IKEA | FHGA5K | User manual | IKEA FHGA5K 302-007-00 Használati utasítás

FRAMTID
SE
HU
IS
HGA5K
SE
HU
IS
Språk, Nyelv, Tungumál
Land, Ország, Land
SE SVENSKA
4
HU MAGYAR
18
IS
32
ÍSLENSKA
SVENSKA
4
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
4
5
7
7
8
9
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
10
10
12
14
15
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Varning Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder
och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de
inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras
säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning.
Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
SVENSKA
5
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan
vara farligt och kan leda till brand.
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Säkerhetsföreskrifter
Installation
Varning Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att
heta kokkärl faller ned från produkten
när dörren eller fönstret är öppet.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas. Se monteringsanvisningarna.
• Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens
botten och den övre lådan var tillräckligt
så att luft kan cirkulera. Se monteringsanvisningarna.
• Produktens undersida kan bli het. Vi rekommenderar att en icke-brännbar separationspanel monteras under produkten
så att man inte kommer åt undersidan.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar måste göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten
(i förekommande fall) inte vidrör den heta
produkten eller det heta kokkärlet när du
ansluter produkten till närliggande uttag
• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade
nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln
• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln.
Kontakta service eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
SVENSKA
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Gasanslutning
• Alla gasanslutningar ska göras av en behörig person.
• Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
• Information om gastillförsel finns på typskylten.
• Denna produkt är inte ansluten till en anordning som leder ut förbränningsprodukter. Se till att ansluta produkten enligt
gällande installationsregler. Var uppmärksam på kraven för lämplig ventilation.
Användning
Varning Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De blir heta.
• Stäng av kokzonen efter användning.
Varning Det finns risk för eldsvåda
eller explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter
och oljor när du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan
orsaka spontan förbränning
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur
än olja som används för första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
Varning Risk för skador på produkten
föreligger.
6
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger, citronsaft eller kalkborttagningsmedel, komma i
kontakt med hällen. Det finns risk för matta fläckar.
• Tillse god ventilation i rummet där produkten är installerad.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Använd bara stabila kokkärl med rätt
form och diameter, större än bränarnas
diameter. Det finns risk för överhettning
och sprickor i glasskivan (i förekommande
fall).
• Kontrollera att lågan inte släcks när du
snabbt vrider vredet från MAX- till MINläget.
• Se till att kokkärlen är placerade i mitten
av ringarna och inte sticker ut över kanten på kokytan.
• Använd bara de tillbehör som levereras
med produkten.
• Installera inte en elddiffusör på brännaren.
Skötsel och rengöring
Varning Risk för skador på produkten
föreligger.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Diska inte brännarna i diskmaskinen.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
SVENSKA
7
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Lägg de externa gasledningarna plant.
Produktbeskrivning
1
2
3
4
10 Kontrollvred för snabbrännare
11 Borttagbart kokkärlsstöd
12 Wok-ställ
5
Kontrollvred för brännare
Brännarnas kontrollvred sitter på hällens
framsida.
12
11
10
9 8
7
6
Snabbrännare
Medelsnabb brännare (bakre)
Medelsnabb brännare (främre)
Snabbrännare
Extrabrännare
Kontrollvred för snabbrännare
Kontrollvred för brännare
Kontrollvred för medelsnabb brännare
(bakre)
9 Kontrollvred för medelsnabb brännare
(främre)
1
2
3
4
5
6
7
8
Symbol
Beskrivning
ingen gastillförsel / avläge
max. gastillförsel / tändinställning
min. gastillförsel
Daglig användning
Tändning av brännare
Tänd alltid brännaren innan kokkärl eller stekpanna placeras på den.
Tändning av brännare:
1. Tryck in kontrollvredet helt och vrid det
moturs till maxläget som är markerat
.
2. Håll vredet intryckt i ca 5 sekunder, för
att termoelementet ska värmas upp och
säkerhetsanordningen kopplas från,
annars avbryts gastillförseln.
3.
När lågan är jämn, justera den enligt
önskemål.
Om brännaren inte tänder efter några
försök, kontrollera att kronan och dess
lock sitter i rätt läge.
SVENSKA
8
brännaren, tryck ner motsvarande vred och
vrid det moturs till maximal gastillförsel.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Brännarlock
Brännarkrona
Tändlåga
Termoelement
Varning Håll inte kontrollvreden
intryckta längre än 15 sekunder.
Om brännaren inte tänder efter 15 sekunder, släpp kontrollvredet, ställ det i Av-läge
och vänta minst 1 minut innan du försöker
tända brännaren igen.
Viktigt Brännaren kan tändas utan elektrisk
ström; Håll i detta fall en låga intill
Råd och tips
Spara energi
• Sätt om möjligt lock på kokkärlen.
• När vätskor börjar koka, vrid ner lågan
för att låta vätskan bara sjuda.
Använd kokkärl och pannor med botten
som passar brännarens storlek.
Varning Var mycket försiktig med
öppen eld i köket. Tillverkaren påtar
sig inget ansvar för felanvändning av
öppen eld.
Om brännaren slocknar av misstag,
släpp kontrollvredet, ställ det i Av-läge
och vänta minst 1 minut innan du försöker
tända brännaren igen.
När strömmen ansluts efter installation
eller efter ett strömavbrott är det helt
normalt att gnistgeneratorn aktiveras automatiskt.
Stänga av brännare
För att släcka lågan, vrid vredet till symbolen .
Varning Vrid alltid ner lågan eller
stäng av den innan kokkärl tas bort
från brännaren.
Använda wok-stället
Ett wok-ställ finns så att du ska kunna använda en wokpanna med rund botten på
hällen. Wok-stället ska bara användas på
snabbrännaren och ska inte användas med
någon annan typ av wok eller panna. När
wok-stället sätts i måste man kontrollera att
fördjupningarna i ramen sitter ordentiligt på
kokkärlsstödets senor, som bilden visar.
SVENSKA
9
Brännare
kokkärlets
minsta diameter
kokkärls och
pannors största diameter
Brännare
kokkärlets
minsta diameter
kokkärls och
pannors största diameter
Snabbrännare
180 mm
280 mm
120 mm
180 mm
Snabb
180 mm
260 mm
Medelsnabb
brännare
(bakre)
120 mm
220 mm
Medelsnabb
brännare
(främre)
Extra
80 mm
180 mm
Kokkärlets botten skall vara så tjock och så
plan som möjligt.
Underhåll och rengöring
Varning Stäng av produkten och låt
den kallna före rengöring.
Varning Av säkerhetsskäl får hällen
inte rengöras med ång- eller
högtryckstvätt.
Varning Använd inte repande
rengöringsmedel, stålull eller syror,
dessa skadar hällen.
För att ta bort matrester, tvätta de emaljerade delarna, "lock" och "krona" med
varmt vatten och handdiskmedel.
Tvätta rostfria delar med vatten, torka sedan med en mjuk duk.
Denna modell har elektrisk tändning vilken
sker med keramiskt ”ljus” med elektrod.
Håll dem noggrant rengjorda för att undvika dålig tändning.
Kokkärlsstöden tål inte maskindisk. De måste rengöras för hand. Var noga med att
placera kastrullstöden korrekt efter rengöring.
För att brännarna ska fungera korrekt, kontrollera att kokkärlsstödens armar är i mitten av brännaren.
225 mm 245 mm
Kontakta med jämna mellanrum kundtjänst för kontroll av gasrörets kondition och tryckregulatorn, om sådan finns
monterad, (denna service är inte gratis).
Torka torrt med en mjuk duk efter rengöring.
SVENSKA
10
Om maskinen inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Ingen gnista för tändning av
gasen
Åtgärd
Ingen elektrisk ström
Kontrollera att hällen är ansluten och att elförsörjningen
fungerar.
Ingen elektrisk ström
Kontrollera säkringen i fastighetens elcentral.
Brännarlock och krona sitter
snett
Kontrollera att brännarlock
och krona har satts tillbaka
rätt, till exempel efter rengöring.
Lågan slocknar direkt efter
tändning
Termoelementet är inte tillräckligt varmt
Håll vredet intryckt i ca. 5
sekunder efter att lågan har
tänts
Gaslågan brinner ojämnt
Brännarkronan är igensatt
av matrester
Kontrollera att huvudinjektorn inte är blockerad och
att det inte finns matpartiklar i brännarkronan.
Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda
problemet på egen hand. Om du inte på
egen hand kan hitta en lösning på problemet, kontakta kundtjänst (se avsnitt Service).
Om du handhar produkten felaktigt,
eller om installationen inte är gjord av
en behörig fackman är besöket av en tekniker från kundservice eller återförsäljaren
inte gratis, även under garantiperioden.
Tekniska data
Hällens mått
bredd
744 mm
djup
510 mm
inbyggnadshöjd
30 mm
Produktklass: 3
Produktkategori: III1ab2H3B/P
Varning Denna produkt fungerar inte
med befintliga gasinställningar om den
installeras i Sverige. Ändra därför
munstyckena för den aktuella gastypen
innan hällen installeras, enligt följande
tabell.
Gastyp
Brännartyp
Injektorer
1/100
mm
Märkeffekt kW
Nominellt
flöde g/h
Reducerad
effekt kW
Överströmning 1/100
mm
G20 (2H)
20 mbar
Snabbrännare (stor)
135
3.8
-
1.4
56
Snabb
119
3.0
-
0.75
42
SVENSKA
Gastyp
G110 (1a)
8 mbar1)
G120 (1b)
8 mbar1)
G30/G31
(3B/P)
30/30 mbar
11
Brännartyp
Injektorer
1/100
mm
Märkeffekt kW
Nominellt
flöde g/h
Reducerad
effekt kW
Överströmning 1/100
mm
Medelsnabb
96
2.0
-
0.45
32
Brännare (liten)
70
1.0
-
0.33
28
Snabbrännare (stor)
350
3.45
-
1.4
56
Snabb
283
3.0
-
0.75
42
Medelsnabb
210
2.0
-
0.45
32
Brännare (liten)
142
1.0
-
0.33
28
Snabbrännare (stor)
290
3.45
-
1.4
56
Snabb
235
2.8
-
0.75
42
Medelsnabb
197
2.0
-
0.45
32
Brännare (liten)
132
1.0
-
0.33
28
Snabbrännare (stor)
97
3.8
276
1.4
56
Snabb
86
2.8
204
0.75
42
Medelsnabb
71
2.0
145
0.45
32
Brännare (liten)
50
1.0
73
0.33
28
1) Speciella munstycken beställs hos kundtjänst
SVENSKA
12
Typskylt
G00 00 mbar = 00 kW
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
G00 00 mbar = 00 g/h
000-000-00
21552
PQM
ZO
0694
PNC. 000000000 TYPE 00000000-0/00
Bilden ovan visar hällens typskylt (utan serienummer, vilket skapas dynamiskt under
tillverkningsprocessen), denna sitter på undersidan av kåpan.
230 V
~ 50 Hz
Sätt fast dekalen här, denna finns i plastpåsen som ligger i plastpåsen inne i hällens
förpackning. Detta gör att vi kan hjälpa dig
bättre genom att exakt identifiera din häll
vid behov av framtida reparationer. Tack
för hjälpen!
Installation
Varning Produkten får endast
installeras, anslutas eller repareras av
en registrerad person som har behörighet
för tillämplig gasstandard. Använd enbart
delar som medföljer produkten. Använd
endast originaldelar vid reparationer och
utbyten.
Justeringsinställningarna för denna häll
finns angivna på typskylten (se avsnitt
Tekniska data).
Tillverkaren är inte ansvarig för skador på
personer eller husdjur som har orsakats av
att följande instruktioner inte har följts.
•
Försiktighet Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
Varning Installationen skall göras
enligt lagar och förordningar, direktiv
och standarder som gäller i
användarlandet (elektriska
säkerhetsbestämmelser och regleringar,
riktig avfallshantering etc.)!
Kontrollera att de lokala distributionsförhållandena (typ av gas och gastryck)och justering av hällen är kompatibla
innan installationen fortsätter.
Varning Produkten skall jordas!
•
•
•
•
Varning Risk för skador på grund av
elektrisk ström.
Nätanslutningsplinten är spänningsförande.
Gör nätanslutningsplinten spänningslös.
Lösa och ej fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
Installera klämanslutningarna rätt.
Dragavlasta kabeln.
Viktigt Observera minsta avstånd till andra
apparater och skåp eller andra enheter
enligt monteringsinstruktionen.
Om det inte finns en ugn under hällen skall
en avskiljningspanel monteras minst 20 mm
från hällens botten.
SVENSKA
Kanterna på urtaget i arbetsytan skall
skyddas mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel, detta finns i tillbehörspåsen. Tätningarna skall täta hällen mot arbetsytans
kanter utan mellanrum. Använd inte silikon
mellan hällen och arbetsskivan. Undvik att
placera hällen intill dörrar och fönster, eftersom heta kokkärl kan slås ner när dörrar
och fönster öppnas.
Gasanslutning
Varning Endast en behörig person får
installera den här produkten.
Varning Denna produkt är inte
ansluten till en anordning som leder ut
förbränningsprodukter.
Installation skall göras enligt gällande lokala bestämmelser.
Anslutningen av hällen till gasledningen eller gastuben skall göras med ett stelt koppar- eller stålrör med anslutningar enligt lokala bestämmelser, eller med en sammanhängande rostfri slang enligt lokala bestämmelser.
Reparera inte röret om du ser några
felaktigheter, kontakta kundtjänst (se
avsnitt Service).
Anslutningen skall göras korrekt, fast ansluten till hällens anslutningsrör. Annars kan
gas läcka ut.
Varning Kontrollera när anslutningen
är klar att tätningen på varje rör är
perfekt. Använd såpvatten, aldrig eld.
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen överensstämmer med hällens märkspänning som anges på typskylten. Kontrollera även hällens märkeffekt och
se till nätkabeln är korrekt dimensionerad
för hällens märkeffekt (se avsnittet Tekniska
data).
Typskylten sitter nedtill på hällens kåpa.
13
Hällen är försedd med en nätkabel. På
denna skall en passande kontakt monteras,
vilken stöder den belastning som anges på
typskylten /se avsnitt Tekniska data).
Kontakten skall sättas i ett passande eluttag. Om hällen ansluts direkt till det elektriska systemet är det nödvändigt att installera
en dubbelpolig brytare mellan hällen och
elnätet, med ett minsta avstånd på 3 mm
mellan brytarens kontakter. Dubbelpolerna
skall vara av lämplig typ för belastningen
enligt gällande regler.
Anslutningskabeln skall förläggas så att ingen del av den kan utsättas för en högre
temperatur än 90 °C . Den blå nolledaren
skall anslutas till "N" i kopplingsplinten. Den
bruna (eller svarta) faskabeln (i kopplingsplinten markerad med "L") skall alltid anslutas till strömförande fas.
Byte av nätkabel.
Varning Nätkabeln får endast bytas ut
av kundtjänst eller personal med
likadan kompetens, i enlighet med gällande
föreskrifter.
Om nätkabeln måste bytas ska den ersättas
med en kabel av typen H05V2V2-F T90.
Kabelns tvärsnittsarea måste vara dimensionerad för spänningen och arbetstemperaturen. Den gul/gröna jordledningen måste vara cirka 2 cm längre än den bruna (eller svarta) fasledningen.
Konvertering av gasinställning
Denna modell är konstruerad för användning av naturgas men kan konverteras för användning av butan- eller
propangas med rätta injektorer. Injektorerna levereras inte med hällen utan måste
beställas hos kundtjänst (se avsnitt Service).
För data avseende byte av injektorer, se
avsnitt Tekniska data
Varning Konvertering eller byte kan
bara göras av en behörig installatör.
Byte av injektorer:
1. Tag bort kokkärlsstödet.
SVENSKA
2.
3.
4.
Tag bort brännarlock och krona.
Skruva bort injektorerna med en ringnyckel 7 och tag bort dem, ersätt dem
med nya som krävs för gasen som skall
användas.
Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.
14
3.
4.
5.
Viktigt Ersätt typskylten (sitter intill
gasröret) med en som motsvarar den nya
typen av gas innan hällen förseglas. Om
hällen redan är förseglad, fäst den i
bruksanvisningen efter avsnittet Tekniska
data intill bilden på typskylten.
Tänd brännaren igen och ställ den på
minimalt.
Tag bort kontrollvredet.
Justera genom att med en tunn skruvmejsel vrida justeringsskruven tills flamman är stadig och inte slocknar när vredet vrids från minimalt till maximalt och
tvärtom (se följande bild).
Denna etikett ligger i förpackningen
som medföljer hällen.
Om gastrycket är olika eller varierar,
jämfört med det erforderliga, måste en
tryckregulator installeras. Denna levereras
inte med hällen utan måste beställas från
kundservice (se avsnitt Service). Tryckregulatorn skall monteras på gasröret, enligt bestämmelserna.
Typskylten sitter på hällens nedre gjutning.
Justering av lågan
När hällen är installerad måste inställningen för minsta flamma kontrolleras:
1. Vrid upp gaskranen maximalt och tänd.
2. Ställ gaskranen på minsta flamläge,
vrid sedan kontrollvredet från minimalt
till maximalt flera gånger. Gör enligt
följande om lågan är instabil eller
slocknar.
6.
7.
Upprepa denna procedur för alla brännare.
Sätt tillbaka vreden.
Varning Om hällen är ansluten till
flytande gas (G31 propan eller G30
butan), måste justeringsskruven dras fast så
mycket som går.
IKEA of Sweden AB
SE-34381 Älmhult
Miljöskydd
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
kan
Material märkta med symbolen
återvinnas. Kassera förpackningsmaterialet
i lämpliga uppsamlingsbehållare för återvinning.
SVENSKA
Innan produkten kasseras
Varning Gör på följande sätt för att
kassera produkten:
15
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av nätkabeln och kassera den.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA
före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes
hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet
"Vad täcks inte av denna garanti?". Under
garantiperioden skall kostnaderna täckas
för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten
är tillgänglig för reparation utan speciella
utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks
av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer
(Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada
orsakad av kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada
orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och
färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller
diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av
produktionsfel.
SVENSKA
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan
auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till
någon annan adress, ansvarar inte IKEA
för eventuella skador som uppstår under
transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress
täcker garantin eventuella skador som
uppstår under denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten
enligt villkoren i denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist
som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till
land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En
skyldighet att utföra service inom ramen för
garantin föreligger endast om:
16
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket
framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna
och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar /
beskrivningar som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar
måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.
SVENSKA
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder
det specifika telefonnummer som listas i
slutet av denna handbok. Använd alltid
telefonnumret i den handbok som avser
produkten du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga koden) till
hands för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera
att försäljningskvittot också anger IKEA:s
produktnamn och artikelnummer (8-siffrig
kod) för varje produkt som du har köpt.
17
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
MAGYAR
18
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Biztonsági előírások
Termékleírás
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Ápolás és tisztítás
18
19
21
21
23
23
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
Környezetvédelmi tudnivalók
IKEA GARANCIA
24
25
26
29
29
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az
útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A
készülék elérhető részei forróak.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
Általános biztonság
• Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon
felforrósodhatnak. Ne érintse meg a fűtőelemeket.
• Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
MAGYAR
19
• Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy zsír felügyelet nélkül
hagyása veszélyes lehet, és tűz keletkezhet.
• A tüzet ne próbálja meg eloltani vízzel, hanem kapcsolja ki a
készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel
vagy tűzálló takaróval.
• Ne tároljon semmit sem a főzőfelületeken.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
• Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen
munkavédelmi kesztyűt.
• Megfelelő tömítőanyaggal védje a munkalap vágott felületeit a nedvesség ellen.
• Védje a készülék alját a gőztől és nedvességtől.
• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó
vagy ablak kinyitásával leverje a forró
főzőedényt a készülékről.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől. Olvassa el
az összeszerelési utasítást.
• Amikor fiókok felett helyezi üzembe a készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között. Olvassa el az összeszerelési utasítást.
• A készülék alja forróvá válhat. Javasoljuk, hogy építsen be egy nem éghető elválasztó lapot a készülék alá, hogy az aljához való hozzáférést megakadályozza.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni
kell, hogy a berendezés le lett-e választva az elektromos hálózatról.
• Használjon megfelelő típusú hálózati kábelt.
• Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek összegabalyodjanak.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a készülékhez vagy a forró főzőedényekhez,
amikor a készüléket a közeli csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A hálózati
vezeték dugója és a konnektor közötti
gyenge vagy rossz érintkezés miatt a
csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
• Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.
• Használjon feszültségmentesítő bilincset
a vezetékhez.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
MAGYAR
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé
teszi, hogy minden ponton leválassza a
készüléket az elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3 mmes érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Gázcsatlakoztatás
• Minden gázcsatlakoztatást szakképzett
személynek kell elvégeznie.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék körül.
• A gázellátásra vonatkozó adatok az
adattáblán találhatóak.
• A készülék nem csatlakozik égéstermékelvezető eszközhöz. A készüléket a hatályos telepítési szabályoknak megfelelően
csatlakoztassa. Ügyeljen a megfelelő
szellőzésre vonatkozó követelmények betartására.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Soha ne tegyen a főzőzónákra evőeszközöket vagy fedőket. Ezek üzem közben
forróvá válnak.
• Használat után kapcsolja ki a főzőzónákat.
Vigyázat Tűz- és robbanásveszély.
• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy
olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol
a nyílt lángot és a forró tárgyakat.
• A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök öngyulladást okozhatnak
20
• Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• Ne helyezzen forró főzőedényt a kezelőpanelre.
• Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a folyadék.
• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A készülék
felülete megsérülhet.
• Ne tegyen alufóliát a készülékre.
• Ne hagyja, hogy savas folyadék – például ecet, citromlé vagy vízkőoldószer – érjen a főzőlaphoz. Ez matt foltokat okozhat.
• A készüléket jó szellőzéssel rendelkező
helyiségben helyezze üzembe.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Kizárólag stabil főzőedényt használjon,
melynek formája megfelelő, átmérője pedig meghaladja az égők méretét. Ha
nem így tesz, az üveglap (ha van) túlmelegedhet és eltörhet.
• Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a
nagylángról kislángra való gyors átváltásnál.
• Ügyeljen arra, hogy az edények a főzőzónák gyűrűinek közepén helyezkedjenek el, és ne nyúljanak túl a főzőfelület
szélén.
• Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
• Ne helyezzen lángelosztót az égőre.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
MAGYAR
21
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
• Az égőket tilos mosogatógépben tisztítani.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
• A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Lapítsa ki a külső gázvezetékeket.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy
fulladásveszély.
Termékleírás
1
2
3
4
10 Ultra erős égő szabályozógombja
11 Levehető edénytartó
12 Woktartó
5
Égőszabályozó gomb
Az égők szabályozógombjai a tűzhelylap
előlapján találhatók.
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
9 8
7
6
Ultra erős égő
Normál égő (hátsó)
Normál égő (első)
Erős égő
Kisegítő égő
Erős égő szabályozógombja
Kisegítő égő szabályozógombja
Normál égő szabályozó gombja (hátsó)
Normál égő szabályozó gombja (első)
Szimbólum
Leírás
nincs gázellátás / "ki" állás
maximális gázellátás /
Gyújtási beállítás
minimális gázellátás
Napi használat
A gázégők begyújtása
Az égőket mindig a lábasok vagy fazekak elhelyezése előtt gyújtsa be.
Az égő begyújtása:
MAGYAR
1.
2.
3.
22
Nyomja be teljesen a megfelelő szabályozógombot, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban a
jelzésű maximális állásba.
Tartsa kb. 5 másodpercen át lenyomva
a gombot, ennyi idő szükséges, hogy a
hőérzékelő felmelegedjen, és a biztonsági eszköz kikapcsoljon, máskülönben
a gázellátás megszakadna.
Miután a láng rendesen ég, állítsa be
igényei szerint.
Ha az égő néhány kísérlet után nem
gyullad meg, ellenőrizze, hogy az égő
koronája és fedele megfelelő helyzetben
van-e.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Égőfedél
Égőkorona
Gyújtógyertya
Hőérzékelő
Vigyázat Ne tartsa a
szabályozógombot 15 másodpercnél
tovább benyomva.
Ha az égő 15 másodperc elteltével sem
gyullad be, engedje fel a szabályozógombot, forgassa ki állásba, és várjon legalább
1 percet, mielőtt újra megpróbálná begyújtani az égőt.
Fontos Amennyiben nincs elektromos áram,
begyújthatja az égőt az elektromos eszköz
nélkül is; ilyen esetben vigye a lángot az
égő közelébe, nyomja be a megfelelő
gombot, és forgassa az óramutató
járásával ellentétes irányba a maximális
gáznyitás állásába.
Vigyázat Gyakoroljon rendkívüli
figyelmet, amikor konyhai
környezetben nyílt lángot használ. A gyártó
mindenféle felelősséget elhárít a nyílt láng
helytelen használata esetén.
Ha az égő véletlenül kialszik, forgassa
a szabályozógombot ki állásba, és
várjon legalább 1 percet, mielőtt újra megpróbálná begyújtani az égőt.
A főkapcsolónak a beszerelés, illetve
áramkimaradás után történő bekapcsolásakor teljesen normális jelenség, hogy
a szikragenerátor automatikusan bekapcsol.
Az égők kikapcsolása
A gázellátás megszakításához a megfelelő
szabályozógombot forgassa el a jelre.
Vigyázat Mielőtt az edényt az égőről
levenné, a lángot mindig vegye
lejjebb, vagy kapcsolja le.
A woktartó használata
A készüléket woktartóval láttuk el, amely lehetővé teszi, hogy a tűzhelyen egy kerek aljú wokot használjon. A woktartó csak az ultra erős égővel használható, és más típusú
wokkal vagy edénnyel nem alkalmazható.
Amint a képen is látható, a woktartó behelyezésénél biztosítsa, hogy a keret mélyedései biztosan illeszkedjenek az edénytartókarokhoz.
MAGYAR
23
Hasznos javaslatok és tanácsok
Energiatakarékosság
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt az
edényekre.
• Amint egy folyadék forrni kezd, vegye
lejjebb a lángot, hogy a folyadék éppen
csak forrásban maradjon.
Olyan lábasokat és fazekakat használjon,
melyek alja megfelel a használt égő méretének.
Láng
Erős
a főzőedény
minimális átmérője
lábasok és fazekak aljának
maximális átmérője
180 mm
280 mm
Láng
a főzőedény
minimális átmérője
lábasok és fazekak aljának
maximális átmérője
Erős
180 mm
260 mm
Normál
(hátsó)
120 mm
220 mm
Normál
(első)
120 mm
180 mm
Kisegítő
80 mm
180 mm
Az edény alja legyen minél vastagabb és
laposabb.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Kapcsolja ki a készüléket, és
hagyja lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Vigyázat Biztonsági okokból ne
tisztítsa a készüléket gőzborotvával
vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel.
Vigyázat Ne használjon
súrolószereket, acélgyapot párnát
vagy savakat, ezek károsíthatják a
készüléket.
Az ételmaradványok eltávolításához a zománcozott részeket, a "fedeleket" és a "koronákat" meleg szappanos vízzel tisztítsa
meg.
A rozsdamentes acél részeket mossa le vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.
Ez a modell elektromos gyújtással van felszerelve, amelyet elektródával ellátott kerámia gyertya biztosít.
Tartsa ezeket tisztán, hogy ne legyen probléma a szikraképződéssel.
Az edénytartók nem tisztíthatók mosogatógépben; ezeket kézzel kell tisztítani. A tisztítás után ellenőrizze, hogy az edénytartók
megfelelően vannak-e elhelyezve.
Az égők megfelelő működése érdekében
biztosítsa, hogy az edénytartókarok az égő
közepén legyenek.
MAGYAR
24
A helyi központi szervizzel időközönként ellenőriztesse a gázcső állapotát
és a nyomásszabályzó állapotát, ha ilyet
felszereltek (ez a szolgáltatás nem ingyenes).
Tisztítás után puha ruhával törölje szárazra.
225 mm 245 mm
Mit tegyek, ha...
Probléma
A gáz begyújtásakor nincs
szikra
Lehetséges ok
Elhárítás
Nincs elektromos tápellátás
Ellenőrizze, hogy a készülék
be van-e dugva a konnektorba, és hogy az áramforrás be van-e kapcsolva.
Nincs elektromos tápellátás
Ellenőrizze a ház elektromos
rendszerének biztosítékait.
Az égőfedél és a korona
ferdén van elhelyezve
Ellenőrizze, hogy az égőfedelet és a koronát pl. tisztítás után helyesen helyezték-e vissza.
A láng azonnal a begyújtás
után kialszik
A hőérzékelő nem melegszik A láng begyulladása után
fel eléggé
még kb. 5 másodpercig tartsa benyomva a gombot.
A gázrózsa egyenetlenül ég
Az égőkoronát ételmaradványok zárják el
Ha hiba történik, először próbálja meg saját maga megoldani a problémát. Amennyiben Ön nem tudja megoldani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a
Szerviz c. fejezetet).
Ellenőrizze, hogy a főfúvóka
nem tömődött-e el, és hogy
a koronán nincsenek-e ételmaradékok.
Ha helytelenül használta a készüléket,
vagy nem bejegyzett szakember végezte el az üzembe helyezést, akkor nem
biztos, hogy a márkaszerviz vagy az eladó
kiszállása ingyenes lesz, még a garanciális
időszakban sem.
MAGYAR
25
Műszaki adatok
Főzőlap méretei
Szélesség
744 mm
mélység
510 mm
beépített magasság
30 mm
Készülék osztály: 3
Készülék kategória: II2HS3B/P
Vigyázat Ez a készülék nem üzemel a
meglévő gázbeállításokkal, ha
Magyarországon helyezik üzembe. Ezért
lényeges, hogy a készülék csatlakoztatása
előtt a használt gáztípusnak megfelelően
módosítsa a fúvókákat az alábbi táblázat
szerint.
Névleges
Névleges Csökkentett
teljesíthozam
teljesítmény
mény
(g/h)
(kW)
(kW)
Gáztípus
Égőtípus
Fúvókák
1/100
mm
G20 (2H) 25
mbar
Erős
(nagy)
134
4.0
-
1.4
56
Erős
113
3.0
-
0.75
42
G25,1 (2HS)
25 mbar1)
G30/G31
(3B/P)
30/30 mbar
kiegyenlítő
1/100 mm
Normál
92
1.9
-
0.45
32
Kisegítő
(kicsi)
065
1.0
-
0.33
28
Erős
(nagy)
148
4.0
-
1.4
56
Erős
126
2.9
-
0.75
42
Normál
100
1.9
-
0.45
32
Kisegítő
(kicsi)
071
1.0
-
0.33
28
Erős
(nagy)
98
4.0
291
1.4
56
Erős
86
2.8
204
0.75
42
Normál
71
2.0
145
0.45
32
Kisegítő
(kicsi)
50
1.0
73
0.33
28
1) A speciális fúvókákat az ügyfélszolgálattól kell megrendelni
MAGYAR
26
Adattábla
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
000-000-00
G00 00 mbar = 00 g/h
21552
PQM
ZO
G00 00 mbar = 00 kW
0694
PNC. 000000000 TYPE 00000000-0/00
A fenti rajz a készülék adattábláját ábrázolja (a sorozatszám nélkül, amely a gyártási folyamat során kerül dinamikusan generálásra), amely a készülékház alsó felületén található.
230 V
~ 50 Hz
Kedves Vásárlónk! Kérjük ragassza be ide
azt a matricát, amely a főzőlap csomagolásába behelyezett külön műanyag tasakban
található. Ez lehetővé teszi, hogy - a főzőlap pontosabb beazonosítása révén - jobban a segítségére lehessünk, amennyiben a
jövőben szüksége lenne a támogatásunkra.
Köszönjük a segítségét!
Üzembe helyezés
Vigyázat A készülék üzembe
helyezését, csatlakoztatását vagy
javítását képesített szakembernek kell
elvégeznie, a vonatkozó gáznormák
betartásával. Kizárólag a termékkel együtt
biztosított alkatrészeket használjon. Csak
eredeti cserealkatrészeket használjon.
A gyártó nem visel felelősséget személyek
és háziállatok olyan sérüléseiért, illetve a
vagyontárgyakat ért olyan károkért, amelyek a következő követelmények betartásának elmulasztása idézett elő.
Figyelem Az üzembe helyezés
végrehajtásához olvassa el a szerelési
utasításokat.
Vigyázat Az üzembe helyezési
folyamatnak be kell tartania a
használat helye szerinti ország hatályos
törvényeit, jogszabályait, előírásait és
szabványait (elektronikus biztonsági
szabályok és rendelkezések, előírásszerű
újrahasznosítás stb.)!
Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyi
szolgáltatási feltételek (gáztípus és
gáznyomás) és a készülék beállítása összhangban van-e egymással, mielőtt folytatná az üzembe helyezést.
A készülék beállítási paraméterei fel
vannak tüntetve az adattáblán (lásd a
Műszaki adatok c. fejezetet).
Vigyázat A készüléket kötelező
földelni!
MAGYAR
•
•
•
•
•
Vigyázat A villamos áram sérülést
okozhat.
A hálózati csatlakozóban áram van.
Feszültségmentesítse a hálózati csatlakozókapcsot.
A laza és szakszerűtlenül szerelt dugós
csatlakozás túlhevítheti a kapcsot.
A rögzítő csatlakoztatásokat szakszerűen
kell elvégezni.
Használjon feszültségmentesítő bilincset
a vezetékhez.
Fontos Be kell tartania az egyéb
készülékektől, szekrényektől és más
berendezésektől mért, a Szerelési
utasításban meghatározott minimális
távolságot.
Ha nincs sütő beépítve a főzőlap alá, helyezzen be egy elválasztólapot a főzőlap
aljától legalább 20 mm távolságra.
A szerelvénytasakban a készülékhez mellékelt megfelelő tömítőanyag segítségével
védje a munkalap vágófelületeit a nedvesség ellen. A szigetelő hézagmentes tömítést
biztosít a készülék és a munkalap között.
Ne használjon szilikontömítést a készülék és
a munkafelület között. Kerülje a készülék telepítését ajtók közelében és ablakok alá,
mivel előfordulhat, hogy a nyíló ajtók vagy
ablakok leverik a forró edényeket az
edénytartóról.
Gázcsatlakoztatás
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
Vigyázat A készülék nem csatlakozik
égéstermék-elvezető készülékhez.
Az üzembe helyezést az érvényes helyi előírásokkal összhangban kell végezni.
A főzőlapnak a gázvezeték-hálózathoz
vagy a gázpalackhoz történő csatlakoztatását merev réz- vagy acélcsővel kell elvégezni a helyi előírásoknak megfelelő szerelvények alkalmazása mellett, vagy pedig a
helyi előírásoknak megfelelő folyamatos felületű, rozsdamentes acél csővel.
27
Ha bármilyen rendellenességet észlel,
ne javítsa meg a csövet, hanem forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz (lásd a Szerviz c. fejezetet).
A csatlakozót helyesen kell felszerelni, a
tűzhely csatlakozócsövére rögzítve. Ellenkező esetben gázszivárgást okozhat.
Vigyázat Ha az üzembe helyezés
befejeződött, ellenőrizze az összes
csőcsatlakozás tökéletes tömítését. Ehhez
szappanos vizet használjon, lángot soha.
Elektromos csatlakoztatás
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról,
hogy a készüléknek az adattáblán feltüntetett névleges feszültsége megegyezik-e a
rendelkezésre álló tápfeszültséggel. Ugyancsak ellenőrizze a készülék névleges teljesítményét, és gondoskodjon arról, hogy a
vezeték megfelelően legyen méretezve,
hogy alkalmas legyen a készülék névleges
teljesítményéhez (lásd a Műszaki adatok c.
fejezetet).
Az adattábla a főzőlap alsó készülékházán
található.
A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt
szállítják. Ezt megfelelő, az azonosító lapon
feltüntetett terhelés elviselésére alkalmas
dugasszal kell felszerelni (lásd a Műszaki
adatok c. fejezetet).
A dugaszt megfelelő konnektorhoz kell
csatlakoztatni. Ha a készüléket közvetlenül
az elektromos hálózatra csatlakoztatják,
akkor egy kétpólusú, minimum 3 mm-es
érintkezőhézaggal rendelkező és az előírt
terheléshez alkalmas típusú kapcsolót kell a
készülék és a hálózat közé felszerelni. A
kétpólusú kapcsolónak olyan típusúnak kell
lennie, amely megfelel a kívánt terhelésnek
a hatályban lévő előírásoknak megfelelően
A csatlakozókábelt úgy kell elhelyezni,
hogy azt sehol ne érjen el 90 °C-os hőmérsékletet. A kék színű nulla vezetéket az "N"
betűjelű kivezetéshez kell kötni. A barna
(vagy fekete) színű fázisvezetéket (ami az
"L" jelű érintkezőtől érkezik) mindig a hálózat fázisához kell csatlakoztatni.
MAGYAR
28
A csatlakozókábel cseréje.
Vigyázat Az elektromos kábel cseréjét
kizárólag az Ügyfélszolgálat vagy
hasonló szakértelemmel rendelkező szerelő
végezheti, az érvényben lévő
rendelkezésekkel összhangban.
Ha a csatlakozókábelt ki kell cserélni, kizárólag a H05V2V2-F T90 típusú kábel használható. A feszültséghez és az üzemi hőmérséklethez alkalmas keresztmetszetű kábelt kell választani. A sárga/zöld színű földvezetéknek kb. 2 cm-rel hosszabbnak kell
lennie, mint a barna (vagy fekete) fázisvezetéknek.
Gázbeállítás átállítása
Ez a modell földgázzal való használatra lett kifejlesztve, de átállítható bután- vagy propángázzal való használatra,
amennyiben a helyes fúvókákat felszerelik.
A készülékhez nem mellékelt fúvókákat az
ügyfélszolgálatnál kell megrendelni (lásd a
Szerviz c. fejezetet).
A fúvókacserére vonatkozó adatokat lásd a
Műszaki adatok című fejezetben
el.
Vigyázat Az átállítást, illetve a cserét
csak bejegyzett gázszerelő végezheti
A fúvókák cseréje:
1. Vegye le az edénytartót.
2. Vegye le az égőfedelet és a koronát.
3. Egy 7-es csőkulcs segítségével csavarozza ki és távolítsa el a fúvókákat, és
cserélje ki a használt gáz típusához
szükségesekre.
4. Ugyanezt az eljárást fordított sorrendben követve szerelje vissza az egyes
alkatrészeket.
Fontos A gázcsatlakozó melletti adattáblát
cserélje ki az új gáznemnek megfelelő
adattáblára a készülék leplombálása előtt.
Ha a készülék már le van plombálva,
kérjük, ragassza azt be a használati
utasítás füzetébe a Műszaki adatok c.
fejezet után az adattáblát ábrázoló rajz
mellé.
Ez a címke a készülékhez mellékelt
csomagban található
Ha a tápgáz nyomása az előírt nyomástól eltér vagy változó, egy megfelelő nyomásszabályzót kell felszerelni,
amely nincs mellékelve a készülékhez, és
amelyet szükség esetén a helyi ügyfélszolgálatnál kell külön megrendelni (lásd a
Szerviz c. fejezetet). A nyomásszabályozót
a gázcsőre kell felszerelni az érvényben lévő előírások betartásával.
Az adattábla a főzőlap alsó készülékházán
található.
A lángméret beállítása
Amikor a tűzhelylap üzembe helyezése teljesen megtörtént, szükséges, hogy ellenőrizze a minimális láng beállítását:
1. Forgassa a gázcsapot maximális állásba, és gyújtsa be a lángot.
2. Állítsa a gázcsapot minimális láng pozícióba, majd forgassa a szabályozógombot minimumról maximumra néhány alkalommal. Ha a láng nem stabil
vagy kialszik, kövesse az alábbi eljárást.
3. Gyújtsa be ismét az égőt, és állítsa minimumra.
4. Vegye le a szabályozógombot.
5. A beállításhoz használjon egy vékony
csavarhúzót, és forgassa el a beállítócsavart addig, amíg a láng stabil nem
lesz, és nem alszik ki, amikor a gombot
minimumról maximumra forgatja és viszont (lásd a következő képet).
6.
7.
Ismételje meg ezt az eljárást az összes
égőnél.
Szerelje vissza a gombokat.
MAGYAR
Vigyázat Ha a készülék folyékony
gázhoz van csatlakoztatva (G31
propán vagy G30 bután), a beállítócsavart
olyan szorosra kell húzni, amennyire csak
lehetséges.
29
IKEA of Sweden AB
SE-34381 Älmhult
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
szimbólummal jelölt anyagok újraA
hasznosíthatók. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolást egy megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezze.
A készülék leselejtezése előtt
Vigyázat Hajtsa végre ezeket a
lépéseket a készülék leselejtezéséhez:
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
hálózati aljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
IKEA GARANCIA
Meddig érvényes az IKEA garancia?
Ez a garancia az IKEA áruházban vett készülék eredeti vásárlási napjától számított
öt (5) évig érvényes, kivéve a LAGAN készülékeket, amelyek esetében a garancia
csak kettő (2) évig érvényes. A vásárlás bizonyítékaként az eredeti nyugta szolgál. A
garancia alapján végzett szervizelés nem
hosszabbítja meg sem a készülék, sem az új
alkatrészek garanciális időszakát.
Milyen készülékekre nem vonatkozik az
öt (5) éves IKEA garancia?
A LAGAN nevű készülékekre és az IKEA
áruházban 2007. augusztus 1. előtt vásárolt
készülékekre.
Ki végzi majd a szervizelést?
A szervizelést az IKEA szolgáltatója végzi
saját szervizelési tevékenységében vagy hivatalos szervizpartneri hálózatában.
Mire vonatkozik a garancia?
A garancia az IKEA áruházban történt vásárlás napjától kezdve vonatkozik a készülék azon hibáira, amelyeket a hibás gyártás
vagy anyaghibák okoznak. A garancia csak
háztartási célú használat esetén érvényes.
A kivételek a "Mire nem terjed ki a garancia?" cím alatt találhatók. A garanciális időszak alatt a garancia kiterjed a hiba megszüntetésével kapcsolatban felmerülő költségekre (pl. javítás, alkatrészek, munka és
utazás), feltéve ha javítás céljából speciális
kiadások nélkül hozzáférhető a készülék,
valamint ha a hibát a garancia által fedezett hibás gyártás vagy anyaghibák okozták. Ezekre a feltételekre az Európai Unió
iránymutatásai (99/44/EK) és az adott helyi jogszabályok tekintendők irányadónak.
A kicserélt alkatrészek az IKEA tulajdonát
képezik
MAGYAR
Mit tesz az IKEA a probléma
megszüntetése érdekében?
Az IKEA által kijelölt szolgáltató megvizsgálja a terméket és - saját belátása szerint
- eldönti, hogy vonatkozik-e a garancia a
problémára. Ha igen, akkor az IKEA szolgáltatója vagy annak hivatalos szervizpartnere - saját szerviztevékenységén belül és
a saját belátása szerint - megjavítja, vagy
egy ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréli a meghibásodott terméket.
Mire nem terjed ki a garancia?
• Normál kopás és elhasználódás.
• Szándékosságból vagy hanyagságból
eredő károsodás, a használati útmutató
be nem tartása, a helytelen üzembe helyezés vagy a nem megfelelő feszültségre
kapcsolás miatti károsodás, a kémiai
vagy elektrokémiai reakció miatti károsodás, a rozsda, korrózió vagy víz miatti
károsodás, beleértve - korlátozás nélkül a vezetékes víz túlzott kalciumtartalma
miatti károsodást is, valamint a normálistól eltérő környezeti viszonyok miatti károsodás.
• Az elhasználódó alkatrészek, így az elemek és izzók.
• A készülék normál használatát nem befolyásoló funkció nélküli és díszítő elemek,
beleértve a karcolásokat és az esetleges
színeltéréseket is.
• Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti,
valamint a szűrők, lefolyórendszerek
vagy szappanadagolók tisztítása vagy
eltömődésének megszüntetése miatti véletlen károsodás.
• Az alábbi alkatrészek károsodása: kerámiaüveg, tartozékok, cserépedény- és
evőeszköz-kosarak, bevezető és elvezető
csövek, tömítések, izzók és izzóburkolatok, védőrácsok, gombok, készülékházak
és készülékház-részek. Hacsak ezekről a
károsodásokról nem bizonyítható be,
hogy gyártási hibák okozták őket.
• Azon esetek, amikor a helyszínre kiszálló
szakember nem talál hibát.
30
• Azon javítások, amelyeket nem a mi szolgáltatónk és/vagy valamilyen hivatalos
szerződéses szervizpartner végez el, illetve amikor nem eredeti alkatrészek kerülnek felhasználásra.
• Azon javítások, amelyek a hibás vagy
nem a specifikáció szerint végzett üzembe helyezés miatt szükségesek.
• A készülék nem háztartási célú használata, tehát például professzionális használat esetén.
• Szállítási károsodások. Ha az ügyfél szállítja a terméket otthonába vagy egy más
címre, az IKEA nem felelős semmilyen kárért, ami a szállítás közben esetleg történik. Azonban ha az IKEA kézbesíti a terméket az ügyfél szállítási címére, akkor
az ilyen szállítás alatt keletkezett károkra
a jelen jótállás fedezetet nyújt.
• Az IKEA készülék eredeti üzembe helyezésének költsége. Azonban az IKEA egy
szolgáltatója vagy annak hivatalos szervizpartnere kijavítja vagy kicseréli a készüléket a jelen jótállás feltételei alapján,
a szolgáltató vagy annak hivatalos szervizpartnere fogja szükség esetén újra
üzembe helyezni a javított készüléket,
vagy üzembe helyezni a csere készüléket.
Ez a korlátozás nem vonatkozik az olyan hibátlan munkára, amelyet a mi eredeti alkatrészeinket felhasználva azért végez egy
szakember, hogy a készüléket egy másik EU
tagállam műszaki biztonsági normáihoz
igazítsa.
Az adott ország törvényeinek hatálya
Az IKEA garancia konkrét jogokat biztosít
Önnek, de ezen kívül Önnek országtól függően egyéb jogok is rendelkezésére állhatnak.
Területi érvényesség
A valamelyik EU tagállamban vásárolt és
aztán egy másik EU tagállamba átvitt készülékek esetén a szervizelés az új országban érvényes garanciális feltételek keretén
belül történik. A garancia alapján csak akkor áll fenn szervizelési kötelezettség, ha:
MAGYAR
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel azon ország műszaki specifikációjának, amelyben a garanciális igényt
támasztják;
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel a szerelési útmutatóban és felhasználói kézikönyv biztonsági információiban foglaltaknak;
IKEA készülékekre szakosodott SZERVIZ
Kérjük, forduljon bizalommal az IKEA vevőszolgálathoz:
1. a jelen garancia szerinti igényt kíván
bejelenteni;
2. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készüléknek az IKEA konyhabútorba
való beépítését illetően. A szerviz nem
szolgál felvilágosítással:
– az IKEA konyha beszerelését,
– az elektromos csatlakoztatást (ha a
készüléket hálózati dugó és vezeték
nélkül szállítják), valamint a víz- és
gázbekötést illetően, mert ezeket hivatalos szervizmérnöknek kell elvégeznie.
3. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készülék specifikációját és használati
útmutatójának tartalmát illetően.
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb
segítséget kapja tőlünk, figyelmesen olvassa át a jelen füzet szerelési útmutató és/
vagy felhasználói kézikönyv részét, mielőtt
hozzánk fordulna.
Elérhetőségünk szervizelési igény esetén
31
Az IKEA által kijelölt kapcsolatok teljes listája és azok telefonszámai a jelen kézikönyv
utolsó oldalán találhatók.
Fontos A gyorsabb szervizelés érdekében
azt javasoljuk, hogy a jelen kézikönyv
végén található telefonszámokat használja.
Fontos, hogy mindig a szervizelendő
készülékhez tartozó kézikönyvben található
számokra hivatkozzon. Mielőtt telefonálna
nekünk, keresse ki a szervizelendő készülék
IKEA cikkszámát (8 jegyű kód).
Fontos ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI
NYUGTÁT!
Ez bizonyítja a vásárlást és ez kell a garancia érvényesítéséhez is. Hasznos tudnivaló,
hogy a vásárlási nyugtán is fel van tüntetve
az Ön által vásárolt minden készülék IKEA
neve és cikkszáma (8 jegyű kód).
Egyéb segítségre van szüksége?
Ha bármilyen olyan kérdése van, amely
nem a készülékek szervizével kapcsolatos,
kérjük, forduljon a legközelebb IKEA áruház
vevőszolgálatához. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át a készülékhez tartozó dokumentációt, mielőtt hozzánk fordulna.
ÍSLENSKA
32
Efnisyfirlit
Öryggisupplýsingar
Öryggisleiðbeiningar
Vörulýsing
Dagleg notkun
Góð ráð
Meðferð og þrif
32
33
35
35
37
37
Hvað skal gera ef...
Tæknilegar upplýsingar
Innsetning
Umhverfisábendingar
IKEA-ÁBYRGÐ
38
38
40
42
42
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur
fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur líkamstjóni eða
skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með heimilistækinu til síðari notkunar.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
Ađvörun Hætta á köfnun, líkamstjóni eða varanlegri örorku.
• Börn 8 ára og eldri eða einstaklingar með skerta líkamlega
eða andlega hæfni eða skynjun eða litla reynslu og þekkingu
mega nota þetta heimilistæki, séu viðkomandi eru undir eftirliti fullorðinna eða einstaklings sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.
• Leyfið ekki börnum að leika sér með heimilistækið.
• Haldið öllum umbúðum frá börnum.
• Haldið börnum og gæludýrum frá heimilistækinu þegar það
er í gangi eða er að kólna niður. Aðgengilegir hlutar heimilistækisins eru heitir.
• Börn mega ekki annast þrif og viðhald á heimilistækinu án
eftirlits.
Almennt öryggi
• Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna við notkun.
Ekki snerta hitunarbúnaðinn.
• Ekki nota heimilistækið með viðfestum tímastilli eða aðskildri
fjarstýringu.
ÍSLENSKA
33
• Eldun án eftirlits með fitu eða olíu á eldunarhellu getur verið
hættuleg og valdið eldsvoða.
• Aldrei reyna að slökkva eld með vatni, heldur slökktu á heimilistækinu og hyldu logann t.d. með loki eða eldvarnarteppi.
• Ekki geyma hluti á eldunarflötunum.
• Ekki nota gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
• Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok skal ekki
leggja ofan á eldunarhellurnar því þeir geta orðið heitir.
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
Ađvörun Einungis til þess hæfur aðili
má setja upp þetta heimilistæki.
• Fjarlægja skal allar umbúðir.
• Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
• Fylgja skal uppsetningarleiðbeiningum
sem fylgja með tækinu.
• Farðu alltaf varlega þegar þú hreyfir
tækið af því að það er þungt. Alltaf skal
nota öryggisgleraugu.
• Innsigla skal skorna fleti með þéttiefni til
að koma í veg fyrir að raki valdi útþenslu.
• Vernda skal botn heimilistækisins fyrir
gufu og raka.
• Ekki skal setja upp heimilistækið við hliðina á dyrum eða undir glugga. Það kemur í veg fyrir að heitir pottar falli af tækinu
þegar dyrnar eða glugginn er opnaður.
• Halda skal lágmarksfjarlægð frá hinum
heimilistækjunum og einingunum. Fylgið
samsetningarleiðbeiningunum.
• Ef heimilistækið er sett upp yfir skápum
skal gæta þess að bilið á milli botns
heimilistækisins og efstu skúffunnar, sé
nægjanlegt fyrir loftsskipti. Fylgið samsetningarleiðbeiningunum.
• Botn heimilistækisins getur orðið heitur.
Mælt er með því að setja upp óbrennanlegan aðskiljandi panel undir heimilistækinu til að koma í veg fyrir aðgang að
botni tækisins.
Tenging við rafmagn
Ađvörun Eldhætta og hætta á raflosti.
• Allar tengingar við rafmagn skulu framkvæmdar af rafverktaka með tilskilin
starfsréttindi.
• Heimilistækið þarf að vera jarðtengt.
• Áður en nokkur vinna fer fram á heimilistækinu þarf að taka það úr sambandi við
rafmagn.
• Notið rétta rafmagnssnúru.
• Gætið þess að rafmagnssnúran sé ekki
flækt.
• Gætið þess að rafmagnsinnstungan eða
klóin (ef við á) snerti ekki heitt heimilistækið eða heita potta og pönnur þegar
þú tengir heimilistækið við nærliggjandi
innstungur
• Gætið þess að heimilistækið sé rétt innsett. Laus eða röng rafmagnssnúra eða
kló (ef við á) getur valdið því að rafmagnsúttakið ofhitni.
• Gætið þess að raflostvörn sé til staðar.
• Notið álagsminnkandi klemmu á snúruna.
• Gætið þess að rafmagnsklóin (ef við á)
eða snúran verði ekki fyrir skemmdum.
Hafið samband við þjónustuna eða við
rafvirkja til að skipta um skemmda rafmagnssnúru.
ÍSLENSKA
• Rafmagnsuppsetningin verður að vera
með einangrunarbúnað sem leyfir þér að
aftengja heimilistækið frá stofnæð á öllum
pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður að
hafa að lágmarki 3 mm snertiopnunarvídd.
• Notið aðeins réttan einangrunarbúnað:
línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með
skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða
og spólurofa.
Gastenging
• Allar tengingar við gas skulu framkvæmdar af rafverktaka með tilskilin
starfsréttindi.
• Gætið þess að loftstreymi sé í kringum
heimilistækið.
• Upplýsingar um gasinntakið eru á merkiplötunni.
• Þetta heimilistæki er ekki tengt við búnað,
sem tæmir burt brennsluvörur. Gætið þess
að tengja heimilistækið í samræmi við
núgildandi reglugerðir um uppsetningu.
Gætið sérstaklega að þeim kröfum er
snerta fullnægjandi loftræstingu.
Notkun
Ađvörun Hætta á líkamstjóni, bruna
eða raflosti.
• Nota skal þetta heimilistæki innan heimilisins.
• Ekki skal breyta sérstökum eigineikum
þessa tækis.
• Ekki skal láta tækið vera eftirlitslaust við
notkun.
• Ekki skal nota heimilistækið með rakar
hendur eða þegar tækið er í snertingu við
vatn.
• Setjið ekki hnífapör eða pottlok á eldunarsvæðin. Þeir verða heitir.
• Stillið eldunarflötinn á “off” (slökkva) eftir
notkun.
Ađvörun Hætta á eldi eða sprengingu.
• Fitur og olíur þegar þær eru hitaðar geta
losað eldfimar gufur. Haldið eldi eða hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar þú
ert að nota slíkt við matreiðslu.
• Gufur sem mjög heit olía losar geta valdið skyndilegum bruna
34
• Notuð olía, sem getur innihaldið matarleifar, getur valdið eldsvoða við lægra
hitastig en olía sem er notuð í fyrsta skipti.
• Ekki skal setja eldfimar vörur eða hluti
sem eru blautir af eldfimum vökva á, eða
nálægt heimilistækinu.
Ađvörun Hætta á skaða á tækinu.
• Ekki skal vera með heita potta á stjórnborðinu.
• Ekki láta potta sjóða þangað til að þeir
þorna á heitri hellu.
• Ekki skal virkja eldunarhellurnar með
tómum pottum eða setja þær af stað án
eldunaráhalda.
• Gætið þess að hlutir eða eldunarílát detti
ekki á heimilistækið. Yfirborð tækisins
getur skemmst.
• Ekki láta álpappír ofan á heimilistækið.
• Ekki má láta súra vökva, eins og vínedik,
sítrónusafa eða hreinsiefni snerta eldunarhellurnar. Slíkt getur valdið möttum
blettum.
• Tryggja skal góða loftræstingu í því rými
þar sem tækið er sett upp.
• Gættu þess að loftrásartúður og op séu
ekki stífluð.
• Einungis skal nota stöðuga eldunarvörur
með rétt form og þvermál sem er stærra
en þvermál brennaranna. Það er hætta á
yfirhitnun og rofi á glerplötunni (ef við á).
• Gættu þess að loginn slokkni ekki þegar
þú snýrð hnappnum hratt úr hámarkshita
stöðu yfir í lágmarkshita stöðu.
• Gættu þess að pottar séu staðsettir miðlægt á eldunarhellunum og fari ekki langt
út yfir brún hellunnar.
• Notið ávallt þá aukahluti sem fylgja með
vélinni.
• Ekki skal setja upp elddreifara á brennarann.
Meðferð og þrif
Ađvörun Hætta á skaða á tækinu.
• Þrífið heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.
• Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa
heimilistækið.
ÍSLENSKA
35
• Ekki skal hreinsa brennarana í uppþvottavélinni.
• Þvoið heimilistækið með rökum og mjúkum klút. Notið aðeins mild þvottaefni. Ekki
nota rispandi efni, stálull, leysiefni eða
málmhluti.
Förgun
Ađvörun Hætta á líkamstjóni eða
köfnun.
• Hafið samband við sveitarfélagið til að fá
upplýsingar um hvernig á að farga heimilistækinu á réttan hátt.
• Aftengið heimilistækið frá rafmagnsgjafanum.
• Klippa rafmagnssnúruna af og fleygið
henni.
• Fletja skal út ytri gasleiðslur.
Vörulýsing
1
2
3
4
10 Stjórnhnappur fyrir hraðasta brennarann
11 Fjarlægjanlegt pönnustatíf
12 Wokpönnustandur
5
Stjórnhnappur brennara
Stjórnhnappar brennara eru staðsettir framan á eldunarhellunni.
12
11
10
9 8
7
6
Hraðasti brennarinn
Hálfhraður brennari (aftari)
Hálfhraður brennari (fremri)
Hraðbrennari
Aukabrennari
Stjórnhnappur fyrir hraðbrennara
Stjórnhnappur fyrir aukabrennara
Stjórnhnappur fyrir hálfhraðan brennara (aftari)
9 Stjórnhnappur fyrir hálfhraðan brennara (fremri)
1
2
3
4
5
6
7
8
Tákn
Lýsing
ekkert gasstreymi / slökktstaða
lágmarksgasstreymi /
kveikjustaða
lágmarksgasstreymi
Dagleg notkun
Kveikt á brennurum
Alltaf skal kveikja á brennurunum áður
en pottar eða pönnur eru settar á þá.
Kveikt á brennara:
1.
Ýttu viðeigandi stjórnhnappi alveg inn
og snúðu honum rangsælis upp í hæstu
.
stöðu sem er merkt með
ÍSLENSKA
2.
3.
36
Haltu hnappinum inni í um það bil 5
sek.; það fær tvinnið til að hitna og
öryggisbúnaðinn til að slökkva á sér,
annars stöðvast gasstreymið.
Þegar loginn er stöðugur, stilltu hann þá
eins og þú vilt.
Ef ekki kviknar á brennaranum eftir
nokkrar tilraunir skaltu athuga hvort
hausinn og hettan séu í réttri stöðu.
1
2
Ađvörun Sýnið mikla aðgát við
meðferð opins elds í eldhúsumhverfi.
Framleiðandinn tekur enga ábyrgð ef
eldslogi er notaður á rangan hátt.
Ef slökknar á brennararanum fyrir
slysni skal snúa stjórnhnappinum yfir í
slökkt-stöðu og bíða í minnst 1 mínútu áður
en reynt er að kveikja á honum aftur.
3
Þegar sett er í samband við rafmagn
eftir uppsetningu eða rafmagnsleysi
kviknar yfirleitt á neistakveikjunni sjálfkrafa.
4
Slökkt á brennurunum
Til að slökkva á loganum er viðeigandi
stjórnhnappi snúið að tákninu .
1
2
3
4
1
2
3
4
Mikilvægt! Ef ekkert rafmagn er til staðar
Þú getur kveikt á brennaranum án
rafmagnsbúnaðar. Þá leggurðu eldsloga að
brennaranum, ýtir viðeigandi hnappi niður
og snýrð honum rangsælis yfir í
hámarksgasstreymisstöðu.
Brennarahetta
Brennarahaus
Kveikjukerti
Tvinn
Ađvörun Ekki halda stjórnhnappinum
niðri í meira en 15 sekúndur.
Ef ekki kviknar á brennaranum eftir 15 sekúndur skal sleppa stjórnhnappinum, snúa
honum yfir í slökkt-stöðu og bíða í minnst 1
mínútu áður en reynt er að kveikja á brennaranum aftur.
Ađvörun Lækkið alltaf logann eða
slökkvið á honum áður en eldunarílát
eru tekin af brennaranum.
Wokpönnustandurinn notaður
Wokpönnustandurinn auðveldar notkun
wokpönnu með ávölum botni á eldunarhellunni. Wokpönnustandinn má aðeins nota á
hraðasta brennaranum og hann má ekki
nota með neinni annarri gerð af wokpönnu
eða eldunaríláti. Þegar wokpönnustandurinn er settur á þarf að gæta þess að grópirnar í rammanum falli rétt að stöngunum á
pönnustatífinu eins og myndin sýnir.
ÍSLENSKA
37
Góð ráð
Orkusparnaður
• Alltaf skal setja á lok á potta og pönnur
ef hægt er.
• Um leið og vökvinn byrjar að sjóða skal
minnka logann svo að vökvinn haldist á
lágri suðu.
Notið potta og pönnur með botn af réttri
stærð fyrir brennarann sem nota á.
Brennari
lágmarksþvermál
potta og
panna
hámarksþvermál potta og
panna
Hraðasti
brennarinn
180 mm
280 mm
Hraður
brennari
180 mm
260 mm
Brennari
lágmarksþvermál
potta og
panna
hámarksþvermál potta og
panna
Hálfhraður
brennari (aftari)
120 mm
220 mm
Hálfhraður
brennari
(fremri)
120 mm
180 mm
Aukabrennari
80 mm
180 mm
Botn eldunarílátsins á að vera eins þykkur
og flatur og hægt er.
Meðferð og þrif
Ađvörun Slökkvið á heimilistækinu og
látið það kólna áður en það er þrifið.
Ađvörun Af öryggisástæðum skal ekki
þrífa heimilistækið með
gufusprauturum eða háþrýstihreinsibúnaði.
Ađvörun Ekki nota slípandi
hreinsibúnað, stálull eða sýru, það mun
skemma heimilistækið.
Til að fjarlægja allar matarleifar skal þvo
glerjaðar einingar, ,,hettur" og ,,hausa",
með volgu sápuvatni.
Einingar úr ryðfríu stáli skal þvo með vatni
og þurrka svo með mjúkum klúti.
Þessi gerð er útbúin með rafmagnskveikju,
sem er virkjuð með keramík-,,kerti" með
rafskauti.
Haltu þeim vel hreinum til að forðast kveikjutregðu.
Pönnustatífin þola ekki þvott í uppþvottavél.
Þau þarf að handþvo. Eftir þrif þarf að
gæta þess að setja pönnustatífin rétt aftur
á.
Til að brennararnir starfi rétt þurfa armar
pönnustatífanna að vera á miðjum brennaranum.
ÍSLENSKA
38
Biddu næsta þjónustuaðila Electrolux
af og til að kanna ástand gasleiðslunnar og þrýstijafnarans, ef hann er til staðar
(sú þjónusta er ekki gjaldfrjáls).
Eftir þrif þarf að þurrka allan raka af yfirborðsflötum með mjúkum klúti.
225 mm 245 mm
Hvað skal gera ef...
Vandamál
Enginn neisti kviknar þegar
kveikt er á gasinu
Hugsanleg ástæða
Úrlausn
Það er ekkert rafmagn
Athugaðu hvort einingin sé í
sambandi og að straumur sé
á rafmagnsinnstungunni.
Það er ekkert rafmagn
Athugaðu öryggisrofann í
rafmagnstöflu hússins.
Brennarahetta og -haus eru
skökk á
Athugaðu hvort brennarahettan og -hausinn voru sett
rétt aftur á, t.d. eftir þrif.
Það slökknar strax á loganum eftir að kveikt er
Tvinnið er ekki orðið nógu
heitt
Eftir að þú kveikir á loganum
skaltu halda hnappinum inni
í um 5 sek.
Gashringurinn logar ójafnt
Brennarahausinn er stíflaður
af matarleifum
Gættu þess að aðalinnspýtirinn sé óstíflaður og brennarahausinn sé laus við matarleifar.
Ef bilun kemur upp skaltu fyrst reyna að
leysa vandamálið sjálf(ur). Ef þú getur ekki
leyst vandamálið sjálf(ur), hafðu þá samband við eftirsöluþjónustuaðila (sjá kaflann
Þjónusta).
Tæknilegar upplýsingar
Stærð eldunarhellu
Ef þú notaðir heimilistækið á rangan
hátt eða það var ekki sett upp af
skráðum tæknimanni, er mögulegt að
greiða þurfi fyrir heimsókn frá tæknideild
eða söluaðila, jafnvel þó að heimilistækið sé
enn í ábyrgð.
ÍSLENSKA
39
breidd
744 mm
dýpt
510 mm
hæð innbyggðrar
30 mm
Heimilistækjaflokkur: 3
Heimilistækjaflokkur: I3B/P
Ađvörun Þetta heimilistæki virkar ekki
með þeim gasstillingum sem eru á því,
sé það sett upp á Íslandi. Áður en
heimilistækið er tengt er því nauðsynlegt að
breyta stútunum fyrir þá gerð af gasi sem
notuð er, með því að vísa til töflunnar hér
að neðan.
Gerð af
gasi
Gerð
brennara
Innspýtar
1/100
mm
Málafl
kW
G30/G31
(3B/P)
30/30 mbör
Hraðasti
brennarinn
(stór)
98
4.0
291
1.4
56
Hraður
brennari
86
2.8
204
0.75
42
Hálfhraður
brennari
71
2.0
145
0.45
32
Aukabrennari
(lítill)
50
1.0
73
0.33
28
MálMinnkað afl
rennsli g/
kW
h
hjástreymi
1/100 mm
Merkiplata
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
000-000-00
G00 00 mbar = 00 g/h
21552
PQM
ZO
G00 00 mbar = 00 kW
0694
PNC. 000000000 TYPE 00000000-0/00
Myndin hér að ofan sýnir merkiplötu
heimilistækisins (án raðnúmersins sem verður aflrænt til við framleiðsluferlið), sem er
staðsett á neðanverðu ytra byrði tækisins.
230 V
~ 50 Hz
Kæri viðskiptavinur, vinsamlega límdu hér til
hliðar límiðann sem er að finna í sérstökum
plastpoka í umbúðum eldunarhellunnar. Þá
getum við auðkennt eldunarhelluna þína
nákvæmlega ef þú þarft á aðstoð okkar að
halda í framtíðinni. Takk fyrir hjálpina!
ÍSLENSKA
40
Innsetning
Ađvörun Aðeins skráður, hæfur aðili
má setja upp, tengja eða gera við
þetta heimilistæki, í samræmi við viðeigandi
gasstaðal. Notið aðeins íhluti sem fylgja
með vörunni. Notið eingöngu upprunalega
varahluti.
Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir neinum
meiðslum á fólki eða gæludýrum eða eignatjóni sem hlýst af því að eftirfarandi tilmælum hefur ekki verið fylgt.
Varúđ Lestu
samsetningarleiðbeiningarnar áður en
byrjað er á uppsetningunni.
Ađvörun Uppsetningin þarf að vera í
samræmi við reglur, reglugerðir,
tilskipanir og staðla (reglur og reglugerðir
um öryggi rafmagns, rétta endurvinnslu í
samræmi við reglugerðir o.s.frv.) sem gilda í
notkunarlandinu!
• Notaðu álagsminnkandi klemmu eða
leiðslu.
Mikilvægt! Heimilistækið þarf að vera í
vissri lágmarksfjarlægð frá öðrum
heimilistækjum og skápum eða öðrum
einingum, í samræmi við
samsetningarleiðbeiningarnar.
Ef enginn ofn er fyrir neðan eldunarhelluna
skal koma fyrir skilrúmi minnst 20 mm frá
botni eldunarhellunnar.
Verndaðu skurðfleti vinnuborðsins gegn
raka með þar til gerðu þéttiefni sem fylgir
með vörunni í fylgihlutapoka. Þéttiefnið lokar alveg bilinu á milli heimilistækisins og
vinnuborðsins. Ekki nota sílíkonþéttiefni á
milli heimilistækisins og vinnuborðsins. Forðastu að setja heimilistækið upp við dyr og
undir gluggum, þar sem heit eldunarílát
gætu ýst út af pönnustatífinu við það að dyr
og gluggar eru opnaðir.
Gættu þess að dreifiskilyrði staðarins
(eðli gass og gasþrýstingur) og stilling
tækisins séu samhæfð áður en byrjað er á
uppsetningu.
Gastenging
Mæliþættir stillinga fyrir þetta heimilistæki eru sýndir á merkiplötunni (sjá
kaflann Tæknilegar upplýsingar).
Ađvörun Þetta heimilistæki er ekki
tengt við sérstakan tæmingarbúnað
fyrir brennsluvörur.
Ađvörun Heimilistækið þarf að vera
jarðtengt!
•
•
•
•
Ađvörun Hætta á meiðslum af
rafstraumi.
Það er straumur á rafmagnsinnstungunni.
Taktu rafspennuna af rafmagnsinnstungunni.
Lausar og óviðeigandi klær og innstungur
geta valdið ofhitnun á rafskautinu.
Láttu setja klemmutengin rétt upp.
Ađvörun Einungis til þess hæfur aðili
má setja upp þetta heimilistæki.
Uppsetning þarf að vera í samræmi við
gildandi lög notkunarlandsins.
Tenging eldunarhellunnar við gasleiðsluna
eða gashylkið þarf að vera gerð með sterkri
kopar- eða stálleiðslu með tengihlutum í
samræmi við reglugerðir á staðnum, eða
stálslöngu með samfelldu yfirborði í samræmi við reglugerðir á staðnum.
ÍSLENSKA
Ef þú sérð eitthvað afbrigðilegt, ekki
gera við leiðsluna, heldur hafðu samband við eftirsöluþjónustuaðila (sjá kaflann
Þjónusta).
Tengingin þarf að vera rétt sett í, fest inn í
tengileiðslu eldunarhellunar. Annars veldur
hún gasleka
Ađvörun Að uppsetningu lokinni skal
ganga úr skugga um að allar
leiðslufestingar séu alveg þéttar. Notaðu
sápuvatn, aldrei loga.
Tenging við rafmagn
Áður en tengt er, athugaðu þá að málspenna heimilistækisins sem sýnd er á merkiplötunni sé sú sama og afhendingarspennan frá rafveitunni. Einnig skal athuga afköst
heimilistækisins og ganga úr skugga um að
vírinn sé af réttri stærð fyrir afköst heimilistækisins (sjá kaflann Tæknilegar upplýsingar).
Merkiplatan er staðsett á neðanverðu ytra
byrði eldunarhellunnar.
Heimilistækið er útbúið með tengisnúru. Á
henni þarf að hafa rétta kló, sem ræður við
álagið sem sýnt er á auðkennisplötunni (sjá
kaflann Tæknilegar upplýsingar).
Klóna þarf að setja í viðeigandi innstungu.
Ef heimilistækið er tengt beint við rafkerfið
þarf að koma fyrir tveggja skauta rofa á
milli heimilistækisins og innstungunnar, með
minnst 3ja mm bil á milli rofasnertanna.
Tvöfalda skautið þarf að vera að gerð sem
hentar álaginu sem krafist er í samræmi við
gildandi reglur.
Leiðarinn þarf að vera lagður þannig að
enginn hluti hans nái að hitna upp í 90 °C.
Blái óhlaðni leiðarinn þarf að vera tengdur
við tengiklemmuröðina sem er merkt
með ,,N". Brúni (eða svarti) fasaleiðarinn
(festur í snertu í tengiklemmuröðinni sem er
merkt með ,,L") þarf alltaf að vera tengdur
við fasann sem straumur er á.
Skipt um leiðara.
Ađvörun Aðeins starfsmenn
eftirsöluþjónustu Electrolux eða
starfsmenn með sambærilega þjálfun mega
41
skipta um leiðara, í samræmi við gildandi
reglugerðir.
Ef skipta þarf um leiðara má eingöngu nota
leiðara af gerð H05V2V2-F T90. Leiðarinn
þarf að henta rafspennunni og vinnsluhitastiginu. Guli/græni jarðtengdi vírinn þarf
að vera um það bil 2 sm. lengri en brúni
(eða svarti) fasavírinn.
Gasstillingum breytt
Þessi gerð er ekki ætluð til notkunar
með jarðgasi en hægt er að breyta
henni til notkunar með bútan- eða própangasi ef réttir innspýtar eru notaðir. Innspýta sem fylgja ekki með heimilistækinu
þarf að panta frá eftirsöluþjónustuaðila (sjá
kaflann Þjónusta).
Upplýsingar varðandi ísetningu nýrra innspýta, sjá kaflann ,,Tæknilegar upplýsingar".
Ađvörun Aðeins skráðir
uppsetningaraðilar mega breyta
innspýtum eða skipta um þá.
Skipt um innspýta:
1. Fjarlægðu pönnustatífið.
2. Fjarlægðu brennarahettuna og hausinn.
3. Skrúfaðu innspýtana af með rörlykli
númer 7 og fjarlægðu þá og settu í
staðinn rétta innspýta fyrir þá gerð
gass sem notuð er.
4. Settu hlutana aftur saman með því að
fylgja öfugri verkröð.
Mikilvægt! Taktu límmiðann með málgildum
(staðsettur nálægt gasleiðslunni) af og settu
í staðinn viðeigandi miða fyrir hina nýju
tegund afhendingargass áður en
heimilistækið er þéttað. Ef heimilistækið
hefur þegar verið þéttað skaltu líma hann
beint á notendahandbókina á eftir
kaflanum Tæknilegar upplýsingar nálægt
teikningunni af merkiplötunni.
Þennan miða er að finna í umbúðunum
með heimilistækinu.
ÍSLENSKA
Ef fæðiþrýstingur gass verður annar
eða breytilegur í samanburði við þrýstinginn sem krafist er, þarf að setja upp viðeigandi þrýstistilli, sem fylgir ekki með vörunni og ef þörf krefur þarf að panta hann
sérstaklega frá eftirsöluþjónustuaðila á
staðnum (sjá kaflann Þjónusta). Þrýstistillinn
þarf að festa á gasleiðsluna, í samræmi við
reglur.
42
5.
Við stillingu skal nota skrúfjárn með
þunnu blaði og snúa stilliskrúfunni þar
til loginn er stöðugur og slokknar ekki
þegar hnappinum er snúið úr lægstu í
hæstu stillingu, og öfugt (sjá eftirfarandi
mynd).
6.
Endurtaktu þetta ferli á öllum brennurunum.
Settu hnappana aftur á.
Merkiplatan er staðsett neðarlega á ytra
byrði eldunarhellunnar.
Stilling logastærðar
Þegar uppsetningu eldunarhellunnar er alveg lokið verður að athuga stillingu á lágmarksloga:
1. Snúðu gaskrananum yfir á hámarksrennsli og kveiktu.
2. Stilltu gaskranann á minnsta loga og
snúðu svo stjórnhnappnum frá lægstu
upp í hæstu stillingu nokkrum sinnum. Ef
loginn er óstöðugur eða logar ekki,
fylgdu þá næstu skrefum í þessu verkferli.
3. Kveiktu aftur á brennaranum og stilltu á
lægstu stillingu.
4. Fjarlægðu stjórnhnappinn.
7.
Ađvörun Ef heimilistækið er tengt við
fljótandi gas (G31 própan eða G30
bútan) þarf að herða stilliskrúfuna eins þétt
og hægt er.
IKEA of Sweden AB
SE-34381 Älmhult
Umhverfisábendingar
Táknið á vörunni eða á umbúðum hennar
táknar að vöruna megi ekki meðhöndla sem
heimilissorp. Þess í stað ber að skila henni á
viðeigandi endurvinnslustöð sem tekur við
rafeindabúnaði og rafmagnstækjum. Með
því að tryggja að vörunni sé fargað á réttan
hátt stuðlar þú að því að koma í veg fyrir
neikvæð áhrif sem röng förgun vörunnar
gæti hugsanlega haft á umhverfi og heilsu.
Nánari upplýsingar um endurvinnslu
þessarar vöru er hægt að fá hjá yfirvöldum
hreinsunarmála í þínu sveitarfélagi eða í
versluninni þar sem varan var keypt.
Efni í umbúðum
má endurvinna.
Efni merkt með tákninu
Setjið umbúðirnar í viðeigandi safnílát til að
endurvinna þær.
Áður en heimilistækinu er fargað
Ađvörun Við förgun heimilistækisins
skal fylgja eftirfarandi skrefum:
• Taka rafmagnsklóna úr innstungunni.
• Klippa rafmagnssnúruna af og fleygja
henni.
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá upphaflegum kaupdegi heimilistækis þíns hjá
ÍSLENSKA
IKEA, nema heimilistækið nefnist LAGAN, en
þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár. Framvísa þarf
upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á
kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á
meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki
ábyrgðartíma tækisins,
Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára
ábyrgð hjá IKEA?
Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og
öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst
2007.
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi
ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans
nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna
bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og
ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé
aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir
hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr
þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
43
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt,
skemmdir vegna rangrar uppsetningar
eða vegna þess að tengt er við ranga
rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar
með talið en ekki eingöngu skemmdir sem
stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir
sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar
rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum,
þéttum, perum og peruhlífum, skjáum,
hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema
sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar
vegna framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eigum
samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar
sem var röng eða ekki í samræmi við
tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
ÍSLENSKA
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins,
þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem
verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar
ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi
neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi
lands.
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist
og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð
nær yfir;
44
2.
fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
– uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
– tengingu við rafmagn (ef kló og snúra
fylgja ekki með tækinu) eða við vatn
eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu
IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
Mikilvægt! Til þess að geta veitt þér
hraðari þjónustu mælum við með því að þú
notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru
upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf
númerin sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft
aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur
skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 stafa talnarunu) fyrir
heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.
Mikilvægt! GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.
ÍSLENSKA
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu
45
IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa
bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður
en þú hefur samband við okkur.
46
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359 888 16 40 8
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
01803-334532
(0,09 € / Min.*)
* aus dem Festnetzder DTAG;
Mobilfunkpreise abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Hrvatska
01 63 23 338
Lokalna cijena poziva
pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Lietuva
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 600 5203
Lankapuhelinverkosta
0,0835€/puhelu+0,032€/min
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
47
397172308-A-082013
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-905231-1
Download PDF

advertising