AEG | LAVALOGIC1610 | User manual | Aeg LAVALOGIC1610 Korisnički priručnik

Aeg LAVALOGIC1610 Korisnički priručnik
LAVAMAT
LAVALOGIC 1610
Perilica
Informacije za korisnike
Poštovane potrošacice, poštovani potrošaèi
Proèitajte pažljivo ova uputstva za korištenje i saèuvajte ih za
naknadna èitanja.
Izruèite ova uputstva za korištenje zajedno s ureðajem eventualnom
novom vlasniku.
1
3
2
2
U tekstu se upotrebljavaju slijedeæi simboli:
Sigurnosne napomene
Napomena! Savjeti koji su namijenjeni vašoj osobnoj sigurnosti.
Oprez! Savjeti koji služe izbjegavanju šteta na ureðaju.
Savjeti i praktiène upute
Savjeti za zaštitu okoliša
Sadržaj
Uputstva za korištenje
..............................
5
Sigurnosni standardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Prvo ukljuèivanje – Odabir jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Opis ureðaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komandna ploèa s zaslonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
Osnovna uputstva za korištenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Pregled programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prije prvog pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Postav toènog vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pristupite prije svega prvom èišæenju ureðaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pristupite pranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèivanje ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postav programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podesite temperaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promjena broja okretaja centrifuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odabir opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŠTEDA VREMENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODGODA STARTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSJETLJIVA VLAKNA/MRLJE/PREDPRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otvaranje okna/Punjenje rubljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke za TRENUTNO KG/DETERGENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulijevanje/sredstava za pranje i omekšivanje rublja. . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèivanje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odvijanje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prekidanje programa/Dodavanje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciklus pranja je dovršen/Izvlaèenje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
20
21
Postav dodatnih opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEMORIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snimanje odabranih postava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snimljeni postavi raznih programa se brišu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISPIRANJE+, BLAGO CENTRIFUGIRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JEZIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
23
24
24
24
25
3
Zaštita programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zaštita za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Èišæenje i njega ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kako se postupa, u sluèaju ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sami otklonite male neispravnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumpa za izbacivanje vruæe vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
31
32
33
Razvrstavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tehnièki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Naznake za korištenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
. . . . . . . . . . . 36
Sigurnosni propisi za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Postavljanje ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uklanjanje zaštite perilice tijekom transporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjesto postavljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izravnavanje ureðaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
37
38
39
Elektrièni prikljuèak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dovodni prikljuèak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Odvodni prikljuèak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uvjeti jamstvenog lista/Popis tehnièkih servisa
. . . 43
Opsluživanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
47
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosni standardi
Prije prvog ukljuèivanja
• Slijedite “Uputstva za instaliranje i za prikljuèivanje”.
• Isporuka ureðaja u zimskim mjesecima s temperaturama ispod
nule: Prije prvog ukljuèivanja ostavite perilicu 24 sati na sobnoj
temperaturi.
Propisno korištenje ureðaja
• Perilica je namjenjena iskljuèivo pranju rublja za kuæne potrebe.
• Izmjene ili prepravljanje perilice nije dopušteno iz sigurnosnih
razloga.
• Upotrebljavajte iskljuèivo sredstva za pranje i omekšivaèe koji su
prikladni za perilice za kuænu upotrebu.
• Rublje ne smije sadržavati nikakvo zapaljivo rastvorno sredstvo.
Opasnost od eksplozije!
• Nemojte koristiti automatske perilice za kemijsko èišæenje.
• Sredstva za bojanje ili za izblijeðivanje rublja smiju se koristiti u
perilici samo ako je proizvoðaè izrièito dopustio upotrebu ovih
proizvoda. Nismo odgovorni za eventualne štete.
Sigurnosne mjere u prisustvu djece
• Držite daleko od djece dijelove ambalaže. Opasnost od gušenja!
• Djeca nisu èesto svjesna opasnosti koje može prouzroèiti
korištenje elektriènih ureðaja. Nemojte ostavljati djecu u blizini
perilice, ako nije pod vašom kontrolom.
• Pazite da se djeca ni manje domaæe životinje ne penju u bubanj
perilice. Životna opasnost!
5
Opæe sigurnosne mjere
• Popravljanju perilice smiju pristupiti samo struène osobe.
• Nemojte nipošto ukljuèivati perilicu ako je mrežni kabel ošteæen ili
ako je unutrašnji dio ureðaja dostupan zbog ošteæenja komandne
ploèe, radne površine ili podnožja.
• Iskopèajte automatsku perilicu prije èišæenja, njege ili radova na
održavanju. Iskopèajte dodatni mrežni utikaè iz utiènice ili - ako se
radi o fiksnom prikljuèku – iskopèajte prekidaè u elektriènom
ormariæu ili izvucite osiguraè.
• Ako ne upotrebljavate ureðaj na duže vrijeme, iskopèajte ga iz
napojne mreže i zatvorite dovod vode.
• Nemojte iskopèavati utikaè iz utiènice držeæi kabel, veæ držeæi
utikaè.
• Ne smiju se upotrebljavati višestruki utikaèi, spojnice ni produžni
kabeli. Opasnost od požara zbog pregrijavanja!
• Nemojte prskati automatsku perilicu mlazom vode. Opasnost od
strujnog udara!
• Prilikom pranja na visokim temperaturama staklo okna za
punjenje je vruæe. Nemojte dirati staklo!
• Prilikom prisilnog pražnjenja ureðaja prije èišæenja pumpe za
izbacivanje vode ili prisilnog otvaranja okna, prièekajte da se voda
ohladi.
• Domaæe životinje mogu izgristi elektriène kabele i savitljiva
vodovodna crijeva. Opasnost od strujnog udara i od izlijevanja
vode! Držite manje domaæe životinje daleko od automatske
perilice.
6
Prvo ukljuèivanje – Odabir jezika
Nakon prvog ukljuèivanja ureðaja obvezno morate odabrati jezik na
kojem želite da se oèitavaju poruke na zaslonu.
1. Pritisnite glavno dugme.
Ureðaj je ukljuèen. Na
zaslonu se oèitavaju svi
raspoloživi jezici.
Tvornièkim postavom
predviðen je njemaèki jezik.
Napomena: Ako se na
zaslonu ne oèitava nijedan jezik, znaèi da je ureðaj veæ prethodno
bio ukljuèen. U ovom sluèaju preðite na poglavlje “Postav dodatnih
funkcija: jezik”, ako želite izmjeniti postav jezika.
2. Glavnim dugmetom
EXTRAS
SPRACHE
oznaèite željeni jezik.
ä
§
ANWÄHLEN
ENGLISH§
DEUTSCH)
ITALIANO§
FRANÇAIS§
ZURÜCK
3. Pritisnite tipku ULKJ.
Od ovog trenutka sve se
poruke na zaslonu ispisuju
na odabranom jeziku.
EXTRAS
JEZIK
á
UKLJ.
NATRAG
4. Pritisnite još jednom
dugme ako želite iskljuèiti
ureðaj.
§
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛʧ§
HRVATSKI!)
EËËÇÍÉÊÁ§§
ÈESKY§§
EXTRAS
JEZIK
á
UKLJ.
NATRAG
§
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛʧ§
HRVATSKI!)
EËËÇÍÉÊÁ§§
ÈESKY§§
7
Opis ureðaja
Komandna ploèa sa zaslonom
Dozirna
posuda za
sredstvo za
pranje i
omekšivanje
rublja
Ploèica s
podacima
(iza okna)
Okno
Tri nogice s
navojem za
podešavanje
visine; otraga
lijevo: Automatska
nogica
Jezièac ispred
pumpe za
izbacivanje vruæe
vode
Komandna ploèa s zaslonom
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1600 OKR/MIN
START
60°
Tipke
1600
OPCIJE
10:17-12:16
î
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA
Glavno
dugme
Zaslon
Poruke na zaslonu
Na informativnom
se polju
oèitava program,
temperatura i broj
okretaja centrifugiranja
Redak za
simbole
pokazuje
odabrane opcije,
kao na pr.
dodatne funkcije
8
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1600 OKR/MIN
START
60°
1600
OPCIJE
10:17-12:16
î
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA
Toèno vrijeme –
kraj programa
Poruke za
upravljanje
Odabiri
programi
opcije,
dodatne funkcije
Osnovna uputstva za korištenje
Glavno dugme
Uklj/Iskljuèivanje
Pritiskom glavnog dugmeta
ukljuèujete, odnosno
iskljuèujete ureðaj.
Obilježavanje
Zaokreæuæi dugme
osvjetljavaju se poruke na
desnoj strani zaslona.
VUNA 40°C
1200 OKR/MIN
START
40°
1200
OPCIJE
10:17-10:54
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA )
Brisanje postava
Ako želite još jednom izbrisati zabunom programirane postave,
iskljuèite ureðaj glavnim dugmetom i ponovno ga ukljuèite. Sad
možete iznova pristupiti programiranju.
Tipke
Tipke vam omoguæuju:
– ukljuèivanje teksta
upisanog na lijevoj strani
zaslona, napr. START
– Izmjena temperature i
broja okretaja centrifuge.
– Odabir OPCIJE i
DODATNIH FUNKCIJA.
3
3
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1400 OKR/MIN
START
60°
1400
OPCIJE
10:17-12:16
î
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA
Svaki program predviða odabir izmeðu više razlièitih opcija.
Osnovno je pravilo: Prije svega postavite program, potom
opciju.
Programi i funkcije rasporeðeni su u razlièite stupnje i strane. Na
osnovu poruka za vrijeme rada znati æete na kojem se stupnju i na
kojoj strani trenutno nalazite (na pr. ì: Stupanj 3, stranica 1 od 2).
9
Pregled programa
Broj
okretajacentrifuge
PREDPRANJE
1600
1400
1200
1000/800/600/400
KRAJ ISPIRANJA
6kg1)
MRLJE
PAMUK 95
OSJETL. VLAKNA
6kg1)
ODGODA STARTA
6kg1)
odnosno •2)
3 kg
EKON.NAÈIN RADA4)
VRLO
KRATAK
LAN/ŠARENO RUBLJE
60, 50, 40, 30, 20
•2)
•
•
• 3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 3)
•
•
•
•
UŠTEDA
VREMENA
KRATKO
Program
maks. kolièina rublja
(suho rublje)
Opcije
•2)
OSJETL. VLAKNA
40, 30, 20
3kg
VUNA
(ruèno pranje)
40, 30, HLADNO
2kg
•
•
•
•
SVILA
1kg
•
•
•
•
1kg
•
•
•
•
6kg1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(ruèno pranje) 30
INTIMNO RUBLJE 40
40-60 MIX
LAKŠE GLAÈANJE
60, 50, 40, 30, 20
1kg
OSVJEŽAVANJE 30
3kg
•
•
•
•
•
•
•
• 3)
•
•
•
1) Kod pretežno voluminoznog rublja hrapave površine, kao što su frotir i pamuèni flanel, može se desiti da
bubanj bude veæ pun, iako još nije dostignuta maksimalna kolièina punjenja.
2) Preporuèena kolièina punjenja za kratke programe iznosi 3kg; punjenje do vrha je moguæe, ali se time
postiže nešto lošiji rezultat pranja.
3) MRLJE prati poèevši od 40°, pošto sredstvo za skidanje mrlja postaje djelotvorno iskljuèivo s višim
temperaturama.
4) Postavi programa za ispitivanje u skladu s propisima EN 60 456 i IEC 60 456 navedeni su u poglavlju
“Potrošnja”.
10
Upotreba/Svojstva
Simboli
za njegu
rublja1)
Univerzalni program za šareno i nježno, pamuèno i lineno rublje, i za
mješovita nježnija vlakna i sintetiku. Ovaj program pranja odgovara razlièitim
vrstama tkanine i razlièitim punjenjima. Prilikom punjenja iskljuèivo nježnijim
vlaknima ubacite u ureðaj samo 3 kg rublja.
IKN
JM
Radi se o programu pranja s znatnom uštedom energije i vode na 60°C za
manje i osrednje zaprljani bijeli pamuk/šareno rublje (pamuk/platno).
MO
Program pranja za osrednje i jako zaprljano rublje za iskuhavanje (pamuèno/
platneno).
O
Lagani program pranja za nježne tkanine kao što su slojevita vlakna,
mikrovlakna, sintetika, zavjese (ubacite maks. 20 do 25 m2 zavjesa u
ureðaj). KRAJ ISPIRANJA je prikladna i za tkanine s zaštitnim slojem protiv
vremenskih neprilika, na pr. odjeæu za vanjsku upotrebu.
Posebno lagano pranje za vunu i mješanu vunu za strojno i ruèno pranje.
IK
QLH
Posebno lagano pranje za svilu za strojno i ruèno pranje. Jako osjetljivo
rublje pere se pojedinaèno.
QLH
Lagani program pranja za nježne i osjetljive tkanine.
NAPOMENA: Umetnite intimno rublje s simbolom za peglanje u zasebnu
KL
Program za šareno rublje koji su prikladni za razlièite temperature vode.
Dijelovi rublja, koji se na osnovu simbola za njegu moraju prati odvojeno na
40°C ili na 60°C, mogu se prati zajedno koristeæi ovaj program. Dostiže
rezultat pranja normalnog programa od 60°.
Posebni program za tkanine prikladne za nježno pranje, koje se potom
lagano peglaju ili uopæe ne peglaju.
Specijalni program, otprilike 20 minuta, koje služi za kratko pranje lagano
zaprljane ili nove odjeæe.
JM
KN
JMO
IKN
1) Brojke unutar simbola za njegu rublja oznaèavaju maksimalne temperature.
11
3kg
•
CENTRIFUGIRANJE
6kg
•
•
ŠTRIKANJE
6kg
•
•
•
KRAJ ISPIRANJA
KRAÆE CENTRIFUGIRANJE
1000/800/600/400
•
1200
PREDPRANJE
•
3kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1400
MRLJE
ODGODA STARTA
•
OSJETL. VLAKNA
VRLO
KRATAK
KRATKO
•
MODNA KONFEKCIJA 40
PUMPANJE
12
maks. kolièina rublja
(suho rublje)
Program
UŠTEDA
VREMENA
1600
Broj
okretajacentrifuge
Opcije
•
•
Upotreba/Svojstva
Lagani specijalni program pranja za tkanine kao što su viskoza, modal,
kupar, lyocell, s nježnim tretmanom kao u programu za osjetljiva vlakna i
intenzivnijem rezultatomèišæenja u odnosu na ruèno pranje.
Ispumpavanje i lagano centrifugiranje nakon obustave ispiranja, odnosno
odvojeno lagano centrifugiranja rublja za ruèno pranje, tj. osjetljivih vlakana,
vune, svile.
Ispumpavanje i centrifugiranje na pr. nakon obustave ispiranja, odnosno
odvojeno centrifugiranja rublja za ruèno pranje, tj. rublja za iskuhavanje/
šarenog rublja i osjetljivog rublja.
Odvojeno škrobljenje, lagano i komprimirano ispiranje, impregniranje vlažnog
rublja.
Simboli
za njegu
rublja1)
KL
IKN
QLH
JMO
JMO
IKN
Ispumpavanje vode nakon obustave ispiranja.
1) Brojke unutar simbola za njegu rublja oznaèavaju maksimalne temperature.
13
Prije prvog pranja
Postav toènog vremena
Ako želite da se na zaslonu oèitava toèno vrijeme i kraj programa
pranja, provjerite toènost poruka ispisanih na zaslonu i eventualno
postavite toèno vrijeme (proèitajte “Postav dodatnih funkcija: Toèno
vrijeme”).
Pristupite prije svega prvom èišæenju ureðaja.
Prije prvog pranja pristupite programu pranja bez rublja (program
LAN/ŠARENO RUB. 60°, opcija UŠTEDA VREMENA/VRLO
KRATAK, otprilike 1/4 mjerilice praška za pranje). Na ovaj naèin se
odstranjuju ostaci proizvodnog ciklusa iz bubnja i posude za vodu.
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje
Predradnje
• Ispraznite džepove. Odstranite sve predmete (na pr. kovanice,
spajalice, igle, slièno).
• Zakopèajte patentne zatvaraèe i navlake, kako biste izbjegli
ošteæivanje rublja.
• Odstranite kolutiæe iz zavjesa ili uvucite ih u jednu mrežicu ili
vreæicu.
• Osjetljivo i malo rublje pere se u mrežici ili jastuènici, na pr.
zavjese, najlonske èarape, èarapice, maramice, grudnjaci.
Upozorenje! Grudnjaci ili ostalo rublje s podupiraèima pere se
iskljuèivo u mrežici. Ako kruti dio ispadne iz rublja, ureðaj se može
oštetiti.
Razvrstavanje rublja
• Na osnovu boja: Pere se odvojeno bijelo i šareno rublje. Rublje bi
moglo gubiti boju.
• Na osnovu temperature pranja, vrste pranja i simbola za
održavanje rublja.
Upozorenje! Tkanine s simbolom za održavanje G (= ne pere se!)
nemojte strojno prati.
14
Pristupite pranju
Ukljuèivanje ureðaja
3
Pritisnite glavno dugme.
Ureðaj je ukljuèen.
Prije ukljuèivanja provjerite
da li je bubanj prazan.
Samo na taj æe naèin rublje
biti u potpunosti
obuhvaæeno senzorom za
punjenje.
Postav programa
1. Obilježite željeni program,
na pr. OSJETL. VLAKNA.
OSJETLJ. VLAKNA 40°C
1200 OKR/MIN
11:25-12:36
î
START
40°
1200
OPCIJE
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA
Podesite temperaturu
2. Pritisnite tipku za
temperaturu sve dok se ne
oèitava željena
temperatura, na pr. 30°C.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1200 OKR/MIN
START
30°
1200
OPCIJE
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA
Promjena broja okretaja centrifuge
3
3. Pritiskajte tipku za
odreðivanje broja okretaja
centrifuge sve dok se na
zaslonu ne oèitava željeni
broj okretaja, na pr. 1000,
ili KRAJ ISP.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
30°
1000
OPCIJE
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA
KRAJ ISPIRANJA znaèi:
Zajedno s rubljem u bubnju ostaje i voda. Rublje se ne centrifugira.
Ako to želite, postavite ovu opciju.
15
Odabir opcija
Za prethodno odabrani program možete izabrati razlièite opcije.
S tim da je moguæ odabir samo onih opcija koje se mogu uklopiti u
odabran program pranja.
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
OSJETLJIVA VLAKNA
MRLJE
PREDPRANJE
Kraæa varijanta programa pranja za manje
zaprljano rublje.
Start programa može se odgoditi za
odmak od 30 minuta do maks. 20 sati.
Temeljitije ispiranje zahvaljujuæi dodatnom
ciklusu ispiranja sa istovremenim pažljivim
rukovanjem tekstilom (smanjeno kretanje
bubnja). Idealno rješenje za uèestala
pranja rublja, i na pr. za preosjetljivost
kože. Dodatni ciklus ispiranja može se
postaviti i na dugotrajan naèin (proèitajte
“Postav dodatnih funkcija: Ispiranje+”).
Za jako zaprljano i zamrljano rublje.
Sredstvo za skidanje mrlja ulijeva se u
optimalnom trenutku odvijanja programa.
Predpranje toplom vodom prije glavnog
pranja koje se ukljuèuje automatski.
UŠTEDA VREMENA
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Obilježite glavnim dugmetom natpis UŠTEDA VREMENA.
3. Pritisnite tipku UKLJ.
4. Glavnim dugmetom
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
obilježite VRLO KRATAK.
è
5. Pritisnite tipku UKLJ. Na
UŠTEDA VREMENA
UKLJ.
zaslonu se oèitava simbol
NORMALNO!
NATRAG
.
VRLO KRATAK(
16
ODGODA STARTA
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Glavnim dugmetom obilježite natpis ODGODA STARTA.
3. Pritisnite tipku UKLJ.
4. Glavnim dugmetom
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
11:25-14:06
postavite kad program
è
mora biti dovršen.
KRAJ PROGRAMA
UKLJ.
5. Pritisnite tipku UKLJ.
14:06 S:MIN
(
NATRAG
Unutar polja za oèitavanje
podataka unosi se
odabrano vrijeme kraja
programa.
6. Pritisnite tipku START.
Obustava funkcije ODGODA STARTA:
Pritisnite tipku START još jednom.
Program se ukljuèuje odmah.
OSJETLJIVA VLAKNA/MRLJE/PREDPRANJE
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Glavnim dugmetom
obilježite natpis
PREDPRANJE.
3. Pritisnite tipku UKLJ.
Na zaslonu se oèitava
simbol
.
OSJETLJ. VLAKNA 40°C
1000 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
11:25-12:36
ç
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
MRLJE
PREDPRANJE(
DOD. FUN.
17
Otvaranje okna/Punjenje rubljem
1. Otvaranje okna za punjenje perilice: povucite ruèku okna.
2. Razmotajte rublje i napunite
ureðaj na umjeren naèin. Mješajte
veæe i manje rublje.
Napomena: Nemojte utisnuti
dijelove rublja izmeðu okna za
punjenje i gumenog obruba.
3. Èvrsto priljubite okno.
Poruke za TRENUTNO KG/DETERGENT
3
3
18
Ako prilikom postava
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
programa ili prilikom
§
punjenja ureðaja rubljem za
nekoliko sekundi ne
###############=========]
MAX. KG ¶
¶¶¶¶3 KG
poduzimate nikakav
TRENUTNO KG¶¶¶¶ ¶¶¶2 KG
postupak, s otvorenim se
DETERGENT ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶75 %
oknom na zaslonu
oèitavaju slijedeæe poruke:
– maksimalno dopušteno punjenje za obilježeni program,
– stvarno punjenje, koje se prikazuje i pomoæu crtica (punjenje
ispod 0,5kg se ne oèitava),
– i doziranje sredstva za pranje, na osnovu kolièina koje
preporuèuje proizvoðaè.
Ako se ureðaj prenatrpa rubljem, na zaslonu se oèitava
PREPUNJENOST. U ovom sluèaju izvucite iz ureðaja dovoljnu
kolièinu rublja.
Pritisnite odgovarajuæu tipku ili zaokrenite dugme, ako želite
pristupitislijedeæem postavu programa.
Ako prije ukljuèivanja programa pranja ponovno izvlaèite rublje,
možda se poruka TRENUTNO KG neæe više vratiti na 0. Molimo Vas
da u ovom sluèaju iskljuèite i nakon otprilike 3 sekunde ponovno
ukljuèite ureðaj. Ponovno postavite željeni program i napunite
ureðaj rubljem.
Poruka TRENUTNO KG se gasi kada zatvorite okno za punjenje
ureðaja.
Ulijevanje/sredstava za pranje i omekšivanje rublja
Napomena. Upotrebljavajte iskljuèivo sredstva za pranje i
omekšivaèe koji su prikladni za perilice za kuænu upotrebu.
Dozirajte sredstvo za pranje i omekšivaè slijedeæi uputstva
proizvoðaèa. Slijedite uputstva utisnuta na pakovanju.
Doziranje ovisi o:
– zaprljanosti rublja,
– kolièini rublja,
– stupnju tvrdoæe vode.
Ako je tvrdoæa vode 2 (=osrednja), upotrebljava se omekšivaè vode.
Omekšivaè vode može se upotrijebiti i u sluèaju da je tvrdoæa vode
1 (=mekana). Podatke o tvrdoæi vode koju koristite daje vodovodna
mreža.
Doziranje predloženo na zaslonu time može predstavljati samo
orijentacionu vrijednost.
1. Izvucite do kraja ladicu za sredstvo za pranje.
2. Ulijevanje sredstava za pranje i omekšivanje rublja
3. Dozirnu posudu gurnite do kraja.
Prašak/tablete za
glavno pranje
Omekšivaè rublja
Omekšivaè podupiraèa
Škrobljenje
Sredstvo za otklanjanje
mrlji/ u tabletama
Prašak/tablete za
predpranje ili
omekšivaè vode
Prašak/tablete za glavno pranje
Ako koristite omekšivaè za vodu i potreban vam je desni pretinac za
sredstvo za predpranje, ulijte omekšivaè vode u lijevom pretincu
zajedno s sredstvom za glavno pranje.
omekšivaè rublja i podupiraèa, krutilo
Nemojte preæi oznaku MAX koja je urezana na pretincu. Guste
koncentrate razrijedite prije ulijevanja, slijedeæi uputstva
proizvoðaèa. Rastvorite krutilo u prahu.
Ako koristite tekuæa sredstva za pranje:
prilikom ulijevanja tekuæeg sredstva za pranje, koristite posudice za
doziranje koje se nalazi u pakovanju.
19
Ukljuèivanje programa
1. Provjerite da li je dovodni
ventil otvoren.
2. Pritisnite tipku START.
Program pranja se
ukljuèuje.
OSJETLJ.VLAKNA30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
î
START
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA
30°
1000
OPCIJE
Odvijanje programa
Tijekom odvijanja programa
na zaslonu se, izmeðu
ostalog, oèitava:
– trenutnu faza pranja, na
pr. GLAVNO PRANJE,
– crtica za odvijanje pranja,
– oèekivana vlažnost rublja
nakon završetka
programa.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
§
PAUZA
GLAVNO PRANJE
###############=========]
1000
VLAGA 50 %
Prekidanje programa/Dodavanje rublja
Prekidanje programa
• Tipkom PAUZA možete u svakom trenutku prekinuti odvijanje
programa i ponovnim pritiskom tipke nastaviti s radom.
• Iskljuèite ureðaj ako želite prijevremeno obustaviti program
(pritisnite glavno dugme).
Dodavanje rublja
Simbol brave na zaslonu naznaèuje da li je moguæe naknadno
dodati još rublja nakon starta programa:
Nije moguæe dodati rublje (Okno je blokirano zbog visoke
razine vode ili zbog visoke temperature)
Moguæe je dodati rublje
1. Pritisnite tipku PAUZA. Na zaslonu se oèitava simbol .
2. Otvorite okno za punjenje perilice:
3. Dodajte rublje i ponovno zatvorite okno za punjenje.
4. Pritisnite tipku START.
20
Ciklus pranja je dovršen/Izvlaèenje rublja
Na kraju programa na zaslonu se oèitava na zaslonu IZVUCITE
RUBLJE. Èim se pojavi simbol,
možete otvoriti okno.
1. Zahvatite dršku i otvorite okno
2. Izvucite rublje.
3. Iskljuèivanje ureðaja
Ako ste odabrali stop ispiranja:
1. Pritisnite tipku START.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
KRAJ ISP.
11:25-11:28
§
START
OBUSTAVA ISPIR.
######################
KRAJ ISP.
Zaslon automatski prelazi
na prvu stranicu programa.
Na osnovu odabranog
programa oznaèeno je
CENTRIFUGIRANJE ili
KRAÆE CENTRIF.
KRAÆE CENTRIF.
1200 OKR/MIN
12:28-12:34
ú
START
1200
OPCIJE
LAKŠE GLAÈANJE
OSVJEŽAVANJE
MODNA KONFEKC.
KRAÆE CENTRIF.(
CENTRIFUGIRANJE
Ako želite odabrati centrifugiranje ili ispumpavanje:
Glavnim dugmetom
KRAÆE CENTRIF.
1200 OKR/MIN
11:28-11:39
odaberite
§ú
START
– CENTRIFUGIRANJE
MODNA
KONFEKC.
– ili PUMPANJE.
KRAÆE CENTRIF.
1200
2. Eventualno smanjite broj
okretaja centrifuge.
3
OPCIJE
CENTRIFUGIRANJE)
ŠTIRKANJE
PUMPANJE
3. Pritisnite tipku START.
Rublje se centrifugira, odnosno ispumpava se voda.
Ako se na kraju pranja na zaslonu oèitava poruka
PREDOZIRANOST, znaèi da je za okonèani program upotrijebljena
prevelika kolièina sredstva za pranja. Ubuduæe slijedite uputstva
proizvoðaèa sredstva prilikom doziranja sredstva za pranje.
21
Postav dodatnih opcija
Neovisno o odabranom Programu, možete izabrati razlièite osnovne
postave. Odabrani osnovni postavi ostaju važeæi sve dok ne izvršite
novi odabir.
MEMORIJA
1, 2, 3, 4
Postavi koji se èesto upotrebljavaju mogu se snimiti
na memoriji. Snimljeni postavi programa mogu se
potom odabrati kao normalni programi. Možete
snimiti sveukupno èetiri postava u memoriji.
ISPIRANJE+ Dodatni se ciklus pranja može ukljuèivati samo kod
programa PAMUK, LAN/ŠARENO RUBLJE, EKON.
NAÈIN RADA, OSJETLJIVA VLAKNA, 40°-60°MIX,
LAKŠE GLAÈANJE i MODNA KONFEKCIJA.
BLAGO
Rublje se manje ljepi uz stijenke bubnja i lakše se
CENTRIF.
izvlaèi. Predviðeno samo za programe PAMUK, LAN/
ŠARENO RUBLJE, EKON.NAÈINRADA,40°-60°MIX,
ŠTRIKANJE i CENTRIFUGIRANJE.
JEZIK
Odabir jezika na kojem æe se oèitavati poruke na
zaslonu.
TIMER
Postav toènog vremena.
BUÈNOST Prilikom pritiskanja tipki ukljuèuje se zvuèni signal.
Jaèina ovog zvuènog signala može se regulirati,
odnosno može se odabrati ton signala. Jaèina
alarmnog signala za neispravnosti ne može se
promijeniti.
MEMORIJA
Snimanje odabranih postava
Prije svega postavite program (na pr. LAN/ŠARENO RUB., 40°C,
1200 okr/min, s opcijom OSJETL. VLAKNA), potom snimite.
1. Oznaèite dugmetom LAN/
ŠARENO RUB.
2. Postavite temperaturu i broj
okretaja centrifuge.
3. Pritisnite tipku OPCIJE.
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200 OKR/MIN
START
40°
1200
OPCIJE
22
10:17-12:16
î
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA
4. Obilježite opciju OSJETL.
VLAKNA.
5. Pritisnite tipku UKLJ.
Na zaslonu se oèitava
simbol .
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200 OKR/MIN
10:17-12:16
ç
START
UKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA)
MRLJE
PREDPRANJE
6. Pritisnite tipku DOD. FUN.
MEMORIJA je osvjetljena:
7. Pritisnite tipku UKLJ.
DOD. FUN.
ì
UKLJ.
NATRAG
MEMORIJA 1 je osvjetljena:
8. Pritisnite tipku za
SNIMANJE.
Postav programa kao za
M1: LAN/ŠARENO RUB.
snimljeno.
9. Potom pritisnite tipku
NATRAG 3 puta.
MEMORIJA(
ISPIRANJE+
BLAGO CENTRIF.
JEZIK
MEMORIJA
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200
é
SNIMANJE
MEMORIJA 1(
MEMORIJA 2
MEMORIJA 3
MEMORIJA 4
NATRAG
Snimljeni postavi raznih programa se brišu.
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Pritisnite tipku DOD FUN.
MEMORIJA je osvjetljena:
3. Pritisnite tipku UKLJ.
DOD. FUN.
ì
UKLJ.
NATRAG
4. Dugmetom odaberite
MEMORIJA 1.
5. Pritisnite tipku BRISANJE.
Snimljeni postav je obrisan.
6. Nakon toga pritisnite tipku
NATRAG 3 puta.
MEMORIJA(
ISPIRANJE+
BLAGO CENTRIF.
JEZIK
MEMORIJA
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200
é
BRISANJE
NATRAG
MEMORIJA 1!(
MEMORIJA 2§§
MEMORIJA 3§§
MEMORIJA 4§§
23
ISPIRANJE+, BLAGO CENTRIFUGIRANJE
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Pritisnite tipku DOD. FUN.
3. Dugmetom oznaèite željene
dodatne funkcije, kao na
pr. ISPIRANJE+.
4. Pritisnite tipku UKLJ.
Na zaslonu se oèitava
simbol .
5. Pritisnite tipku NATRAG 3
puta.
DOD. FUN.
ì
UKLJ.
NATRAG
MEMORIJA
ISPIRANJE +)
BLAGO CENTRIF.
JEZIK
JEZIK
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Pritisnite tipku DOD. FUN.
3. Glavnim dugmetom odaberite JEZIK.
4. Pritisnite tipku ULKJ.
5. Dugmetom oznaèite željene
dodatne funkcije, kao na
pr. ENGLISH.
6. Tipkom SELECT snimite
novi postav jezika.
7. Pritisnite tipku BACK 3
puta.
DOD. FUN.
LANGUAGE
ä
SELECT
BACK
§
ENGLISH)
DEUTSCH§
ITALIANO§
FRANÇAIS§
TIMER
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Pritisnite tipku DOD. FUN.
3. Glavnim dugmetom oznaèite TIMER.
4. Pritisnite tipku ULKJ.
5. Dugmetom postavite
željeno vrijeme.
6. Pritisnite tipku ULKJ.
7. Pritisnite tipku NATRAG 3
puta.
24
DOD. FUN.
é
UKLJ.
NATRAG
TIMER¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
15:11 S:MIN
)
BUÈNOST
1. Pritisnite tipku OPCIJE.
2. Pritisnite tipku DOD. FUN.
3. Glavnim dugmetom oznaèite BUÈNOST.
4. Pritisnite tipku ULKJ.
5. Dugmetom ISKLJUÈENO,
NORMALNO odnosno
BUÈNOST oznaèite.
6. Pritisnite tipku ULKJ.
7. Pritisnite tipku NATRAG 3
puta.
DOD.FUN.
BUÈNOST
é
UKLJ.
ISKLJUÈENO§§§
NORMALNO!)
BUÈNOST§§§
NATRAG
Zaštita programa
Radi zaštite odabranih postavki tekuæeg programa od nehotiènih
izmjena postoji moguænost blokiranja tipki.
Podešavanje zaštite programa:
1. Pokrenite program.
2. Držite drugu i èetvrtu tipku
oko 3 sekunde pritisnutim.
Na pokazivaèu se
pojavljuje simbol . Tipke
su blokirane.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
§
GLAVNO PRANJE
##======================]
VLAGA 50 %
3
Opoziv zaštite programa:
Drugu i èetvrtu tipku ponovo pritisnite u trajanju od oko 3 sekunde.
nestaje.
Tipke su deblokirane. Simbol
Tipke ostaju blokirane i nakon iskljuèivanja ureðaja.
Prije sljedeæeg pranja potrebno je opozvati zaštitu programa, kako
bi se mogao podesiti neki drugi program.
Ukoliko doðe do nehotiènog iskljuèivanja ureðaja tijekom odvijanja
programa, prvo se mora opozvati zaštita programa. Potom treba
ponovo podesiti i pokrenuti program.
25
Zaštita za djecu
Ako je zaštita za djecu ukljuèena, okno se ne može zatvoriti.
Ukljuèivanje zaštite za djecu:
Kovanicom zaokrenite u smjeru
kazaljke na satu dugme
(na unutrašnjoj strani okna) do
prvog ureza.
1
26
Upozorenje! Pazite da nakon
podešavanja dugme ne ostane u
udubljenom položaju, jer to znaèi
da osiguraè koji zaštiæuje vašu
djecu nije ukljuèen. Dugme mora
biti izbaèeno kao što je prikazano
na slici.
Iskljuèivanje zaštite za djecu:
Zaokrenite dugme u smjeru
suprotnom kazaljki na satu i vratite ga na prvi urez.
Èišæenje i njega ureðaja
Upozorenje! Prilikom èišæenja ureðaja nemojte upotrebljavati
sredstva za njegu namještaja ni jaka sredstva za èišæenje.
Zaslon i kuæište se briše vlažnom krpom.
Dozirna posuda
Dozirna posuda se mora redovito èistiti.
1. Ladica za sredstvo za pranje se izvlaèi iz sjedišta naglim pokretom.
2. Izvucite umetak za omekšivaè iz
srednjeg pretinca.
3. Svi se dijelovi ispiru vodom.
4. Ubacite umetak za omekšivaè do
ureza, tako da bude èvrsto
priljubljen.
5. Svi se dijelovi perilice u koje se
ulijevaju sredstva za pranje,
pogotovo cjevèice na gornjoj
strani posude za ulijevanje èiste se
èetkicom.
6. Postavite ladicu za sredstva za
pranje na vodilicama i gurnite do kraja.
Bubanj perilice
Taloženje rðe na bubnju mogu prouzroèiti zarðani predmeti koji se
nalaze u rublju ili dijeliæi željeza u vodovodnim cijevima.
Upozorenje! Nemojte èistiti èelièni bubanj sredstvima za
otklanjanje vapnenca, koji sadrže kiseline, spužvicama za ribanje
koje sadrže klor, željezne ili èeliène niti.
1. Ako se naslage rðe pojave na bubnju, upotrijebite sredstvo za
èišæenje metala.
2. Pristupite pranju bez rublja, kako biste isprali sve zaostatke
sredstava za èišæenje. Program: LAN/ŠARENO RUBLJE 60, s
opcijom UŠTEDA VREMENA/VRLO KRATAK, ulijte otprilike 1/4
mjerice praška za pranja.
27
Okno za punjenje rubljem i gumeni obrub
Redovito provjeravajte da li se naslage ili strana tijela nalaze u
naborima gumenog obruba ili na unutrašnjoj strani stakla okna.
Redovito èistite staklo okna i gumeni obrub.
Kako se postupa, u sluèaju ...
Sami otklonite male neispravnosti.
Ako se tijekom rada na zaslonu oèitava jedna od slijedeæih poruka
koja signalizira dolje navedenu neispravnost u radu:
– PAŽNJA (E41)/ZATVORITE OKNO
– PAŽNJA (E11)/ODVRNITE VENTIL
– PAŽNJA (E21)/KONTROLIRAJTE ODVOD VODE
Pregledajte tablicu koja slijedi.
Nakon uklanjanja kvara pritisnite tipku START.
Ako se na zaslonu oèitava poruka PAŽNJA/NAZOVITE NAŠ BROJ
ZA POTROŠAÈE i javite kod kvara (na pr.): Iskljuèite i ponovno
ukljuèite ureðaj. Ponovno postavite program pranja. Pritisnite tipku
START.
Ako se ponovno oèitava poruka o neispravnosti ureðaja, obratite se
tehnièkom servisu i javite kod neispravnosti kao i PNC broj (na
ploèici s podacima).
Problem
Perilicane radi.
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Niste ukljuèili utiènicu ili
osiguraè nije ispravan.
Ukopèajte utiènicu.
Zamijenite osiguraèe.
Okno za punjenje ureðaja
nije pravilno zatvoreno.
Èvrsto priljubite okno.
Prilikom zatvaranja morate
æuti škljocanje sklopa.
Niste pritisnuli tipku START. Pritisnite tipku START.
Okno za punjenje
Iskljuèivanje zaštite za
Ukljuèili ste zaštitu za djecu.
ureðaja se ne zatvara.
djecu:
Nakon što ste
pritisnuli tipku START,
program pranja se ne
Okno za punjenje ureðaja
ukljuèuje. Na zaslonu
nije pravilno zatvoreno.
se oèitava PAŽNJA
(E41)/ZATVORITE
VRATA.
28
Zatvorite okno; pri
zatvaranju æuti æete
škljocanje sklopa. Pritisnite
tipku START.
Problem
Moguæi uzrok
Pumpa za pražnjenje
ureðara radi
neprekidno, iako je
Zaštita od prelijevanja Aqua
ureðaj iskljuèen.
Na zaslonu se oèitava Control je ukljuèila pumpu.
PAŽNJA (EF3)/
NAZOVITE NAŠ BROJ
ZA POTROŠAÈE.
Perilica vibrira ili nije
stabilna za vrijeme
rada.
Rublje nije
centrifugirano.
Kako postupiti?
Zatvorite dovodni ventil,
iskopèajte utiènicu iz
napojne mreže i obratite se
tehnièkom servisu.
Niste uklonili zaštitu stroja
za vrijeme transporta.
Uklanjanje zaštite stroja za
vrijeme transporta
Podesive nogice nisu
pravilno postavljene.
Podesite nožice slijedeæi
uputstva za postavljanje i
prikljuèivanje.
Samo nekoliko velikih
komada rublja u bubnju.
Bubanj po moguænosti
uvijek napunite.
Kombinirajte velike i male
komade rublja.
Prikljuèak dovodnog crijeva Èvrsto zavrnite dovodno
nije nepropustan.
crijevo.
Voda curi iz donjeg
dijela perilice.
Odvodno crijevo nije
nepropusno.
Zamjenite odvodno crijevo
novim crijevom.
Poklopac pumpe za
izbacivanje vode nije
pravilno zatvoren.
Pravilno zatvorite poklopac.
Rublje se utisnulo na oknu
za punjenje.
Prilikom slijedeæeg pranja
budite pažljiviji kod
punjenja.
Crijevo za prisilno
pražnjenje ureðaja nije
nepropusno.
Pravilno prièvrstite crijevo
za prisilno pražnjenje
ureðaja.
Ne ulijeva se
omekšivaè. Pretinac
za omekšivaè je
pun vode.
Umetak za omekšivaèe
Oèistite dozirnu posudu, i
unutar pretinca za sredstva
prièvrstite umetak za
za njegu rublja nije pravilno
omekšivaèe.
postavljen ili je zaèepljen.
Rublje je jako
zgužvano
Možda ste ubacili u perilicu Pridržavajte se maksimalnih
previše rublja.
kolièina rublja.
Okno se ne otvara
iako je ureðaj
iskljuèen. Na zaslonu
se oèitava simbol .
Okno je blokirano iz
sigurnosnih razloga.
Prièekajte da se pojavi
ovaj simbol.
29
Problem
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Program se nastavlja nakon
povratka struje.
Zaslon se gasi za
vrijeme rada perilice.
Prekid struje.
Okno za punjenje ostaje
blokirano iz sigurnosnih
razloga za otprilike 4
minute.
Osvjetljenje pozadine
zaslona se gasi iako
je ureðaj ukljuèen.
Perilica je prešla na standby-naèin rada.
Pritisnite odgovarajuæu
tipku.
Dovod vode je zatvoren:
Otvorite dovodni ventil.
Mrežica unutar prikljuèka
dovodnog crijeva je
zaèepljena.
Zatvorite dovodni ventil.
Odvijte crijevo, izvucite i
oèistite mrežicu.
U dovodnom se ventilu
nataložio vapnenac ili je
ventil neispravan.
Preispitajte dovodni ventil i,
eventualno, ga odnesite na
popravak.
Odvodno crijevo je
zgnjeèeno.
Izravnajte crijevo.
Ne smijete preæi
maksimalnu visinu pumpe
od 1metra
Obratite se tehnièkom
servisu.
Voda se ne ulijeva u
perilicu. Na zaslonu
se oèitava PAŽNJA
ERROR CODE (E11) /
ODVRNITE VENTIL.
Rublje nije pravilno
centrifugirano;
primjeæujete da u
bubnju preostaje još
vode.
Na zaslonu se oèitava
PAŽNJA ERROR
CODE (E21)/
KONTROLIRAJTE
ODVOD VODE.
30
Izvlaèenje rublja iz ureðaja:
Ako primjetite da je u
ureðaju preostalo još vode,
prije otvaranja okna
pristupite prisilnom
pražnjenju perilice.
Èišæenje pumpe za
Pumpa za izbacivanje vode
izbacivanje vode Odstranite
je zaèepljena.
predmete iz kuæišta pumpe
Prikljuèak na sifon: Sifon je
zaèepljen.
Oèistite sifon.
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja
Rublje je sivkasto i na bubnju se taloži kamenac
• Upotrijebili ste premalu kolièinu sredstva za pranje.
• Niste upotrijebili najprikladnije sredstvo za pranje.
• Niste pristupili prethodnom èišæenju jako zaprljanog rublja.
• Niste odabrali prikladan program ili ispravnu temperaturu.
Na rublju su vidljive sive mrlje
• Upotrijebili ste premalo sredstva za pranje zamašæenog rublja,
zaprljanog mašæu ili uljem.
• Odabrali ste prenisku temperaturu za pranje rublja.
• Omekšivaè je jedan od èešæih uzroka mrlja na rublju, pogotovo
ako se upotrebljavaju koncentrati. Ove mrlje isperite èim prije i
pažljivo izaberite najprikladniji omekšivaè.
Ako je nakon posljednjeg ispiranja još uvijek prisutna pjena
• Najnovija sredstva za pranje mogu dovesti do stvaranja pjene i
tijekom posljednjeg ciklusa ispiranja. Rublje je unatoè tome
dovoljno isprano.
Bijeli tragovi na rublju
• Radi se o sastojcima novijih sredstava za pranje koji nisu otopljivi.
Ne radi se dakle o nedovoljnom ispiranju rublja.
Istresite ili oèetkajte rublje. Ubuduæe možete izvrnuti rublje prije
pranja. Budite pažljivi prilikom odabira sredstva za pranje, osobito
za rublje tamnih boja. U tom sluèaju vam savjetujemo uporabu
tekuæeg sredstva za pranje.
31
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja
1
Napomena! Prije prisilnog pražnjenja iskljuèite i iskopèajte perilicu
iz napojne mreže!
Napomena! Voda koja prilikom prisilnog pražnjenja izlazi iz crijeva
može biti vruæa. Opasnost od opeklina. Prije prisilnog pražnjenja
ureðaja prièekajte da se voda ohladi.
1. Rasklopite i izvucite jezièac na
podnožju.
2. Izvucite crijevo za prisilno
pražnjenje.
3. Stavite pod stroj posudu za
skupljanje vode. Èep koji zatvara
crijevo za prisilno pražnjenje
odvræe se u suprotnom smjeru
kazaljci na satu i nakon toga
izvlaèi.
4. Voda istjeèe. Ako je potrebno,
ispraznite više puta posudu u
kojoj skupljate vodu. U meðuvremenu zaèepite crijevo za prisilno
pražnjenje zasebnim èepom.
Nakon što je sva voda istekla:
5. Utisnite èep na crijevo za pražnjenje perilice i prièvrstite ga
zaokreæuæi u smjeru kazaljke na satu.
6. Vratite crijevo za pražnjenje perilice na zasebni oslon.
7. Umetnite i zaklopite jezièac na podnožju.
32
Pumpa za izbacivanje vruæe vode
1
Za pumpu za izbacivanje vruæe vode nije potrebno posebno
održavanje. Poklopac pumpe se otvara samo u sluèaju kvara, ako
se voda više ne ispumpava, na pr. s blokiranim kotaèem pumpe.
Prije nego što stavite rublje u perilicu obavezno provjerite da li se u
džepovima ili meðu rubljem nalaze drugi predmeti. Spajalice, igle i
sl., koje su zajedno s rubljem, zbog nepažnje, stavljene u perilicu,
zastaju u kuæištu pumpe (gdje se sabiru svi predmeti i na taj naèin
štite kotaè pumpe).
Napomena! Prije nego što otvorite poklopac pumpe iskljuèite
iskopèajte perilicu iz napojne mreže!
1. Nakon toga pristupite prisilnom pražnjenju.
2. Postavite otiraè na pod, ispod poklopca pumpe za izbacivanje vode.
Preostala se voda prazni.
3. Zaokrenite poklopac pumpe u
smjeru suprotnom kazaljki na satu
i izvucite ga.
4. Odstranite strane predmete kao
što su tekstilna vlakna iz kuæišta i
kotaèa pumpe.
5. Provjerite da li se kotaè pumpe
slobodno okreæe u stražnjem
dijelu kuæišta pumpe. (Uobièajeno
je obrnuto okretanje kotaèa
pumpe.) Ako se kotaè pumpe ne
okreæe, obavjestite tehnièku
službu.
6. Ponovno postavite poklopac
pumpe. Umetnite preèku
postrance u urez poklopca i
prièvstite ga, zaokreæuæi ga u
smjeru kazaljke na satu.
7. Savijte crijevo za prisilno
pražnjenje perilice i odložite ga na zaseban držaè.
8. Poklopite jezièac.
33
Razvrstavanje
2
2
Ambalaže
Ovi ambalažni materijali nisu štetni za okoliš i pogodni su za
reciklažu. Plastièni dijelovi imaju posebnu oznaku, kao na pr. >PE<,
>PS<, itd. Razvrstajte ambalažni materijal ovisno o naznakama na
komunalnim mjestima za skupljanje otpada i na kontejnerima
odreðenim za tu svrhu.
Rabljeni uredaji
W
1
34
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaèuje da se s
tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaæinstva.
Umjesto toga treba biti uruèen prikladnim sabirnim toèkama za
recikliranje elektronièkih i elektrièkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda sprijeèit æete potencijalne negativne posljedice na
okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inaèe mogli ugroziti neodgovarajuæim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni
gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaæinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Upozorenje! Iskopèajte utikaè rabljenog ureðaja iz utiènice.
Prerežite kabel i uklonite ga zajedno s utikaèem.
Uništite bravu okna za punjenje. Tako da se djeca u igri ne mogu
zatvoriti unutar perilice niti dospjeti u životnu opasnost.
Tehnièki podaci
5
Ovaj je ureðaj primjeren slijedeæim smjernicama E.U.:
– 73/23/EWG od 19.02.1973. smjernice za niski napon
– 89/336/EWG od 03.05.1989. EMV smjernice, ukljuèujuæi izmjene
smjernica 92/31/EWG
– 93/68/EWG od 22.07.1993. smjernice oznake CE.
Visina x širina x dubina
850 x 598 x 640mm
Dubina s otvorenim oknom za punjenje 1017 mm
Podešavanje visine
ca. +10/-5mm
Kolièina rublja (ovisno o programu)
maks. 6kg
Primjena
Kuæna upotreba
Broj okretaja bubnja pri centrifugiranju
Proèitajte ploèicu
Tlak vode
1-10bar (=10–100N/cm2=0,1–1,0MPa)
Naznake za korištenje
Parametri odabranih programa u dolje navedenoj tablici razvrstani
su na osnovu propisanih uvjeta za korištenje. U kuænoj upotrebi
možete odstupiti od propisanih pravila.
Vrsta
materijala
Kolièina
rublja
u kg1)
Voda
u litrima
Potrošnja
struje
u kWh
EKON.NAÈIN RADA2)
Pamuk
6
37
1,02
PAMUK 95
Pamuk
6
52
2,05
LAN/ŠARENO RUBLJE 40
Pamuk
6
48
0,66
LAN/ŠARENO RUBLJE 40
UŠTEDA VREMENA
(VRLO KRATAK)2)
Sintetika
3
48
0,52
OSJETLJIVA VLAKNA 30
Sintetika
3
54
0,40
Vuna
2
46
0,32
Program pranja/
temperatura
VUNA
30
1)Preporuèena kolièina rublja na osnovu propisa EN 60 456 za standardno
punjenje.
2)Naznaèeni parametri: Preporuèeni postavi programa na osnovu propisanih
parametara EN 60 456 i IEC 60 456. Realne vrijednosti odstupaju od
naznaèenih vrijednosti ovisno o pritisku i tvrdoæi vode, ulaznoj temperaturi,
sobnoj temperaturi, vrsti pranja i kolièini rublja, sredstvu za pranje koje se koristi,
oscilacijama mrežnog napona i odabranim dodatnim funkcijama.
35
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
1 Sigurnosni propisi za instalaciju
• Automatska perilica nije podobna za podzidavanje.
• Prije stavljanja u pogon ureðaja provjerite da nema tragova od
šteta prilikom transporta. Nemojte ni u kom sluèaju prikljuèiti na
napojnu mrežu neispravan ureðaj. Ako primjetite da je ureðaj
ošteæen, obratite se dobavljaèu.
• Prije stavljanja u pogon morate odstraniti sve dijelove koji služe za
zaštitu ureðaja tijekom transporta. U protivnom sluèaju prilikom
ukljuèivanja centrifuge moglo bi doæi do ošteæivanja stroja ili
namještaja koji se nalazi u blizini stroja.
• Prije stavljanja u pogon morate postaviti na ureðaju zaštitu od
prskanja vodom (proèitajte “Uklanjanje zaštite ureðaja za vrijeme
transporta”).
• Ureðaj se prikljuèuje samo na propisno instalirane utiènice s
zaštiæenim kontaktima.
• Fiksni prikljuèak: Fiksni prikljuèak smije pripremiti samo ovlašteni
elektrièar.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da su podaci navedeni na
ploèici ureðaja koji se odnose na nominalni napon i vrsti struje
primjereni lokalnom mrežnom naponu i vrsti struje. Na ploèici je
navedena i potrebna elektrièna zaštita ureðaja.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na vodovodnu mrežu
potrebni vodoinstalaterski radovi, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na elektriènu mrežu
potrebni radovi na napojnoj mreži, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Izmjene na mrežnom prikljuèku perilice izvodi iskljuèivo tehnièki
servis ili ovlaštena struèna osoba.
36
Postavljanje ureðaja
Transport ureðaja
1
Upozorenje! Težina automatske perilice je prilièna. Opasnost od
ozljeda! Budite oprezni prilikom dizanja ureðaja.
• Ureðaj se ne postavlja na prednju ni na desnu (gledano sprijeda)
stranu. Elektrièni bi se dijelovi mogli namoèiti.
• Nemojte ni u kom sluèaju transportirati ureðaj ako ga niste
prethodno osigurali. Vezove skidajte samo nakon što ste stigli na
mjesto postavljanja stroja. Ako ureðaj nije prikladno osiguran,
mogao bi pretrpjeti štete prilikom transporta.
• Nemojte dizati ureðaj držeæi ga za otvoreno okno ni za postolje.
Prilikom transporta ureðaja kolicima:
• Nagnuti postrance kolica. Ruèka kolica ne smije biti duža od 24
cm; u protivnom bi se sluèaju mogli oštetiti dijelovi vodovodnog
zaštitnog sklopa.
Uklanjanje zaštite perilice tijekom transporta
Upozorenje! Prije stavljanja u
pogon perilice obvezno uklonite
zaštitu ureðaja za vrijeme
transporta! Saèuvajte zaštitne
dijelove za eventualne naknadne
transporte (selidbu).
1. Rasklopite oba držaèa crijeva na
stražnjem dijelu ureðaja i izvucite
prikljuèni kabel i crijeva.
2. Skinite s ureðaja oba držaèa za
crijevo energiènim pokretom.
37
3. Skinite obje boène plastiène
kapice.
3
Specijalni kljuè A i zaštitne kapice B
(2 komada) i C (1 komad)
isporuèuju se zajedno s ureðajem.
4. Odstranite vijak D i opružno pero
specijalnim kljuèem A.
5. Zaokrenite zaštitnu kapicu C kao
što je prikazano na slici.
6. Zaèepite rupicu zaštitnom kapicom C.
7. Odvrnite oba vijka E specijalnim
kljuèem A.
8. Odvrnite èetiri vijka F specijalnim
kljuèem A.
9. Uklonite transportnu šipku G.
10. Nakon toga vratite na njihova
mjesta sva èetiri vijka F.
11. Zaèepite dve velike rupe zaštitnim
kapicama B.
Upozorenje! Sve se zaštitne
kapice B (2 komada) i C (1 komad)
uèvršæuju sve dok se ne utaknu u stražnju stranu (zaštita od štrcanja
vode!).
Mjesto postavljanja
38
Upozorenje! Ureðaj se ne smije upotrebljavati u prostoriji u kojoj
postoji opasnost od smrzavanja. Opasnost od smrzavanja kao na pr.
neispravan rad funkcija! Štete prouzroèene niskim temperaturama
nisu pokrivene jamstvenim listom.
• Podloga ureðaja mora biti èvrsta i ravna. Ureðaj se ne postavlja na
tepisima ni na podnim oblogama.
• Površina na kojoj se ureðaj postavlja mora biti èista i suha, bez
ikakvih tragova podnih laštila ili drugih namaza, kako bi se izbjeglo
klizanje perilice.
• Ako je pod obložen manjim ploèicama podmetnite pod perilicu
gumenu podlogu.
Ako se ureðaj postavlja na
postolje:
Ako želite da se ureðaj osloni na
siguran naèin na postolje, morate
montirati podni lim*), na koji se
ureðaj postavlja.
Ako se ureðaj postavlja na nestabilnu podlogu, na pr. na
podove od drvenih greda s daskama:
postavite ureðaj, ako je to moguæe, u jednom od uglova prostorije.
1. Prièvrstite vijcima jednu nepromoèivu drvenu ploèu (najmanje 15
mm debljine) na barem 2 podne grede.
2. Podni lim*) postavite na drvenu ploèu, na koju se montira ureðaj.
*) Podni lim se nabavlja preko tehnièkog servisa.
Izravnavanje ureðaja
3
Automatska nogica: Lijeva stražnja nogica Vaše automatske
perilice je konstruirana kao nogica s oprugom, stoga se ureðaj
prilikom optereæenja stražnjeg lijevog ugla ugiba. Automatska
nogica osigurava stabilnost i prilikom centrifugiranja s visokim
brojem okretaja. Naèelno podešavanje automatske nogice nije
potrebno.
Sve èetiri nogice ureðaja su veæ
prethodno montirane.
Grube neravnine se mogu
izravnati pojedinaènim
podešavanjem po visini podesivih
nogica s vijcima.
Pri tom upotrebljavajte zasebni
kljuè koji vam isporuèuje
proizvoðaè.
Oprez! Nemojte izravnavati podne
neravnine podmetanjem dašæica,
kartona ili sliènih podloga, nego
reguliranjem po visini podesivih nogica.
39
Elektrièni prikljuèak
Na ploèici prièvršæenoj na ureðaju naznaèen je mrežni napon, vrsta
struje i potrebno osiguranje. Ploèica s podacima postavljena je u
blizini okna ureðaja.
Dovodni prikljuèak
Upozorenje!
• Ovaj se ureðaj ne smije prikljuèivati na toplu vodu!
• Prilikom prikljuèivanja upotrebljavajte samo nove garniture crijeva.
• Prikljuèite ureðaj samo na vodovodnu mrežu za pitku vodu.
Dozvoljena je upotreba kišnice ili na drugi naèin prikupljene vode,
samo ako se zadovoljavaju zahtjevi DIN1986 i DIN1988.
• Nemojte gnjeèiti ni savijati dovodna ni odvodna crijeva!
Dopušteni pritisak vode
Pritisak vode mora iznositi barem 1bar (=10N/cm2 =0,1MPa), a
najviše 10bara (=100N/cm2 =1MPa).
– Ako je pritisak viši od 10bara: ukljuèite ventil za spuštanje pritiska.
– Ako je pritisak niži od 1bara: odvrnite crijevo za dovod vode od
magnetskog dovodnog ventila i izvucite regulator protoka (osim
toga šiljastim kliještima odstranite mrežicu i gumicu koja se nalazi
iza mrežice). Ponovno umetnite mrežicu.
40
Dovod vode
3
S perilicom se isporuèuje crijevo dužine1,5 m.
Ako vam je potrebno duže dovodno crijevo, upotrebljavajte
iskljuèivo originalna crijeva. Tehnièki servis raspolaže produžnim
crijevima razlièite dužine.
Nepropusna brtvila smještena su u plastiènim maticama zavrtnja
crijeva ili se nalaze u pakovanju. Nemojte upotrebljavati druge vrste
brtvila!
Upozorenje! Sve zavrtnje crijeva
prièvršæujte rukama.
1. Prikljuèite na perilicu crijevo s
savijenim prikljuèkom.
Upozorenje! Nemojte usmjeriti
dovodno crijevo okomito prema
dolje, nego ga zaokrenite udesno
ili ulijevo, kao što je prikazano na
slici.
2. Spojite crijevo s ravnim
prikljuèkom na ventil urezom vijka
R 3/4 (cola).
3. Lagano otvorite dovodni ventil i
provjerite da li su svi prikljuèci
èvrsti.
41
Odvodni prikljuèak
Razlika u visini izmeðu podloge ureðaja i odvoda mora iznositi
maksimalno 1 metar.
Kao produžni umeci mogu se upotrebljavati samo originalna crijeva.
(maks. 3 m udaljenosti od poda i do 80 cm visine). Tehnièki servis
raspolaže produžnim crijevima razlièite dužine.
Odvod prikljuèen na sifon
Prièvrstite prikljuèak izmeðu cijevi i
sifona prikladnom spojnicom (koja
se nabavlja u specijaliziranim
trgovinama).
1
Odvod u umivaoniku/kadi
Upozorenje!
– Mali umivaonici nisu prikladni za
odvodna crijeva. Moglo bi doæi
do izlijevanja vode!
– Odvodno se crijevo ne smije
uranjati u ispumpanu vodu. Voda
bi se u ovom sluèaju mogla
vratiti u ureðaj.
– Prilikom izlijevanja u umivaoniku,
odnosno u kadi, osigurajte
odvodno crijevo od klizanja
pomoæu krive cijevi koja spada u
dodatnu opremu. U protivnom bi
sluèaju izliv vode moglo izbaciti
crijevo iz umivaonika.
– Prilikom ispumpavanja provjerite
da li voda istjeèe dovoljnom brzinom.
Ispumpavanje na visinama iznad 1 m
Pumpa za izbacivanje vode iz perilice ispumpava vodu do visine od
1metra, raèunajuæi od podloge ureðaja.
Upozorenje! Ako visina ispumpavanja prelazi 1 metar, moglo bi
doæi do nepravilnosti i šteta na ureðaju.
Ako visina ispumpavanja prelazi 1metar, možete nabaviti dodatni
dio za pregraðivanje. Molimo Vas da se obratite tehnièkom servisu.
42
Uvjeti jamstvenog lista/Popis tehnièkih
servisa
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales.
las cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali.
Queste condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários
locais, podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál
saját jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük
közvetlenül szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih
služb AEG-Electrolux.
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
43
44
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International
Development Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
45
46
Opsluživanje
U sluèaju tehnièkih neispravnosti provjerite da li uz pomoæ uputa za
uporabu (poglavlje “Kako postupiti u sluèaju …” ) možete rješiti sami
ovaj problem.
Ako niste u stanju otkloniti ustanovljeni problem, obratite se
tehnièkom servisu ili servisu našeg partnera.
Potrebni su nam slijedeæi podaci
za brzo rješavanje problema:
– Oznaka modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (S-br.)
(Proèitajte ove brojeve na ploèici
s podacima)
– Vrsta neispravnosti
– eventualno signaliziranje
neispravnosti koje se oèitava na ureðaju.
Savjetujemo da unesete slijedeæe podatke kako biste imali uvijek pri
ruci oznake vašeg ureðaja:
Oznaka modela:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-br.:
.....................................................
47
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
105 176 068-01-190705-01
Zadržava se pravo na izmjene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising