de l'appareil :
• Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un
chiffon humide.
•
Lancez un programme d'une heure avec du
linge humide.
UTILISATION QUOTIDIENNE
DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME SANS
DÉPART DIFFÉRÉ
1. Préparez le linge et chargez l'appareil.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de
départ différé jusqu'à ce que l'écran indique la
durée de départ différé souhaitée.
ATTENTION! Assurez-vous que
le hublot est fermé et que le linge
n'est pas coincé entre le hublot de
l'appareil et le joint en caoutchouc.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
3. Réglez le programme et les options adaptés au
type de charge.
L'affichage indique la durée du programme.
Vous pouvez différer le départ
d'un programme d'un minimum de
60 minutes à un maximum de
20 heures.
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
Le décompte du départ différé s'affiche.
Lorsque le décompte est terminé, le programme
démarre.
Lorsque le programme Coton est
sélectionné, le temps de séchage
affiché s'applique à une charge de
5 kg dans des conditions normales.
Les véritables temps de séchage
dépendent du type de charge
(quantité et composition), de la
température ambiante et du taux
d'humidité dans votre linge après la
phase d'essorage.
4. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
Le programme démarre.
DÉMARRAGE DU PROGRAMME AVEC
DÉPART DIFFÉRÉ
1. Réglez le programme et les options adaptés au
type de charge.
26
CHANGEMENT DE PROGRAMME
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
éteindre l'appareil
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
3. Sélectionnez le programme.
À LA FIN DU PROGRAMME
Lorsque le programme est terminé :
• Un signal sonore intermittent retentit.
•
•
Le voyant
clignote.
Les voyants
Bac plein et
Condenseur
s'allument.
• Le voyant Départ/Pause est allumé.
L'appareil continue à effectuer la phase antifroissage pendant environ 30 minutes.
La phase anti-froissage évite les plis du linge.
Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase
anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous
vous recommandons de ne retirer le linge que
lorsque la phase est terminée ou presque.
Lorsque la phase anti-froissage est terminée :
•
Le voyant
•
Les voyants
Bac plein et
Condenseur
s'allument.
Le voyant Départ/Pause s'éteint.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
éteindre l'appareil.
Ouvrez le hublot de l'appareil.
Sortez le linge.
Fermez le hublot de l'appareil.
•
1.
2.
3.
4.
Pensez toujours à nettoyer le
filtre et à vider le bac d'eau de
condensation lorsqu'un
programme est terminé.
est allumé mais ne clignote pas.
FONCTION DE VEILLE
Pour réduire la consommation d'énergie, cette
fonction éteint automatiquement l'appareil :
• Au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun
programme.
• Au bout de 5 minutes après la fin du programme
de lavage.
CONSEILS
PRÉPARATION DU LINGE
• Fermez le fermetures à glissière.
• Fermez les boutons des housses de couette.
• Ne laissez pas de cordons ni de rubans
dénoués pour le séchage (par exemple des
cordons de tablier). Nouez-les avant de
démarrer le programme.
• Videz les poches.
• Retournez les articles ayant un revêtement
intérieur en coton. Le revêtement en coton doit
être tourné vers l'extérieur.
• Sélectionnez toujours le programme le plus
adapté au type de linge.
• Ne mélangez pas les couleurs foncées et les
couleurs claires.
Étiquette d'entretien du textile
•
Utilisez un programme adapté pour le coton, le
jersey et la bonneterie pour éviter qu'ils ne
rétrécissent.
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée
dans le chapitre des programmes ou sur
l'affichage.
Séchez uniquement du linge adapté au sèchelinge. Reportez-vous aux étiquettes des
vêtements.
Ne séchez pas les grands articles et les petits
articles ensemble. Les petits articles peuvent se
coincer dans les grands et ne pas sécher
correctement.
•
•
•
Description
Linge adapté au sèche-linge.
Linge adapté au sèche-linge à haute température.
Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.
Linge non adapté au sèche-linge.
27
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE DU FILTRE
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
VIDANGE DU BAC D'EAU DE CONDENSATION
1
2
3
4
3
4
Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau
de condensation comme eau distillée
(par exemple pour les fers à vapeur).
Avant d'utiliser l'eau, éliminez les
résidus avec un filtre.
NETTOYAGE DU CONDENSEUR
1
2
1
1
2
1
1
28
2
5
6
7
8
2
2
NETTOYAGE DU TAMBOUR
AVERTISSEMENT! Débranchez
l'appareil avant de le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux doux standard pour
nettoyer la surface interne du tambour et ses
aubes. Séchez les surfaces nettoyées avec un
chiffon doux.
ATTENTION! N'utilisez pas de
matières abrasives ou de laine d'acier
pour nettoyer le tambour.
1
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez
les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
ATTENTION! Ne nettoyez pas
l'appareil à l'aide de produits de
nettoyage pour meubles ou autres
pouvant entraîner une corrosion.
NETTOYAGE DES FENTES DE CIRCULATION
D'AIR
Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des
fentes de circulation d'air.
NETTOYAGE DU BANDEAU DE COMMANDE
ET DE L'ENVELOPPE
Utilisez un détergent savonneux neutre standard
pour nettoyer le bandeau de commande et le
boîtier.
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Problème
L'appareil ne s'allume pas.
Solution possible
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
Le programme ne se lance pas.
Appuyez sur Départ/Pause.
Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Le hublot de l'appareil ne ferme pas.
Vérifiez que le filtre est correctement installé.
Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre
le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.
Vérifiez que le bac d'eau de condensation est vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour
relancer le programme.
Le cycle de séchage est trop long ou le résultat
de séchage n'est pas satisfaisant.1)
Assurez-vous que le poids du linge est adapté à
la durée du programme.
29
Problème
Solution possible
Assurez-vous que le filtre est propre.
Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle
fois le linge dans le lave-linge.
Assurez-vous que la température ambiante de la
pièce est supérieure à +5 °C et inférieure à
+35 °C. La plage de températures optimales est
comprise entre 19 °C et 24 °C.
Réglez le programme Minuterie ou Très Sec.2)
L'affichage indique Err.
Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.
Assurez-vous que les options sont compatibles
avec le programme.
L'affichage indique (par exemple E51).
Éteignez puis rallumez l'appareil. Démarrez un
nouveau programme. Si le problème se produit à
nouveau, contactez le service après-vente.
1) Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures
2) Il est possible que certaines parties des gros articles à sécher restent humides (par ex. les draps).
Si les résultats de séchage ne sont pas
satisfaisants
• Le programme réglé n'était pas adapté.
• Le filtre est obstrué.
• Le condenseur est obstrué.
• Vous avez introduit trop de linge dans l'appareil.
• Le tambour est sale.
• Mauvais réglage du capteur de conductivité
(reportez-vous au chapitre « Réglages - Réglage
•
•
du degré d'humidité résiduelle dans le linge »
pour connaître le réglage optimal.
Les fentes de circulation d'air sont obstruées.
La température ambiante de la pièce est trop
basse ou trop élevée (la plage de températures
optimales se situe entre 19 °C et 24 °C)
DONNÉES TECHNIQUES
30
Hauteur x Largeur x Profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum 665 mm)
Profondeur max. avec hublot ouvert
1090 mm
Largeur max. avec hublot ouvert
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour
118 l
Charge maximale
8 kg
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Niveau de puissance sonore
66 dB
Fusible nécessaire
16 A
Puissance totale
2800 W
Classe d'efficacité énergétique
B
Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge complète. 1)
4,81 kWh
Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge partielle. 2)
2,52 kWh
Consommation énergétique annuelle3)
560,50 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »4)
0,05 W
Puissance absorbée en mode éteint 4)
0,05 W
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante permise
+ 5 °C à + 35 °C
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement
basse tension ne dispose d'aucune protection
contre l'humidité
IPX4
1) Conformément à la norme EN 61121. 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
2) Conformément à la norme EN 61121. 4 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
3) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU)
No 392/2012).
4) Conformément à la norme EN 61121.
Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 392/2012
de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.
DONNÉES DE CONSOMMATION
Programme
ConsommaVitesse d'essorage / humidité rési- Temps de sécha- tion énergéti1)
duelle
ge
que2)
Coton Eco 8 kg
Prêt à Ranger
Prêt à repasser
1400 tr/min / 50%
120 min.
4,10 kWh
1000 tr/min / 60%
139 min.
4,81 kWh
1400 tr/min / 50%
93 min.
3,11 kWh
1000 tr/min / 60%
110 min.
3,81 kWh
69 min.
2,18 kWh
Coton Eco 4 kg
Prêt à Ranger
1400 tr/min / 50%
31
ConsommaVitesse d'essorage / humidité rési- Temps de sécha- tion énergétiduelle
ge 1)
que2)
Programme
1000 tr/min / 60%
79 min.
2,52 kWh
1200 tr/min / 40%
52 min.
1,56 kWh
800 tr/min / 50%
68 min.
1,88 kWh
Synthétiques 3,5 kg
Prêt à Ranger
1) Pour les charges partielles, la durée du cycle est plus courte et l'appareil utilise moins d'énergie.
2) Si la température ambiante n'est pas adaptée et/ou si le linge est mal essoré, la durée du cycle peutêtre prolongée et la consommation d'énergie peut augmenter.
FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT EN RÉFÉRENCE À LA
RÉGLEMENTATION DE L'UE 1369/2017
Fiche d'informations du produit
32
Marque
ZANUSSI
Modèle
ZP8242DC,
PNC916098589
Capacité nominale en kg
8
sèche-linge domestique à tambour est à évacuation d’air ou à condensation
Condenseur
Classe d'efficacité énergétique
B
Consommation d’énergie en kWh par an, sur la base de 160 cycles de
séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demicharge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d’énergie par cycle dépend des conditions d’utilisation
de l’appareil.
560,50
sèche-linge domestique à tambour automatique ou sèche-linge domestique à tambour non automatique
Automatique
consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine
charge in kWh
4,81
consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge in kWh
2,52
consommation d’énergie pondérée en mode arrêt en W
0,05
consommation d’électricité en mode laissé sur marche en W
0,05
durée du mode laissé sur marche en minutes
10
le «programme coton standard» à pleine charge et à demi-charge est le
cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et qu’il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le
coton.
durée pondérée du programme pour le "programme coton standard à
pleine charge et à demi-charge" en minutes
105
durée pondérée du programme pour le "programme coton standard à
pleine charge" en minutes
139
durée du programme pour le "programme coton standard à demi-charge"
en minutes
79
Classe de taux de condensation sur une échelle allant de G (appareils
les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)
B
taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine
charge en pourcentage
81
taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge en pourcentage
81
le taux de condensation pondéré du"programme coton standard à pleine
charge et à demi-charge"
81
niveau de puissance acoustique in dB
66
Appareil intégrable O/N
Non
Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 392/2012
de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
33
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor
Montage und Inbetriebnahme dieses Geräts. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und
zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer
dauerhaften Behinderung.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren
Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät
ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern fern.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine
aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des Bausatzes
Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz Wasch-Trocken
Säule, der bei Ihrem autorisierten Lieferanten erhältlich ist, kann
nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte
verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der
Montage (siehe Montageanleitung).
Das Gerät kann freistehend oder unter einer
Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden
Abmessungen montiert werden (siehe Montageanleitung).
Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer
Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der
gegenüberliegenden Seite aufgestellt werden, wenn dadurch
eine vollständige Öffnung der Gerätetür verhindert wird.
Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von einem
Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert werden.
WARNUNG: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an
einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem
Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage
in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage des Geräts zugänglich ist.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch
elektrischen Strom zu vermeiden.
Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge von 8
kg (siehe Kapitel „Programmübersicht“).
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon mit
industriellen Chemikalien verschmutzt sind.
Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten Flusen
und/oder Verpackungsrückstände weg.
35
•
•
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Sieb. Reinigen Sie das
Flusensieb vor oder nach jedem Gebrauch.
Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im
Trockner.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit
Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und
Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem
Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und
zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben,
imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke,
Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen in dem
Gerät nicht getrocknet werden.
Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend
den Herstelleranweisungen benutzt werden.
Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Wäsche, die eine
Entzündungsquelle darstellen könnten, z. B. Feuerzeuge oder
Streichhölzer.
WARNUNG: Wenn Sie den Wäschetrockner vor dem Ende
des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie sofort die
gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur Wärmeableitung
aus.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
INSTALLATION
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Das Gerät darf nicht an einem Ort aufgestellt
oder verwendet werden, an dem die Temperatur
unter 5 °C absinken oder auf über 35°C steigen
kann.
36
•
•
•
•
•
Der Bodenbereich, auf dem das Gerät
aufgestellt wird, muss eben, stabil,
hitzebeständig und sauber sein.
Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen dem
Gerät und dem Boden zirkulieren kann.
Das Gerät muss stets in aufrechter Lage
transportiert werden.
Die Geräterückseite muss gegen eine Wand
zeigen.
Überprüfen Sie den waagrechten Stand des
Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an
seinen endgültigen Platz gestellt wird. Richten
Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen
entsprechend aus.
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker
nicht mit nassen Händen an.
Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
•
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von
der Wasserversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in der Trommel
einschließen.
Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen
Vorschriften zur Rücknahme und Entsorgung
von Elektroaltgeräten (WEEE).
VERWENDUNG
WARNUNG! Verletzungs-,
Stromschlag-, Brand-,
Verbrennungsgefahr sowie Risiko von
Schäden am Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung
im Haushalt bestimmt.
Trocknen Sie keine beschädigten (zerrissenen/
ausgefransten) Wäschestücke mit
Wattierungen oder Füllungen im Gerät.
Trocknen Sie nur Textilien, die im
Wäschetrockner getrocknet werden dürfen.
Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem
Textiletikett.
Für Wäsche, die mit einem Fleckenentferner
behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein
zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden.
Das Kondensat/destillierte Wasser darf nicht
getrunken oder für das Zubereiten von Speisen
verwendet werden. Dies kann bei Mensch und
Tier gesundheitliche Schäden hervorrufen.
Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die
geöffnete Gerätetür.
Trocknen Sie keine tropfnassen Wäschestücke
im Wäschetrockner.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray
oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
37
EINFACHES STARTEN
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
1 Behälter
2 Bedienfeld
2
3 Gerätetür
4 Hauptfilter
5 Untere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen
WARNUNG! Bedecken Sie die
untere Abdeckung nicht mit einem
Gegenstand
3
4
10
6 Tasten zum Öffnen der unteren Abdeckung
7 Schraubfüße
9
5
8
8 Wärmetauschertür
9 Arretierungen der Wärmetauschertür
6
7
10 Typenschild
Für eine einfachere Beladung und
Montage lässt sich der Türanschlag
wechseln. (Siehe separates Merkblatt.)
BEDIENFELD
9
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Taste Ein/Aus
5 Tijd (Zeit) -Touchpad
2 Touchpad Programmauswahl
6 Start/Pauze (Start/Pause) -Touchpad
3 Touchpad Trockengradauswahl
7 Startuitstel (Zeitvorwahl) -Touchpad
8 Display
4 Touchpad Optionsauswahl
38
9 Kontrolllampen
Drücken Sie mit dem Finger auf den
Sensortasten-Bereich, in dem das
entsprechende Symbol oder der Name
der gewünschten Option angezeigt
wird. Tragen Sie beim Bedienen des
Bedienfelds keine Handschuhe.
Achten Sie darauf, dass das
Bedienfeld immer sauber und trocken
ist.
Kontrolllampen
Kontrolllampen
Beschreibung
Zeitwahl
Kindersicherung
Kondensator
Behälter
Sieb
Programmdauer
-
Dauer des zeitgesteuerten Trocknens
-
Dauer der Zeitvorwahl
PROGRAMMÜBERSICHT
Programme
Beladung (max.)1)/
Pflegesymbol
Beladung
2) Katoen
(Koch-/Buntwäsche) Eco
Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche mit dem
Trockengrad „Baumwolle Schranktrocken" bei maximaler
Energieeinsparung.
8 kg/
Katoen (Koch-/
Buntwäsche)
Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche, die nach
dem Trockengang in den Schrank gelegt werden kann
(Schranktrocken).
8 kg/
Trockengrad:
3,5 kg/
Synthetica
(Pflegeleicht)
Extra Droog (Extra Trocken),
roog (Schranktrocken),
Kastd-
Strijkdroog (Bügeltrocken)
39
Programme
Beladung
Beladung (max.)1)/
Pflegesymbol
Mix
Koch-/Buntwäsche und pflegeleichte Wäsche. Programm
mit niedriger Temperatur. Schonprogramm mit warmer Luft.
Strijkvrij+
(Leichtbügeln
+)
Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück
leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die
Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus
dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
Dekbed (Daunen)
Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit
Federn-, Daunen- oder synthetischer Füllung).
3 kg/
Opfrissen (Auffrischen)
Auffrischen von Textilien nach längerer Lagerung.
1 kg
Tijd (Zeitgesteuertes
Trocknen)
Bei diesem Programm können Sie die Option Tijd (Zeit) verwenden, und die Programmdauer einstellen.
8 kg/
3 kg/
1 kg (oder 5
Hemden)/
1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.
2) Das Programm
Katoen (Koch-/Buntwäsche) Kastdroog (Schranktrocken) ECO ist gemäß der
Verordnung der Kommission EU Nr. 392/2012 das „Standard-Baumwollprogramm“. Es eignet sich zum
Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien und ist in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen
von nasser Baumwollwäsche am effizientesten.
OPTIONEN
DROOGTEGRAAD (TROCKENGRAD)
Mit dieser Funktion kann die Wäsche stärker
getrocknet werden. Es stehen 4 Optionen zur
Verfügung:
•
•
Extra Droog (Extra Trocken)
Sterkdroog (Starktrocken) (nur für
Baumwolle)
•
Kastdroog (Schranktrocken)
•
Strijkdroog (Bügeltrocken)
ANTI-KREUK 90' (KNITTERSCHUTZ 90')
Verlängert die Knitterschutzphase um 60 Minuten
am Ende des Trockenprogramms. Diese Funktion
verringert die Faltenbildung. Während der
Knitterschutzphase kann die Wäsche entnommen
werden.
ANTI-KREUK 60' (KNITTERSCHUTZ 60')
Verlängert die standardmäßige Knitterschutzphase
(30 Minuten) am Ende des Trockenprogramms um
40
30 Minuten. Diese Funktion schützt die Textilien vor
Knitterfalten. Während der Knitterschutzphase kann
die Wäsche aus dem Gerät entnommen werden.
LAGE TEMP. (FEINWÄSCHE)
Mit dieser Option können Sie ein schonendes
Trockenprogramm mit einer niedrigeren Temperatur
auswählen. Verwenden Sie diese Option für
Wäsche mit dem Pflegekennzeichen
Textilien aus Acryl, Viskose).
(z.B.
TIJD (ZEIT)
Diese Option kann ausschließlich für das Tijd
(Zeitgesteuertes Trocknen) Programm verwendet
werden. Sie können eine beliebige Programmdauer
von mindestens 10 Minuten bis höchstens 2
Stunden einstellen. Die Dauer sollte entsprechend
der zu trocknenden Wäschemenge eingestellt
werden.
Wir empfehlen für kleine
Wäschemengen oder ein einzelnes
Wäschestück eine kurze Dauer
einzustellen.
TABELLE DER OPTIONEN
AntiAntiLage
kreuk 90' kreuk 60'
temp.
(Knitter- (Knitter(Feinwäschutz schutz
sche)
90')
60')
Programme
Katoen
(Koch-/Buntwäsche) Eco
■
Katoen (Koch-/
Buntwäsche)
■
Synthetica
(Pflegeleicht)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Mix
■
Strijkvrij+
(Leichtbügeln
+)
■
Dekbed (Daunen)
■
■
■
Opfrissen (Auffrischen)
■
■
Tijd (Zeitgesteuertes
Trocknen)
■
■
■
EINSTELLUNGEN
B. Touchpad Programmauswahl
C. Touchpad Trockengradauswahl
D. Touchpad Optionsauswahl
E. Tijd (Zeit) -Touchpad
F. Start/Pauze (Start/Pause) -Touchpad
A
B
C
D
E
F
G
G. Startuitstel (Zeitvorwahl) -Touchpad
A. Taste Ein/Aus
41
FUNKTION „KINDERSICHERUNG“
Durch Wählen dieser Funktion wird das Gerät
gegen ein versehentliches Bedienen bei laufendem
Betrieb gesichert, zum Beispiel wenn Kinder mit
dem Gerät spielen. Der Programmwahlschalter und
alle Touchpads sind verriegelt.
Nur die Taste „Ein/Aus“ bleibt aktiv.
Einschalten der Kindersicherung:
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät
einzuschalten.
2. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
3. Halten Sie die Touchpads (C) und (D)
gleichzeitig gedrückt. Die Anzeige
Kindersicherung leuchtet.
Die Anzeige Kindersicherung leuchtet.
Die Funktion Kindersicherung kann
während des laufenden
Programmbetriebs ausgeschaltet
werden. Halten Sie dieselben
Touchpads wie zum Einschalten der
Option gleichzeitig gedrückt, bis die
Anzeige der Funktion Kindersicherung
erlischt.
EINSTELLEN DES RESTFEUCHTEGRADS DER
WÄSCHE
Ändern des werkseitig eingestellten
Restfeuchtegrads:
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät
einzuschalten.
2. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
3. Halten Sie die Tasten (B) und (D) gleichzeitig
gedrückt.
Eine der folgenden Kontrolllampen wird
aufleuchten:
•
höchster Trocknungsgrad
•
stärkerer Trocknungsgrad
•
voreingestellter Trocknungsgrad
4. Drücken Sie die Taste (F) wiederholt, bis die
Kontrolllampe des gewünschten Grads
leuchtet.
5. Zur Bestätigung der Einstellung halten Sie die
Tasten (B) und (D) ca. 2 Sekunden lang
gleichzeitig gedrückt.
SUMMER EIN/AUS
Zum Ein- und Ausschalten der akustischen Signale
halten Sie die Sensortasten (B) und (C) ca. 2
Sekunden gleichzeitig gedrückt.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Vor der ersten Inbetriebnahme:
• Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners
mit einem feuchten Tuch.
•
Starten Sie ein 1-Std.-Programm mit feuchter
Wäsche.
TÄGLICHER GEBRAUCH
STARTEN EINES PROGRAMMS OHNE
ZEITVORWAHL
1. Bereiten Sie die Wäsche vor und füllen Sie sie
in das Gerät.
VORSICHT! Achten Sie beim
Schließen der Tür darauf, dass die
Wäsche nicht zwischen der Tür
und der Gummidichtung
eingeklemmt ist.
2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät
einzuschalten.
3. Stellen Sie je nach Beladung das passende
Programm und die entsprechenden Optionen
ein.
42
Im Display wird die Programmdauer angezeigt.
Die Trockenzeit, die im Display bei
Wahl des Baumwollprogramms
angezeigt wird, gilt für eine Beladung
von 5 kg und Standardbedingungen.
Die tatsächliche Trockenzeit hängt von
der Art der Beladung (Menge und
Zusammensetzung), der
Raumtemperatur und der Feuchtigkeit
der Wäsche nach der Schleuderphase
ab.
4. Drücken Sie die Sensortaste Start/Pauze
(Start/Pause).
Das Programm wird gestartet.
STARTEN DES PROGRAMMS MIT
ZEITVORWAHL
1. Stellen Sie je nach Beladung das passende
Programm und die entsprechenden Optionen
ein.
2. Berühren Sie die Taste Zeitvorwahl wiederholt,
bis die gewünschte Startzeitvorwahl im Display
angezeigt wird.
Der Programmstart kann um
mindestens 60 Minuten bis
höchstens 20 Stunden verzögert
werden.
3. Berühren Sie das Touchpad Start/Pauze (Start/
Pause).
Die ablaufende Zeit wird im Display angezeigt.
Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das Programm
gestartet.
ÄNDERN EINES PROGRAMMS
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät
auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät
einzuschalten.
3. Wählen Sie das Programm.
AM PROGRAMMENDE
Am Ende eines Programms passiert Folgendes:
• Es ertönt ein unterbrochener Signalton.
blinkt.
•
Die Kontrolllampe
•
Die Kontrolllampen
•
Condenseur (Wärmetauscher) leuchten auf.
Die Kontrolllampe Start/Pauze (Start/Pause)
leuchtet.
Bac plein (Behälter) und
Der Gerätebetrieb wird ca. weitere 30 Minuten in
der Knitterschutzphase fortgeführt.
Dadurch werden Wäschefalten beseitigt.
Sie haben die Möglichkeit, die Wäsche vor dem
Ablauf der Knitterschutzphase aus dem Gerät zu
nehmen. Für optimales Endergebnis empfehlen wir
jedoch, die Knitterschutzphase möglichst
vollständig durchzuführen.
Am Ende der Knitterschutzphase passiert
Folgendes:
•
Die Kontrolllampe
nicht.
•
Die Kontrolllampen
•
1.
2.
3.
4.
leuchtet, blinkt jedoch
Bac plein (Behälter) und
Condenseur (Wärmetauscher) leuchten auf.
Die Kontrolllampe Start/Pauze (Start/Pause)
erlischt.
Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät
auszuschalten.
Öffnen Sie die Gerätetür.
Entnehmen Sie die Wäsche.
Schließen Sie die Gerätetür.
Reinigen Sie stets nach
Programmende das Sieb und
leeren Sie den Wasserbehälter.
STANDBY-FUNKTION
Um den Energieverbrauch zu senken, wird das
Gerät über diese Funktion in folgenden Fällen
automatisch ausgeschaltet:
• Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem
Einschalten des Geräts kein Programm
gestartet wird.
• 5 Minuten nach Programmende.
TIPPS UND HINWEISE
VORBEREITEN DER WÄSCHE
• Schließen Sie die Reißverschlüsse.
• Schließen Sie Bettbezüge.
• Trocknen Sie keine Krawatten oder lose Bänder
(z.B. von Schürzen). Binden Sie sie zusammen,
bevor Sie ein Programm starten.
• Entfernen Sie alle Gegenstände aus den
Taschen.
• Drehen Sie Kleidungsstücke mit einem
Innenfutter aus Baumwolle auf links. Das
Baumwollfutter muss nach außen zeigen.
• Stellen Sie ein Programm ein, dass sich für die
Wäscheart eignet.
• Mischen Sie nicht helle mit dunklen Textilien.
• Achten Sie auf die Auswahl von geeigneten
Programmen für Baumwolle, Trikotwäsche und
•
•
•
Strickwaren, um das Einlaufen der Wäsche zu
verringern.
Überschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge, die im Kapitel
Programmübersicht oder auf dem Display
angegeben ist.
Trocknen Sie nur Textilien, die für
Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie
das Pflegeetikett der Textilien.
Trocknen Sie nicht große und kleine
Wäschestücke zusammen. Kleine
Wäschestücke können sich in den großen
verfangen und werden nicht getrocknet.
43
Pflegeetikett
Beschreibung
Die Wäsche ist trocknergeeignet.
Die Wäsche kann bei höheren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche darf nur bei niedrigeren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche ist nicht trocknergeeignet.
REINIGUNG UND PFLEGE
REINIGEN DES SIEBS
1
2
3
4
2
1
5
6
7
1
2
LEEREN DES WASSERBEHÄLTERS
1
2
Das Wasser aus dem Wasserbehälter
kann als destilliertes Wasser (z. B.
zum Dampfbügeln) verwendet werden.
Bevor Sie das Wasser
weiterverwenden, sollten Sie es filtern,
um Schmutzrückstände zu entfernen.
44
3
4
REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS
1
2
3
4
1
1
2
1
1
5
6
2
7
8
2
2
REINIGEN DER TROMMEL
WARNUNG! Trennen Sie das Gerät
vor der Reinigung von der
Stromversorgung.
Verwenden Sie zur Reinigung der
Trommelinnenfläche und der Abweiser einen
handelsüblichen neutralen Reiniger. Trocknen Sie
die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.
VORSICHT! Verwenden Sie zur
Reinigung der Trommel keine
Scheuermittel oder
Metallschwämmchen.
1
Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem
weichen Tuch.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
Möbelreiniger oder Reinigungsmittel,
die eine Korrosion des Geräts
verursachen können.
REINIGEN DER LÜFTUNGSSCHLITZE
Beseitigen Sie Flusen aus dem Lüftungsgitter mit
einem Staubsauer.
REINIGEN DES BEDIENFELDS UND
GEHÄUSES
Verwenden Sie zur Reinigung des Bedienfelds und
Gehäuses einen handelsüblichen neutralen
Reiniger.
FEHLERSUCHE
Störung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Mögliche Abhilfe
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in
die Netzsteckdose eingesteckt ist.
Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Das Programm startet nicht.
Drücken Sie Start/Pauze (Start/Pause).
45
Störung
Mögliche Abhilfe
Achten Sie darauf, dass die Gerätetür geschlossen ist.
Die Gerätetür schließt nicht.
Vergewissern Sie sich, dass das Sieb ordnungsgemäß eingesetzt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht zwischen der Gerätetür und der Gummidichtung
eingeklemmt ist.
Das Gerät bleibt während des Betriebs stehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter
leer ist. Drücken Sie Start/Pauze (Start/Pause),
um das Programm erneut zu starten.
Die Programmdauer ist zu lang oder die Trockenergebnisse sind nicht zufriedenstellend.1)
Vergewissern Sie sich, dass das Wäschegewicht mit der Programmdauer übereinstimmt.
Vergewissern Sie sich, dass das Sieb sauber ist.
Die Wäsche ist zu feucht. Schleudern Sie die
Wäsche noch einmal in der Waschmaschine.
Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur höher als +5 °C aber niedriger als +35 °C ist. Die
optimale Raumtemperatur liegt zwischen 19 °C
und 24 °C.
Wählen Sie das Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen)
oder das Extra Droog (Extra Trocken) Programm.2)
Im Display wird Err angezeigt.
Wenn Sie ein neues Programm einstellen möchten, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Zusatzoptionen für das eingestellte Programm geeignet sind.
Im Display erscheint (z. B. E51).
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Starten Sie ein neues Programm. Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
1) Nach spätestens 5 Stunden wird das Programm automatisch beendet.
2) Beim Trocknen großer Wäschestücke (z.B. Bettlaken) können einige Bereiche feucht bleiben.
Nicht zufriedenstellende
Trocknungsergebnisse
• Sie haben ein falsches Programm gewählt.
• Das Sieb ist verstopft.
• Der Kondensator ist verstopft.
• Das Gerät war überladen.
• Die Trommel ist schmutzig.
• Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig
eingestellt (Siehe Kapitel „Einstellungen -
46
•
•
Einstellen des Restfeuchtegrads der
Wäsche“ für eine bessere Einstellung).
Die Lüftungsschlitze sind verstopft.
Die Raumtemperatur ist zu niedrig oder zu hoch
(die optimale Raumtemperatur liegt zwischen 19
°C und 24 °C).
TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 600 mm (max. 665 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür
1090 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür
950 mm
Einstellbare Höhe
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelvolumen
118 l
Maximale Beladungsmenge
8 kg
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Schallleistungspegel
66 dB
Benötigte Sicherung
16 A
Gesamtleistungsaufnahme
2800 W
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei voller Beladung. 1)
4,81 kWh
Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei Teilbeladung. 2)
2,52 kWh
Jährlicher Energieverbrauch3)
560,50 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 4)
0,05 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 4)
0,05 W
Einsatzgebiet
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen
Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer
an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.
IPX4
1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 8 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/
min.
2) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 4 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/
min.
3) Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem StandardBaumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und beim Verbrauch der energiesparenden
Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das Gerät
verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
4) Gemäß EN 61121.
Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012 der Kommission
zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.
47
VERBRAUCHSWERTE
Programm
U/min/Restfeuchte
Trockenzeit1)
Energieverbrauch2)
Katoen (Koch-/Buntwäsche) Eco 8 kg
Kastdroog (Schranktrocken)
Strijkdroog (Bügeltrocken)
1400 U/min/ 50%
120 Min.
4,10 kWh
1000 U/min/ 60%
139 Min.
4,81 kWh
1400 U/min/ 50%
93 Min.
3,11 kWh
1000 U/min/ 60%
110 Min.
3,81 kWh
Katoen (Koch-/Buntwäsche) Eco 4 kg
Kastdroog (Schranktrocken)
1400 U/min/ 50%
69 Min.
2,18 kWh
1000 U/min/ 60%
79 Min.
2,52 kWh
1200 U/min/ 40%
52 Min.
1,56 kWh
800 U/min/ 50%
68 Min.
1,88 kWh
Synthetica (Pflegeleicht) 3,5 kg
Kastdroog (Schranktrocken)
1) Bei Teilbeladung ist die Zykluszeit kürzer und das Gerät verbraucht weniger Energie.
2) Unsachgemäße Umgebungstemperatur und/oder schlecht geschleuderte Wäsche können die Zykluszeit verlängern und den Energieverbrauch erhöhen.
PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1369/2017
Produktdatenblatt
48
Warenzeichen
ZANUSSI
Modellkennung
ZP8242DC,
PNC916098589
Nennkapazität in kg
8
Abluft- oder Kondenswäschetrockner
Condensator (Wärmetauscher)
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch in kW/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und
Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von
der Art der Nutzung des Geräts ab.
560,50
Automatisk tørretumbler eller ikke-automatisk tørretumbler
Automatisch
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger
Befüllung in kWh
4,81
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung in
kWh
2,52
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
0,05
Leistungsaufnahme in W im nichtausgeschalteten Zustand
0,05
Dauer des unausgeschalteten Zustands in Minuten
10
Das „Standard-Baumwollprogramm“ ist bei vollständiger Befüllung und
Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen; dieses Programm
ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung in Minuten
105
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger
Befüllung in Minuten
139
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung in
Minuten
79
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz)
bis A (höchste Effizienz)
B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung als Prozentsatz
81
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung als Prozentsatz
81
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm
bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung
81
Schallleistungspegel in dB
66
Einbaugerät J/N
Nein
Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012 der Kommission
zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
49
*
50
51
136959070-A-422018
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Download PDF

advertising