Aeg-Electrolux B9831-5-M Kasutusjuhend

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B9831-5-M Kasutusjuhend | Manualzz
B9831-5
Kasutusjuhend
Integreeritud
elektriahi
2
Sisukord
Täname, et valisite ühe meie kvaliteetsetest toodetest.
Selleks, et tagada seadme optimaalne ja korrapärane töö, lugege see
kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. See voimaldab teil koiki protsesse
täiuslikult ja tohusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas,
nii saate vajadusel seda alati lugeda ja kindlasti andke see palun
edasi seadme tulevastele omanikele.
Soovime teile roomsat seadme kasutamist.
SISUKORD
OHUTUSINFO
3
Laste ja ohustatud isikute turvalisus
3
Üldised ohutusjuhised
3
Paigaldamine
3
Elektriühendus
4
Vajutage nuppu
4
Puhastamine ja hooldus
5
Tuleoht
5
Ahjuvalgusti
5
Teeninduskeskus
5
Seadme kõrvaldamine
5
SEADME KIRJELDUS
6
Ülevaade
6
Ukse sisekülg
6
Ahju tarvikud
7
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
7
Esmane puhastamine
7
Keele määramine
7
Kellaaja seadmine
7
Kuidas aktiveerida funktsiooni
LÕHNAFILTER JAH/EI
7
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
8
Näidikud
8
Menüü olekuriba
8
Sümboli olekuriba
8
Ahju nupud
8
Menüü toimimisest
9
Seadme sisse/välja lülitamine
9
Ahju funktsiooni määramine
9
Ahju temperatuuri muutmine
9
Ahju funktsiooni peatamine
9
Jahutusventilaator
9
Jääkkuumuse indikaator
10
Ahju funktsioonid
10
Lihaprogrammid
10
Ahju tarvikute kohalepanek
11
LIHATERMOMEETER
12
Automaatprogrammid
13
Lihaprogrammid kaalu sisestamisega
13
Lihaprogrammid lihatermomeetriga
13
Valikute menüü
14
RETSEPTID
14
Retsepti määramine
15
Mälu menüü
15
Sätete salvestamine "isiklike
retseptide" jaoks
15
Sätete leidmine "isiklike retseptide"
jaoks
16
Mälukoha ülekirjutamine
16
ÜLDSEADED
16
Kohandamine: ÜLDSEADED
17
Täiendavad näpunäited:
ÜLDSEADED
17
Eelkuumutus KIIRKUUMUTUSE
funktsiooniga
18
Kella funktsioonid
19
Kella funktsioonide määramine
19
LÜLITI LUKUSTUS
20
PANEELI LUKUSTUS
20
Automaatne väljalülitus
20
PUHASTUS JA HOOLDUS
21
Riiulijuhikud
21
Ahju lagi
22
Ahju lamp
22
Ahju uks ja klaaspaneelid
23
MIDA TEHA, KUI...
25
PAIGALDAMINE
26
JÄÄTMEKÄITLUS
27
Ohutusinfo
EESTI - GARANTII/KLIENDITEENINDUS
28
WWW.ELECTROLUX.COM
3
31
Jäetakse õigus teha muutusi
OHUTUSINFO
Enne paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolega läbi.
• Enda ja oma vara ohutuse tagamiseks
• Looduse säästmiseks
• Seadme asjakohaseks kasutamiseks.
Hoidke juhend alles, et see oleks käepärast ka siis, kui seadme teise kohta
viite või edasi müüte.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud kah‐
jude eest.
Laste ja ohustatud isikute turvalisus
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise,
sensoorse või vaimupuudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isi‐
kud, kui nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise ka‐
sutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid oh‐
te. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas. Lämbumis- või vigas‐
tusoht!
• Hoidke lapsed ja koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti või
seade töötab. Vigastus- või muu püsiva kahjustuse oht!
• Kui seadmel on lapselukk või lukufunktsioon, kasutage seda. See hoiab
ära võimaluse, et lapsed ja loomad seadme juhuslikult sisse lülitavad.
Üldised ohutusjuhised
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Sellega kaasneb seadme vigasta‐
mise ja kahjustamise oht.
• Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see töötab.
• Lülitage seade välja pärast iga kasutuskorda.
892946029-A-052010
Paigaldamine
• Seadme võib paigaldada ja ühendada ainult väljaõppinud elektrik. Pöördu‐
ge volitatud teeninduskeskusse. Nii hoiate ära seadme kahjustusi ja võima‐
likke kehavigastusi.
• Veenduge, et seade ei ole transportimisel viga saanud. Kahjustatud sea‐
det ei tohi vooluvõrguga ühendada. Vajaduse korral võtke ühendust tarni‐
jaga.
• Enne esmakordset kasutamist eemaldage seadmelt pakend, kleebised ja
kattekihid. Ärge eemaldage andmesilti. Vastasel juhul võib garantii kaota‐
da kehtivuse.
• Veenduge, et seade oleks paigaldamise ajal vooluvõrgust väljas.
• Olge seadme liigutamisel ettevaatlik. See seade on raske. Kasutage alati
kaitsekindaid. Ärge kunagi tõstke seadet käepidemest.
4
Ohutusinfo
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise lahklüli‐
tiga. Lahklüliti lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
• Kasutada tuleb nõuetekohaseid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaits‐
meid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaits‐
meid ja kontraktoreid.
• Enne paigaldamist veenduge, et köögikapi mõõdud, kuhu soovite seadme
paigaldada, oleksid sobivad.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõr‐
vale.
• Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.
• Seadet ei tohi paigutada põhja peale.
• Integreeritud ahjud ja pliidid on varustatud spetsiaalse ühendussüsteemi‐
ga. Vältimaks seadme kahjustamist kasutage ainult sama tootja valmista‐
tud seadmeid.
Elektriühendus
• Seade peab olema maandatud.
• Veenduge, et andmesildil olevad elektriandmed vastavad teie kohalikule
vooluvõrgule.
• Teavet pinge kohta leiate andmesildilt.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud põrutuskindlat pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid, vaheühendusi ja pikenduskaableid. Tuleoht!
• Ärge asendage toitekaablit ega vahetage seda. Pöörduge teeninduskes‐
kusse.
• Jälgige, et te seadme taga olevat toitepistikut (kui on olemas) ega juhet ei
muljuks ega vigastaks.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Tõmmake
alati pistikust – kui see on olemas.
Vajutage nuppu
• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage
seda äri- või tööstuslikul eesmärgil.
• Kasutage seadet ainult koduseks toiduvalmistamiseks. See hoiab ära või‐
malikud kehavigastused või materiaalse kahju.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.
• Kasutamise käigus lähevad seadme sisemus ja tarvikud tuliseks. Põletu‐
soht! Tarvikuid või potte ahju pannes või ahjust välja võttes kasutage kait‐
sekindaid.
• Olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik, et mitte emaili
kahjustada.
• Kui avate ahju ust ajal, mil ahi töötab, tuleb alati seista uksest eemal. Välja
võib paiskuda tulist auru. Nahapõletuse oht!
• Et hoida ära emaili kahjustumine või värvi muutumine:
– ärge asetage esemeid vahetult ahju põhjale ning ärge katke seda fooliu‐
miga kinni;
– ärge pange tulist vett vahetult seadmesse;
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu.
• Emaili värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd
Ohutusinfo
5
• Äge suruge avatud uksele.
• Toiduvalmistamisel pange ahju uks alati kinni, ka grillides.
Puhastamine ja hooldus
• Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
• Enne hooldust veenduge, et seade on maha jahtunud. Põletusoht! Klaas‐
paneelid võivad puruneda.
• Hoidke seade alati puhtana. Rasva või toidujääkide kogunemine võib põh‐
justada tulekahju.
• Regulaarne puhastamine hoiab ära pinnakattematerjali kahjustumise.
• Eriti mahlaste kookide puhul kasutage sügavat küpsetusplaati, et väljaval‐
guv mahl ei tekitaks püsivaid plekke.
• Isikliku ohutuse ja oma vara säästmise huvides puhastage seadet ainult
vee ja seebiga. Ärge kasutage kergsüttivaid tooteid või tooteid, mis võivad
põhjustada korrosiooni.
• Ärge puhastage seadet aurupuhastite, kõrgsurvepuhastite, teravate ese‐
mete, abrasiivsete puhastusvahendite, abrasiivsete švammide ega plekiee‐
maldajatega
• Kui kasutate ahjupihusteid, järgige tootja juhiseid. Ärge kütteelementide ja
termostaadi anduri peale midagi pihustage.
• Ärge puhastage klaasust abrasiivsete puhastusvahendite ega metallkaabit‐
saga. Siseklaasi kuumuskindel pind võib mõraneda ja puruneda.
• Ukse klaaspaneelid muutuvad kahjustumisel hapraks ja võivad puruneda.
Need tuleb asendada. Pöörduge teeninduskeskusse.
• Olge ukse eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske!
• Ärge puhastage katalüütilist emaili (kui see on olemas).
Tuleoht
• Avage uks ettevaatlikult. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise ta‐
gajärjel võib alkohol õhuga seguneda. Tuleoht!
• Kui avate ukse, vältige ahju läheduses sädemeid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid ja/või sula‐
vaid esemeid (plastist või alumiiniumist) seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ahjuvalgusti
• Enne ahjuvalgusti asendamist lahutage seade vooluvõrgust. Elektrilöögi
oht!
Teeninduskeskus
• Masinat tohib remontida või hooldada ainult volitatud tehnik. Pöörduge vo‐
litatud teeninduskeskusse.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Seadme kõrvaldamine
• Kehaliste vigastuste vältimiseks
– Lahutage seade vooluvõrgust.
– Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
6
Seadme kirjeldus
– Kõrvaldage ukse fiksaator. See takistab laste ja väikeloomade seadmes‐
se kinnijäämist. Lämbumisoht.
SEADME KIRJELDUS
Ülevaade
2
1
3
4
5
5
6
4
11
7
3
8
2
1
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Lõhnafilter
Kütteelement
Ahjuvalgusti
Lihasondi pesa
Ahjuvalgusti
Ventilaator
Põhjakuumutus
Ahjuriiuli siinid, eemaldatavad
Riiulitasandid
Ukse sisekülg
Ahjuukse siseküljel on toodud riiuliasendi number.
Enne esimest kasutamist
7
Ahju tarvikud
• Ahjurest
Nõude, koogivormide ja grilltükkide jaoks
• Madal küpsetusplaat
Kookide ja küpsiste jaoks.
• Sügav röstimispann
Küpsetamiseks ja praadimiseks või rasvapannina.
• Lihasond
Liha küpsusastme mõõtmiseks.
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS
Vt jaotist "Ohutusinfo".
Esmane puhastamine
• Eemaldage seadmest kõik osad.
• Enne esmakordset kasutamist tuleb seade puhastada.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Keele määramine
1. Ühendage seade vooluvõrku.
Ekraanil kuvatakse tekst SPRACHE EINSTELLEN - VALI KEEL .
2. Valige
või
keele määramiseks.
kinnitamiseks.
3. Valige
Ekraaniteated kuvatakse nüüd määratud keeles.
Kellaaja seadmine
Ekraanil kuvatakse KELLAAEG .
Kui kellaaega pole seatud, ei saa seadet kasutada.
või
õige kellaaja seadmiseks.
1. Vajutage nuppu
kinnitamiseks.
2. Valige
Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
Seadete muutmiseks vt jaotist "Seadete menüü".
Kuidas aktiveerida funktsiooni LÕHNAFILTER JAH/EI
Pärast keele valimist kuvatakse näidikule LÕHNAFILTER .
Lõhnafilter vähendab lõhnu.
Kui lõhnafilter on valitud, lülitub see automaatselt sisse ja välja.
1. Vajutage nuppu
või
et valida LÕHNAFILTER SISSE ja LÕHNAFIL‐
TER VÄLJA vahel.
.
2. Vajutage kinnituseks nuppu
8
Igapäevane kasutamine
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS
Vt jaotist "Ohutusinfo".
Näidikud
1
2
3
XXXXX XXXX
8
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
5
4
Sümboli olekuriba
Menüü olekuriba
Tekstirida
Kella funktsioonid. Töövahemik
Riiuli tasandid
Aeg. Liha sisetemperatuur
Kuumuse indikaator
Temperatuur
Menüü olekuriba
Tähistus
Funktsioon
Riba olekuribal vilgub.
Kuvatakse asend menüüs.
Olekuriba ei kuvata.
• Seade hakkab kuumenema.
• Algab määratud aja pöördloendus.
Riba kuvatakse iga sekundi järel.
Lõhnafilter töötab.
Sümboli olekuriba
Sümbol
Funktsioon
KIIRKUUMUTUS
Funktsioon KIIRKUUMUTUS on sees.
LIHATERMOMEETER
; LIHATERMOMEETER on paigaldatud.
Ahju nupud
Nupp
Funktsioon
ALLA, ÜLES
VALIK
Kirjeldus
Ahju funktsiooni määramiseks.
Menüüs üles ja alla liikumiseks
Valikute menüü avamiseks
Valikute menüü sulgemiseks (vajutage ja
hoidke nuppu).
Igapäevane kasutamine
Nupp
9
Funktsioon
Kirjeldus
OK
Kinnitamiseks või alammenüü avamiseks.
SEES/VÄLJAS
Seadme sisse või välja lülitamiseks.
KIIRKUUMUTUS
Kiirkuumutusfunktsiooni sisse või välja lüli‐
tamiseks.
VALIK
Ahju funktsiooni, kella funktsiooni ja LIHA‐
TERMOMEETRI valimiseks.
PLUSS, MIINUS
Väärtuste määramiseks (nt temperatuur,
aeg, kaal, küpsetusaste).
Menüü toimimisest
Vajutage
Vajutage
Vajutage
või
menüüs liikumiseks
, et pääseda valikute menüüst ahju funktsioonide menüüsse
, et pääseda valikute alammenüüst valikute menüüsse
Seadme sisse/välja lülitamine
Vajutage nuppu
seadme sisselülitamiseks.
Ekraanil kuvatakse menüü AHJU SEADED .
seadme sisselülitamiseks.
Vajutage nuppu
Ahju funktsiooni määramine
Vajutage nuppu
või
ahju funktsiooni määramiseks.
Ekraanil kuvatakse soovituslik temperatuur.
Seade hakkab kuumenema.
Kui ahi saavutab määratud temperatuuri, siis kostab helisignaal.
Ahju temperatuuri muutmine
Vajutage nuppu
või
temperatuuri määramiseks.
Ahju temperatuuri kuvamine
ja
Kui te vajutate nuppe
ahjus.
üheaegselt, kuvatakse ekraanil temperatuur
Ahju funktsiooni peatamine
Ahju funktsiooni peatamiseks puudutage järjest
ilmub tekst AHJU SEADED .
või
, kuni ekraanile
Jahutusventilaator
Seadme töötamisel lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse. Kui lülitate
seadme välja, siis jätkab jahutusventilaator töötamist kuni seadme mahajah‐
tumiseni.
10
Igapäevane kasutamine
Jääkkuumuse indikaator
Kui lülitate ahju välja, siis näitavad ekraanil kuvatud tulbad jääkkuumust.
Ahju funktsioonid
Funktsioon
Rakendus
PÖÖRDÕHK
Samaaegseks toidu küpsetamiseks maksimaal‐
selt kolmel ahjutasandil. Seadke ahju temperatuur
20-40°C madalamaks kui funktsiooni ÜL./AL. KUU‐
MUTUS puhul.
PITSAREŽIIM
Ühel ahju tasandil selliste toitude küpsetamiseks,
mis vajavad intensiivsemat pruunistamist ja krõbe‐
dat põhja. Seadke ahju temperatuur 20-40°C ma‐
dalamaks kui funktsiooni ÜL./AL. KUUMUTUS pu‐
hul.
HAUTAMINE
Väga õrnade mahlaste röstitud toitude valmistami‐
seks.
ÜL./AL. KUUMUTUS
Ahju ühel tasandil toidu küpsetamiseks ja praadi‐
miseks
GRATINEERIMINE
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide praa‐
dimiseks ühel tasandil. Toidu pruunistamiseks või
katmiseks riivsaia või juustuga.
MAKSIGRILL
MINIGRILL
SOOJASHOIDMINE
SULATAMINE
ALUMINE KUUMUTUS
Lamedate toiduainete suures koguses grillimi‐
seks. Leiva röstimiseks.
Lamedate toiduainete grillimiseks grilliala keskel.
Leiva röstimiseks.
Toidu soojas hoidmiseks.
Külmutatud toidu sulatamiseks.
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks.
Lihaprogrammid
Lihaprogrammid kaalu si‐
sestamisega
LINNULIHA
Rakendus
Kaal
Kana, part, hani
0,9 - 4,7 kg
Seapraad, sea abatükk
1,0 - 3,0 kg
LOOMALIHA
Rostbiif, hautatud liha
1,0 - 3,0 kg
VASIKALIHA
Vasikapraad
1,0 - 3,0 kg
Hirveliha, jänes
1,0 - 3,0 kg
SEALIHA
ULUKILIHA
Igapäevane kasutamine
Lihaprogrammid kaalu si‐
sestamisega
VEIS 210° (210°C)
Rakendus
•
•
•
VEIS 150°
VEIS (210°C) VÄHE‐
KÜPS
VEIS (210°C) POOL‐
KÜPS
VEISELIHA (210°C)
TÄISKÜPS
11
Kaal
-
• VEIS 150° VÄHEKÜPS
• VVEIS 150° POOL‐
KÜPS
• VEIS 150° TÄISKÜPS
Rostbiif Skandinaavia stii‐
lis (pruunistamiseta)
SEAKARBONAAD
-
-
VASIKALIHA
-
-
LAMBAKINTS
-
-
ULUKILIHA
-
-
LINNULIHA
-
-
Ahju funktsioonide, programmide ja automaatsete retseptide kohta leiate tea‐
vet brošüüri jaotisest "Tabelid, näpunäited ja retseptid".
Ahju tarvikute kohalepanek
Pange sisselibistatavad tarvikud ahju nii, et kahekordsed külgmised servad
oleksid ahju tagaosas ja osutaksid põhja suunas. Suruge sisselibistatavad tar‐
vikud ühe ahjutasandi juhikute vahele.
Sügaval röstimispannil ja ahju riiulil on ka‐
hekordsed servad. Need servad ja juhiku‐
te kuju tagavad ahju tarvikute ümbermine‐
kukindluse.
12
Igapäevane kasutamine
Ahjuriiuli ja sügava röstimispanni üheaeg‐
ne sisestamine
Pange ahju riiul sügavale röstimispannile.
Suruge sügav röstimispann mõne ahjuta‐
sandi juhikute vahele.
LIHATERMOMEETER
Lihatermomeeter mõõdab liha sisetemperatuuri. Kui liha saavutab määratud
temperatuuri, siis lülitub ahi automaatselt välja.
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri.
• Küpsetusahju temperatuur: vt küpsetustabelit brošüüri jaotisest "Tabelid,
näpunäited ja retseptid"
• Sisetemperatuur: vt lihatermomeetri tabelit brošüüri jaotisest "Tabelid, nä‐
punäited ja retseptid"
Kasutage ainult seadmega kaasasolevat lihatermomeetrit ja originaaltarvikuid.
1. Lülitage seade sisse.
2. Lükake lihatermomeetri ots liha kes‐
kele.
3. Pange lihatermomeeter ahju külg‐
seinal olevasse pessa.
4. Ekraanile ilmub tekst LIHATERMO‐
MEETER ja
5. Liha sisetemperatuuri määrami‐
seks vajutage vähemalt 5 sekundi
või
.
jooksul nuppu
5 sekundi möödumisel kuvatakse
ekraanil jooksev sisetemperatuur.
Kui ekraanil kuvatakse tekst AHJU SEADED enne, kui olete valinud sisetem‐
, kuni
hakkab vilkuma. Määrake sisetemperatuur.
peratuuri, vajutage
6. Määrake ahju funktsioon ja, vajaduse korral, ahju temperatuur.
Seade arvutab välja ligikaudse lõppemisaja. Lõppemisaeg on erinevate toidu‐
koguste, valitud ahjutemperatuuri (min 120°C) ja töörežiimide puhul erinev.
Seade arvutab lõppemisaja välja umbes 30 minuti jooksul.
Küpsetamise ajal peab lihatermomeeter püsima liha sees ja teine ots lihater‐
momeetri pesas. Kui seade arvutab eeldatavat lõpuaega, kuvatakse ekraanil
vilkuv ruut.
Igapäevane kasutamine
13
7. Kui ahi saavutab määratud temperatuuri, siis kostab helisignaal. Seade lü‐
litub automaatselt välja.
Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada.
8. Eemaldage lihatermomeetri pistik pesast ja tõstke liha ahjust välja.
HOIATUS
Lihatermomeeter on kuum! Põletusoht! Olge lihatermomeetri ja lihatermomee‐
tri otsa eemaldamisel ettevaatlik.
9. Lülitage seade välja.
Lihatermomeetriga programmide kasutamisel lähtuge automaatsetest pro‐
grammidest.
Sisetemperatuuri muutmine
, kuni ekraanil kuvatakse tekst LIHATERMOMEETER .
1. Vajutage järjest
või
.
2. Sisetemperatuuri muutmiseks vajutage nuppu
Sisetemperatuuri hakatakse kuvama alates 30°C.
Automaatprogrammid
Need 3 automaatprogrammi pakuvad sobivaimaid seadeid erinevate liha- või
muude toitude valmistamiseks:
• Lihaprogrammid kaalu sisestamisega ( menüü AHJU SEADED )
• Lihatermomeetriga lihaprogrammid ( menüü AHJU SEADED )
• Automaatretseptid (Valikute menüü)
Lihaprogrammid kaalu sisestamisega
Kui määrate liha kaalu, siis arvutab seade küpsetamisaja.
1. Vajutage nuppu
või
lihaprogrammi määramiseks.
Kaalu näit vilgub.
või
, et määrata liha kaal.
2. Kui kaalu näit vilgub, siis vajutage nuppu
Säte muutub 0,1 kg sammuga ( LINNULIHA puhul 0,2 kg sammuga).
Ekraanil kuvatakse programmi kestus. Algab aja pöördloendus.
Kui te ei muuda kaalu vähem kui 5 sekundi jooksul, siis lihaprogramm käivi‐
vä‐
tub. Kaalu muutmiseks pärast programmi käivitumist vajutage nuppu
hem kui 2 minuti jooksul pärast programmi käivitumist.
3. Funktsiooni LINNULIHA kasutamisel pöörake toitu, kui kuulete helisignaa‐
li ja ekraanil kuvatakse käsk PÖÖRA LIHA .
Kui lihaprogramm on lõppenud, siis kõlab helisignaal.
Lihaprogrammid lihatermomeetriga
Lihatermomeetri paigaldamisel leiate te täiendavaid lihaprogramme menüüs
AHJU SEADED .
1. Lülitage seade sisse ja paigaldage lihatermomeeter.
Ekraanil kuvatakse LIHATERMOMEETER ja sümbol
vilgub.
14
Igapäevane kasutamine
2. Vajutage nuppu
või
programmi LIHATERMOMEETER määrami‐
seks.
Kui programm LIHATERMOMEETER on läbitud, siis kostab helisignaal.
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu.
3. Eemaldage lihatermomeeter.
HOIATUS
Lihatermomeeter on väga kuum. Lihatermomeetri eemaldamisel arvestage
põletusohuga.
Valikute menüü
VALIKUTE MENÜÜ
RETSEPTID
MÄLU
AHJU PUHASTAMINE
ÜLDSEADED
1. Valikute menüü avamiseks kasutage nuppu
.
2. Kindla menüü-üksuse valimiseks kasutage nuppu
või
.
Menüü olekuriba näitab asukohta menüüs.
.
3. Menüü avamiseks kasutage nuppu
Menüüs tagasiliikumine
Kõrgemale menüütasandile liikumiseks kasutage menüüvalikut TAGASI .
Valiku tühistamine
Valitud toimingu tühistamiseks vajutage ja hoidke all nuppu
.
Ekraanil kuvatakse menüü AHJU SEADED .
RETSEPTID
RETSEPTID
KÜPSETISED
PRAED
MUU
SIDRUNIKEEKS
PITSA
KÜLMUT. KÜPSETIS
ROOTSI KOOK
KARTULIGRATÄÄN
KÜLMUTATUD PITSA
MARMORKOOK
SIBULAPIRUKAS
KUIVATAMINE
JUUSTUKOOK
QUICHE LORRAINE
HOIDISTAMINE
PUUVILJAKEEKS
LASANJE
STRITSEL
CANNELONI
PÄRMIPALMIK
LIHAPADA
SAI
KALAFILEE
Ahju funktsioonide, programmide ja automaatsete retseptide kohta leiate
täiendavat teavet brošüüri jaotisest "Tabelid, näpunäited ja retseptid".
Igapäevane kasutamine
15
Retsepti määramine
1.
2.
3.
4.
5.
Vajutage nuppu
Valikute menüü avamiseks.
, et avada menüü RETSEPTID .
Vajutage nuppu
või
retsepti kategooria määramiseks.
Vajutage nuppu
, et avada näiteks menüü KÜPSETUSRETSEPTID .
Vajutage nuppu
või
retsepti määramiseks.
Vajutage nuppu
Kui te ei muuda seadistust mõne sekundi jooksul, hakkab seade kuume‐
nema, kasutades valitud sätet.
Retsepti kategooria MUUD RETSEPTID :
Funktsiooni ERINEVAD KOOGID ja KÜLMUTATUD PITSA kasutamiseks va‐
või
, et suurendada või vähendada soovitatud tempera‐
jutage nuppu
tuuri 5 °C võrra.
6. Kui küpsetusaeg on lõppenud, kuvatakse ekraanil näit “00:00” ja vilkuv
, ahi lülitub välja ja kõlab helisignaal.
sümbol
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu.
Käivitusaja viivitus
Kui programm töötab vähem kui 2 minutit, siis saate selle käivitumist edasi
lükata (vt kella funktsioonide LÕPETAMIST käsitlevat jaotist).
Küpsetamisaja enneaegne peatamine
või
• Vajutage ja hoidke nuppu
• Vajutage nuppu
või
või
• Määrake menüüvalik TAGASI .
Mälu menüü
Selle funktsiooniga saate salvestada oma retseptide jaoks optimaalsed sea‐
ded.
• Retseptide jaoks on olemas 10 mälukohta;
• Lihatermomeetrit kasutavate, kindlaksmääratud sisetemperatuuriga retsep‐
tide jaoks on 10 mälukohta.
Sätete salvestamine "isiklike retseptide" jaoks
1. Määrake ahju funktsioon ja ahju temperatuur.
, et avada kella menüüs funktsioon
2. Vajaduse korral vajutage nuppu
ja määrake küpsetusaeg (vt jaotist "Kella funktsioonid")
KESTUS
või
vajutage nuppu
, et avada funktsioon LIHATERMOMEETER ja määra‐
ta sisetemperatuur (vt jaotist " Lihatermomeeter ").
Valikute menüü avamiseks.
3. Vajutage nuppu
, et määrata menüüvalik SALVESTA .
4. Vajutage nuppu
Ekraanil kuvatakse kolm esimest mälupositsiooni.
5. Vajutage nuppu
mälupositsiooni määramiseks.
Tekstireal vilgub esimene täht
6. Vajutage nuppu
või
õige tähe määramiseks.
16
Igapäevane kasutamine
7. Vajutage nuppu
või
, et nihutada kursor paremale või vasakule.
Järgnev täht vilgub. Saate seda tähte muuta.
8. Korrake neid samme, et sisestada "isikliku retsepti" täielik nimi.
Isikliku retsepti nimes võib olla maksimaalselt 18 märki.
, et salvestada isikliku retsepti nimi.
9. Vajutage ja hoidke nuppu
Ekraanil kuvatakse tekst SALVESTATUD .
Saate sätteid ka küpsetus- või röstimisprotsessi ajal või lõpus muuta.
Sätete leidmine "isiklike retseptide" jaoks
1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage nuppu
"isikliku retsepti" määramiseks.
Leiate oma 3 esimest "isiklikku retsepti" otse menüüst AHJU SEADED .
Leiate täiendavaid isiklikke retsepte menüü MÄLU valiku KÄIVITA MÄLU alt.
Mälukoha ülekirjutamine
Täis mälukohad võib üle kirjutada. Vt “Isiklike retseptide seadete salvestami‐
ne”.
nuppu, et valida retsept, mida soovite
Protseduuri 4. sammul kasutage
üle kirjutada.
ÜLDSEADED
MENÜÜ
KIRJELDUS
LÕHNAFILTER
LÕHNAFILTER SISSE
Funktsioon lülitub sisse, kui küpsetamine või röstimine on
alanud.
LÕHNAFILTER VÄLJA
Funktsioon lülitub välja ainult isepuhastumiseks (pärast li‐
gikaudu 100 töötundi).
HEAT+HOLD
HEAT+HOLD SISSE
Funktsioon lülitub sisse pärast kellafunktsioonide KES‐
TUS või LÕPP lõppemist.
HEAT+HOLD VÄLJA
Funktsioon on välja lülitatud.
AJAPIKENDUS
AJAPIKENDUS SISSE
Funktsioon lülitub sisse pärast kellafunktsioonide KES‐
TUS või LÕPP lõppemist. Kui soovite lisada 10 lisaminu‐
, või
, et küpsetamine lõpetada.
tit, puudutage
AJAPIKENDUS VÄLJA Funktsioon on välja lülitatud.
KIIRKUUMUTUS
KIIRKUUMUTUS SIS‐
SE
Funktsioon koos vastavate ahju funktsioonidega lülitatak‐
se sisse.
Igapäevane kasutamine
17
MENÜÜ
KIRJELDUS
KIIRKUUMUTUS VÄL‐
JA
Funktsiooni ei lülitata sisse koos vastavate ahju funktsioo‐
nidega.
KUUMUSENÄIDIK
KUUM.NÄIDIK SISSE
Kui seade on välja lülitatud, süttib jääkkuumuse indikaa‐
tor. Puudutage
, et see üksikute küpsetamis- või rösti‐
misprotsesside jaoks käsitsi välja lülitada. .
KUUM.NÄIDIK VÄLJA
Kui seade on välja lülitatud, siis jääkkuumuse indikaator
ei sütti. Puudutage
, et see üksikute küpsetamis- või
röstimisprotsesside jaoks käsitsi sisse lülitada.
TOONID
NUPUTOONID
NUPUTOONID SISSE : seade kinnitab nupu puudutamist
helisignaaliga.
NUPUTOONID
NUPUTOONID VÄLJA : seade ei kinnita nupu puuduta‐
mist helisignaaliga.
HOIATUSTOONID
HOIAT.TOONID SISSE : teostamatu toimingu valimisel kõ‐
lab helisignaal.
HOIATUSTOONID
HOIAT.TOONID VÄLJA : teostamatu toimingu valimisel he‐
lisignaali ei kõla.
VALI KEEL
• Eesti
• ......
Ekraanikeele valimiseks.
TEHASE SEADED
TEH. SEAD. TAAS‐
TUS
Tehaseseadete taastamiseks.
Kohandamine: ÜLDSEADED
1.
2.
3.
4.
5.
Vajutage nuppu
Valikute menüü avamiseks.
või
, et valida ÜLDSEADED .
Vajutage nuppu
, et avada ÜLDSEADED .
Vajutage nuppu
või
vajaliku valikuni liikumiseks.
Vajutage nuppu
.
Vajutage nuppu
Ekraanil kuvatakse määratud väärtus.
6. Vajutage nuppu
või
uue väärtuse määramiseks.
7. Vajutage nuppu
Ekraanil kuvatakse mõneks sekundiks tekst SALVESTATUD ja seejärel
uuesti menüü AHJU SEADED .
Täiendavad näpunäited: ÜLDSEADED
Saate muuta erinevad põhiseaded püsivateks.
18
Igapäevane kasutamine
MENÜÜ
KIRJELDUS
LÕHNAFIL‐
TER
• Energiatarve on suurem, kui funktsioon LÕHNAFILTER on sisse
lülitatud.
• Kui te lülitate lõhnafiltri välja, lülitub see isepuhastumiseks auto‐
maatselt sisse pärast 100 küpsetamis- või röstimistundi.
• Funktsioon LÕHNAFILTER lülitub automaatselt sisse ka pürolüü‐
tilisel puhastamisel.
HEAT+HOLD
Funktsioon HEAT+HOLD hoiab valmistoidu soojas temperatuuril
80°C 30 minuti jooksul pärast küpsetus- või röstimisprotseduuri lä‐
bimist.
Tingimused funktsiooni HEAT+HOLD kasutamiseks:
• Määratud temperatuur on kõrgem kui 80°C.
• Funktsiooni HEAT+HOLD kestus on muutumatu.
Kui funktsioon on lõppenud, siis kõlab helisignaal. Funktsioon HEAT
+HOLD töötab 30 minutit. 30 minuti pärast lülitub seade välja.
Teiste ahjufunktsioonide valimisel jääb funktsioon HEAT+HOLD sis‐
se.
AJAPIKEN‐
DUS
AJAPIKENDUS pikendab ahjufunktsiooni kestust pärast määratud
aja lõppemist.
• See on rakendatav kõigile ahjufunktsioonidele, mis hõlmavad
funktsiooni KESTUS või Automaatne kaalumine.
• See ei ole rakendatav ahjufunktsioonidele, mis hõlmab funktsioo‐
ni LIHATERMOMEETER .
Küpsetusaja lõppemisel kõlab helisignaal.
Eelkuumutus KIIRKUUMUTUSE funktsiooniga
Funktsioon KIIRKUUMUTUS lühendab eelkuumutuse aega.
Saate funktsiooni KIIRKUUMUTUS sisse lülitada koos järgmiste ahjufunkt‐
sioonidega.
• PÖÖRDÕHK
• PITSAREŽIIM
• ÜL./AL. KUUMUTUS
• GRATINEERIMINE
Kasutage tühja ahju eelkuumutamist järgmiste toitude puhul:
• Küpsised
• Kuklid, saiakesed
• Rullbiskviit
Enamiku küpsetus- ja röstimisprogrammide puhul pole vaja tühja ahju eelkuu‐
mutada.
Täpsemat teavet ahju funktsioonide, programmide ja automaatretseptide koh‐
ta leiate brošüürist "Tabelid, näpunäited ja retseptid".
Ärge pange toitu ahju enne funktsiooni KIIRKUUMUTUS lõppemist ja määra‐
tud funktsiooni rakendumist.
1. Valige ahju funktsioon.
2. Vajadusel muutke soovitatud temperatuuri.
. Ekraanil kuvatakse
.
3. Vajutage nuppu
Igapäevane kasutamine
19
Kui kuumusindikaatori ribad vilguvad üksteise järel, siis on funktsioon KIIR‐
KUUMUTUS sees.
Kui ahi saavutab valitud temperatuuri, siis kuumusindikaatori tulbad põle‐
vad.
Kostab helisignaal. Ekraan seiskub, et kuvada
.
Seade jätkab kuumutamist valitud ahjufunktsiooniga ja temperatuuriga.
4. Pange toit ahju.
Kui eelistate üldiselt panna toitu eelkuumutatud ahju, siis võite funktsiooni
KIIRKUUMUTUS püsivalt sisse lülitada (vt jaotist ÜLDSEADED ). Saate funkt‐
.
siooni KIIRKUUMUTUS välja lülitada, vajutades nuppu
Kella funktsioonid
SÜM‐
BOL
FUNKTSIOON
MINUTILUGEJA
KESTUS
LÕPP
KELLAAEG
KIRJELDUS
Pöördloenduse seadmine (max 99 minutit). See
funktsioon ei mõjuta seadme tööd.
Ahju kasutamiskestuse määramiseks.
Ahjufunktsiooni väljalülitusaja määramiseks.
Saate vajutada üheaegselt nuppe KESTUS ja
LÕPP , kui seade tuleb hiljem automaatselt sisse
ja välja lülitada.
Kellaaja määramiseks, muutmiseks või juhtimiseks.
• Kui määrate kella funktsiooni, siis vilgub kella sümbol ligikaudu 5 sekundit.
või
kellaaja määramiseks.
Puudutage nende 5 sekundi jooksul nuppu
• Kui määrate kellaaja, siis jätkab sümbol ligikaudu 5 sekundit vilkumist. Pä‐
rast nende 5 sekundi möödumist jääb sümbol helendama. Algab aja pöörd‐
loendus.
või
• Kui ühte kellafunktsiooni ei määrata MINUTILUGEJA , KESTUS
, kuvatakse ekraanil ahjufunktsiooni kestus.
LÕPP
Kui te kasutate kella funktsioone KESTUS
ja LÕPP
, lülitab seade küt‐
teelemendid välja, kui 90% ajast on kulunud. Seade kasutab jääkkuumust, et
jätkata küpsetusprotsessi, kuni aeg saab täis (3-20 minutit).
Kella funktsioonide määramine
1. Valige ahju funktsioon (funktsioonide MINUTILUGEJA ja KELLAAEG
jaoks pole vajalik).
, kuni ekraanil kuvatakse vajalik kellafunktsioon ja sellele vas‐
2. Vajutage
tav sümbol, näiteks MINUTILUGEJA .
või
vajaliku aja valimiseks.
3. Kasutage
Kui aeg saab täis, kuulete 2 minuti vältel helisignaali. Seade lülitub välja.
Ekraanil vilguvad näit "00.00" ja” vastav funktsioon.
4. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu.
20
Igapäevane kasutamine
Funktsioonide KESTUS
ja LÕPP
puhul lülitub ahi automaatselt välja.
ja
samaaegsel vajutamisel kuvatakse ekraanil tekst PRO‐
Nuppude
GRAMMEERITUD .
Suvandit KELLAAEG saab muuta ainult järgmistel juhtudel:
• LÜLITI LUKUSTUS ei ole sisse lülitatud;
• kellafunktsioone KESTUS ega LÕPP pole valitud;
• ühtki ahjufunktsiooni pole määratud.
LÜLITI LUKUSTUS
HOIATUS
Lülitage sisse funktsioon LÜLITI LUKUSTUS , kui läheduses on lapsi. Funkt‐
sioon LÜLITI LUKUSTUS hoiab ära seadme tahtmatu sisselülitamise laste
poolt.
Lapseluku sisselülitamine
1. Vajaduse korral lülitage seade sisse.
Ärge ahju funktsiooni määrake.
ja
samaaegselt, kuni ekraanil kuvatakse tekst LÜ‐
2. Vajutage nuppu
LITI LUKUSTUS .
Funktsioon LÜLITI LUKUSTUS on sees.
Lapseluku väljalülitamine
1. Vajaduse korral lülitage seade sisse.
2. Vajutage nuppu
ja
samaaegselt, kuni ekraanilt kaob tekst LÜLITI
LUKUSTUS .
LÜLITI LUKUSTUS lülitub välja.
PANEELI LUKUSTUS
PANEELI LUKUSTUS hoiab ära ahjufunktsioonide tahtmatu muutmise.
Funktsiooni PANEELI LUKUSTUS
1. Vajaduse korral lülitage seade sisse.
2. Määrake ahju funktsioon.
3. Vajutage nuppu
ja
samaaegselt, kuni ekraanil kuvatakse tekst PA‐
NEELI LUKUSTUS .
Funktsioon PANEELI LUKUSTUS on sees.
Funktsiooni PANEELI LUKUSTUS
1. Vajutage nuppu
ja
samaaegselt ligikaudu 2 sekundit, kuni ekraanilt
kaob tekst PANEELI LUKUSTUS .
Funktsioon PANEELI LUKUSTUS lülitub välja.
Funktsioon PANEELI LUKUSTUS ei hoia ära seadme tahtmatut väljalülita‐
mist. Kui lülitate seadme välja, lülitub funktsioon PANEELI LUKUSTUS välja.
Automaatne väljalülitus
Seade lülitatakse mõne aja pärast välja:
Puhastus ja hooldus
21
• kui te ise ei lülita seadet välja;
• kui te ei muuda ahju temperatuuri.
Ahju temperatuur
Väljalülituse aeg
30°C -120°C
12,5 h
120°C - 200°C
8,5 h
200°C - 250°C
5,5 h
250°C - maksimaalne °C
3,0 h
Pärast automaatset väljalülitumist vajutage seadme uuesti töölerakendami‐
seks mis tahes nuppu.
Valides kellafunktsioonid KESTUS
jalülitus välja.
või LÕPP
, lülitub automaatne väl‐
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Vt jaotist "Ohutusinfo".
• Puhastage seadme esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pesuvahendi
lahusega.
• Kasutage metallpindade puhastamiseks tavalist puhastusainet
• Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Nii saate mustust hõlp‐
samini eemaldada ja see ei kõrbe kinni.
• Eemaldage tugev mustus spetsiaalset ahjupuhastusvahendit kasutades.
• Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahju tarvikud (kasutades pehmet
lappi, sooja vett ja puhastusainet) ja laske neil kuivada.
• Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või tervaservaliste esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib kahjustada teflonkatet!
Riiulijuhikud
Riiulijuhikute eemaldamine
1. Tõmmake riiulijuhiku esiosa külje‐
seinast eemale.
22
Puhastus ja hooldus
2. Tõmmake riiulijuhiku tagumine osa
küljeseinast eemale ja võtke ära.
2
1
Riiulijuhikute tagasipanek
Pange riiulijuhikud tagasi vastupidises järjestuses.
Tähtis! Riiuli ümarad otsad peavad jääma suunaga ettepoole!
Ahju lagi
Ahju laes oleva kütteelemendi võib alla keerata, et lage oleks lihtsam puhas‐
tada.
HOIATUS
Enne kütteelemendi alla keeramist lülitage seade välja. Veenduge, et seade
oleks jahtunud.
Põletusoht!
Kütteelemendi alla keeramine
1. Eemaldage riiulijuhikud.
2. Hoidke kütteelemendi esiküljest ka‐
he käega kinni
3. Tõmmake seda mõlemalt küljelt
vastu vedrusurvet ja piki juhikut.
4. Kütteelement liigub alla.
Ahju lage saab puhastada.
Kütteelemendi tagasipanek
1. Pange kütteelement tagasi vastupi‐
dises järjekorras.
Pange kütteelement korralikult kahelt
küljelt ahju siseseinal oleva toe kohale.
2. Pange riiuli juhikud kohale.
Ahju lamp
HOIATUS
Elektrilöögi oht!
Enne ahju lambi vahetamist:
• Lülitage ahi välja.
• Eemaldage elektrikilbist kaitsmed või lülitage välja peakaitse.
Puhastus ja hooldus
23
Pange ahju lapp, et kaitsta ahju lampi ja klaasist katet.
Ahjuvalgusti pirni vahetamine
1. Ahjuvalgusti klaaskatte leiate vasakut kätt ahjuõõnest.
Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda vastupäeva.
2. Puhastage klaaskate.
3. Keerake sisse sobiv kuumakindel lambipirn, mis talub 300°C.
Kasutage sama tüüpi pirni.
4. Paigaldage klaaskate.
Ahjuvalgusti pirni vahetamine:
1. Ahjuvalgusti klaaskatte leiate vasakut kätt ahjuõõnest.
Eemaldage vasaku riiuli tugilatt.
2. Kasutage nüri kitsast eset (nt tee‐
lusikat) klaaskatte eemaldamiseks
ja puhastage kate.
3. Vajaduse korral: Asendage ahju‐
valgusti pirn vastava 300°C kuu‐
muskindla ahjuvalgusti pirniga.
Kasutage sama tüüpi pirni.
4. Paigaldage klaaskate.
5. Paigaldage vasaku riiuli latt.
Ahju uks ja klaaspaneelid
Puhastamiseks võtke ahju uks ära.
ETTEVAATUST
Ust seadme küljest eemaldades olge ettevaatlik. Uks on raske!
Ahju ukse eemaldamine
1. Tehke uks päris lahti.
2. Tõstke täiesti üles kahel uksehin‐
gel olevad kinnitushoovad (A).
A
A
24
Puhastus ja hooldus
3. Pange ahju uks esimese positsioo‐
nini (u. 45° nurga all) kinni.
4. Hoidke ahju uksest kumbaltki poolt
kinni ja tõmmake seda ahjust üles‐
poole nurga all eemale.
5. Nüüd saab sisemised klaaspanee‐
lid eemaldada ja neid puhastada.
Ukse tagasipanekuks toimige vas‐
tupidises järjekorras.
45°
ETTEVAATUST
Olge klaasiga ettevaatlik, see võib pu‐
runeda.
Ahju uksel on 2, 3 või 4 klaaspaneeli (olenevalt mudelist)
Pang ahju uks väline külg allapoole pehmele ja tasasele pinnale, et vältida
kriimustuste tekkimist
Ukseklaaside äravõtmine ja puhastamine
1. Haarake ukse liistust (B) ukse üle‐
misest servast kahelt poolt kinni ja
suruge sissepoole, et vabastada
kinnitustihend.
B
2. Eemaldamiseks tõmmake ukseliis‐
tu ettepoole.
3. Võtke ühekaupa kinni ukse klaaspaneelide ülemisest servast ja tõmmake
neid üles juhikust välja
4. Puhastage ukse klaaspaneele.
Paneelide tagasipanemiseks toimige vastupidises järjekorras. Kõigepealt
pange tagasi väiksem paneel, siis suurem.
Mida teha, kui...
25
MIDA TEHA, KUI...
HOIATUS
Vt jaotist "Ohutusinfo".
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene
Seade on välja lülitatud
Lülitage seade sisse
Ahi ei kuumene
Kell ei ole seatud
Seadke kell. Vt jaotist "Kel‐
la seadmine"
Ahi ei kuumene
Vajalikud seadistused on
tegemata
Veenduge, et seadistused
on õiged
Ahi ei kuumene
Automaatne väljalülitus on Vt jaotist "Automaatne väl‐
sees
jalülitus"
Ahi ei kuumene
Kaitse on vallandunud
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustab kaitse. Kui kait‐
se vallandub üha uuesti,
siis pöörduge volitatud
elektriku poole
Ahjuvalgusti ei tööta
Ahjulambi pirn on läbi põ‐
lenud
Asendage ahjulambi pirn
uuega.
Ekraanil kuvatakse F11
• Lihatermomeeter on lü‐
hises
• Lihatermomeetri pistik
ei ole korralikult lihater‐
momeetri pistikupesas‐
se sisestatud
Sisestage lihatermomeetri
pistik nii kaugele kui või‐
malik
Ekraanil kuvatakse vea‐
Elektroonika tõrgub
teade, mida loendis ei leidu
• Lülitage seade välja ja
taas sisse, kasutades
elektrikilbis olevat pea‐
kaitset või -lülitit.
• Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, siis võt‐
ke ühendust klienditee‐
ninduse osakonnaga
Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne esi‐
raamil.
Soovitame märkida need andmed siia:
Mudel (MOD.)
Tootenumber (PNC)
Seerianumber (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
26
Paigaldamine
PAIGALDAMINE
HOIATUS
Vt jaotist "Ohutusinfo".
Sisseehitatud seadme stabiilsus peab vastama standardi DIN 68930 nõuetele.
2
200 cm
541
546
560 min.
590
114
20
594
530 min.
584
10
10
550 min.
594
567
21
30
max. R1200 mm
140
130
alternativ 100
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
Jäätmekäitlus
27
90º
2x3,5x25
JÄÄTMEKÄITLUS
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi
kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda
taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma
majapidamisjäätmete käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjal
Pakkematerjal on keskkonnasõbralik ja ümbertöödeldav. Plastmassist osad
on tähistatud rahvusvaheliste lühenditega nagu PE, PS jne. Hävitage pakke‐
materjalid keskkonnanõudeid järgides ja toimetage need selleks ette nähtud
konteineritesse kohalikus jäätmehoidlas.
28
EE
EESTI - Garantii/klienditeenindus
EESTI - GARANTII/KLIENDITEENINDUS
Pretensioonide esitamise tingimused kodumasinatele. Kõikidele Electrolux
Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab esi‐
tada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimus‐
tel ja korras. Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimeta‐
tud ka "ostja"), kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügi‐
dokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat min‐
gilgi viisil selliste Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel,
milliste kasutamise välistamine või piiramine poolte kokkuleppega ei ole luba‐
tud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldus‐
töökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Preten‐
siooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, pu‐
hastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega sellisete vigade kõrval‐
damine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni
saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja
vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija ko‐
duses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või ori‐
ginaalmüügidokumendi esitamisel. Toote osas, mida ostja soovib kasutada
mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt ette nähtud (sh. ma‐
jandus- või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad tingi‐
mused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügio‐
sakonna vahel sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsete‐
gevuses tegutsevale ostja saab pretensiooni esitada müügilepingus toodud
tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest. Pretensiooni alla ei kuulu
tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised),
mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
• transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
• toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või üle‐
koormamisest;
• toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendami‐
sest, sh. voolu, või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hoolda‐
misel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioo‐
nide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
• toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt
antud omadusi;
• maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõr‐
gus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendus‐
juhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike,
vesi, tulekahju, vee kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
• toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi tootega;
• kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
• sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
• ostja süülisest tegevusest.
EESTI - Garantii/klienditeenindus
29
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate
detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed,
klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmasso‐
sad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast eba‐
olulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandja‐
le teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse
korral kohustub tarbija viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt
kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuu‐
päeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote etiketilt)
ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hool‐
dustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldus‐
töökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sel‐
lest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote re‐
mondi asemel selle asendamist või lepingust taganeda ja nõuda toote tagasi‐
võtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on suure ulatuse‐
ga veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui re‐
monti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda
toote asendamisest ja tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põh‐
justab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või
põhjendamatuid ebamugavusi. Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta
eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis asendatakse uutega, kuuluvad
garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suu‐
regabariidiliste ja raskete toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit
koha peale toimub maaletooja vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigusta‐
tud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab toodete transpor‐
dikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud
töökoja vahel, lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Lu‐
gupidamisega Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa E-LUX Hoolduse Võrumaa, Põlvamaa OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
OÜ Mustamäe tee 24,10621 TAL‐
Kodumasinad Tel. 078 23181 Fax
LINN Tel. 6650090 Fax 6650076
078 22714
Abimees Grupp OÜ Vesse 4, 11415 Pärnumaa SIMSON OÜ Laine 4,
80016 PÄRNU Kodumasinad Tel.
TALLINN Kodumasinad Tel.
044 27231, 05245668
6006996 Fax 6006726
Kodumasinate Paigalduse OÜ Tuisu OÜ KENT & KO Riia mnt. 63, 80019
18, 11314 TALLINN Paigaldus ja
PÄRNU Kodumasinad Tel. 044
32552
gaasiseadmed Tel. 6550779
30
OÜ GASPRE Õle 27, 10319 Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük Tel.
6711100
Lääne-Virumaa FIE JÜRI NIRGI Pos‐
ti 13, 44310 RAKVERE Kodumasi‐
nad Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa OÜ SIPELGAS MAU‐
RINTE Tallinna mnt. 6a 19 ,
20304NARVA Kodumasinad Tel.
035 60708, 056 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI Töökoda: Jaama 40
-16 Kodumasinad Tel. 033 55869
Mob. 056 24492
Virgas OÜ 30321 KOHTLA - JÄRVE
Keskallee 25, Gaasiseadmed Tel.
033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS - NORD 30621
KOHTLA - JÄRVE Lehe 8, Koduma‐
sinad Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa OÜ IVAR Ehte
5a, 90503 HAAPSALU Kodumasi‐
nad Tel. 047 35549, 050 54439
Saaremaa Toomas Teder FIE Pikk
1b, 93813 KURESSAARE Tel. 045
55978, 5087912
Jõgevamaa FIE Kari Manninen Suur
tn. 21, 48306 JÕGEVA Kodumasi‐
nad Tel. 077 22239
Viljandimaa AABERI Kodumasinad
OÜ Vabaduse plats 4, 71020 VIL‐
JANDI Kodumasinad Tel./Fax 043
33802
Tartumaa, Põlvamaa OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004TARTU Koduma‐
sinad Tel. 07 344299 Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC Tähe 82, 50107
TARTU Kodumasinad Tel. 07
349123 Fax 07 303957
TECO KM OÜ Jalaka 1a, 90509
HAAPSALU Kodumasinad Tel. 047
56900
Valgamaa LUMEHELVES OÜ Petse‐
ri 12a 14, 68204VALGA Tel/fax 076
64452
EE Euroopa garantii: Electrolux tagab käesoleva seadme garantii kõigis sel‐
le juhendi lõpus nimetatud riikides seadme garantiis toodud või seadusega
määratud perioodi jooksul. Kui Te kolite ühest nimetatud riigist teise nimeta‐
tud riiki, liigub koos Teiega järgnevatel tingimustel ka seadme garantii:• Seadme garantii algab esialgsel ostukuupäeval mis kantakse seadme müü‐
ja poolt vastavasse ostudokumentatsiooni.
• Seadme garantii kehtib sama kaua ja samadel tingimustel tööde ja osade
kohta, kui kehtivad Teie uues elukohariigis sellisele mudelile või tootevali‐
kule.
• Garantii kehtib ainult algsele ostjale ja seda ei saa üle kanda teistele kasu‐
tajatele.
• Seadme paigaldamine ja kasutamine toimub vastavalt Electroluxi poolt väl‐
ja antud juhistele ja seda kasutatakse ainult kodus, nt ei kasutata kauban‐
duslikul eesmärgil.
• Seade paigaldatakse vastavuses kõigi uues elukohariigis kehtivate regulat‐
sioonidega.
Käesoleva Euroopa garantii tingimused ei puuduta seadusest tulenevaid õi‐
guseid.
www.electrolux.com
31
WWW.ELECTROLUX.COM
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 261302111
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de
Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8445 616 616
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Ri‐
ga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet ki‐
rályné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan
den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4,
040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 (02) 32141334
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
32
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim
İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ, вул.Автозаводська,
2а, БЦ "Алкон"
33
34
35
892946029-A-052010
www.aeg-electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement