Käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
Manual de instruções
Bruksanvisning
Keittotaso
Εστίες
Placa
Inbyggnadshäll
PAM3001E
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Päivittäinen käyttö
2
3
6
7
7
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
7
8
8
10
10
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Progress 3
•
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia
ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
4 Progress
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat laitteen
alapuolelle vanerista, keittiön
jäännösmateriaalista tai muusta
syttymättömästä materiaalista
valmistetun erotuslevyn, joka estää
pääsyn laitteen alapuolelle.
• Erotuslevyn tulee peittää keittotason
alla oleva alue kokonaan.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Progress 5
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Ruokaa ei saa kypsentää suoraan
valurautaisella keittolevyllä. Ruoka
tulee kypsentää asianmukaisia
keittoastioita käyttäen.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Älä anna happopitoisten nesteiden,
esimerkiksi viinietikan, sitruunamehun
tai kalkinpoistoaineen koskettaa
keittotasoa. Ne saattavat aiheuttaa
mattapintaisia läikkiä.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Painikkeita,
nuppeja tai tiivisteitä ei saa
irrottaa käyttöpaneelista.
Muutoin laitteen sisälle voi
päästä vettä ja laite vaurioitua.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
6 Progress
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
A
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Malli .......................................
Tuotenumero .............................
Sarjanumero ...........................
B
Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Asennus
min. 100 mm
40-50 mm
min. 650 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Progress 7
LAITTEEN KUVAUS
Keittoalueet
1 Keittoalue
2 Virran merkkivalo
3 Vääntimet
180 mm
1
145 mm
2
3
Jälkilämpö
Säädin
Sym‐
boli
Toiminto
0
Pois toiminnasta
-3
VAROITUS! Palovammojen
vaara on olemassa jälkilämmön
vuoksi.
Tehotasot
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöönotto
Laita vettä sisältävä keittoastia jokaiselle
keittoalueelle, aseta maksimiteho ja käytä
keittotasoa 10 minuuttia. Näin laitteesta
poistuvat kaikki jäämät. Käytä keittotasoa
sen jälkeen minimitasolla 20 minuutin
ajan. Tämän aikana laitteesta voi päästä
hajuja ja savua. Tämä on normaalia.
Tarkista, että ilmavirtaus on riittävä.
Pikalevy
Levyn keskellä oleva punainen piste
osoittaa pikalevyn. Pikalevy kuumenee
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
muita levyjä nopeammin. Punaiset pisteet
on maalattu levyihin. Niiden kunto voi
heikentyä käytön aikana ja ne voivat jopa
hävitä kokonaan ajan kuluessa. Tämä ei
vaikuta millään tavalla keittotason
toimintaan.
Tehotaso
Voit asettaa tehotason tai muuttaa sitä
kääntämällä vääntimen oikean tehotason
kohdalle. Kytke se pois päältä
kääntämällä väännin Off-asentoon.
Virran merkkivalo syttyy, kun yksi tai
useampi keittoalue on kytketty päälle. Kun
keittoalueet kytketään pois toiminnasta,
merkkivalo sammuu.
8 Progress
Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
HUOMIO! Älä käytä
valurautapannuja, saviastioita,
grilli- tai paahtolevyjä.
Ruostumaton teräs voi
tummua, jos sitä
kuumennetaan liikaa.
Läm‐
mitys‐
te‐
hot:
Käyttötarkoitus:
1
Hiljainen haudutus
Haudutus
2
Paistaminen / ruskistus
Kiehauttaminen
3
Kiehauttaminen / pikapaistami‐
nen / uppopaistaminen
Esimerkkejä uunitoiminnoista
Läm‐
mitys‐
te‐
hot:
Käyttötarkoitus:
Lämpimänä pito
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
Ruostumaton teräs
• Puhdista keittotason ruostumattomat
teräsosat ruostumattomaan teräkseen
sopivalla erityisellä puhdistusaineella.
• Keittolevyjen ympärillä olevat
ruostumattomat teräsreunat voivat
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
värjäytyä hieman korkean lämpötilan
vaikutuksesta.
• Pese ruostumattomat teräsosat vedellä
ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Sähkölevyn puhdistaminen
1. Käytä puhdistusjauhetta tai
puhdistussientä.
2. Puhdista keittotaso kostealla liinalla
käyttäen vähän puhdistusainetta.
3. Kuumenna keittolevy alhaiseen
lämpötilaan ja anna sen kuivua.
4. Keittolevyt voidaan säilyttää
hyväkuntoisina hieromalla niihin
säännöllisesti ompelukoneen öljyä.
Pyyhi öljy pois imukykyisellä paperilla.
Progress 9
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virheel‐
lisesti.
Tarkista, onko keittotaso kyt‐
ketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa
on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta
aiheutuvat kulut veloitetaan myös
A
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
Lisävarustepakkauksen mukana
toimitetut merkit
Kiinnitä merkit seuraavasti:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kiinnitä se takuukorttiin ja lähetä tämä
osa (jos soveltuu).
B. Kiinnitä se takuukorttiin ja säilytä tämä
osa (jos soveltuu).
C. Kiinnitä se ohjekirjaan.
10 Progress
TEKNISET TIEDOT
Keittoalueiden määritykset
Nimellisteho (suurin tehotaso)
[W]
Keittoalue
Keittoalueen halkaisija [mm]
Keskellä edessä
1000
145
Keskellä takana
1500
180
Käytä korkeintaan keittoalueen halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan
Euroopan unionin markkina-aluetta
Mallin tunnus
PAM3001E
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
2
Kuumennustekniikka
Valurautainen
keittolevy
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Keskellä edessä
Keskellä takana
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Keskellä edessä
Keskellä takana
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
194,9 Wh/kg
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
Progress 11
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
12 Progress
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
12
14
16
18
18
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση
19
19
20
21
22
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη είναι πολύ ζεστά.
Progress 13
•
•
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη
της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για
να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό
χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε
εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να
προκαλέσει πυρκαγιά.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά
σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα
καπάκι ή με πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει
να επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των εστιών
μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια
και καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή
που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής
στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών
που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση
14 Progress
ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει
ατυχήματα.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες
με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να
αποτραπεί η διόγκωσή τους από την
υγρασία.
• Προστατέψτε το κάτω μέρος της
συσκευής από ατμούς και υγρασία.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών
μαγειρικών σκευών από τη συσκευή
κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του
παραθύρου.
• Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη
επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο
χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της
συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι
επαρκής για την κυκλοφορία αέρα.
• Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να
τοποθετήσετε ένα διαχωριστικό πλαίσιο
από κόντρα πλακέ, υλικό για σκελετό
επίπλων κουζίνας ή άλλα μη εύφλεκτα
υλικά κάτω από τη συσκευή για την
αποτροπή πρόσβασης στο κάτω μέρος.
• Το διαχωριστικό πλαίσιο πρέπει να
καλύπτει πλήρως την περιοχή κάτω
από τις εστίες.
Ηλεκτρική Σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει αποσυνδεθεί από την παροχή
ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά
περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν
σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
• Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση)
δεν έρχεται σε επαφή με τη ζεστή
συσκευή ή με ζεστά μαγειρικά σκεύη
κατά τη σύνδεση της συσκευής στην
πρίζα ρεύματος.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Progress 15
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή
στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις μας ή έναν ηλεκτρολόγο
για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου
καλωδίου τροφοδοσίας.
• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή
της χωρίς εργαλεία.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε
το φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες
αφαιρούμενες από την υποδοχή),
διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να
έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ
των επαφών.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας,
τις ετικέτες και την προστατευτική
μεμβράνη (κατά περίπτωση), πριν από
την πρώτη χρήση.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού
δεν είναι φραγμένα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
• Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις
ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
• Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι,
μπορεί να πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης
• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί
να που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι
που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη
συσκευή.
• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
• Μην αφήνετε να στεγνώσει το
περιεχόμενο των μαγειρικών σκευών
καθώς μαγειρεύετε.
• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη.
Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος
ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
16 Progress
• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε την απλή εστία για
απευθείας μαγείρεμα. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με τα κατάλληλα
μαγειρικά σκεύη.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
• Μην αφήνετε όξινα υγρά να έρθουν σε
επαφή με την εστία, όπως ξύδι, λεμόνι
ή προϊόντα αφαίρεσης των αλάτων. Τα
υλικά αυτά μπορούν να αφήσουν
θαμπές κηλίδες.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην
αφαιρείτε τα κουμπιά, τους
διακόπτες ή τα παρεμβύσματα
από το χειριστήριο. Μπορεί να
εισχωρήσει νερό στη συσκευή
και να προκαλέσει ζημιά.
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη
συντήρηση.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Πριν από την εγκατάσταση
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες,
σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες
από την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω
μέρος των εστιών.
Μοντέλο .......................................
Κωδικός προϊόντος
(PNC) .........................................
Αριθμός σειράς ...........................
Εντοιχιζόμενες εστίες
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες
μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε
σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα
ντουλάπια και πάγκους εργασίας που
πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
Καλώδιο σύνδεσης
• Οι εστίες παρέχονται με καλώδιο
σύνδεσης.
• Για αντικατάσταση καλωδίου ρεύματος
που έχει φθαρεί χρησιμοποιήστε τύπο
Progress 17
καλωδίου: H05V2V2-F το οποίο είναι
ανθεκτικό σε θερμοκρασία 90°C ή
υψηλότερη. Επικοινωνήστε με το
τοπικό Κέντρο Σέρβις.
Συναρμολόγηση
min.
20 mm
min. 100 mm
40-50 mm
min. 650 mm
A
B
min.
28 mm
18 Progress
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1 Ζώνη μαγειρέματος
2 Ένδειξη λειτουργίας
3 Διακόπτες λειτουργίας
180 mm
1
145 mm
2
3
Διακόπτης
Σύμβο‐
λο
Λειτουργία
0
Θέση απενεργοποίησης
-3
Υπολειπόμενη θερμότητα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα.
Σκάλες μαγειρέματος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Πριν από την πρώτη χρήση
Τοποθετήστε ένα μαγειρικό σκεύος με
νερό σε κάθε ζώνη μαγειρέματος, ρυθμίστε
το διακόπτη στη μέγιστη σκάλα και θέστε
τις εστίες σε λειτουργία για 10 λεπτά. Με
αυτόν τον τρόπο καίγονται τυχόν
κατασκευαστικά κατάλοιπα της συσκευής.
Μόλις συμπληρωθεί αυτό το διάστημα,
αφήστε τις εστίες να λειτουργήσουν στην
ελάχιστη σκάλα για 20 λεπτά. Στο
διάστημα αυτό, μπορεί να υπάρξουν
αναθυμιάσεις και οσμές. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
Χρήση της ταχείας εστίας
Η ταχεία εστία υποδεικνύεται με μια
κόκκινη κουκκίδα στο μέσο της. Η ταχεία
εστία θερμαίνεται ταχύτερα από τις
συνήθεις εστίες. Οι κόκκινες κουκκίδες
είναι βαμμένες επάνω στις εστίες.
Ενδέχεται να ξεθωριάσουν με τη χρήση,
ακόμα και να εξαφανιστούν εντελώς μετά
από κάποιο διάστημα. Αυτό δεν έχει
αρνητική επίπτωση στην απόδοση των
εστιών.
Σκάλα μαγειρέματος
Για να ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος,
στρέψτε τον διακόπτη στη σωστή σκάλα
μαγειρέματος. Για απενεργοποίηση,
στρέψτε τον διακόπτη στη θέση
απενεργοποίησης.
Η ένδειξη λειτουργίας ενεργοποιείται όταν
μια ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος
ενεργοποιηθούν. Όταν απενεργοποιήσετε
τις ζώνες μαγειρέματος, απενεργοποιείται
και η ένδειξη.
Progress 19
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Μαγειρικό σκεύος
Η βάση του μαγειρικού σκεύους
πρέπει να έχει το μεγαλύτερο
δυνατό πάχος και να είναι όσο
το δυνατόν πιο επίπεδη.
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των
σκευών είναι καθαρές και
στεγνές προτού τα
τοποθετήσετε στην επιφάνεια
των εστιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
σκεύη από χυτοσίδηρο, πηλό,
πλάκες γκριλ ή τοστιέρας. Το
ανοξείδωτο ατσάλι μπορεί να
μαυρίσει αν υπερθερμανθεί.
Παραδείγματα μαγειρικών
εφαρμογών
Σκά‐
λα
μα‐
γειρέ‐
μα‐
τος:
Χρήση:
Για διατήρηση της θερμοκρασίας
1
Για πολύ σιγανό βράσιμο
Για σιγανό βράσιμο
2
Για τηγάνισμα / ρόδισμα
Για βράσιμο
3
Για βράσιμο / γρήγορο τηγάνι‐
σμα / βαθύ τηγάνισμα
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές πληροφορίες
• Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε
χρήση.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη
με καθαρή βάση.
• Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες
στην επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη
λειτουργία των εστιών.
Ανοξείδωτο ατσάλι
• Για τις άκρες από ανοξείδωτο ατσάλι
των εστιών χρησιμοποιήστε ειδικό
καθαριστικό κατάλληλο για ανοξείδωτο
ατσάλι.
• Στο άκρο της εστίας από ανοξείδωτο
ατσάλι μπορεί να προκληθεί αλλαγή
χρώματος ως αποτέλεσμα της υψηλής
θερμοκρασίας.
• Πλύνετε τα τμήματα από ανοξείδωτο
ατσάλι με νερό και μετά στεγνώστε τα
με ένα μαλακό πανί.
Καθαρισμός της ηλεκτρικής
εστίας
1. Χρησιμοποιήστε σκόνη καθαρισμού ή
σφουγγαράκι.
2. Καθαρίστε την εστία με ένα υγρό πανί
και λίγο απορρυπαντικό.
3. Θερμάνετε την εστία σε χαμηλή
θερμοκρασία και αφήστε την να
στεγνώσει.
4. Για να διατηρούνται οι εστίες σε καλή
κατάσταση, τρίβετέ τις τακτικά με λάδι
ραπτομηχανής. Σκουπίζετε το λάδι με
απορροφητικό χαρτί.
20 Progress
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε ή να λειτουργήσετε τις
εστίες.
Οι εστίες δεν είναι συνδεδε‐
μένες σε ηλεκτρική παροχή
ή δεν είναι σωστά συνδεδε‐
μένες.
Ελέγξτε αν οι εστίες είναι
σωστά συνδεδεμένες στην
ηλεκτρική παροχή. Ανατρέξ‐
τε στο διάγραμμα σύνδεσης.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Αν δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα...
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αναφέρετε τα στοιχεία από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τις εστίες.
Στην περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών, η
επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον
αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά
ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος
εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με το Κέντρο
Σέρβις και οι όροι της εγγύησης βρίσκονται
στο βιβλιαράκι της εγγύησης.
Progress 21
Ετικέτες που παρέχονται στη
σακούλα με τα εξαρτήματα
Κολλήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες όπως
υποδεικνύεται παρακάτω:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης
και αποστείλετε αυτό το τμήμα (κατά
περίπτωση).
B. Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης
και κρατήστε αυτό το τμήμα (κατά
περίπτωση).
C. Κολλήστε την στο φυλλάδιο οδηγιών.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Προδιαγραφές ζωνών μαγειρέματος
Ζώνη μαγειρέ‐
ματος
Ονομαστική ισχύς (Μέγιστη
σκάλα μαγειρέματος) [W]
Διάμετρος ζώνης μαγειρέματος
[mm]
Εμπρός μεσαία
1000
145
Πίσω μεσαία
1500
180
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη
μεγαλύτερης διαμέτρου από αυτήν της
ζώνης μαγειρέματος.
22 Progress
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό EU 66/2014
που ισχύει μόνο για την αγορά της ΕΕ
Αναγνωριστικό μοντέλου
PAM3001E
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέμα‐
τος
2
Τεχνολογία θέρμανσης
Συμπαγής Εστία
Διάμετρος κυκλικών ζωνών
μαγειρέματος (Ø)
Εμπρός μεσαία
Πίσω μεσαία
14,5 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά
ζώνη μαγειρέματος (EC
electric cooking)
Εμπρός μεσαία
Πίσω μεσαία
194,9 Wh / kg
194,9 Wh / kg
Κατανάλωση ενέργειας
από την εστία (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης
Εξοικονόμηση ενέργειας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά
τη διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος
αν ακολουθήσετε τις παρακάτω
συμβουλές.
• Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε
μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
• Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της
το μαγειρικό σκεύος.
194,9 Wh / kg
• Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει
να έχει την ίδια διάμετρο με τη ζώνη
μαγειρέματος.
• Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά
σκεύη στις μικρότερες ζώνες
μαγειρέματος.
• Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη
απευθείας στο κέντρο της ζώνης
μαγειρέματος.
• Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Progress 23
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Descrição do produto
Utilização diária
23
25
27
28
28
Sugestões e dicas
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Dados técnicos
Eficiência energética
29
29
30
31
32
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por
quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou
utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local
seguro e acessível para consultar no futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de deficiência muito extensa e complexa
devem ser mantidas afastadas ou constantemente
vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, deve ser ativado.
24 Progress
•
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar
nas resistências de aquecimento.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou
um sistema de controlo remoto separado.
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de cozedura.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na superfície
da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham
sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar
ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas
instruções de utilização, bem como as proteções de placa
já incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de
proteções impróprias pode causar acidentes.
Progress 25
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efetuada
por uma pessoa qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
móveis de cozinha.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de uma
porta ou debaixo de uma janela. Isso
evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum recipiente
quente do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima de
gavetas, certifique-se de que o espaço
entre o fundo do aparelho e a gaveta
superior é suficiente para permitir a
circulação de ar.
• A parte inferior do aparelho pode ficar
quente. É necessário instalar um painel
de separação feito de contraplacado,
material de armário de cozinha ou
outro material não inflamável debaixo
do aparelho para evitar o acesso à
parte inferior.
• O painel de separação tem de cobrir
totalmente a área por baixo da placa.
Ligação eléctrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
• Todas as ligações eléctricas devem ser
efectuadas por um electricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que o
aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com as características
da alimentação eléctrica.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
• Utilize a abraçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma tomada
próxima.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
• Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
26 Progress
•
•
•
•
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Se a tomada eléctrica estiver solta, não
ligue a ficha.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do suporte),
diferenciais e contactores.
A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da corrente
eléctrica em todos os pólos. O
dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque elétrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protetora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue a zona de aquecimento após
cada utilização.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de
aquecimento. Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e
explosão
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos.
Mantenha as chamas e os objetos
quentes afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar com este tipo
de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão
espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no
aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva até
ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objeto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não ative zonas de aquecimento com
um tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Não cozinhe diretamente sobre o disco
elétrico. É necessário utilizar um tacho
apropriado.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
• Não permita que líquidos ácidos, como
vinagre, sumo de limão ou agente
anticalcário, entrem em contacto com a
placa. Isso provoca manchas baças.
Manutenção e limpeza
AVISO! Não remova os
botões, selectores ou juntas do
painel de comandos. Se o fizer,
poderá entrar água no
aparelho e causar danos.
Progress 27
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície
se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer
antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize quaisquer produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou
objectos metálicos.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
Assistência Técnica
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode consultar
na placa de características. A placa de
características encontra-se na parte de
baixo da placa.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
Montagem
min. 100 mm
40-50 mm
min. 650 mm
Modelo .......................................
PNC .........................................
Número de série ...........................
Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
A
Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado, utilize um cabo
do tipo: H05V2V2-F que suporta
temperaturas de 90 °C ou superiores.
B
28 Progress
min.
28 mm
min.
20 mm
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Disposição da placa
1 Zona de aquecimento
2 Indicador de funcionamento
3 Botões de comando
180 mm
1
145 mm
2
3
Botão de comando
Símbo‐
lo
Função
0
Posição Off (desligado)
-3
Calor residual
AVISO! O calor residual pode
provocar queimaduras.
Configuração de aquecimento
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Antes da primeira utilização
Coloque um tacho com água em cada
zona de cozedura, regule para o máximo
e deixe a placa funcionar durante 10
minutos. Isto deverá queimar os resíduos
do aparelho. Após isso, deixe a placa
Progress 29
funcionar na regulação mínima durante 20
minutos. É possível que sinta algum
cheiro ou observe algum fumo durante
esse período. Isso é normal. Certifique-se
de que a circulação de ar é suficiente.
Utilizar o disco eléctrico rápido
Um ponto vermelho no centro do disco
identifica um disco eléctrico rápido. Um
disco eléctrico rápido aquece mais
rapidamente do que os discos normais.
Os pontos vermelhos estão pintados nos
discos. Podem deteriorar-se com o uso e
até desaparecer completamente após
algum tempo. Isso não afecta o
desempenho da placa.
Grau de cozedura
Para definir ou alterar o grau de cozedura,
basta rodar o botão para o grau de
cozedura que desejar. Para desactivar,
rode o botão para a posição Off
(desligado).
O indicador de funcionamento acende
quando houver uma ou mais zonas de
cozedura activas. Quando desactivar
todas as zonas de cozedura, o indicador
apaga-se.
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Tachos e panelas
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Certifique-se de que as bases
dos tachos estão bem limpas e
secas antes de colocar os
tachos na placa.
CUIDADO! Não utilize tachos
de ferro fundido ou barro, nem
placas de grelhador ou
tostador. O aço inoxidável
pode escurecer quando
sobreaquecido.
Exemplos de aplicações de
cozedura
Con‐
figu‐
ra‐
ção
de
aque
ci‐
men‐
to:
Aplicação:
Manter quente
1
Lume muito brando
Lume brando
2
Fritar / alourar
Levar à fervura
3
Levar à fervura / fritura rápida /
fritura profunda
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize apenas tachos que tenham a
base limpa.
30 Progress
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afetam o funcionamento
da placa.
Aço inoxidável
• Para as bordas de aço inoxidável da
placa, utilize um produto de limpeza
especial indicado para aço inoxidável.
• A borda de aço inoxidável do disco
pode ficar com a cor alterada devido à
alta temperatura.
• Limpe as peças de aço inoxidável com
água e seque com um pano macio.
Limpar o disco eléctrico
1. Utilize um produto de limpeza e um
pano.
2. Limpe a placa com um pano húmido e
um pouco de detergente.
3. Aqueça o disco eléctrico a uma
temperatura baixa e deixe-o secar.
4. Para manter os discos eléctricos em
bom estado, esfregue-os regularmente
com óleo de máquina de costura.
Remova o óleo com papel absorvente.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue activar ou uti‐
lizar a placa.
A placa não está ligada à
corrente eléctrica ou não es‐
tá ligada correctamente.
Verifique se a placa está li‐
gada correctamente à ali‐
mentação eléctrica. Consul‐
te o diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da anoma‐
lia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
electricista qualificado.
Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Certifique-se de
que utilizou a placa correctamente. Caso
contrário, a manutenção efectuada pelo
Técnico do Serviço de Assistência ou pelo
fornecedor não será gratuita, mesmo
durante o período de garantia. As
instruções relativas ao Centro de
Assistência Técnica e as condições da
garantia encontram-se no folheto da
garantia.
Progress 31
Etiquetas fornecidas no saco de
acessórios
Cole as etiquetas adesivas como indicado
em baixo:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Cole no Cartão de Garantia e envie
esta parte (se aplicável).
B. Cole no Cartão de Garantia e guarde
esta parte (se aplicável).
C. Cole no manual de instruções.
DADOS TÉCNICOS
Especificações das zonas de aquecimento
Zona de aque‐
cimento
Potência nominal (nível de calor
máx.) [W]
Dianteira central
1000
145
Traseira central
1500
180
Para otimizar a cozedura, utilize um tacho
com diâmetro não superior ao da zona de
aquecimento.
Diâmetro da zona de aqueci‐
mento [mm]
32 Progress
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Informação do produto de acordo com a diretiva EU 66/2014
(válida apenas para o mercado da UE)
Identificação do modelo
PAM3001E
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aque‐
cimento
2
Tecnologia de aquecimen‐
to
Disco elétrico
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares (Ø)
Dianteira central
Traseira central
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimento (EC
electric cooking)
Dianteira central
Traseira central
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos elétricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
194,9 Wh/kg
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
• O fundo do tacho deve ter o diâmetro
igual ao da zona de cozedura.
• Coloque os tachos mais pequenos nas
zonas de cozedura mais pequenas.
• Centre o tacho na zona de cozedura.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
Progress 33
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Daglig användning
33
34
36
37
38
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
38
39
39
40
40
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
34 Progress
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som
medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Progress 35
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att installera en separationspanel gjord
av plywood, material av köksstommen
eller andra icke-brännbara material
under produkten för att förhindra att
värmen kommer till botten.
• Separationspanelen måste helt täcka
området under hällen.
•
•
•
•
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det heta
kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
•
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel
i het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
36 Progress
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Använd inte den solida värmeplattan
för direkt matlagning. Den måste
användas med lämpliga kokkärl.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger,
citronsaft eller kalkborttagningsmedel,
komma i kontakt med
inbyggnadshällen. Det finns risk för
matta fläckar.
Underhåll och rengöring
VARNING! Ta inte bort
knapparna, rattarna eller
packningarna från
kontrollpanelen. Vatten kan
komma in i produkten och
orsaka skada.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Modell .......................................
PNC (produktnr) .............................
Serienummer ....................
Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
Progress 37
Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade nätkabeln,
använd kabeltyp: H05V2V2-F som
motstår en temperatur av 90 °C eller
högre. Kontakta din lokala
servicestation.
Montering
min. 100 mm
40-50 mm
min. 650 mm
min.
28 mm
A
min.
20 mm
B
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1 Kokzon
2 Strömindikator
3 Kontrollvred
180 mm
1
145 mm
2
3
38 Progress
Kontrollvred
Sym‐
bol
Funktion
0
Avstängt läge
-3
Restvärme
VARNING! Risk för
brännskador från restvärme.
Värmeinställningar
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Innan maskinen används första
gången
Sätt kokkärl med vatten i på varje kokzon,
ställ in maximalt läge och använd
produkten i 10 min. Detta för att bränna
bort rester i produkten. Efter detta ska
produkten användas på lägsta
inställningen i 20 min. Under den här
perioden kan produkten avge en viss lukt
och rök. Det är helt normalt. Se till att du
har tillräckligt med ventilation.
värms upp snabbare än vanliga plattor. De
röda punkterna är målade på plattorna. De
kan slitas under användning och till och
med försvinna helt efter en tid. Detta har
dock inte någon effekt på hällens funktion.
Värmeläge
Ställ in eller ändra värmeläget genom att
vrida vredet till rätt värmeläge. Vrid vredet
till avstängt läge för att avaktivera.
Nätindikatorn aktiveras när en eller flera
kokzoner är aktiverade. Indikatorn
slocknar när du avaktiverar kokzonerna.
Använda snabbplattan
En röd punkt i mitten av plattan visar att
det är en snabbplatta. En snabbplatta
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Se till att kastrullens botten är
ren och torr innan du sätter den
på hällen.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
gjutjärnspannor, kokkärl i
stengods, grill- eller stekfat. Det
rostfria stålet kan bli missfärgat
om det hettas upp för mycket.
Exempel på tillagningsområden
Vär‐
melä‐
ge:
Gör så här:
Varmhållning
1
Lätt sjudning
Sjudning
2
Stekning/bryning
Uppkokning
3
Uppkokning/snabbstekning/friter‐
ing
Progress 39
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
• Diska rostfria delar med vatten, och
torka sedan med en mjuk duk.
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Rostfritt stål
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
rostfritt stål för de rostfria kanterna på
hällen.
• Kokplattornas rostfria kanter kan ändra
färg på grund av den höga
temperaturen.
Rengöring av den elektriska
kokplattan
1. Använd rengöringspulver eller
skursvampen.
2. Rengör hällen med en fuktig duk och
lite rengöringsmedel.
3. Värm sedan kokplattan till en låg
temperatur och låt den torka.
4. Gnid regelbundet in kokplattorna med
symaskinolja för att håll dem i bra
skick. Torka bort oljan med
hushållspapper.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen. Se kopplings‐
schemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Om du inte finner en lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
40 Progress
Etiketter som medföljer i
tillbehörspåsen
Sätt fast klisteretiketterna enligt
anvisningarna nedan:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Sätt fast den på garantikortet och
skicka denna del (i förekommande
fall).
B. Sätt fast den på garantikortet och
behåll denna del (i förekommande fall).
C. Sätt fast den på instruktionshäftet.
TEKNISKA DATA
Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt (max värmeläge)
[W]
Kokzonens diameter [mm]
Mitten fram
1000
145
Mitten bak
1500
180
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl med större diameter än på
kokzonen.
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
PAM3001E
Progress 41
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
2
Uppvärmningsteknik
Solid värmeplatta
Diameter på runda kokzo‐
ner (Ø)
Mitten fram
Mitten bak
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
Mitten fram
Mitten bak
194,9 Wh/kg
194,9 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
194,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
42 Progress
Progress 43
www.progress-hausgeraete.de
867349760-A-442018
Download PDF

advertising