Aeg-Electrolux 75857G-B Uživatelský manuál

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux 75857G-B Uživatelský manuál | Manualzz
CZ
75857G-B
Návod k použití
Инструкция по
эксплуатации
Návod na používanie
Plynová varná deska
Газовая варочная
панель
Plynový varný panel
RU
SK
2
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Likvidace spotřebiče
INSTALACE
Připojení plynu
Výměna trysek
Nastavení minimální hodnoty
Připojení k elektrické síti
Výměna připojovacího kabelu
POPIS SPOTŘEBIČE
Ovladače
PROVOZ
Zapálení hořáku
Zavření hořáku
2
5
5
5
6
7
7
8
10
10
10
10
11
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Úspora energie
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Čištění zapalovací svíčky
Pravidelná údržba
CO DĚLAT, KDYŽ...
Štítky dodávané v sáčku s
příslušenstvím
TECHNICKÉ ÚDAJE
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Obalový materiál
12
12
12
13
14
14
14
15
17
17
Zmĕny vyhrazeny
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ
Tyto pokyny platí jen pro ty země, jejichž zkratky jsou uvedeny na obalu návo‐
du k použití.
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití
vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji.
Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi
spotřebiče.
Bezpečnostní informace
3
Všeobecné bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpověd‐
né za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout,
aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo
zranění.
• Dbejte na to, aby se děti ke spotřebiči nepřibližovaly během a po jeho použí‐
vání, a to až do doby, než spotřebič vychladne.
Použití spotřebiče
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a
ochrannou fólii nerezového panelu varné desky (pokud je součástí spotřebi‐
če). Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by tím dojít ke zrušení záruky.
• Po každém použití nastavte varné zóny do polohy „vypnuto“.
• Hořáky a přístupné části jsou během a po použití horké. Na varný povrch ne‐
pokládejte příbory nebo pokličky. Nádoby na vaření a jejich obsah se mohou
převrhnout. Hrozí nebezpečí popálení.
• Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Hrozí nebezpečí požáru.
• Spotřebič během činnosti nenechávejte bez dozoru.
• Při vaření spotřebič vždy sledujte.
• Nedovolte, aby do otvorů na povrchu varné desky přetekly tekutiny.
• Nepoužívejte varnou desku bez nádobí na vaření.
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke ko‐
merčním nebo průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Zabráníte tak fyzickým
úrazům osob či poškození majetku.
• Používejte pouze nádoby na vaření s průměrem vhodným pro rozměry
hořáků. Hrozí nebezpečí přehřátí a prasknutí skleněné desky (je-li součástí
spotřebiče).
• Nepoužívejte pánev s průměrem menším než velikost hořáku – plameny by
rozpálily držadlo pánve.
• Hrnce nesmí přesahovat do zóny s ovladači.
• Nepoužívejte nestabilní nádoby na vaření, abyste zabránili jejich případné‐
mu převržení a následnému úrazu.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé
předměty, předměty nasáklé hořlavinami, spékavé předměty (například z
plastu nebo hliníku) ani tkaniny. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Používejte pouze příslušenství dodávané se spotřebičem.
• Během připojování spotřebiče do síťové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na
to, aby se elektrické přívodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého
nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané.
4
Bezpečnostní informace
• Jestliže povrch praskne, odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k
úrazu elektrickým proudem.
Instalace
• Přečtěte si tyto pokyny. Výrobce nezodpovídá za úrazy osob či zvířat nebo
za škody na majetku způsobené nedodržením těchto požadavků.
• Aby nedošlo k poškození zařízení nebo zranění osob, smí instalaci a připoje‐
ní spotřebiče k napájení a plynu nebo jeho seřízení a údržbu provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými normami a místními předpisy.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič
nezapojujte. V případě potřeby se obraťte na dodavatele.
• Vestavné spotřebiče se smějí používat pouze pro zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.
• Neinstalujte varnou desku nad domácí spotřebiče, pokud to pokyny k instala‐
ci nedovolují.
• Spotřebič instalujte pouze na pracovní plochu s rovným povrchem.
• Spotřebič neupravujte, ani nijak neměňte jeho technické parametry. Hrozí
nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.
• Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití
spotřebiče (bezpečnostní a recyklační předpisy, elektrické bezpečnostní nor‐
my atd.).
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Instalujte ochranu před úrazem elektrickým proudem, například při instalaci
zásuvek přímo pod varnou desku je nutné pod spotřebič umístit ochrannou
desku.
• Oříznuté okraje pracovní desky chraňte před poškozením a izolujte před
vlhkostí správným těsnicím prostředkem.
• Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsniva tak, aby mezi pracovní deskou a
spotřebičem nebyla žádná mezera.
• Chraňte spodní stranu spotřebiče před poškozením vlhkem a párou, např. z
myčky nádobí nebo trouby.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří nebo pod okna. Při otevření dveří ne‐
bo oken byste mohli srazit horké nádoby z varné desky.
• Před instalací se ujistěte, že místní podmínky přívodní sítě (typ a tlak plynu)
odpovídají potřebám spotřebiče. Podmínky pro nastavení spotřebiče jsou
uvedeny na typovém štítku, který se nachází u přívodní plynové trubky.
• Tento spotřebič není připojen k zařízení na odvod spalin. Musí být instalován
a připojen podle platných instalačních předpisů. Zvláštní pozornost věnujte
požadavkům na správné větrání.
• Při použití plynového varného spotřebiče vzniká v místnosti, ve které je
spotřebič instalovaný, teplo a vlhko. Zajistěte, aby bylo v kuchyni dobré od‐
větrávání: přirozené větrací otvory nechte otevřené, nebo instalujte mecha‐
nické větrací zařízení (mechanickou odsávací digestoř).
• Dlouhodobé intenzivní používání spotřebiče vyžaduje dodatečné větrání
(například otevřením okna nebo zvýšením stupně mechanického větrání –
pokud je jím místnost vybavena).
• Dodržujte pečlivě pokyny k elektrickému připojení. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Instalace
5
• Před každou údržbou nebo čištěním odpojte spotřebič od zdroje elektrického
napájení.
• Elektrická svorkovnice je pod napětím.
• Odpojte elektrickou svorkovnici od zdroje napětí.
• Instalaci proveďte tak, aby správně zajišťovala ochranu před úrazem elek‐
trickým proudem.
• Volné a nesprávné spojení síťové zástrčky se zásuvkou může mít za násle‐
dek přehřátí svorky.
• Správné připojení svorek musí provést kvalifikovaný elektrikář.
• K odlehčení silového pnutí v kabelu použijte odlehčovací sponu.
• Použijte správný přívodní kabel a poškozený síťový kabel nahraďte správ‐
ným kabelem. Obraťte se na místní servisní středisko.
• Spotřebič musí mít elektrickou instalaci, která umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm.
• Pokud je blízko svorkovnice upevňovací konzole, vždy dbejte na to, aby
připojovací kabel nepřišel do styku s hranou konzole.
• Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, po‐
jistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné jističe
a stykače.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte napájecí kabel v místě napojení na spotřebič a zlikvidujte jej.
– Pokud jsou osazeny vnější plynové trubky, zbruste je.
– Informace o likvidaci spotřebiče získáte od místních autorizovaných
zařízení.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Následující pokyny k instalaci a údržbě smí provádět pouze kvalifikovaní pra‐
covníci v souladu s platnými předpisy.
Připojení plynu
Zvolte pevné přípojky nebo použijte hadici z nerezové oceli v souladu s platný‐
mi předpisy. Pokud použijete kovové hadice, dbejte na to, aby se nikde nedotý‐
kaly pohyblivých částí, ani nebyly nikde stlačené. Stejně opatrní buďte u insta‐
lace varné desky spolu s troubou.
6
Instalace
Zkontrolujte, zda přívod plynu spotřebiče odpovídá doporučeným hodnotám.
Nastavitelná přípojka je připevněna k úplné rampě pomocí matice se závitem
G 1/2". Zašroubujte součásti bez použití síly, nastavte připojení do požadova‐
ného směru a vše utáhněte.
1
2
3
2
4
1
2
3
4
Konec hřídele s maticí
Podložka (dodatková podložka pouze pro Slovinsko a Turecko)
Potrubní koleno
Gumový držák na potrubí pro kapalný plyn (pouze pro Slovinsko a Turecko)
Připojení pružných nekovových trubek:
Pokud je možné snadno kontrolovat připojení po celé ploše, můžete použít
pružnou hadici. Pružnou trubku pěvně připojte pomocí svorek.
Zkapalněný plyn: použijte držák gumové hadice. Vždy použijte těsnění. Pak
pokračujte s připojením plynu. Pružnou hadici lze použít za těchto podmínek:
– nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou teplotu, vyšší než 30 °C;
– nesmí být delší než 1500 mm;
– nesmí být přiškrcena;
– nesmí být vystavena tahu nebo zkroucení;
– nesmí být v kontaktu s ostrými kraji nebo rohy;
– musí být snadno přístupná, aby mohl být kontrolován její stav.
Při kontrole stavu pružné hadice se zjišťuje, zda:
– nemá po celé délce ani na koncích trhliny, zářezy nebo známky ohoření;
– materiál není ztvrdlý, ale má svou normální pružnost;
– spojovací svorky nejsou rezavé;
– doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici neopravujte, ale vyměňte ji.
Po dokončení instalace se ujistěte, že jsou těsnění u všech spojek v pořádku.
Použijte mýdlový roztok, nikoliv plamen!
Výměna trysek
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte kryty a koruny hořáku.
Instalace
7
3. S použitím nástrčného klíče 7 odšroubujte a odstraňte vstřikovací trysky a
nahraďte je tryskami požadovanými pro nový druh plynu (viz tabulku v části
Technické údaje).
4. Jednotlivé díly opět sestavte stejným postupem v opačném pořadí.
5. Vyměňte výrobní štítek (umístěný v blízkosti plynové přípojky) za jiný, který
odpovídá novému druhu dodávaného plynu. Tento štítek najdete v balíčku
s tryskami dodávanému se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu nestálý nebo jiný, než je požadovaný tlak, je nutné instalo‐
vat na přívodní plynové potrubí vhodný nastavovač tlaku.
Nastavení minimální hodnoty
Seřízení minimální hodnoty hořáků:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladač do minimální polohy.
3. Odstraňte ovladač.
4. Úzkým šroubovákem upravte pozici šroubu trysky. Při přechodu ze zemní‐
ho plynu 20 mbar (nebo ze zemního plynu 13 mbar 1)) na zkapalněný plyn
musíte seřizovací šroub zcela dotáhnout. Při přechodu ze zkapalnělého ply‐
nu na zemní plyn 20 mbar povolte šroub trysky asi o 1/4 otáčky (1/2 otáčky
v případě hořáku s trojitou korunkou). Při přechodu ze zemního plynu 20
mbar na zemní plyn 13 mbar 1) povolte šroub trysky asi o 1/4 otáčky (1/2
otáčky v případě hořáku s trojitou korunkou). Při přechodu ze zkapalněného
plynu na zemní plyn 13 mbar 1) povolte šroub trysky přibližně o 1/2 otáčky
(1 otáčku v případě hořáku s trojitou korunkou). Při přechodu ze zemního
plynu 13 mbar 1) na zemní plyn 20 mbar dotáhněte šroub trysky asi o 1/4
otáčky (1/2 otáčky v případě hořáku s trojitou korunkou).
1
1 Minimální seřizovací šroub
5. Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li ovladačem rychle z maximál‐
ní do minimální polohy.
Připojení k elektrické síti
• Uzemněte spotřebič v souladu s bezpečnostními pokyny.
• Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ napájení na typovém štítku odpoví‐
dají napětí a výkonu místního zdroje napájení.
• Spotřebič se dodává s napájecím kabelem. Ten musí být vybaven správnou
zástrčkou vhodnou pro danou zátěž vyznačenou na typovém štítku. Zástrčka
musí být zasunuta do správné zásuvky.
1) pouze v Rusku
8
Instalace
• Jakoukoliv elektrickou součást smí nainstalovat či vyměnit pouze technik se‐
rvisního střediska nebo jiný kvalifikovaný servisní pracovník.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázové‐
mu proudu.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zá‐
strčku.
• Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovacího kabelu, rozdvojky ani
vícenásobného připojení (nebezpečí požáru). Zkontrolujte, zda uzemnění
splňuje platné normy a nařízení.
• Napájecí kabel musí být veden tak, aby se nedotýkal horkých částí.
• Připojte spotřebič k síti pomocí zařízení, které umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od zdroje napájení s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm, tj.
např. ochranné vypínače vedení, spouštěče uzemnění nebo pojistky.
• Žádná z části připojovacího kabelu nesmí mít teplotu vyšší než 90 °C. Modrý
nulový vodič musí být připojen do svorkovnice označené písmenem „N“.
Hnědě (nebo černě) zabarvený fázový vodič (připojený ve svorkovnici ke
kontaktu označenému písmenem „L“) musí být vždy připojen k fázi (živý).
Výměna připojovacího kabelu
Připojovací kabel vyměňte pouze za kabel H05V2V2-F T90 nebo ekvivalentní
typ. Ujistěte se, že průřez kabelu odpovídá napětí a provozní teplotě. Zemnící
vodič zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o 2 cm delší než hnědý (nebo
černý) fázový vodič.
Vestavba
A
min. 450 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
A
B
A) dodávané těsnivo
B) dodávané konzole
Instalace
9
Možnosti zapuštění
Kuchyňská skříňka s dvířky
Panel instalovaný pod varnou deskou musí být snadno odnímatelný a umožňo‐
vat snadný přístup v případě, že je nutný technický zásah.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
a) Odnímatelný panel
b) Prostor pro přípojky
Kuchyňská skříňka s troubou
Rozměry výřezu pro varnou desku musí odpovídat uvedeným hodnotám a ku‐
chyňská linka musí být vybavena otvory pro trvalý přívod vzduchu. Elektrické
připojení varné desky a trouby musí být z bezpečnostních důvodů instalováno
odděleně a umožňovat snadné vyjmutí trouby z linky.
VÝROBCE:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITÁLIE
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
10
Popis spotřebiče
POPIS SPOTŘEBIČE
Uspořádání varné desky
1
2
5 3
4
6
5
6
7 7
3
4
2
1
Horní strana varné desky
Středně rychlý hořák
Středně rychlý hořák
Středně rychlý hořák
Hořák s trojitou korunou
Pomocný hořák
Ovladače
Ovladače
Symbol
Popis
bez přívodu plynu / poloha vypnuto
poloha pro zapálení / maximální přívod
plynu
minimální přívod plynu
PROVOZ
Zapálení hořáku
UPOZORNĚNÍ
Při používání otevřeného ohně v kuchyni buďte velmi opatrní. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za chybné použití plamene.
Hořák vždy zapalte před tím, než na něj postavíte nádobu.
Zapálení hořáku:
) a stiskněte jej.
1. Otočte ovladačem doleva do mezní polohy (
2. Držte ovladač zatlačený asi 5 sekund, aby se termočlánek zahřál. V opač‐
ném případě bude přívod plynu přerušen.
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho intenzitu.
Jestliže se hořák ani po několika pokusech nezapálí, zkontrolujte, zda je rozdě‐
lovač plamene a jeho víčko ve správné poloze.
Provoz
11
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
UPOZORNĚNÍ
Jestliže se hořák po uplynutí 15 sekund nezapálí, uvolněte ovladač, otočte ho
do polohy vypnuto a před dalším pokusem o zapálení hořáku alespoň jednu
minutu počkejte.
Při přerušení dodávky elektrického proudu můžete hořák zapálit i bez elektric‐
kého zařízení. V takovém případě přiložte k hořáku plamen, zatlačte na
příslušný ovladač a otočte jím proti směru hodinových ručiček na maximální
pozici puštěného plynu.
Jestliže plamen z nějakého důvodu zhasne, otočte ovladačem do polohy vy‐
pnuto a po nejméně 1 minutě se pokuste hořák znovu zapálit.
Generátor jisker se může spustit automaticky při zapnutí elektrické sítě, po in‐
stalaci nebo výpadku proudu. Je to normální jev.
Zavření hořáku
Chcete-li plamen zavřít, otočte ovladačem na symbol
.
12
Užitečné rady a tipy
UPOZORNĚNÍ
Vždy nejprve stáhněte nebo zhasněte plamen, a teprve pak sejměte nádobu z
hořáku.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Úspora energie
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
• Jakmile se jídlo začne vařit, stáhněte plamen, aby se jen dusilo.
UPOZORNĚNÍ
Používejte hrnce a pánve, jejichž dno je vhodné pro rozměr hořáku.
Nepoužívejte nádoby na vaření, které přesahují přes okraje plotýnky.
Hořák
Průměry nádobí
Trojitá korunka
180 - 260 mm
Přední středně rychlý
120 - 220 mm
Zadní středně rychlý
120 - 220 mm
Pomocný
80 - 180 mm
UPOZORNĚNÍ
Hrnce nesmí přesahovat do zóny s ovladači.
UPOZORNĚNÍ
K dosažení co největší stability a nižší spotřeby plynu postavte hrnce vždy tak,
aby držadla nepřečnívala přes okraje varné desky a hrnce byly umístěné na
středu hořáků.
Abyste zabránili rozlití a případnému poranění, nepokládejte na hořáky nesta‐
bilní nebo deformované hrnce.
UPOZORNĚNÍ
Nedoporučujeme používat rozptylovače plamene.
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající
při smažení jídel dohněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat
zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo
příliš zhnědnout.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Před každou
údržbou nebo čištěním odpojte spotřebič od zdroje elektrického napájení.
Čištění a údržba
13
UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů nečistěte spotřebič parními nebo vysokotlakými čisti‐
cí přístroji.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, kovové drátěnky nebo kyseliny, protože
by mohly spotřebič poškodit.
Škrábance nebo tmavé skvrny na skleněných částech nemají vliv na funkci
spotřebiče.
• Mřížky pod nádoby lze pro pohodlnější čištění vyjmout.
• Smaltované části, kryt a korunku hořáků umyjte vlažnou vodou se saponá‐
tem a před jejich vložením zpět je řádně osušte.
• Části z nerezové oceli omyjte vodou a poté osušte měkkým hadrem.
• Mřížky pod nádoby nelze mýt v myčce nádobí. Je nutné je mýt ručně.
• Při ručním mytí mřížek pod nádoby buďte opatrní při jejich osušování, proto‐
že smaltování někdy zanechává drsné hrany. V případě potřeby odstraňte
odolné skvrny pomocí pastového čisticího prostředku.
• Po vyčistění mřížky pod nádoby správně umístěte.
• Mají-li hořáky správně fungovat, musí být ramena mřížek pod nádoby ve
středu hořáků.
• Při snímání mřížek pod nádoby buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poškoze‐
ní varné desky.
Po vyčištění spotřebič osušte měkkým hadrem.
Odstranění nečistot:
1. – Okamžitě odstraňte: roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující
cukr.
– Spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout před čištěním: skvrn od vod‐
ního kamene, vodových kroužků, tukových skvrn nebo kovově lesklého
zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na povrch varné
desky.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem s malým množstvím čisticího
prostředku.
3. Nakonec spotřebič vytřete čistým hadrem do sucha.
Mřížky pro nádoby jsou namontované na kovových čepech umístěných na za‐
dních stranách varné desky, aby se udržely ve správné poloze. Mřížky pro
nádoby můžete z varné desky odstranit, abyste ji mohli lépe vyčistit. Zdvihněte
mřížky pod nádoby a držte je ve vodorovné poloze.
UPOZORNĚNÍ
Dávejte pozor, abyste mřížky nezdvihali šikmo, protože to by mělo za následek
přílišný tlak na kovové čepy. Čepy by se mohly poškodit a prasknout.
Čištění zapalovací svíčky
Elektrické zapalování se provádí pomocí keramické zapalovací svíčky s kovo‐
vou elektrodou. Udržujte tyto součásti čisté, aby hořáky dobře zapalovaly, a
kontrolujte průchodnost otvorů v koruně hořáků.
14
Co dělat, když...
Pravidelná údržba
Pravidelně si v servisním středisku objednávejte kontrolu stavu přívodní plyno‐
vé trubky a nastavovače tlaku, je-li instalován.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Při zapalování plynu ne‐
vzniká jiskra.
Možná příčina
Řešení
• Je přerušena dodávka
elektrického proudu.
• Zkontrolujte, zda je
spotřebič připojen a zda
je zapnut zdroj elektric‐
kého proudu.
• Zkontrolujte pojistku.
Jestliže pojistka vypad‐
ne vícekrát, obraťte se
na kvalifikovaného elek‐
trikáře.
• Víčko hořáku a rozdělo‐
vač plamene jsou nasa‐
zeny nesymetricky.
• Zkontrolujte, zda jsou
víčko hořáku a rozdělo‐
vač plamene správně
nasazeny.
Plamen zhasíná ihned po
zapálení.
• Termočlánek není
zahřátý na dostatečnou
teplotu.
• Po zapálení plamene
podržte ovladač stisknu‐
tý ještě asi 5 sekund.
Plynový kroužek hoří ne‐
rovnoměrně.
• Rozdělovač plamene je
ucpaný zbytky jídla.
• Zkontrolujte, zda není
hlavní tryska zanesená
a zda na rozdělovači
plamene nejsou zbytky
jídel.
Pokud dojde k poruše, pokuste se nejprve závadu odstranit sami. Pokud pro‐
blém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo místní
servisní středisko.
V případě chyby v obsluze spotřebiče nebo v případě, že instalaci neprovedl
autorizovaný technik, budete muset návštěvu servisního technika nebo prodej‐
ce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Štítky dodávané v sáčku s příslušenstvím
Nalepte samolepící štítky následujícím způsobem:
Technické údaje
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
15
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Nalepte jej na záruční list a odešlete tuto část
2 Nalepte jej na záruční list a uschovejte si tuto část
3 Nalepte jej na návod k použití
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto údaje. Tyto údaje naleznete na ty‐
povém štítku sady trysek.
• Označení modelu ............
• Výrobní číslo (PNC) ............
• Sériové číslo (S.N.) ............
Používejte pouze originální náhradní díly. Můžete je zakoupit pouze v našem
servisním středisku a autorizovaných obchodech s náhradními díly.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry varné desky
Šířka:
680 mm
Délka:
510 mm
Rozměry výřezu pro varnou desku
Šířka:
560 mm
Délka:
480 mm
Tepelný výkon
Rychlý hořák:
3,8 kW
Středně rychlý hořák:
1,9 kW
Pomocný hořák:
1,0 kW
CELKOVÝ VÝKON:
G20 (2H) 20 mbar = 10,5 kW
G30 (3B/P) 30 mbar = 763 g/h
Elektrické napájení:
230 V ~ 50 Hz
16
Technické údaje
Kategorie:
II2H3B/P
Připojení plynu:
G 1/2"
Přívod plynu:
G20 (2H) 20 mbar
Třída spotřebiče:
3
Průměry trysek
Hořák
Ø trysek v 1/100 mm
Pomocný
28
Středně rychlý
32
Trojitá korunka
56
Plynové hořáky
NORMÁLNÍ VÝKON
LPG
(Propan-butan) G30/
G31 (3B/P) 30/30
mbar
NORMÁLNÍ
VÝKON
SNÍŽENÝ
VÝKON
kW
kW
vstřiková‐
ní 1/100
mm
m³/h
vstřiková‐
ní 1/100
mm
G30
Pomocný
hořák
1,0
0,33
70
0,095
50
73
Středně
rychlý
hořák
1,9
0,45
96
0,181
71
138
Hořák s
trojitou
korunkou
3,8
1,4
146
0,362
98
276
ZEMNÍ PLYN
G20 (2H) 20 mbar
HOŘÁK
g/h
Plynové hořáky G20 13 mbar - jen Rusko
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON
SNÍŽENÝ
VÝKON
NORMÁLNÍ VÝKON
kW
kW
vstřikování
1/100 mm
m³/h
Pomocný
hořák
0,9
0,33
80
0,095
Středně rychlý
hořák
1,4
0,45
105
0,148
Hořák s trojitou
korunkou
2,9
1,4
147
0,307
ZEMNÍ PLYN
G20 13 mbar
Poznámky k ochraně životního prostředí
17
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalové materiály neškodí životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové
díly jsou označeny značkami: >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý
obalový materiál jako domácí odpad ve vhodném kontejneru v místě svého by‐
dliště.
18
Содержание
Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших
высококачественных изделий.
Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора,
внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит
выполнять все операции наиболее правильным и эффективным
образом. Для того чтобы в нужный момент всегда можно было
свериться с настоящим Руководством, рекомендуем хранить его в
надежном месте. Просим также передать его новому владельцу
прибора в случае продажи или уступки.
Надеемся, что новый прибор доставит вам много радости.
СОДЕРЖАНИЕ
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
18
Утилизация прибора
22
УСТАНОВКА
22
Подсоединение к системе
газоснабжения
22
Замена инжекторов горелок
24
Регулировка минимального уровня
пламени горелки
24
Подключение к электросети
25
Замена сетевого шнура
26
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
27
Ручки управления
27
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
28
Розжиг горелки
28
Выключение горелки
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Экономия энергии
УХОД И ОЧИСТКА
Очистка свечи зажигания
Периодическое техобслуживание
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
Наклейки, вложенные в пакет с
принадлежностями
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Упаковочные материалы
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
29
29
29
30
32
32
32
33
33
35
35
35
Право на изменения сохраняется
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Данные инструкции действительны только для стран, обозначенных сим‐
волами, напечатанными на обложке настоящего буклета.
Для собственной безопасности и правильной эксплуатации машины перед
ее установкой и использованием внимательно прочитайте настоящее ру‐
ководство. Всегда храните настоящие инструкции вместе с машиной, да‐
же если передаете или продаете ее. Пользователи должны хорошо знать,
как работает машина, и правила безопасности при ее эксплуатации.
Сведения по технике безопасности
19
Общие правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ!
Лица (включая детей) с нарушенными физическими, сенсорными или ум‐
ственными способностями или с недостатком опыта или знаний не дол‐
жны пользоваться данным прибором. Они должны находиться под прис‐
мотром или получать инструкции от лица, ответственного за их безопас‐
ность.
Безопасность детей
• Данным прибором могут пользоваться только взрослые. Следите за
тем, чтобы дети не играли с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей. Суще‐
ствует опасность удушья или получения травм.
• Не подпускайте детей к прибору во время и после его работы, пока он
не остынет.
Использование
• Перед началом эксплуатации прибора удалите с него все элементы
упаковки, наклейки и защитную пленку варочной панели из нержавею‐
щей стали (если таковая имеется). Не снимайте табличку с технически‐
ми данными. Это может привести к аннулированию гарантии.
• После каждого использования выключайте конфорки.
• Во время работы и после нее горелки и прилегающие к ним части силь‐
но нагреваются. Не кладите столовые приборы или крышки кастрюль на
варочную панель. Посуда может опрокинуться, а ее содержимое вы‐
течь. Существует опасность получения ожогов.
• Перегретый жир и растительное масло легко воспламеняются. Суще‐
ствует опасность пожара.
• Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
• Следите за прибором во время его работы.
• Не допускайте попадания жидкостей в отверстия верхней части вароч‐
ной панели.
• Не используйте варочную панель без посуды.
• Настоящий электроприбор предназначен только для бытового исполь‐
зования. Не используйте его в коммерческих и промышленных целях.
• Используйте прибор только для приготовления пищи в домашних усло‐
виях. Это позволит избежать травмы или повреждения имущества.
• Используйте только ту посуду, диаметр которой соответствует разме‐
рам конфорок. Существует опасность перегрева и повреждения сте‐
клянной панели (если таковая имеется).
• На используйте сковородки, диаметр которых меньше размеров горелки
- пламя будет нагревать ручку сковородки.
• Нельзя ставить посуду на зону управления прибором.
• Во избежание опрокидывания и возникновения несчастного случая не
используйте неустойчивую кухонную посуду.
• Не ставьте в прибор, на него или рядом с ним легковоспламеняющиеся
материалы или пропитанные ими предметы, а также предметы из легко
20
Сведения по технике безопасности
плавящихся материалов (из пластика или алюминия) и (или) тканей. Су‐
ществует риск взрыва или возгорания.
• Используйте только принадлежности, поставляемые вместе с прибо‐
ром.
• Соблюдайте осторожность при подключении прибора к розеткам, распо‐
ложенными на близком от него расстоянии. Не допускайте контакта
электрических проводов с прибором или горячей посудой. Не допускай‐
те спутывания электропроводов.
• Если на поверхности образовалась трещина, отключите электропита‐
ние во избежание поражения электрическим током.
Установка
• Перед установкой обязательно ознакомьтесь с данными инструкциями.
Изготовитель не несет ответственность за причинение любых травм
людям и домашним животным или за повреждение имущества, возник‐
ших в результате несоблюдения этих требований.
• Установка и подключение прибора к электрической и газовой сети, на‐
стройка и обслуживание должны проводиться только квалифицирован‐
ным специалистом, чтобы исключить опасность повреждения прибора
или получения травмы.
• Убедитесь, что прибор не поврежден при транспортировке. Не подклю‐
чайте поврежденный прибор. В случае необходимости обратитесь в ма‐
газин, где был приобретен прибор.
• Встраиваемые приборы можно эксплуатировать лишь после их установ‐
ки в мебель и на рабочие поверхности, отвечающие требованиям соот‐
ветствующих стандартов.
• Не устанавливайте варочную панель над бытовыми приборами, если
инструкции по их установке запрещают подобную установку.
• Варочную панель следует встраивать только в столешницу с ровной по‐
верхностью.
• Не изменяйте параметры и не вносите изменений в конструкцию данно‐
го прибора. Существует опасность получения травм и повреждения
прибора.
• Неукоснительно соблюдайте законы, распоряжения, предписания и
нормы (требования техники безопасности, правила и порядок утилиза‐
ции, правила техники электробезопасности и т.д.), действующие в стра‐
не, на территории которой используется прибор.
• Выдерживайте допустимые минимальные зазоры между соседними
приборами.
• Обеспечьте защиту от поражения электрическим током; например, ус‐
танавливайте выдвижные ящики только при наличии защитной панели
непосредственно под прибором.
• Поверхности срезов в столешнице необходимо защитить от воздей‐
ствия влаги соответствующим герметиком.
• Стык электроприбора и столешницы должен быть полностью и без зазо‐
ров заполнен соответствующим герметиком.
• Защитите нижнюю часть прибора от воздействия пара и влаги, напри‐
мер, от посудомоечной машины или духового шкафа.
Сведения по технике безопасности
21
• Не устанавливайте прибор возле дверей и под окнами. Открывающиеся
двери или окна могут сбить с варочной панели горячую посуду.
• Перед установкой убедитесь, что настройки прибора соответствуют ха‐
рактеристикам сети газоснабжения (типу газа и давлению в сети). Пара‐
метры настроек данного прибора указаны на табличке с техническими
характеристиками, которая находится рядом с трубой подвода газа.
• Данный прибор не соединяется с вытяжным устройством. Он должен
быть установлен и подключен в соответствии с действующими правила‐
ми. Особое внимание следует уделить соблюдению требований в отно‐
шении вентиляции.
• При использовании газового прибора для приготовления пищи в поме‐
щении, в котором он установлен, выделяются тепло и влага. Убедитесь,
что в кухне имеется хорошая вентиляция: держите открытыми отвер‐
стия для естественной вентиляции или установите устройство для ме‐
ханической вытяжки (вытяжной вентилятор).
• При необходимости, во время интенсивного и длительного использова‐
ния прибора, обеспечьте дополнительную вентиляцию (например, от‐
кройте окно или установите более высокую мощность устройства меха‐
нической вытяжки, если имеется).
• Тщательно соблюдайте инструкцию по подключению к электросети. Су‐
ществует опасность поражения электрическим током.
• Перед проведением технического обслуживания или чисткой прибора
отсоедините его от сети электропитания.
• Клеммная колодка находится под напряжением.
• Обесточьте клеммную колодку.
• Производите установку так, чтобы обеспечить защиту от поражения
электрическим током.
• Несоответствие, а также неплотное прилегание вилки и розетки, может
привести к перегреву контактов.
• Подсоединение к клеммам должно производиться квалифицированным
электриком.
• Используйте кабельный зажим для сетевого кабеля.
• Используйте соответствующий сетевой кабель; для замены поврежден‐
ного сетевого кабеля используйте кабель, подходящий по характери‐
стикам. Обратитесь в местный сервисный центр.
• Прибор должен быть подключен через устройство, позволяющее отсое‐
динять его от электросети так, чтобы расстояние между всеми разом‐
кнутыми контактами было не менее 3 мм.
• Если фиксирующий кронштейн расположен рядом с клеммным блоком,
убедитесь в том, что соединительный кабель не находится в контакте с
краем кронштейна.
• Следует использовать подходящие устройства для изоляции: предохра‐
нительные автоматические выключатели, плавкие предохранители
(резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда),
автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
22
Установка
Утилизация прибора
• Для предотвращения риска получения травм или повреждения имуще‐
ства выполните следующие действия:
– Отключите питание прибора.
– Отрежьте и утилизируйте сетевой шнур.
– Расплющите наружные газовые трубы, если они имеются.
– По поводу утилизации прибора обратитесь в местную авторизован‐
ную службу.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
Следующие указания по установке, подключению и техобслуживанию от‐
носятся к операциям, которые должны выполняться только квалифициро‐
ванными специалистами в соответствии с действующими стандартами и
местными нормами.
Подсоединение к системе газоснабжения
Для подключения следует использовать неподвижное соединение либо
гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали в соответствии с дей‐
ствующими нормами. При использовании гибких шлангов в металличе‐
ской оплетке необходимо тщательно проследить, чтобы они не соприка‐
сались с подвижными элементами и не пережимались. Также будьте осто‐
рожны при подключении варочной панели к духовому шкафу.
Установка
23
Убедитесь, что давление подачи газа соответствует рекомендуемой вели‐
чине. Регулируемое колено крепится к трубе газовой магистрали с по‐
мощью гайки G 1/2". Закрутите все детали, не прикладывая чрезмерных
усилий, выставите колено в нужном направлении и затяните все резьбо‐
вые соединения.
1
2
3
2
4
1 Конец трубы с гайкой
2 Прокладка (дополнительная прокладка входит в комплекты поставок
только для Словении и Турции)
3 Колено
4 Держатель резиновой трубы для сжиженного газа (только для Слове‐
нии и Турции)
Подключение с помощью гибкого шланга без металлической оплетки
При наличии возможности свободно проверять состояние подсоединения
на всем его протяжении допускается использовать гибкий шланг. Надеж‐
но закрепите гибкий шланг при помощи хомутов.
Сжиженный газ: используйте штуцер для резиновых шлангов. Необходи‐
мо всегда устанавливать прокладку. Затем приступайте к выполнению
подсоединения. Гибкий шланг можно использовать при соблюдении сле‐
дующих условий:
– шланг не должен нагреваться выше комнатной температуры (выше
30°C);
– длина шланга не превышает 1500 мм;
– в шланге отсутствуют участки сужения просвета;
– шланг не натянут и не перекручен;
– шланг не соприкасается с острыми кромками или углами;
– шланг можно легко осмотреть для проверки его состояния.
При выполнении проверки состояния гибкого шланга необходимо обсле‐
довать шланг на предмет того, что:
– как на концах шланга, так и на всем его протяжении отсутствуют трещи‐
ны, надрезы или следы обгорания;
– материал шланга не стал жестким и сохраняет нормальную эластич‐
ность;
24
Установка
– на хомутах крепления отсутствует ржавчина;
– срок службы шланга не истек.
При выявлении одного или нескольких дефектов следует заменить шланг,
а не ремонтировать его.
По завершении монтажа проверьте герметичность всех трубных соедине‐
ний. Проверку следует выполнять с помощью мыльного раствора, ни в
коем случае не применяйте для этого открытое пламя!
Замена инжекторов горелок
1. Снимите решетки горелок.
2. Снимите с горелок крышки и рассекатели пламени.
3. С помощью торцевого ключа 7 отвинтите инжекторы и замените их на
те, которые соответствуют используемому типу газа (см. таблицу "Тех‐
нические данные").
4. Установите все детали на место, выполнив вышеприведенную после‐
довательность действий в обратном порядке.
5. Замените идентификационную табличку (размещенную вблизи трубы
подачи газа) на табличку, соответствующую новому типу используемо‐
го газа. Вы найдете эту табличку в пакете с инжекторами, поставляе‐
мом вместе с прибором.
Если давление подачи газа отличается от требуемой величины или под‐
вержено колебаниям, на трубу подачи газа следует установить соответ‐
ствующий регулятор давления в соответствии с действующими нормами.
Регулировка минимального уровня пламени горелки
Чтобы отрегулировать минимальный уровень пламени горелки:
1. Зажгите горелку.
2. Установите ручку управления в положение, соответствующее мини‐
мальному пламени.
3. Снимите ручку управления.
4. Тонкой отверткой отрегулируйте положение винта обводного клапана.
При переходе с подачи природного газа 20 мбар (или природного газа
13 мбар 2)) на подачу сжиженного газа, полностью затяните регулиро‐
вочный винт. При переходе с подачи сжиженного газа на природный
газ 20 мбар выверните регулировочный винт примерно на 1/4 оборота
(1/2 оборота для горелки с тройным рассекателем). При переходе с по‐
дачи природного газа 20 мбар на природный газ 13 мбар 2) выверните
регулировочный винт обратно примерно на 1/4 оборота (1/2 оборота
для горелки с тройным рассекателем). При переходе с подачи сжижен‐
ного газа на природный газ 13 мбар 2) выверните регулировочный винт
обратно примерно на 1/2 оборота (1 оборот для горелки с тройным
рассекателем). При переходе с подачи природного газа 13 мбар 2) на
природный газ 20 мбар затяните регулировочный винт обратно при‐
мерно на 1/4 оборота (1/2 оборота для горелки с тройным рассекате‐
лем).
2) только для устройств, поставляемых в Россию
Установка
25
1
1 Регулировочный винт минимального пламени
5. Удостоверьтесь в том, что при быстром повороте ручки из максималь‐
ного положения в минимальное пламя не гаснет.
Подключение к электросети
• Заземлите прибор в соответствии с требованиями техники безо‐
пасности.
• Проверьте, чтобы напряжение и тип электропитания, указанные на та‐
бличке с техническими характеристиками, соответствовали напряже‐
нию и типу электропитания местной электросети.
• В комплект поставки прибора входит сетевой кабель. Его следует обо‐
рудовать вилкой, соответствующей нагрузке, указанной на табличке с
техническими данными. Вилку следует вставлять в соответствующую
розетку.
• Установка или замена любых электрических компонентов должна вы‐
полняться только сотрудником сервисного центра или квалифицирован‐
ным специалистом.
• Включайте прибор только в правильно установленную электрическую
розетку с контактом заземления.
• Убедитесь, что после установки к вилке имеется доступ.
• Для отключения прибора от электросети не тяните за сетевой кабель.
Всегда беритесь за саму вилку.
• Запрещается подключать прибор через удлинитель, переходник или
тройник (опасность возгорания). Проверьте заземление на соответ‐
ствие стандартам и нормативам.
• Кабель электропитания должен быть расположен таким образом, чтобы
он не касался горячих частей прибора.
• При подключении к электросети необходимо обеспечить наличие ус‐
тройства, которое позволяет полностью отключать прибор от сети с ми‐
нимальным зазором между контактами 3 мм, например, защитного ав‐
томатического выключателя, защитных выключателей, срабатывающих
в случае замыкания на заземление, или плавкого предохранителя.
• Ни одна из частей соединительного кабеля не должна нагреваться до
температуры 90°C. Синий нейтральный провод должен быть подсоеди‐
нен к клеммной колодке с буквой "N". Коричневый (или черный) фазо‐
вый провод (подключен к контакту клеммной колодки, помеченному бук‐
вой "L") всегда должен соединяться с фазой сети.
26
Установка
Замена сетевого шнура
При замене сетевого шнура используйте только специальный кабель типа
H05V2V2-F T90 или эквивалентный. Удостоверьтесь, что провод имеет се‐
чение, допускающее его использование при данном напряжении и рабо‐
чей температуре. Желто-зеленый провод заземления должен быть при‐
мерно на 2 см длиннее коричневого (или черного) провода, идущего на
фазу.
Встраивание
A
min. 450 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
A
B
A) входящая в комплект поставки герметизирующая прокладка
B) идущие в комплекте крепежные скобы
Возможности встраивания
Кухонный шкаф с дверцей
Панель, установленная под варочной панелью, должна легко сниматься
для обеспечения доступа к узлам, нуждающимся в техническом обслужи‐
вании.
30 mm
a
60 mm
b
min 20 mm
(max 150 mm)
Описание изделия
27
a) Съемная панель
b) Пространство для подключения проводов
Кухонный шкаф с духовым шкафом
Размеры ниши под варочную панель должны соответствовать указанным,
в кухонном шкафу должны быть предусмотрены вентиляционные отвер‐
стия для постоянного притока воздуха. Из соображений безопасности, а
также для упрощения процедуры извлечения духового шкафа из шкафа,
электрические соединения для варочной панели и духового шкафа дол‐
жны быть выполнены раздельно.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ИТАЛИЯ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Функциональные элементы варочной панели
1 Поверхность варочной панели
4 2 Горелка для ускоренного
приготовления
5 3 Горелка для ускоренного
приготовления
6
4 Горелка для ускоренного
приготовления
7
5 Горелка с тройным рассекате‐
лем
6 Вспомогательная горелка
7 Ручки управления
3
2
1
Ручки управления
Символ
Описание
отсутствует подача газа / положение
ВЫКЛ
положение розжига / максимальной по‐
дачи газа
28
Описание работы
Символ
Описание
минимальная подача газа
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Розжиг горелки
ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны при использовании открытого огня на кухне. Изгото‐
витель не несет ответственности в случае неправильного обращения с ог‐
нем
Всегда зажигайте горелку перед тем, как ставить на нее посуду.
Включение горелки:
1. Поверните ручку управления против часовой стрелки в положение
) и нажмите на нее.
максимума (
2. Удерживайте ручку управления нажатой приблизительно 5 секунд; это
необходимо, чтобы термопара нагрелась. В противном случае подача
газа будет прекращена.
3. Отрегулируйте пламя после того, как оно станет равномерным.
Если после нескольких попыток зажечь горелку не удалось, проверьте
правильность положения рассекателя и крышки горелки.
1
2
3
4
Полезные советы
29
1
2
3
4
1
2
3
4
Крышка горелки
Рассекатель горелки
Свеча зажигания
Термопара
ВНИМАНИЕ!
Если горелка не загорится через 15 секунд, отпустите ручку управления,
установите ее в положение "Выкл" и попробуйте выполнить розжиг горел‐
ки снова как минимум через 1 минуту.
При отсутствии электропитания можно зажигать горелку без помощи элек‐
троподжига; для этого поднесите к горелке источник огня, нажмите соот‐
ветствующую ручку и поверните ее против часовой стрелки в положение
максимальной подачи газа.
Если горелка случайно погаснет, установите соответствующую ручку
управления в положение "Выкл" и попробуйте выполнить розжиг горелки
снова как минимум через 1 минуту.
Электророзжиг может срабатывать автоматически при подаче электропи‐
тания на прибор после установки или восстановления электроснабжения.
Это - нормальное явление.
Выключение горелки
Чтобы потушить пламя, поверните ручку на символ
.
ВНИМАНИЕ!
Прежде чем снимать посуду с горелки, сначала всегда уменьшайте ее
пламя или выключайте ее.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Экономия энергии
• По возможности всегда накрывайте посуду крышками.
• Как только жидкость начинает закипать, уменьшайте пламя горелки до
самого низкого уровня, достаточного для кипения жидкости.
30
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь посудой, дно которой подходит по размеру к используемой
конфорке.
Не пользуйтесь кухонной посудой, если ее дно выходит за края конфорки.
Горелка
Диаметры посуды
С тройным рассекателем
180 - 260 мм
Фронтальная горелка для
ускоренного приготов‐
ления
120 - 220 мм
Задняя горелка для уско‐
ренного приготовления
120 - 220 мм
Вспомогательная
80 - 180 мм
ВНИМАНИЕ!
Нельзя ставить посуду на зону управления прибором.
ВНИМАНИЕ!
Следите, чтобы кастрюля не выступала за края варочной панели и стояла
на горелке по центру – таким образом снижается расход газа и достигает‐
ся максимальная устойчивость.
Не ставьте на конфорки неустойчивую или деформированную посуду. Это
может привести к разбрызгиванию ее содержимого и возникновению не‐
счастного случая.
ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется использование рассекателей пламени.
Информация об акриламидах
ВАЖНО! Согласно самым последним научным исследованиям жарка
пищевых продуктов (в частности, крахмалосодержащих) может
представлять опасность для здоровья из-за образования акриламидов.
Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимально возможной
температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного
коричневого цвета.
УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед чисткой выключите прибор и дайте ему остыть. Перед проведе‐
нием технического обслуживания или чисткой прибора отсоедините его от
сети электропитания.
ВНИМАНИЕ!
Чистка прибора струей пара или очистителем высокого давления запре‐
щена из соображений безопасности.
Уход и очистка
31
ВНИМАНИЕ!
Не используйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки
или кислоты, поскольку они могут вызвать повреждение прибора.
Царапины или темные пятна на стекле не влияют на работу прибора.
• Чтобы облегчить чистку варочной панели, подставки для посуды можно
снять.
• Для мытья эмалированных элементов, крышки и рассекателя вымойте
их мыльной водой и тщательно просушите перед установкой на место.
• Детали из нержавеющей стали промойте водой, а затем вытрите насухо
мягкой тканью.
• Подставки для посуды не предназначены для мойки в посудомоечной
машине; их необходимо мыть вручную.
• При мойке подставок для посуды вручную будьте внимательны, когда
их протираете, так как у них могут быть острые края. При необходимо‐
сти удалите стойкие загрязнения с помощью чистящей пасты.
• Убедитесь в правильности установки подставок для посуды после
очистки.
• Чтобы горелки работали надлежащим образом, убедитесь, что стержни
подставок для посуды находятся в центре горелки.
• Чтобы не повредить варочную панель, будьте внимательны при уста‐
новке подставок для посуды.
После чистки вытрите прибор насухо мягкой тканью.
Удаление загрязнений:
1. – Удалить немедленно: расплавленную пластмассу, полиэтиленовую
пленку и пищевые продукты, содержащие сахар.
– Выключите устройство и дайте ему остыть, прежде, чем очищать от:
известковых отложений, водяных разводов, пятен жира, блестящих
обесцвеченных пятен. Используйте для очистки специальное сред‐
ство, предназначенное для данной поверхности.
2. Чистить прибор следует влажной тканью с небольшим количеством
моющего средства.
3. По окончании очистки насухо вытрите прибор чистой тканью.
Для обеспечения правильного положения подставок для посуды они уста‐
навливаются на металлические штырьки, расположенные с задних сторон
варочной панели. Для большего удобства чистки подставки для посуды
можно снять. Поднимите подставки для посуды, удерживая их в горизо‐
нтальном положении.
ВНИМАНИЕ!
Не поднимайте подставки для посуды под углом к поверхности варочной
панели, т.к. это может создать сильное изгибающее усилие на металличе‐
ских штырьках. Это может привести к повреждению штырьков и вызвать
их поломку.
32
Что делать, если ...
Очистка свечи зажигания
Электрический розжиг выполняется с помощью керамической свечи зажи‐
гания и металлического электрода. Содержите эти детали в чистоте для
предотвращения трудностей с розжигом, а также проверяйте, чтобы от‐
верстия в рассекателе пламени горелки не были засорены.
Периодическое техобслуживание
Периодически обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр
для проверки состояния трубы подачи газа и редуктора, если таковым
оборудована ваша варочная панель.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
Неисправность
При розжиге газа отсут‐
ствует искра
Возможная причина
Способ устранения
• Отсутствует электро‐
питание
• Убедитесь в том, что
прибор подключен к
электросети и элек‐
троэнергия подается.
• Проверьте предохра‐
нитель. Если предох‐
ранитель сработает
повторно, обратитесь к
квалифицированному
электрику.
• Крышка и рассекатель
горелки установлены
неровно
• Убедитесь, что крышка
и рассекатель горелки
установлены правиль‐
но.
Пламя гаснет сразу по‐
сле розжига
• Термопара недоста‐
точно нагрелась
• После появления пла‐
мени удерживайте руч‐
ку нажатой около 5 се‐
кунд.
Газ неравномерно горит
по окружности горелки
• Рассекатель горелки
засорен остатками пи‐
щи
• Убедитесь, что инжек‐
тор не засорен, а в
рассекателе горелки
нет остатков пищи.
В случае неисправности сначала попытайтесь самостоятельно найти ре‐
шение проблемы. Если вам не удалось самостоятельно устранить неис‐
правность, обращайтесь к продавцу или в местный авторизованный сер‐
висный центр.
Если прибор эксплуатировался неправильно или установка была выпол‐
нена не сертифицированным специалистом, посещение техника сервис‐
ного центра или поставщика может оказаться платным даже во время га‐
рантийного срока.
Технические данные
33
Наклейки, вложенные в пакет с принадлежностями
Приклейте самоклеющиеся наклейки, как указано ниже:
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Приклеить на гарантийный талон и отправить
2 Приклеить на гарантийный талон и сохранить
3 Приклеить на инструкцию по эксплуатации
Чтобы быстро и правильно оказать помощь, необходимы следующие дан‐
ные. Они находятся на табличке с паспортными данными, входящей в
комплект поставки инжекторов.
• Название модели .................
• Номер изделия (PNC) .................
• Серийный номер (S.N.) .................
Следует использовать только оригинальные запасные части. Их можно
приобрести в сервисном центре и авторизованных магазинах запчастей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры варочной панели
Ширина:
680 мм
Длина:
510 мм
Размеры выреза для варочной поверхности
Ширина:
560 мм
Длина:
480 мм
Тепловая мощность
Горелка повышенной мощности:
3,8 кВт
Горелка для ускоренного приготов‐
ления:
1,9 кВт
34
Технические данные
Вспомогательная горелка:
1 кВт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ:
G20 (2H) 20 мбар = 10,5 кВт
G30 (3B/P) 30 мбар = 763 г/час
Электропитание:
230 В ~ 50 Гц
Категория:
II2H3B/P
Подключение к газовой магистрали:
G 1/2"
Подвод газа:
G20 (2H) 20 мбар
Класс прибора:
3
Диаметры обводных клапанов
Горелка
Ø обводного клапана в 1/100 мм
Вспомогательная
28
Для ускоренного приготовления
32
С тройным рассекателем
56
Газовые горелки
ОБЫЧНАЯ МОЩНОСТЬ
ОБЫЧНАЯ
МОЩ‐
НОСТЬ
ПОНИ‐
ЖЕННАЯ
МОЩ‐
НОСТЬ
кВт
кВт
инж.
1/100 мм
м³/час
инж.
1/100 мм
г/час
1
0,33
70
0,095
50
73
Горелка
для уско‐
ренного
приготов‐
ления
1,9
0,45
96
0,181
71
138
Горелка
с трой‐
ным рас‐
секате‐
лем
3,8
1.4
146
0,362
98
276
ГОРЕЛ‐
КА
Вспомо‐
гатель‐
ная го‐
релка
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
G20 (2H) 20 мбар
Сжиженный газ
(Бутан/Пропан) G30/
G31 (3B/P) 30/30
мбар
G30
Охрана окружающей среды
35
Газовые горелки G20 13 мбар - только для России
ГОРЕЛКА
ОБЫЧНАЯ
МОЩНОСТЬ
СНИЖЕННАЯ
ТЕПЛОВАЯ
МОЩНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
ОБЫЧНАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
G20 13 мбар
кВт
кВт
инж. 1/100 мм
м³/час
Вспомогатель‐
ная горелка
0,9
0,33
80
0,095
Горелка для
ускоренного
приготовления
1,4
0,45
105
0,148
Горелка с
тройным рас‐
секателем
2,9
1,4
147
0,307
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и
электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила
утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который
возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с
подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по
вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели
изделие.
Упаковочные материалы
Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно
переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого
они изготовлены: >PE< (полиэтилен), >PS< (полистирол) и т.п. Упаковоч‐
ные материалы следует выбрасывать как бытовые отходы в соответ‐
ствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№
POCC IT.ME10.B09849
Срок действия
с 07 мая 2009
по 07 мая 2012
36
Сертификат соответствия
ОРГАН ПО СЕРТИ‐
ФИКАЦИИ
POCC RU.0001.11ME10
ОС ТЕСТБЭТ
119334, Москва, Андреевская наб. 2
т/ф (495) 665 7929
http://www.testbet.ru/
СООТВЕТСВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
НОРМАТИВНЫХ ДО‐
КУМЕНТОВ
Безопасности, ЭМС, санитарно-эпидемиологическим
ГОСТ Р 50696-2006 (P. 4, 5, 6, 8, 9),
ГОСТ Р 52161.2.6-2006,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (P. 4)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Electrolux Italia S.p.A
Viale Bologna, 298, 47100, Forli (FO), Italy (Италия)
СЕРТИФИКАТ ВЫ‐
ДАН
ООО «ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС», Россия,
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16,
ИНН 7804159731
Obsah
37
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča, prečítajte si,
prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám dokonale a efektívne
orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do návodu mohli nahliadnuť vždy, keď to
budete potrebovať, odporúčame vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím,
odovzdajte ho aj prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Likvidácia spotrebiča
INŠTALÁCIA
Plynová prípojka
Výmena dýz
Nastavenie minimálnej úrovne
Zapojenie do elektrickej siete
Výmena napájacieho kábla
POPIS VÝROBKU
Ovládacie gombíky
PREVÁDZKA
Zapálenie horáka
37
40
40
40
41
42
42
43
44
45
45
45
Vypnutie horáka
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Úspora energie
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Čistenie zapaľovacej sviečky
Pravidelná údržba
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Štítky dodané vo vrecku s príslušenstvom
TECHNICKÉ ÚDAJE
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiál obalu
46
46
46
47
48
48
49
49
50
51
52
Zmeny vyhradené
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE
Tento návod platí iba v krajinách, ktorých symboly sa uvádzajú na jeho obálke.
V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním
spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod musí ostať so spotrebičom aj v prípade
presťahovania alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a vedomostí. Musí sa zabezpečiť dohľad alebo ich poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
38
Bezpečnostné pokyny
Detská poistka
• Spotrebič smú používať výhradne dospelé osoby. Dohliadajte na deti, aby sa nehrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia a fyzického zranenia.
• Počas prevádzky spotrebiča a po nej udržujte deti mimo spotrebiča, až kým spotrebič nevychladne.
Používanie
• Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte všetky obaly, nálepky a ochrannú vrstvu na
ovládacom paneli z nehrdzavejúcej ocele (ak sa na ňom nachádzajú). Neodstraňujte typový
štítok. Môže tým zaniknúť záruka.
• Po každom použití varné zóny nastavte do polohy „vypnuté“ (off).
• Horáky a dostupné diely sa počas používania a po ňom môžu veľmi zohriať. Na varnú plochu
neklaďte príbor ani pokrievky. Kuchynský riad a jeho obsah sa môžu prevrhnúť. Hrozí riziko
popálenín.
• Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
• Na spotrebič počas používania neustále dohliadajte.
• Dbajte na to, aby vykypené kvapaliny nevtiekli do otvorov vo vrchnej časti varného panela.
• Varný panel nepoužívajte bez kuchynského riadu.
• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné
ani priemyselné účely.
• Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Predídete tak fyzickému poraneniu osôb
alebo poškodeniu na majetku.
• Používajte iba kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim rozmerom horákov. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a prasknutia skleneného panela (ak je k dispozícii).
• Nepoužívajte varné nádoby s menším priemerom, ako je veľkosť horáka – plameň by mohol
zahriať rukoväť.
• Hrnce sa nesmú dostať na ovládací panel.
• Nepoužívajte nestabilný kuchynský riad, aby sa predišlo jeho prevrhnutiu a následnej nehode.
• Nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň horľavé produkty, alebo predmety obsahujúce horľavé látky, predmety, ktoré by sa mohli roztaviť (zhotovené z plastu alebo hliníka),
ani textilu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Používajte iba príslušenstvo dodané so spotrebičom.
• Pri pripájaní spotrebiča k okolitým zásuvkám postupujte opatrne. Nedovoľte, aby sa spotrebiča alebo horúceho riadu dotýkali elektrické napájacie káble. Nedovoľte, aby sa elektrické napájacie káble zamotali.
• V prípade prasklín na povrchu treba spotrebič odpojiť od elektrického napájania, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
Inštalácia
• Prečítajte si tieto pokyny. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu osôb ani domácich
zvierat, ani za ujmu na majetku spôsobenú nedodržiavaním nasledujúcich požiadaviek.
• Aby sa predišlo riziku poškodenia spotrebiča a majetku a fyzickému zraneniu, inštaláciu, pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti a plynovému rozvodu, nastavenie a údržbu
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
spotrebiča zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi; všetky úkony musia byť vykonané
podľa príslušných noriem a miestnych predpisov.
Uistite sa, že spotrebič nebol pri preprave poškodený. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak
je to potrebné, obráťte sa na dodávateľa.
Zabudovateľné spotrebiče sa môžu používať až po zabudovaní do vhodnej skrinky alebo pracovnej dosky, ktoré vyhovujú platným normám.
Neinštalujte varný panel nad domáce spotrebiče, pokiaľ to inštalačné pokyny nedovoľujú.
Spotrebič inštalujte iba do pracovného priestoru s rovným povrchom.
Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča ani ho nemodifikujte. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
Dôsledne dodržiavajte zákony, nariadenia, smernice a normy platné v krajine použitia (bezpečnostné pravidlá, predpisy o recyklácii, pravidlá elektrickej bezpečnosti atď.)
Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od iných spotrebičov a nábytku.
Zabezpečte ochranu proti nebezpečnému zásahu elektrickým prúdom správnou inštaláciou
spotrebiča, napr. zásuvky môžete namontovať iba spolu s ochranným panelom pod spotrebičom.
Vyrezaný otvor v pracovnej doske chráňte proti vlhkosti vhodným tesniacim materiálom.
Spotrebič utesnite na pracovnej doske správnym tesniacim materiálom tak, aby nezostával
žiadny voľný priestor.
Chráňte spodnú stranu spotrebiča pred parou a vlhkosťou, napr. z umývačky riadu alebo rúry.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod oknami. Inak môžu dvere alebo okno zhodiť horúci
kuchynský riad z varného panela.
Pred inštaláciou skontrolujte, či podmienky v miestnych rozvodoch (druh a tlak plynu) súhlasia s nastavením spotrebiča. Podmienky nastavenia pre tento spotrebič sú uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza v blízkosti rúry prívodu plynu.
Tento spotrebič nie je zapojený k zariadeniu na odvod spalín. Musí byť nainštalovaný a pripojený v súlade s platnými predpismi na inštaláciu. Mimoriadnu pozornosť venujte príslušným
požiadavkám na vetranie.
Používanie plynového spotrebiča na prípravu jedál spôsobuje tvorbu tepla a vlhkosti v
miestnosti, v ktorej je nainštalovaný. Skontrolujte, či je vetranie v kuchyni dostatočné:
otvory na prirodzené vetranie nechávajte otvorené alebo nainštalujte mechanické vetracie zariadenie (mechanický odsávací digestor).
Ak intenzívne používate spotrebič dlhý čas, je potrebné doplnkové vetranie (napríklad
otvorenie okna alebo zvýšenie intenzity mechanického vetrania, ak je k dispozícii).
Dôsledne dodržiavajte pokyny pre elektrické zapojenie. Hrozí riziko zranenia elektrickým prúdom.
Pred akýmikoľvek čistiacimi prácami alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej
siete.
Svorkovnica prívodu elektrickej energie je pod napätím.
Odpojte svorkovnicu prívodu elektrickej energie od napätia.
Kvalifikovanou montážou zabezpečte ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
Voľné a neodborne zhotovené spoje zásuvky alebo zástrčky môžu spôsobiť prehriatie svorkovnice.
Svorky musí správne zapojiť kvalifikovaný elektrikár.
Odľahčite ťah kábla pomocou vhodnej káblovej svorky.
Použite vhodný prívodný elektrický kábel a poškodený kábel vymeňte za správny príslušný
kábel. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
40
Inštalácia
• Elektrické zapojenie spotrebiča musí obsahovať zariadenie s možnosťou odpojenia všetkých
pólov spotrebiča od siete, pričom vzdialenosť kontaktov zariadenia musí byť aspoň 3 mm.
• Ak je upevňovacia konzola v blízkosti svorkovnice, vždy sa uistite, že sa napájací kábel nedotýka okraja konzoly.
• Musia sa používať správne izolačné zariadenia: ochranné ističe, poistky (skrutkovacie poistky
treba vybrať z držiaka).
Likvidácia spotrebiča
• Aby ste predišli riziku fyzického zranenia alebo poškodenia
– Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte prívodný kábel na mieste, kde vstupuje do spotrebiča a zlikvidujte ho.
– Ak je k spotrebiču pripojené vonkajšie plynové potrubie, zlisujte ho.
– Informácie o likvidácii spotrebiča vám poskytnú miestne úrady.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Úkony podľa nasledujúcich pokynov na inštaláciu, pripojenie a údržbu môže vykonať výhradne
vyškolený pracovník v súlade s platnými normami a miestnymi predpismi.
Plynová prípojka
Zvoľte pevné prípojky alebo použite ohybné antikorové trubičky, v súlade s platnými normami.
Ak použijete ohybné kovové trubičky, dávajte pozor, aby sa nedotýkali pohyblivých častí alebo
aby neboli zalomené ani stlačené. Dávajte pozor predovšetkým pri montáži varnej dosky v kombinácii s rúrou.
Inštalácia
41
Uistite sa, že tlak privádzaného plynu spotrebiča vyhovuje charakteristikám spotrebiča. Nastaviteľná prípojka je upevnená k ústrednej prípojke plynu pomocou matice so závitom G 1/2". Utiahnite diely rukou, bez použitia sily, upravte požadovaný smer prípojky a potom všetko dobre
utiahnite.
1
2
3
2
4
1
2
3
4
Koniec hriadeľa s maticou
Podložka (doplnková podložka je k dispozícii len pre Slovinsko a Turecko)
Koleno
Držiak gumenej hadičky pre propán-bután (len pre Slovinsko a Turecko)
Ohybné nekovové hadičky
Ak sa dá prípojka jednoducho kontrolovať po celej dĺžke, môžete použiť ohybnú hadičku. Ohybnú hadičku pevne prichyťte svorkami.
Skvapalnený plyn: použite držiak na gumovú hadičku. Vždy namontujte tesnenie. Potom pokračujte s plynovou prípojkou. Ohybná hadička je vhodná na použitie, keď:
– nedosiahne vyššiu teplotu ako je izbová teplota, teda viac ako 30°C;
– nie je dlhšia ako 1500 mm;
– nie je priškrtená;
– nie je príliš napnutá alebo skrútená;
– nebude sa dotýkať ostrých okrajov a hrán;
– dá sa jednoducho skontrolovať jej stav.
Kontrola neporušenosti ohybnej hadičky pozostáva z kontroly, či:
– na nej nie sú praskliny, rezy, znaky obhorenia na oboch koncoch, ale aj po celej dĺžke;
– materiál nestvrdol, či je správne elastický;
– nezhrdzaveli upevňovacie svorky;
– neuplynula doba životnosti.
Ak zistíte nejakú chybu, hadičku neopravujte, ale vymeňte ju.
Po ukončení inštalácie sa uistite, že je prípojka správne utesnená. Použite vodu so saponátom,
nie plameň!
Výmena dýz
1. Vyberte mriežky nad horákmi.
2. Vyberte viečka a korunky horákov.
42
Inštalácia
3. Maticovým kľúčom 7 vyberte dýzy a vymeňte ich za dýzy určené pre privádzaný druh plynu
(pozrite tabuľku v časti Technické údaje).
4. Namontujte diely, postupujte v opačnom poradí.
5. Vymeňte typový štítok (je vedľa plynovej prípojky) za štítok s novým privádzaným plynom.
Štítok nájdete v obale s dýzami dodanými spolu so spotrebičom.
Ak je tlak plynu nerovnomerný alebo je odlišný od požadovaného tlaku, musíte na plynovú prípojku namontovať regulátor tlaku.
Nastavenie minimálnej úrovne
Nastavenie minimálnej úrovne horákov:
1. Zapáľte horák.
2. Otočte gombík do minimálnej polohy.
3. Vyberte ovládací gombík.
4. Pomocou skrutkovača nastavte polohu obtokovej skrutky. Pri prechode zo zemného plynu
20 mbar (alebo zemného plynu 13 mbar 3)) na skvapalnený plyn úplne dotiahnite nastavovaciu skrutku. Pri prechode zo skvapalneného plynu na zemný plyn 20 mbar odskrutkujte
obtokovú skrutku približne o 1/4 závitu (1/2 závitu pre trojitý horák). Pri prechode zo zemného plynu 20 mbar na zemný plyn 13 mbar 3) odskrutkujte obtokovú skrutku približne o 1/4
závitu (1/2 závitu pre trojitý horák). Pri prechode zo skvapalneného plynu na zemný plyn 13
mbar 3) odskrutkujte obtokovú skrutku približne o 1/2 závitu (1 závit pre trojitý horák). Pri
prechode zo zemného plynu 13 mbar 3) na zemný plyn 20 mbar utiahnite obtokovú skrutku
približne o 1/4 závitu (1/2 závitu pre trojitý horák).
1
1 Skrutka nastavenia minima
5. Uistite sa, že plameň pri rýchlom otočení gombíka z maximálnej polohy na minimum nezhasne.
Zapojenie do elektrickej siete
• Spotrebič uzemnite v súlade s bezpečnostnými predpismi.
• Skontrolujte, či nominálne napätie, typ prúdu a príkon uvedené na štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
• Spotrebič sa dodáva s prívodným elektrickým káblom. V prípade potreby treba inštalovať
vhodnú zástrčku, ktorá zodpovedá zaťaženiu uvedenému na typovom štítku. Zástrčku musíte
zapojiť do vhodnej zásuvky.
• Akýkoľvek elektrický komponent smie vymeniť iba technik autorizovaného servisného strediska alebo kvalifikovaný servisný pracovník.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
• Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
3) len pre Rusko
43
Inštalácia
• Pri odpájaní spotrebiča od siete neťahajte napájací elektrický kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
• Spotrebič sa nesmie pripájať pomocou predlžovacieho kábla, adaptéra alebo rozdvojky (hrozí
riziko požiaru). Skontrolujte, či je uzemnenie v súlade s príslušnou normou a predpismi.
• Napájací kábel nesmie byť umiestnený tak, aby sa dotýkal horúcich častí.
• Pri zapojení spotrebiča do elektrickej siete musíte použiť elektrické odpojovacie zariadenie,
ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch a ktoré má vzdialenosť medzi kontaktmi aspoň 3 mm, napr. automatický istič alebo poistku.
• Žiadne súčasti napájacieho kábla nesmú byť vystavené teplote vyššej ako 90 °C. Modrý nulový vodič musí byť pripojený k svorke označenej „N“ na svorkovnici. Hnedý (alebo čierny) fázový vodič (pripojený k svorke označenej „L“ na svorkovnici) sa vždy musí pripojiť k fázovému
(živému) kontaktu.
Výmena napájacieho kábla
Ak chcete napájací kábel vymeniť, použite iba typ H05V2V2-F T90 alebo ekvivalent. Skontrolujte, či zvolený kábel vyhovuje danému napätiu a pracovnej teplote. Žlto/zelený uzemňovací vodič
musí byť o približne 2 cm dlhší ako hnedý (alebo čierny) fázový vodič.
Zabudovanie
A
min. 450 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
A
B
A) dodané tesnenie
B) dodané konzoly
Možnosti zabudovania
Kuchynský dielec s dvierkami
Ochranná priečka nainštalovaná pod varným panelom sa musí jednoducho vyberať a v prípade
potreby zásahu servisného pracovníka musí byť spotrebič jednoducho prístupný.
44
Popis výrobku
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
a) Vyberateľný panel
b) Priestor pre prípojky
Kuchynský dielec s rúrou
Rozmery priestoru pre varný panel musia zodpovedať príslušným údajom a kuchynská jednotka
musí mať otvory na nepretržitý prívod vzduchu. Elektrické pripojenie varného panela a rúry sa
musí z bezpečnostných dôvodov inštalovať samostatne aj preto, aby sa rúra z jednotky dala jednoducho vybrať.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
VÝROBCA:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
POPIS VÝROBKU
Rozloženie varného povrchu
3
4
5
2
6
1
7
1
2
3
4
5
6
7
Vrchná časť varnej dosky
Stredne rýchly horák
Stredne rýchly horák
Stredne rýchly horák
Trojitý horák
Pomocný horák
Ovládacie gombíky
Prevádzka
45
Ovládacie gombíky
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza / poloha vypnutia
zapaľovacia poloha/maximálny prívod plynu
minimálny prívod plynu
PREVÁDZKA
Zapálenie horáka
VAROVANIE
Buďte opatrní, keď používate otvorený oheň v kuchyni. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné zaobchádzanie s plameňom.
Pred položením kuchynského riadu horák vždy zapáľte.
Zapálenie horáka:
1. Otočte otočným ovládačom proti smeru hodinových ručičiek do maximálnej polohy (
)a
zatlačte ho nadol.
2. Nechajte otočný ovládač stlačený na približne 5 sekúnd, čím sa zahreje termočlánok. Ak tak
neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď bude plameň pravidelný, upravte ho.
Ak sa horák po opakovaných pokusoch správne nezapáli, skontrolujte, či je v správnej polohe
korunka a kryt horáka.
1
2
3
4
46
Užitočné rady a tipy
1
2
3
4
1
2
3
4
Kryt horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
VAROVANIE
Ak sa horák nezapáli ani po 15 sekundách, uvoľnite otočný ovládač a otočte ho do vypnutej
polohy. Počkajte najmenej 1 minútu a skúste znova zapáliť horák.
Ak nemáte k dispozícii elektrinu, horák môžete zapáliť aj bez elektrického zapaľovača. V tomto
prípade sa priblížte k horáku s plameňom, stlačte príslušný otočný ovládač a otočte ho proti
smeru hodinových ručičiek do maximálnej polohy.
Ak horák náhodou zhasne, otočte ovládací gombík do polohy vypnutia, počkajte aspoň 1 minútu
a skúste znovu zapáliť horák.
Po inštalácii alebo zapnutí napájania po výpadku sa môže generátor iskier aktivovať automaticky. Je to normálne.
Vypnutie horáka
Aby ste zhasli palmeň, otočte gombík na symbol
.
VAROVANIE
Predtým, ako zložíte hrnce z horáka, zhasnite plameň.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Úspora energie
• Ak je to možné, vždy nádoby prikrývajte pokrievkami.
• Po zovretí kvapaliny znížte plameň, aby kvapalina iba mierne vrela.
Ošetrovanie a čistenie
47
VAROVANIE
Používajte hrnce a panvice s dnom vhodným pre rozmery horáka.
Nepoužívajte varnú nádobu na varnej zóne, ak varná zóna presahuje za okraje varnej nádoby.
Horák
Priemery kuchynského riadu
Trojitý
180 - 260 mm
Predný stredne rýchly
120 - 220 mm
Zadný stredne rýchly
120 - 220 mm
Pomocný
80 - 180 mm
VAROVANIE
Hrnce sa nesmú dostať na ovládací panel.
VAROVANIE
Dbajte nato, aby rukoväte hrncov nevyčnievali cez predný okraj varného panela a aby boli varné
nádoby umiestnené v strede na podstavcoch a tým sa dosiahla maximálna stabilita a spotreba
plynu sa znížila na čo najnižšiu úroveň.
Na varné zóny neklaďte nestabilné alebo deformované nádoby, aby nedošlo k vyliatiu pokrmu a
zraneniu.
VAROVANIE
Neodporúča sa používať rozptyľovače plameňa.
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce pri
zapekaní jedla (predovšetkým u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo pre
zdravie. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš jedlá
nezapekať.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pred čistením spotrebič aho vypnite a nechajte vychladnúť. Pred akýmikoľvek čistiacimi prácami
alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej napájacej siete.
VAROVANIE
Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nečistite parnými ani vysokotlakovým čističmi.
VAROVANIE
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky ani kyseliny, pretože by poškodili spotrebič.
Škrabance a tmavé škvrny na skle neovplyvňujú funkčnosť spotrebiča.
• Podstavce na hrnce možno vybrať na uľahčenie čistenia varného panela.
48
Ošetrovanie a čistenie
• Nečistoty zo smaltovaných dielov, viečka a korunky odstráňte teplou mydlovou vodou a skôr,
ako ich vrátite na svoje miesto, dôkladne ich osušte.
• Antikorové umyte vodou a utrite dosucha mäkkou handričkou.
• Podstavce na hrnce nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Musia sa umývať ručne.
• Pri ručnom umývaní podstavcov na hrnce postupujte opatrne, pretože smaltovací proces niekedy zanecháva ostré hrany. V prípade potreby odstráňte odolné škvrny použitím čistiacej
pasty.
• Po čistení skontrolujte, či sú podstavce umiestnené správne.
• Aby horáky správne fungovali, skontrolujte, či sú podstavce na hrnce umiestnené v strede
horáka.
• Pri umiestňovaní podstavcov postupujte opatrne, aby ste zabránili poškodeniu hornej
časti varného panela.
Po čistení utrite spotrebič mäkkou handričkou.
Odstráňte nečistoty:
1. – Okamžite odstráňte: taviaci sa plast, plastovú fóliu a potraviny s obsahom cukru.
– Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť, až potom vyčistite: usadeniny vodného
kameňa, škvrny od vody, mastné škvrny, lesklé farebné škvrny na kove. Používajte špeciálny čistič určený na povrch varného panela.
2. Spotrebič vyčistite vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku.
3. Nakoniec utrite spotrebič dosucha čistou handričkou.
Aby mriežky nad horákmi zostali v správnej polohe, sú namontované na kovových kolíkoch
umiestnených v zadnej časti varného panelu. Za účelom lepšieho čistenia môžete mriežky nad
horákmi odstrániť. Nadvihnite mriežky tak, aby zostali v horizontálnej polohe.
VAROVANIE
Nedvíhajte mriežky iba na jednom konci (šikmo), pretože by sa tým mohli ohnúť kovové kolíky.
Kolíky by sa tým mohli poškodiť a zlomiť.
Čistenie zapaľovacej sviečky
Funkciu zapaľovania zabezpečuje keramická zapaľovacia sviečka s kovovou elektródou. Tieto
časti udržiavajte vždy čisté, aby ste predišli ťažkostiam pri zapaľovaní, a kontrolujte, či nie sú
otvory korunky horáka zanesené.
Pravidelná údržba
Pravidelne požiadajte svoje miestne servisné stredisko o kontrolu stavu rúrok na prívod plynu a
regulátora, ak je namontovaný.
Čo robiť, keď...
49
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Problém
Pri zapaľovaní plynu chýba iskra
Možná príčina
Riešenie
• Nie je k dispozícii elektrické
napätie
• Skontrolujte, či je spotrebič
zapojený a či je zapnuté elektrické napájanie.
• Skontrolujte poistku. Ak sa
poistka vypáli viackrát, opravu
zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
• Kryt a korunka horáka nie sú
v správnej polohe
• Skontrolujte, či sú kryt a korunka horáka v správnej polohe.
Plameň zhasína ihneď po zapálení
• Termočlánok nie je dostatočne zohriaty
• Po zapálení plameňa držte
ovládač stlačený približne 5
sekúnd.
Plameň horáka je nerovnomerný
• Korunka horáka je upchaná
zvyškami potravín
• Skontrolujte, či nie je upchaná
dýza a či korunka horáka nie
je znečistená zvyškami potravín.
Pri výskyte problému sa najprv pokúste vyriešiť ho sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Ak ste spotrebič nepoužívali správne alebo inštaláciu nevykonal autorizovaný technik, môže sa
stať, že za návštevu pracovníka servisného strediska alebo predajcu budete musieť zaplatiť, aj
keď k poruche dôjde počas záručnej doby.
Štítky dodané vo vrecku s príslušenstvom
Samolepiace štítky nalepte podľa nižšie uvedených pokynov:
50
Technické údaje
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Nalepte ho na záručný list a túto časť pošlite.
2 Nalepte ho na záručný list a túto časť si odložte.
3 Nalepte ho na návod na používanie.
Na rýchle a správne získanie pomoci sú potrebné tieto informácie. Tieto údaje sú uvedené na typovom štítku na súprave s dýzami.
• Popis modelu .................
• Výrobné číslo (PNC) .................
• Sériové číslo (S.N.) .................
Používajte iba originálne náhradné diely. Získate ich v autorizovanom servisnom stredisku alebo
v autorizovaných predajňach s náhradnými dielmi.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery varného panela
Šírka:
680 mm
Dĺžka:
510 mm
Rozmery priestoru pre varný panel
Šírka:
560 mm
Dĺžka:
480 mm
Tepelný výkon
Rýchly horák:
3,8 kW
Stredne rýchly horák:
1,9 kW
Pomocný horák:
1,0 kW
CELKOVÝ VÝKON:
G20 (2H) 20 mbar = 10,5 kW
G30 (3B/P) 30 mbar = 763 g/h
Elektrické napájanie:
230 V ~ 50 Hz
51
Ochrana životného prostredia
Kategória:
II2H3B/P
Pripojenie plynu:
G 1/2"
Prívod plynu:
G20 (2H) 20 mbar
Trieda spotrebiča:
3
Priemery prívodov
Horák
Ø prívodu v 1/100 mm
Pomocný
28
Stredne rýchly
32
Trojitý
56
Plynové horáky
NORMÁLNY VÝKON
NORMÁLNY
VÝKON
ZNÍŽENÝ VÝKON
kW
kW
tryska
1/100 mm
m³/h
tryska
1/100 mm
G30
Pomocný
horák
1.0
0.33
70
0.095
50
73
Stredne
rýchly horák
1.9
0.45
96
0.181
71
138
Trojitý horák
3.8
1.4
146
0.362
98
276
HORÁK
propán-bután
(bután/propán) G30/G31
(3B/P) 30/30 mbar
ZEMNÝ PLYN
G20 (2H) 20 mbar
g/h
Plynové horáky G20 13 mbar – iba pre Rusko
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON
ZNÍŽENÝ
VÝKON
NORMÁLNY VÝKON
kW
kW
tryska 1/100 mm
m³/h
Pomocný horák
0,9
0,33
80
0,095
Stredne rýchly horák
1,4
0,45
105
0,148
Trojitý horák
2,9
1,4
147
0,307
ZEMNÝ PLYN
G20 13 mbar
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená, že s
výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je potrebné ho
odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
52
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Materiál obalu
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené značkami: >PE<,>PS< a pod. Obalový materiál vyhoďte do príslušných zberných nádob na
odpad.
53
54
55
397173901-A-432010
www.aeg-electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement