Electrolux EHC30200K Manuali i perdoruesit

Electrolux EHC30200K Manuali i perdoruesit
udhëzimet për përdorim
Ръководство за употреба
user manual
naudojimo instrukcija
Упатство за ракување
Упутство за употребу
Vatër gatimi
Плоча
Hob
Kaitlentė
Плоча за готвење
Плоча за кување
EHC30200K
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Bëhuni edhe ju pjesë e botëkuptimit tonë në
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
Të dhëna për sigurinë
Instalimi
Përshkrim i produktit
Funksionimi
Udhëzime dhe këshilla të nevojshme
2
3
6
6
6
Kujdesi dhe pastrimi
Si të veprojmë nëse…
Të dhëna teknike
Probleme që lidhen me mjedisin
7
7
8
8
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Lexoni me kujdes këtë manual para
instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Kjo
është në interes të sigurisë suaj dhe
për të siguruar funksionimin e duhur.
Mbajini këto udhëzime dhe sigurohuni
që të jenë me pajisjen kur ajo
zhvendoset ose shitet. Të gjithë
personat që përdorin pajisjen duhet të
dinë plotësisht për funksionimin e saj
dhe veçoritë e sigurisë.
Siguria e përgjithshme
Paralajmërim Personat (duke
përfshirë fëmijët) me aftësi fizike,
ndjesore dhe mendore të kufizuara ose
me mungesë përvoje dhe njohurish nuk
duhet ta përdorin pajisjen. Këta njerëz
duhet të jenë nën mbikëqyrje ose të
udhëzohen për përdorimin e pajisjes,
nga një person përgjegjës për sigurinë
e tyre.
Pajisja nuk është e projektuar për të
funksionuar me një kohëmatës të
jashtëm ose me një sistem komandimi
të veçuar.
Siguria për fëmijët
• Këtë pajisje mund ta përdorin vetëm
personat e rritur. Fëmijët duhet të
mbikëqyren për t'u siguruar se nuk luajnë
me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit
larg fëmijëve. Ekziston rreziku i asfiksimit
ose lëndimit fizik.
• Fëmijët mbajini larg nga pajisja gjatë dhe
pas punës së saj, derisa pajisja të jetë
ftohur.
Siguria gjatë përdorimit
• Hiqni çdo paketim, ngjitëse dhe shtresa
mbrojtëse nga pajisja para përdorimit të
parë.
• Fikini në "off" zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
• Rrezik djegieje! Mos vendosni takëme
ose kapakë tiganësh mbi sipërfaqen e
gatimit, pasi mund të nxehen shumë.
Paralajmërim Rrezik zjarri! Yndyrat
dhe vajrat e mbinxehur mund të marrin
shpejt flakë.
Përdorimi i saktë
• Mos e lini pajisjen vetëm gjatë punës.
• Mbikëqyreni gjithmonë pajisjen gjatë
punës.
• Mos lejoni që lëngjet të derdhen te vrimat
mbi vatrën
• Mos e përdorni kurrë vatrën pa enë
gatimi mbi të.
• Përdoreni pajisjen vetëm për qëllime
gatimi! Mos e përdorni atë për qëllime
komerciale apo industriale ose për çdo
qëllim tjetër të ndryshëm nga ai për të
cilin është projektuar. Në këtë mënyrë, do
të shmangni rrezikun ndaj personit ose
pronës.
• Përdorni vetëm enë gatimi diametri i
pjesës së fundit të të cilave përket me
dimensionet e vatrave.
• Tenxheret nuk duhet të shkelin mbi
pjesën e butonave.
• Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune
apo mbështetëse.
• Mos përdorni kurrë enë gatimi që janë të
paqëndrueshme për të shmangur
rrëzimin dhe aksidentet.
electrolux 3
• Mos vendosni ose mbani produkte që
marrin flakë (ose sende e materiale që
janë të lagura me produkte që marrin
flakë) dhe/ose objekte që shkrihen (të
përbëra nga plastikë ose alumin) afër ose
brenda në pajisje. Rrezik shpërthimi ose
zjarri.
• Përdorni vetëm aksesorët e ofruar me
pajisjen.
• Bëni kujdes kur lidhni pajisjen në prizat
pranë saj. Mos lini kabllot elektrike të
prekin pajisjen ose enët e nxehta. Mos lini
të koklaviten kabllot elektrike.
Paralajmërim Nëse ka ndonjë
plasaritje mbi sipërfaqe,
shkëputeni pajisjen nga korrenti
për të shmangur goditjet elektrike.
Si të shmangni një dëmtim në pajisje
• Nëse objektet ose enët bien mbi qelqin
qeramik, sipërfaqja mund të dëmtohet.
• Enët prej çeliku të derdhur, alumini të
derdhur ose me bazament të dëmtuar
mund të gërvishtin qelqin qeramik nëse i
lëvizni ato mbi sipërfaqe.
• Mos vini mbi pllakën e nxehtë enë bosh,
për të shmangur dëmtime të enës dhe
qelqit qeramik.
• Mos i përdorni zonat e gatimit me enë
bosh ose pa enë sipër.
• Mos mbuloni asnjë pjesë të pajisjes me
letër alumini.
Hedhja e pajisjes
• Për të parandaluar rrezikun e lëndimeve
ose dëmtimeve fizike
– Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik.
– Priteni kordonin elektrik atje ku lidhet
me pajisjen dhe hidheni.
– Kontaktoni vendet lokale të autorizuara
për hedhjen e pajisjes tuaj.
INSTALIMI
Instalimi
Paralajmërim Lexoni dhe ndiqni me
kujdes udhëzimet. Ekziston rreziku i
lëndimit të personave ose i dëmtimit të
pajisjes.
• Sigurohuni që pajisja të mos jetë dëmtuar
nga transporti. Mos e lidhni pajisjen nëse
ajo është e dëmtuar. Nëse është e
nevojshme, flisni me shitësin.
• Instalimi i pajisjes dhe lidhja e saj me
rrjetin elektrik duhet të kryhen vetëm
nga persona të kualifikuar.
• Pajisjet inkaso përdorini vetëm pasi ta
keni montuar pajisjen siç duhet në njësitë
inkaso dhe në planin e punës, sipas
standardeve në fuqi.
• Mos ndryshoni specifikimet ose
modifikoni këtë produkt. Ekziston rreziku i
lëndimit të personave ose i dëmtimit të
pajisjes.
• Ndiqni plotësisht ligjet, rregulloret,
direktivat dhe standardet në fuqi të vendit
ku do të përdorni pajisjen (normat e
sigurisë, normat e riciklimit, rregullat e
sigurisë elektrike etj.).
• Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe
njësitë e tjera.
• Instaloni mbrojtjen kundër goditjeve
elektrike, si për shembull, montoni sirtarët
vetëm me një bazament mbrojtës nën
pajisje.
• Parandaloni dëmtimin e sipërfaqeve të
çara të planit të punës nga lagështira me
një izolues të përshtatshëm!
• Puthiteni pajisjen me planin e punës pa
lënë asnjë hapësirë duke përdorur një
izolues të përshtatshëm.
• Mbroni bazamentin e pajisjes nga avulli
dhe lagështia e krijuar, p.sh. nga
enëlarësja ose furra.
• Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose
nën dritare. Dyert dhe dritaret që hapen
mund të përmbysin enë të nxehta gatimi
nga vatra.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik, përpara se të kryeni çdo
veprim pastrimi ose mirëmbajtjeje.
Paralajmërim Rrezik dëmtimi nga
rryma elektrike. Ndiqini me kujdes
udhëzimet për lidhjet elektrike.
• Terminali i kabllos kryesore ka tension
elektrik.
• Shkëputeni tensionin nga terminali.
• Instalojeni saktë për t'u mbrojtur nga
goditjet elektrike.
4 electrolux
• Lidhjet spinë-prizë të liruara dhe jo të
sakta mund ta tejnxehin terminalin.
• Lidhjet me terminalin duhet të kryhen
saktë nga një elektricist i kualifikuar.
• Mbrojeni kabllon nga forca e madhe
tërheqëse.
• Përdorni kabllon e duhur për lidhje me
rrymën dhe ndërroni kabllot e dëmtuar
me kabllon e përshtatshme. Flisni me
Qendrën lokale të Shërbimit.
Pajisja duhet të ketë instalimin elektrik të
tillë që t'ju lejojë ta shkëpusni pajisjen nga
ushqimi elektrik në të gjitha polet me një
zgavër kontakti prej së paku 3 mm. Duhet
të dispononi mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës, siguresa (siguresa tip
vidhash të hequra nga pronari), çelësa
tokëzues dhe kontaktorë.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për
asnjë lëndim ndaj personave dhe
kafshëve ose dëmtime ndaj pronës të
shkaktuara nga mosndjekja e këtyre
kërkesave.
Lidhja elektrike
• Tokëzojeni pajisjen sipas udhëzimeve të
sigurisë.
• Sigurohuni që vlerat e tensionit dhe lloji i
fuqisë në pllakën e specifikimeve të
përkojnë me tensionin dhe fuqinë e rrjetit
tuaj.
• Kjo pajisje është e pajisur me një kabllo
elektrike. Duhet të jetë e pajisur me
spinën e duhur, që përballon ngarkesën e
shënuar në pllakën identifikues. Spina
duhet të futet në një prizë të
përshtatshme.
• Çdo komponent elektrike duhet instaluar
ose zëvendësuar nga tekniku i Qendrës
së autorizuar të Shërbimit ose nga
personel i kualifikuar shërbimi.
• Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar e
instaluar si duhet.
• Sigurohuni që spina të jetë e arritshme
pas montimit të pajisjes.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr spinën nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e kapur
nga spina.
• Pajisja nuk duhet lidhur me kabllo
zgjatuese, adaptor ose lidhje të
shumëfishta (rrezik zjarri). Kontrolloni që
tokëzimi të jetë bërë në pajtim me
standardet dhe rregulloret në fuqi.
• Kabulli elektrik duhet të vendoset në
mënyrë të tillë që të mos prekë pjesët e
nxehta.
• Lidheni pajisjen me rrjetin nëpërmjet një
pajisjeje që lejon shkëputje të pajisjes nga
rrjeti në të gjitha polet, me distancë prej
së paku 3 mm midis kontakteve në
gjendje të hapur, p.sh. automat mbrojtës
të linjës, automat humbjesh në neutral
ose siguresë.
• Asnjë nga pjesët e kabllos ushqyese nuk
duhet lejuar të nxehet deri në 90°C.
Kablloja neutrale ngjyrë blu duhet të
lidhet me bllokun e terminalit të shënuar
me "N". Kablloja e fazës me ngjyrë të
kafe ose të zezë (e futur në kontaktin e
bllokut terminal të shënuar me "L") duhet
të lidhet gjithnjë me fazën e rrjetit.
Zëvendësimi i kabllos elektrike
Për të zëvendësuar kabllon lidhëse përdorni
vetëm H05V2V2-F T90 ose një lloj të
barazvlefshëm. Sigurohuni që seksioni i
kabllos të jetë i përshtatshëm për tensionin
e rrjetit dhe temperaturën e punës. Fija e
tokëzimit me ngjyrë të verdhë/të gjelbër
duhet të jetë afërsisht 2 cm më e gjatë se
fija e fazës me ngjyrë kafe (ose të zezë).
Montimi
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Nëse do të instalohen disa vatra 30 cm
përkrah njëra-tjetrës brenda të njëjtës pjesë
të prerë, në Qendrat tona të Shërbimit
mund të gjeni një set montimi që përfshin
një kapëse mbështetëse anësore dhe
guarnicione shtesë. Udhëzimet përkatëse të
instalimit ndodhen brenda në paketën e
setit.
electrolux 5
lehtësi për rastet kur nevojitet ndërhyrje e
ndihmës teknike.
30 mm
R 5mm
=
600mm
490+10 mm
270+10 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
=
A
a) Paneli i çmontueshëm
b) Hapësirë për lidhjet
Njësi kuzhine me furrë të integruar
Dimensionet e zgavrës së rrafshit të gatimit
duhet të zbatojnë udhëzimet dhe mobiliet e
kuzhinës duhet të pajisjen me ventilim për
të mundësuar qarkullimin e vazhdueshëm
të ajrit. Lidhja elektrike e rrafshit të gatimit
dhe e furrës duhet instaluar veçmas për
arsye sigurie dhe për të lëvizur me lehtësi
furrën nga mobilia.
A — guarnicioni i ofruar
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
PRODHUESI:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
Mundësitë e montimit në mobilie
Njësi kuzhine me derë
Paneli i instaluar poshtë rrafshit të gatimit
duhet të hiqet me lehtësi dhe të arrihet me
6 electrolux
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
Pamja e sipërfaqes së gatimit
180
1
145
2
mm
mm
1 Zona e pasme e gatimit 1700 W
2 Zona e përparme e gatimit 1200 W
3 Çelësat e kontrollit
3
Dorezat e kontrollit elektrik të zonës së
gatimit
Simboli
Funksioni
0
pozicioni fikur (off)
Simboli
Funksioni
1
nxehtësia minimale
6
nxehtësia maksimale
FUNKSIONIMI
Për të ndezur e për të rritur përzgjedhjen e
nxehtësisë, rrotullojeni çelësin në drejtim
kundraorar. Për të ulur përzgjedhjen e
nxehtësisë, rrotullojeni çelësin në drejtimin
orar. Për ta fikur, rrotullojeni çelësin në 0.
Përpara përdorimit të parë
Vendosni enë gatimi me ujë në secilën nga
zonat e gatimit, vendoseni në pozicionin
maksimal dhe lëreni në punë pajisjen për 10
min. Kjo bëhet për të djegur mbetjet në
pajisje. Pas kësaj, lëreni në punë pajisjen në
pozicionin minimal për 20 min. Gjatë kësaj
periudhe mund të dalë erë e keqe dhe tym.
Kjo është normale. Sigurohuni që të ketë
ajrosje të mjaftueshme.
UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME
Konsumi i energjisë
• Nëse është e mundur, vendosuni
enëve gjithmonë kapak.
• Vendosini enët mbi një zonë gatimi
përpara se ta ndizni atë.
• Fikini zonat e gatimit përpara
përfundimit të kohës së gatimit për të
përdorur nxehtësinë e mbetur.
• Bazamenti i tenxhereve dhe zonat e
gatimit duhet të kenë përmasa të
njëjta.
Enët e gatimit
• Fundi i enëve të gatimit duhet të jetë
sa më i trashë dhe më i rrafshët që
të jetë e mundur.
Shembuj të përdorimit për gatim
Nxehtësi
a
cilësimi:
Përdoreni:
1
Për të mbajtur ngrohtë
2
Për një valë të lehtë
3
Për të zier pak
4
Për skuqje / karamelizim
5
Për vlim
6
Për vlim / skuqje të shpejtë /
skuqje të thellë
Informacion mbi akrilamidet
E rëndësishme Sipas zbulimeve të fundit
shkencore, nëse e thekni ushqimin
(veçanërisht ato me përmbajtje niseshteje),
akrilamidet mund të përbëjnë një rrezik për
shëndetin.Për këtë arsye, ju këshillojmë të
electrolux 7
gatuani në temperaturat më të ulëta dhe të
mos e thekni shumë ushqimin.
KUJDESI DHE PASTRIMI
Pastrojeni pajisjen pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament të
pastër.
Paralajmërim Përpara se të bëni çdo
lloj mirëmbajtjeje apo pastrimi duhet ta
shkëpusni vatrën nga korrenti.
Vatra pastrohet më mirë ndërsa është
ende e ngrohtë, pasi derdhjet mund të
hiqen shumë më kollaj se po të
ftoheshin mbi të.
Paralajmërim Objektet e mprehta dhe
agjentët pastrues gërryes e dëmtojnë
pajisjen.
Për sigurinë tuaj, mos e pastroni
pajisjen me pastrues me avull ose me
pastrues me presion të lartë.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
qeramikën e xhamit nuk ndikojnë në
funksionimin e pajisjes.
Për të hequr papastërtitë:
1. – Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan dhe ushqime me
sheqer. Nëse jo, pajisja do të
dëmtohet nga papastërtia. Përdorni
kruajtëse të posaçme për xhamin .
Vendoseni kruajtësen mbi sipërfaqen
e xhamit në një kënd të ngushtë dhe
rrëshqiteni tehun mbi sipërfaqe .
– Pasi pajisja të jetë ftohur
mjaftueshëm hiqni:njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet metalike. Përdorni një
pastrues të posaçëm për qeramikën e
xhamit ose inoksin.
2. Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë
dhe me pak detergjent.
3. Në fund, thajeni pajisjen duke e
fërkuar me një leckë të pastër.
SI TË VEPROJMË NËSE…
Problemi
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Pajisja nuk punon.
• Kontrolloni siguresën në sistemin elektrik të shtëpisë. Nëse
siguresat bien herë pas here, flisni me një elektricist të
autorizuar.
Zona e gatimit nuk nxehet.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me rrjetin dhe furnizimi me
energji elektrike të jetë aktivizuar.
• Sigurohuni që të rrotulloni çelësin e duhur të kontrollit.
• Kontrolloni siguresën në sistemin elektrik të shtëpisë. Nëse
siguresat bien herë pas here, flisni me një elektricist të
autorizuar.
Efikasiteti i çelësit nuk është i
kënaqshëm.
• Sigurohuni që kazani të jetë i pastër dhe i thatë.
• Sigurohuni që ena e gatimit të jetë e përmasës së duhur për
zonën e gatimit.
• Sigurohuni që ena e gatimit të ketë sipërfaqe të sheshtë.
• Sigurohuni që cilësimi i nxehtësisë të jetë i duhuri për këtë lloj
gatimi.
Nëse ka një defekt, provoni fillimisht të gjeni
vetë një zgjidhje për problemin. Nëse nuk
mund të gjeni vetë një zgjidhje të problemit,
kontaktoni shitësin ose Qendrën e
shërbimit.
Nëse nuk e keni përdorur siç duhet
pajisjen ose nëse instalimi nuk është
kryer nga një inxhinier i licencuar, vizita
nga tekniku i shërbimit të klientit nuk do
të jetë falas, edhe pse brenda afatit të
garancisë.
8 electrolux
Etiketat që merren me çantën e
aksesorëve
Ngjisni etiketat adezive siç tregohet më
poshtë:
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
dërgoni këtë pjesë
2 Ngjiteni mbi letrën e garancisë dhe
mbajeni këtë pjesë
3 Ngjiteni mbi librin e udhëzimeve
Këto të dhëna ju ndihmojnë në mënyrë
të shpejtë dhe të saktë. Këto të dhëna
gjendjen në etiketën e specifikimeve.
• Përshkrimi i modelit .................
• Numri i produktit (PNC) .................
• Numri i serisë (S N.) .................
Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
Ato janë të disponueshme pranë Qendrës
së Shërbimit dhe dyqaneve të miratuara të
pjesëve të këmbimit.
TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat e rrafshit të gatimit
Klasifikimi i vatrave
Gjerësia:
290 mm
510 mm
Zona e pasme e
gatimit 180 mm
1.7 kW
Gjatësia:
Zona e përparme e
gatimit 145 mm
1.2 kW
Përmasat e zgavrës së rrafshit të
gatimit
Gjerësia:
Gjatësia:
270 (0/+1) mm
Vlera totale
490 (0/+1) mm
Furnizimi elektrik
2.9 kW
230 V ~ 50 Hz
PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Materiali ambalazhues
Materialet e paketimit janë të
padëmshme për ambientin dhe mund
të riciklohen. Elementët plastikë
identifikohen nga shenjat: >PE<,>PS<,
etj. Mënjanoni materialet paketues në
formën e plehrave shtëpiake, në
vendgrumbullimin e plehrave të lagjes
tuaj.
electrolux 9
Electrolux. Thinking of you.
Споделете още от нашето мислене на
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Действие
Полезни препоръки и съвети
9
10
13
13
14
Грижи и почистване
Как да постъпите, ако
Технически данни
Опазване на околната среда
14
15
16
17
Запазваме си правото на изменения
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате и
използвате уреда. Това е в интерес
на вашата безопасност и ще осигури правилната експлоатация. Запазете тези инструкции и ги съхранявайте заедно с уреда, ако той бъде
преместен или продаден. Всички
лица, които използват уреда трябва
отлично да познават неговата работа и функции за безопасност.
Общи мерки за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Лица
(включително деца) с намалени
физически, сетивни, умствени
възможности или липса на опит и
познания, не трябва да използват
уреда. Те трябва да са под надзор
или да бъдат инструктирани за
работа с уреда от лице, отговорно
за тяхната безопасност.
Уредът не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно
управление.
Защита за деца
• Само възрастни могат да работят с
този уред. Децата трябва да бъдат
под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
• Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца. Съществува риск
от задушаване или телесно нараняване.
• Дръжте децата далеч от уреда по
време на и след работа с него, докато уредът изстине.
Безопасност по време на употреба
• Преди първата употреба отстранете
всички опаковки, опаковъчни пластове и лепенки от уреда.
• Изключвайте зоните за готвене след
употреба.
• Опасност от изгаряния! Не поставяйте прибори за хранене или капаци на
тигани върху повърхността за готвене, защото може да се нагорещят.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
пожар! Прегрятата мазнина и олио
могат да се запалят много бързо.
Правилна работа
• Не оставяйте уреда без надзор по
време на работа.
• Винаги наблюдавайте уреда по време на работа.
• Не позволявайте течности да се изливат в отворите в горната част на
плочата
• Никога не използвайте плочата без
готварски съдове.
• Използвайте уреда само за домашна
употреба! Не я използвайте за търговски или промишлени цели или за
цели, различни от тези, за които е
предназначена. По този начин ще избегнете рисковете за хора или имущество.
10 electrolux
• Използвайте само готварски съдове с
диаметър на дъното, подходящ за
размера на горелките.
• Съдовете не трябва да навлизат в зоната за управление.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Никога не използвайте нестабилни
готварски съдове, за да избегнете
преобръщане и злополуки.
• Не поставяйте и не съхранявайте запалителни течности (или предмети,
които са намокрени със запалителни
продукти) и материали или предмети,
които могат да се разтопят (напр. от
пластмаса или алуминий), върху или
в близост до уреда. Има опасност от
експлозия или пожар.
• Използвайте само аксесоарите, доставени заедно с уреда.
• Внимавайте при свързването на уреда към контакти, които се намират наблизо. Не позволявайте електрически
кабели да се допират до уреда или
до горещи кухненски съдове. Не позволявайте електрическите кабели да
се преплитат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
забележите пукнатина по
повърхността, изключете
електрозахранването, за да
предотвратите токов удар.
Как да се избегне повреда на уреда
• Повърхността на стъклокерамиката
може да се повреди при падане на
предмети или на кухненски съдове
върху нея.
• Готварските съдове, направени от чугун или от лят алуминий, както и съдовете с повредени дъна, могат при
местене да надраскат повърхността
на стъклокерамичната плоча.
• Не оставяйте течността в съдовете и
тиганите да изкипи докрай, за да
предотвратите повреждането на съдовете и стъклокерамиката.
• Не използвайте зоните за готвене с
празни съдове или без съдове.
• Не покривайте никоя част от уреда с
алуминиево фолио.
Изваждане на уреда от употреба
след края на експлоатационния му
живот
• За да предотвратите телесно нараняване или повреда
– Извадете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
– Срежете захранващия кабел в точката му на свързване с уреда и го
изхвърлете.
– Потърсете от съответните местни
организации информация за изхвърлянето на уреда.
ИНСТАЛИРАНЕ
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и
следвайте тези инструкции
внимателно. Съществува опасност
от телесно увреждане или повреда
на уреда.
• Уверете се, че уредът не е повреден
при неговото транспортиране. Не
включвайте повреден уред. Ако е
необходимо, информирайте доставчика.
• Инсталирането на уреда и свързването му към електрическата мрежа трябва да се извършат само от
квалифицирани лица.
• Вградените уреди могат да се използват само след като са вградени в под-
•
•
•
•
ходящи шкафове и работни плотове,
които отговарят на стандартите.
Не променяйте спецификациите и не
видоизменяйте този уред. Съществува опасност от телесно увреждане
или повреда на уреда.
Съблюдавайте точно действащите
закони, разпоредби, директиви и
стандарти (нормативни разпоредби
за безопасност, разпоредби за рециклиране, правила за безопасност при
работа с електричество и др.) в страната на използване.
Трябва да спазвате минималните
разстояния до други уреди и устройства.
Осигурете защита от токови удари,
например при инсталиране на чекме-
electrolux 11
•
•
•
•
•
джета точно под уреда трябва да има
предпазен панел.
Пазете изрязаните повърхности на
работния плот от повреждане от влага, като използвате подходящия
уплътнител!
С помощта на подходящ уплътнител
уплътнете уреда към работния плот,
без да остават междини.
Предпазвайте долната част на уреда
от пара и влага, например от съдомиялна машина или фурна.
Не монтирайте уреда в близост до
врати и под прозорци. В противен
случай нагорещените готварски съдове могат да бъдат съборени от плочата при отваряне на вратите или прозорците.
Изключете уреда от електрозахранването, преди да предприемете
техническо обслужване или почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
нараняване вследствие на
електрически ток. Внимателно
спазвайте инструкциите за
свързване към електрическата
мрежа.
• По клемата на захранването протича
ток.
• Спрете захранването на клемата.
• Гарантирайте защитата от токови
удари чрез компетентен професионален монтаж.
• Хлабави или неправилни връзки между щепсела и контакта могат да доведат до прегряване на клемите.
• Закрепващите връзки трябва да се
инсталират правилно от квалифициран електротехник.
• Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
• Използвайте подходящ захранващ
кабел и в случай на повреда го подменете с кабел от подходящ тип.
Свържете се с местния сервизния
център.
Уредът трябва да има такава електроинсталация, която да позволява той
да бъде изключен от мрежата с всички
свои полюси при ширина на отваряне
на контактите поне 3 мм. Трябва да
свържете изолиращите устройства:
предпазни прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасонката), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
Производителят не носи отговорност
за каквото и да е нараняване на хора
и домашни животни или повреждане
на имущество при неспазване на тези изисквания.
Свързване към електрическата
мрежа
• Заземете уреда в съответствие с
мерките за безопасност.
• Уверете се, че номиналното напрежение и типът на захранването на табелката с данни отговарят на напрежението и захранването на местното
електроснабдяване.
• Този уред е снабден със захранващ
кабел. Той трябва да бъде снабден с
подходящ щепсел, който да издържа
на натоварването, показано на табелката с данни. Щепселът трябва да се
постави в подходящ контакт.
• Всички електрически компоненти
трябва да се инсталират или подменят от техник от сервиза или от квалифициран сервизен персонал.
• Винаги използвайте правилно инсталиран, устойчив на удар контакт.
• Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след монтирането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги издърпвайте за щепсела.
• Уредът не бива да се свързва с удължител, адаптер или разклонител (съществува риск от пожар). Проверете
дали заземяващата връзка отговаря
на стандартите и местното законодателство.
• Захранващият кабел трябва да се постави по такъв начин, че да не се докосва до никоя гореща част.
• Свържете уреда към мрежата с устройство, което позволява уреда да
бъде изключен от мрежата с всички
свои полюси при ширина на отваряне
на контактите минимум 3 мм, напр.
автоматичен предпазен прекъсвач,
12 electrolux
дефектнотокова защита или предпазител.
• Никоя част от свързващия кабел не
може да достига температура 90 °C.
Синият неутрален кабел трябва да
бъде свързан към клемореда, обозначен с "N". Кафявият (или черният)
фазов кабел (който е поставен в клемореда, обозначен с "L") трябва винаги да бъде свързан с мрежовата фаза.
Смяна на захранващия кабел
За подмяна на свързващия кабел използвайте само H05V2V2-F T90 или еквивалентен. Уверете се, че сечението
на кабела е подходящо за напрежението и работната температура. Жълтият/
зеленият заземителен проводник трябва да бъде приблизително с 2 см по-дълъг от кафявия (или черен) проводник
на фазата.
R 5mm
=
600mm
490+10 mm
270+10 mm
=
A
Монтаж
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
A — доставено уплътнение
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Ако трябва да бъдат инсталирани няколко 30-сантиметрови плочи една до
друга в един и същ изрез, в нашите
Сервизни центрове се предлага набор
за сглобяване, включващ опорна странична скоба и допълнителни уплътнения. В опаковката на комплекта са
предвидени съответни инструкции за
инсталиране.
Възможности за вграждане
Кухненски шкаф с вратичка
Панелът, монтиран под плочата трябва
да се отстранява лесно и да бъде оставен лесен достъп, в случай че се наложи техническо обслужване.
electrolux 13
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
захранване с въздух. Електрическите
свързвания на плочата и фурната трябва да бъдат направени отделно с цел
безопасност, както и лесно отстраняване на фурната от блока.
b
a) Сменяем панел
b) Място за връзките
Кухненски шкаф с фурна
Размерите на изреза за плочата трябва
да отговарят на посочените и на кухненския блок трябва да бъдат оставени
отвори, за да се осигури непрекъснато
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ИТАЛИЯ
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Разположение на повърхността за готвене
180
1
145
2
mm
mm
1 Задна зона за готвене, 1700 W
2 Предна зона за готвене, 1200 W
3 Ключове за управление
3
Електрически ключове за
управление на зоните за готвене
Символ
Функция
0
изключено положение
Символ
Функция
1
минимално нагряване
6
максимално нагряване
ДЕЙСТВИЕ
За включване и увеличаване на степента на нагряване завъртете ключа
обратно на часовниковата стрелка. За
намаляване на степента на нагряване
завъртете ключа по часовниковата
стрелка. За изключване завъртете ключа на 0.
Преди първата употреба
Поставете готварски съд пълен с вода
върху всяка зона за готвене, включете
уреда на максимална мощност и го
оставете да работи 10 минути. Целта е
да изгорят отлаганията по уреда. След
това оставете уреда да работи на мини-
14 electrolux
мална мощност 20 минути. През това
време може да се появи миризма и
дим. Това е нормално. Осигурете достатъчна вентилация.
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Икономия на енергия
• При възможност винаги поставяйте капак на съда.
• Поставяйте съдовете върху зоната за готвене, преди да я включите.
• Изключвайте зоните за готвене
преди края на времето за готвене, за да се възползвате от остатъчната топлина.
• Дъната на съдовете и зоните за
готвене трябва да са с еднакъв
размер.
Съдове за готвене
• Дъното на готварския съд трябва
да е колкото се може по-дебело и
равно.
Примери за различни начини на
готвене
Настройка
на нагряването:
Използвайте за:
1
Поддържане в топло състояние
Настройка
на нагряването:
Използвайте за:
2
Леко варене на тих огън
3
Варене на тих огън
4
Пържене/запичане
5
Кипване
6
Кипване/бързо пържене/дълбоко пържене
Информация за акриламиди
ВАЖНО! Според най-новите научни
изследвания препичането на храна,
(особено продукти, съдържащи
скорбяла), може да доведе до опасност
за здравето поради наличието на
акриламиди. Следователно,
препоръчваме да се готви при
възможно най-ниски температури и
храните да не се препичат прекалено
много.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
Почиствайте уреда след всяка употреба.
Винаги използвайте готварски съдове с
почистено дъно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди
извършване на каквато и да било
поддръжка или почистване, трябва
да изключите плочата от
електрическата мрежа.
Плочата се почиства най-добре, когато е все още топла, тъй като разливанията могат да се почистят полесно, отколкото ако се изчака плочата да се охлади.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Остри
предмети и абразивни почистващи
препарати ще увредят уреда.
По съображения за безопасност
уредът не трябва да се почиства с
машина с парна струя или пара под
налягане.
Надрасквания или тъмни петна по
стъклокерамичната повърхност не
влияят върху функционирането на
уреда.
electrolux 15
За да отстраните замърсяванията:
1. – Отстранете веднага:разтопена
пластмаса, пластмасово фолио и
храни, съдържащи захар. В противен случай замърсяванията могат
да повредят уреда. Използвайте
специална стъргалка за стъкло.
Поставете стъргалката на стъклокерамичната повърхност под
остър ъгъл и плъзгайте острието
по повърхността.
– Отстранете след като уредът се
охлади достатъчно:следи от варовик, вода, капки мазнина, бляскави металически обезцветявания. Използвайте специален препарат за почистване на стъклокерамика или неръждаема стомана.
2. Почиствайте уреда с влажна кърпа и
малко почистващ препарат.
3. Накрая подсушете уреда с чиста
кърпа.
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО
Проблем
Възможна причина и отстраняване
Уредът не работи.
• Прегледайте предпазителя в таблото на домашната
електрическа инсталация. Ако предпазителите продължават да се изключват, се обадете на упълномощен техник.
Зоната за готвене не нагрява.
• Уверете се, че уредът е свързан към мрежата и че електрозахранването е включено.
• Уверете се, че сте завъртяли правилния ключ за управление.
• Прегледайте предпазителя в таблото на домашната
електрическа инсталация. Ако предпазителите продължават да се изключват, се обадете на упълномощен техник.
Ефективността на плочата е
незадоволителна.
• Уверете се, че плочата е чиста и суха.
• Уверете се, че размерът на готварския съд съответства
на размера на зоната за готвене.
• Уверете се, че готварският съд е с плоско дъно.
• Уверете се, че настройката на нагряването съответства
на желания вид готвене.
16 electrolux
Ако има неизправност, първо опитайте
да намерите решение на проблема сами. Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към
продавача или към най-близкия Сервизен център.
Ако сте боравили с уреда по неправилен начин или инсталирането не
е извършено от правоспособен тех1
ник, посещението на техника от
Сервиза за поддръжка или на дистрибутора може да не бъде безплатно, дори по време на гаранционния срок.
Предоставени етикети с чантата с
принадлежности
Прикрепете залепващите етикети, както
е указано по-долу:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Залепете го върху гаранционната
карта и изпратете тази част
2 Залепете го върху гаранционната
карта и запазете тази част.
3 Залепете го върху книжката с инструкциите
За да получите бърза и адекватна
помощ, са необходими следните данни. Тези данни се намират на табелката с данни.
• Описание на модела .................
• Номер на продукта (PNC) .................
• Сериен номер (S.N.) .................
Използвайте само оригинални резервни
части. Те се предлагат в сервизния център и оторизираните магазини за резервни части.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери на плочата
Ширина:
290 мм
Предна зона за готвене, 145 мм
Дължина:
510 мм
Обща мощност
Размери на изреза за плочата
Ширина:
270 (0/+1) мм
Дължина:
490 (0/+1) мм
Мощност на котлона
Задна зона за готвене, 180 мм
1.7 kW
Електрозахранване
1.2 kW
2.9 kW
230 V ~ 50 Hz
electrolux 17
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт
не трябва да се третира като
домакинските отпадъци. Вместо това,
той трябва да се предаде в
специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Като се погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще
помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този
продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Опаковъчен материал
Опаковъчните материали са безопасни за околната среда и могат да
се рециклират. Пластмасовите компоненти са означени с маркировка:
>PE<,>PS< и др. Изхвърляйте опаковъчните материали в съответния
контейнер на местата за битови отпадъци.
18 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
CONTENTS
Safety information
Installation
Product description
Operation
Helpful hints and tips
18
19
22
22
22
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Environment concerns
23
23
24
25
Subject to change without notice
SAFETY INFORMATION
For your safety and correct operation
of the appliance, read this manual
carefully before installation and use. Always keep these instructions with the
appliance even if you move or sell it.
Users must fully know the operation
and safety features of the appliance.
General safety
Warning! Persons (including children)
with reduced physical sensory, mental
capabilities or lack of experience and
knowledge must not use the appliance.
They must have supervision or
instruction for the operation of the
appliance by a person responsible for
their safety.
The appliance is not intended to be operated with external timer or separated
remote-control system.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get supervision to make sure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
There is a risk of suffocation and physical
injury.
• Keep children away from the appliance
during and after the operation, until the
appliance is cold.
Safety during operation
• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before the first
use.
• Set the cooking zones to "off" after each
use.
• Risk of burns! Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking surface, as
they can become hot.
Warning! Fire danger! Overheated
fats and oils can ignite very quickly.
Correct operation
• Do not leave the appliance unattended
during operation.
• Always monitor the appliance during operation.
• Do not let the liquids overflow into the
holes of the top of the hob
• Never use the hob without cookware.
• Only use the appliance for domestic
cooking tasks! Do not use it for commercial or industrial purposes or for any purpose other than that for which it was designed. This way, you will avoid risk to
person or property.
• Use only cookware with bottom diameter
applicable to the dimensions of burners.
• Pots must not enter the control zone.
• Do not use the appliance as a work or a
storage surface.
• Never use unstable cookware to prevent
from tilt and accident.
• Do not put or keep flammable liquids (or
items that are wet with flammable products) and materials, or fusible objects
(made of plastic or aluminium) on or near
the appliance. Risk of explosion or fire.
• Use only the accessories delivered with
appliance.
• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let electricity bonds touch the appliance or hot
cookware. Do not let electricity bonds
tangle.
electrolux 19
Warning! If there is a crack on the
surface, disconnect power supply
to prevent the electric shock.
How to prevent a damage to the
appliance
• If the objects or cookware fall on the
glass ceramic, the surface can be damaged.
• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with damaged bottoms can
scratch the glass ceramic if you move
them on the surface.
• Do not let cookware boil dry to prevent
the damage to cookware and glass ceramics.
• Do not use the cooking zones with empty
cookware or without cookware.
• Do not cover any part of the appliance
with aluminium foil.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or
damage
– Disconnect the appliance from the
power supply.
– Cut off the mains cable where it connects with the appliance and discard it.
– Speak to your local authorised facilities
for disposal of your appliance.
INSTALLATION
Installation
Warning! Read and follow the
instructions carefully. There is a risk of
injury or damage to the appliance.
• Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not
connect a damaged appliance. If it is
necessary, speak to the supplier.
• Installation and connection of the appliance to the power supply must only be done by qualified personnel.
• Only use built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in
units and work surfaces that obey the
standards.
• Do not change the specifications or modify this product. There is a risk of injury or
damage to the appliance.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety
regulations, recycling regulations, electrical safety rules etc.).
• Keep the minimum distances to other appliances and units.
• Install anti-shock protection, for example
install the drawers only with a protective
panel directly below the appliance.
• Prevent damage of the cut surfaces of
the worktop against moisture with a correct sealant!
• Seal the appliance to the worktop with no
space left with a correct sealant.
• Prevent damage of the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g.
from a dishwasher or oven.
• Do not install the appliance adjacent to
doors and below windows. Hot cookware can be hit off the hob when you
open doors or windows.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply, before you do
maintenance work or cleaning.
Warning! Risk of injury from electrical
current. Carefully obey the instructions
for electrical connections.
• The electrical mains terminal is live.
• Make the electrical mains terminal free of
voltage.
• Install correctly to give anti-shock protection.
• Loose and incorrect mains plug and
socket connections can make the terminal become too hot.
• A qualified electrician must install the
clamping connections correctly.
• Use a strain relief clamp on cable.
• Use the correct mains connection cable
and replace the damaged mains cable
with the proper cable type. Speak to your
local Service Centre.
The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles with a
contact opening width of minimum 3 mm.
You must have correct isolation devices:
20 electrolux
line protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), ground
leakage trips and contactors.
The manufacturer is not responsible for
any injury to persons and pets or damage to property caused by failure to
obey these requirements.
Electrical connection
• Ground the appliance according to safety
precautions.
• Make sure that the rated voltage and
type of power on the rating plate agree
with the voltage and the power of the local power supply.
• This appliance is supplied with a mains
cable. It has to be supplied with a correct
plug, able to support the load marked on
the rating plate. The plug has to be fitted
in a correct socket.
• Any electrical component must be installed or replaced by the Service Force
Centre technician or qualified service personnel.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Make sure that there is an access to the
mains plug after installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
• The appliance must not be connected
with an extension cable, an adapter or a
multiple connection (risk of fire). Check
that the ground connection is in conformity with the standard and regulations
force.
• The power cable must be placed in such
a way that it does not touch any hot part.
• Connect the appliance to the mains with
a device that lets to disconnect the appliance from the mains at all poles with a
contact opening width of minimum 3
mm, eg. automatic line protecting cutout, earth leakage trips or fuse.
• None of a parts of the connection cable
can not get a temperature 90 °C. The
blue neutral cable must be connected to
the terminal block label with "N". The
brown (or black) phase cable (fitted in the
terminal block contact marked with "L")
must always be connected to the live
phase.
Replacement of the connection cable
To replace the connection cable use only
H05V2V2-F T90 or equivalent type. Make
sure that the cable section is applicable to
the voltage and the working temperature.
The yellow/green earth wire must be approximately 2 cm longer than the brown (or
black) phase wire.
Assembly
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
If several 30 cm hobs are to be installed
side by side into the same cut out, an assembly kit including a support side bracket
and supplementary seals is available at our
Service Centres. The relevant installation instructions are supplied within the kit package.
R 5mm
=
600mm
490+10 mm
=
270+10 mm
electrolux 21
A
a) Removable panel
b) Space for connections
Kitchen unit with oven
The hob recess dimensions must obey the
indication and the kitchen unit must be
equipped with vents to let a continuous
supply of air. The electrical connection of
the hob and the oven must be installed
separately for safety reasons and to let easy
remove oven from the unit.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
A — supplied seal
MANUFACTURER:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
Possibilities for insertion
Kitchen unit with door
The panel installed below the hob must be
easy to remove and let an easy access in
case a technical assistance intervention is
necessary.
30 mm
a
60 mm
b
min 20 mm
(max 150 mm)
22 electrolux
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
180
1
145
2
mm
mm
1 Rear cooking zone 1700 W
2 Front cooking zone 1200 W
3 Control knobs
3
Electric cooking zones control knobs
Symbol
Function
Symbol
Function
1
minimum heat
0
off position
6
maximum heat
OPERATION
To switch on and increase the heat setting
turn the knob counterclockwise. To decrease the heat setting turn the knob clockwise. To switch off turn the knob to the 0.
Before first use
Put cookware containing water on each
cooking zone, set the maximum position
and operate the appliance for 10 min. This
is to burn off the residue in the appliance.
After that, operate the appliance at minimum position for 20 min. During this period, an odour and smoke can occur. This is
normal. Make sure that the airflow is sufficient.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Energy saving
• If possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you start it.
• Stop the cooking zones before the
end of the cooking time to use residual heat.
• The bottom of pans and cooking
zones must have the same dimension.
Cookware
• The bottom of the cookware must
be as thick and flat as possible.
Examples of cooking applications
Heat
setting:
Use to:
1
Keeping warm
Heat
setting:
Use to:
2
Gentle simmering
3
Simmering
4
Frying / browning
5
Bringing to the boil
6
Bringing to the boil / quick frying /
deep-frying
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
electrolux 23
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Warning! Before any maintenance or
cleaning can be carried out, you must
disconnect the hob from the electricity
supply.
The hob is best cleaned while it is still
warm, as spillage can be removed
more easily than if it is left to cool.
Warning! Sharp objects and abrasive
cleaning agents will damage the
appliance.
For your safety, do not clean the appliance with steam blasters or high-pressure cleaners.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately:melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to the
appliance. Use a special scraper for
the glass . Put the scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is sufficiently cool:limescale rings , water
rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent
for glass ceramic or stainless steel.
2. Clean the appliance with a moist cloth
and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry with
a clean cloth.
Scratches or dark stains on the glass
ceramic have no effect on how the appliance operates.
WHAT TO DO IF…
Problem
Possible cause and remedy
The appliance does not operate.
• Examine the fuse in the electrical system of the house in the
fuse box. If the fuses blow time after time, speak to an authorised electrician.
The cooking zone does not
heat up.
• Make sure that the appliance is plugged in and the electrical
supply is switched on.
• Make sure that you turn the correct control knob.
• Examine the fuse in the electrical system of the house in the
fuse box. If the fuses blow time after time, speak to an authorised electrician.
The effectiveness of the hob is
not satisfactory.
• Make sure that the hob is clean and dry.
• Make sure that the cookware is the correct size for the cooking
zone.
• Make sure that the cookware has a flat bottom.
• Make sure that the heat setting is correct for this type of cooking.
24 electrolux
If there is a fault, first try to find a solution to
the problem yourself. If you cannot find a
solution to the problem yourself, speak your
dealer or the local Service Force Centre.
If you operated the appliance incorrectly, or the installation was not carried
out by a registered engineer, the visit
from the customer service technician or
1
dealer may not take place free of
charge, even during the warranty period.
Labels supplied with the accessories
bag
Stick the adhesive labels as indicated below:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Stick it on Guarantee Card and send
this part
2 Stick it on Guarantee Card and keep
this part
3 Stick it on instruction booklet
These data are necessary to help you
quickly and correctly. These data are
available on the supplied rating plate.
• Model description .................
• Product number (PNC) .................
• Serial Number (S.N.) .................
Use the original spare parts only. They are
available at Service Force Centre and approved spare parts shops.
TECHNICAL DATA
Hob dimensions
Width:
290 mm
Front cooking zone
145 mm
Length:
510 mm
Total rating
Electric supply
Hob recess dimensions
Width:
270 (0/+1) mm
Length:
490 (0/+1) mm
Hot plate rating
Rear cooking zone
180 mm
1.7 kW
1.2 kW
2.9 kW
230 V ~ 50 Hz
electrolux 25
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
26 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Veikimas
Naudinga informacija ir patarimai.
26
27
30
30
30
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Aplinkosauga
31
31
32
33
Galimi pakeitimai
SAUGOS INFORMACIJA
Tam, kad užtikrintumėte savo saugą ir
kad prietaisas gerai veiktų, prieš įrengdami ir naudodami, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Šias instrukcijas laikykite
kartu su prietaisu, net tada, kai jį perkeliate ar parduodate. Naudotojai turi būti
gerai susipažinę su prietaiso veikimu ir
saugos ypatumais.
Bendrieji saugos reikalavimai
Įspėjimas Prietaiso neturi naudoti
asmenys (įskaitant vaikus), turintys
fizinę jutiminę bei proto negalią arba
stokojantys patirties ir žinių. Juos turi
prižiūrėti arba pamokyti naudotis
prietaisu už jų saugą atsakingas
asmuo.
Šis prietaisas nėra skirtas eksploatuoti
naudojant išorinį laikmatį ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
Vaikų sauga
• Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji. Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite jiems
žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo ir fizinės traumos pavojus.
• Prietaiso naudojimo metu ir baigus jį naudoti, neleiskite prie jo prieiti vaikams, kol
prietaisas atvės.
Saugumas veikimo metu
• Prieš naudodami pirmą kartą nuimkite
nuo prietaiso visas pakuotės medžiagas,
lipdukus ir apsauginius sluoksnius.
• Kiekvieną kartą pasinaudoję kaitvietes išjunkite.
• Galite nusideginti! Draudžiama ant gaminimo paviršiaus dėti įrankius arba prikaistuvių dangčius, nes jie gali įkaisti.
Įspėjimas Gaisro pavojus! Perkaitę
riebalai ir aliejus gali greitai užsidegti.
Tinkamas naudojimas
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Visada stebėkite veikiantį prietaisą.
• Neleiskite išsiliejusiems skysčiams sutekėti į kaitlentės viršuje esančias angas.
• Niekada nenaudokite kaitlentės, jei ant
jos nepastatyti virtuvės indai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti
buityje! Nenaudokite prietaiso komercinei
ar pramoninei veiklai arba kitoms nenumatytoms paskirtims. Taip išvengsite pavojaus žmonėms arba žalos turtui.
• Naudokite tik tokius virtuvės indus, kurių
dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
• Puodas negali patekti į valdymo zoną.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba daiktams laikyti.
• Niekada nenaudokite nestabiliai stovinčių
virtuvinių indų, nes jie gali pakrypti ir įvykti
nelaimingas atsitikimas.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
skysčių (ar daiktų, pagamintų iš degių
produktų) ir degių medžiagų arba lydžių
daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Gali kilti sprogimas arba gaisras.
• Naudokite tik su prietaisu pateiktus priedus.
• Būkite atsargūs, kai prijungiate prietaisą
prie šalia esančių elektros lizdų. Pasirūpinkite, kad elektros prietaisų laidai nesi-
electrolux 27
liestų prie šio prietaiso arba indų. Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų.
Įspėjimas Jei paviršius įskilęs,
atjunkite prietaisą nuo elektros
tinklo, kad išvengtumėte elektros
smūgio.
Kaip prietaisą apsaugoti nuo pažeidimų
• Jei ant stiklo keramikos paviršiaus nukris
koks nors daiktas arba indas, paviršius
gali būti pažeistas.
• Jei stiklo keraminiu paviršiumi stumdomi
ketaus, lieto aliuminio prikaistuviai arba
prikaistuviai su pažeistu dugnu, stiklo keramikos paviršius gali susibraižytas.
• Neleiskite virti tuštiems indams, kad išvengtumėte indo ir stiklo keramikos pažeidimo.
• Draudžiama kaitvietes naudoti su tuščiais
prikaistuviais ar išvis be jų.
• Neuždenkite jokios prietaiso dalies aliuminio folija.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos:
– maitinimo laido kištuką išjunkite iš tinklo lizdo;
– kabelį nupjaukite toje vietoje, kur jis prijungtas prie prietaiso, ir jį išmeskite;
– dėl informacijos apie prietaiso utilizavimą kreipkitės į vietos įgaliotąsias institucijas.
ĮRENGIMAS
Įrengimas
Įspėjimas Perskaitykite ir atidžiai
laikykitės nurodymų. Kyla pavojus
susižaloti arba sugadinti prietaisą.
• Patikrinkite, ar prietaisas neapgadintas
transportavimo metu. Jei prietaisas apgadintas, nejunkite jo į elektros tinklą. Jei
būtina, pasikonsultuokite su tiekėju.
• Prietaiso įrengimą ir prijungimą prie
maitinimo tinklo privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
• Į baldus įmontuojamus prietaisus galima
naudoti tik juos įrengus tinkamose spintelėse ir standartus atitinkančiuose stalviršiuose.
• Nemodifikuokite šio prietaiso ir nemėginkite keisti jo techninių savybių. Kyla pavojus susižaloti arba sugadinti prietaisą.
• Privaloma paisyti šalyje, kurioje prietaisas
naudojamas, galiojančių įstatymų, įsakų,
direktyvų ir standartų (saugos reglamentų, tinkamo perdirbimo reglamentų,
elektrosaugos taisyklių ir kt.).
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Būtina įrengti apsaugą nuo smūgių, pavyzdžiui, stalčius tiesiai po prietaisu galima įrengti tik tuomet, jei naudojama apsauginė perdanga.
• Nupjauto stalviršio paviršius nuo drėgmės
apsaugokite tinkamu hermetiku!
• Užsandarinkite prietaisą stalviršyje tinkamu hermetiku taip, kad neliktų jokių
tarpų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir
drėgmės, kuri, pavyzdžiui, gali atsirasti
dėl apačioje įrengtos indaplovės ar orkaitės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų
ir po langais. Atidarant duris ar langus, jie
gali nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo
viryklės.
• Prieš atlikdami techninės priežiūros
ar valymo darbus, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo.
Įspėjimas Kyla elektros smūgio
pavojus. Atidžiai laikykitės elektros
prijungimo nurodymų.
• Elektros tinklo išvade yra įtampa.
• Atjunkite įtampą nuo elektros tinklo išvadų.
• Tinkamai sumontuokite apsaugą nuo
smūgių.
• Dėl atsilaisvinusios arba netinkamai įrengtos kištukinės jungties išvadai gali tapti
pernelyg karšti.
• Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis
teisingai įrengtų suveržiamąsias jungtis.
• Kabelis neturi būti įtemptas.
• Naudokite tinkamą maitinimo kabelį ir, jeigu jis būtų pažeistas, pakeiskite jį tinka-
28 electrolux
mos rūšies maitinimo kabeliu. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
Prietaisą prie elektros tinklo reikia prijungti
taip, kad jį nuo tinklo būtų galima atjungti
ties visais poliais, o kontaktų angos plotis
būtų bent 3 mm. Privalote turėti tinkamus
izoliavimo prietaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami
saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Gamintojas neatsako už jokius žmonių
ar gyvūnų sužeidimus bei žalą turtui, kilusią nesilaikant šių reikalavimų.
Elektros prijungimas
• Įžeminkite prietaisą pagal saugos nuorodas.
• Įsitikinkite, kad nominali įtampa ir galia
duomenų lentelėje atitinka vietos tiekiamos elektros įtampą ir galią.
• Prietaisas pateikiamas su maitinimo kabeliu. Prie jo reikia prijungti tinkamą kištuką, pritaikytą galiai, nurodytai techninių
duomenų lentelėje. Kištuką reikia įkišti į
tinkamą elektros lizdą.
• Bet kokį elektros komponentą įrengti arba pakeisti leidžiama tik techninės priežiūros centro darbuotojui arba kvalifikuotam specialistui.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.
• Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
kištuko.
• Prietaisą draudžiama prijungti naudojant
ilginamąjį laidą, suderintuvą ar kelių kištukų jungtį (gali kilti gaisras). Patikrinkite,
ar įžeminimo jungtis atitinka galiojančius
standartus ir reglamentus.
• Maitinimo laidas turi būti tokioje padėtyje,
kad jis neliestų jokių karštų dalių.
• Prietaisą prie elektros tinklo prijunkite
naudodami įtaisą, kuris leidžia prietaisą
nuo elektros tinklo atjungti visuose poliuose, paliekant mažiausiai 3 mm tarpą
tarp kontaktų, pvz., liniją apsaugančius
automatinius atjungiamuosius jungiklius,
įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus arba saugiklį.
• Nė vienos prijungiamojo laido dalies neturi veikti 90 °C temperatūra. Mėlyną neut-
ralų laidą reikia prijungti prie „N“ raide pažymėto išvadų bloko. Rudą (arba juodą)
fazės laidą (išvadų bloke prijungtą prie „L“
raide pažymėto išvado) reikia prijungti
prie fazės su įtampa.
Maitinimo laido keitimas
Jeigu keičiate jungiamąjį kabelį, naudokite
tik H05V2V2-F T90 arba ekvivalentiško tipo
kabelį. Naujasis kabelis būtinai privalo atitikti
maitinimo įtampą ir darbinę temperatūrą.
Geltonas / žalias įžeminimo gysla privalo
būti maždaug 2 cm ilgesnė už rudą (arba
juodą) fazės laidą.
Surinkimas
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Jeigu į vieną išpjovą norima įstatyti kelias
30 cm pločio kaitlentes šalia viena kitos,
techninės priežiūros centre galima įsigyti surinkimo rinkinį, kuriame yra atraminiai kampuočiai ir papildomos tarpinės. Atitinkama
įrengimo instrukcija tiekiama su šiuo rinkiniu.
R 5mm
=
600mm
490+10 mm
=
270+10 mm
electrolux 29
A
A – pateiktasis tarpiklis
a) Nuimama plokštė
b) Tarpas jungtims
Virtuvės spintelė su orkaite
Saugumo sumetimais, viryklės angos matmenys turi atitikti nurodytus, o virtuvės spintelėje turi būti įrengtos ventiliacijos angos,
kad būtų užtikrintas nuolatinis oro tiekimas.
Saugos sumetimais ir tam, kad orkaitę galima būtų lengvai atskirti, viryklės ir orkaitės
elektros jungtys privalo būti įrengtos atskirai.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
GAMINTOJAS:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) – ITALIA (Italija)
Įdėjimo galimybės
Virtuvės spintelė su durelėmis
Po virykle esančią plokštę turi būti lengva
nuimti ir lengva pasiekti viryklę, jeigu prireiktų techninės pagalbos.
30 mm
a
60 mm
b
min 20 mm
(max 150 mm)
30 electrolux
GAMINIO APRAŠYMAS
Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
180
1
145
2
mm
mm
1 Galinė kaitvietė 1700 W
2 Priekinė kaitvietė 1200 W
3 Valdymo rankenėlės
3
Elektrinės kaitvietės valdymo
rankenėlės
Simbolis
Funkcija
0
išjungimo padėtis
Simbolis
Funkcija
1
mažiausias karštis
6
didžiausias karštis
VEIKIMAS
Norėdami įjungti ir padidinti kaitinimo nustatymą, pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami sumažinti kaitinimo nustatymą, rankenėlę pasukite pagal laikrodžio
rodyklę. Norėdami išjungti, pasukite rankenėlę į padėtį „ 0“.
temperatūrą ir palikite prietaisą įjungtą 10
minučių. Taip išdeginsite prietaise esančius
likučius. Po to palikite prietaisą įjungtą mažiausia temperatūra 20 minučių. Šiuo laikotarpiu gali atsirasti kvapas ir dūmų. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Prieš naudojantis pirmąkart
Ant kiekvienos kaitvietės uždėkite prikaistuvius su vandeniu, nustatykite didžiausią
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Energijos taupymas
• Jei įmanoma, puodus visada uždenkite dangčiais.
• Puodą statykite prieš įjungdami kaitvietę.
• Kaitvietę išjunkite prieš baigiantis gaminimo laikui, kad panaudotumėte likusį karštį.
• Puodo dugnas ir kaitvietė turi būti to
paties dydžio.
Virtuvės reikmenys
• Indo dugnas turi būti kuo storesnis ir
lygesnis.
Maisto gaminimo pavyzdžiai
Karščio
nustatymas:
Naudojimas:
1
Šilto maisto išlaikymas
2
Itin lėtas virimas
3
Lėtas virimas
4
Kepimas / skrudinimas
5
Užvirinimas
6
Užvirinimas / greitas apkepinimas /
kepimas riebaluose
Informacija apie akliamidus
Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo
žiniomis, intensyvus maisto skrudinimas
(ypač tų produktų, kurių sudėtyje yra
krakmolo) dėl sudėtyje esančių akrilamidų
electrolux 31
gali kelti grėsmę sveikatai. Dėl šios
priežasties rekomenduojame gaminti kuo
žemesnėje temperatūroje ir stipriai
neskrudinti maisto.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prietaisą valykite kaskart juo pasinaudoję.
Visada naudokite indus, kurių dugnas švarus.
Įspėjimas Prieš atliekant techninę
priežiūrą ar valymą, viryklę būtina
išjungti iš elektros maitinimo tinklo.
Kaitlentės viršų geriausia valyti kol ji dar
šilta, nes tada lengviau nuvalyti išsiliejusius produktus, nei tada, kai ji jau atvėsusi.
Įspėjimas Aštrios ir abrazyvinės
valymo priemonės gadina prietaisą.
Saugumo sumetimais nevalykite prietaiso garais arba aukšto slėgio valymo
įrenginiais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės stiklo keramikos paviršiuje neturi įtakos prietaiso
veikimui.
Norėdami pašalinti purvą:
1. – Nedelsdami pašalinkite: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją ir maistą, kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti prietaisą. Naudokite specialią, stiklui skirtą grandyklę. Grandyklę prie stiklo keraminio paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir
stumkite ašmenis paviršiumi.
– Kai prietaisas pakankamai atvės,
pašalinkite šiuos nešvarumus:kalkių nuosėdas, vandens, riebalų dėmes, blizgias metalo dėmes. Naudokite specialią valymo priemonę, skirtą
stiklo keraminiams arba nerūdijančio
plieno paviršiams valyti.
2. Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu ir
nedideliu valymo priemonės kiekiu.
3. Baigę nušluostykite prietaisą švaria
šluoste.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Problema
Galima priežastis ir trikties šalinimas
Prietaisas neveikia.
• Patikrinkite saugiklį namų elektros saugiklių dėžėje. Jei saugikliai suveikia kelis kartus, kreipkitės į įgaliotąjį elektriką.
Kaitvietė nekaista.
• Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas ir ar įjungtas elektros maitinimas.
• Patikrinkite, ar pasukote tinkamą valdymo rankenėlę.
• Patikrinkite saugiklį namų elektros saugiklių dėžėje. Jei saugikliai suveikia kelis kartus, kreipkitės į įgaliotąjį elektriką.
Netenkina kaitlentės efektyvumas.
•
•
•
•
Patikrinkite, ar kaitlentės paviršius švarus ir sausas.
Įsitikinkite, ar prikaistuvis yra tinkamo tai kaitvietei dydžio.
Įsitikinkite, ar prikaistuvio dugnas yra plokščias.
Įsitikinkite, ar nustatytas tinkamas karščio nustatymas tos rūšies maisto gaminimui.
32 electrolux
Kilus sutrikimui, iš pradžių pabandykite
problemos sprendimą rasti patys. Jeigu gedimo priežasties nustatyti nepavyksta,
kreipkitės į prietaisą pardavusią įmonę arba
į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
Jeigu neteisingai naudojotės prietaisu
arba jeigu prietaisą įrengė ne įgaliotas
1
inžinierius, už klientų techninės priežiūros specialisto ar prekybos atstovo apsilankymą gali tekti sumokėti, net jeigu
garantinis periodas nesibaigė.
Priedų maišelyje pristatytos etiketės
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta
toliau:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir
šią dalį atsiųskite
2 Priklijuokite ją ant garantijos kortelės ir
šią dalį pasilikite
3 Priklijuokite ją ant instrukcijos brošiūros
Šie duomenys būtini, jei norite sulaukti
skubios ir tinkamos pagalbos. Šiuos
duomenis rasite pateiktoje techninių
duomenų lentelėje.
• Modelio aprašymas .................
• Gaminio numeris (PNC) .................
• Serijos numeris (S.N.) .................
Naudokite tik originalias atsargines dalis. Jų
galite įsigyti techninio aptarnavimo centre
arba įgaliotosiose atsarginių dalių parduotuvėse.
TECHNINIAI DUOMENYS
Viryklės matmenys
Plotis:
290 mm
Priekinė kaitvietė 145
mm
Ilgis:
510 mm
Bendrasis galingumas
Elektros maitinimas
Viryklės angos matmenys
Plotis:
270 (0/+1) mm
Ilgis:
490 (0/+1) mm
Kaitvietės galingumas
Galinė kaitvietė 180
mm
1.7 kW
1.2 kW
2.9 kW
230 V ~ 50 Hz
electrolux 33
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
gali būti perdirbamos. Plastikinės dalys
identifikuojamos žymėjimu: >PE<,>PS<
ir pan. Išmeskite pakavimo medžiagas
su visomis buitinėmis atliekomis į tam
skirtus atliekų surinkimo konteinerius.
34 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Монтажа
Опис на производот
Ракување
Помошни напомени и совети
34
35
38
38
39
Нега и чистење
Што да сторите ако...
Технички податоци
Еколошки прашања
39
40
41
41
Можноста за промени е задржана
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Внимателно прочитајте го овој
прирачник, пред да го инсталирате
и да го користите уредот. Тоа е во
интерес на вашата безбедност и за
да се осигури правилна работа.
Чувајте ги овие упатства и уверете
се заедно со машината, ако ја
преместувате или продавате. Сите
лица, кои го користат уредот, мора
целосно да бидат запознаени со
неговата работа и неговите
безбедносни опции.
Општа безбедност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Лица (и деца)
со намалени физички, сетилни и
ментални способности или
недостиг на искуство и знаење не
смеат да го користат апаратот.
Нивното ракување со апаратот
мора да го надзира или упатува
лице одговорно за нивната
безбедност.
Апаратот не е наменет да работи
со надворешен тајмер или засебен
систем за далечинско управување
Заклучување заради безбедност на
децата
• Само возрасни може да го користат
апаратот. Децата мора да се
надзираат за да се уверите дека не
си играат со апаратот.
• Сите материјали за пакување чувајте
ги далеку од дофат на деца. Постои
ризик од задушување и физичка
повреда.
• Држете ги децата подалеку од
апаратот во текот и по работата,
додека апаратот не се излади.
Безбедност за време на работењето
• Отстранете ги сета амбалажа,
етикети и слоеви од апаратот пред
првата употреба.
• Исклучете ги ринглите по секоја
употреба.
• Опасност од изгореници! Не ставајте
капаци од садовите на површината за
готвење, зашто може да се вжештат.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од
пожар! Прегреаните масти и масла
многу брзо се запалуваат.
Правилно работење
• Не оставајте го апаратот да работи
без надгледување.
• Секогаш надгледувајте го апаратот за
време на работата.
• Не дозволувајте течностите да
претечат во дупките на горнот дел од
плотната.
• Не користете ја плотната без садови
за готвење.
• Користете го апаратот само за
готвење јадења во домаќинството! Не
користете го апаратот за
комерцијални или индустриски цели,
ниту пак за нешто друго освен она за
што е конструиран. Вака лицата и
имотот нема да бидат изложени на
ризик.
• Користете само садови за готвење со
дијаметар на дното кое одговара на
димензиите на пламениците.
electrolux 35
• Садовите не смеат да навлезат во
контролната зона.
• Не користете го апаратот како
работна површина или како
површина за оставање предмети.
• Не користете нестабилни садови за
готвење за да спречите нивно
навалување и несреќа.
• Не ставајте запаливи течности (или
предмети заедно со влажни или
запаливи продукти) и материјали, или
растопливи објекти (направени од
пластика или алуминиум) во или
блиску до апаратот. Постои ризик од
експлозија или пожар.
• Користете го само дополнителниот
прибор испорачан заедно со
апаратот.
• Кога го приклучувате апаратот
внимавајте на блиските штекери. Не
дозволувајте каблите да дојдат во
допир со апаратот или жешките
садови за готвење. Не дозволувајте
каблите да се заплеткаат.
• Садовите за готвење од лиено
железо, лиен алуминиум или садови
со оштетено дно може да ја изгребат
стакло-керамичката површина ако се
движат преку неа.
• Не оставајте ги садовите за готвење
да извријат, бидејќи со тоа ќе се
оштетат и садовите и стаклокерамиката.
• Не користете ги ринглите со празни
садови или без нив.
• Не покривајте ниеден дел од
апаратот со алуминиумска фолија.
Отстранување на апаратот
• За да се спречи ризик од телесна
повреда или оштетување
– Исклучете го апаратот од струја.
– Пресечете го кабелот на местото
каде што се поврзува со апаратот и
фрлете го.
– Разговарајте со локалните
овластени органи за отстранување
на вашиот апарат.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ако на
површината има пукнатина,
извлечете го кабелот од струја за
да спречите струен удар.
Како да спречите оштетување на
апаратот
• Ако на стакло-керамиката падне
предмет или сад за готвење,
површината може да се оштети.
МОНТАЖА
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Мора да го
прочитате следното!
• Внимавајте апаратот да не е оштетен
при превозот. Не поврзувајте
оштетен апарат. По потреба,
разговарајте со испорачувачот.
• Инсталирањето и поврзувањето на
уредот со напојувањето со
електрична енергија мора да го
изведува само квалификуван
персонал.
• Користете ги апаратите што се
вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
• Не менувајте ги спецификациите и не
вршете измени на производот.
Опасност од повреди или
оштетување на апаратот.
• Придржувајте се кон законите,
прописите, директивите и нормите,
кои важат во земјата каде го
користите уредот (безбедносни
одредби, одредби за рециклирање,
правила за електрична безбедност
итн.)!
• Одржувајте го минималното
растојание од другите апарати и
единици!
36 electrolux
• Монтирајте заштита од струен удар,
на пример, монтирајте ги фиоките
само ако директно под апаратот има
заштитна плоча!
• Спречете оштетување од од влага на
исечените површини од работната
површина со соодветено изолационо
средство за пополнување на
површини!
• Спојте го апаратот со работната
плоча без да оставете процепи, со
соодветно средство за пополнување
на површини!
• Спречете оштетување од пареа и
влага на долната страна од апаратот,
на пр. од машина за миење садови
или рерна!
• Не го монтирајте апаратот во
близина на врати и под прозорци!
Ненадејното отворање на вратите
или прозорците може да ги преврти
жешките садови од плотната.
• Пред чистење или одржување,
исклучете го апаратот од струја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од
повреда од електрична струја.
Внимателно следете ги упатствата
за електрично поврзување.
• Клемата е под напон.
• Исклучете го напонот од клемата.
• Правилно вградете заштита од
струен удар.
• Лабави и несоодветни штекери и
приклучници можат да ја прегреат
клемата.
• Клемите треба правилно да ги поврзе
квалификуван електричар.
• Ослободете го кабелот од напон.
• Користете соодветен кабел за
поврзување и заменете го
оштетениот кабел за струја со
соодветен специјален кабел.
Обратете се во локалниот сервисен
центар.
Производителот не е одговорен за
повреда предизвикана на лица и
домашни миленици или штета на
имотот заради непридржување кон
овие барања.
Поврзување на струјата
• Заземјете го апаратот според
предвидените безбедносни мерки.
• Погрижете се номиналниот напон и
типот на струјата наведени на
плочката со спецификации да
одговараат на напонот и струјата на
локалната мрежа.
• Овој апарат се испорачува со кабел
за струја. На него треба да се стави
соодветен штекер што може да го
издржи оптоварувањето означено на
плочката со спецификации. Штекерот
мора да се вметне во соодветна
приклучница.
• Сите електрични компоненти мора да
ги монтира или заменува техничар од
сервисниот центар или квалификуван
персонал за сервисирање.
• Секогаш користете правилно
инсталиран приклучок за струја,
обезбеден од струјни удари.
• Проверете дали има пристап до
штекерот по монтажата.
• Не влечете го кабелот за напојување
за да го исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го приклучокот
за струја.
• Апаратот не смее да се поврзува со
продолжен кабел, адаптер или
повеќекратна врска (ризик од пожар).
Проверете дали заземјувањето е во
согласност со стандардите и
важечките прописи.
• Кабелот за напојување мора да се
постави на таков начин да не допира
ниеден топол дел.
• Приклучете го апаратот на
електрична инсталација преку уред
кој овозможува апаратот да се
исклучи од струја на половите со
широчина на контактниот отвор од
најмалку 3 mm, на пр. автоматски
заштитен прекинувач, премостувања
за заземјување или осигурувач.
• Ниту еден дел од кабелот за
поврзување не смее да биде изложен
на температура поголема од 90°C.
Сината неутрална жица мора да се
приклучи на приклучната клема
означена со „N“. Кафеавата (или
црната) жица на фазата (приклучена
на приклучната клема означена со
„L“) секогаш мора да е поврзана со
фазата на мрежата.
electrolux 37
Замена на кабелот за струја
Заменете го кабелот за струја само
кабел од типот H05V2V2-F T90 или
еквивалентен на тоа. Уверете се дека
пресекот на кабелот одговара на
напонот и на работната температура.
Жолтата/зелената жица за заземјување
мора да биде околу 2 cm подолга од
кафената (или црната) жица за фазата.
A
комплет
A — снабден заптивач
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Доколку повеќе 30 см површини за
готвење се инсталираат една покрај
друга во ист засек, комплет за монтажа
со потпорен страничен држач и
дополнителни дихтунзи се достапни во
локалниот сервисен центар.
Релеватните инструкции за инсталација
се доставени во комплетот.
Можности за вградување
Кујнски елемент со врата
Таблата вградена под површината за
готвење мора лесно да се вади и да
овозможува лесен пристап во случај на
техничка интервенција.
30 mm
R 5mm
=
600mm
490+10 mm
=
270+10 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Табла што се вади
b) Простор за поврзување
Кујнски елемент со рерна
Димензиите на отворот за плочата за
готвење мора да одговараат на
38 electrolux
упатствата, а кујнскиот елемент мора
да има отвори за да се обезбеди
постојан дотур на воздух.
Поврзувањето на површината за
готвење на струја мора да се изведе
посебно заради безбедносни причини и
за да може рерната лесно да се извади
од елементот.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
изглед на површината за готвење
180
1
145
2
mm
mm
1 Задна рингла 1700 W
2 Задна рингла 1200 W
3 Контролни копчиња
3
Електрични контролни копчња за
рингли
Знак
Функција
0
положба исклучено
(OFF)
Знак
Функција
1
минимална топлина
6
максимална
топлина
РАКУВАЊЕ
За вклучување и зголемување на
топлината, свртете го копчето надесно.
За да ја намалите топлината, свртете го
копчето налево. За исклучување,
свртете го копчето на 0.
Пред првата употреба
Ставете садови за готвење со вода на
секоја од ринглите, поставете ги на
максимална позиција и ставете го
апаратот да работи 10 мин. Тоа е да се
изгори остатокот талог на апаратот.
Потоа, ставете го апаратот на
минимална позиција 20 мин. За време
на овој период, може да се појави
мирис и дим. Тоа е нормално.
Погрижете се да има доволно
проветрување.
electrolux 39
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
Штедење енергија
• Ако е можно, секогаш ставајте
капаци на садовите за готвење.
• Ставајте ги садовите на ринглите
пред да ги вклучите.
• Исклучете ги ринглите пред
крајот на времето за готвење за
да ја искористите преостанатата
топлина.
• Дната на тавите и ринглите мора
да се со иста големина.
Садови за готвење
• Дното на садовите за готвење
треба да е што е можно подебело
и порамно.
Примери за начини на готвење
Топлинс
ки
поставк
и:
Употреба:
1
Одржување на топлина
Топлинс
ки
поставк
и:
Употреба:
2
Готвење на слаба температура
3
Тивко готвење
4
Пржење
5
До вриење
6
До вриење / брзо пржење /
пржење во длабока маснотија
Информации за акриламиди
ВАЖНО Според најновите научни
сознанија, ако ја препечувате храната
(особено онаа што содржи скроб),
акриламидите може да претставуваат
ризик за здравјето. Затоа,
препорачуваме да готвите на најниски
температури и да не ја препечувате
храната премногу.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
Исчистете го апаратот по секоја
употреба.
Секогаш користете садови со чисто
дно.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да се
изведува какво било одржување
или чистење, плотната мора да ја
исклучите од струја.
Плотната најдобро се чисти додека
сè уште е топла, бидејќи
истуреното многу полесно се чисти
отколку ако се остави да се излади.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Остри и
абразивни средства за чистење го
оштетуваат апаратот.
Од безбедносни причини, не
чистете го апаратот со парочистач
или чистачи под висок притисок.
Гребаници или темни дамки на
стакло-керамичката површина
немаат влијание на работата на
апаратот.
За да ја отстраните нечистотијата:
1. – Веднаш отстранете:растопена
пластика, пластична фолија и
храна со шеќер. Во спротивно
нечистотијата може да предизвика
оштетување кај апаратот.
Употребувајте специјално
стругало за стакло . Ставете го
стругалото за стаклена површина
под прецизен агол и движете го
сечивото по површината .
– Отстранете откако апаратот е
доволно изладен: остатоци од
бигор, прстени од вода, дамки од
мрснотија, сјајни метални дамки.
Употребувајте специјално
средство за чистење стакло,
керамика или нерѓосувачки челик.
2. Чистете го апаратот со влажна крпа
и малку детергент.
3. На крајот на крајот исушете го
апаратот со чиста крпа.
40 electrolux
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
Проблем
Можна причина и решение
Апаратот воопшто не работи
• Проверете го осигурувачот во таблата за електричната
инсталација во вашиот дом. Ако осигурувачите избиваат
одвреме навреме, посоветувајте се со електричар.
Апаратот не се загрева.
• Уверете се дека апаратот е приклучен дека и доводот на
струја е вклучен.
• Проверете дали сте го вклучиле точното контролно
копче.
• Проверете го осигурувачот во таблата за електричната
инсталација во вашиот дом. Ако осигурувачите избиваат
одвреме навреме, посоветувајте се со електричар.
Јачината на површината на
готвење не е задоволителна.
• Уверете се дека површината за готвење е чиста и сува.
• Проверете дали садот за готвење е со точната големина
на плотната.
• Проверете дали садот за готвење има рамно дно.
• Проверете дали нагодувањата одговараат за видот на
готвење.
Ако има дефект, прво обидете се
самите да најдете решение за
проблемот. Ако не можете самите да го
решите проблемот, обратете се кај
Вашиот продавач или во сервисниот
центар.
При погрешно ракување со
апаратот или ако монтажата не ја
изведувал регистриран техничар,
1
посетата на техничарот од
службата за односи со
корисниците, односно продавачот,
дури и во гарантниот период, не е
бесплатна.
Обезбедени етикети со приборот
Залепете ги лепливите етикети како
што е прикажано долу:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Залепете го на Гаранцијата и
испратете го овој дел
2 Залепете го на Гаранцијата и
чувајте го овој дел
3 Залепете го на упатството
Овие податоци се неопходни за да
добиете брза и правилна помош.
Овие податоци се достапни на
плочката со спецификации.
• Опис на моделот ..............
• Број на производот (PNC) .............
• Сериски број (S.N.) ............
electrolux 41
Користете само оригинални резервни
делови. Тие се достапни во сервисниот
центар и во овластените продавници за
резервни делови.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии на површината за готвење
Рангирање на јачина на рингли
Ширина:
290 mm
510 mm
Задна рингла 180
mm
1.7 kW
Должина:
Задна рингла 145
mm
1.2 kW
Вкупно рангирање
2.9 kW
Димензии на отворот за површината
за готвење
Ширина:
270 (0/+1) mm
Должина:
490 (0/+1) mm
Електрично
напојување
230 V ~ 50 Hz
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Амбалажа
Материјалите од амбалажата се
еколошки подносливи и можат да
се рециклираат. Пластичните
компоненти се идентификуваат со
ознаките: >PE<,>PS<, итн.
Отстранете ја амбалажата како
домашен отпад во општинските
депонии.
42 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
Упутства о безбедности
Инсталација
Опис производа
Руковање
Помоћне напомене и савети
42
43
46
46
47
Нега и чишћење
Шта учинити ако...
Технички подаци
Еколошка питања
47
48
49
49
Задржано право измена
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пажљиво прочитајте упутство пре
монтаже и коришћења уређаја. Ово
је у интересу ваше сигурности и
обезбеђивању правилног рада.
Чувајте ова упутства и осигурајте
се да увек буду уз уређај, ако га
премештате или продате. Сва лица
која користе уређај мора да су у
потпуности упознати његовим радом и сигурносним опцијама.
Општа безбедност
УПОЗОРЕЊЕ Особе (укључујући и
децу) са смањеним физичким,
чулним или менталним
способностима, или оне којима
недостаје искуство и знање не
смеју да рукују уређајем. Њима
треба обезбедити надзор или им
треба дати упутства у вези
употребе апарата од стране особе
која је задужена за безбедност.
Уређај није намењен за коришћење
са екстерним тајмером или одвојеним системом за даљинско управљање.
Безбедност деце
• Овај уређај могу да користе само
одрасле особе. Деца морају да буду
под надзором и не смеју да се играју
са уређајем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја
деце. Постоји ризик од гушења или
физичке повреде.
• Држите децу даље од уређаја за време и након рада, све док се уређај не
охлади.
Безбедност за време рада
• Скините сву амбалажу, налепнице и
заштитне фолије пре прве употребе.
• Искључите зоне за кување после сваке употребе.
• Опасност од опекотина! Не стављајте
прибор за јело и поклопце шерпи на
површину за кување, јер могу јако да
се загреју.
УПОЗОРЕЊЕ Опасност од
пожара!Вреле масти и уља могу
веома брзо да се запале.
Правилно управљање апаратом
• Не остављајте уређај без надзора за
време његовог рада.
• Увек надгледајте уређај за време његовог рада.
• Не дозволите да се течности прелију
у отворе на горњој површини плоче
за кување
• Никада немојте користити плочу за
кување без посуђа за кување.
• Употребљавајте овај уређај само за
кување и печење у вашем домаћинству! Немојте га користити за комерцијалне или индустријске сврхе, или
друге сврхе осим за оне за које је
предвиђен. На овај начин ћете избећи опасност по живот или имовину.
• Користите само посуђе за кување
чији доњи пречник одговара димензијама горионика.
• Лонци не смеју да се постављају у зону управљања.
• Не користите овај уређај као радну
површину или за одлагање ствари.
electrolux 43
• Никада немојте користити нестабилно посуђе за кување, јер се случајно
може преврнути.
• Не стављајте запаљиве течности
(или предмете који су навлажени запаљивим производима) и материјале
или топљиве предмете (направљене
од пластике или алуминијума) на сам
уређај или у његову близину. Постоји
ризик од експлозије или пожара.
• Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
• Будите пажљиви када прикључујете
уређај на оближњу утичницу. Не дозволите да електрични каблови дођу
у контакт са уређајем или врућим посуђем за кување. Не дозволите да се
електрични каблови запетљају.
УПОЗОРЕЊЕ Ако је површина
напукла, искључите напајање
како бисте спречили струјни
удар.
• Посуђе израђено од ливеног гвожђа,
ливеног алуминијума или са оштећеним дном, може да огребе стаклокерамику њиховим повлачењем преко
површине.
• Немојте дозволити да кључањем
испари сва течност из посуђа, како би
се спречило оштећење посуђа и стаклокерамике.
• Немојте користити зоне кувања са
празним посуђем, или без посуђа.
• Немојте облагати било који део уређаја алуминијумском фолијом.
Одлагање уређаја на отпад
• Да бисте спречили ризик од физичке
повреде или оштећења
– Ископчајте кабл за напајање уређаја из струјне утичнице.
– Исеците кабл за напајање тамо где
се повезује на уређај и баците га.
– Обратите се локалним овлашћеним
установама за одлагање уређаја.
Како спречити оштећење уређаја
• Ако неки предмети или посуђе падну
на стаклокерамику, онда они могу да
оштете њену површину.
ИНСТАЛАЦИЈА
Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ Ово морате
прочитати!
• Водите рачуна да се уређај није
оштетио у току транспорта. Немојте
прикључивати оштећени уређај. Уколико је неопходно, обратите се добављачу.
• Инсталирање и повезивање уређаја на електричну мрежу морају извршити искључиво квалификована
лица.
• Уградне уређаје користите само након монтирања уређаја у одговарајуће елементе и радне површине који
су у складу са стандардима.
• Немојте мењати спецификације или
модификовати овај производ. Ризик
од повреда или оштећивања уређаја.
• У потпуности се придржавајте закона,
прописа, директива и стандарда који
су на снази у земљи у којој користите
•
•
•
•
•
•
уређај (безбедносних прописа, прописа о рециклирању, безбедносних правила у области елеткрике итд.)!
Држите минимална растојања у односу на друге уређаје и елементе!
Монтирајте заштиту од удара, на пример поставите фиоке са заштитном
плочом директно испод уређаја!
Заштитите исечене површине радне
плоче од влаге одговарајућом заптивном масом!
Залепите уређај за радну плочу одговарајућом заптивном масом не остављајући празан простор!
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге, нпр. из машине за прање посуђа или рерне!
Немојте инсталирати уређај поред
врата или испод прозора! У супротном можете оборити посуђе са плоче
када отварате врата или прозоре.
44 electrolux
• Искључите уређај из напајања пре
почетка радова на одржавању или
чишћењу.
УПОЗОРЕЊЕ Ризик од повреде
услед струјног удара. Пажљиво
пратите упутства за електрична
повезивања.
• Мрежни прикључак је под напоном.
• Ослободите мрежни прикључак напона.
• Уређај уградите правилно како бисте
обезбедили заштиту од струјног удара.
• Лабаво и неодговарајуће прикључени
утикач и утичница могу да доведу до
прегревања утикача.
• Повезивање стезних прикључака треба да обави квалификован електричар.
• Употребите кабл са стезаљком која
умањује оптерећење.
• Употребите одговарајући кабл за прикључивање и замените оштећени
кабл за напајање одговарајућим специјалним каблом. Обратите се вашем
локалном сервисном центру.
Произвођач није одговоран ни за
какве повреде лица или кућних љубимаца, као ни за штету насталу на
имовини услед непоштовања ових
захтева.
Прикључивање струје
• Уземљите уређај према сигурносним
прописима.
• Уверите се у то да наведени напон и
врста струје на плочици са подацима
одговарају напону и струји локалне
мреже напајања.
• Уређај се испоручује са каблом за напајање. Уређај мора да буден испоручен са одговарајућим утикачем, који може да издржи оптерећење наведено на плочици са техничким подацима. Утикач треба да се увуче у одговарајућу утичницу.
• Све електричне компоненте мора да
инсталира или замени овлашћени
сервисни представник или квалификовано сервисно особље.
• Искључиво користите правилно инсталирану утичницу, отпорну на ударце.
• Проверите да је после уградње утикач електричног кабла приступачан.
• Немојте вући напојни кабл да бисте
искључили уређај. Кабл искључите
тако што ћете извући утикач из
утичнице.
• Уређај се не сме повезивати продужним каблом, адаптером или вишеструком утичницом (ризик од пожара).
Проверите да ли је уземљење у складу са стандардом и важећим прописима.
• Кабл за напајање мора се поставити
тако да не додирује вреле делове.
• За прикључивање уређаја на електричну мрежу користите механизам
који омогућава искључивање уређаја
из мреже на свим половима помоћу
контактног отвора минималне ширине
3 мм; на пример: аутоматски прекидач за заштиту електричне мреже, земљоспојни релеји или осигурач.
• Ниједан део спојног кабла не сме да
се загреје до температуре од 90 °C.
Плави неутрални кабл мора да се повеже на ознаку „N“ на прикључној летвици. Браон (или црни) фазни проводник (који је причвршћен у прикључној летвици означен са „L“) увек
мора да буде спојен на фазу електричне мреже.
Замена мрежног кабла за напајање
Да бисте заменили спојни кабл, користите само H05V2V2-F T90 или еквивалентан тип. Водите рачуна о томе да је
пресек кабла одговарајући за напон и
радну температуру. Жуто-зелени проводник за уземљење мора да буде за
око 2 цм дужи од браон (или црног)
фазног проводника.
electrolux 45
Монтажа
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
Ако у исти отвор за уградњу треба инсталирати више плоча за кување, ширине 30 cm, једну поред друге, наш Сервисни центр располаже гарнитуром за
монтажу, која садржи бочни носач и додатне заптивке. Одговарајућа упутства
за инсталирање испоручују се заједно
са гарнитуром.
Могућности уградње
Кухињски елемент са вратима
Плоча инсталирана испод плоче за кување мора бити лака за уклањање и
мора омогућити лак приступ у случају
да је потребна интервенција техничке
помоћи.
30 mm
a
60 mm
R 5mm
=
600mm
490+10 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
270+10 mm
=
A
A — испоручена заптивка
a) Преносива плоча
b) Простор за прикључке
Кухињски елемент са пећницом
Димензије отвора плоче за кување морају да буду у складу са ознакама, а кухињски елемент мора да има вентилационе отворе ради сталног довода ваздуха. Електрични прикључак плоче за
кување и пећнице мора да буде посебно инсталиран из безбедносних разлога
и ради лаког уклањања пећнице из елемента.
46 electrolux
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
ПРОИЗВОЂАЧ:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
ОПИС ПРОИЗВОДА
Изглед површине за кување
180
1
145
2
mm
mm
1 Задња зона за кување 1700 W
2 Предња зона за кување 1200 W
3 Командна дугмад
3
Контролна дугмад за електричне
зоне кувања
Симбол
Функција
0
искључено
1
минимална температура
Симбол
Функција
6
максимална температура
РУКОВАЊЕ
Да бисте укључили уређај и повећали
степен загревања, окрените командно
дугме у смеру супротном од кретања
казаљке на сату. Да бисте смањили
степен загревања, окрените командно
дугме у смеру окретања казаљке на сату. Да бисте искључили уређај, окрените командно дугме у положај 0.
Пре прве употребе
Ставите посуду са водом на сваку зону
за кување, подесите максималну темпе-
ратуру и пустите да уређај ради 10 мин.
Ово служи за спаљивање остатака производног материјала на уређају. После
тога, пустите уређај да ради 20 мин. на
минималној температури. У току тог
временског периода, може доћи до
испуштања непријатних мириса и појаве дима. То је нормално. Проверите да
ли је довољан проток ваздуха.
electrolux 47
ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
Уштеда енергије
• Уколико је могуће, увек затварајте посуђе поклопцем.
• Ставите посуђе за кување на зону за кување пре укључивања.
• Искључите зоне за кување пре
истека времена за кување, да би
искористили преосталу топлоту.
• Величина дна шерпе и зоне за кување треба да су исте.
Посуђе
• Дно посуђа за кување треба да
буде што је могуће дебље и равније.
Примери начина кувања
Подешавање
температуре:
Користите за:
1
Одржавање топлоте
Подешавање
температуре:
Користите за:
2
Тихо крчкање
3
Крчкање
4
Пржење/упржавање
5
Кључање
6
Кључање/брзо пржење/дубоко
пржење
Информације о акриламидима
ВАЖНО Према најновијим научним
сазнањима, уколико печете храну
(поготово ону која садржи скроб),
акриламиди могу да представљају
опасност по здравље. Стога вам
препоручујемо да храну припремате на
најнижим температурама и да је не
печете превише.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Очистите уређај после сваке употребе.
Користите увек посуђе са чистим дном.
УПОЗОРЕЊЕ Пре радова на
одржавању и чишћењу морате
искључити плочу са електричног
напајања.
Плоча се најлакше чисти док је још
увек топла, јер се просута храна тада лакше уклања него када се охлади.
УПОЗОРЕЊЕ Оштри предмети и
абразивна средства за чишћење
могу да оштете уређај.
Из разлога безбедности, немојте
чистити уређај млазом паре или
уређајима за чишћење под високим
притиском.
Огреботине или тамне мрље на
стаклокерамичкој површини не
утичу на рад уређаја.
Да бисте уклонили прљавштину:
1. – Одмах уклоните: истопљену пластику, пластичну фолију и остатке
хране са шећером. У супротном ће
прљавштина оштетити уређај. Користите посебан стругач за стаклену површину. Поставите стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу по површини.
– Уклоните након што се уређај
довољно охлади: печате од каменца и воде, масне мрље, сјајне
промене боје метала. Употребите
специјално средство за чишћење
стаклокерамичке плоче или нерђајућег челика.
2. Очистите уређај влажном крпом и са
мало детерџента.
3. На крају обришите уређај чистом,
сувом крпом.
48 electrolux
ШТА УЧИНИТИ АКО...
Проблем
Могући узрок и решење
Уређај уопште не ради.
• Проверите осигурач у кућној електричној инсталацији у
сандучету са осигурачима. Уколико осигурачи прегоре више пута, обратите се овлашћеном електричару.
Зона за кување се не загрева.
• Проверите да ли је уређај прикључен на мрежу и да ли је
напајање струјом укључено.
• Проверите да ли сте окренули одговарајуће командно
дугме.
• Проверите осигурач у кућној електричној инсталацији у
сандучету са осигурачима. Уколико осигурачи прегоре више пута, обратите се овлашћеном електричару.
Ефикасност плоче није задовољавајућа.
• Проверите да ли је плоча за кување чиста и сува.
• Проверите да ли величина посуде за кување одговара зони за кување.
• Проверите да ли је дно посуде за кување равно.
• Проверите да ли температура одговара врсти кувања.
Уколико постоји нека неисправност, покушајте најпре сами да пронађете решење проблема. Ако не можете да пронађете решење проблема, поразговарајте са својим дистрибутером или сервисним центром.
Ако уређајем рукујете непрописно
или инсталацију није извршио
1
овлашћени сервисер, долазак сервисера или представника дистрибутера можда неће бити бесплатни,
лак и током гарантног рока.
Налепнице које се испоручују са
врећицом са прибором
Залепите самолепљиве налепнице на
следећи начин:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Залепите је на гарантни лист и пошаљите овај део
2 Залепите је на гарантни лист и задржите овај део
3 Залепите је на књижицу са упутствима
Ови подаци ће вам помоћи брзо и на
прави начин. Ови подаци су наведе-
ни на приложеној плочици са подацима.
• Опис модела .................
• Број производа (PNC) ............
• Серијски број (S.N.) ............
Користите искључиво оригиналне резервне делове. Они могу да се набаве у
сервисном центру и у овлашћеним продавницама резервних делова.
electrolux 49
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије плоче за кување
Ширина:
290 мм
Дужина:
510 мм
Димензије шупљине за уградњу
Ширина:
270 (0/+1) мм
Дужина:
490 (0/+1) мм
Предња зона за кување 145 мм
1.2 kW
Укупна номинална
снага
2.9 kW
Електрично напајање
230 V ~ 50 Hz
Подаци о плочи
Задња зона за кување 180 мм
1.7 kW
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Амбалажа
Амбалажа је еколошки подношљива и може се рециклирати. Пластичне компоненте су идентификоване ознакама: >PE<, >PS<, итд.
Одлажите амбалажу у комуналним
објектима за уклањање домаћег отпада у Вашем месту.
50 electrolux
electrolux 51
www.electrolux.com/shop
397172003-A-042011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement