Electrolux EHH3920IOX User manual

Electrolux EHH3920IOX User manual

EHH3920IOX

FI

FR

PT

SV

Keittotaso

Table de cuisson

Placa

Inbyggnadshäll

Käyttöohje

Notice d'utilisation

Manual de instruções

Bruksanvisning

2

14

27

40

2 www.electrolux.com

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3

2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4

3. LAITTEEN KUVAUS...........................................................................................6

4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....................................................................................7

5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....................................................................................7

6. HOITO JA PUHDISTUS..................................................................................... 8

7. VIANMÄÄRITYS................................................................................................. 9

8. ASENNUS........................................................................................................ 10

9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 12

10. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 12

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.

Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:

www.electrolux.com/webselfservice

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.registerelectrolux.com

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SUOMI

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

3

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.

Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.

Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.

Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.

4 www.electrolux.com

Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

Älä säilytä mitään keittotason päällä.

Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden vastus pois päältä vääntimellä.

Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä ilmankierron kannalta.

• Laitteen alaosa voi kuumentua.

Varmista, että asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa.

• Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 2 mm:n ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.

• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.

• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.

• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.

• Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen

2.2 Sähköliitännät

VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.

• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.

• Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.

• Käytä oikeaa virtajohtoa.

• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.

• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.

• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.

• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke

(jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluumme tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista.

Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

2.3 Käyttö

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen vaara.

SUOMI 5

• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.

• Käytä laitetta kotiympäristössä.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.

• Älä luota keittoastian tunnistimeen.

• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään sähköiskut.

• Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään

30 cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.

• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.

VAROITUS!

Tulipalo- ja räjähdysvaara.

• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja

öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.

• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.

• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä

öljy.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.

• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.

6 www.electrolux.com

• Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.

• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.

• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.

• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.

Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

2.4 Hoito ja puhdistus

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.

• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.

• Kytke laite irti sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.

3. LAITTEEN KUVAUS

3.1 Keittoalueet

• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.

• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

2.5 Hävittäminen

VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa johto irti ja hävitä se.

2.6 Huolto

• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

180 mm

1

Induktiokeittoalue

2

Virran merkkivalo

3

Vääntimet

1

140 mm

2

3

3.2 Väännin

Symboli Toiminto

0

Pois toiminnasta

1 - 9

Tehotasot

3.3 Jälkilämpö

VAROITUS!

Palovammojen vaara on olemassa jälkilämmön vuoksi.

Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.

SUOMI

4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

4.1 Tehotaso

Voit asettaa tehotason tai muuttaa sitä kääntämällä vääntimen oikean tehotason

5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Keittoastiat

Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin nopeasti.

Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.

Keittoastian materiaali

sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).

sopimattomat: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos:

• pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla

• magneetti tarttuu astian pohjaan.

Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

Keittoastian mitat

Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka.

Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa kohdalle. Kytke se pois päältä kääntämällä väännin Off-asentoon.

Virran merkkivalo syttyy, kun yksi tai useampi keittoalue on kytketty päälle.

Kun keittoalueet kytketään pois toiminnasta, merkkivalo sammuu.

pienempi, saa vain osan keittoalueen tehosta.

Lue ohjeet kohdasta

"Tekniset tiedot".

5.2 Käytön aikana kuuluvat

äänet

Jos kuulet:

• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista

(monikerroksinen rakenne).

• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista

(monikerroksinen rakenne).

• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.

• Napsahdusääniä: sähköpiirien kytkeytyminen.

• Sihinää, surinaa: puhallin on toiminnassa.

Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että keittotasossa olisi jokin vika.

5.3 Esimerkkejä keittotoiminnoista

Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.

7

8 www.electrolux.com

Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaaantavia.

Tehotaso

1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Käyttökohde:

Valmiiden ruokien lämpimä‐ näpito.

Hollandaise-kastike, voin, su‐ klaan ja liivatteen sulattami‐ nen.

Kiinteyttäminen: munakkaat, paistetut kananmunat.

Riisin ja maitoruokien haudu‐ tus, valmisruokien kuumenta‐ minen.

Aika

(min)

tarpeen mukaan

Vinkkejä

Aseta keittoastian päälle kansi.

5 - 25 Sekoita aika ajoin.

10 - 40 Valmista kannen alla.

Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.

Höyryssä kypsennetyt peru‐ nat.

Suurten ruokamäärien kyp‐ sentäminen, pataruoat ja kei‐ tot.

Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun, kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, ka‐ nanmunien, ohukaisten ja munkkien paistaminen.

25 - 50 Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana.

20 - 45 Lisää joitakin ruokalusikalli‐

20 - 60 Käytä korkeintaan ¼ litraa

60 -

150 tarpeen mukaan sia nestettä.

vettä 750 g perunoita.

Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet.

Käännä kypsennyksen puoli‐ välissä.

Voimakas paistaminen: sipu‐ liperunat, ulkofilee, pihvit.

5 - 15 Käännä kypsennyksen puoli‐ välissä.

Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus.

6. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Yleistä

• Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.

• Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.

• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta keittotason toimintaan.

• Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä puhdistusainetta.

• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.

6.2 Keittotason puhdistaminen

Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.

Muutoin lika voi aiheuttaa keittotasoon vaurioita. Aseta erityinen kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.

Poista sitten, kun keittotaso on

jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,

7. VIANMÄÄRITYS

SUOMI

vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista keittotaso kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta. Hankaa keittotasoa pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.

9

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma

Keittotaso ei kytkeydy toi‐ mintaan eikä sitä voida käyttää.

Mahdollinen syy

Keittotasoa ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on lii‐ tetty sähköverkkoon vir‐ heellisesti.

Sulake on palanut.

Korjaustoimenpide

Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverk‐ koon. Katso kytkentäkaa‐ vio.

Tarkista, onko toimintahäi‐ riön syynä sulake. Jos su‐ lake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammat‐ tilaisen puoleen.

7.2 Jos ratkaisua ei löydy...

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus

(keraamisen pinnan kulmassa).Varmista, että keittotasoa on käytetty oikein.

Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut veloitetaan myös takuuaikana.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.

10 www.electrolux.com

7.3 Lisävarustepakkauksen mukana toimitetut merkit

Kiinnitä merkit seuraavasti:

A

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

B

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

0049

03 IT

MADE IN ITALY

MOD.

PROD.NO.

SER.NO.

C

TYPE

IP20

A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä tämä osa (jos soveltuu).

B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä tämä osa (jos soveltuu).

8. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Ennen asentamista

Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason pohjassa.

Malli .......................................

Tuotenumero .............................

Sarjanumero ...........................

8.2 Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot

Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

C. Kiinnitä se ohjekirjaan.

8.3 Liitäntäjohto

• Keittotason mukana toimitetaan liitäntäjohto.

• Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa) virtajohtotyyppiä vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F

Tmax 90°C. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8.4 Useamman kuin yhden keittotason asennus min. 650 mm

55 mm

40-50 mm

30 mm

490 mm

270 mm

Jos samaan aukkoon asennetaan useita

30 cm keittotasoja, valtuutetusta huoltopalvelusta on saatavilla sivutuen ja lisätiivistettä sisältäviä asennussarjoja.

8.5 Asennus

SUOMI

Tarvittavat asennusohjeet toimitetaan asennussarjan pakkauksessa.

11

min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

min

30 mm min. 2 mm

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

R 5mm

55 mm

490

0

+1 mm

A

Aseta tiiviste A leikatun aukon kaikkiin reunoihin.

Sovita keittotaso aukkoon ja paina sitä alaspäin, kunnes se on keittiön työtason yläpintaa vasten. Poista sen jälkeen ylimääräinen tiiviste.

12 www.electrolux.com

min.

38 mm min.

2 mm min.

12 mm min.

2 mm

9. TEKNISET TIEDOT

9.1 Keittoalueiden määritykset

Keittoalue Nimellisteho

(suurin teho‐ taso) [W]

1400 Keskellä edes‐ sä

Keskellä taka‐ na

1800 -

-

Tehotoiminto

[W]

-

-

Tehotoiminto kesto enintään

[min]

Keittoastian halkaisija

[mm]

125 - 140

145 - 180

Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan.

10. ENERGIATEHOKKUUS

Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan kokoista keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti

Mallin tunnus

Keittotasotyyppi

Keittoalueiden määrä

Kuumennustekniikka

Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø)

Energiankulutus keittoa‐ luetta kohti (EC electric cooking)

Keskellä edessä

Keskellä takana

Keskellä edessä

Keskellä takana

EHH3920IOX

Sisäänraken‐ nettu keittotaso

2

Induktio

14,0 cm

18,0 cm

188,6 Wh/kg

186,4 Wh/kg

Keittotason energiankulu‐ tus (EC electric hob)

EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2:

Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat

10.2 Energiansäästö

Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.

• Kuumenna vettä vain tarvitsemasi määrä.

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä kaikki materiaalit, joissa on symboli . Hävitä kaikki pakkausmateriaalit oikeaoppisesti ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelemiseksi. Symbolilla merkittyjä

SUOMI 13

187,5 Wh/kg

• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.

• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen kytkemistä toimintaan.

• Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.

• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.

• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä kaikki sähkölaitteet soveltuvissa paikallisissa jätekeräyksissä, paikallisen jätepalvelun avulla tai viemällä ne kierrätyskeskuksiin.

14 www.electrolux.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 15

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 16

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL......................................................................19

4. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................19

5. CONSEILS........................................................................................................20

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................21

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.............................................22

8. INSTALLATION................................................................................................ 23

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................25

10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................26

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et

élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :

www.electrolux.com/webselfservice

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :

www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils.

Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

FRANÇAIS 15

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.

Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes

vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.

Veuillez à maintenir hors de portée de la machine les enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils soient constamment surveillés.

16 www.electrolux.com

1.2 Sécurité générale

L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les résistances.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.

Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson

à l'aide de la manette de commande correspondante et ne vous fiez pas à la détection des récipients.

Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d’installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Portez toujours des gants de sécurité.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque des gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Veillez à installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.

• Assurez-vous de laisser un espace de ventilation de 2 mm entre le plan de travail et l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'absence d'un espace de ventilation adéquat.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements

électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.

• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Utilisez le câble d'alimentation

électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

FRANÇAIS 17

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises

électriques situées à proximité.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre centre de maintenance agréé ou un

électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit

être fixée de telle manière qu'elle ne puisse pas être enlevée sans outils.

• Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.

• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs différentiels et des contacteurs.

• L'installation électrique doit être

équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

18 www.electrolux.com

• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Ne vous fiez pas uniquement au détecteur de récipient.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson.

Elles sont chaudes.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

• Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de

30 cm des zones de cuisson à induction lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut

éclabousser.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil.

Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux.

Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

2.4 Entretien et nettoyage

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon

état.

• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

• Débranchez l’appareil de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons

à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

FRANÇAIS

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

2.5 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

2.6 Maintenance

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

3.1 Description de la table de cuisson

19

180 mm

1

Zone de cuisson à induction

2 Voyant de mise sous tension

3

Manettes de commande

1

140 mm

2

3

3.2 Manette

Sym‐ bole

0

1 - 9

Fonction

L'appareil est éteint

Niveaux de cuisson

4. UTILISATION QUOTIDIENNE

3.3 Chaleur résiduelle

AVERTISSEMENT!

Il y a risque de brûlures par la chaleur résiduelle.

Les zones de cuisson à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des récipients de cuisson. La vitrocéramique est chauffée par la chaleur des récipients.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

4.1 Le niveau de cuisson

Pour régler ou modifier le niveau de cuisson, tournez la manette sur le niveau de cuisson souhaité. Pour désactiver, tournez la manette sur la position Off.

Le voyant d'alimentation s'allume quand une ou plusieurs zones de cuisson sont activées. Quand vous désactivez les zones de cuisson, le voyant s'éteint.

20 www.electrolux.com

5. CONSEILS

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Ustensiles de cuisson

Sur les zones de cuisson à induction, un champ

électromagnétique puissant chauffe les récipients très rapidement.

Utilisez des récipients adaptés aux zones de cuisson à induction.

Matériaux des récipients

adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier inoxydable, fond multicouche

(homologué par le fabricant).

inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre, céramique, porcelaine.

Les plats de cuisson conviennent pour l'induction si :

• une petite quantité d'eau contenue dans un récipient chauffe dans un bref laps de temps sur une zone de cuisson réglée sur le niveau de cuisson maximal.

• un aimant adhère au fond du récipient.

Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

Dimensions de l'ustensile

Les zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient utilisé, jusqu'à une certaine limite.

L'efficacité de la zone de cuisson est liée au diamètre du récipient. Un récipient plus petit que le diamètre minimal recommandé ne reçoit qu'une petite partie de la puissance générée par la zone de cuisson.

Reportez-vous au chapitre

« Caractéristiques techniques ».

5.2 Bruits pendant le fonctionnement

Si vous entendez :

• un craquement : le récipient est composé de différents matériaux

(conception « sandwich »).

• un sifflement : vous utilisez la zone de cuisson avec un niveau de puissance

élevé et le récipient est composé de différents matériaux (conception

« sandwich »).

• un bourdonnement : vous utilisez un niveau de puissance élevé.

• un cliquetis : des commutations

électriques se produisent.

• un sifflement, un bourdonnement : le ventilateur fonctionne.

Ces bruits sont normaux et n'indiquent pas une anomalie de la table de cuisson.

5.3 Exemples de cuisson

Le rapport entre le niveau de cuisson et la consommation énergétique de la zone de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque vous augmentez le niveau de cuisson, l'augmentation énergétique de la zone de cuisson n'est pas proportionnelle. Cela signifie que la zone de cuisson utilisée à un niveau de cuisson moyen utilise moins de la moitié de sa puissance.

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies

à titre indicatif.

FRANÇAIS 21

Niveau de cuisson

1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Utilisation :

Conserver les aliments cuits au chaud.

Sauce hollandaise, faire fon‐ dre : beurre, chocolat, gélat‐ ine.

Solidifier : omelettes, œufs cocotte.

Durée

(min)

au be‐ soin

Conseils

Placez un couvercle sur le récipient.

5 - 25 Mélangez de temps en temps.

10 - 40 Couvrez pendant la cuisson.

Faire mijoter des plats à base de riz et de laitage, ré‐ chauffer des plats cuisinés.

Cuire à la vapeur des lé‐ gumes, du poisson et de la viande.

Cuire des pommes de terre à la vapeur.

Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.

25 - 50 Ajoutez au moins deux fois plus d'eau que de riz. Re‐ muez les plats à base de lait durant la cuisson.

20 - 45 Ajoutez quelques cuillerées de liquide.

20 - 60 Utilisez max. ¼ l d'eau pour

60 -

150

750 g de pommes de terre.

Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.

Faire revenir : escalopes, cordons bleus de veau, côte‐ lettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets.

Cuisson à température éle‐ vée des pommes de terre ris‐ solées, filets, steaks.

au be‐ soin

5 - 15

Retournez à la moitié du temps.

Retournez à la moitié du temps.

Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Informations générales

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est propre.

• Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.

6.2 Nettoyage de la table

Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager la table de

22 www.electrolux.com

cuisson. Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

Une fois que la table de cuisson a

suffisamment refroidi, enlevez :

traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

Après le nettoyage, séchez l'appareil

à l'aide d'un chiffon doux.

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème

Vous ne pouvez pas allum‐ er la table de cuisson ni la faire fonctionner.

Cause probable

La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation élec‐ trique ou le branchement est incorrect.

Le fusible a disjoncté.

Solution

Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.

Consultez le schéma de raccordement.

Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anoma‐ lie. Si les fusibles disjonc‐ tent de manière répétée, faites appel à un électri‐ cien qualifié.

7.2 Si vous ne trouvez pas de solution...

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Veuillez lui fournir les informations se trouvant sur la plaque signalétique.

Donnez également la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique

(située dans un des coins de la surface en verre). Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du vendeur pourra être facturé, même en cours de garantie. Les instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

FRANÇAIS 23

7.3 Étiquettes fournies dans le sachet des accessoires

Collez les étiquettes adhésives comme indiqué ci-dessous :

A

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

B

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

0049

03 IT

MADE IN ITALY

MOD.

PROD.NO.

SER.NO.

C

TYPE

IP20

A. Collez-la sur la carte de garantie et envoyez cette partie (le cas échéant).

B. Collez-la sur la carte de garantie et conservez cette partie (le cas

échéant).

C. Collez-la sur la notice d'utilisation.

8. INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 Avant l'installation

Avant d'installer la table de cuisson, notez les informations de la plaque signalétique ci-dessous. La plaque signalétique se trouve au bas de la table de cuisson.

Modèle ...........................

PNC .............................

Numéro de série ....................

8.2 Tables de cuisson intégrées

Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être mises en fonctionnement qu'après avoir été installées dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

8.3 Câble d'alimentation

• La table de cuisson est fournie avec un câble d'alimentation.

• Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé, utilisez le type de câble suivant (ou supérieur) :

H05V2V2-F Tmax 90°C. Contactez votre service après-vente.

24 www.electrolux.com

8.4 Installation de plusieurs tables de cuisson min. 650 mm

55 mm

40-50 mm

30 mm

490 mm

270 mm

Si vous devez installer plusieurs tables de cuisson de 30 cm les unes à côté des autres dans la même découpe, vous pouvez vous procurer un kit de montage comprenant un support latéral et des joints supplémentaires auprès de votre service après vente agréé. Les instructions d'installation correspondantes sont fournies avec le kit.

8.5 Montage min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

min

30 mm min. 2 mm

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

R 5mm

55 mm

490

0

+1 mm

FRANÇAIS 25

A

Placez le joint d'étanchéité A tout autour du bord de la découpe.

Placez la table de cuisson dans la découpe et poussez-la jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le plan de travail, puis enlevez le surplus de joint d'étanchéité.

min.

38 mm min.

2 mm min.

12 mm min.

2 mm

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

9.1 Caractéristiques des zones de cuisson

Zone de cuis‐ son

Puissance nominale (ni‐ veau de cuis‐ son max.) [W]

Avant centrale 1400

Arrière centrale 1800 -

-

Fonction

Booster [W]

La puissance des zones de cuisson peut légèrement différer des données du tableau. Elle dépend de la matière et des dimensions du récipient.

-

-

Fonction

Booster durée maximale

[min]

Diamètre du récipient [mm]

125 - 140

145 - 180

Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas les diamètres indiqués dans le tableau.

26 www.electrolux.com

10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014

Identification du modèle

Type de table de cuisson

EHH3920IOX

Table de cuis‐ son intégrée

2 Nombre de zones de cuisson

Technologie de chauffage

Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)

Avant centrale

Arrière centrale

Consommation d'énergie selon la zone de cuisson

(EC electric cooking)

Avant centrale

Arrière centrale

Consommation d'énergie de la table de cuisson

(EC electric hob)

EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 :

Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances

10.2 Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en suivant les conseils suivants.

• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer que la quantité dont vous avez réellement besoin.

Induction

14,0 cm

18,0 cm

188,6 Wh / kg

186,4 Wh / kg

187,5 Wh / kg

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

• Activez toujours la zone de cuisson après avoir posé le récipient dessus.

• Placez les plus petits récipients sur les plus petites zones de cuisson.

• Posez directement le récipient au centre de la zone de cuisson.

• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour conserver les aliments au chaud ou pour faire fondre.

Veuillez recycler tous les matériaux portant le symbole . Aidez à protéger l'environnement pour les générations futures en jetant les matériaux d'emballage de façon adaptée. Ne jetez pas les appareils électriques portant le symbole avec les ordures ménagères.

Jetez tous les produits électriques dans les points de collecte mis à disposition par les autorités locales ou dans les centres de recyclage commerciaux.

PORTUGUÊS 27

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA................................................................. 28

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.................................................................... 29

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO........................................................................... 32

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA........................................................................................32

5. SUGESTÕES E DICAS.................................................................................... 32

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA............................................................................ 34

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS......................................................................34

8. INSTALAÇÃO................................................................................................... 36

9. INFORMAÇÃO TÉCNICA.................................................................................38

10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA........................................................................... 38

ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá sempre óptimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.electrolux.com/webselfservice

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.registerelectrolux.com

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.

A informação encontra-se na placa de características.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança

Informações gerais e sugestões

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

28 www.electrolux.com

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.

Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.

A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

É necessário manter as crianças com menos de 3 anos afastadas ou constantemente vigiadas.

1.2 Segurança geral

O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Não toque nos elementos de aquecimento.

Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

PORTUGUÊS 29

Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.

Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio.

Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.

Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque podem ficar quentes.

Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e não confie apenas no detector de tacho.

Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

AVISO!

A instalação deste aparelho tem de ser efectuada por uma pessoa qualificada.

• Remova toda a embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque o aparelho é pesado. Use sempre luvas de protecção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e a humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela.

Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.

• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.

• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. É necessário instalar um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.

30 www.electrolux.com

• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 2 mm entre a bancada e a parte dianteira inferior da unidade se mantém desobstruído. A garantia não abrange danos causados pela falta de espaço de ventilação adequado.

2.2 Ligação eléctrica

AVISO!

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Não permita que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) entrem em contacto com partes quentes do aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada próxima.

• Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte um Centro de

Assistência Técnica Autorizado ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.

• Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação.

Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.

• Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos.

O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

2.3 Utilização

AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras e choque eléctrico.

• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e película protectora (se aplicável) antes da primeira utilização.

• Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Desligue (“off”) as zonas de cozedura após cada utilização.

• Não confie apenas no detector de tachos.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura.

Podem ficar quentes.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou se ele estiver em contacto com água.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho apresentar fendas, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica.

Isso evitará choques eléctricos.

• Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30 cm de distância da zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.

• Quando coloca alimentos em óleo quente, o óleo pode salpicar.

AVISO!

Risco de incêndio e explosão.

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objectos quentes afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores libertados pelo óleo muito quente podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo em primeira utilização.

• Não coloque produtos inflamáveis, nem objectos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

AVISO!

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho.

PORTUGUÊS 31

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar o vidro ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar sobre a placa.

• Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não pode ser usado para outras funções como, por exemplo, aquecimento de divisões.

2.4 Manutenção e limpeza

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar.

• Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de qualquer manutenção.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

2.5 Eliminação

AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

2.6 Assistência Técnica

• Contacte um Centro de Assistência

Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho.

• Utilize apenas peças de substituição originais.

32 www.electrolux.com

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Disposição da placa

180 mm

1

Zona de cozedura de indução

2

Indicador de funcionamento

3

Botões de comando

1

140 mm

2

3

3.2 Botão de comando

Símbo‐ lo

0

1 - 9

Função

Posição Off (desligado)

Graus de cozedura

3.3 Calor residual

AVISO!

O calor residual pode provocar queimaduras.

As zonas de cozedura de indução criam o calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos tachos.

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

4.1 Grau de cozedura

Para definir ou alterar o grau de cozedura, basta rodar o botão para o

5. SUGESTÕES E DICAS

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Tachos e panelas

Nas zonas de cozedura de indução, o calor é gerado muito rapidamente nos tachos por um campo electromagnético forte.

grau de cozedura que desejar. Para desactivar, rode o botão para a posição

Off (desligado).

O indicador de funcionamento acende quando houver uma ou mais zonas de cozedura activas. Quando desactivar todas as zonas de cozedura, o indicador apaga-se.

Utilize as zonas de cozedura de indução com tachos adequados.

Material do tacho

correcto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo multicamada (com a marca correcta do fabricante).

incorrecto: alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

Os tachos são adequados para uma placa de indução se:

• uma pequena quantidade de água ferver muito rapidamente numa zona de cozedura com o grau de cozedura mais elevado.

• a base do tacho atrair um íman.

A base do tacho ou panela deve ser o mais espessa e plana possível.

Dimensões dos tachos

As zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base dos tachos, até um determinado limite.

A eficiência da zona de cozedura está relacionada com o diâmetro do tacho.

Um tacho que tenha diâmetro inferior ao mínimo indicado recebe apenas uma parte da potência gerada pela zona de cozedura.

Consulte o capítulo

“Informação técnica”.

5.2 Ruídos durante o funcionamento

Se ouvir:

PORTUGUÊS 33

• estalidos: o tacho é feito de diferentes materiais (construção multicamadas).

• assobio: está a utilizar a zona de cozedura com níveis elevados de potência e o tacho tem materiais diferentes (construção multicamadas).

• zumbido: está a utilizar um nível elevado de potência.

• cliques: sons de comutações eléctricas.

• sibilar, zunir: a ventoinha está a funcionar.

Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria na placa.

5.3 Exemplos de modos de cozinhar

A relação entre o grau de cozedura e o consumo de potência da zona de cozedura não é linear. Quando o grau de cozedura aumenta, o aumento do consumo de potência da zona de cozedura não é directamente proporcional. Isto significa que uma zona de cozedura no grau de cozedura médio consome menos de metade da sua potência máxima.

Os dados da tabela servem apenas como referência.

Grau de co‐ zedura

1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

Utilize para:

Manter os alimentos cozin‐ hados quentes.

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelati‐ na.

Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos.

Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozin‐ hadas.

Cozer legumes, peixe e carne a vapor.

Tempo

(min.)

con‐ forme neces‐ sário

Sugestões

Coloque uma tampa no ta‐ cho.

5 - 25 Misture regularmente.

10 - 40 Cozer com a tampa.

25 - 50 Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz; mexa os pratos de leite a meio da cozedura.

20 - 45 Adicione algumas colheres de sopa de líquido.

34 www.electrolux.com

Grau de co‐ zedura

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Utilize para:

Cozer batatas a vapor.

Tempo

(min.)

Sugestões

20 - 60 Utilize, no máximo, ¼ l de

água para 750 g de batatas.

60 -

150

Até 3 l de líquido mais os in‐ gredientes.

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e so‐ pas.

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, coste‐ letas, rissóis, salsichas, fíga‐ do, roux, ovos, panquecas, sonhos.

con‐ forme neces‐ sário

Vire a meio do tempo.

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes.

5 - 15 Vire a meio do tempo.

Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), bata‐ tas bem fritas.

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1 Informações gerais

• Limpe a placa após cada utilização.

• Utilize sempre a placa com a base limpa.

• Riscos ou manchas escuras na superfície não afectam o funcionamento da placa.

• Utilize um produto de limpeza especial adequado para a superfície da placa.

• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.

6.2 Limpeza da placa

Remova imediatamente: plástico derretido, película de plástico e

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos na placa. Coloque o raspador especial sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

Remova quando a placa tiver

arrefecido o suficiente: manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido e um pouco de detergente. Após a limpeza, seque a placa com um pano macio.

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

PORTUGUÊS 35

7.1 O que fazer se…

Problema

Não consegue activar ou utilizar a placa.

Causa possível

A placa não está ligada à corrente eléctrica ou não está ligada correctamente.

Solução

Verifique se a placa está li‐ gada correctamente à cor‐ rente eléctrica. Consulte o diagrama de ligações.

O disjuntor está desligado. Certifique-se de que o dis‐ juntor é a causa da anom‐ alia. Se o disjuntor dispar‐ ar diversas vezes, contacte um electricista qualificado.

7.2 Se não conseguir encontrar uma solução...

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência

Técnica Autorizado. Indique os dados da placa de características. Indique também o código de três letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro).Certifique-se de que utilizou a placa correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do

Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas ao Centro de

Assistência Técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

7.3 Etiquetas fornecidas no saco de acessórios

Cole as etiquetas adesivas como indicado em baixo:

C A

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

B

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

0049

03 IT

MADE IN ITALY

MOD.

PROD.NO.

SER.NO.

TYPE

IP20

A. Cole no Cartão de Garantia e envie esta parte (se aplicável).

B. Cole no Cartão de Garantia e guarde esta parte (se aplicável).

C. Cole no manual de instruções.

36 www.electrolux.com

8. INSTALAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

8.1 Antes da instalação

Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes informações que pode consultar na placa de características. A placa de características encontra-se na parte de baixo da placa.

Modelo .......................................

PNC .........................................

Número de série ...........................

8.2 Placas encastradas

Utilize as placas de encastrar apenas após a sua montagem em móveis de encastre ou superfícies de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.

8.3 Cabo de ligação

• A placa é fornecida com um cabo de ligação.

8.5 Montagem

• Se for necessário substituir o cabo de alimentação por estar danificado, utilize um cabo do tipo (ou superior):

H05V2V2-F Tmax 90°C. Contacte um

Centro de Assistência Técnica local.

8.4 Instalação de mais de uma placa min. 650 mm

55 mm

40-50 mm

30 mm

490 mm

270 mm

Se pretender instalar várias placas de 30 cm lado a lado no mesmo corte, pode adquirir um kit de montagem, que inclui um suporte e vedantes suplementares, nos nossos Centros de Assistência

Técnica Autorizados. A embalagem do kit inclui as respectivas instruções de instalação.

min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

min

30 mm

min. 2 mm

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

R 5mm

55 mm

490

0

+1 mm

PORTUGUÊS 37

A

Coloque a junta vedante A a toda a volta do corte.

Instale a placa no corte e pressione-a até tocar na superfície do balcão da cozinha. De seguida, retire o excesso de vedante.

min.

38 mm min.

2 mm min.

12 mm min.

2 mm

38 www.electrolux.com

9. INFORMAÇÃO TÉCNICA

9.1 Especificações das zonas de cozedura

Zona de coze‐ dura

Potência nom‐ inal (grau de cozedura máx.) [W]

1400 -

Função Power

[W]

Dianteira cen‐ tral

Traseira cen‐ tral

1800 -

Duração máxi‐ ma [min.] de

Função Power

Diâmetro do tacho [mm]

125 - 140

145 - 180

A potência das zonas de cozedura pode ser ligeiramente diferente da indicada na tabela. Varia consoante o material e as dimensões do tacho.

10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Para optimizar a cozedura, utilize um tacho com diâmetro não superior ao indicado na tabela.

10.1 Informação de produto de acordo com a norma UE 66/2014

Identificação do modelo

Tipo de placa

EHH3920IOX

Placa encastra‐ da

2 Número de zonas de co‐ zedura

Tecnologia de aqueci‐ mento

Diâmetro das zonas de cozedura circulares (Ø)

Consumo de energia por zona de cozedura (EC electric cooking)

Consumo de energia da placa (EC electric hob)

Dianteira central

Traseira central

Dianteira central

Traseira central

Indução

14,0 cm

18,0 cm

188,6 Wh/kg

186,4 Wh/kg

187,5 Wh/kg

EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos domésticos para cozinhar - Parte 2:

Placas - Métodos para medir o desempenho

10.2 Poupança de energia

Pode poupar energia todos os dias se adoptar as seguintes sugestões.

• Quando aquecer água, utilize apenas a quantidade necessária.

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de a activar.

• Coloque os tachos mais pequenos nas zonas de cozedura mais pequenas.

• Centre o tacho no centro da zona de cozedura.

PORTUGUÊS 39

• Utilize o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle todos os materiais que apresentem o símbolo . Elimine todos os materiais da embalagem de forma adequada e ajude a proteger o ambiente e as gerações futuras. Não elimine os equipamento eléctricos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos normais. Elimine todos os equipamentos eléctricos através dos pontos de recolha locais, das autoridades locais ou de centros de reciclagem comerciais.

40 www.electrolux.com

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................41

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................42

3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................44

4. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 45

5. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 45

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 46

7. FELSÖKNING...................................................................................................47

8. INSTALLATION................................................................................................ 48

9. TEKNISK INFORMATION................................................................................ 50

10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 50

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig

årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.

Varningar/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

SVENSKA

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

41

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Låt inte barn leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.

Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

42 www.electrolux.com

Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

Förvara inte saker på kokytorna.

Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av produkten för att undvika risken för elektriska stötar.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera

• Produktens undersida kan bli het. Se till att en icke-brännbar separationspanel monteras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på 2 mm mellan bänkskivan och enhetens framsida upprätthålls. Garantin täcker inte skador som orsakats av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.

• Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.

• Skydda produktens botten mot ånga och fukt.

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är

öppet.

• Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt

monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka

överhettning i kopplingsplinten.

• Använd rätt nätkabel.

• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

• Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.

• Dragavlasta kabeln.

• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen.

Kontrollera att stickkontakten är

åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

2.3 Användning

VARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Ta bort all förpackning, etiketter och skyddsfilm (i förekommande fall) före första användningstillfället.

SVENSKA 43

• Använd denna produkt för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle.

• Lita inte på kastrullvarnaren.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten

är igång.

• Det kan stänka när du lägger livsmedel i het olja.

VARNING!

Risk för brand och explosion

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

44 www.electrolux.com

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaset / glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

2.4 Skötsel och rengöring

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Stäng av ugnen och låt den kallna före rengöring.

• Koppla från produkten från elnätet före underhåll.

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Beskrivning av hällen

• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.5 Avfallshantering

VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

• Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

2.6 Underhåll

• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.

• Använd endast originaldelar.

180 mm

1

Induktionskokzon

2

Strömindikator

3

Kontrollvred

1

140 mm

2

3

3.2 Kontrollvred

Symbol Funktion

0

Avstängt läge

1 - 9

Värmeinställningar

3.3 Restvärme

VARNING!

Risk för brännskador från restvärme.

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos kokkärlet.

SVENSKA 45

4. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

4.1 Värmeläge

Ställ in eller ändra värmeläget genom att vrida vredet till rätt värmeläge. Vrid vredet till avstängt läge för att avaktivera.

5. RÅD OCH TIPS

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Kokkärl

För induktionskokzoner genereras värme mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Använd induktionskokzonerna med korrekt kokkärl.

Kokkärlsmaterial

Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• lite vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• en magnet fastnar på kokkärlets botten.

Kokkärlens botten skall vara så tjock och så plan som möjligt.

Kokkärlets mått

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns.

Nätindikatorn aktiveras när en eller flera kokzoner är aktiverade. Indikatorn slocknar när du avaktiverar kokzonerna.

Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets diameter. Kokkärl med en mindre diameter får bara en del av effekten som kokzonen genererar.

Se avsnittet "Teknisk information".

5.2 Ljud under användning

Om du hör:

• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• visslande ljud: använder du kokzonen med hög effektnivå och kokkärlet är tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• surrande: använder du hög effektnivå.

• klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.

• susande: beror detta på att fläkten är igång.

Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.

5.3 Exempel på olika typer av tillagning

Relationen mellan värmelägets och kokzonens förbrukning är inte linjär. När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens effektförbrukning. Det betyder att kokzonen med medelhögt värmeläge använder mindre än hälften av sin effekt.

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

46 www.electrolux.com

Värmeläge

1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Använd för: Tid

(min)

Varmhållning av tillagad mat. efter behov

Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin.

Stanning: fluffiga omeletter,

äggstanning.

Tips

Lägg ett lock på ett kokkärl.

5 - 25 Rör om med jämna mellan‐ rum.

10 - 40 Tillaga med lock.

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter.

Ångkoka grönsaker, fisk, kött.

Kokning av potatis.

25 - 50 Minst dubbelt så mycket vät‐ ska som ris, rör om mjölkba‐ serade rätter under tillagnin‐ gen.

20 - 45 Tillsätt några matskedar vät‐ ska.

20 - 60 Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis.

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor.

Lätt stekning: schnitzel, cor‐ don bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar.

Kraftig stekning, potatiskro‐ ketter, njurstek, fransyska.

60 -

150 efter behov

5 - 15

Upp till 3 l vätska plus ingre‐ dienser.

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Allmän information

• Rengör hällen efter varje användningstillfälle.

• Använd alltid kokkärl med ren botten.

• Repor eller mörka fläckor på ytan har ingen inverkan på hur hällen fungerar.

• Använd ett särskilt rengöringsmedel för hällens yta.

• Använd en speciell skrapa för glaset.

6.2 Rengöring av hällen

Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat med socker. I annat fall kan denna typ av smuts skada hällen. Sätt specialskrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Ta bort när hällen svalnat

tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Rengör hällen med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

Efter rengöring, torka hällen med en mjuk duk.

SVENSKA 47

7. FELSÖKNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Om produkten inte fungerar...

Problem

Det går inte att aktivera el‐ ler använda hällen.

Möjlig orsak

Hällen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.

Säkringen har utlösts.

Lösning

Kontrollera att hällen är korrekt ansluten till ström‐ försörjningen. Se kop‐ plingsschemat.

Kontrollera om säkringen

är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en behörig elektriker.

7.2 Om du inte finner en lösning...

Kontakta försäljaren eller ett auktoriserat kundservicecenter om du inte kan avhjälpa felet. Uppge uppgifterna på typskylten. Meddela även den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen).Kontrollera att du har hanterat hällen på korrekt sätt.

Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden. Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.

48 www.electrolux.com

7.3 Etiketter som medföljer i tillbehörspåsen

Sätt fast klisteretiketterna enligt anvisningarna nedan:

A

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

B

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

0049

03 IT

MADE IN ITALY

MOD.

PROD.NO.

SER.NO.

C

TYPE

IP20

A. Sätt fast den på garantikortet och skicka denna del (i förekommande fall).

B. Sätt fast den på garantikortet och behåll denna del (i förekommande fall).

8. INSTALLATION

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Före installationen

Innan du installerar hällen ska du anteckna informationen nedan från typskylten. Typskylten sitter nertill på hällen.

Modell .......................................

PNC

(produktnr) .............................

Serienummer ....................

8.2 Inbyggnadshällar

Inbyggnadshällar får endast användas efter installation i lämpliga

C. Sätt fast den på instruktionshäftet.

inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

8.3 Nätkabel

• Hällen är försedd med en nätkabel.

• Byta ut en skadad nätkabel mot följande (eller högre) nätkabeltyp:

H05V2V2-F Tmax 90°C. Kontakta det lokala servicecentret.

8.4 Installation av mer än en häll min. 650 mm

55 mm

40-50 mm

30 mm

490 mm

270 mm

SVENSKA 49

Om flera 30 cm-hällar ska installeras sida vid sida i samma urtag kan en monteringssats, inklusive sidostödkonsol och erforderliga tätningar, beställas hos vår auktoriserade kundservice.

Tillhörande installationsanvisningar medföljer paketet.

8.5 Montering min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

min

30 mm min. 2 mm

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 250 mm

B

R 5mm

55 mm

490

0

+1 mm

50 www.electrolux.com

A

Placera tätningen A hela vägen runt urtagets kant.

Placera hällen i urtaget och tryck hällen nedåt tills den kommer i kontakt med köksbänken.

Ta sedan bort överflödig tätning.

min.

38 mm min.

2 mm min.

12 mm min.

2 mm

9. TEKNISK INFORMATION

9.1 Specifikation för kokzonerna

Kokzon

Mitten fram

Mitten bak

Nominell ef‐ fekt (max vär‐ meläge) [W]

1400

1800 -

-

Effektfunktion

[W]

-

-

Effektfunktion maximal var‐ aktighet [min]

Kokkärlets di‐ ameter [mm]

125 - 140

145 - 180

Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning från uppgifterna i tabellen. Den

ändras efter kokkärlets material och mått.

10. ENERGIEFFEKTIVITET

För optimalt matlagningsresultat använd inte kokkärl större än diametern i tabellen.

10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014

Modellbeskrivning EHH3920IOX

SVENSKA 51

Typ av häll

Antal kokzoner

Uppvärmningsteknik

Diameter på runda kokz‐ oner (Ø)

Energiförbrukning per kokzon (EC electric cook‐ ing)

Energiförbrukning för häll‐ en (EC electric hob)

Mitten fram

Mitten bak

Mitten fram

Mitten bak

EN 60350-2 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk -

Del 2: Hällar – Metoder för mätning av prestanda

10.2 Energibesparing

Du kan spara energi vid vardagsmatlagningen om du följer nedanstående tips.

• Värm bara upp den mängd vatten du behöver.

11. MILJÖSKYDD

Återvinn allt material som markerats med symbolen . Kassera allt förpackningsmaterial på lämpligt sätt och för att skydda miljön och framtida generationer. Släng inte elektrisk utrustning som är märkt med symbolen

Häll för inbygg‐ nad

2

Induktion

14,0 cm

18,0 cm

188,6 Wh/kg

186,4 Wh/kg

187,5 Wh/kg

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du aktiverar den.

• Ställ ett mindre kokkärl på mindre kokzoner.

• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.

• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för att smälta den.

tillsammans med det allmänna hushållsavfallet. Avyttra alla elektriska produkter på de kommunala eller kommersiella återvinningscentralerna.

*

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project