ZANUSSI ZGF780CTX Handleiding

ZANUSSI ZGF780CTX Handleiding
Gebruiksaanwijzing
Gaskookplaat
ZGF 780 CT
ZGG 780 CT
NL 1
Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende
aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult
nemen.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat
hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door
aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
2
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen ........................................................................... 4
Uitvoering .......................................................................................................... 7
Aanwijzingen voor de gebruiker ......................................................................... 8
Het gebruik ..................................................................................................... 10
Onderhoud ...................................................................................................... 11
Service en originele onderdelen ....................................................................... 22
Garantie / Serviceafdeling ................................................................................ 23
Europese Garantie ........................................................................................... 26
Voor de installateur
Technische gegevens ...................................................................................... 13
Aanwijzingen voor de installateur ..................................................................... 14
Gasaansluiting ................................................................................................. 15
Ombouw naar vloeibaar gas ............................................................................ 16
Elektrische verbinding ...................................................................................... 18
Inbouw en montage ........................................................................................ 19
Inbouwmogelijkheden ...................................................................................... 21
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
)
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95- 2004/108 - 90/396 en de daarbij behorende besluiten.
FABRIKANT:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30 - 33080 PORCIA PN (Italy)
Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het identificatiesymbool is
aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
3
Nederlands
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt
geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in
gebruik neemt.
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het
apparaat dient door een erkend
installateur te geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste
type gas, zoals vermeld op de sticker
naast de gasaansluiting van de
kookplaat.
• Tijdens het gebruik produceert de
kookplaat warmte en vocht. Zeker
tijdens een langdurig gebruik. Zorg
dan voor een goede ventilatie door de
afzuigkap in te schakelen of door een
raam open te zetten.
• Controleer het apparaat na het
uitpakken op beschadigingen.
Controleer ook het aansluitsnoer op
beschadigingen. Neem in geval van
beschadiging contact op met uw
leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel
af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in
acht genomen.
Tijdens het gebruik
• Dit apparaat is bedoeld en gemaakt
voor het gebruik door volwassenen.
Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
• Dit toestel is niet aangesloten op een
afvoerkanaal
voor
verbrandingsgassen. Het moet
geplaatst en aangesloten worden in
overeenstemming met de geldende
voorschriften. Bijzondere aandacht
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moet worden gegeven aan die punten
die betrekking hebben op de ventilatie.
Installatie en aansluiting dienen door
een daartoe erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de hem
bekende voorschriften. Bij aflevering
door de fabrikant of importeur is het
kookplateau uitsluitend geschikt voor
gebruik op aardgas. Een eventuele
ombouw voor het gebruik op
flessengas, mag alleen door een
erkend installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van origineel, door de
fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging
van
de
gasen/of
elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve
van de installatie van dit apparaat,
dienen eveneens door een erkend
installateur uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of de eigenschappen
daarvan te veranderen.
Gebruik nooit te kleine of onstabiel
staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en
vet.
Houd tijdens het in gebruik zijn van het
kookplateau kinderen uit de buurt.
Indien het kookplateau van een deksel
voorzien is, dan is het deksel bedoeld
voor het vrijhouden van stof in gesloten
toestand en voor het opvangen van
spatten in open toestand.
Gebruik het deksel nergens anders
voor.
Maak het deksel altijd schoon voor u
•
•
•
•
•
•
•
•
het sluit en wacht met sluiten tot de
branders afgekoeld zijn.
Regelmatig schoonmaken, in feite na
elk gebruik, voorkomt lelijk worden van
de materiaaloppervlakken en slecht
functioneren van de branders en
eventuele bougies.
Draai altijd eerst de vlam laag of uit
vóór u een pan van het plateau neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de
uit-stand staan zodra u het plateau niet
meer gebruikt.
Door het gebruik van een kooktoestel
op gas wordt et warmte en
vochtigheid geproduceerd in het
lokaal waar het toestel is opgesteld.
Waak erover dat de keuken goed
verlucht wordt waarbij u de natuurlijke
verluchting openlaat of een
mechanische voorziening aanbrengt
(mechanische dampkap).
Een langduring en intensief gebruik
van het toestel kan een bijkomende
verluchting vereisen, bijv. door het
openen van een raam, of een
efficiëntere verluchting , bijv. door het
vermogen van de mechanische
ventilatie te verhogen, als deze
aanwezing is.
Een brander behoort rondom te
branden. Vermijd sterke tocht. Indien,
onder normale omstandigheden, een
brander niet rondom brandt, maak de
brander dan schoon volgens de
aanwijzingen in het instruktieboekje.
Helpt dat niet, raadpleeg dan uw
installateur of de servicedienst.
Tracht, in geval van storing of defect,
dit apparaat niet zelf te repareren.
Reparaties welke door nietdeskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel
leiden.
Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de
Electrolux Klantenservice. Alleen
originele
Electrolux-onderdelen
voldoen aan alle eisen!
Veiligheid van kinderen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook
na het uitschakelen blijft het apparaat
lang heet. Let op dat kinderen de
warme delen niet aanraken tijdens het
afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen
wiens lichamelijke, motorische of
geestelijke gesteldheid of gebrek aan
ervaring en kennis die daardoor het
apparaat niet kunnen gebruiken
zonder supervisie of instructies van
een verantwoordelijk persoon om
zeker te zijn van dat het apparaat veilig
kan worden gebruikt.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen
alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico's leiden.
5
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het
milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak
het dan onbruikbaar door het
aansluitsnoer af te snijden.
op het product of
Het symbool
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje
bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instuctieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
6
Uitvoering
2
2
2
4
1
5
3
1
Kookplaat
2
Normaalbrander
3
Sudderbrander
4
Wokbrander
5
Bedieningsknoppen
7
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de
branders hebben drie standen:
z
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Steek de brander altijd aan
voordat u er een pan opzet.
A
Geïntegreerde ontsteking
)
Druk de bij de brander horende knop
geheel in en draai hem op de hoogste
stand (
).
B
D
Maar houdt vervolgens de knop nog
5 seconden geheel ingedrukt. Dat is
nodig om de vlambeveiliging in te
schakelen. De vlam beveiliging
voorkomt (afb. 1 - D), dat het gas blijft
doorstromen, als de vlam uitwaait of
uitgaat door een storing in het gasnet.
Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
Mocht na verschillende pogingen de
brander niet aan gaan, controleer dan of
de vlamverdeler (afb. 1 - B) en het
branderdeksel (afb. 1 - A) goed op hun
plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen
draait u de knop rechtsom op de UIT
"z" stand.
Het ontstekingsmechanisme
mag niet langer dan 15
seconden ingedrukt worden.
Als de brander niet aan is na
15 seconden, wacht dan
minstens 1 minuut voordat u
het nogmaals probeert.
8
C
Wokbrander
A
B
D
C
ABCD-
Branderdeksel
Vlamverdeler
Vonkontsteking
Vlambeveiliging
afb. 1
Als de brander per ongeluk
dooft, zet dan de knop op UIT
en wacht minstens 1 minuut
voordat u het nogmaals
probeert..
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de
knop van de betreffendebrander
in en draai hem linksom. Steek de
brander direkt aan. Zet
vervolgens de knop in de
gewenste stand.
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de
brander als het branderdeksel
niet op de brander ligt. Doet u dat
wel, dan kan de ontstekingsunit
z’n zeer hoge spanning niet kwijt
hetgeen tot beschadiging van de
ontstekingsunit kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de
brander en plaats dan de pan
boven de brander.
Zet altijd eerst de brander lager
of uit voordat u de pan van de
brander neemt.
9
Het Gebruik
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de
diameter van de pan aangepast zijn aan
de brander, zodat de vlammen niet langs
de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren
ook om de vlam lager te zetten zodra het
kookpunt bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke
bodem.
Wees voorzichtig als u olie of
andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet
ontbranden gemakkelijk bij
oververhitting.
Brander
minimale
diameter
maximale
diameter
Wok
180 mm
280 mm
Normaal
achter-midden 120 mm
achter-recht
120 mm
front-recht
120 mm
240 mm
240 mm
220 mm
Sudder
180 mm
80 mm
Voor een juist gebruik van de
kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een
beter rendement te behalen, alleen
pannen gebruiken met een platte bodem
en met afmetingen die geschikt zijn voor
de branders, zoals aangegeven in de
tabel. Let er bovendien op dat u, zodra
een vloeistof gaat koken, de vlam lager zet
op een stand die voldoende is om de
vloeistof aan de kook te houden.
Tijdens
bereidingsmethoden
waarbij vetten of oliën gebruikt worden uw
gerechten goed in de gaten houden; deze
stoffen kunnen, wanneer ze op hoge
temperatuur gebracht worden, in brand
vliegen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de
kookplaat en dat ze midden op de
branders staan teneinde minder gas te
verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde
pannen op de branders: ze zouden om
kunnen vallen of de inhoud zou over de
rand kunnen lopen, waardoor ongelukken
kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de
bedieningszone staan.
10
Raden wij langdurig gebruik van een
grillsteen, schaal van ongeglazuurd
aardewerk of pan van gietijzer af.
Vermijd het gebruik van aluminiumfolie
om de kookplaat tijdens het gebruik te
beschermen.
Alleen voor koken op glazen
kookplaat: gebruik geen
grillsteen,
schaal
van
ongeglazuurd aardewerk of pan
van gietijzer op de middelste
branders.
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat
gaat schoonmaken altijd eerst
de stekker uit het stopcontact
en laat de kookplaat afkoelen.
Dit apparaat kan niet gereinigd
worden met stoom of een
stoomreiniger.
Maak zeer regelmatig de branders
schoon, verwijder voedselresten, maak
de branderringen en -deksels goed
droog met een zacht doekje voordat u ze
weer terug zet.
Het bovenblad van de kookplaat
Wrijf regelmatig met een zachte, met
warm water nat gemaakte, goed
uitgewrongen doek met een klein beetje
afwasmiddel over het bovenblad van de
kookplaat.
Vermijd het gebruik van de volgende
producten:
- allesreiniger en bleekmiddelen;
- pannensponsjes die niet geschikt zijn
voor anti-aanbakpannen;
- pannensponsjes van staalwol;
- vlekkenverwijderaars voor bad/
wastafel.
Als de kookplaat erg vuil is geworden,
adviseren wij u een geschikt
reinigingsmiddel te gebruiken.
Laat geen zure of alkalische
stoffen (bijv. azijn, zout,
citroensap enz...) op de
kookplaat liggen.
Als er krassen of barsten te
zien zijn op de glazen plaat, het
apparaat
onmiddellijk
loskoppelen
van
het
elektriciteitsnet en contact
opnemen met onze serviceafdeling. Gebruik het apparaat
niet voordat het gerepareerd
is.
11
Pannendragers
De pannendragers kunnen van de
kookplaat verwijderd worden zodat ze
beter kunnen worden schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat
neer te zetten om te voorkomen dat
deze bekrast wordt of beschadigd
raakt.
De pannensteunen mogen niet in
de
vaatwasser
worden
afgewassen; ze moeten met de
hand worden afgewassen.
Zorg ervoor dat u de
pannensteunen op de juiste manier
terugplaatst nadat u ze heeft
afgewassen.
Zorg ervoor dat bij het
terugplaatsen
van
de
pannendragers, de holle ruimtes
onder
de
armen
juist
gepositioneerd zijn op de bollingen
op het glas van de plaat.
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch
omhulsel, moet vrij worden gehouden van
voedselresten en vocht, omdat anders de
ontsteking niet functioneert .
Controleer of de branderring poorten
schoon zijn.
Periodiek onderhoud
Laat af en toe door een erkend
installateur of ELECTROLUX SERVICE
controleren of de gasslang en/of
gasaansluiting nog in een goede staat
verkeren.
12
Technische gegevens
Afmetingen :
Vermogen gasbranders
Inbowopening (glas modellen)
Wokbrander
Normaalbrander
Sudderbrander
Breedte
Diepte
740 mm
510 mm
Inbowopening (roestvrij staal
Aansluiting aan
230 V ~ 50 Hz
Categorie
II2L3B/P
Voeding gas Aardgas G25 (2L) 25 mbar
modellen)
Breedte
Diepte
745 mm
515 mm
Apparaat klasse
Kookplaat
Breedte
Diepte
3,8 kW
1,9 kW
1,0 kW
3
560 mm
480 mm
Inspuitstukken
TYPE
BRANDER
MAXIMALE
MINIMALE
WARMTE-
WARMTE-
AFGIFTE
AFGIFTE
kW
kW
MAXIMALE
WARMTE-AFGIFTE
aardgas
25 mbar
sproeiers
flessengas
30 mbar
verbruik
sproeiers
m3/h
g/h - G30
Sudderbrander
1,0
0,33
071
0,111
50
73
Normaalbrander
1,9
0,45
100
0,210
71
138
Wokbrander
3,8
1,20
147
0,421
98
276
Diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Wokbrander
Ø Bypass 1/100 mm.
28
32
56
13
Aanwijzingen voor de installateur
De installatie en de aansluiting dienen door
een erkend installateur uitgevoerd te
worden, volgens de hem bekende
voorschriften en eventuele voorschriften
van het plaatselijk energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische bekabeling
mag alleen gebeuren door het technische
service center of door personeel met
gelijke kundigheid, overeenkomstig met de
huidige bepalingen.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van
schade of letsel of, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen.
14
Gasaansluiting
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat
wordt er bij de verbranding van
aardgas zuurstof onttrokken aan
de lucht. Zorg daarom voor
voldoende ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN
1078 gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek
gemaakt en ingesteld voor de gassoort
zoals aangegeven op het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens
overeenkomen met de geleverde
gassoort in de woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel A
(NEN 3258) en ringetje worden
meegeleverd (afb. 2).
Schroef de onderdelen eerst losjes in
elkaar, bepaal de juiste richting en draai
de wartel daarna stevig vast. Indien de
koppeling van de gasslang niet past op
de schroefdraad van de meegeleverde
haakse fitting, gebruik dan de met de
kookplaat meegeleverde adapter.
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Haakse fitting
afb. 2
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen
naar het apparaat
goed gasdicht zijn, dient te
geschieden met zeep-oplossing,
nooit met een vlam.
15
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven
op een sticker naast de gasaansluiting. Bij
ombouw moet de sticker worden
vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties
mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het
apparaat worden losgekoppeld van gasen stroomvoorziening: draai de gaskraan
dicht en schakel de zekeringen in de
huisinstallatie uit.
Vervangen van de sproeiers
1) Verwijder de roosters.
2) Neem het bovenste gedeelte en de
gasontstekers.
3) Met een steeksleutel van 7 (afb.3)
schroeft U de gassproeiers los en
neemt U ze weg, om ze te vervangen
door diegene die overeenstemmen
met het type gas (zie tabel
«Inspuitstukken» ).
4) Hermonteer de delen door dezelfde
handelingen
te
volgen,
in
tegengestelde zin.
5) Vervang het indentificatieplaatje
(geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp)
door het plaatje dat oveneenstemt met
het nieuwe gastype.
Dit
identificatieplaatje vindt u in de
verpakking van het inspuitstuk
meegeleverd met het toestel.
Indien de gasdruk verschillend is (of
variabel) van dewelke voorzien, is het
noodzakelijk een gepaste drukregelaar te
plaatsen op de inlaattube, conform aan de
normen.
16
afb. 3
Regeling gaspitten
1) Ontsteek de brander.
2) Breng de toets op de positie van de
kleinste vlam.
3) Verwijder de toets.
4) Regel de bypass vijs met een dunne
schroevendraaier (afb.4).
In geval van transformatie van aardgas
noor flessengas, het by-pass
schroofje van de kranen goed
vastschroeven.
In geval van transformatie van
flessengas noor aardgas, het by-pass
schroefje ongeveer 1/4 draai
losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt (voor de
wokbrander draait u de by-pass
schroef 1/2 draai los).
5) Controleer tenslotte of er geen
uitdovingen van de gaspit zijn door
snel de toets van de maximale stand
op de minimum stand te draaien.
afb. 4
Bypass vijs
17
Elektrische aansluiting
•
De aansluiting moet volgens NEN
1010 en eventuele speciale
voorschriften van het plaatselijke
energiebedrijf worden uitgevoerd.
•
Controleer of de zekeringen en de
huisinstallatie de belasting van het
apparaat kunnen verdragen (zie
typeplaatje).
•
Het stopcontact moet geaard zijn.
•
Het stopcontact of de meerpolige
schakelaar moeten makkelijk
toegankelijk zijn.
•
Als u het apparaat direct aan het net
aansluit, moet tussen net en
apparaat een meerpolige schakelaar
worden aangebracht die tussen de
contacten een opening van minimaal
3 mm heeft. De aardleiding mag
nooit worden onderbroken (geel/
groene draad).
Het aansluitsnoer moet zodanig
worden geïnstalleerd dat het niet
heter kan worden dan 90°C.
De gaskookplaat is voorzien van een
3-aderig aansluitsnoer met randaardestekker. De netspanning moet 230 V~
50Hz zijn.
•
Vervangen
aansluitsnoer
van
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 5
het
Het vervangen van elektrische bekabeling mag alleen
gebeuren door het technische
service center of door personeel met gelijke kundigheid,
overeenkomstig met de huidige bepalingen.
Het aansluitsnoer mag alleen door
een erkend installateur worden
vervangen.
18
Voor het vervangen van het snoer
mag alleen type H05V2V2-F T9 worden
gebruikt, aangepast aan temperatuur
en belasting.
Bovendien moet de groen/gele
aardleiding zo’n 2 cm langer zijn dan de
faseleiding en de nulleiding (afb. 5).
Om de klep van het klemmenbord te
openen gaat u te werk als in afb. 6.
afb. 6
Inbouw en montage
N
N
Su
N
W
afb. 7
51
0÷
45
51
5
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
W = wokbrander
7
0÷
74
Afmentigen in millimeters
Inbouw in en bevestiging in het
werkblad
Deze kookplateaus zijn bestemd om te
worden ingebouwd in keukenmeublen
met een diepte tussen 500 en 600 mm en
angepaste kenmerken.
De afmetingen van de kookplaat zijn
aangegeven in figuur 7.
De kookplaat kan gemonteerd worden in
een werkblad met uitsnijmaten zoals
aangegeven in figuur 8.
De afstand tussen achterkant van de
uitsnijmaat en de keukenwand of
achterzijde van het werkblad moet
minimaal 55 mm. zijn. De afstand tussen
de zijkant en een wand, links of rechts
moet minimaal 450 mm zijn.
afb. 8
19
Zorg ervoor dat de onderzijde van een
bovenkast altijd minimal 650 mm.
verwijderd is van de kookplaat.
Voordat de kookplaat in het gat wordt
geplaatst, moet eerst de afdichting
worden aangebracht (Afb. 9). Zorg
ervoor, dat de afdichting niet wordt
onderbroken, dat voorkomt lekken van
overgekookt
voedsel
in
de
kookplaatmantel.
afb. 9
1) Verwijder de pannendragers, de
brander-ringen en deksels, draai de
kookplaat om, pas op, dat de
vonkontstekingskaarsen niet worden
beschadigd.
2) Breng vervolgens de afdichting aan
op de onderkant van de glasplaat
(Afb. 9).
3) Bevestig de kookplaat met de
bijgeleverde bevestigingsklemmen,
die u kunt vinden in de zak met
accessoires (Afb. 10).
a
a) afdichting
20
afb. 10
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met
deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde
van de kookplaat minimaal 20 mm
verwijderd is van onderliggende kastdelen
of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb.
11. Het paneel onder de kookplaat moet
eenvoudig kunnen worden verwijderd,
zodat bij evt. reparatie de kookplaat kan
worden losgekoppeld.
Boven een oven
afb. 11
a) Afneembare plaat
b) Eventuele ruimte voor
de aansluiting
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 8.
Er zijn twee ventilatie-openingen
vereist. De afbeeldingen 12 en 13 tonen
twee mogelijke oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de
oven en de kookplaat moeten toegankelijk
blijven en afzonderlijk gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een
bovenkast altijd minimaal 650 mm
verwijderd is van de kookplaat (afb. 8).
afb. 12
afb. 13
21
Service en originele onderdelen
Deze machine is voor het verlaten van
de fabriek getest en bestudeerd door
experts en specialisten, om u het beste
resultaat te geven.
Eventuele reparatiewerkzaamheden
moeten met de grootste zorg en attentie
gedaan worden.
Daarom adviseren wij dat in het geval
van problemen u contact opneemt met de
dichtsbijzijnde Service Centre en opgave
doet van de aard van het probleem, het
model (Mod.), het produktnummer
(Prod.No.) en het serienummer (Ser.No)
aangegeven op het typeplaatje in de
inspuitset.
Originele onderdelen, goedgekeurd
door de fabrikant en met dit symbool zijn
alleen verkrijgbaar bij ons Service Centre
en erkende onderdelen winkels.
22
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit
op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van
het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15
gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt
eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden
na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend
bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit
die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer
het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en
daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd
aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden
23
gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten
bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening
gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de
gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker
een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het
recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is
vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker
zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste
aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden
Consumentenbond en Vlehan*.
zijn
conform
de
afspraak
tussen
de
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch
uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de
technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de
melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de
totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd
24
zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de
technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van
voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de
werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in
artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk
is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie
of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek
worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de
consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste
tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte
werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota
direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij
een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de
reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of
soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis
van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
25
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van
fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken
daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties
moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn tel. 0172-468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen tel. 0172-468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van
toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor
arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op
dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper
van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het
apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
26
27
www.zanussi.nl
28
39712-6101
03/09
R.A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement