Aeg-Electrolux B5741-5-M Brugermanual

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B5741-5-M Brugermanual | Manualzz
B5741-5
Brugsanvisning
Ovn
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
INDHOLD
OM SIKKERHED
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
Generelt om sikkerhed
Installation
Tilslutning, el
Brug
Vedligeholdelse og rengøring
Brandfare!
Pyrolytisk rensning
Ovnlampe
Servicecenter
Bortskaffelse af apparatet
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over apparatet
Tilbehør til ovn
DAGLIG BRUG
Rengøring før ibrugtagning
Indstilling af klokkeslæt
Tænd for ovnen
Ændring af ovntemperatur
Kontrol af temperaturen
Slukning af ovnen
Køleblæser
Symbol for opvarmning
Restvarmeindikator
Hurtig opvarmning
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
Ovnfunktioner
Sætte ovntilbehør i
Urfunktioner
Indstilling af urfunktion
Andre funktioner
Børnesikring
Ovnens sikkerhedsafbryder
Dørlås
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Dørens inderside
Bagning
Stegning
Grillstegning
Henkogning
Tørring
Optøning
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Pyrolytisk rensning
Ovnribber
Ovnpære
Ovndør og ovnglas
HVIS NOGET GÅR GALT
TEKNISKE DATA
INSTALLATIONSVEJLEDNING
MILJØHENSYN
8
9
10
10
11
11
11
12
12
12
12
17
19
20
21
21
22
22
23
23
24
25
26
26
28
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af ovnen:
• Af hensyn til din personlige sikkerhed og din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet
Om sikkerhed
3
• For korrekt betjening og brug af apparatet.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, også hvis du flytter eller sælger
maskinen.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og eller anvendelsen forårsager skade.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning eller fysisk personskade.
• Lad ikke børn og dyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben, eller apparatet er i
brug, da det bliver meget varmt. Der er fare for personskade eller anden vedvarende handikap.
• Hvis apparatet er udstyret med en sikkerhedslås eller børnesikring (kontrollås) bør den
bruges. Dette forhindrer, at børn og små dyr aktiverer apparatet ved et uheld.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade
samt beskadigelse af apparatet.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.
• Sluk altid straks for apparatet efter brug.
Installation
• Installation og tilslutning må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Kontakt et godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger.
• Kontroller, at apparatet ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke en beskadiget
maskine. Kontakt om nødvendigt forhandleren.
• Fjern al emballage, mærkater og folie fra apparatet, før det tages i brug. Fjern ikke typeskiltet. Dette kan medføre, at garantien bortfalder.
• Sørg for at tage netstikket ud af kontakten under installationen.
• Vær forsigtig, når apparatet flyttes. Apparatet er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
Apparatet må aldrig løftes i håndtaget.
• Apparatets installation skal udføres med en afbryder, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Afbryderen skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
• Brug korrekte isoleringsanordninger: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Kontroller, at nichemålene er passende for køkkenelementet, før apparatet installeres.
• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
• Mindsteafstanden til andre apparater skal overholdes.
• Dette apparat kan ikke stilles på en sokkel.
• Indbygningsovne og kogesektioner fastgøres med særlige tilslutningssystemer. Brug kun
apparatet med elementer af samme fabrikat for at undgå skader på apparatet.
Tilslutning, el
• Apparatet skal jordes.
4
Om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen til maskinen.
Oplysninger om spænding står på typeskiltet.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er brandfare.
Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
Undgå at klemme eller beskadige stikket (hvis det er relevant) og ledningen bag apparatet.
• Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve elstikket ud af
kontakten (hvis det er relevant).
Brug
• Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Apparatet må ikke bruges til erhvervs- eller
industrimæssige formål.
• Brug kun apparatet til madlavning i husholdningen. Dermed undgår du personskade eller
skade på ejendom.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads.
• Ovnrummet bliver meget varmt under brug. Der er risiko for forbrænding. Undlad at røre
ved apparatets varmelegemer. Brug handsker, når du indsætter eller udtager tilbehørsdele eller fade.
• Vær forsigtig under udtagning eller indsættelse af tilbehøret for at undgå beskadigelse af
ovnens emalje.
• Hold afstand til apparatet, når du åbner døren, mens apparatet er i brug. Der kan trænge
meget varm damp ud. Der er risiko for forbrænding.
• Sådan undgår du at beskadige eller misfarve ovnens emalje:
– Stil ikke noget i ovnens bund, og dæk ikke nogen del af ovnen med alufolie
– Hæld aldrig meget varmt vand direkte ind i ovnen
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i ovnen efter tilberedningen
• Misfarvning af ovnens emalje forringer ikke apparatets brugsegenskaber, så det er ikke en
fejl i henhold til loven om garanti.
• Belast ikke ovndøren, når den er åben.
• Luk altid ovndøren under tilberedning, også når du bruger grillfunktionen.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
• Kontroller, at apparatet er kølet af, før det rengøres. Der er risiko for forbrænding. Der er
risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Hold altid ovnen ren. Ophobning af fedt eller madrester kan medføre brand.
• Regelmæssig rengøring forebygger, at overfladerne nedbrydes.
• Brug en bradepande til meget fugtige kager, for at forhindre at frugtsaften danner blivende pletter.
• Rengør kun apparatet med vand og sæbe af hensyn til din egen sikkerhed samt din ejendoms sikkerhed. Anvend ikke brandbare produkter, eller produkter som kan forårsage
rustangreb.
• Brug ikke damprenser, højtryksrenser, skarpe genstande, skurende rengøringsmidler, skuresvampe eller pletfjernere.
• Hvis du bruger ovnrens på spraydåse, skal du følge producentens anvisninger.
• Rengør ikke glasdøren med slibende rengøringsmidler eller metalskraber. Den varmfaste
belægning på det inderste glas kan tage skade.
Om sikkerhed
5
• Hvis ruderne beskadiges, mister glasset styrke og kan gå i stykker. Udskift ruderne, hvis
dette er tilfældet. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager døren af apparatet. Døren er tung!
• Undgå at rengøre ovnens katalytiske emalje (hvis dette er relevant).
Brandfare!
• Åbn lågen forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en
blanding af alkohol og luft. Der er brandfare.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner døren.
• Anbring ikke brandbare produkter - eller genstande der er gennemvædet af brandbare
produkter (fremstillet af plastik eller aluminium) -, i nærheden eller på apparatet.
Pyrolytisk rensning
• Lad ikke apparatet være uden opsyn under den pyrolytiske rensning.
• Du må ikke åbne ovndøren eller afbryde strømforsyningen under den pyrolytiske rensning.
• Hold børn på afstand under den pyrolytiske rensning. Ovnen bliver meget varm Der er
risiko for forbrænding.
• Fastsiddende snavs kan medføre misfarvning af emaljen under den pyrolytiske rensning.
Misfarvning af ovnens emalje forringer ikke apparatets brugsegenskaber.
Ovnlampe
• De pærer, som anvendes i dette apparat, er specielt udvalgt alene til brug for husholdningsapparater! De kan ikke bruges til hel eller delvis oplysning af et værelse i hjemmet!
• Hvis det bliver nødvendigt at erstatte pæren brug en af samme styrke specielt beregnet
til husholdningsapparater.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før ovnpæren skiftes. Der er risiko for
elektrisk stød!
Servicecenter
• Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker. Kontakt
et godkendt servicecenter.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip elledningen af, og kassér den.
– Fjern dørlåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og dyr bliver lukket inde i apparatet. Der er fare for kvælning.
6
Produktbeskrivelse
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over apparatet
2
3
4
5
6
1
7
5
8
4
13
3
9
2
10
1
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Betjeningspanel
TÆNDT-lampe
Funktionsvælger, ovn
Display
Betjeningsknap +/TÆNDT-lampe
Varmelegeme
Ovnpære
Blæser
Varmelegeme, varmluft
Undervarme
Ovnribber, udtagelige
Ovnriller
Tilbehør til ovn
• Grillrist
Til service, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og småkager.
• Bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
Daglig brug
7
DAGLIG BRUG
ADVARSEL
Se under "Om sikkerhed".
Rengøring før ibrugtagning
• Tag alle dele ud af apparatet.
• Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.
Se under "Vedligeholdelse og rengøring".
Indstilling af klokkeslæt
Ovnen virker først, når uret er indstillet.
1. Tryk på valgknappen (se under "Urfunktion") en eller flere gange, indtil kontrollampen for klokkeslæt blinker.
2. Indstil klokkeslættet med knappen +/-.
Efter ca. 5 sekunder holder displayet op
med at blinke og viser det indstillede klokkeslæt. Nu er ovnen klar til brug.
For at ændre klokkeslættet må der ikke være
valgt en urfunktion (Minutur, Varighed eller
Sluttid) eller en ovnfunktion samtidigt. Kontroller, at børnesikringen ikke er aktiveret.
Tryk på den forsænkede knap for at bruge ovnen. Så kommer knappen ud.
Tænd for ovnen
Drej funktionsvælgeren til en ovnfunktion. Kontrollampen tændes. Temperaturdisplayet viser et forslag til temperatur for den valgte ovnfunktion. Ovnen begynder at varme op. Når
den indstillede temperatur er nået, udsendes et lydsignal.
Ændring af ovntemperatur
Drej knappen +/- for at hæve eller sænke temperaturen. Indstillingen sker i trin på 5 °C.
Kontrol af temperaturen
Tryk på knappen Hurtig opvarmning og valgknappen samtidigt (se under "Urfunktion"). Displayet viser den aktuelle ovntemperatur.
8
Daglig brug
Slukning af ovnen
Drej ovnens funktionvælger til SLUK-position.
Køleblæser
Blæseren starter automatisk, når ovnen er tændt. Hvis du slukker for ovnen, kører blæseren
videre, til ovnen er kølet af.
Symbol for opvarmning
Hvis du slår en ovnfunktion til, tændes bjælkerne i displayet én ad gangen. Bjælkerne viser,
at ovntemperaturen stiger.
Restvarmeindikator
Når du slukker for ovnen, viser bjælkerne på displayet restvarmen.
Hurtig opvarmning
Med ekstrafunktionen Hurtig opvarmning kan du mindske tiden til forvarmning.
Sæt først maden i ovnen, når funktionen Hurtig opvarmning er fuldført, og ovnen arbejder i
den ønskede funktion.
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk på knappen Hurtig opvarmning. Bjælken ud for symbolet tændes.
Når bjælkerne blinker i displayet én ad gangen, er funktionen Hurtig opvarmning aktiv.
Når Hurtig opvarmning er fuldført:
– Bjælkerne i varmedisplayet vises,
– bjælken ud for symbolet slukkes,
– og der udsendes et lydsignal.
Derefter varmer ovnen efter den valgte ovnfunktion og temperatur. Nu kan maden
sættes i ovnen.
Funktionen Hurtig opvarmning kan bruges sammen med følgende ovnfunktioner: Varmluft
, Pizzatærte , Over-Og Undervarme og Gratinering .
Ovnfunktioner
Ovnen har følgende funktioner:
Daglig brug
Ovnfunktion
9
Egnet til
VARMLUFT
Til at bage i højst tre lag ad gangen. Reducér ovntemperaturen (20-40 °C) i forhold til
over-/undervarme.
PIZZA-TÆRTE
Til bagning på én rille med kraftigere bruning og sprød bund.
Reducér ovntemperaturen (20-40 °C) i forhold til over-/undervarme.
OVER-OG UNDERVARME
GRATINERING
Til bagning og stegning i ét lag.
Til stegning af større stege eller fjerkræ i ét
lag. Og til gratinering og bruning.
STOR GRILL
Til grillstegning af store mængder flade
madvarer og til brødristning.
LILLE GRILL
Til grillstegning af flade fødevarer midt på
risten samt til brødristning.
OPTØNING
Til optøning af dybfrost.
UNDERVARME
PYROLYSE
Til bagning af kager med sprød bund eller
skorpe og til henkogning.
Til pyrolytisk selvrensning af ovnen. Den
brænder resterende snavs i ovnen af. Ovnen
opvarmes til ca. 500 °C.
Sætte ovntilbehør i
Sæt pladerne ind, så de dobbelte kanter i siderne sidder bag i ovnen og vender mod bunden.
Skub pladerne ind mellem skinnerne ud for den valgte rille.
Bradepanden og risten har dobbelte kanter i siderne. Disse kanter og ribbernes form fungerer som
vippesikring for ovnens tilbehørsdele.
10
Daglig brug
Indsættelse af rist og bradepande samtidigt
Læg risten oven på bradepanden. Skub bradepanden ind mellem skinnerne ud for en af rillerne.
Urfunktioner
1
6
1
2
3
4
5
6
5
2
3
4
Indikator for temperatur/klokkeslæt
Indikator for opvarmning
Symbol for urfunktionen
Valgknap
Skift af visning
Knappen Hurtig opvarmning
Indstilling af urfunktion
1. Tryk en eller flere gange på valgknappen, indtil kontrollampen lyser ud for den ønskede
funktion.
eller Sluttid
2. Brug knappen +/- til at indstille funktionen Minutur , Varighed
. Den relevante kontrollampe tændes.
Når tiden er gået, blinker den relevante indikator, displayet viser 0.00, og der udsendes
et lydsignal.
3. Sådan afbrydes lydsignal og blink:
- med Minutur trykkes på en knap
Daglig brug
11
- med Varighed og Sluttid drejes funktionsvælgeren til SLUK-position.
Med Minutur udsendes desuden et lydsignal, når 90 % af tiden er gået.
Med funktionerne Varighed
og Sluttid
Urfunktion
slukker ovnen automatisk.
Egnet til
Aktuelt klokkeslæt
Viser klokkeslættet. Til indstilling, ændring eller aflæsning af klokkeslæt.
Minutur
Bruges til at indstille en nedtælling. Når tiden er gået, udsendes et lydsignal. Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen.
Varighed
Til indstilling af, hvor længe apparatet skal arbejde.
Sluttid
Til indstilling af sluktiden for en ovnfunktion.
Varighed
og Sluttid
kan bruges sammen, hvis apparatet skal tændes og senere
og derefter Sluttid
.
slukkes automatisk. Indstil først Varighed
Andre funktioner
Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen ikke betjenes.
Børnesikringen sørger for, at børn ikke kan komme til at tænde for apparatet ved et uheld.
Undlad at vælge ovnfunktion.
Sådan slås børnesikringen til:
1. Drej knappen +/- mod venstre, og hold den.
2. Tryk på valgknappen, indtil displayet viser "SAFE".
Børnesikringen er nu aktiveret.
Børnesikringen slås fra ved at gentage samme procedure, som da børnesikringen blev aktiveret.
Ovnens sikkerhedsafbryder
Apparatet slukkes efter nogen tid:
• Hvis du ikke slukker for apparatet.
• Hvis du ikke ændrer ovntemperatur.
Ovntemperatur
Sluktid
30-120 °C
12,5 timer
120-200 °C
8,5 timer
200-250 °C
5,5 timer
250-maks. °C
3,0 timer
Efter en automatisk slukning skal du slukke helt for ovnen. Derefter kan du tænde den igen.
Hvis du indstiller urfunktionen Varighed eller Sluttid, deaktiveres automatisk slukning.
12
Nyttige oplysninger og råd
Dørlås
Ved levering fra fabrik er apparatets dørlås slået fra.
Slå dørlåsen til: Træk ud i dørlåsen, til den låses
fast.
Slå dørlåsen fra: Tryk dørlåsen tilbage i panelet.
Åbne apparatets dør:
1. Tryk på dørlåsen, og hold den inde.
2. Åbn døren.
Tryk ikke på dørlåsen, når du lukker apparatets dør!
Den mekaniske dørlås annulleres ikke, når du
slukker for apparatet.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Dørens inderside
På ovndørens inderside finder du:
• rillernes numre
• oplysninger om ovnfunktioner, anbefalet rille og temperatur for typiske retter.
Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskriften, samt
at kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.
Bagning
Generelle bemærkninger
• Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før. Tilpas
dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser.
• Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut,
så eftervarmen udnyttes.
Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under bagningen.
Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af.
Om bagetabellerne
• Vi anbefaler, at du bruger den laveste af temperaturerne første gang.
Nyttige oplysninger og råd
13
• Hvis du ikke kan finde indstillinger til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der
ligner mest.
• Bagetiden kan være 10-15 minutter længere, når du bager i flere lag.
• Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen.
Bagetip
Resultat
Mulig årsag
Løsning
Kagen er for lys i bunden
Der er valgt forkert rille
Sæt kagen i en lavere rille
Kagen falder sammen
(bliver klæg, klistret,
med vandstriber)
Bagetemperaturen er for høj
Brug en lavere indstilling
Kagen falder sammen
(bliver klæg, klistret,
med vandstriber)
Bagetiden er for kort
Forlæng bagetiden
Indstil ikke højere temperatur for at
forkorte bagetiden
Kagen falder sammen
(bliver klæg, klistret,
med vandstriber)
Der er for meget væde i dejen
Tilsæt mindre væske Kontrollér røretiden,
især hvis du bruger røremaskine
Kagen er for tør
Ovntemperaturen er for lav
Vælg en højere ovntemperatur
Kagen er for tør
Bagetiden er for lang
Vælg en kortere bagetid
Kagen bruner ujævnt
Ovntemperaturen er for høj,
og bagetiden er for kort
Vælg lavere ovntemperatur og længere
bagetid
Kagen bruner ikke
jævnt
Dejen er ujævnt fordelt
Fordel dejen jævnt i bageformen
Kagen bliver ikke bagt
færdig på den indstillede bagetid
Temperaturen er for lav
Vælg en lidt højere temperatur
Bagning i ét lag - bagning i forme
Madvarens art
Ovnfunktion
Rille
Temperatur (°C)
Tid (t:min)
Kager i høj form eller
randform
VARMLUFT
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Sandkager/tekager
VARMLUFT
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Sukkerbrødskager
VARMLUFT
1
140
0:25 - 0:40
Sukkerbrødskager
OVER-OG UNDERVARME
1
160
0:25 - 0:40
Tærtebund, mørdej 1)
VARMLUFT
3
170-180
0:10 - 0:25
Tærtebund, rørt dej
VARMLUFT
3
150 - 170
0:20 - 0:25
OVER-OG UNDERVARME
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Lukket æbletærte
14
Nyttige oplysninger og råd
Madvarens art
Ovnfunktion
Rille
Temperatur (°C)
Tid (t:min)
Æbletærte (2 forme, Ø
20 cm, forskudt på
skrå i ovnen)
VARMLUFT
1
160
1:10 - 1:30
Æbletærte (2 forme, Ø
20 cm, forskudt på
skrå i ovnen)
OVER-OG UNDERVARME
1
180
1:10 - 1:30
1) Forvarmet ovn
Bagning i ét lag - kager/bagværk på plade
Rille
Temperatur (°C)
Tid (t:min)
Gærfletning-/krans
Madvarens art
Ovnfunktion
OVER-OG UNDERVARME
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Tysk julestollen 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
160 - 180
0:40 - 1:00
Brød (rugbrød)
OVER-OG UNDERVARME
1
230
0:25
160 - 180
0:30 - 1:00
- først 1)
- så
Vandbakkelser/flødekager 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Roulade 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
180 - 200
0:10 - 0:20
Bradepandekage, tør
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Smør-/sukkerkager,
bistik 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Frugttærter (på gærdej/rørt dej) 2)
VARMLUFT
3
150
0:35 - 0:50
Frugttærter (på gærdej/rørt dej) 2)
OVER-OG UNDERVARME
3
170
0:35 - 0:50
Frugtkager på mørdej
VARMLUFT
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Gærkager med blødt
fyld (f.eks. kvark, fløde,
creme) 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
160 - 180
0:40 - 1:20
VARMLUFT
1
200 - 220
0:08 - 0:15
Rille
Temperatur (°C)
Tid (t:min)
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Flade madbrød
1) Forvarmet ovn
2) Brug bradepanden
Bagning i ét lag - kiks, småkager
Madvarens art
Småkager af mørdej
Ovnfunktion
VARMLUFT
Nyttige oplysninger og råd
Madvarens art
Ovnfunktion
15
Rille
Temperatur (°C)
Tid (t:min)
Kager formet med
sprøjtepose
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
Kager formet med
sprøjtepose 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
160
0:20 - 0:30
Småkager af rørt dej
VARMLUFT
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Bagværk med æggehvider, f.eks. marengs
VARMLUFT
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Makroner
VARMLUFT
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Småkager af gærdej
VARMLUFT
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Småt bagværk af butterdej 1)
VARMLUFT
3
170 - 180
0:20 - 0:30
Rundstykker 1)
VARMLUFT
3
160
0:20 - 0:35
Rundstykker 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
180
0:20 - 0:35
Små kager i form (20
stk./plade) 1)
VARMLUFT
3
140
0:20 - 0:30
Små kager i form (20
stk./plade) 1)
OVER-OG UNDERVARME
3
170
0:20 - 0:30
1) Forvarmet ovn
Bagning i flere lag - kager/bagværk/brød i bradepande eller på plade
Varmluft
2 lag
Varmluft
3 lag
Temperatur (°C)
Vandbakkelser/flødekager 1)
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Toscatærte, tør
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Varmluft
2 lag
Varmluft
3 lag
Temperatur (°C)
Småkager af mørdej
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Kager formet med
sprøjtepose
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Småkager af rørt dej
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Bagværk med æggehvider, f.eks. marengs
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Makroner
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Småkager af gærdej
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Madvarens art
Tid (t:min)
1) Forvarmet ovn
Bagning i flere lag - kiks/småkager/tørkager/boller
Madvarens art
Tid (t:min)
16
Nyttige oplysninger og råd
Varmluft
2 lag
Varmluft
3 lag
Temperatur (°C)
Småt bagværk af butterdej 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Rundstykker
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Små kager i form (20
stk./plade) 1)
1 /4
---
140
0:25 - 0:40
Madvarens art
Tid (t:min)
1) Forvarmet ovn
Tabel, Pizza-tærte
Du kan se, hvilken ovnfunktion du skal vælge, på listen over ovnfunktioner i afsnittet Daglig
brug.
Madvarens art
Rille
Temperatur °C
Tid (Min.)
Pizza (tynd bund) 1)
1
180 - 200
20 - 30
Pizza (med meget fyld)
1
180 - 200
20 - 30
Tærte m. fyld
1
180 - 200
45 - 60
Spinattærte
1
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Kvarkkage, rund
1
140 - 160
60 - 90
Kvarkkage i bradepande
1
140 - 160
50 - 60
Æblekage, lukket
1
150 - 170
50 - 70
Grøntsagstærte
1
160 - 180
50 - 60
Flade madbrød 1)
1
250 - 270
10 - 20
Tærte med butterdej 1)
1
160 - 180
40 - 50
Flammkuchen (pizzalignende ret fra Alsace)
1
250 - 270
12 - 20
Piroger (russisk udgave
af calzone) 1)
1
180 - 200
15 - 25
1)
1) Forvarm ovnen
Tabel, Souffleer og gratiner
Ret
Ovnfunktion
Rille
Temperatur °C
Tid, tim.: min.
Pastagratin
OVER-OG UNDERVARME
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
OVER-OG UNDERVARME
1
180-200
0:25-0:40
Nyttige oplysninger og råd
Ret
Ovnfunktion
Rille
Temperatur °C
Tid, tim.: min.
Grøntsagsgratin 1)
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Flutes med smeltet ost
GRATINERING
1
160-170
0:15-0:30
Søde souffleer
OVER-OG UNDERVARME
1
180-200
0:40-0:60
Fiskegratiner
OVER-OG UNDERVARME
1
180-200
0:30-1:00
GRATINERING
1
160-170
0:30-1:00
1)
Fyldte grøntsager
17
1) Forvarm ovnen
Færdigretter
Madvare
Pommes frites
1)
Ovnfunktion
Rille
Temperatur °C
Tid
3
200-220
Se producentens
vejledning
GRATINERING
1) Bemærkning: Vend pommes fritene 2-3 gange undervejs
Stegning
Stegte retter
• Brug ovnfast kogegrej til stegning (se producentens vejledning).
• Store stege kan steges direkte i bradepanden eller på rist med bradepanden under. (hvis
den findes)
• Steg magert kød i et stegefad med låg. Det holder bedre på kødsaften.
• Alt kød, der skal have sprød skorpe/svær, kan steges i et stegefad uden låg.
Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
Om stegetabellen.
• Ovnsteg kød og fisk, der vejer mere end 1 kg.
• Hæld lidt væde i stegefadet for at hindre, at kødsaft eller fedt brænder fast.
• Vend kødet, hvis nødvendigt (efter 1/2 - 2/3 af tilberedningstiden).
• Store kødstykker og fjerkræ bliver bedre, hvis du drypper med stegesky flere gange under
tilberedningen.
• Stop ovnen ca. 10 minutter før tilberedningen er slut, så restvarmen udnyttes.
Oksekød
Kødtype
Grydesteg
Roastbeef eller filet
Mængde
1 - 1,5 kg
Ovnfunktion
OVER-OG
UNDERVARME
Rille
Temperatur °C
Tid (t:min)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
pr. cm i
højden
18
Nyttige oplysninger og råd
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
Rille
Temperatur °C
Tid (t:min)
- rødt i midten 1)
pr. cm i højden
GRATINERING
1
190 - 200
0:05 - 0:06
- rosa i midten
pr. cm i højden
GRATINERING
1
180 - 190
0:06 - 0:08
- gennemstegt
pr. cm i højden
GRATINERING
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Rille
Temperatur
°C
Tid (t:min)
1) Forvarm ovnen
Svinekød
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
Bov, nakkekam, skinkesteg
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Hamburgerryg
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Forloren hare
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Flæskeskank (forkogt)
750 g - 1 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Rille
Temperatur
°C
Tid (t:min)
Kalvekød
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
Kalvesteg
1 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kalveskank
1,5 -2 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Rille
Temperatur
°C
Tid (t:min)
Lam
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
Lammesteg, -kølle
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Lammeryg
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Rille
Temperatur
°C
Tid (t:min)
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Vildt
Kødtype
Hareryg, harekølle 1)
Mængde
op til 1 kg
Ovnfunktion
OVER-OG
UNDERVARME
Nyttige oplysninger og råd
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
19
Rille
Temperatur
°C
Tid (t:min)
Dyre- eller hjorteryg
1,5 - 2 kg
OVER-OG
UNDERVARME
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Dyre-/hjortekølle
1,5 - 2 kg
OVER-OG
UNDERVARME
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Rille
Temperatur °C
Tid (t:min)
1) Forvarm ovnen
Fjerkræ
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
Udskåret fjerkræ
200-250 g
hver
GRATINERING
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Kylling, halv
400-500 g
hver
GRATINERING
1
190 - 210
0:35 - 0:50
Kylling, poulard
1 - 1,5 kg
GRATINERING
1
190 - 210
0:45 - 1:15
And
1,5 - 2 kg
GRATINERING
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Gås
3,5 - 5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
GRATINERING
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Kalkun
4 - 6 kg
GRATINERING
1
140 - 160
2:30 - 4:00
Rille
Temperatur °C
Tid (t:min)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Fisk (dampet)
Kødtype
Hel fisk
Mængde
1 - 1,5 kg
Ovnfunktion
OVER-OG
UNDERVARME
Grillstegning
Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling
Ovndøren skal altid være lukket, når grillen er i brug
Inden grillstegning skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter.
• Sæt risten i den rille, der er anbefalet i grilltabellen.
• Sæt altid bradepanden i første rille, så den kan opsamle fedtet.
• Grillsteg kun flade stykker af kød eller fisk.
20
Nyttige oplysninger og råd
Du kan se, hvilken ovnfunktion du skal vælge, på listen over ovnfunktioner i afsnittet Daglig
brug.
Madvare, der grillsteges
Rille
Aktuel tid
1. side
2. side
Burgere
4
8-10 min.
6-8 min.
Svinemørbrad
4
10-12 min.
6-10 min.
Medister, middagspølser
4
8-10 min.
6-8 min.
Tournedos, kalvesteaks
4
6-7 min
5-6 min.
Oksefilet, roastbeef (ca.
1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Toastbrød 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Toastbrød med pålæg
3
6-8 min.
-------
1) Ingen forvarmning
Henkogning
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug kun standard-henkogningsglas af samme størrelse.
Brug ikke glas med skrue- eller bajonetlåg og metaldåser.
Brug første rille fra neden.
Brug bradepanden. Der kan højst stå seks 1 liter-glas i den.
Fyld alle glassene lige meget, og spænd dem rigtigt til.
Stil glassene i bradepanden, og sørg for, at de ikke rører hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand i den flade bradepande, så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Sluk for ovnen eller sæt temperaturen ned til 100°C, når væsken begynder at boble lidt i
de første glas (i 1 liter-glas efter 35-60 minutter) (se tabellen).
Du kan se, hvilken ovnfunktion du skal vælge, på listen over ovnfunktioner i afsnittet Daglig
brug.
Bærfrugter
Madvarer til henkogning
Temperatur i °C
Tid til væsken begynder at boble, i
min.
Kog færdig ved
100°C, i min.
Jordbær, blåbær, hindbær, modne stikkelsbær
160 - 170
35 - 45
---
Umodne stikkelsbær
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur i °C
Tid til væsken begynder at boble, i
min.
Kog færdig ved
100°C, i min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Stenfrugter
Madvarer til henkogning
Pærer, kvæder, svesker
Nyttige oplysninger og råd
21
Grøntsager
Madvarer til henkogning
Temperatur i °C
Tid til væsken begynder at boble, i
min.
Kog færdig ved
100°C, i min.
Gulerødder 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Agurker
160 - 170
50 - 60
---
Blandet pickles
160 - 170
50 - 60
15
Glaskål (knudekål), ærter, asparges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Skal køle af i ovnen, når den er slukket
Tørring
• Læg pergament på ovnens rist.
Du kan se, hvilken ovnfunktion du skal vælge, på listen over ovnfunktioner i afsnittet Daglig
brug.
Grøntsager
Madvare til tørring
Temperatur i
°C
Rille
Tid i timer (vejledende)
1 lag
2 lag
Bønner
60 - 70
3
1/4
6-8
Peberfrugt (strimlet)
60 - 70
3
1/4
5-6
Suppeurter
60 - 70
3
1/4
5-6
Svampe
50 - 70
3
1/4
6-8
Krydderurter
40 - 50
3
1/4
2-3
Frugt
Madvare til tørring
Temperatur i
°C
Rille
Tid i timer (omtrentligt)
1 lag
2 lag
Blommer
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Abrikoser
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Æblebåde
60 - 70
3
1/4
6-8
Pærer
60 - 70
3
1/4
6-9
Optøning
• Tag maden ud af emballagen, og læg den på en tallerken, der stilles på ovnens rist.
• Læg ikke en tallerken eller skål over. Det kan forlænge optøningstiden meget.
• Sæt risten i første rille fra neden.
Du kan se, hvilken ovnfunktion du skal vælge, på listen over ovnfunktioner i afsnittet Daglig
brug.
22
Vedligeholdelse og rengøring
Ret
Optøningstid, min.
Efteroptøning, min.
Bemærkninger
Kylling, 1.000 g
100-140
20-30
Læg en omvendt underkop i en stor tallerken, læg kyllingen på
den. Vend midtvejs
Kød, 1.000 g
100-140
20-30
Vendes undervejs
Kød, 500 g
90-120
20-30
Vendes undervejs
Ørred, 150 g
25-35
10-15
-------
Jordbær, 300 g
30-40
10-20
-------
Smør, 250 g
30-40
10-15
-------
Fløde, 2 x 200 g
80-100
10-15
Fløden kan godt piskes,
selv om der er enkelte
frosne klumper i den
60
60
-------
Kage, 1400 g
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige undersøgelser kan der dannes sundhedsskadeligt
akrylamid, hvis du bruner maden (især hvis den indeholder stivelse). Derfor anbefaler vi, at
du tilbereder ved lavest mulig temperatur og ikke bruner maden for meget.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Se under "Om sikkerhed".
• Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke
fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
• Rens alt ovntilbehør (med en varm klud tilsat rengøringsmiddel) efter hver brug, og lad
det tørre.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen!
Pyrolytisk rensning
1. Tag alle dele ud af ovnen.
Hvis ovnribberne ikke udtages, viser urdisplayet "C1", og den pyrolytiske rensning kan ikke
starte.
2. Fjern groft smuds med håndkraft.
3. Indstil ovnen på Pyrolyse
– Displayet viser "3:15",
blinker i ca. 5 sekunder.
– Varighed
Vedligeholdelse og rengøring
23
Mens Varighed
blinker, bruges + eller - for at angive den ønskede varighed for
proceduren. Du kan angive "2:15" (P2 - let pyrolyse), hvis ovnen er mindre snavset, og
"3:15" (P1 - intensiv pyrolyse), hvis den er meget snavset.
Hvis Varighed
ikke længere blinker, skal du trykke på valgknappen igen og indstille den
ønskede varighed for pyrolysen.
Du kan også ændre sluktiden for den pyrolytiske rensning ved hjælp af urfunktionen
(indtil 2 minutter, før den pyrolytiske rensning starter).
Sluttid
4. Pyrolysen starter.
Under den pyrolytiske rensning lyser pæren ikke.
Når ovnen når den forudindstillede temperatur, låses ovndøren.
Bjælkerne ud for opvarmningsindikatorerne lyser, til lågen atter kan åbnes.
Ovnribber
Udtagning af ovnribber
1. Træk forenden af ovnribben ud fra sidevæggen.
2. Træk bagenden af ovnribben ud fra sidevæggen, og tag den ud.
2
1
Sætte ovnribberne i
Sæt ovnribberne i i omvendt rækkefølge.
Bemærk! De afrundede ender på ovnribberne skal vende fremad!
Ovnpære
ADVARSEL
Der er fare for elektrisk stød!
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
24
Vedligeholdelse og rengøring
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.
Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset.
Udskifte ovnpære/rengøre dækglas
1. Drej dækglasset mod uret, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300°C.
4. Sæt dækglasset på.
Ovndør og ovnglas
Tag ovndøren af før rengøring.
BEMÆRK
Vær forsigtig, når du tager døren af apparatet. Døren er tung!
Afmontering af ovndøren
1. Åbn ovndøren, så langt som den kan komme.
2. Løft låsearmene (A) på de to dørhængsler
helt op.
A
A
3. Sæt ovndøren i første åbne position (en
vinkel på ca. 45°).
4. Hold i ovndøren med en hånd i hver side,
og træk den skråt opad og udad.
Læg ovndøren med ydersiden nedad på et
blødt, jævnt underlag, så den ikke ridses
5. Nu kan du tage de indvendige ovnglas ud
og rengøre dem.
Brug samme fremgangsmåde til at sætte
ovndøren i, men i omvendt rækkefølge.
Ovndøren har 2, 3 eller 4 ovnglas (afhængigt
af model)
45°
Hvis noget går galt
25
Udtagning og rengøring af dørglas
1. Hold i begge sider af dørlisten (B) i dørens
overkant, og tryk indad, til låsehagen slipper.
B
2. Træk dørlisten fremad, og tag den ud.
3. Hold i overkanten af hvert enkelt glas, og træk det opad og ud af styreskinnen
4. Rengør dørglassene.
Montér dørglassene på samme måde, men med trinnene i omvendt rækkefølge. Sæt det
mindste glas i først, og så det største.
HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Se under "Om sikkerhed".
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ovnen bliver ikke varm
Der er ikke tændt for ovnen
Tænd for ovnen
Ovnen bliver ikke varm
Uret er ikke indstillet
Indstil uret
Ovnen bliver ikke varm
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger
Kontroller indstillingerne
Ovnen bliver ikke varm
Sikringen på husets eltavle (sik- Se efter på tavlen. Kontakt en
ringsboks) er gået
autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Ovnpæren virker ikke
Pæren er defekt
Udskift ovnpæren
Pyrolysefunktionen fungerer ik- Ovnribberne er ikke taget ud
ke (urdisplayet viser "C1")
Tag ovnribberne ud
Displayet viser "F2"
Luk døren rigtigt
Døren er ikke lukket korrekt
26
Tekniske data
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Displayet viser "F2"
Låsen er defekt
Sluk for ovnen, og tænd den
igen via husets sikring eller sikkerhedsafbryderen på el-tavlen.
Kontakt servicecentret, hvis
displayet viser den samme fejlmeddelelse igen.
Displayet viser en fejlkode, der
ikke står på listen
Elektronisk fejl
Sluk for ovnen, og tænd den
igen via husets sikring eller sikkerhedsafbryderen på el-tavlen.
Kontakt servicecentret, hvis
displayet viser den samme fejlmeddelelse igen.
Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke selv kan løse problemet.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på ovnens frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TEKNISKE DATA
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
INSTALLATIONSVEJLEDNING
ADVARSEL
Se under "Om sikkerhed".
Indbygningsskabets stabilitet skal opfylde kravene i DIN 68930
Installationsvejledning
2
200 cm
541
546
560 min.
590
114
20
594
530 min.
584
10
10
550 min.
594
567
21
30
max. R1200 mm
140
130
alternativ 100
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
27
28
Miljøhensyn
90º
2x3,5x25
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens
genbrugsplads.
29
30
31
892939329-B-032011
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement