Aeg-Electrolux B4101-5-W EU2 R08 Brukermanual

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B4101-5-W EU2 R08 Brukermanual | Manualzz
B4101-5
Bruksanvisning
Elektro-Stekeovn for
innbygging
2
Kjære kunde
Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter.
Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør.
I tillegg vil du finne at miljøet og lavest mulig energiforbruk er satt i høysetet.
For at du skal ha størst mulig glede av produktet, ber vi deg å lese denne bruksanvisningen nøye.
Først da vil du kunne utnytte produktet fullt ut, og oppdage at du kanskje får
mer enn du hadde trodd på forhånd!
Pass godt på bruksanvisningen så du enkelt kan ta den fram ved behov. La den
også følge produktet slik at framtidige eiere kan få full glede av det.
Vi er overbevist om at du blir fornøyd!
Lykke til!
3
Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:
Viktig informasjon angående din personlige sikkerhet og informasjoner om
hvordan du kan unngå skader på apparatet.
Generelle informasjoner og tips
2
Miljøinformasjon
1
Innhold
3
Innhold
Bruksanvisning
5
Sikkerhetsanvisninger
5
Beskrivelse av apparatet
Totalbilde
Betjeningspanel
Utstyr stekeovn
Tilbehør stekeovn
Før første gangs bruk
Innstillle tid på dagen, og endre
Første rengjøring
Betjening av stekeovnen
Inn- og utkopling av stekeovnen
Stekeovnfunksjoner
Sette inn rist, stekeplate og fettpanne
Sett inn/ta ut fettfilteret
Klokkefunksjoner
Slå av tidsdisplayet
Mekanisk dørsperre
Anvendelse, tabeller og tips
Steking av kaker
Steketabell
Tabell gryteretter og overbakte retter
Tabell for dypfryste ferdigretter
Steking
Steketabell
Flatgrill
Grilltabell
Opptining
Opptiningstabell
Tørking
Hermetisering
Rengjøring og pleie
Apparatets utside
Stekeovnens innside
Tilbehør
Fettfilter
Ovnsstiger
7
7
8
9
10
11
11
12
13
13
14
15
16
17
18
23
24
24
26
31
31
32
32
35
35
36
36
37
38
39
39
39
39
39
40
4
Innhold
Stekeovnsbelysning
Taket i stekeovnen
Stekeovnsdøren
Glasset i stekeovnsdøren
Hva må gjøres hvis …
41
42
43
45
48
Avfallsbehandling
49
Montasjeveiledning
Sikkerhetsanvisninger for den som installerer apparatet
Garanti/Kundeservice
50
50
55
Service
59
Bruksanvisning
5
Bruksanvisning
1 Sikkerhetsanvisninger
Elektrisk sikkerhet
• Apparatet må kun tilkoples av en autorisert fagperson.
• Ved forstyrrelser eller skader på apparatet: Skru sikringene ut eller slå dem av.
• Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Det kan oppstå
alvorlige farer på grunn av reparasjoner som ikke er utført sakkyndig. Ta eventuelt kontakt med kundetjenesten eller din fagforhandler hvis apparatet må
repareres.
Barns sikkerhet
• La aldri små barn være uten oppsyn mens apparatet er i drift.
Sikkerhet under bruk
• Personer (også barn), som på grunn av sine fysiske, sensoriske eller mentale
ferdigheter eller på grunn av sin uerfarenhet eller ukyndighet ikke er i stand til
å benytte apparatet på en sikker måte, må ikke bruke det uten å være under
oppsyn av eller få rettledning fra en ansvarlig person.
• Dette apparatet må kun brukes til vanlig koking, steking og baking av matretter i husholdninger.
• Utvis forsiktighet ved tilkopling av elektriske apparater til stikkontakter i nærheten av ovnen. Tilkoplingsledninger må ikke komme i klem under den varme
stekeovnsdøren.
• Advarsel: Forbrenningsfare! Under drift blir stekeovnens indre meget varm.
• Når du anvender alkoholholdige ingredienser i stekeovnen, kan det eventuelt
dannes en lettantennelig alkohol-luftblanding. I slike tilfeller må døren åpnes
forsiktig. Unngå også all bruk av strålevarme, gnister eller flammer.
6
3
Sikkerhetsanvisninger
Akrylamidopplysninger
Ifølge de nyeste vitenskapelige resultatene kan sterk bruning av matvarer, spesielt ved stivelsesholdige produkter, forårsake helsemessige skader på grunn av
akrylamid. Derfor anbefaler vi å tilberede matrettene ved lave temperaturer og
ikke brune maten for sterkt.
Slik unngår du skader på apparatet
• Ikke bruk aluminiumsfolie langs veggene i apparatet, og ikke plasser stekebrett, kokekar el.l. direkte på bunnen, ellers kan stekeovnens emalje bli skadet
på grunn av den ekstra varmeutviklingen.
• Fruktsaft som drypper fra stekebrettet setter flekker som ikke lar seg fjerne.
Bruk et dypt stekebrett for fuktige kaker.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Du må aldri helle vann direkte inn i den varme stekeovnen. Det kan oppstå
skader og misfarginger på emaljen.
• Hvis du bruker makt, særlig gjelder dette kantene på frontglasset, kan glasset
knuse.
• Ikke oppbevar brennbare gjenstander i stekeovnen. De kan ta fyr når stekeovnen slås på.
• Ikke oppbevar fuktige matvarer i stekeovnen. Det kan oppstå skader på emaljen.
• Ikke oppbevar matretter utildekket i stekeovnen etter at kjøleviften er slått av.
Det kan sette seg fuktighet i stekeovnsrommet eller på dørglasset, som også
kan overføres til møblene.
3
Opplysninger angående emaljeoverflaten
Forandringer i fargen på stekeovnens emaljerte overflate som følge av bruk har
ingen innvirkning på apparatets funksjon i forbindelse med vanlig bruk eller med
bruk som er kontraktmessig beskrevet. Dette innebærer dermed ingen feil i forhold til garantirettighetene.
Beskrivelse av apparatet
7
Beskrivelse av apparatet
Totalbilde
Betjeningspanel
Dørhåndtak
Glassdør
8
Beskrivelse av apparatet
Betjeningspanel
Drifts-kontrollampe
Temperatur-kontrollampe
Tidsdisplay
Klokkefunksjonsknapper
Stekeovnsfunksjoner
Temperaturvelger
Beskrivelse av apparatet
9
Utstyr stekeovn
Overvarme og grillelement
Stekeovnsbelysning
Benyttet riller
Fettfilter
Varmeelement i bakvegg
Ventilator
Undervarme
Innskyvningsgitter, kan tas ut
Dørens innside
På innsiden av stekeovnsdøren finner du en
nummert fremstilling av innsettingsrillene i
stekeovnen.
Dessuten finner du en kortinformasjon til
stekeovnsfunksjonene, anbefalt
innsettingsrille og temperatur for tilberedning av de vanligste matrettene.
10
Beskrivelse av apparatet
Tilbehør stekeovn
Rist
For servise, kakeformer, steker og grillstykker.
Stekebrett
For kaker og småkaker.
Fettpanne
Til baking og steking og som oppsamlingskar for fett.
Før første gangs bruk
Før første gangs bruk
Innstillle tid på dagen, og endre
3
Stekeovnen fungerer bare når tiden er innstilt.
Når apparatet ble koplet til strømnettet, eller etter et strømbrudd, blinker indikatorlampen Klokke automatisk.
1. Trykk mange ganger på knappen Velger
til indikatorlampen Klokke blinker, for å
endre et allerede innstilt klokkeslett.
2. Still inn med knappen
elle klokkeslettet.
eller
det aktu-
Etter ca. 5 sekunder slutter lampen å blinke, og klokken viser det innstilte klokkeslettet.
3
Apparatet er nå klart til bruk.
Klokkeslettet kan bare endres, hvis det ikke
er innstilt noen automatikkfunksjon
(Koketid eller Stopptid ).
11
12
Før første gangs bruk
Første rengjøring
1
3
Før stekeovnen tas i bruk for første gang, bør den rengjøres grundig.
OBS! Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler! Overflaten kan skades.
På metallfronter anvendes egnede pleiemidler.
1. Still stekeovnsfunksjonsbryteren på Belysning .
2. Ta ut alle tilbehørsdeler og innskyvningsgitre og vask dem med varmt vann tilsatt oppvaskmiddel.
3. Stekeovnen vaskes med varm vaskemiddeloppløsning og tørkes.
4. Tørk av apparatet med en lett fuktet klut.
Betjening av stekeovnen
13
Betjening av stekeovnen
3
Stekeovnen er utstyrt med forsenkbare brytere for stekeovns-funksjoner og
temperaturvalg. For bruk skal du trykke på den aktuelle bryteren. Bryteren kommer da ut.
Inn- og utkopling av stekeovnen
Drifts-kontrollampe
Stekeovnsfunksjoner
Temperatur-kontrollampe
Temperaturvelger
1. Drei bryteren for stekeovnsfunksjoner til ønsket funksjon.
2. Drei temperaturvelgeren til ønsket temperatur.
Driftskontroll-lampen lyser når ovnen er i drift.
Temperaturkontroll-lampen lyser mens stekeovnen oppvarmes.
3. Drei bryteren for stekeovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til posisjonen Av
for å slå av stekeovnen.
3
Kjølevifte
Kjøleviften slår seg på automatisk for å holde apparatets overflate kald. Etter at
stekeovnen er slått av, fortsetter viften å gå for å kjøle av apparatet. Deretter slår
den seg av av seg selv.
14
Betjening av stekeovnen
Stekeovnfunksjoner
For stekeovnen står følgende funksjoner til disposisjon:
Stekeovnsfunksjon
Belysning
Anvendelse
Med denne funksjonen kan du belyse innsiden av stekeovnen,
f.eks. ved rengjøring.
Varmluft med ring- For tilberedning på opptil tre nivåer samtidig.
varmer
Still stekeovnstemperaturen 20-40 °C lavere enn ved over-/undervarme.
Pizzatrinn
For tilberedning på ett nivå for retter som skal ha en sterkere
bruning og sprøere bunn.
Still stekeovnstemperaturen 20-40 °C lavere enn ved over-/undervarme.
Over-/undervarme
Til baking og steking på ett nivå.
Undervarme
For ettersteking av kaker med sprø bunn.
Tining
For å tø opp og å tine f. eks. kake, smør, brød, frukt eller andre
frosne matvarer.
Grill
Til grilling av flate matvarer, som plasseres på midten av risten, og til risting av brød.
Grill med stor flate
Til grilling av flate matvarer i større mengder og til risting av
brød.
Varmluftsgrill
Til steking av større steker eller fjærkre i panne.
Funksjonen egner seg også for å gratinere og oversteke.
Betjening av stekeovnen
15
Sette inn rist, stekeplate og fettpanne
3
Uttrekkssikring og vippsikkerhet
Alle innskyvningsdelene er utstyrt med en uttrekkssikring, en liten skrå kant som
peker nedover på høyre og venstre side.
Sett innskyvningsdelene inn slik at denne skrå kanten alltid ligger bak i stekeovnen. Denne skrå kanten er også viktig som vippsikring av innskyvningsdelene.
Sette inn stekeplate eller fettpanne:
Skyv stekeplaten eller fettpannen inn mellom føringsstavene på den innsettingesrillen du ønsker.
3
Sette inn rist:
Sett inn risten slik at føringsstavene peker
nedover.
Skyv risten inn mellom føringsstavene på
den innsettingesrillen du ønsker.
Den forhøyede rammen rundt hele kanten
på risten er en ekstra sikkerhet for at serviset ikke skal skli av.
Sette inn både rist og fettpanne:
Legg risten på fettpannen.
Skyv fettpannen inn mellom føringsstavene på den innsettingsrillen du ønsker.
16
Betjening av stekeovnen
Sett inn/ta ut fettfilteret
Sett fettfilteret kun inn ved steking for
å beskytte varmeenheten i bakveggen mot
fettsprut.
Sett inn fettfilter
Ta tak i fettfilteret i grepet og sett
inn begge håndtakene ovenfra og
nedover i åpningen og inntil bakeovnbakveggen (ventilasjonsåpningen).
Ta ut fettfilteret
Grip fettfilteret i grepet og heng det
ut oppover.
Betjening av stekeovnen
17
Klokkefunksjoner
Indikatorlamper
Knapp
Tidsdisplay
Indikatorlamper
Knapp Velger
Signalur
For innstilling av en kort tidsperiode. Ved utgått tid høres et lydsignal.
Denne funksjonen har ingen innvirkning på driften av stekeovnen.
Koketid
For innstilling av hvor lenge stekeovnen skal være i drift.
Stopptid
For innstilling av når stekeovnen skal slå seg av igjen.
Klokke
For justering, endring eller avlesning av klokkeslettet.
(Se også kapittel “Før første gangs bruk“)
Knapp
18
3
Betjening av stekeovnen
Anmerkninger til klokkefunksjonene
• Når du velger en funksjon, blinker tilhørende indikatorlampe i ca. 5 sekunder. I
løpet av denne tiden kan du stille inn ønsket tid med knappen eller .
• Når du har stilt inn ønsket tid, blinker tilhørende indikatorlampe en gang til i
ca. 5 sekunder. Deretter lyser indikatorlampen. Den innstilte tiden begynner å
løpe.
• Du kan slå av pipesignalet ved å trykke på en tilfeldig knapp.
• Du kan velge den stekeovnsfunksjonen og -temperaturen du vil bruke både før
eller etter at du har stilt inn klokkefunksjonene Koketid og Stopptid .
• Når tilberedningen er ferdig, setter du stekeovnsfunksjonsbryter og temperaturvelger tilbake i posisjonen AV.
2
3
Slå av tidsdisplayet
Du kan spare energi ved å slå av tidsdisplayet.
Slå av tidsdisplayet
Trykk inn og hold inne to tilfeldige knapper til displayet blir mørkt.
Slå på tidsdisplayet
Trykk inn og hold inne en tilfeldig knapp til klokkeslettet kommer til syne i displayet igjen.
Tidsdisplayet kan bare slås av, hvis ingen av klokkefunksjonene Koketid
Stopptid eller Signalur er aktivert.
,
Betjening av stekeovnen
Signalur
1. Trykk mange ganger på knappen Velger
til indikatorlampen Signalur blinker.
2. Still inn ønsket tid for varseluret med knappen eller (maks 2 timer 30 minutter).
Etter ca. 5 sekunder viser displayet den tiden som er igjen.
Indikatorlampen Signalur lyser.
Når tiden er ute, blinker indikatorlampen,
og det høres et pipesignal i 2 minutter.
Slå av pipesignalet ved å trykke på en tilfeldig knapp.
19
20
Betjening av stekeovnen
Koketid
1. Trykk mange ganger på knappen Velger
til indikatorlampen Koketid blinker.
2. Still inn ønsket tilberedningstid med knappen eller .
Etter ca. 5 sekunder vises igjen klokkeslettet. Indikatorlampen Koketid lyser.
Når tiden er ute, blinker indikatorlampen,
det høres et pipesignal i 2 minutter, og stekeovnen slår seg av.
3. Slå av pipesignalet og programmet ved å
trykke på en tilfeldig knapp.
Betjening av stekeovnen
Stopptid
1. Trykk mange ganger på knappen Velger
til indikatorlampen Stopptid blinker.
2. Still inn med knappen eller
at ovnen skal slå seg av.
du ønsker
Etter ca. 5 sekunder vises igjen klokkeslettet.
Indikatorlampen Stopptid lyser.
Når tiden er ute, blinker indikatorlampen,
det høres et pipesignal i 2 minutter, og stekeovnen slår seg av.
3. Slå av pipesignalet og programmet ved å
trykke på en tilfeldig knapp.
21
22
3
Betjening av stekeovnen
Koketid
og Stopptid
kombinert
Koketid og Stopptid kan brukes samtidig, hvis stekeovnen skal slå seg på
og av automatisk på et senere tidspunkt.
1. Still inn med funksjonen Koketid den tiden retten trenger for å bli ferdig tilberedt,
f.eks. 1 time.
2. Med funksjonen Stopptid stiller du inn
tidspunktet når retten skal være ferdig,
f.eks. klokken 14:05.
Indikatorlampene Koketid og
Stopptid lyser, og i displayet vises klokkeslettet,
f.eks. klokken 12:05.
Stekeovnen kopler seg automatisk inn på
det tidspunktet som ble beregnet,
f.eks. klokken 13:05.
Og av igjen, når den programmerte tiden er
ute,
f.eks. klokken 14:05.
Betjening av stekeovnen
Mekanisk dørsperre
Ved levering av apparatet er dørsperren ikke aktivert.
Aktivere dørsperren
Trekk knappen forover inntil den griper i
lås.
Åpne stekeovnsdøren:
1. Trykk døren godt igjen.
2. Trykk knappen og hold den trykt.
3. Åpne døren.
Lukke stekeovnsdøren
Lukk døren uten å trykke på knappen.
3
Deaktivere dørsperren
Trykk knappen inn mot panelet.
Selv om apparatet slås av, oppheves ikke den mekaniske dørsperren.
23
24
Anvendelse, tabeller og tips
Anvendelse, tabeller og tips
Steking av kaker
Stekeovnsfunksjon: Varmluft med ringvarmer eller Over-/
undervarme
Kakeformer
• For Over-/undervarme er belagte former og former av mørkt metall godt
egnet.
• For Varmluft med ringvarmer er også lyse metallformer godt egnet.
Innsettingsriller
• Steking av kaker er mulig på ett nivå med Over-/undervarme .
• Med Varmluft med ringvarmer kan du steke på opptil tre stekebrett samtidig:
1 stekebrett:
f.eks. innsettingsrille 3
1 kakeform:
f.eks. innsettingsrille 1
2 stekebrett:
f.eks. innsettingsrille 3
3 stekebrett:
Innsettingsrille 1, 3 og 5
Anvendelse, tabeller og tips
3
2
25
Generelle opplysninger
• Sett inn brettet med den skrå kanten pekende forover!
• Med Over-/undervarme eller Varmluft med ringvarmer kan du også steke to former ved siden av hverandre samtidig på risten. Steketiden blir da litt
lenger.
Ved tilberedning av dypfryste retter kan stekebrettene slå seg under stekingen.
Dette kommer av den store temperaturforskjellen mellom den dypfryste maten
og stekeovnstemperaturen. Når brettet er avkjølt igjen, går det tilbake til opprinnelig fasong.
Om tabellen for steking av kaker
I tabellene finner du et utvalg av retter med nødvendige temperaturangivelser,
tilberedningstider og innsettingsriller.
• Temperaturene og tilberedningstidene er veiledende verdier, fordi resultatet er
avhengig av deigens sammensetning, mengden og tilberedningsformen.
• Vi anbefaler at du stiller inn den laveste temperaturverdien den første gangen,
og først ved behov, f.eks. hvis du ønsker en sterkere bruning eller hvis tilberedningen varer for lenge, velger en høyere temperatur.
• Hvis du har en egen oppskrift som du ikke finner opplysninger for her, kan du
ta utgangspunkt i en tilsvarende oppskrift.
• Ved steking av kaker på stekebrett eller i form på flere nivåer kan steketiden bli
forlenget med 10-15 minutter.
• Fuktige retter (f.eks. pizza, fruktkake osv.) tilberedes på ett nivå.
• Høydeforskjeller på det som tilberedes kan føre til forskjellig bruning ved starten av stekingen. Forandre i så fall ikke temperaturinnstillingen. Bruningsforskjellene utjevner seg i løpet av tilberedningsprosessen.
• Den nye stekeovnen din kan muligens steke på en litt annen måte enn det
gamle apparatet ditt gjorde. Derfor bør du justere de innstillingene (temperatur, steketider) og innsettingsrillene du har vært vant med i forhold til anbefalingene i følgende tabell.
Ved lengre tilberedningstider kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før tilberedningstiden er ute, for å utnytte ettervarmen.
Hvis ikke annet er angitt, gjelder tabellene for innsetting i kald stekeovn.
26
Anvendelse, tabeller og tips
Steketabell
Steking på én innsettingsrille
Type
matrett
Stekeovnsfunksjon
Innsettingsrille
Tempe-raTid
tur
Timer: Min.
°C
Bakst i former
Kaker i puddingform
Varmluft med ringvarmer
1
150-160
0:50-1:10
Sandkake/rosinkake
Varmluft med ringvarmer
1
140-160
1:10-1:30
Biskuitkake
Varmluft med ringvarmer
1
140
0:25-0:40
Biskuitkake
Over-/undervarme
1
160
0:25-0:40
1)
Kakebunn, mørdeig
Varmluft med ringvarmer
3
170-180
0:10-0:25
Kakebunn, røredeig
Varmluft med ringvarmer
3
150-170
0:20-0:25
Eplekake med lokk
Over-/undervarme
1
170-190
0:50-1:00
Eplepai (2former Ø20cm,
diagonalt plassert)
Varmluft med ringvarmer
1
160
1:10-1:30
Eplepai (2former Ø20cm,
diagonalt plassert)
Over-/undervarme
1
180
1:10-1:30
Pikant bakst (f.eks. Quiche
Lorraine)
Varmluft med ringvarmer
1
160-180
0:30-1:10
Ostekake
Over-/undervarme
1
170-190
1:00-1:30
Flettebrød/-krans
Over-/undervarme
3
170-190
0:30-0:40
Julekake
Over-/undervarme
3
160-1801)
0:40-1:00
Brød (rugbrød)
-først
-så
Over-/undervarme
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Vannbakkels/eclairs
Over-/undervarme
3
160-1701)
0:15-0:30
1)
Bakst på stekebrett
Biskuitrull
Over-/undervarme
3
180-200
0:10-0:20
Tørr strøsselkake
Varmluft med ringvarmer
3
150-160
0:20-0:40
Smør-/sukkerkake
Over-/undervarme
3
190-2101)
0:15-0:30
Fruktkaker
(på gjærdeig/røredeig)2)
Varmluft med ringvarmer
3
150
0:35-0:50
Fruktkaker
(på gjærdeig/røredeig)2)
Over-/undervarme
3
170
0:35-0:50
Anvendelse, tabeller og tips
Type
matrett
Stekeovnsfunksjon
Innsettingsrille
27
Tempe-raTid
tur
Timer: Min.
°C
Fruktkake på mørdeig
Varmluft med ringvarmer
3
160-170
0:40-1:20
Langpannekaker med ømfintlig fyll (f.eks. kvark, fløte, pudding)
Over-/undervarme
3
160-1801)
0:40-1:20
Pizza (med mye fyll)2)
Varmluft med ringvarmer
1
180-2001)
0:30-1:00
Pizza (tynn)
Varmluft med ringvarmer
1
200-2201)
0:10-0:25
Tyrkisk rundbrød
Varmluft med ringvarmer
1
200-220
0:08-0:15
Quiche (CH)
Varmluft med ringvarmer
1
180-200
0:35-0:50
Småkaker av mørdeig
Varmluft med ringvarmer
3
150-160
0:06-0:20
Sprutekaker
Varmluft med ringvarmer
3
140
0:20-0:30
Sprutekaker
Over-/undervarme
3
1601)
0:20-0:30
Småkaker av røredeig
Varmluft med ringvarmer
3
150-160
0:15-0:20
Småkaker av eggehvite,
marengs
Varmluft med ringvarmer
3
80-100
2:00-2:30
Makroner
Varmluft med ringvarmer
3
100-120
0:30-0:60
Småkaker av gjærdeig
Varmluft med ringvarmer
3
150-160
0:20-0:40
Småkaker av butterdeig
Varmluft med ringvarmer
3
170-1801)
0:20-0:30
Rundstykker
Varmluft med ringvarmer
3
1601)
0:20-0:35
Rundstykker
Over-/undervarme
3
1801)
0:20-0:35
1)
Småkaker
Småkaker (20stk/brett)
Varmluft med ringvarmer
3
140
0:20-0:30
Småkaker (20stk/brett)
Over-/undervarme
3
1701)
0:20-0:30
1) Forvarm stekeovnen
2) Bruk oppsamlingspanne eller fettpanne
28
Anvendelse, tabeller og tips
Steking av kaker på flere innsettingsriller
Varmluft med
ringvarmer
Type bakst
Varmluft med
ringvarmer
Innsettingsrille nedenfra
Temperatur ºC
Tid
Timer: Min.
2 nivåer
3 nivåer
Vannbakkels/eclairs
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Strøsselkake, tørr
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Småkaker av mørdeig
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprutekaker
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Småkaker av røredeig
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Småkaker av eggehvite,
marengs
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Makroner
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Småkaker av gjærdeig
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Småkaker av butterdeig
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Rundstykker
1/4
---
160
0:30-0:45
Småkaker (20stk/brett)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
Bakst på stekebrett
Småkaker
1) Forvarm stekeovnen
Anvendelse, tabeller og tips
29
Tipps ved bakingen
Bakeresultat
Mulig årsak
Løsning
Kaken er for lys på under- Gal innsettingshøyde
siden
Skyv kaken lengre inn
Kaken faller sammen (blir For høy baketemperatur
klebrig, spunset, vannstriper)
For kort baketid
Sett baketemperaturen litt lavere
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske
Observer omrøringstidene, spesielt ved bruk av kjøkkenmaskiner
For lav baketemperatur
Sett baketemperaturen høyere
For lang baketid
Reduser baketiden
For høy baketemperatur og for
kort baketid
Sett baketemperaturen lavere,
og forleng baketiden
Deigen er fordelt ulikt
Fordel deigen jevnt utover bakeplaten
Fettfilteret er satt inn
Ta ut fettfilteret
Kaken er for tørr
Kaken blir ujevnt brun
Kaken blir ikke ferdig i lø- For lav temperatur
pet av den angitte baketiden
Fettfilteret er satt inn
Gjør baketiden lengre
Baketiden kan ikke forkortes
med en høyere baketid
Sett baketemperaturen litt høyere
Ta ut fettfilteret
Tabell Pizzatrinn
Innsettingsrille
Temperatur
°C
Tid
Timer: Min.
Pizza (tynn)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (med mye fyll)
1
180 - 200
20 - 30
Quiche
1
180 - 200
45 - 60
Spinatpai
1
160 -180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Kvarkkake, rund
1
140 - 160
60 - 90
Kvarkkake i langpanne
1
140 - 160
50 - 60
Eplekake med lokk
1
150 - 170
50 - 70
Grønnsakpai
1
160 - 180
50 - 60
Tyrkisk rundbrød
1
250 - 2701)
10 - 20
Butterdeigkake
1
160 - 1801)
40 - 50
Type matrett
30
Anvendelse, tabeller og tips
Type matrett
Elsasser pizza
Piroger
1) Forvarm stekeovnen
Innsettingsrille
Temperatur
°C
Tid
Timer: Min.
1
250 - 2701)
12 - 20
1
1)
15 - 25
180 - 200
31
Anvendelse, tabeller og tips
Tabell gryteretter og overbakte retter
Innsettingsrille
Tempe-ratur
°C
Tid
Timer:
Min.
Over-/undervarme
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Over-/undervarme
1
180-200
0:25-0:40
Gratinerte grønnsaker1)
Varmluft med ringvarmer
1
160-170
0:15-0:30
Overbakte bagetter 1)
Varmluft med ringvarmer
1
160-170
0:15-0:30
Søte retter i form
Over-/undervarme
1
180-200
0:40-0:60
Fiskegratenger
Over-/undervarme
1
180-200
0:30-1:00
Fylte grønnsaker
Varmluft med ringvarmer
1
160-170
0:30-1:00
Matrett
Makkaronigrateng
Stekeovnsfunksjon
1) Forvarm stekeovnen
Tabell for dypfryste ferdigretter
Matvarer som skal
gjennomstekes
Stekeovnsfunksjon
Innsettingsrille
Temperatur
°C
Tid
Dypfryst pizza
Over-/undervarme
3
ifølge anvisningene på
pakken
ifølge anvisningene på pakken
Pommes frites1)
(300-600 g)
Varmluft med ringvarmer
3
200-220
ifølge anvisningene på pakken
Baguetter
Over-/undervarme
3
ifølge anvisningene på
pakken
ifølge anvisningene på pakken
Fruktkaker
Over-/undervarme
3
ifølge anvisningene på
pakken
ifølge anvisningene på pakken
1) Anmerkning: Snu pommes frites 2 til 3 ganger
32
Anvendelse, tabeller og tips
Steking
Stekeovnsfunksjon: Over-/undervarme eller Varmluftsgrill
Stekeutstyr
• Alle varmebestandige kar er egnet for steking (følg produsentens anvisninger
for bruk!).
• Store steker kan du steke direkte i oppsamlingspannen eller på risten med
oppsamlingspannen under.
• Vi anbefaler å steke alle magre kjøttsorter i stekegryte med lokk. På denne
måten blir kjøttet saftigere.
• Alle kjøttsorter som skal få sprø skorpe kan du steke i stekegryte uten lokk.
3
Informasjon om steketabellen
Opplysningene i tabellen under er veiledende.
• Vi anbefaler ikke å steke kjøtt eller fisk på under 1kg i stekeovnen.
• For å hindre at kjøttsjy eller fett som kommer ut av kjøttet brenner seg fast,
anbefaler vi å helle litt væske i stekekaret.
• Snu steken etter behov (etter 1/2 - 2/3 av tilberedningstiden).
• Hell stekesjy over større steker eller fugl flere ganger i løpet av tilberedningstiden. På den måten oppnår du et bedre stekeresultat.
• Slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ute for å utnytte ettervarmen.
Steketabell
Kjøttype
Mengde
Stekeovnsfunksjoner
Innsettingsrille
Temperatur
°C
Tid
Time: Min.
1
200-250
2:00-2:30
Storfekjøtt
Grytestek
1 -1,5 kg
Over-/undervarme
Roastbeef eller
filet
alt etter cm
høyde
- innvendig rød
alt etter cm
Høyde
Varmluftsgrill
1
190-2001)
0:05-0:06
- innvendig rosa
alt etter cm
Høyde
Varmluftsgrill
1
180-190
0:06-0:08
- gjennomstekt
alt etter cm
Høyde
Varmluftsgrill
1
170-180
0:08-0:10
Svinekjøtt
Anvendelse, tabeller og tips
Kjøttype
Mengde
Stekeovnsfunksjoner
33
Innsettingsrille
Temperatur
°C
Tid
Time: Min.
Svinebog, nakke,
skinkestykke
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:30-2:00
Kotelett, Kassler
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
170-180
1:00-1:30
Kjøttkaker
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
160-170
0:45-1:00
Svineknoke
(forhåndskokt)
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
1:30-2:00
1 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:30-2:00
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
2:00-2:30
Lammelår,
lammestek
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
1:15-2:00
Lammerygg
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:00-1:30
Harerygg, harelår
inntil 1 kg
Over-/undervarme
3
220-2501)
0:25-0:40
Rådyr-/hjorterygg
1,5-2 kg
Over-/undervarme
1
210-220
1:15-1:45
Rådyr-/hjortelår
1,5-2 kg
Over-/undervarme
1
200-210
1:30-2:15
Fjærkredeler
hver på 200250g
Varmluftsgrill
1
200-220
0:35-0:50
Halv kylling
hver på 400500g
Varmluftsgrill
1
190-210
0:35-0:50
kyling, poularde
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
190-210
0:45-1:15
And
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
180-200
1:15-1:45
Gås
3,5-5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:45-2:30
Kalvekjøtt
Kalvestek
Kalveknoke
Lam
Vilt
Fjærkre
Kalkun/kalkunhøne
34
Anvendelse, tabeller og tips
Kjøttype
Mengde
Kalkun/kalkunhøne
4-6 kg
1-1,5 kg
Innsettingsrille
Temperatur
°C
Tid
Time: Min.
Varmluftsgrill
1
140-160
2:30-4:00
Over-/undervarme
1
210-220
0:45-1:15
Stekeovnsfunksjoner
Fisk (dampe)
Hel fisk
1) Forvarm stekeovnen
Anvendelse, tabeller og tips
35
Flatgrill
1
3
Stekeovnsfunksjon: Grill
temperaturinnstilling
eller Grill med stor flate
med maksimal
OBS: Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller.
Forvarm alltid den tomme stekeovnen i fem minutter med grillfunksjonen!
• Sett risten inn på anbefalt innsettingsrille ved grilling.
• Sett alltid oppsamlingskaret inn på 1. innsettingsrille nedenfra.
• Grilltidene er veiledende.
• Grillen egner seg særlig godt for flate kjøtt- eller fiskestykker.
Grilltabell
Grillmat
Innsettingsrille
Grilletid
1. Side
2. Side
Frikadeller
4
8-10 min.
6-8 min.
Svinefilet
4
10-12 min.
6-10 min.
stekepølser
4
8-10 min.
6-8 min.
Storfesteaks, kalvesteaks
4
6-7 min.
5-6 min.
Storfefilet, roastbeef
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Toastbrød1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Toastbrød med pålegg
3
6-8 min.
---
1) Ikke forvarm ovnen
36
Anvendelse, tabeller og tips
Opptining
Stekeovnsfunksjon: Tining
(uten temperaturinnstilling)
• Plasser matvarer som er pakket ut, på en tallerken på risten.
• Ikke bruk noen slags tallerken eller fat til å dekke til, fordi de forlenger opptiningstiden betraktelig.
• For å tine opp settes risten inn i 1. høyde nedenfra.
Opptiningstabell
Opptingstid
Min.
Etteropp-tiningstid min.
Bemerkning
Kylling, 1000 g
100-140
20-30
Legg kylling på snudd skål i en stor tallerken
Vend rundt etter halvgått tid
Kjøtt, 1000g
100-140
20-30
Vend rundt etter halvgått tid
Kjøtt, 500g
90-120
20-30
Vend rundt etter halvgått tid
Ørret, 150g
25-35
10-15
---
Jordbær, 300g
30-40
10-20
---
Smør, 250g
30-40
10-15
---
Fløte, 2 x 200g
80-100
10-15
Fløten lar seg også piskes stiv om det
fortsatt er frosne deler i den.
60
60
Rett
Kake, 1400g
---
Anvendelse, tabeller og tips
37
Tørking
Stekeovnsfunksjon: Varmluft med ringvarmer
• Bruk ristene belagt med matpapir eller bakepapir.
• Du oppnår et bedre resultat hvis du slår ovnen av etter halv tørketid, åpner
døren og helst lar den avkjøle over natten.
• Deretter tørkes matvarene ferdig.
Matvarer som kan
tørkes
Temperatur i °C
Innsettingsrille
1 nivå
2 nivåer
Tid i timer
(veiledende verdi)
Grønnsaker
Bønner
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (striper)
60-70
3
1/4
5-6
Suppegrønnsaker
60-70
3
1/4
5-6
Sopp
50-60
3
1/4
6-8
Urter
40-50
3
1/4
2-3
Plommer
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1/4
8-10
Epleskiver
60-70
3
1/4
6-8
Pærer
60-70
3
1/4
6-9
Frukt
38
Anvendelse, tabeller og tips
Hermetisering
Stekeovnsfunksjon: Undervarme
• Bruk kun glass som er like store og som er vanlige i handelen til hermetisering.
• Glass med twist-off- eller bajonettlukking eller metallbokser er ikke
egnet.
• Bruk den 1. innsettingsrillen nedenfra til hermetisering.
• Bruk brettet til hermetisering. På brettet er det plass til opptil seks glass med
hhv. 1 liter innhold.
• Glassene bør være like fulle og godt tillukket.
• Plasser glassene på brettet på en slik måte at de ikke berører hverandre.
• Hell ca. 1/2 liter vann i brettet, slik at det oppstår tilstrekkelig fuktighet i stekeovnen.
• Så snart væsken begynner å perle i de første glassene (ved 1-liters-glass etter
ca. 35-60 minutter), slås stekeovnen av eller stilles temperaturen tilbake til
100°C (se tabell).
Hermetiseringstabell
De angitte hermetiseringstidene er veiledende.
Temperatur
i°C
Hermetisering til
perling begynner
i min.
Koke videre ved
100°C
i min.
Jordbær, blåbær, bringebær, modne stikkelsbær
160-170
35-45
---
Umodne stikkelsbær
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Gulrøtter1)
160-170
50-60
5-10
Sopp1)
160-170
40-60
10-15
Agurker
160-170
50-60
---
Mixed Pickles
160-170
50-60
15
Kålrabi, erter, asparges
160-170
50-60
15-20
Bønner
160-170
50-60
---
Matvarer som kan hermetiseres
Bærfrukt
Steinfrukt
Pærer, kveder, plommer
Grønnsaker
1) La stå i avslått stekeovn
Rengjøring og pleie
39
Rengjøring og pleie
1
Advarsel: Før rengjøring må apparatet slås av og få tid til å kjøle seg ned.
Advarsel: Av sikkerhetsårsaker må du ikke rengjøre apparatet med damp eller
høyttrykksutstyr.
Forsiktig: Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende virkning eller skarpe
rengjøringsverktøy.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller en skarp metallskrape på ovnsdørglasset. Slike midler eller verktøy kan ripe opp overflaten, med fare for
at glasset sprekker.
Apparatets utside
• Tørk av apparatets frontside med en myk klut og varmt, mildt såpevann.
• Bruk vanlige rengjøringsmidler for fronter i metall.
• Ikke bruk skurende vaskemidler eller skuresvamper.
Stekeovnens innside
3
1
Rengjør stekeovnen etter hver gang den har vært brukt. På denne måten lar
smuss seg fjerne på en enkel måte og brenner seg ikke fast.
1. Tenn belysningen i stekeovnen ved rengjøring.
2. Vask stekeovnen med såpevann etter hver gang du har brukt den, og tørk godt.
Hardnakket smuss kan fjernes med spesiell stekeovnsrens.
OBS: Følg produsentens anvisninger når du bruker stekeovnsrens!
Tilbehør
Skyll og tørk grundig alle innskyvningsdeler (rist, stekebrett, ovnsstiger osv.) etter hver bruk. Legg delene i bløt, slik at de er lettere å rengjøre.
Fettfilter
1. Rengjør fettfilteret i varm vaskemiddeloppløsning eller i oppvaskmaskinen.
2. Ved sterkt fastbrent smuss kokes filteret i litt vann tilsatt 2-3 spiseskjeer rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin.
40
Rengjøring og pleie
Ovnsstiger
For å rengjøre sideveggene kan ovnsstigene på venstre og høyre side i stekeovnen tas ut.
Ta ut ovnsstigen
Trekk først stigen ut av stekeovnsveggen i
fremkant (1) og sving det deretter bakover
(2).
3
Sette inn ovnsstigen
Viktig! De avrundete endene på styrestengene må vende forover!
Ved montering henges stigen først på i
bakkant (1) og deretter stikkes det inn og
trykkes på plass i forkant (2).
Rengjøring og pleie
41
Stekeovnsbelysning
1
3
Advarsel! Risiko for strømoverslag! Før stekeovnlampen skiftes:
– Slå av stekeovnen!
– Henholdsvis skru ut eller slå av sikringene i sikringsskapet.
Legg en klut i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for stekeovnlampen og
glassdekselet.
Skifte stekeovnlampe på sidevegg /
Rengjøre glassdekselet
1. Ta av glassdekselet ved å dreie mot venstre
og rengjør glasset.
2. Hvis nødvendig:
Skift stekeovnlampe 40 W, 230 V,
300 °C varmebestandig.
3. Monter glassdekselet på igjen.
42
Rengjøring og pleie
Taket i stekeovnen
1
1
For å lette rengjøringen av taket i stekeovnen, kan det øvre varmeelementet slås
ned.
Slå ned varmeelementet
Advarsel: Varmeelementet må først slås
ned når stekeovnen er slått av og det ikke
lenger er noen risiko for forbrenning!
1. Ta ut ovnsstigene på siden.
2. Grip tak i varmeelementet i forkant og
trekk det forover over pregingen innvendig
på stekeovnens vegg.
3. Varmeelementet vipper nå ned.
OBS! Ikke bruk kraft for å trykke varmeelementet ned! Varmeelementet kan brekke
av.
Rengjøre taket i stekeovnen
1
Feste varmeelementet
1. Løft varmeelementet opp igjen til taket.
2. Trekk varmeelementet forover mot fjærkraften og før det over pregingen i veggen.
3. La det smette på plass i holderne.
4. Sett inn ovnsstigene.
OBS! Varmeelementet skal ligge over pregingen på begge sider på stekeovnens vegg
og ha smettet korrekt på plass.
Rengjøring og pleie
43
Stekeovnsdøren
For lettere å komme til for å rengjøre inni stekeovnen, kan stekeovnsdøren hektes av apparatet.
Hekte av stekeovnsdøren
1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. Vippklemmefestet (A) helt opp på begge
dørhengslene.
3. Lukk stekeovnsdøren igjen til første holderstilling (ca. 45°).
3
4. Grip stekeovnsdøren på sidene med begge
hendene og trekk den på skrått oppover fra
stekeovnen (Forsiktig: Tung!).
Legg stekeovnsdøren med frontsiden ned
på et mykt, jevnt underlag, for eksempel et
pledd, for å unngå striper.
44
Rengjøring og pleie
Hekte på igjen stekeovnsdøren
1. Grip tak øverst i sidene på stekeovnsdøren
med begge hendene og hold den i en vinkel
på ca. 45°.
Sett sporene på undersiden av stekeovnsdøren ned i hengslene på stekeovnen.
La døren gli helt nedover til den stopper.
2. Åpne stekeovnsdøren helt.
3. Vipp klemmefestet(A) på begge dørhengslene tilbake til opprinnelig posisjon.
4. Lukk stekeovnsdøren.
Rengjøring og pleie
45
Glasset i stekeovnsdøren
1
Stekeovnsdøren er utstyrt med tre parallelle glassplater. De innerste glassplatene
kan tas ut for rengjøring.
OBS! Hvis du bruker kraft, særlig på frontglassets kanter, kan glasset knuse.
Ta ut dørglassene
1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. klemmefestet (A) helt opp på begge dørhengslene.
3. Lukk stekeovnsdøren igjen til første holderstilling (ca. 45°)
4. Grip tak øverst på begge sider av
dørdekselet og press innover for å løsne
klips låsen. Trekk så dørdekselet opp og av.
46
Rengjøring og pleie
5. Grip tak i et dørglass om gangen, trekk det
oppover og ut av føringskantene.
3
Rengjøre dørglassene
Rengjør dørglassene grundig med vann og oppvaskmiddel. Tørk godt
Sette inn dørglassene
1. Sett dørglassene et etter et på skrått ned i
dørprofilen nederst i døren og senk dem på
plass.
Sett først inn det minste glasset, så det store glasset.
2. Ta tak i sidene på dørdekselet (B), legg det
inn mot innsiden av dørkanten og sett dørdekselet (B) ned øverst på døren.
Rengjøring og pleie
3
På den åpne siden av dør dekselet (B) befinner det seg en føringsskinne (C). Denne
må skyves inn mellom den ytre dørskiven
og føringsvinkelen (D).
Klips låsen (E) må klikke på plass.
3. Åpne stekeovnsdøren helt.
4. Vipp klemmefestet (A) på begge dørhengslene tilbake til opprinnelig posisjon.
5. Lukk stekeovnsdøren.
47
48
Hva må gjøres hvis …
Hva må gjøres hvis …
Problem
Stekeovnen blir ikke varm.
Lampen(e) i stekeovnen lyser
ikke.
1
3
3
Mulig årsak
Løsning
Stekeovnen er ikke slått på.
Slå på stekeovnen.
Nødvendige innstillinger er
ikke foretatt.
Kontroller innstillingene.
Sikringen i husets elektroinstallasjon (sikringsskapet) har
utløst.
Kontroller sikringene.
Hvis sikringene skulle utløse
flere ganger, må en autorisert
elektroinstallatør kontaktes.
Lampen(e) er i stykker.
Skift ut stekeovnslampen(e).
Hvis du ikke får rettet på problemet med løsningstipsene over, ta kontakt
med din forhandler eller med kundeservice.
Advarsel!Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet.
Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke rettes kostnadsfritt av kundetekniker eller forhandler, selv om dette skjer innenfor reklamasjonstiden.
Informasjon om stekeovner med metallfront:
Avhengig av hvor kjølig fronten på apparatet er, kan det, i løpet av eller straks
etter baking og steking, oppstå dugging på det innerste dørglasset når døren er
åpnet.
Avfallsbehandling
49
Avfallsbehandling
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er
merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge
merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.
2
Kassert apparat
W
1
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending
av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og
helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Advarsel: For å sikre at den utrangerte ovnen ikke kan utgjøre noen risiko, må
den gjøres ubrukbar før den kastes.
Trekk ut ovnens stikkontakt, og fjern nettilkoplingskabelen fra ovnen.
50
Montasjeveiledning
Montasjeveiledning
1
1
OBS: Montering og tilkopling av det nye apparatet må kun utføres av en autorisert fagperson.
Overholdes ikke denne anvisningen, bortfaller garantien ved eventuelle feil på
apparatet.
Sikkerhetsanvisninger for den som installerer apparatet
• Det skal innrettes en anordning i den elektriske installasjonen som gjør det
mulig å skille apparatet fra nettet med en flerpolet kontaktåpning på minst
3mm.
En egnet skilleanordning er f.eks. en LS-bryter, sikringer (skrusikringer skal
skrus ut av holderen), feilstrømsbryter og -beskyttelse.
• Innbyggingen må garantere beskyttelse mot berøring.
• Innbyggingsskapet må være montert i overensstemmelse med stabilitetssikkerhet DIN 68930.
• Innbyggingskomfyren samt kokefeltene er utstyrt med spesielle kontaktsystemer. Av sikkerhetsgrunner må de kun kombineres med apparater fra samme
produsent.
Montasjeveiledning
51
52
Montasjeveiledning
Montasjeveiledning
53
54
Montasjeveiledning
Garanti/Kundeservice
55
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale
reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til din nærmeste reparatør eller
ringe 815 30 222 for opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller
reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at
kjøpsbevis må fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon.
Modell betegnelse
..................................................
Produktnummer
..................................................
Serienummer:
..................................................
Kjøpsdato
..................................................
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på:
Telefon: 22 72 58 30
Fax: 22 72 58 80
Internett: [email protected]
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun
utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL’s leveringsbetingelser og
Lov om kjøp.
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: [email protected]
Internett: www.electrolux.no
56
Garanti/Kundeservice
Europeisk Garanti
Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på baksiden av denne
håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis
du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti
flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes:
• Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet.
• Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i.
• Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker.
• Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og
må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal.
• Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor
i.
Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven.
Garanti/Kundeservice
57
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
58
Garanti/Kundeservice
p
t
b
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
Service
59
Service
Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved
hjelp av bruksanvisningen (kapittelet „Hva må gjøres, hvis...“)
Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller
en av våre servicepartnere.
For å kunne hjelp deg raskt, trenger vi følgende opplysninger:
– Modellbetegnelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S-nr.)
(se typeskiltet for numrene)
– Type forstyrrelse
– Eventuell feilmelding som meldes fra apparatet
For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du trenger
dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her:
Modellbetegnelse:
.....................................
PNC:
.....................................
S-nr.
.....................................
822 929 913-M-291007-01
Med forbehold om endringer
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.no

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement