Aeg-Electrolux B5731-5-M Användarmanual

Aeg-Electrolux B5731-5-M Användarmanual
B5731-5
Bruksanvisning
Ugn
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
Säkerhet för barn och handikappade
Allmän säkerhet
Installation
Elektrisk anslutning
Tryck på
Underhåll och rengöring
Brandrisk
Ugnslampa
Servicecenter
Skrotning av produkten
PRODUKTBESKRIVNING
Översikt
Ugnstillbehör
DAGLIG ANVÄNDNING
Första rengöring
Inställning och ändring av klocka
Sätt på ugnen
Ändring av ugnstemperaturen
Temperaturkontroll
Stänga av ugnen
Kylfläkt
Indikator för uppvärmning
Indikator för restvärme
Snabbuppvärmning
Ugnsfunktioner
Sätta i ugnstillbehören
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
Matlagningstermometer
Klockfunktioner
Inställning av klockfunktioner
Ytterligare funktioner
Funktionslås
Automatisk avstängning
Lucklås
RÅD OCH TIPS
Luckans insida
Bakning
Stekning
Grillning
Konservering
Torkning
Upptining
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Ugnstak
Ugnsstegar
Ugnslampa
Ugnslucka och glaspaneler
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
TEKNISKA DATA
INSTALLATION
MILJÖSKYDD
10
11
11
12
12
12
12
13
13
13
18
20
21
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
29
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här handboken noga före installation:
• För din egen personliga säkerhet och för produktens säkerhet
• Av respekt för miljön
Säkerhetsinformation
3
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte
leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller
fysiska skador.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det
finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn
och husdjur från att oavsiktligt sätta på produkten.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten
om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta
inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation.
• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Lyft inte produkten i handtaget.
• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
• Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Före installationen måste du säkerställa att köksskåpets dimensioner är tillräckligt stora
för att rymma produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Denna produkt kan inte placeras på en sockel.
• Inbyggda ugnar och hällar är försedda med speciella anslutningssystem. Undvika att skada produkten genom att endast använda produkten med produkter från samma tillverkare.
4
Säkerhetsinformation
Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
Information om spänningen finns på typskylten.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Det finns då risk för brand.
Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten, när sådan finns.
Tryck på
• Produkten är konstruerad för användning i hemmet. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt.
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på egendom.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Vidrör inte
värmeelementen i produkten. Använd handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller
formar.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på ugnsemaljen.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma
ut. Det finns då risk att bränna sig.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Stäng alltid luckan vid matlagning, även vid grillning.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns
även risk att glasen kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan
orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att produktens ytmaterial skadas.
• Använd en djup bakplåt för mycket fuktiga kakor för att förhindra att fruktsaft lämnar
fläckar som inte går att ta bort.
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka
korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
Säkerhetsinformation
5
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på
värmeelementen eller termostatens sensor.
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
• Rengör inte katalytisk emalj (om sådan finns).
Brandrisk
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter
och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten.
Ugnslampa
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är
specialdesignad för produkter som denna.
• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt.
Servicecenter
• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på produkten. Kontakta ett godkänt servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Skrotning av produkten
• För att förhindra person- eller materialskada
– Koppla loss produkten från eluttaget.
– Klipp av nätkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Det
finns risk för kvävning.
6
Produktbeskrivning
PRODUKTBESKRIVNING
Översikt
2
3
4
5 6
1
7
8
5
9
4
14
10
3
11
2
1
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontrollpanel
Nätindikator
Kontrollvred för ugnens funktioner
Display
+/- Kontrollvred
Strömindikator
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
Sidolampa
Fläkt och värmeelement på bakvägg
Undervärme
Ugnsstegar, löstagbara
Nivåer
Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
Daglig användning
7
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den första gången
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen fungerar bara med inställd klocka.
1. Tryck på funktionsknappen (se avsnittet
"Klockfunktion") upprepade gånger tills
symbolen för klockan blinkar.
2. Ställ klockan med vredet +/-.
Efter cirka 5 sekunder upphör blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
Du kan nu börja använda produkten.
Klockan kan bara ställas om du inte samtidigt
har valt någon annan klockfunktion (Signalur,
Koktid eller Stopptid) eller ugnsfunktion. Kontrollera dessutom att barnlåset inte är aktiverat.
Tryck på den intryckbara knappen för att använda ugnen. Knappen kommer ut.
Sätt på ugnen
Vrid programväljaren till en ugnsfunktion. Kontrollampan tänds. Temperaturdisplayen visar
föreslagen temperatur för den valda ugnsfunktionen. Uppvärmningen av ugnen börjar. När
den inställda temperaturen uppnås avges en ljudsignal.
Ändring av ugnstemperaturen
Vrid inställningsvredet + / - för att öka eller minska temperaturen. Inställningen sker i steg
om 5 °C.
Temperaturkontroll
Tryck samtidigt in snabbvärmnings- och programknappen (se avsnittet "Klockfunktion"). På
displayen visas aktuell ugnstemperatur.
8
Daglig användning
Stänga av ugnen
Vrid funktionsvredet till läget FRÅN.
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.
Indikator för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att
ugnens temperatur ökar.
Indikator för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.
Snabbuppvärmning
Snabbuppvärmningsfunktionen minskar tidsåtgången för uppvärmning av ugnen.
Ställ inte in någon mat i ugnen förrän snabbuppvärmningen är avslutad och ugnen arbetar
med den inställda funktionen.
1. Ställ in önskad ugnsfunktion.
2. Tryck på snabbvärmningsknappen. Strecken intill symbolen tänds.
Strecken blinkar ett i taget för att indikera att snabbuppvärmningsfunktionen är på.
När snabbuppvärmningen är klar:
– tänds strecken i värmeindikatorn,
– strecken intill symbolen släcks,
– en ljudsignal hörs.
Ugnen fortsätter nu uppvärmningen enligt den inställda ugnsfunktionen och temperaturen. Du kan nu ställa in maten i ugnen.
Du kan använda snabbuppvärmningsfunktionen med dessa ugnsfunktioner: Varmluft
Paj-Pizza Läge , Över-Undervärme och Gratinering .
Ugnsfunktioner
Ugnen har följande funktioner:
,
Daglig användning
Ugnsfunktion
9
Tillämpning
VARMLUFT
För ugnsbakning på högst tre nivåer samtidigt. Sänk ugnstemperaturerna (20-40°C)
jämfört med vid Över/Undervärme. Även för
att torka livsmedel.
PAJ-PIZZA LÄGE
För ugnsbakning på en nivå av rätter som
kräver mer intensiv bryning och som ska ha
knaprig botten.
Sänk ugnstemperaturerna (20-40°C) jämfört
med vid Över/Undervärme.
ÖVER-UNDERVÄRME
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
GRATINERING
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. Även för att gratinera och
bryna.
DUAL GRILL
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder och för rostning.
MINGRILL
För grillning av platta livsmedel mitt på grillen samt för rostning.
UPPTINING
För att tina frysta livsmedel.
BASE HEAT
För efterbakning av kakor med knapriga
bottnar.
Sätta i ugnstillbehören
Placera de skjutbara tillbehören så att de dubbla sidokanterna är längst in mot ugnens baksida och pekar nedåt. Tryck in de skjutbara tillbehören mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter.
Dessa kanter och formen på skenorna är en säkerhetsåtgärd för ugnstillbehören.
10
Daglig användning
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg gallret på långpannan. Tryck in långpannan
mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när hela köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Två temperaturer behöver ställas in:
• Ugnstemperatur: Se Stektabell
• Innertemperatur: Se Tabell Matlagningstermometer
Använd endast den matlagningstermometer som medföljer ugnen eller en originalreservdel.
1. Sätt på produkten.
2. Stick in matlagningstermometerns spets i
mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns kontakt i
uttaget på ugnens sidovägg.
4. Använd +/- för att ställa in önskad innertemperatur. Displayen växlar till aktuell
innertemperatur.
Om du inte hinner ställa in önskad innertemperatur innan ugnen växlar till aktuell
innertemperatur trycker du bara upprepat
på funktionsknappen tills indikatorn för matlagningstermometern blinkar. Ställ sedan in
innertemperaturen.
Innertemperaturen visas från 30ºC
5. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och ugnen stängs
av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
7. Lossa matlagningstermometerns kontakt från uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
VARNING
Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador! Var försiktig när du drar ur matlagningstermometerns spets och kontakt.
Daglig användning
11
8. Stäng av produkten.
Klockfunktioner
1
6
1
2
3
4
5
6
5
2
3
4
Temperatur-/tidsdisplay
Värmeindikator
Indikatorer för klockfunktion
Funktionsknapp
Ändra displayvisning
Snabbuppvärmningsnkapp
Inställning av klockfunktioner
1. Tryck flera gånger på programknappen tills lampan för önskad funktion blinkar.
eller stopptid
, använd + / 2. Ställa in tiden med signaluret , Tillagningstid
vredet. Motsvarande kontrollampa tänds.
När den inställda tiden uppnåtts, blinkar motsvarande kontrollampa, displayen visar
0.00 och en summerton hörs.
3. För att stoppa summern och lampans blinkning:
- med signaluret trycker du på en knapp
- med koktid och stopptid vrider du programväljaren till läge FRÅN.
Med signaluret ljuder även en summer när 90 % av tillagningstiden gått.
Med funktionerna Koktid
Klockfunktion
och Stopptid
stängs ugnen av automatiskt.
Användning
Klocka
Visar tiden. För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. När tiden löper ut avges en ljudsignal. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
12
Daglig användning
Klockfunktion
Användning
Koktid
Används för att ställa in hur länge ugnen skall vara på.
Stopptid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Koktid
och Stopptid
kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås på
, sedan Stopptid
.
eller stängas av vid en senare tidpunkt. Ställ först in Koktid
Ytterligare funktioner
Funktionslås
När funktionslåset är aktiverat kan ugnen inte användas.
Det skyddar barn från att oavsiktligt slå på ugnen.
Ställ inte in en ugnsfunktion.
Så här aktiveras funktionslåset:
1. Vrid kontrollvredet + / - åt vänster och håll det kvar där.
2. Tryck in programvalsknappen tills displayen visar "SAFE".
Funktionslåset är nu aktiverat.
För att inaktivera funktionslåset gör du på samma sätt som vid aktivering.
Automatisk avstängning
Produkten stängs av efter en viss tid:
• Om du inte stänger av ugnen.
• Om ugnstemperaturen inte ändras.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30 - 120 °C
12,5 timmar
120 - 200 °C
8,5 timmar
200 - 250 °C
5,5 timmar
250 - max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen stängas av helt. Därefter kan den slås på igen.
Om klockfunktionen koktid eller stopptid ställs in, fungerar inte automatisk avstängning.
Lucklås
Lucklåset är avaktiverat när produkten levereras från fabriken.
Råd och tips
13
Aktivera lucklåset: Drag lucklåset framåt tills
det låser på plats
Avaktivera lucklåset: Tryck lucklåset tillbaka in i
panelen.
Öppning av produktens lucka:
1. Tryck på och håll i lucklåset.
2. Öppna luckan.
Tryck inte på lucklåset när produktens lucka
stängs!
Avstängning av produkten avaktiverar inte
det mekaniska lucklåset.
RÅD OCH TIPS
Luckans insida
På ugnsluckans insida finns följande:
• Numret på nivåerna
• Information om ugnsfunktionerna, rekommenderade ugnsnivåer och temperaturer för
typiska maträtter.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är bara riktvärden. De beror på recepten,
kvalitet och mängd på använda ingredienser.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan baka och steka annorlunda än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och nivåer till värdena i tabellerna.
• Vid längre gräddningstider kan ugnen stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstiden
har gått ut, detta för att utnyttja eftervärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar
igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen första gången.
• Om du inte hittar inställningar för ett speciellt recept, använd inställningar för ett liknande.
14
Råd och tips
• Gräddningstiden kan förlängas med 10-15 minuter, om du bakar kakor på mer än en
nivå.
• Kakor och bakverk med olika höjd kan färgsättas olika i början. Ändra inte temperaturinställningen om detta inträffar. Skillnaderna utjämnas under gräddningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan
Möjlig orsak
Lösning
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
För hög ugnstemperatur
degig, klumpig, vattenränder)
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
För kort gräddningstid
degig, klumpig, vattenränder)
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
För mycket vätska i degen
degig, klumpig, vattenränder)
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Bakning på en nivå - Bakning i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Ringkaka, mjuk kaka
VARMLUFT
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Madeirakaka/fruktkaka
VARMLUFT
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Sockerkaka
VARMLUFT
1
140
0:25 - 0:40
Sockerkaka
ÖVER-UNDERVÄRME
1
160
0:25 - 0:40
Tårtbotten av mördeg
VARMLUFT
3
170-180
0:10 - 0:25
Tårtbotten av sockerkaka
VARMLUFT
3
150 - 170
0:20 - 0:25
ÖVER-UNDERVÄRME
1
170 - 190
0:50 - 1:00
1)
Äppelpaj
Råd och tips
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
15
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
VARMLUFT
1
160
1:10 - 1:30
Äppelpaj (2 formar Ø
20 cm, diagonalt placerade)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180
1:10 - 1:30
1) Förvärm ugnen
Bakning på en nivå - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
Vetefläta/krans
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Tyskt julbröd 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:00
Bröd (rågbröd)
ÖVER-UNDERVÄRME
1
- först 1)
230
0:25
- sedan
160 - 180
0:30 - 1:00
Petit-chouer/bakelser
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Rulltårta 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180 - 200
0:10 - 0:20
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
ÖVER-UNDERVÄRME
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
VARMLUFT
3
150
0:35 - 0:50
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:35 - 0:50
Fruktkaka av mördeg
VARMLUFT
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160 - 180
0:40 - 1:20
VARMLUFT
1
200 - 220
0:08 - 0:15
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
3
150 - 160
0:06 - 0:20
1)
Vetelängd med strössel
Smörkakor/sockerkringlor 1)
Osyrat bröd
1) Förvärm ugnen
2) Använd långpannan
Bakning på en nivå - Småkakor
Typ av bakverk
Mördegskakor
Ugnsfunktion
VARMLUFT
16
Råd och tips
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur (°C)
Tid (tim:min)
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
ÖVER-UNDERVÄRME
3
160
0:20 - 0:30
Flarn
VARMLUFT
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Bakverk med äggvita,
maränger
VARMLUFT
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Mandelbiskvier
VARMLUFT
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Småkakor av jästdeg
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Smördegskakor 1)
VARMLUFT
3
170 - 180
0:20 - 0:30
Bullar 1)
VARMLUFT
3
160
0:20 - 0:35
Bullar 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
180
0:20 - 0:35
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
ÖVER-UNDERVÄRME
3
170
0:20 - 0:30
Spritsar
Spritsar 1)
Ugnsfunktion
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer - Kakor, bakverk, bröd på bakplåt
Typ av bakverk
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Petit-chouer/bakelser 1)
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Strösselkaka
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Tid (tim:min)
1) Förvärm ugnen
Bakning på flera nivåer - Skorpor, småkakor, bakverk, kuvertbröd
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
Mördegskakor
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Spritsar
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Flarn
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Bakverk med äggvita,
maränger
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Mandelbiskvier
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Småkakor av jästdeg
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Smördegskakor 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Bullar
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Typ av bakverk
Tid (tim:min)
Råd och tips
Typ av bakverk
Småkakor (20 stycken/
plåt) 1)
Varmluft
2 nivåer
Varmluft
3 nivåer
Temperatur (°C)
1 /4
---
140
17
Tid (tim:min)
0:25 - 0:40
1) Förvärm ugnen
Baktabell Varmluft
För att se vilken ugnsfunktion som du skall använda, se förteckningen av ugnsfunktioner i
avsnitt Daglig användning.
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid (min)
Pizza (tunn botten) 1)
1
180 - 200
20 - 30
Pizza (med mycket fyllning)
1
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
45 - 60
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Cheesecake med lemoncurd, rund
1
140 - 160
60 - 90
Cheesecake med lemoncurd på plåt
1
140 - 160
50 - 60
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 70
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
Osyrat bröd 1)
1
250 - 270
10 - 20
Smördegskakor 1)
1
160 - 180
40 - 50
Flammekuchen (Pizzaliknande rätt från Alsace) 1)
1
250 - 270
12 - 20
Piroger (rysk version av
calzone) 1)
1
180 - 200
15 - 25
1) Förvärm ugnen
Tabell för puddingar och gratänger
Maträtt
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid (tim:min)
Makaronipudding
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:25-0:40
Grönsaksgratäng 1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Ostbaguetter 1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
18
Råd och tips
Maträtt
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid (tim:min)
Söta puddingar
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
ÖVER-UNDERVÄRME
1
180-200
0:30-1:00
GRATINERING
1
160-170
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
1) Förvärm ugnen
Färdiglagade maträtter
Typ av maträtt
Pommes frites
1)
Ugnsfunktion
GRATINERING
Nivå
Temperatur °C
Tid
3
200-220
enligt tillverkarens anvisning
1) Tips: Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens anvisningar för användning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Tips för användning av stektabellen.
• Stek kött och fisk som väger minst 1 kg.
• Häll lite vatten i långpannan för att undvika att köttsaft eller fett bränner fast.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fågel med steksky flera gånger under stektiden.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter innan stektidens slut för att utnyttja eftervärmen.
Nötkött
Typ av kött
Portvinsstek
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Rostbiff eller filé
per cm
tjocklek
- röd inuti 1)
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- medium
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
180 - 190
0:06 - 0:08
- genomstekt
per cm
tjocklek
GRATINERING
1
170 - 180
0:08 - 0:10
1) Förvärm ugnen
Råd och tips
19
Fläskkött
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur
°C
Tid
(tim:min)
Bog, hals, skinkstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Nivå
Temperatur
°C
Tid
(tim:min)
Kalv
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Kalvstek
1 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kalvlägg
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Nivå
Temperatur
°C
Tid
(tim:min)
Lamm
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Lammbog, lammstek
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Lammsadel
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Nivå
Temperatur
°C
Tid
(tim:min)
Vilt
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktion
upp till 1 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Rådjurs-/hjortbog
1,5 - 2 kg
ÖVER-UNDERVÄRME
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Harsadel, harbog 1)
1) Förvärm ugnen
Fågel
Typ av kött
Bitar av fågel
Mängd
200 - 250 g
vardera
Ugnsfunktion
GRATINERING
20
Råd och tips
Typ av kött
Halv kyckling
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
400 - 500 g
vardera
GRATINERING
1
190 - 210
0:35 - 0:50
Kyckling, broiler
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Anka
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Gås
3,5 - 5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Kalkon
4 - 6 kg
GRATINERING
1
140 - 160
2:30 - 4:00
Nivå
Temperatur °C
Tid
(tim:min)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Fisk (ångkokt)
Typ av kött
Hel fisk
Mängd
1 - 1,5 kg
Ugnsfunktion
ÖVER-UNDERVÄRME
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen i 5 minuter med grillfunktionen.
• Placera gallret på nivån som rekommenderas i grilltabellen.
• Sätt alltid in långpannan för uppsamling av fett på första nivån.
• Grilla bara platta bitar av kött eller fisk.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i avsnitt Daglig användning.
Livsmedel som ska grillas
Nivå
Tid
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
4
8-10 minuter
6-8 minuter
Fläskfilé
4
10-12 minuter
6-10 minuter
Korv
4
8-10 minuter
6-8 minuter
Ox- eller kalvfilé
4
6-7 minuter
5-6 minuter
Oxfilé eller rostbiff
(cirka 1 kg)
3
10-12 minuter
10-12 minuter
Råd och tips
Livsmedel som ska grillas
Nivå
21
Tid
1:a sidan
2:a sidan
Rostat bröd 1)
3
4-6 minuter
3-5 minuter
Varma smörgåsar
3
6-8 minuter
-------
1) Förvärm inte
Konservering
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd bara vanliga konserveringsglas med samma storlek.
Använd inte glas med skruv- eller bajonettlock eller metallburkar.
Använd första nivån nerifrån.
Använd långpannan. På den kan du ställa maximalt sex 1-liters glas.
Fyll alla glas till samma nivå och förslut dem noga.
Ställ glasen på gallret, se till att de inte vidrör varandra.
Fyll på ca. 1/2 liter vatten i långpannan för att få tillräckligt med fukt i ugnen.
När vätskan börjar bubbla lätt i de första glasen (efter ca. 35-60 minuter med 1 liters
glas), stäng av ugnen eller minska temperaturen till 100°C ( se tabellen).
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i avsnitt Daglig användning.
Torkad frukt
Konservering
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C, i min.
Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
---
Omogna krusbär
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C, i min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur °C
Uppkokningstid i
min.
Fortsatt tillagningstid på 100 °C, i min.
Morötter 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
---
Blandade inlagda grönsaker
160 - 170
50 - 60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Konservering
Päron, kvitten, plommon
Grönsaker
Konservering
1) Låt stå i frånslagen ugn
Torkning
• Täck ugnsgallren med bakplåtspapper.
22
Råd och tips
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i avsnitt Daglig användning.
Grönsaker
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Bönor
60 - 70
3
1/4
6-8
Paprika (strimlor)
60 - 70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
3
1/4
5-6
Svamp
50 - 70
3
1/4
6-8
Örter
40 - 50
3
1/4
2-3
Frukt
Torkning av livsmedel
Temperatur °C
Nivå
Tid i timmar (riktvärde)
1 nivå
2 nivåer
Plommon
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
3
1/4
6-8
Päron
60 - 70
3
1/4
6-9
Upptining
• Tag ur livsmedlet ur förpackningen och lägg det på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med ett fat eller en skål. Detta kan förlänga upptiningstiden mycket.
• Placera ugnsgallret på första nivån nerifrån.
För att se vilken ugnsfunktion du skall använda, se förteckningen över ugnsfunktioner i avsnitt Daglig användning.
Maträtt
Upptiningstid min
Efterupptiningstid min
Kommentarer
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett
uppochnervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden
Kött, 1000 g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500 g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
-------
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
-------
Smör, 250g
30-40
10-15
-------
Underhåll och rengöring
Maträtt
Grädde, 2 x 200g
Tårta, 1400g
23
Upptiningstid min
Efterupptiningstid min
Kommentarer
80-100
10-15
Det går att vispa grädde även om delar av
den är något frusen
60
60
-------
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt
(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar
därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts
och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller
diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnstak
Du kan fälla ner värmeelementet på ugnstaket för att lätt kunna rengöra ugnstaket.
VARNING
Stäng av produkten innan du fäller ner värmeelementet. Kontrollera att produkten är kall.
Risk för brännskador!
Fälla ner värmeelementet
1. Tag bort ugnsstegarna.
2. Håll värmeelementet på framsidan med
två händer.
3. Drag det framåt mot fjädertrycket och ut
längs stöden på båda sidor.
4. Värmeelementet viks neråt.
Ugnstaket är klart att rengöras.
Sätta tillbaka värmeelementet
1. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Installera värmeelementet korrekt på båda sidorna ovan stödet på ugnsutrymmets innerväggar.
24
Underhåll och rengöring
2. Montera ugnsstegarna.
Ugnsstegar
Borttagning av ugnsstegarna
1. Drag bort ugnsstegens framsida från sidoväggen.
2. Drag bort bakre delen av ugnsstegen från
sidoväggen och tag bort den.
2
1
Montera ugnsstegarna
Montera ugnsstegarna i omvänd ordning.
Viktigt! Ugnsstegarnas avrundade ändar skall peka framåt!
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av glödlampan/rengöring av lampglaset
1. Tag bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut glödlampan med en 300°C värmebeständig ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.
Underhåll och rengöring
25
Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
3. Vid behov: Byt ut glödlampan mot en
300 °C värmebeständig ugnslampa.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Montera lampglaset.
5. Montera den vänstra ugnsstegen.
Ugnslucka och glaspaneler
Ta bort ugnsluckan när du vill göra rent den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung!
Demontering av ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Lyft upp klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt.
A
A
3. Stäng luckan till det första läget (cirka 45
°).
4. Håll i ugnsluckan med en hand på vardera
sida och dra den uppåt/bort från ugnen.
Placera luckan med utsidan nedåt på en mjuk,
plan yta för att förhindra repor
5. Nu kan du ta bort de inre glaspanelerna
på luckan och göra rent dem.
Gör tvärtom för att montera luckan.
Ugnsluckan har 2, 3 eller 4 luckglas (beroende
på modell)
45°
26
Om maskinen inte fungerar
Ta bort och rengöra glasen i luckan
1. Ta ta i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
B
2. Dra lucklisten mot luckan för att ta bort
den.
3. Håll luckglasen i överkant ett och ett och dra dem uppåt/ur skenan
4. Rengöring av luckans glaspaneler.
Gör tvärtom för att montera luckglasen. Sätt i det minsta glaset först, sedan det större.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen värms inte upp
Ugnen är inte på
Sätt på ugnen
Ugnen värms inte upp
Klockan är inte ställd
Ställ klockan
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnen värms inte upp
Säkringen i säkringsskåpet/elcentralen har löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut igen.
Ugnsbelysningen tänds inte
Lampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns med i listan
Elektroniskt fel
Stäng av produkten och sätt på
den igen via säkringen eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet/elcentralen. Kontakta Electrolux Service om felmeddelandet visas på displayen igen
Tekniska data
27
Kontakta försäljaren eller servicecentret om du inte kan avhjälpa felet.
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets
yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (Mod.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TEKNISKA DATA
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
INSTALLATION
Läs först kapitlet "Säkerhetsinformation" noggrant.
Den inbyggda enheten måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.
542
10
590
560 min.
20
530
10
10
522
546
3
584
21
594
467
550
567
114
10
592
28
Installation
alternativ 100
560
300
300
70
alternativ 100
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90º
Miljöskydd
29
2x3,5x25
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
30
31
892939326-B-042011
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement