Aeg-Electrolux LAV52610 Korisnički priručnik

Aeg-Electrolux LAV52610 Korisnički priručnik
LAVAMAT 52610
Automatska perilica
Informacije za korisnike
Poštovane potrošacice, poštovani potrošaèi
Proèitajte pažljivo ova uputstva za korištenje i saèuvajte ih za
naknadna èitanja.
Izruèite ova uputstva za korištenje zajedno s ureðajem eventualnom
novom vlasniku.
1
3
2
2
U tekstu se upotrebljavaju slijedeæi simboli:
Sigurnosne napomene
Napomena! Savjeti koji su namijenjeni vašoj osobnoj sigurnosti.
Oprez! Savjeti koji služe izbjegavanju šteta na ureðaju.
Savjeti i praktiène upute
Savjeti za zaštitu okoliša
Sadržaj
Uputstva za korištenje
..............................
5
Sigurnosni standardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Opis ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Upravljaèka ploèa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Pregled programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Prije prvog pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pristupite pranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otvaranje okna/Punjenje rubljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulijevanje sredstava za pranje/omekšivanje rublja . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèivanje ureðaja/Odabir programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izmjena broja okretaja centrifuge/Odabir obustave ispiranja . . . . . . . .
Odabir dodatnih opcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREDPRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRATKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISPIRANJE + ukljuèivanje/iskljuèivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postav odgoðenog starta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèivanje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program prekinuti/dodati rublje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciklus pranja je dovršen/Izvlaèenje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
13
13
13
13
14
15
15
16
16
Zaštita za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Èišæenje i njega ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kako se postupa, u sluèaju... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sami otklonite male neispravnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumpa za izbacivanje vruæe vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
21
22
23
Razvrstavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tehnièki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Naznake za korištenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
. . . . . . . . . . . 27
Sigurnosni propisi za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Postavljanje ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uklanjanje zaštite perilice tijekom transporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjesto postavljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izravnavanje ureðaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
30
31
Elektrièni prikljuèak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dovodni prikljuèak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Odvodni prikljuèak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uvjeti jamstvenog lista/Popis tehnièkih servisa
. . . 34
Opsluživanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
39
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosni standardi
Prije prvog ukljuèivanja
• Slijedite “Uputstva za instaliranje i za prikljuèivanje”.
• Isporuka ureðaja u zimskim mjesecima s temperaturama ispod
nule: Prije prvog ukljuèivanja ostavite perilicu 24 sati na sobnoj
temperaturi.
Propisno korištenje ureðaja
• Perilica je namjenjena iskljuèivo pranju rublja za kuæne potrebe.
• Izmjene ili prepravljanje perilice nije dopušteno iz sigurnosnih
razloga.
• Upotrebljavajte iskljuèivo sredstva za pranje i omekšivaèe koji su
prikladni za perilice za kuænu upotrebu.
• Rublje ne smije sadržavati nikakvo zapaljivo rastvorno sredstvo.
Opasnost od eksplozije!
• Nemojte koristiti automatske perilice za kemijsko èišæenje.
• Sredstva za bojanje ili za izblijeðivanje rublja smiju se koristiti u
perilici samo ako je proizvoðaè izrièito dopustio upotrebu ovih
proizvoda. Nismo odgovorni za eventualne štete.
Sigurnosne mjere u prisustvu djece
• Držite daleko od djece dijelove ambalaže. Opasnost od gušenja!
• Djeca nisu èesto svjesna opasnosti koje može prouzroèiti
korištenje elektriènih ureðaja. Nemojte ostavljati djecu u blizini
perilice, ako nije pod vašom kontrolom.
• Pazite da se djeca ni manje domaæe životinje ne penju u bubanj
perilice. Životna opasnost!
5
Opæe sigurnosne mjere
• Popravljanju perilice smiju pristupiti samo struène osobe.
• Nemojte nipošto ukljuèivati perilicu ako je mrežni kabel ošteæen ili
ako je unutrašnji dio ureðaja dostupan zbog ošteæenja komandne
ploèe, radne površine ili podnožja.
• Iskopèajte automatsku perilicu prije èišæenja, njege ili radova na
održavanju. Iskopèajte dodatni mrežni utikaè iz utiènice ili - ako se
radi o fiksnom prikljuèku – iskopèajte prekidaè u elektriènom
ormariæu ili izvucite osiguraè.
• Ako ne upotrebljavate ureðaj na duže vrijeme, iskopèajte ga iz
napojne mreže i zatvorite dovod vode.
• Nemojte iskopèavati utikaè iz utiènice držeæi kabel, veæ držeæi
utikaè.
• Ne smiju se upotrebljavati višestruki utikaèi, spojnice ni produžni
kabeli. Opasnost od požara zbog pregrijavanja!
• Nemojte prskati automatsku perilicu mlazom vode. Opasnost od
strujnog udara!
• Prilikom pranja na visokim temperaturama staklo okna za
punjenje je vruæe. Nemojte dirati staklo!
• Prilikom prisilnog pražnjenja ureðaja prije èišæenja pumpe za
izbacivanje vode ili prisilnog otvaranja okna, prièekajte da se voda
ohladi.
• Domaæe životinje mogu izgristi elektriène kabele i savitljiva
vodovodna crijeva. Opasnost od strujnog udara i od izlijevanja
vode! Držite manje domaæe životinje daleko od automatske
perilice.
6
Opis ureðaja
Upravljaèka ploèa
Dozirna posuda
Ploèica s podacima
(iza okna)
Jezièac postolja/
Pumpa za
izbacivanje vode
Podesive nogice
(podešavanje visine)
Upravljaèka ploèa
Tipka za centrifugiranje/OBUSTAVA ISPIRANJA
Tipke za dodatne funkcije
Poruke o odvijanju programa
programa
Tipka
ODGODA STARTA
Poruka OKNO
Dugme za odabir programa
Tipka START/PAUZA
7
1200
1000
600
n (OBUSTAVA ISPIRANJA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Q (KRATKO)
Dodatne funkcije
programa
v (PREDPRANJE)
Program
maks. potpuno punjenje 1)
(Suho rublje)
Pregled programa
ECO (UŠTEDA ENERGIJE) 2)
6kg
•
c (ISKUHAVANJE/
ŠARENO RUBLJE)
6kg
•
• 3)
m (NJEŽNO PRANJE)
60, 40
3kg
•
l (LAGANO PEGLANJE) 40
1kg
d (OSJETLJIVO RUBLJE)
40, 30
3kg
s (VUNA)/s (SVILA)
H (Ruèno pranje)
30, X (HLADNA VODA)
2kg
j (LAGANO ISPIRANJE)
3kg
Broj okretaja
centrifuge
p (ISPUMPAVANJE)
C (CENTRIFUGIRANJE)
6kg
•
1) U vjedru od 10 litara stane otprilike 2,5 kg suhog (pamuènog) rublja
2) Postavi programa za testiranje u skladu s propisima EN 60 456 i IEC 60 456 navedeni su u
poglavlju “Potrošnja”.
3) Preporuèena kolièina punjenja za kratke programe iznosi 3kg; punjenje do vrha je moguæe, ali se
time postiže nešto lošiji rezultat pranja.
8
Upotreba/Svojstva
Program pranja s uštedom energije na 60°C za manje i osrednje
zaprljani bijeli pamuk/šareno rublje od pamuka/platna.
Program pranja za osrednje i jako zaprljano rublje za iskuhavanje/šareno
rublje i to pamuèno/platneno.
Program za nježnija mješana vlakna i za sintetiku.
Specijalan program na 40°C za nježnije rublje, koje se nakon pranja
lagano pegla ili uopæe ne pegla.
Lagani program pranja za nježne tkanine kao što su slojevita vlakna,
mikrovlakna, sintetika, zavjese (maks. 20 do 25 m2 zavjesa u ureðaj).
n (OBUSTAVA ISPIRANJA) za tkanine s zaštitom od vremenskih
neprilika, na pr. odjeæu za vanjsku upotrebu.
Posebno lagano pranje za vunu i svilu za strojno i ruèno pranje.
Odvojeno lagano ispiranje (3 ispiranja, dodaje se tekuæi omekšivaè iz
pretinca & za ispiranje, lagano centrifugiranje). Nije prikladno za vunu.
Prilikom punjenja s nježnijim tkaninama i osjetljivim rubljem smanjite broj
okretaja centrifuge.
Simboliza
njegu
rublja1)
MO
JMO
IKN
KN
IK
QLH
JMO
Ispumpavanje vode nakon obustave ispiranja.
Ispumpavanje i centrifugiranje na pr. nakon obustave ispiranja, odnosno
kod odvojenog centrifugiranja rublja za iskuhavanje/šarenog rublja nakon
ruènog pranja. Prilikom punjenja s nježnijim tkaninama, osjetljivim rubljem
i vunom smanjite broj okretaja centrifuge.
JMO
1) Brojke unutar simbola za njegu rublja oznaèavaju maksimalne temperature.
9
Prije prvog pranja
1. Otvorite dozirnu posudu za sredstvo za pranje.
2. Ulijte u perilicu 1 litar vode kroz dozirnu posudu za sredstvo za
pranje.
Prilikom slijedeæeg ukljuèivanja programa pranja na taj æe se naèin
zatvoriti spremnik za vodu pranja i EKO-brana može propisno raditi.
3. Ako želite odstraniti iz bubnja i iz spremnika vode pranja eventualne
ostatke iz ciklusa proizvodnje, pristupite prvom pranju bez rublja.
Program: c (ISKUHAVANJE/ŠARENO RUBLJE) 60, pritisnite tipku
] (KRATKO) usipajte otprilike 1/4 dozirne èaše sredstva za pranje.
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje
Predradnje
• Ispraznite džepove. Odstranite sve predmete (na pr. kovanice,
spajalice, igle, slièno).
• Zakopèajte patentne zatvaraèe i navlake, kako biste izbjegli
ošteæivanje rublja.
• Odstranite kolutiæe iz zavjesa ili uvucite ih u jednu mrežicu ili
vreæicu.
• Osjetljivo i malo rublje pere se u mrežici ili jastuènici, na pr.
zavjese, najlonske èarape, èarapice, maramice, grudnjaci.
Upozorenje! Grudnjaci ili ostalo rublje s podupiraèima pere se
iskljuèivo u mrežici. Ako kruti dio ispadne iz rublja, ureðaj se može
oštetiti.
Razvrstavanje rublja
• Na osnovu boja: Pere se odvojeno bijelo i šareno rublje. Rublje bi
moglo gubiti boju.
• Na osnovu temperature pranja, vrste pranja i simbola za
održavanje rublja.
Upozorenje! Tkanine s simbolom za održavanje G (= ne pere se!)
nemojte strojno prati.
10
Pristupite pranju
Otvaranje okna/Punjenje rubljem
1. Otvaranje okna za punjenje perilice: povucite ruèku okna.
Poruke K (OKNO) i S/P (START/PAUZA) naznaèuju tijekom rada
ureðaja, da li se okno može otvoriti:
Poruka S/P
(START/PAUZA)
Da li je moguæe otvoriti
okno?
svjetluca
svjetluca
da, nakon otprilike
2 minute
osvjetljeno
osvjetljeno
ne, previsoka razina vode,
odnosno previsoka
temperatura
svijetlo je ugašeno
svjetluca
da
Poruka
K (OKNO)
2. Razmotajte i potom pažljivije
posložite rublje. Mješajte veæe i
manje rublje.
Upozorenje! Nemojte utisnuti
rublje izmeðu okna i gumenog
brtvila.
3. Èvrsto priljubite okno. Brava mora
škljocnuti.
Ulijevanje sredstava za pranje/omekšivanje rublja
Napomena: Upotrebljavajte iskljuèivo sredstva za pranje i
omekšivaèe koji su prikladni za perilice za kuænu upotrebu.
Dozirajte sredstvo za pranje i omekšivaè slijedeæi uputstva
proizvoðaèa. Slijedite uputstva utisnuta na pakovanju.
Doziranje ovisi o:
– zaprljanosti rublja,
– kolièini rublja,
– stupnju tvrdoæe vode.
• Ako proizvoðaè ne navodi doziranja za manje kolièine rublja: Kod
poloviènog punjenja koristi se jedna treæina manje detergenta,
dok kod minimalnog punjenja koristite doziranje upola manje od
preporuèene kolièine.
11
• Ako je tvrdoæa vode 2 (=osrednja), upotrebljava se omekšivaè
vode. Omekšivaè vode može se upotrijebiti i u sluèaju da je
tvrdoæa vode 1 (=mekana). Podatke o tvrdoæi vode koju koristite
daje nadležna vodovodna mreža.
1. Izvucite do kraja ladicu za sredstvo za pranje.
2. Ulijte sredstvo za pranje i omekšivanje rublja.
3. Dozirnu posudu gurnite do kraja.
Prašak/tablete
za glavno pranje
Omekšivaè rublja/
Podupiraè/
Krutilo
Prašak/tablete za
predpranje ili sol za
uklanjanje mrlja
Prašak/tablete za glavno pranje
Ako koristite omekšivaè za vodu i potreban vam je desni pretinac za
sredstvo za predpranje /za uklanjanje mrlja, ulijte omekšivaè vode u
lijevom pretincu zajedno s sredstvom za glavno pranje.
(omekšivaè, sredstvo za njegu rublja, krutilo)
Nemojte preæi znak MAKS urezan na pretincu. Gušæekoncentrate
razrijedite prije ulijevanja, slijedeæi pri tom uputstva proizvoðaèa.
Rastvorite krutilo u prahu.
Ako koristite tekuæa sredstva za pranje:
prilikom ulijevanja tekuæeg sredstva za pranje, koristite posudice za
doziranje koje se nalaze u pakovanju.
Ukljuèivanje ureðaja/Odabir programa
3
12
Postavite program i temperaturu
pomoæu tipke za odabir
programa.
Nakon odabira programa,
ukljuèite odmah ureðaj.
Poruka o odvijanju programa
naznaèuje trenutnu fazu
programa za vrijeme rada
programa.
Izmjena broja okretaja centrifuge/Odabir obustave
ispiranja
3
Automatska perilica predlaže
maksimalno dopušten broj
okretaja, koji je prikladan
odabranom programu. Taj se broj
okretaja može smanjiti:
Pri tome pritisnite tipku za
centrifugiranje/n (OBUSTAVA
ISPIRANJA) sve dok se ne osvjetli
željena poruka.
Broj okretaja centrifuge može se dodatno izmjeniti za vrijeme rada
programa. U tom sluèaju:
1. Pritisnite tipku S/P (START/PAUZA).
2. Izmjenite broj okretaja.
3. Pritisnite još jednom tipku S/P (START/PAUZA).
n (OBUSTAVA ISPIRANJA)
Prilikom n (OBUSTAVA ISPIRANJA) rublje ostaje uronjeno u vodi
zadnjeg ispiranja. Ne slijedi centrifugiranje, nema ni centrifugiranja
izmeðu pojedinih faza pranja. Centrifugiranje izmeðu pojedinih faza
pranja ovisi o postavu programa i ne može se izmjeniti.
Odabir dodatnih opcija
Po želji, pritisnite tipku(e) za
dodatne opcije. Osvjetljava se
odgovarajuæa poruka.
v PREDPRANJE
Predpranje toplom vodom prije
automatskog glavnog pranja; s djelomiènim centrifugiranjem kod
programa c (ISKUHAVANJE/ŠARENO RUBLJE) i m (NJEŽNO
RUBLJE)/l (LAGANO PEGLANJE) , bez djelomiènog
centrifugiranja kod programa d (OSJETLJIVA VLAKNA).
Q KRATKO
Kraæa varijanta programa pranja za manje zaprljano rublje.
13
r+ ISPIRANJE + ukljuèivanje/iskljuèivanje
Ako se r+ (ISPIRANJE+) ukljuèuje, slijede dva dodatna ispiranja
kod programa c (ISKUHAVANJE/ŠARENO RUBLJE), m (NJEŽNO
PRANJE)/l (LAGANO PEGLANJE), d (OSJETLJIVO RUBLJE) i
j (LAGANO ISPIRANJE). r+ (ISPIRANJE+) ostaje trajno
postavljeno u memoriji – i to i nakon iskljuèivanja ureðaja.
r+ (ISPIRANJE+) ukljuèivanje:
1. Zaokrenite dugme za odabir programa na c (ISKUHAVANJE/
ŠARENO RUBLJE), m (NJEŽNO PRANJE)/l (LAGANO
PEGLANJE) oder d (OSJETLJIVO RUBLJE) (sa željenom
temperaturom).
2. Tipke v (PREDPRANJE) i T (ODGODA STARTA) držite ih
istovremeno pritisnute, sve dok se ne osvjetle poruke o odvijanju
programa r (ISPIRANJE) i r+ (ISPIRANJE+). r+ (ISPIRANJE+)
nakon toga ostaje ukljuèeno.
Na zaslonu za poruke o odvijanju programa osvjetljeno je
r+ (ISPIRANJE+) prije starta programa i tijekom dodatnog
ispiranja.
r+ (ISPIRANJE+) isljuèivanje:
1. Zaokrenite dugme za odabir programa na c (ISKUHAVANJE/
ŠARENO RUBLJE), m (NJEŽNO PRANJE)/l (LAGANO
PEGLANJE) ili d (OSJETLJIVO RUBLJE) (sa željenom
temperaturom).
2. Tipke v (PREDPRANJE) i T (ODGODA STARTA) držite ih
istovremeno pritisnute, sve dok se ne ugase poruke o odvijanju
programa r+ (ISPIRANJE+). r+ (ISPIRANJE+) nakon toga ostaje
trajno ukljuèeno.
14
Postav odgoðenog starta
3
Tipka T (ODGODA STARTA) omoguæuje odgodu starta odreðenog
programa.
1. Odaberite željeni program.
2. Tipku T (ODGODA STARTA) pritisnite jedanput, ako se
programpranja mora ukljuèiti nakon 6 sati. Poruka 6h je osvjetljena.
Tipku T (ODGODA STARTA) pritisnite dvaput, ako se program
pranja mora ukljuèiti nakon 3 sata. Poruka 3h je osvjetljena.
Ako pritisnete tipku T (ODGODA STARTA) još jednom, odgoda
starta je ponovno iskljuèena. Poruka se gasi.
3. Ako želite ukljuèiti odgodu starta, pritisnite tipku S/P (START/
PAUZA).
Savjetujemo vam: Ako odaberete odgodu starta od 6 sati,
osvjetljena je poruka 6h. Nakon 3 sati mijenja se poruka i
osvjetljava se 3h. Nakon sveukupno 6 sati ukljuèuje se program
pranja.
Ukljuèivanje programa
3
1. Provjerite da li je dovodni ventil otvoren.
2. Pritisnite tipku S/P (START/PAUZA). Program se ukljuèuje,
odnosno poèinje nakon isteka postavljene odgode starta.
Tijekom programa pranja poruka o odvijanju programa naznaèuje
trenutnu fazu pranja.
Ako nakon pritiska tipke S/P (START/PAUZA) poruka E (KRAJ)
svjetluca 4 puta, znaèi da okno nije pravilno zatvoreno. Prièvrstite
okno i pritisnite još jednom S/P tipku (START/PAUZA).
15
Program prekinuti/dodati rublje
Program prekinuti
• Pritiskom tipke S/P (START/PAUZA) može se program u bilo
koje vrijeme prekinuti i ponovnim pritiskom tipke S/P (START/
PAUZA) ponovo dalje nastaviti.
• Da bi se program prekinuo prije isteka vremena, izbornik
programa okrenuti na O (ISKLJ). Oprez! Pripaziti na vodu u
ureðaju!
Dodati rublje
Rublje se može dodati sve dok ne svijetli prikaz K (VRAT).
1. Pritisnuti tipku S/P (START/PAUZA). Vrata se punjenje se mogu
otvoriti.
2. Vrata za punjenje zatvoriti i ponovo pritisnuti tipku S/P (START/
PAUZA). Program nastavlja s radom.
Ciklus pranja je dovršen/Izvlaèenje rublja
Na kraju programa osvjetljena je poruka E (KRAJ) na zaslonu s
porukama o odvijanju programa. Èim se osvjetli poruka K (OKNO)
u zelenoj boji, osvjetljena je poruka E (KRAJ) leuchtet, moguæe je
otvoriti okno.
1. Otvorite okno i izvucite rublje.
2. Zaokrenite tipku za odabir programa na O (ISKLJ).
3. Zatvorite dovodni ventil.
4. Nakon pranja izvucite dozirnu posudu za sredstvo za pranje, kako
bi se osušila. Prislonite okno kako bi se perilica prozraèila.
Ako ste odabrali n (OBUSTAVA ISPIRANJA):
Nakon obustave ispiranja osvjetljeno je K (OKNO) i E (KRAJ) na
zaslonu s porukama o odvijanju programa.
Prije svega morate ispumpati vodu:
– Postavite tipku za odabir programa na O (ISKLJ), potom
zaokrenite na p (ISPUMPAVANJE) i pritisnite tipku S/P
(START/PAUZA) (voda æe biti ispumpana bez centrifugiranja),
– ili postavite tipku za odabir programa na O (ISKLJ) potom
zaokrenite na C (CENTRIFUGIRANJE). Ako ustreba izmjenite broj
okretaja i pritisnite tipku S/P (START/PAUZA) (pristupiti æe se
ispumpavanju i centrifugiranju).
16
Zaštita za djecu
Ako je zaštita za djecu ukljuèena, okno se ne može zatvoriti.
Ukljuèivanje zaštite za djecu:
Kovanicom zaokrenite u smjeru
kazaljke na satu dugme
(na unutrašnjoj strani okna) do
prvog ureza.
1
Upozorenje! Pazite da nakon
podešavanja dugme ne ostane u
udubljenom položaju, jer to znaèi
da osiguraè koji zaštiæuje vašu
djecu nije ukljuèen. Dugme mora
biti izbaèeno kao što je prikazano
na slici.
Iskljuèivanje zaštite za djecu:
Zaokrenite dugme u smjeru
suprotnom kazaljki na satu i vratite ga na prvi urez.
Èišæenje i njega ureðaja
Upozorenje! Prilikom èišæenja ureðaja nemojte upotrebljavati
sredstva za njegu namještaja ni jaka sredstva za èišæenje.
Zaslon i kuæište se briše vlažnom krpom.
Pranje sa èišæenjem ureðaja
Ako se za pranje pretežno koriste niže temperature, s vremena na
vreme treba izvršiti pranje sa èišæenjem ureðaja. Tako se smanjuje
eventualno stvaranje naslaga, a ureðaj se èisti iznutra.
17
Dozirna posuda
Dozirna posuda se mora redovito èistiti.
1. Ladica za sredstvo za pranje se izvlaèi iz sjedišta naglim pokretom.
2. Izvucite umetak za omekšivaè iz
srednjeg pretinca.
3. Svi se dijelovi ispiru vodom.
4. Ubacite umetak za omekšivaè do
ureza, tako da bude èvrsto
priljubljen.
5. Svi se dijelovi perilice u koje se
ulijevaju sredstva za pranje,
pogotovo cjevèice na gornjoj strani
posude za ulijevanje èiste se
èetkicom.
6. Postavite ladicu za sredstva za
pranje na vodilicama i gurnite do kraja.
Bubanj perilice
Taloženje rðe na bubnju mogu prouzroèiti zarðani predmeti koji se
nalaze u rublju ili dijeliæi željeza u vodovodnim cijevima.
Upozorenje! Nemojte èistiti èelièni bubanj sredstvima za
otklanjanje vapnenca, koji sadrže kiseline, spužvicama za ribanje
koje sadrže klor, željezne ili èeliène niti.
1. Ako se naslage rðe pojave na bubnju, upotrijebite sredstvo za
èišæenje metala.
2. Pristupite pranju bez rublja, kako biste isprali sve zaostatke
sredstava za èišæenje Program: c (ISKUHAVANJE/ŠARENO
RUBLJE) 60, pritisnite tipku Q (KRATKO) usipajte otprilike. 1/4
dozirne èaše.
Okno za punjenje rubljem i gumeni obrub
Redovito provjeravajte da li se naslage ili strana tijela nalaze u
naborima gumenog obruba ili na unutrašnjoj strani stakla okna.
Redovito èistite staklo okna i gumeni obrub.
18
Kako se postupa, u sluèaju...
Sami otklonite male neispravnosti.
Ako se tijekom rada na zaslonu oèitavaju slijedeæe poruke koje
signaliziraju neispravnost u radu:
– E (KRAJ) svjetluca jedanput (problem s dotokom vode),
– E (KRAJ) svjetluca 2 puta (problem s odvodom vode),
– E (KRAJ) svjetluca 4 puta (okno je otvoreno),
pogledajte slijedeæu tablicu.
Nakon što ste otklonili neispravnost, pritisnite tipku S/P (START/
PAUZA).
Prilikom signaliziranja drugih neispravnosti (jedna ili više
svjetlucavih poruka na zaslonu poruka o odvijanju programa):
Iskljuèite i ponovno ukljuèite ureðaj. Ponovno postavite program
pranja. Pritisnite tipku S/P (START/PAUZA).
Ako se kvar još uvijek signalizira na zaslonu, obratite se tehnièkom
servisu.
Problem
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Niste ukopèali utiènicu ili
osiguraè nije ispravan.
Ukopèajte utiènicu.
Provjerite osiguraèe.
Okno za punjenje ureðaja
nije pravilno zatvoreno.
Zatvorite okno perilice, sve
dok brava ne škljocne.
Niste tipku S/P (START/
PAUZA) držali dovoljno
dugo pritisnutu.
Tipku S/P (START/
PAUZA) držite duže
pritisnutu.
Okno za punjenje
ureðaja se ne zatvara.
Ukljuèili ste zaštitu od
djece.
Iskljuèite sklop za zaštitu
djece.
Poruka E (KRAJ)
svjetluca 4 puta.
Okno za punjenje ureðaja
nije pravilno zatvoreno.
Pravilno zatvorite okno.
Ponovno ukljuèite program
pranja
Dovod vode je zatvoren:
Otvorite dovodni ventil.
Mrežica unutar prikljuèka
dovodnog crijeva je
zaèepljena.
Zatvorite dovodni ventil.
Odvijte crijevo, izvucite i
oèistite mrežicu.
U dovodnom se ventilu
nataložio vapnenac ili je
ventil neispravan.
Preispitajte dovodni ventil i,
eventualno, ga odnesite na
popravak.
Perilica ne radi.
Poruka E (KRAJ)
svjetluca jedanput.
(Problemi s dotokom
vode).
19
Problem
Perilica vibrira ili nije
stabilna za vrijeme
rada.
Rublje nije
centrifugirano.
Voda curi iz donjeg
dijela perilice.
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Niste uklonili zaštitu stroja
za vrijeme transporta.
Uklonite zaštitni sklop stroja
za vrijeme transporta
Podesive nogice nisu
pravilno postavljene.
Podesite nogice slijedeæi
uputstva za postavljanje i
prikljuèivanje.
Samo nekoliko velikih
komada rublja u bubnju.
Bubanj po moguænosti
uvijek napunite.
Kombinirajte velike i male
komade rublja.
Prikljuèak dovodnog
crijeva nije nepropustan.
Èvrsto zavrnite dovodno
crijevo.
Odvodno crijevo nije
nepropusno.
Zamjenite odvodno crijevo
novim crijevom.
Poklopac pumpe za
izbacivanje vode nije
pravilno zatvoren.
Pravilno zatvorite poklopac.
Prilikom slijedeæeg pranja
Rublje se utisnulo na oknu
budite pažljiviji kod
za punjenje.
punjenja.
Crijevo za prisilno
pražnjenje uredaja nije
nepropusno.
Ispumpana voda ima
jako puno pjene.
Poruka E (KRAJ)
svjetluca 2 puta.
(Problemi s odvodom
vode.)
Pravilno prièvrstite crijevo
za prisilno pražnjenje
uredaja.
Najvjerovatnije ste
U doziranju sredstva za
upotrijebili preveliku
pranje pažljivo slijedite
kolièinu sredstva za pranje. uputstva proizvoðaèa.
Odvodno crijevo je
prignjeèeno.
Izravnajte crijevo.
Ne smijete preæi
maksimalnu visinu pumpe
od 1metra.
Obratite se tehnièkom
servisu.
Iskljuèite ureðaj.
Iskopèajteutiènicu.
Pumpa za izbacivanje vode Oèistite pumpu za
je zaèepljena.
izbacivanje vode. Izvucite iz
pumpe eventualna strana
tijela.
Prikljuèak na sifon: Sifon je
Oèistite sifon.
zaèepljen.
20
Problem
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Umetak za omekšivaèe
Perilica ne ulijeva
unutar pretinca za sredstva Oèistite dozirnu posudu, i
omekšivaè, pretinac w
prièvrstite umetak za
za njegu rublja nije
za omekšivaè je pun
omekšivaè.
pravilno postavljen ili je
vode.
zaèepljen.
Okno je blokirano.
Prièekajte sve dok se
poruka K (OKNO) ne
ugasi i dok se ne osvjetli
poruka E (KRAJ).
Program se nastavlja nakon
povratka struje.
Okno se ne otvara
iako je ureðaj ukljuèen. Prekid struje! (Sve se
poruke gase.)
Okno ostaje blokirano za
otprilike 2 minute.
Prilikom izvlaèenja rublja iz
ureðaja:
Ako primjetite da je u
ureðaju preostalo još vode,
prije otvaranja okna
pristupite prisilnom
pražnjenju perilice
(proèitajte poglavlje
“Pristupite prisilnom
pražnjenju”).
Rublje je jako
zgužvano
Pridržavajte se maksimalnih
kolièina rublja.
Možda ste ubacili previše
rublja u perilicu.
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja
Rublje je sivkasto i na bubnju se taloži kamenac
• Upotrijebili ste premalu kolièinu sredstva za pranje.
• Niste upotrijebili najprikladnije sredstvo za pranje.
• Niste pristupili prethodnom èišæenju jako zaprljanog rublja.
• Niste odabrali prikladan program ili ispravnu temperaturu.
Na rublju su vidljive sive mrlje
• Upotrijebili ste premalo sredstva za pranje zamašæenog rublja,
zaprljanog mašæu ili uljem.
• Odabrali ste prenisku temperaturu za pranje rublja.
• Omekšivaè je jedan od èešæih uzroka mrlja na rublju, pogotovo
ako se upotrebljavaju koncentrati. Ove mrlje isperite èim prije i
pažljivo izaberite najprikladniji omekšivaè.
Ako je nakon posljednjeg ispiranja još uvijek prisutna pjena
• Najnovija sredstva za pranje mogu dovesti do stvaranja pjene i
tijekom posljednjeg ciklusa ispiranja. Rublje je unatoè tome
dovoljno isprano.
21
Bijeli tragovi na rublju
• Radi se o sastojcima novijih sredstava za pranje koji nisu otopljivi.
Ne radi se dakle o nedovoljnom ispiranju rublja.
Istresite ili oèetkajte rublje. Ubuduæe možete izvrnuti rublje prije
pranja. Budite pažljivi prilikom odabira sredstva za pranje, osobito
za rublje tamnih boja. U tom sluèaju vam savjetujemo uporabu
tekuæeg sredstva za pranje.
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja
1
Napomena! Prije prisilnog pražnjenja iskljuèite i iskopèajte perilicu
iz napojne mreže!
Napomena! Voda koja prilikom prisilnog pražnjenja izlazi iz crijeva
može biti vruæa. Opasnost od opeklina. Prije prisilnog pražnjenja
ureðaja prièekajte da se voda ohladi.
1. Rasklopite i izvucite jezièac na
podnožju.
2. Izvucite crijevo za prisilno
pražnjenje.
3. Stavite pod stroj posudu za
skupljanje vode. Èep koji zatvara
crijevo za prisilno pražnjenje
odvræe se u suprotnom smjeru
kazaljci na satu i nakon toga
izvlaèi.
4. Voda istjeèe. Ako je potrebno,
ispraznite više puta posudu u
kojoj skupljate vodu. U meðuvremenu zaèepite crijevo za prisilno
pražnjenje zasebnim èepom.
Nakon što je sva voda istekla:
5. Utisnite èep na crijevo za pražnjenje perilice i prièvrstite ga
zaokreæuæi u smjeru kazaljke na satu.
6. Vratite crijevo za pražnjenje perilice na zasebni oslon.
7. Umetnite i zaklopite jezièac na podnožju.
22
Pumpa za izbacivanje vruæe vode
1
Za pumpu za izbacivanje vruæe vode nije potrebno posebno
održavanje. Poklopac pumpe se otvara samo u sluèaju kvara, ako
se voda više ne ispumpava, na pr. s blokiranim kotaèem pumpe.
Prije nego što stavite rublje u perilicu obavezno provjerite da li se u
džepovima ili meðu rubljem nalaze drugi predmeti. Spajalice, igle i
sl., koje su zajedno s rubljem, zbog nepažnje, stavljene u perilicu,
zastaju u kuæištu pumpe (gdje se sabiru svi predmeti i na taj naèin
štite kotaè pumpe).
Napomena! Prije nego što otvorite poklopac pumpe iskljuèite
iskopèajte perilicu iz napojne mreže!
1. Nakon toga pristupite prisilnom pražnjenju.
2. Postavite otiraè na pod, ispod poklopca pumpe za izbacivanje vode.
Preostala se voda prazni.
3. Zaokrenite poklopac pumpe u
smjeru suprotnom kazaljki na satu
i izvucite ga.
4. Odstranite strane predmete kao
što su tekstilna vlakna iz kuæišta i
kotaèa pumpe.
5. Provjerite da li se kotaè pumpe
slobodno okreæe u stražnjem
dijelu kuæišta pumpe. (Uobièajeno
je obrnuto okretanje kotaèa
pumpe.) Ako se kotaè pumpe ne
okreæe, obavjestite tehnièku
službu.
6. Ponovno postavite poklopac
pumpe. Umetnite preèku
postrance u urez poklopca i
prièvstite ga, zaokreæuæi ga u
smjeru kazaljke na satu.
7. Savijte crijevo za prisilno
pražnjenje perilice i odložite ga na zaseban držaè.
8. Poklopite jezièac.
23
Razvrstavanje
2
2
Ambalaže
Ovi ambalažni materijali nisu štetni za okoliš i pogodni su za
reciklažu. Plastièni dijelovi imaju posebnu oznaku, kao na pr. >PE<,
>PS<, itd. Razvrstajte ambalažni materijal ovisno o naznakama na
komunalnim mjestima za skupljanje otpada i na kontejnerima
odreðenim za tu svrhu.
Rabljeni uredaji
W
1
24
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaèuje da se s
tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaæinstva.
Umjesto toga treba biti uruèen prikladnim sabirnim toèkama za
recikliranje elektronièkih i elektrièkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda sprijeèit æete potencijalne negativne posljedice na
okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inaèe mogli ugroziti neodgovarajuæim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni
gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaæinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Upozorenje! Iskopèajte utikaè rabljenog ureðaja iz utiènice.
Prerežite kabel i uklonite ga zajedno s utikaèem.
Uništite bravu okna za punjenje. Tako da se djeca u igri ne mogu
zatvoriti unutar perilice niti dospjeti u životnu opasnost.
Tehnièki podaci
5
Ovaj je ureðaj primjeren slijedeæim smjernicama E.U.:
– 73/23/EWG od 19.02.1973. smjernice za niski napon
– 89/336/EWG od 03.05.1989. EMV smjernice, ukljuèujuæi izmjene
smjernica 92/31/EWG
– 93/68/EWG od 22.07.1993. smjernice oznake CE.
Visina x širina x dubina
850 x 598 x 603 mm
Dubina s otvorenim oknom za
punjenje
980 mm
Podešavanje visine
otprilike +10/-5mm
Kolièina punjenja (ovisno o
programu)
maks. 6kg
Primjena
Kuæna upotreba
Broj okretaja bubnja pri
centrifugiranju
Proèitajte ploèicu
Tlak vode
1-10bar (=10–100N/cm2=0,1–1,0MPa)
25
Naznake za korištenje
Vrijednosti koje se odnose na potrošnju naznaèene su pod
standardnim uvjetima. U kuænoj upotrebi možete odstupiti od
propisanih pravila.
Kolièina
rublja
u kg1)
Voda
u litrima
c (ISKUHAVANJE/
ŠARENO RUBLJE) 95
6
62
2,20
146
ECO (UŠTEDA ENERGIJE) 2)
6
49
1,12
125
c (ISKUHAVANJE/
ŠARENO RUBLJE) 40
6
58
0,70
129
m (NJEŽNO PRANJE) 40
3
58
0,52
80
d (OSJETLJIVO RUBLJE) 30
3
58
0,42
66
s (VUNA)/Ñ (SVILA)
H (Ruèno pranje) 30
2
54
0,45
54
Odabir programa
(Temperatura)
Potrošnja
Trajanje u
struje
minutama
u kWh
1)Preporuèena kolièina rublja na osnovu propisa EN 60 456 Standardload.
2)Naznaèeni parametri: Preporuèeni postavi programa na osnovu propisanih
parametara EN 60 456 i IEC 60 456. Realne vrijednosti odstupaju od
naznaèenih vrijednosti ovisno o pritisku i tvrdoæi vode, ulaznoj temperaturi,
sobnoj temperaturi, vrsti pranja i kolièini rublja, sredstvu za pranje koje se koristi,
oscilacijama mrežnog napona i odabranim dodatnim funkcijama.
26
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
1 Sigurnosni propisi za instalaciju
• Automatska perilica nije podobna za podzidavanje.
• Prije stavljanja u pogon ureðaja provjerite da nema tragova od
šteta prilikom transporta. Nemojte ni u kom sluèaju prikljuèiti na
napojnu mrežu neispravan ureðaj. Ako primjetite da je ureðaj
ošteæen, obratite se dobavljaèu.
• Prije stavljanja u pogon morate odstraniti sve dijelove koji služe za
zaštitu ureðaja tijekom transporta. U protivnom sluèaju prilikom
ukljuèivanja centrifuge moglo bi doæi do ošteæivanja stroja ili
namještaja koji se nalazi u blizini stroja.
• Prije stavljanja u pogon morate postaviti na ureðaju zaštitu od
prskanja vodom (proèitajte “Uklanjanje zaštite ureðaja za vrijeme
transporta”).
• Ureðaj se prikljuèuje samo na propisno instalirane utiènice s
zaštiæenim kontaktima.
• Fiksni prikljuèak: Fiksni prikljuèak smije pripremiti samo ovlašteni
elektrièar.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da su podaci navedeni na
ploèici ureðaja koji se odnose na nominalni napon i vrsti struje
primjereni lokalnom mrežnom naponu i vrsti struje. Na ploèici je
navedena i potrebna elektrièna zaštita ureðaja.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na vodovodnu mrežu
potrebni vodoinstalaterski radovi, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na elektriènu mrežu
potrebni radovi na napojnoj mreži, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Izmjene na mrežnom prikljuèku perilice izvodi iskljuèivo tehnièki
servis ili ovlaštena struèna osoba.
27
Postavljanje ureðaja
Transport ureðaja
1
Upozorenje! Težina automatske perilice je prilièna. Opasnost od
ozljeda! Budite oprezni prilikom dizanja ureðaja.
• Ureðaj se ne postavlja na prednju ni na desnu (gledano sprijeda)
stranu. Elektrièni bi se dijelovi mogli namoèiti.
• Nemojte ni u kom sluèaju transportirati ureðaj ako ga niste
prethodno osigurali. Vezove skidajte samo nakon što ste stigli na
mjesto postavljanja stroja. Ako ureðaj nije prikladno osiguran,
mogao bi pretrpjeti štete prilikom transporta.
• Nemojte dizati ureðaj držeæi ga za otvoreno okno ni za postolje.
Prilikom transporta ureðaja kolicima:
• Nagnuti postrance kolica.
Uklanjanje zaštite perilice tijekom transporta
Upozorenje! Prije stavljanja u
pogon perilice obvezno uklonite
zaštitu ureðaja za vrijeme
transporta! Saèuvajte zaštitne
dijelove za eventualne naknadne
transporte (selidbu).
1. Rasklopite oba držaèa crijeva na
stražnjem dijelu ureðaja i izvucite
prikljuèni kabel i crijeva.
2. Skinite s ureðaja oba držaèa za
crijevo energiènim pokretom.
28
3. Skinite obje boène plastiène
kapice.
3
Specijalni kljuè A i zaštitne kapice
B (2 komada) i C (1 komad)
isporuèuju se zajedno s ureðajem.
4. Odstranite vijak D i opružno pero
specijalnim kljuèem A.
5. Zaokrenite zaštitnu kapicu C kao
što je prikazano na slici.
6. Zaèepite rupicu zaštitnom kapicom
C.
7. Odvrnite oba vijka E specijalnim
kljuèem A.
8. Odvrnite èetiri vijka F specijalnim
kljuèem A.
9. Uklonite transportnu šipku G.
10. Nakon toga vratite na njihova
mjesta sva èetiri vijka F.
11. Zaèepite dve velike rupe zaštitnim
kapicama B.
Upozorenje! Sve se zaštitne
kapice B (2 komada) i C
(1 komad) uèvršæuju sve dok se ne utaknu u stražnju stranu (zaštita
od štrcanja vode!).
29
Mjesto postavljanja
Upozorenje! Ureðaj se ne smije upotrebljavati u prostoriji u kojoj
postoji opasnost od smrzavanja. Opasnost od smrzavanja kao na
pr. neispravan rad funkcija! Štete prouzroèene niskim
temperaturama nisu pokrivene jamstvenim listom.
• Podloga ureðaja mora biti èvrsta i ravna. Ureðaj se ne postavlja
na tepisima ni na podnim oblogama.
• Površina na kojoj se ureðaj postavlja mora biti èista i suha, bez
ikakvih tragova podnih laštila ili drugih namaza, kako bi se
izbjeglo klizanje perilice.
• Ako je pod obložen manjim ploèicama podmetnite pod perilicu
gumenu podlogu.
Ako se ureðaj postavlja na
postolje:
Ako želite da se ureðaj osloni na
siguran naèin na postolje, morate
montirati podni lim*), na koji se
ureðaj postavlja.
Ako se ureðaj postavlja na nestabilnu podlogu, na pr. na
podove od drvenih greda s daskama:
postavite ureðaj, ako je to moguæe, u jednom od uglova prostorije.
1. Prièvrstite vijcima jednu nepromoèivu drvenu ploèu (najmanje 15
mm debljine) na barem 2 podne grede.
2. Podni lim*) postavite na drvenu ploèu, na koju se montira ureðaj.
*) Podni lim se nabavlja preko tehnièkog servisa.
30
Izravnavanje ureðaja
Sve èetiri nogice ureðaja su veæ
prethodno montirane.
Grube neravnine se mogu
izravnati pojedinaènim
podešavanjem po visini podesivih
nogica s vijcima.
Pri tom upotrebljavajte zasebni
kljuè koji vam isporuèuje
proizvoðaè.
Oprez! Nemojte izravnavati podne
neravnine podmetanjem dašæica,
kartona ili sliènih podloga, nego
reguliranjem po visini podesivih nogica.
Elektrièni prikljuèak
Na ploèici prièvršæenoj na ureðaju naznaèen je mrežni napon, vrsta
struje i potrebno osiguranje. Ploèica s podacima postavljena je u
blizini okna ureðaja.
Dovodni prikljuèak
Upozorenje!
• Ovaj se ureðaj ne smije prikljuèivati na toplu vodu!
• Prilikom prikljuèivanja upotrebljavajte samo nove garniture crijeva.
• Prikljuèite ureðaj samo na vodovodnu mrežu za pitku vodu.
Dozvoljena je upotreba kišnice ili na drugi naèin prikupljene vode,
samo ako se zadovoljavaju zahtjevi DIN1986 i DIN1988.
• Nemojte gnjeèiti ni savijati dovodna ni odvodna crijeva!
Dopušteni pritisak vode
Pritisak vode mora iznositi barem 1bar (=10N/cm2 =0,1MPa), a
najviše 10bara (=100N/cm2 =1MPa).
– Ako je pritisak viši od 10bara: ukljuèite ventil za spuštanje pritiska.
– Ako je pritisak niži od 1bara: odvrnite crijevo za dovod vode od
magnetskog dovodnog ventila i izvucite regulator protoka (osim
toga šiljastim kliještima odstranite mrežicu i gumicu koja se nalazi
iza mrežice). Ponovno umetnite mrežicu.
31
Dovod vode
3
S perilicom se isporuèuje crijevo dužine od1,35 m.
Ako vam je potrebno duže dovodno crijevo, upotrebljavajte
iskljuèivo originalna crijeva. Tehnièki servis raspolaže produžnim
crijevima razlièitih dužina.
Nepropusna brtvila smještena su u plastiènim maticama zavrtnja
crijeva ili se nalaze u pakovanju. Nemojte upotrebljavati druga
brtvila!
Upozorenje! Svi zavrtnji crijeva
prièvršæuju se samo rukama.
1. Prikljuèite na perilicu crijevo s
savijenim prikljuèkom.
Upozorenje! Nemojte usmjeriti
dovodno crijevo prema dolje, nego
ga zaokrenite udesno ili ulijevo,
kao što je prikazano na slici.
2. Spojite crijevo s ravnim
prikljuèkom na ventil s urezom
vijka R 3/4 (cola).
3. Lagano otvorite dovodni ventil i
provjerite da li su svi prikljuèci
èvrsti.
32
Odvodni prikljuèak
Razlika u visini izmeðu podloge ureðaja i odvoda mora iznositi
maksimalno 1 metar.
Kao produžni umeci mogu se upotrebljavati samo originalna crijeva.
(maks. 3 m udaljenosti od poda i do 80 cm visine). Tehnièki servis
raspolaže produžnim crijevima razlièite dužine.
Odvod prikljuèen na sifon
Prièvrstite prikljuèak izmeðu cijevi i
sifona prikladnom spojnicom (koja
se nabavlja u specijaliziranim
trgovinama).
1
Odvod u umivaoniku/kadi
Upozorenje!
– Mali umivaonici nisu prikladni za
odvodna crijeva. Moglo bi doæi
do izlijevanja vode!
– Odvodno se crijevo ne smije
uranjati u ispumpanu vodu. Voda
bi se u ovom sluèaju mogla
vratiti u ureðaj.
– Prilikom izlijevanja u umivaoniku,
odnosno u kadi, osigurajte
odvodno crijevo od klizanja
pomoæu krive cijevi koja spada u
dodatnu opremu. U protivnom bi
sluèaju izliv vode moglo izbaciti
crijevo iz umivaonika.
– Prilikom ispumpavanja provjerite
da li voda istjeèe dovoljnom brzinom.
Ispumpavanje na visinama iznad 1 m
Pumpa za izbacivanje vode iz perilice ispumpava vodu do visine od
1metra, raèunajuæi od podloge ureðaja.
Upozorenje! Ako visina ispumpavanja prelazi 1 metar, moglo bi
doæi do nepravilnosti i šteta na ureðaju.
Ako visina ispumpavanja prelazi 1metar, možete nabaviti dodatni
dio za pregraðivanje. Molimo Vas da se obratite tehnièkom servisu.
33
Uvjeti jamstvenog lista/Popis tehnièkih
servisa
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG-Electrolux agents’ own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales.
las cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali.
Queste condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários
locais, podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG-Electrolux vevöszolgálatainknál
saját jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük
közvetlenül szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih
služb AEG-Electrolux.
34
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 00 64-92 59 11 11
Fax: 00 64-92 59 11 12
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International
Development Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latvia
Electrolux Latvija Ltd.
Kr.Barona iela 130/2
Riga, LV-1012
Tel.: 371 7313626
Fax: 371 7845954
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Awad Badi Nahas Est
Shara Siteen
Jeddah 21463
Phone: 6646583
Alia Trading Co
Mecca Road
Riyadh 11491
Phone 4645977
35
36
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
Czech Rep.
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
37
38
Opsluživanje
U sluèaju tehnièkih neispravnosti provjerite da li uz pomoæ uputa za
uporabu (poglavlje “Kako postupiti u sluèaju …” ) možete rješiti sami
ovaj problem.
Ako niste u stanju otkloniti ustanovljeni problem, obratite se
tehnièkom servisu ili servisu našeg partnera.
Potrebni su nam slijedeæi podaci
za brzo rješavanje problema:
– Oznaka modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (S-br.)
(Proèitajte ove brojeve na ploèici
s podacima)
– Vrsta neispravnosti
– eventualno signaliziranje
neispravnosti koje se oèitava na ureðaju.
Savjetujemo da unesete slijedeæe podatke kako biste imali uvijek pri
ruci oznake vašeg ureðaja:
Oznaka modela:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-br.:
.....................................................
39
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
105 177 092-01-111105-01
Zadržava se pravo na izmjene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement