MÖJLIG
SE
SE
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SE
SPRÅK
LAND
SVENSKA
4
4
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
4
6
8
9
10
10
Felsökning
Tekniska data
Installation
Energieffektivitet
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
11
12
13
17
17
18
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
SVENSKA
5
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller
olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Där produkten är direkt ansluten till eluttaget krävs en
allpolig isolerande brytare med minst 3 mm
kontaktmellanrum. Fullständig frånkoppling i enlighet med
villkoren i överspänningskategori III måste garanteras.
Jordkabeln är exkluderad från detta.
När du drar nätkabeln måste du kontrollera att kabeln inte
kommer i direkt kontakt (t.ex. med isolerande omhöljen) med
delar som kan nå temperaturer på mer än 50 °C över
rumstemperatur.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av apparaten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som medföljer.
Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
SVENSKA
6
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens
botten och den övre lådan vara
tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att en icke-brännbar separationspanel
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Se monteringsanvisningarna.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten
(i förekommande fall) inte vidrör den
heta produkten eller det heta kokkärlet
när du ansluter produkten till
närliggande uttag
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
SVENSKA
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Gasanslutning
• Alla gasanslutningar ska göras av en
behörig person.
• Kontrollera före installation att de lokala
distributionsförhållandena (typ av gas
och gastryck) och produktens
inställningar är kompatibla.
• Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
• Information om gastillförsel finns på
typskylten.
• Denna produkt är inte ansluten till en
anordning som leder ut
förbränningsprodukter. Se till att ansluta
produkten enligt gällande
installationsregler. Var uppmärksam på
kraven för lämplig ventilation.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i
het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
7
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Använd bara stabila kokkärl med rätt
form och diameter, större än brännarnas
diameter.
• Kontrollera att kokkärlen är placerade i
mitten på brännarna.
• Kontrollera att lågan inte släcks när du
snabbt vrider vredet från MAX- till MINläget.
• Använd bara de tillbehör som levereras
med produkten.
• Installera inte en elddiffusör på
brännaren.
• Användning av en gastillagningsprodukt
resulterar i att värme och fukt bildas.
Tillse god ventilation i rummet där
produkten är installerad.
• Långvarig och intensiv användning av
produkten kan kräva ytterligare
ventilation, t.ex. att ett fönster öppnas,
eller en effektivare ventilation genom att
SVENSKA
8
t.ex. öka den mekaniska
ventilationsnivån.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger,
citronsaft eller kalkborttagningsmedel,
komma i kontakt med inbyggnadshällen.
Det finns risk för matta fläckar.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Underhåll och rengöring
VARNING! Ta inte bort
knapparna, rattarna eller
packningarna från
kontrollpanelen. Vatten kan
komma in i produkten och orsaka
skada.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Diska inte brännarna i diskmaskinen.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Lägg de externa gasledningarna plant.
Produktbeskrivning
Beskrivning av hällen
1
2
3
Kontrollvred för brännare
Hällens kontrollvred sitter framtill på hällen.
1 Extra snabb brännare
2 Borttagbart kokkärlsstöd
3 Kontrollvred för brännare
SVENSKA
9
Symbol
Beskrivning
ingen gastillförsel / avläge
max. gastillförsel / tändinställning
min. gastillförsel
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
1
Tändning av brännare
2
Tänd alltid brännaren innan
kokkärl eller stekpanna placeras
på den.
3
4
Tändning av brännare:
1. Tryck in kontrollvredet helt och vrid det
moturs till maxläget som är markerat
.
med
2. Håll vredet intryckt i ca 5 sekunder, för
att termoelementet ska värmas upp och
säkerhetsanordningen kopplas från,
annars avbryts gastillförseln.
3. När lågan är jämn, justera den enligt
önskemål.
Om brännaren inte tänder efter
några försök, kontrollera att
kronan och dess lock sitter i rätt
läge.
5
1
2
3
4
5
Brännarlock
Brännarkrona
Injektor
Termoelement
Tändlåga
VARNING! Håll inte
kontrollvredet intryckt längre än
15 sekunder. Om brännaren inte
tänder efter 15 sekunder, släpp
kontrollvredet, ställ det i Av-läge
och vänta minst 1 minut innan du
försöker tända brännaren igen.
SVENSKA
10
Om elektricitet saknas kan du
tända brännaren utan elektrisk
utrustning. För en låga nära
brännaren, tryck in rätt
kontrollvred och vrid det moturs
till maximal gastillförselposition.
VARNING! Var mycket försiktig
med öppen eld i köket.
Tillverkaren påtar sig inget
ansvar för felaktig användning
av öppen eld.
Om brännaren slocknar av
misstag, släpp kontrollvredet,
ställ det i Av-läge och vänta
minst 1 minut innan du försöker
tända brännaren igen.
När strömmen ansluts efter
installation eller efter ett
strömavbrott är det helt normalt
att gnistgeneratorn aktiveras
automatiskt.
Stänga av brännaren
För att släcka lågan, vrid vredet till
symbolen
.
VARNING! Vrid alltid ned lågan
eller stäng av den innan kokkärl
tas bort från brännaren.
Råd och tips
Kokkärlets botten skall vara så tjock och så
plan som möjligt.
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärlens diameter
Använd kokkärl och pannor med botten
som passar brännarens storlek.
Kokkärlets
Kokkärlets
Brännare minsta diame- största diameter
ter
Mycket
snabb
160
260
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
VARNING! Stäng av produkten
och låt den kallna före rengöring.
VARNING! Av säkerhetsskäl får
ugnen inte rengöras med ångeller högtryckstvätt.
VARNING! Använd inte repande
rengöringsmedel, stålull eller
syror, dessa skadar hällen.
SVENSKA
11
För att ta bort matrester, tvätta de
emaljerade delarna, lock och krona med
varmt vatten och handdiskmedel.
Kontakta med jämna mellanrum
kundtjänst för kontroll av
gasrörets kondition och
tryckregulatorn, om sådan finns
monterad, (denna service är inte
gratis).
Tvätta rostfria delar med vatten, och torka
sedan med en mjuk duk.
Denna modell har elektrisk tändning vilken
sker med keramiskt ”ljus” med elektrod. Håll
dem noggrant rengjorda för att undvika
dålig tändning.
Torka torrt med en mjuk duk efter
rengöring.
Kokkärlsstöden tål inte
maskindisk, de måste rengöras
för hand. Var noga med att
placera kastrullstöden korrekt
efter rengöring.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Ingen gnista för tändning av
gasen.
Möjlig orsak
Lösning
Ingen elektrisk ström.
Kontrollera att enheten är
ansluten och att elförsörjningen fungerar.
Ingen elektrisk ström.
Kontrollera säkringen.
Brännarlock och krona sitter
fel.
Kontrollera att brännarlock
och krona har satts tillbaka
rätt, till exempel efter rengöring.
Flamman slocknar direkt efter tändning.
Termoelementet är inte tillräckligt varmt.
Håll vredet intryckt i ca. 5
sekunder efter att lågan har
tänts.
Gaslågan brinner ojämnt.
Brännarkronan är igensatt
av matrester.
Kontrollera att huvudinjektorn inte är blockerad och
att det inte finns matpartiklar i brännarkronan.
SVENSKA
12
Om ett fel uppstår, försök först att åtgärda
problemet på egen hand. Kontakta vår
kundtjänst om du inte kan lösa problemet.
Om du har hanterat produkten
på fel sätt, eller om installationen
inte har utförts av en behörig
tekniker, och du måste tillkalla en
servicetekniker från vår
kundtjänst eller din återförsäljare
kanske detta besök inte är
kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden.
Tekniska data
Andra tekniska data
Hällens mått
Bredd
290 mm
Djup
520 mm
Inbyggnadshöjd
45 mm
Brännartyp
Injektormärke
Produktklass: 3
Produktkategori: III1ab2H3B/P
Produktens gasförsörjning: Denna produkt fungerar inte
med befintliga gasinställningar
om den installeras i Sverige.
Ändra därför munstyckena för
den aktuella gastypen innan
hällen installeras, enligt följande
tabell.
Märkeffekt
kW
Nominellt
flöde g/h
Reducerad
effekt kW
överströmning 1/100
mm
1.4
56
1.4
56
1.4
56
G20 20 mbar
Mycket
snabb
135
3.7
-
G30/G31 30/30 mbar
Mycket
snabb
97
3.7
269
G110 8 mbar1)
Mycket
snabb
350
3.35
-
SVENSKA
13
G120 8 mbar1)
Mycket
snabb
290
3.35
-
1.4
56
1) Speciella munstycken beställs hos kundtjänst.
Typskylt
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Bilden ovan visar hällens typskylt (utan
serienummer, vilket skapas dynamiskt under
tillverkningsprocessen), denna sitter på
undersidan av kåpan.
Sätt fast dekalen här, denna finns i
plastpåsen som ligger i plastpåsen inne i
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
~ 50/60 Hz
0000000000000000000000
hällens förpackning. Detta gör att vi kan
hjälpa dig bättre genom att exakt
identifiera din häll vid behov av framtida
reparationer. Tack för hjälpen!
14
SVENSKA
VARNING! Produkten får endast
installeras, anslutas eller
repareras av en registrerad
person som har behörighet för
tillämplig gasstandard. Använd
enbart delar som medföljer
produkten. Använd endast
originaldelar vid reparationer
och utbyten.
• Nätanslutningsplinten är strömförande.
• Gör nätanslutningsplinten strömlös.
• Lösa och ej fackmässigt monterade
kontakter kan orsaka överhettning i
kopplingsplinten.
• Installera klämanslutningarna rätt.
• Dragavlasta kabeln.
Observera minsta avstånd till
andra apparater och skåp eller
andra enheter enligt
monteringsinstruktionen.
Tillverkaren är inte ansvarig för skador på
personer eller husdjur som har orsakats av
att följande instruktioner inte har följts.
Det minsta avståndet som ska hållas från
urtagets kant till den laterala väggen måste
vara 450 mm.
FÖRSIKTIGHET! Se
monteringsanvisningarna för
installationen.
Om det inte finns en ugn under hällen ska
en avskiljningspanel monteras minst 20 mm
från hällens botten.
VARNING! Installationen ska
göras enligt lagar och
förordningar, direktiv och
standarder som gäller i
användarlandet (elektriska
säkerhetsbestämmelser och
regleringar, riktig
avfallshantering etc.)!
Kanterna på urtaget i arbetsytan skall
skyddas mot fukt med ett lämpligt
tätningsmedel, detta finns i tillbehörspåsen.
Tätningarna skall täta ugnen mot
arbetsytans kanter utan mellanrum. Använd
inte silikon mellan hällen och arbetsskivan.
Undvik att placera hällen intill dörrar och
fönster, eftersom heta kokkärl kan slås ner
när dörrar och fönster öppnas.
Kontrollera att de lokala
distributionsförhållandena (typ
av gas och gastryck) och
justering av hällen är kompatibla
innan installationen fortsätter.
Justeringsinställningarna för
denna häll finns angivna på
typskylten (se avsnitt Tekniska
data).
VARNING!
Produkten måste jordas!
VARNING!
Risk för skador på grund av
elektrisk ström.
Gasanslutning
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
VARNING! Denna produkt är
inte ansluten till en anordning
som leder ut
förbränningsprodukter.
Installation skall göras enligt gällande
lokala bestämmelser. Anslutningen av
hällen till gasledningen eller gastuben skall
göras med ett stelt koppar- eller stålrör
med anslutningar enligt lokala
bestämmelser, eller med en
15
SVENSKA
sammanhängande rostfri slang enligt lokala
bestämmelser.
Reparera inte röret om du ser
några felaktigheter, kontakta
kundtjänst (se avsnitt Service).
Anslutningen skall göras korrekt, fast
ansluten till hällens anslutningsrör. Annars
kan gas läcka ut.
VARNING! Kontrollera när
anslutningen är klar att tätningen
på varje rör är perfekt. Använd
såpvatten, aldrig eld.
Elektrisk anslutning
Allt arbete avseende elektricitet som krävs
för att installera denna produkt måste
utföras av en behörig elektriker eller en
kompetent person enligt gällande regler.
Kontrollera innan anslutning att hällens
märkspänning, som anges på typskylten,
överensstämmer med spänningen på
installationsplatsen. Kontrollera även
hällens märkeffekt och säkerställ att
anslutningskabeln är rätt dimensionerad för
att passa hällens märkeffekt (se avsnitt
Tekniska data).
Typskylten sitter nertill på hällens kåpa.
Produkten är försedd med en nätkabel. På
denna skall en passande kontakt monteras,
vilken passar den belastning som anges på
typskylten (se avsnitt Tekniska data).
Stickkontakten måste anslutas till ett
lämpligt eluttag. Om hällen ansluts direkt till
det elektriska systemet är det nödvändigt
att installera en dubbelpolig brytare mellan
hällen och elnätet, med ett minsta avstånd
på 3 mm mellan brytarens kontakter.
Dubbelpolerna skall vara av lämplig typ för
belastningen enligt gällande regler.
Anslutningskabeln skall förläggas så att
ingen del av den kan utsättas för en högre
temperatur än 90 °C. Den blå nolledaren
skall anslutas till ”N” i kopplingsplinten. Den
bruna (eller svarta) faskabeln (i
kopplingsplinten markerad med "L") ska
alltid anslutas till strömförande fas.
Elektriska krav
Tillverkaren fråntar sig allt ansvar
om säkerhetsåtgärderna inte
följs.
Denna häll är avsedd att anslutas till en
nätspänningsmatning som levererar
220-240 V 50/60 Hz växelström.
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med produktens märkdata
(se typskylt). Typskylten sitter undertill på
hällen.
Hällen levereras med en 3-stifts flexibel
nätsladd.
Vid slutförande får det inte finnas några
avskurna eller lösa kabeltrådar och
sladdklämman måste sitta säkert över
yttermanteln.
Byte av nätkabel
VARNING! Nätkabeln får endast
bytas ut av kundtjänst eller
personal med likadan
kompetens, i enlighet med
gällande föreskrifter.
Om nätkabeln måste bytas ska den ersättas
med en kabel av typen H05V2V2-F T90.
Kabelns tvärsnittsarea måste vara
dimensionerad för spänningen och
arbetstemperaturen. Den gul/gröna
jordledningen måste vara cirka 2 cm längre
än den bruna (eller svarta) fasledningen.
16
SVENSKA
Konvertering av gasinställning
Denna modell är konstruerad för
användning av naturgas men
kan konverteras för användning
av butan- eller propangas med
rätta injektorer. Injektorerna
levereras inte med hällen utan
måste beställas hos kundtjänst
(se avsnitt Service).
För data avseende byte av injektorer, se
avsnitt Tekniska data.
VARNING! Konvertering eller
byte kan bara göras av en
behörig installatör.
Byte av injektorer:
1. Tag bort kokkärlsstödet.
2. Tag bort brännarlock och krona.
3. Skruva bort injektorerna med en
ringnyckel 7 och tag bort dem, ersätt
dem med nya som krävs för gasen som
skall användas.
4. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.
Placera typskylten med relevant
information för ny typ av gas
nära gasledningen före
försegling av produkten. Om
hällen redan är förseglad, fäst
den i bruksanvisningen efter
avsnittet Tekniska data intill
bilden på typskylten.
Om gastrycket är olika eller
varierar, jämfört med det
erforderliga, måste en
tryckregulator installeras. Denna
levereras inte med hällen utan
måste beställas från kundservice
(se avsnitt Service).
Tryckregulatorn skall monteras
på gasröret, enligt
bestämmelserna.
Typskylten sitter nertill på hällens kåpa.
Justering av lågan
När hällen är installerad måste
inställningen för minsta låga kontrolleras:
1. Vrid upp gaskranen maximalt och tänd.
2. Ställ gaskranen på minsta flamläge, vrid
sedan kontrollvredet från minimalt till
maximalt flera gånger. Gör enligt
följande om lågan är instabil eller
slocknar.
3. Tänd brännaren igen och ställ den på
minimal.
4. Tag bort kontrollvredet.
5. För att justera, använd en tunn
skruvmejsel och vrid på justerskruven
tills lågan är stadig och inte släcks. När
vredet har vridits från minimum till
maximum, och vice versa (se följande
bild).
Denna etikett ligger i
förpackningen som medföljer
produkten.
6. Upprepa denna procedur för alla
brännare.
7. Sätt tillbaka vreden.
SVENSKA
17
VARNING! Om hällen är
ansluten till flytande gas (G31
propan eller G30 butan), måste
justeringsskruven dras fast så
mycket som går.
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
MÖJLIG
102.371.39
Typ av häll
Inbyggnadshäll
Antal gasbrännare
1
Energieffektivitet per gasbrännare
(EE gas burner)
Central - Extra snabb
Energieffektivitet för gashällen
(EE gas hob)
54.1%
54.1%
EN 30-2-1: Brinnande gas för matlagningsprodukter för hushållsbruk - del 2-1:
Energihushållning – Allmänt
Sparar energi
• Se till att brännarna och kokkärlsstöden är ordentligt monterade före användning.
• Använd endast kokkärl med en diameter som motsvarar brännarnas storlek.
• Placera kastrullen i mitt över brännaren.
• Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• När vätskor börjar koka, vrid ner lågan för att låta vätskan bara sjuda.
• Använd om möjligt en tryckkokare. Läs i handboken till den.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
18
SVENSKA
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
SVENSKA
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
19
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
20
SVENSKA
Country
België
Belgique
21
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Eesti, Latvija
Slovenija, Србија
www.ikea.com
www.ikea.com
SVENSKA
22
*
SVENSKA
23
867334042-A-072017
© Inter IKEA Systems B.V. 2017
21552
AA-1997209-1
Download PDF

advertising