Electrolux EHH3320NVK User manual

Electrolux EHH3320NVK User manual
EHH3320NVK
NL
DE
Kookplaat
Kochfeld
Gebruiksaanwijzing
Benutzerinformation
2
20
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................7
4. DAGELIJKS GEBRUIK.......................................................................................9
5. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................11
6. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 13
7. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................13
8. MONTAGE .......................................................................................................16
9. TECHNISCHE GEGEVENS............................................................................. 18
10. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................19
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
op te passen dat u de verwarmingselementen niet
aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad
en de voorkant van de onderste unit.
De garantie dekt geen schade
veroorzaakt door het gebrek aan een
adequate ventilatieruimte.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een
elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
6
www.electrolux.com
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
•
•
•
De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
NEDERLANDS
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
•
•
2.5 Verwijdering
2.6 Servicedienst
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
•
•
Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
145 mm
1
210 mm
2
3.2 Bedieningspaneel lay-out
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tip‐
toets
1
Functie
Opmerking
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
7
8
www.electrolux.com
Tip‐
toets
Functie
Opmerking
2
Toetsblokkering / Het kin‐ Het bedieningspaneel vergrendelen/
derslot
ontgrendelen.
3
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd in‐
stelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
Om de kookzone te selecteren.
/
-
De tijd verlengen of verkorten.
/
-
Het instellen van de kookstand.
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
4
5
6
7
8
9
10
3.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
/
-
De kookzone wordt gebruikt.
De stip betekent een niveauverandering van half zoveel warmte.
STOP+GO-functie is in werking.
Automatisch opwarmen-functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei
op de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
NEDERLANDS
3.4 Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Kookstand
4.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
4.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
•
•
•
•
•
•
alle kookzones zijn uitgeschakeld.
u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
branden en wordt de
gaat
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
9
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte direct
in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
,1-2
De kookplaat
wordt uitgescha‐
keld na
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
4.3 De kookstand
aanraken om te verhogen.
aanraken om te verlagen. Raak
en
tegelijkertijd aan om de kookzone uit te
schakelen.
4.4 Automatisch opwarmen
Als u deze functie activeert, kunt u in
minder tijd een benodigde kookstand
verkrijgen. De functie schakelt even de
hoogste kookstand in en verlaagt dan
naar de juiste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
aan (
te schakelen: raak
aan). Raak direct
aan (
gaat
gaat
aan tot de
branden). Raak direct
correcte warmte-instelling gaat branden.
Na 3 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: Raak
aan.
4.5 Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
10
www.electrolux.com
De functie kan slechts een beperkte tijd
voor de inductiekookzone worden
ingeschakeld. Daarna wordt de
inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar de hoogste
kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Om de functie voor een kookzone te
activeren: raak
branden.
aan.
gaat
Om de functie uit te schakelen: raak
of
aan.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont
De functie inschakelen: raak
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
Om de functie in te schakelen of de
tijd te wijzigen: raak
of
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer
aan.
of
van de timer aan om de
Raak
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
4.6 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
.
4.7 STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de
kookstand niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
4.8 Toetsblokkering
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
De functie uitschakelen: stel de
Stel eerst de kookstand in.
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Om de functie in te schakelen: raak
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
NEDERLANDS
4.9 Het kinderslot
•
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
•
Om de functie in te schakelen: schakel
•
de kookplaat in met
. Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
•
•
Om de functie uit te schakelen:
schakel de kookplaat in met
geen kookstand in. Raak
aan.
uit met
11
De fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones.
De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones de 3700 W overschrijdt.
De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones.
Het warmte-instellingsdisplay van de
verlaagde zone verandert tussen twee
niveaus.
. Stel
4 seconden
gaat aan. Schakel de kookplaat
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
gaat aan. Raak
4
met .
seconden aan. Stel de kookstand in
binnen 10 seconden. U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat
uitschakelt met
in werking.
, treedt de functie weer
4.10 Vermogensbeheer-functie
•
Alle kookzones zijn aangesloten op
één fase. Zie afbeelding.
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
•
correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
•
•
een beetje water kookt snel op een
zone die ingesteld is op de hoogste
instelling.
een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van de pan aan.
12
www.electrolux.com
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
5.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
•
•
•
krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand en
als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
Kookstand
Gebruik om:
•
klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
5.3 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van
de kookstand en de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met de
toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat de kookzone
met de medium kookstand minder dan
de helft van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhou‐ zoals
den.
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1 - 2.
Hollandaisesaus, smelten:
boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1 - 2.
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
2. - 3.
Zachtjes aan de kook bren‐
25 - 50
gen van rijst en gerechten op
melkbasis, reeds bereide ge‐
rechten opwarmen.
Voeg minstens tweemaal
zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor roeren.
3. - 4.
Stomen van groenten, vis en 20 - 45
vlees.
Een paar eetlepels vocht
toevoegen.
4. - 5.
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4. - 5.
Bereiden van grotere hoe‐
veelheden voedsel, stoof‐
schotels en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingre‐
diënten.
-1
NEDERLANDS
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
5. - 7
Lichtjes braden: kalfsoester, zoals
cordon bleu van kalfsvlees,
nodig
koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannen‐
koeken, donuts.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, op‐
gebakken aardappelen, len‐
denbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet.
5 - 15
13
Tips
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is
geactiveerd.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene informatie
•
•
•
•
•
Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
6.2 De kookplaat schoonmaken
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
•
•
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
14
www.electrolux.com
7.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet
inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aan‐
gesloten op een stopcon‐
tact of is niet goed geïn‐
stalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
elektriciteitsnet. Raadpleeg
het aansluitingsschema.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt
u contact op met een er‐
kende installateur.
Schakel de kookplaat op‐
nieuw in en stel de kook‐
stand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tip‐
toetsen tegelijk aange‐
raakt.
Raak slechts één tiptoets
tegelijk aan.
STOP+GO Functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of er zitten
vetspatten op het bedie‐
ningspaneel.
Reinig het bedieningspa‐
neel.
Er klinkt een geluidssig‐
U hebt een of meer tiptoet‐ Verwijder het voorwerp van
naal en de kookplaat wordt sen afgedekt.
de tiptoetsen.
uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluids‐
signaal als de kookplaat uit
staat.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Het indicatielampje van
restwarmte gaat niet aan.
De zone is niet heet, om‐
dat hij slechts kortstondig
is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens
de zone voldoende heet is,
neem dan contact op met
de klantenservice.
De automatische opwarm‐
functie start niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende
afkoelen.
De hoogste verwarmings‐
stand is ingesteld.
De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen
als de functie.
De kookstand schakelt tus‐ De Powerfunctie is in werk‐ Raadpleeg het hoofdstuk
sen twee kookstanden.
ing.
'Dagelijks gebruik'.
NEDERLANDS
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De tiptoetsen worden
warm.
Het kookgerei is te groot of Plaats groter kookgerei op
staat te dicht bij het bedie‐ de achterste zones indien
ningspaneel.
mogelijk.
gaat branden.
De automatische uitscha‐
keling is in werking getre‐
den.
Schakel de kookplaat uit
en weer in.
gaat branden.
Het kinderbeveiliging of de
vergrendelfunctie is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op Zet kookgerei op de zone.
de zone.
Het kookgerei is niet goed. Gebruik het juiste kookge‐
rei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De diameter aan de bo‐
dem van het kookgerei is
te klein voor de zone.
en een getal gaan bran‐ Er is een fout in de kook‐
plaat opgetreden.
den.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Techni‐
sche informatie'.
Ontkoppel de kookplaat
enige tijd van de stroom‐
toevoer. Maak de zekering
los in de meterkast van het
huis. Sluit het apparaat op‐
nieuw aan. Als
weer
gaat branden, neem dan
contact op met de klanten‐
service.
gaat branden.
Er is een storing opgetre‐
den in de kookplaat, omdat
er kookgerei is droogge‐
kookt. Automatische uit‐
schakeling en de overver‐
hittingsbescherming voor
de zones zijn in werking
getreden.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookge‐
rei. Schakel na ongeveer
30 seconden de zone op‐
nieuw in. Als het probleem
lag bij het kookgerei, ver‐
dwijnt het foutbericht. Het
indicatielampje van rest‐
warmte kan blijven bran‐
den. Laat het kookgerei
voldoende afkoelen. Con‐
troleer of uw kookgerei ge‐
schikt is voor de kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
16
www.electrolux.com
7.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
A
7.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
8.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
NEDERLANDS
8.3 Aansluitkabel
•
•
De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T
min. 90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
8.4 De afdichting bevestigen
1. Reinig het werkblad rond de plek
waar het gat moet worden
uitgezaagd.
8.5 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
17
2. Bevestig de meegeleverde
afdichtstrip tegen de onderrand van
de kookplaat langs de buitenrand van
de keramische plaat. Rek het
afdichtband daarbij niet uit. Zorg dat
de uiteinden van de afdichtstrip zich
in het midden van een van de zijden
van de kookplaat bevinden.
3. Tel een paar mm bij de af te knippen
lengte van de afdichtstrip.
4. Duw de twee uiteinden van de
afdichtstrip samen.
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
18
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal ver‐ Powerfunctie
mogen (max
[W]
warmte-instel‐
ling) [W]
Powerfunctie
maximale
duur [min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Middenvoor
2300
3700
10
180 - 210
Middenachter
1400
2500
4
125 - 145
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in
de tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
NEDERLANDS
19
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
EHH3320NVK
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzo‐
nes (Ø)
Middenvoor
Middenachter
21,0 cm
14,5 cm
Energieverbruik per kook‐ Middenvoor
zone (EC electric coo‐
Middenachter
king)
176,9 Wh / kg
178,1 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric
hob)
177,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
•
Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
•
•
•
•
•
Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
20
www.electrolux.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE................................................................................20
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 23
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................. 25
4. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................27
5. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................30
6. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 31
7. FEHLERSUCHE............................................................................................... 32
8. MONTAGE........................................................................................................35
9. TECHNISCHE DATEN..................................................................................... 37
10. ENERGIEEFFIZIENZ..................................................................................... 38
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.electrolux.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
DEUTSCH
21
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des
Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern.
Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
DEUTSCH
23
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts darf
nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt
werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes
Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster
geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
entstehen, sind von der Garantie
ausgenommen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht lose hängt oder sich
verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können), Erdschlüsse,
Kontakte.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb
nicht unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
•
•
•
•
•
•
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem
Herzschrittmacher müssen einen
Mindestabstand von 30 cm zu den
Induktionskochzonen einhalten, wenn
das Gerät in Betrieb ist.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
•
•
•
•
Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf dem Kochfeld
umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
•
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
2.6 Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Kochfeldanordnung
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
145 mm
1
1
210 mm
2
25
Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
26
www.electrolux.com
3.2 Bedienfeldanordnung
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sen‐
sor‐
feld
Funktion
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersiche‐
rung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
STOP+GO
Ein- und Ausschalten der Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit
Timers
eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
-
Auswählen der Kochzone.
/
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
-
Einstellen der Kochstufe.
Power-Funktion
Ein- und Ausschalten der Funktion.
4
5
6
7
8
9
10
3.3 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
/
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Der Punkt zeigt eine Änderung um eine halbe Kochstufe an.
Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
DEUTSCH
Display
27
Beschreibung
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet
sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
3.4 Restwärmeanzeige
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
4.1 Ein- und Ausschalten
•
•
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um
das Kochfeld ein- oder auszuschalten.
4.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
•
•
•
Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
•
Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
Weile leuchtet
auf und das
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe
und der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
,1-2
Das Kochfeld
wird ausgeschal‐
tet nach
6 Stunden
28
www.electrolux.com
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch
wieder auf die höchste Kochstufe um.
Kochstufe
Das Kochfeld
wird ausgeschal‐
tet nach
3-4
5 Stunden
5
4 Stunden
Einschalten der Funktion für eine
6-9
1,5 Stunden
Kochzone: Berühren Sie
leuchtet auf.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
.
4.3 Einstellen der Kochstufe
Zum Ausschalten der Funktion:
Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu erhöhen.
4.6 Timer
Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu verringern.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Kochzone
und
gleichzeitig.
4.4 Ankochautomatik
Durch Einschalten dieser Funktion lässt
sich die erforderliche
Kochstufeneinstellung schneller erzielen.
Bei Verwendung der Funktion wird eine
bestimmte Zeit lang die höchste
Kochstufe eingestellt und anschließend
auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
(
leuchtet auf). Berühren Sie unmittelbar
danach
(
leuchtet auf). Berühren
Sie unmittelbar danach , bis die
erforderliche Kochstufeneinstellung
angezeigt wird. Nach 3 Sekunden
leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Berühren
Sie
Berühren Sie
.
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
Auswählen der Kochzone:Berühren
Sie
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion oder Ändern
der Zeit: Berühren Sie
oder , um
die Dauer für den Timer einzustellen (00
- 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt:
aus.
Wählen Sie die Kochzone mit
Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit
an.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Anzeige der
Kochzone erlischt.
.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
4.5 Power-Funktion
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
nur für einen begrenzten Zeitraum
oder
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
DEUTSCH
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
4.9 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
an.
Einschalten der Funktion: Berühren
das Kochfeld mit
Sie . Berühren Sie
oder
des
Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn
die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Sekunden lang.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
4.7 STOP+GO
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich
die Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion unterbricht nicht die TimerFunktionen.
Einschalten der Funktion: Berühren
Sie
29
.
leuchtet auf.
Ausschalten der Funktion: Berühren
Sie . Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
4.8 Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der
Timer bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren
Sie . Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
ein. Stellen Sie
keine Kochstufe ein. Berühren Sie
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten
Sie das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie
keine Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das
Kochfeld mit
ein.
leuchtet auf.
Berühren Sie
4 Sekunden lang.
Stellen Sie die Kochstufe innerhalb
von 10 Sekunden ein. Das Kochfeld
kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie das
ausschalten, wird diese
Kochfeld mit
Funktion wieder eingeschaltet.
4.10 Funktion PowerManagement
•
•
•
•
•
•
Alle Kochzonen sind an eine Phase
angeschlossen. Siehe Abbildung.
Die Phase darf bis maximal 3700 W
belastet werden.
Die Funktion verteilt die Leistung
zwischen den Kochzonen.
Die Funktion wird eingeschaltet, wenn
die Belastung der Kochzonen 3700 W
überschreitet.
Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert.
Die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung wechselt
zwischen zwei Kochstufen.
30
www.electrolux.com
5. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
5.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
•
Geeignet: Gusseisen, Stahl,
emaillierter Stahl, Edelstahl, ein
mehrlagiger Topfboden (wenn vom
Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktions-Kochfelder, wenn:
•
•
Eine geringe Wassermenge auf einer
Kochzone, die auf die höchste Stufe
geschaltet ist, sehr schnell aufkocht.
Ein Magnet vom Geschirrboden
angezogen wird.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich der
Größe des Geschirrbodens bis zu einer
bestimmten Grenze automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
5.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
•
Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone
auf eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und
weisen nicht auf eine Störung des
Kochfelds hin.
5.3 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht
DEUTSCH
proportional an. Das bedeutet, dass die
Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die
Hälfte ihrer maximalen Leistung
verbraucht.
Kochstufe
-1
31
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt es
sich um Richtwerte.
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1 - 2.
Sauce Hollandaise, Schmel‐ 5 - 25
zen von: Butter, Schokolade,
Gelatine.
Gelegentlich umrühren.
1 - 2.
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
2. - 3.
Köcheln von Reis und Milch‐
gerichten, Erhitzen von Fer‐
tiggerichten.
25 - 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
3. - 4.
Dünsten von Gemüse, Fisch, 20 - 45
Fleisch.
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben.
4. - 5.
Dampfgaren von Kartoffeln.
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden.
4. - 5.
Kochen größerer Speise‐
60 mengen, Eintopfgerichte und 150
Suppen.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus
Zutaten.
5. - 7
Bei geringer Hitze anbraten: Nach
Schnitzel, Cordon bleu, Kote‐ Bedarf
lett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
7-8
Braten bei starker Hitze:
5 - 15
Rösti, Lendenstücke, Steaks.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gu‐
lasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
20 - 60
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion wird einge‐
schaltet.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
6.1 Allgemeine Informationen
•
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
32
www.electrolux.com
•
•
•
Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
•
6.2 Reinigen des Kochfelds
•
Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
•
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach
ausreichender Abkühlung des
Kochfelds entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und
metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das
Kochfeld mit einem feuchten Tuch
und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser
angefeuchtetes Tuch.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
7.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht
eingeschaltet oder bedient
werden.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Koch‐
feld ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen ist. Neh‐
men Sie dazu den An‐
schlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung ist durchge‐
brannt.
Vergewissern Sie sich,
dass die Sicherung der
Grund für die Störung ist.
Brennt die Sicherung wie‐
derholt durch, wenden Sie
sich an eine zugelassene
Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie
innerhalb von 10 Sekun‐
den die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfel‐ Berühren Sie nur ein Sen‐
der wurden gleichzeitig be‐ sorfeld.
rührt.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
33
Abhilfe
Die Funktion STOP+GO ist Siehe Kapitel „Täglicher
in Betrieb.
Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befin‐
den sich Wasser- oder
Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedien‐
feld ab.
Ein akustisches Signal er‐ Mindestens ein Sensorfeld
tönt und das Kochfeld
wurde bedeckt.
schaltet ab.
Wenn das Kochfeld ausge‐
schaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegen‐
stand von den Sensorfel‐
dern.
Das Kochfeld wird ausge‐
schaltet.
Sie haben etwas auf das
Entfernen Sie den Gegen‐
stand vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige
funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht
heiß, da sie nur kurze Zeit
in Betrieb war.
War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um
heiß zu sein, wenden Sie
sich an den autorisierten
Kundendienst.
Die Ankochautomatik star‐
tet nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone
lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie
die Funktion.
Sensorfeld
gestellt.
Die Kochstufe schaltet zwi‐ Die Power-Managementschen zwei Kochstufen hin Funktion ist eingeschaltet.
und her.
Siehe Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
groß, oder Sie haben es zu
nahe an die Bedienele‐
mente gestellt.
Stellen Sie großes Koch‐
geschirr nach Möglichkeit
auf die hinteren Kochzo‐
nen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat
ausgelöst.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder
Siehe Kapitel „Täglicher
die Tastensperre ist einge‐ Gebrauch“.
schaltet.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochge‐
schirr auf die Kochzone
gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr
auf die Kochzone.
Sie verwenden ungeeigne‐ Benutzen Sie geeignetes
tes Kochgeschirr.
Kochgeschirr.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
34
www.electrolux.com
Störung
und eine Zahl werden
angezeigt.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Durchmesser des
Kochgeschirrbodens ist zu
klein für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochge‐
schirr mit den richtigen Ab‐
messungen.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Es ist ein Fehler im Koch‐
feld aufgetreten.
Trennen Sie das Kochfeld
eine Zeit lang vom Strom‐
netz. Schalten Sie die Si‐
cherung im Sicherungskas‐
ten der Hausinstallation
aus. Schalten Sie die Si‐
cherung wieder ein. Wenn
erneut aufleuchtet,
wenden Sie sich an den
autorisierten Kunden‐
dienst.
leuchtet auf.
Im Kochfeld ist ein Fehler
aufgetreten, da ein Koch‐
geschirr leer gekocht ist.
Die Abschaltautomatik und
der Überhitzungsschutz für
die Zonen sind aktiviert.
7.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Schalten Sie das Kochfeld
aus. Entfernen Sie das hei‐
ße Kochgeschirr. Schalten
Sie die Kochzone nach et‐
wa 30 Sekunden wieder
ein. War das Kochgeschirr
die Ursache des Problems,
erlischt die Fehlermeldung.
Die Restwärmeanzeige
leuchtet eventuell weiter.
Lassen Sie das Kochge‐
schirr lange genug abküh‐
len. Prüfen Sie, ob das
Kochgeschirr mit dem
Kochfeld kompatibel ist.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
DEUTSCH
35
7.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
8.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
8.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
8.3 Anschlusskabel
•
•
Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
(oder eines höheren) Typs: H05V2V2F T min 90 °C. Wenden Sie sich an
den Kundendienst.
36
www.electrolux.com
8.4 Anbringen der Dichtung
1. Reinigen Sie die Arbeitsplatte um
den Ausschnittbereich.
2. Bringen Sie das mitgelieferte
Dichtungsband umlaufend auf der
Unterseite des Kochfelds entlang des
äußeren Randes der
Glaskeramikscheibe an. Dehnen Sie
es nicht. Stellen Sie sicher, dass sich
die Enden des Dichtungsbands in der
Mitte auf einer der Seiten des
Kochfelds befinden.
3. Geben Sie einige mm hinzu, wenn
Sie die Länge des Dichtungsbands
zuschneiden.
4. Drücken Sie die beiden Enden des
Dichtungsbands zusammen.
8.5 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
DEUTSCH
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste
Kochstufe)
[W]
Power-Funkti‐ Power-Funkti‐
on [W]
on maximale
Einschaltdau‐
er [Min.]
Durchmesser
des Kochge‐
schirrs [mm]
Vorne Mitte
2300
3700
10
180 - 210
Hinten Mitte
1400
2500
4
125 - 145
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der Tabelle
abweichen. Sie ändert sich je nach
Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
37
38
www.electrolux.com
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
EHH3320NVK
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
2
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreis‐
förmigen Kochzonen (Ø)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
21,0 cm
14,5 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric
cooking)
Vorne Mitte
Hinten Mitte
176,9 Wh/kg
178,1 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric
hob)
177,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
10.2 Energie sparen
•
•
•
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
•
•
•
Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
*
DEUTSCH
39
867349316-A-342018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement