Aeg-Electrolux 75554G-M Handleiding

Aeg-Electrolux 75554G-M Handleiding
75554G-M
Gebruiksaanwijzing
NL
Gaskookplaat
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een goede
keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige
technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak.
En onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en
onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Dan
zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt
nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het
apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
) Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
3
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen .......................................................................................................... 4
Aanwijzingen voor de gebruiker ..................................................................................................... 6
Onderhoud ............................................................................................................................................... 9
Garantie/serviceafdeling ................................................................................................................... 18
Service en originele onderdelen .................................................................................................... 22
Europese garantie................................................................................................................................ 22
Voor de installateur
Technische gegevens .......................................................................................................................... 11
Aanwijzingen voor de installateur ................................................................................................ 11
Gasaansluiting ...................................................................................................................................... 13
Ombouw naar vloeibaar gas ........................................................................................................... 14
Inbouw ..................................................................................................................................................... 15
Inbouw en montage ........................................................................................................................... 16
Inbouwmogelijkheden ....................................................................................................................... 17
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
4
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid.
U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/
of in gebruik neemt.
Installatie
Tijdens het gebruik
• Het installeren en aansluiten van het
apparaat dient door een erkend
installateur te geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste type
gas, zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting van de kookplaat.
• Dit toestel is niet aangesloten op een
afvoerkanaal voor verbrandingsgassen.
Het moet geplaatst en aangesloten
worden in overeenstemming met de
geldende voorschriften. Bijzondere
aandacht moet worden gegeven aan die
punten die betrekking hebben op de
ventilatie.
• Door het gebruik van een kooktoestel op
gas wordt et warmte en vochtigheid
geproduceerd in het lokaal waar het
toestel is opgesteld. Waak erover dat de
keuken goed verlucht wordt waarbij u de
natuurlijke verluchting openlaat of een
mechanische voorziening aanbrengt
(mechanische dampkap).
• Een langduring en intensief gebruik van
het toestel kan een bijkomende
verluchting vereisen, bijv. door het
openen van een raam, of een efficiëntere
verluchting, bijv. door het vermogen van
de mechanische ventilatie te verhogen,
als deze aanwezing is.
• Controleer het apparaat na het
uitpakken
op
beschadigingen.
Controleer ook het aansluitsnoer op
beschadigingen. Neem in geval van
beschadiging contact op met uw
leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid
ten aanzien van schade of letsel af,
indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in acht
genomen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik
door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen
of als speelgoed te laten gebruiken.
• Dit apparat is bedoeld en gemaakt voor
het bereiden van voedsel in het
huishouden; gebruik het nergens anders
voor.
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of eigenschappen
daarvan te veranderen.
• Om hygiënische en veiligheidsredenen
moet het apparaat altijd schoon worden
gehouden. Vet- en/of voedselresten
kunnen brand veroorzaken.
• Controleer
altijd
of
de
bedieningsknoppen in de “UIT” stand
staan, als de kookplaat niet meer wordt
gebruikt.
• Mocht er in de buurt van de kookplaat
een stopcontact zijn, waarop af en toe
een ander huishoudelijk apparaat wordt
aangesloten, zorg er dan voor, dat het
snoer niet in contact komt met hete
delen van de kookplaat.
• Als de kookplaat niet wordt gebruikt,
trek dan de stekker van de
vonkontsteking uit het stopcontact.
• Trek altijd de stekker van de
vonkontsteking uit het stopcontact bij
het schoonmaken en onderhoud van de
kookplaat.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan
zuurstof veroorzaken.
5
Veiligheid van personen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na
het uitschakelen blijft het apparaat lang
heet. Let op dat kinderen de warme
delen niet aanraken tijdens het afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke
gesteldheid of gebrek aan ervaring en
kennis die daardoor het apparaat niet
kunnen gebruiken zonder supervisie of
instructies van een verantwoordelijk
persoon om zeker te zijn van dat het
apparaat veilig kan worden gebruikt.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX
SERVICE en laat geen andere dan
originele DISTRIPARTS onderdelen
plaatsen.
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen
alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico's leiden.
Informatie m.b.t. het
milieu
Houd bij het weggooien van de
verpakking rekening met de veiligheid en
het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak
het dan onbruikbaar door het
aansluitsnoer af te snijden.
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het is uiterst belangrijk dat het bij
het
apparaat
behorende
instructieboekje bewaard blijft. Zou
het apparaat door u aan iemand
anders gegeven of verkocht worden,
of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan
dient de nieuwe gebruik(st)er over
het instuctieboekje en de daarin
opgenomen waarschuwingen te
kunnen beschikken.
Deze instructies gelden alleen
voor de landen waarvan het
identificatiesymbool is aangebracht
op het titelblad van het
instructieboekje en het apparaat zelf.
6
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de
branders hebben drie standen:
z
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Aansteken van de branders
Steek de brander altijd aan
voordat u er een pan opzet.
Geïntegreerde ontsteking
)
1.Druk de bij de brander horende knop
geheel in en draai hem op de hoogste
stand (
).
Maar houdt vervolgens de knop nog 5
seconden geheel ingedrukt. Dat is
nodig om de vlambeveiliging in te
schakelen. De vlam beveiliging
voorkomt, dat het gas blijft
doorstromen, als de vlam uitwaait of
uitgaat door een storing in het gasnet.
Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
Mocht na verschillende pogingen de
brander niet aan gaan, controleer dan of
de vlamverdeler (afb. 1 - B) en het branderdeksel (afb. 1 - A) goed op hun plaats
liggen.
Om de brander uit te schakelen draait
u de knop rechtsom op de UIT "z" stand.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop
van de betreffendebrander in en
draai hem linksom. Steek de
brander direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de
gewenste stand.
Wokbrander
A
B
D
C
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
D - Vlambeveiliging
afb. 1
7
Het ontstekingsmechanisme mag
niet langer dan 15 seconden
ingedrukt worden. Als de brander
niet aan is na 15 seconden, wacht
dan minstens 1 minuut voordat u
het nogmaals probeert.
Als de brander per ongeluk dooft,
zet dan de knop op UIT " z ” en
wacht minstens 1 minuut voordat
u het nogmaals probeert.
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de
brander als het branderdeksel niet
op de brander ligt. Doet u dat wel,
dan kan de ontstekingsunit z’n
zeer hoge spanning niet kwijt
hetgeen tot beschadiging van de
ontstekingsunit kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de
brander en plaats dan de pan
boven de brander.
Zet altijd eerst de brander lager
of uit voordat u de pan van de
brander neemt.
8
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de
diameter van de pan aangepast zijn aan de
brander, zodat de vlammen niet langs de
zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren
ook om de vlam lager te zetten zodra het
kookpunt bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke
bodem.
Wees voorzichtig als u olie of
andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet
ontbranden gemakkelijk bij
oververhitting.
Voor een juist gebruik van de
kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een
beter rendement te behalen, alleen
pannen gebruiken met een platte bodem
en met afmetingen die geschikt zijn voor
de branders, zoals aangegeven in de tabel
onderaan deze pagina. Let er bovendien op
dat u, zodra een vloeistof gaat koken, de
vlam lager zet op een stand die voldoende
is om de vloeistof aan de kook te
houden.
Tijdens bereidingsmethoden waarbij
vetten of oliën gebruikt worden uw
gerechten goed in de gaten houden; deze
stoffen kunnen, wanneer ze op hoge
temperatuur gebracht worden, in brand
vliegen.
Roestvrij staal kan, als het blootgesteld
wordt aan extreme hitte, bruin worden.
Daarom raden wij langdurig gebruik van
een grillsteen, schaal van ongeglazuurd
aardewerk of pan van gietijzer af. Vermijd
het gebruik van aluminiumfolie om de
kookplaat tijdens het gebruik te
beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de
kookplaat en dat ze midden op de branders
staan teneinde minder gas te verbruiken.
Brander
minimale
diameter
maximale
diameter
Wok
Sterk
Normaal
180 mm
180 mm
260 mm
260 mm
achter
voor
120 mm
120mm
220 mm
180 mm
Sudder
80 mm
180 mm
9
Zet geen onstabiele of vervormde
pannen op de branders: ze zouden om
kunnen vallen of de inhoud zou over de
rand kunnen lopen, waardoor ongelukken
kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de bedieningszone staan.
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat
gaat schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact en
laat de kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen
mag nooit een agressief middel gebruikt
worden. Maak een sopje van warm water
met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders
schoon, verwijder voedselresten, maak de
branderringen en -deksels goed droog met
een zacht doekje voordat u ze weer terug
zet.
De pannendragers ook met een sopje
van afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van
lastige vlekken nooit een pannenspons van
staalwol, een agressief schoonmaakmiddel
of een pannenspons met een harde laag.
Gebruik voor het verwijderen van
hardnekkig vuil daarvoor in de handel
zijnde schoonmaakmiddelen zonder
schurende werking.
Laat geen zure alkalische
stoffen (bijv, azijn, zout,
citroensap enz...) op de
kookplaat liggen.
10
De pannendragers van de kookplaat
De kookplaten zijn voorzien van
pannendragers van gietijzer, die zwaarder
en dikker zijn.
Stop de gietijzeren pannendragers
niet in de afwasautomaat, aangezien
ze beschadigd kunnen raken.
De pannendragers kunnen van de
kookplaat verwijderd worden zodat ze
beter kunnen worden schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat
neer te zetten om te voorkomen dat
deze bekrast wordt of beschadigd
raakt.
Zet de pannendragers, nadat ze
gereinigd zijn, terug op hun plaats en
controleer of ze goed staan.
Voor een juiste werking van de
branders moet u ervoor zorgen dat de
pannendragers met de concentrische
spaken op de brander staan, zoals
afgebeeld in figuur 2.
JA
afb. 2
GEEN
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch omhulsel,
moet vrij worden gehouden van
voedselresten en vocht, omdat anders de
ontsteking niet functioneert (afb. 1 - C).
Controleer of de branderring poorten
schoon zijn.
Periodiek onderhoud
Laat af en toe door een erkend
installateur of ELECTROLUX SERVICE
controleren of de gasslang en/of
gasaansluiting nog in een goede staat
verkeren.
afb. 3
11
Technische gegevens
Vermogen gasbranders
Uitsnijmaat
Wokbrander
Sterkbrander
Breedte
Diepte
Normaalbrander
Sudderbrander
4,0 kW
(aardgas) 3,0 kW
(flessengas ) 2,8 kW
2,0 kW
1,0 kW
Categorie
II2L3B/P
Voeding gas Aardgas G25 (2L) / 25 mbar
Koppeling gas
Aansluiting aan
Apparaat klasse
Kookplaat
Breedte
Diepte
G 1/2"
230 V ~ 50 Hz
3
Aanwijzingen voor de installateur
De fabrikant wijst elke
aansprakelijkheid ten aanzien
van schade of letsel of, indien
b o v e n s t a a n d e
veiligheidsmaatregelen niet zijn
getroffen.
De installatie en de aansluiting
dienen door een erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de
hem bekende voorschriften en
eventuele voorschriften van het
plaatselijk energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische
bekabeling mag alleen gebeuren
door het technische service center of
door personeel met gelijke
kundigheid, overeenkomstig met de
huidige bepalingen.
560 mm
480 mm
744 mm
510 mm
12
Elektrische aansluiting
De aansluiting moet volgens NEN 1010
en eventuele speciale voorschriften van
het plaatselijke energiebedrijf worden
uitgevoerd.
• Het apparaat wordt stekkerklaar
geleverd. Het aansluitsnoer moet
worden aangesloten op een geaarde
wandcontactdoos (230 V~, 50 Hz). Deze
wandcontactdoos moet overeenkomstig
de voorschriften geïnstalleerd zijn.
• Controleer of de zekeringen en de
huisinstallatie de belasting van het
apparaat kunnen verdragen (zie
typeplaatje).
• Het stopcontact moet geaard zijn.
• Het stopcontact of de meerpolige
schakelaar
moeten
makkelijk
toegankelijk zijn.
• Als u het apparaat direct aan het net
aansluit, moet tussen net en apparaat
een meerpolige schakelaar worden
aangebracht die tussen de contacten
een opening van minimaal 3 mm heeft.
De aardleiding mag nooit worden
onderbroken (geel/groene draad-afb. 4).
• Het aansluitsnoer moet zodanig worden
geïnstalleerd dat het niet heter kan
worden dan 90°C.
De gaskookplaat is voorzien van een 3aderig aansluitsnoer met randaardestekker. De netspanning moet 230 V 50Hz zijn.
•
Vervangen van het aansluitsnoer
Het aansluitsnoer mag alleen door een
erkend installateur worden vervangen.
Voor het vervangen van het snoer mag
alleen type H05V2V2-F T9 worden
gebruikt, aangepast aan temperatuur en
belasting.
Bovendien moet de groen/gele
aardleiding zo’n 2 cm langer zijn dan de
faseleiding en de nulleiding.
Om de klep van het klemmenbord te
openen gaat u te werk als in afb. 5.
Neutraal
Aarde (geel/groen)
afb. 4
afb. 5
13
Gasaansluiting
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat
wordt er bij de verbranding van
aardgas zuurstof onttrokken aan de
lucht. Zorg daarom voor voldoende
ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN 1078
gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek
gemaakt en ingesteld voor de gassoort
zoals aangegeven op het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens
overeenkomen met de geleverde gassoort
in de woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel A
(NEN 3258) en ringetje worden
meegeleverd (afb. 6).
Schroef de onderdelen eerst losjes in
elkaar, bepaal de juiste richting en draai de
wartel daarna stevig vast. Indien de
koppeling van de gasslang niet past op de
schroefdraad van de meegeleverde haakse
fitting, gebruik dan de met de kookplaat
meegeleverde adapter.
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen naar
het apparaat
goed gasdicht zijn, dient te
geschieden met zeep-oplossing,
nooit met een vlam.
afb. 6
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Haakse fitting
Tabel 1: Inspuitstukken
TYPE
BRANDER
MAXIMALE
MINIMALE
WARMTE-
WARMTE-
AFGIFTE
AFGIFTE
kW
kW
MAXIMALE WARMTEAFGIFTE
aardgas
25 mbar
flessengas
30 mbar
sproeiers
verbruik
m 3/h
sproeiers
g/h G30/G31
sudderbrander
1,0
0,33
071
0,111
50
73
normaalbrander
2,0
0,45
100
0,221
71
145
0,75
125
0,332
86
204
1,20
147
0,443
98
291
sterkbrander
aardgas: 3,0
flessengas : 2,8
wokbrander
4,0
14
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven
op een sticker naast de gasaansluiting. Bij
ombouw moet de sticker worden
vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties
mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat
worden losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht en
schakel de zekeringen in de huisinstallatie
uit.
flessengas noor aardgas, het by-pass
schroofje ongeveer 1/4 draai
losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt.
5.Controleer of de vlam blijft branden als
u de knop snel van maximaal naar
minimaal draait.
Vervangen van de sproeiers
1.De pannendragers verwijderen.
2.De branders en de vonkontsteking
verwijderen.
3.M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de
gassproeiers
losschroeven
en
verwijderen (afb. 7).
4.In omgekeerde volgorde nieuwe
gassproeiers monteren (zie tabel).
5.De sticker naast de gasaansluiting
vervangen. Deze sticker wordt met het
apparaat meegeleverd.
Als de gasdruk afwijkt van de waarde
zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting, moet volgens de geldende
normen een passende drukregelaar op de
inlaattube worden geplaatst.
afb. 7
afb. 8
bypass afregelschroef
Regeling gaspitten
1.De brander ontsteken.
2.De bedieningsknop op “minimale
gastoevoer” draaien.
3.De knop verwijderen.
4.Regel de bypass vijs met een dunne
schroevendraaier (afb. 8).
In geval van transformatie van aardgas
noor flessengas, het by-pass schroofje
van de kranen goed vastschroeven.
In geval van transformatie van
Tabel 2: diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Sterkbrander
Wokbrander
Ø bypass
1/100 mm
28
32
42
56
15
Inbouw
N
W
N
St
51
0
Su
744
afb. 9
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
St = sterkbrander
W = wokbrander
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte werkbladen
met een diepte tussen 550 en 600 mm.De afmetingen van de kookplaat zijn aangegeven
in afb. 9.
16
Inbouw en montage
Inbouw in en bevestiging in het
werkblad
De kookplaat kan gemonteerd worden
in een werkblad met uitsnijmaten zoals
aangegeven in afb. 10. De afstand van de
uitsnede tot de achterwand moet minstens
55 mm zijn. De afstand tussen de uitsnede
en een eventuele rechter of linker zijwand
die hoger is dan de kookplaat dient
minstens 150 mm te bedragen.
De bevestiging van de kookplaat in het
werkblad dient als volgt te worden
uitgevoerd:
1.plaats de bijgeleverde afdichting op de
rand van de voorkant van de uitsnede op
86 millimeter van de zijkanten en op 10
mm van de achterkant, waarbij u erop let
dat de uiteinden elkaar raken zonder
elkaar te overlappen (zie afb. 11);
2.plaats de kookplaat goed in het midden
van de opening in het werkblad;
3.bevestig de kookplaat in het werkblad
met de daarvoor bestemde bijgeleverde
haken (zie afb. 12).
Het aandraaien van de schroeven is voldoende om de afdichting te laten
hechten, het teveel aan afdichtingsmateriaal kan makkelijk worden verwijderd.
De rand van de kookplaat zorgt voor
een dubbele afdichting die een absolute
garantie biedt tegen het binnendringen
van vloeistoffen.
afb. 10
afb. 11
afdichting
afb. 12
17
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met deur
Zorg er altijd voor, dat de
onderzijde van de kookplaat minimaal
20 mm verwijderd is van
onderliggende
kastdelen
of
voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in
afb. 13. Het paneel onder de kookplaat
moet eenvoudig kunnen worden
verwijderd, zodat bij evt. reparatie de
kookplaat kan worden losgekoppeld.
afb. 13
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor eventuele
aansluitingen
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie
afb. 10.
Er zijn twee ventilatie-openingen
vereist. De afbeeldingen 14 en 15
tonen twee mogelijke oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor
de oven en de kookplaat moeten
toegankelijk blijven en afzonderlijk
gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van
een bovenkast altijd minimaal 650 mm
verwijderd is van de kookplaat (afb. 9).
Indien boven de kookplaat een
afzuigkap van 60 cm wordt geplaatst,
zorg er dan voor, dat de bovenkasten
links en rechts van de kap minimaal
550 mm afstand hebben tussen de
onderkant van de kasten en het
werkblad.
Dit om te voorkomen dat
eventueel de afdekplaat niet geplaatst
kan worden.
afb. 14
afb. 15
18
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit
op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van
het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum
van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te
stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten
geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend
bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiksof montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
19
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts
worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten
bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening
gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de
gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker
een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het
recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is
vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker
na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning,
frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich
te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
20
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van
de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na
de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale
reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b)Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het
te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus
werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en
arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd,
danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a)de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden
niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b)ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg
met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in
artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk
is, zal:
a)direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie
of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden
afgesproken.
b)een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c)voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe
te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste
tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel
plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
21
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij
een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van
de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar
of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op
basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een
van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken
daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties
moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn tel. 0172-468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen tel. 0172-468 172
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
22
Service en originele onderdelen
Deze machine is voor het verlaten van
de fabriek getest en bestudeerd door
experts en specialisten, om u het beste
resultaat te geven.
Eventuele reparatiewerkzaamheden
moeten met de grootste zorg en attentie
gedaan worden.
Daarom adviseren wij dat in het geval
van problemen u contact opneemt met de
dichtsbijzijnde Service Centre en opgave
doet van de aard van het probleem, het
model (Mod.), het produktnummer
(Prod.No.) en het serienummer (Ser.No.)
aangegeven op het typeplaatje in de
inspuitset.
Originele onderdelen, goedgekeurd
door de fabrikant en met dit symbool zijn
alleen verkrijgbaar bij ons Service Centre
en erkende onderdelen winkels.
Europese garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen
verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op
het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor
arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper
van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het
apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften
die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
23
35906-5801
08/08 R.A
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement