Electrolux | EOC68000X EU AFIPRI | User manual | Electrolux EOC68000X EU ENV06 Uživatelský manuál

návod k použití
Elektrická vestavìná
trouba
EOC68000
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Vítejte ve svìtì Electroluxu
Vybrali jste si prvotøídní výrobek
Electrolux, který si, jak vìøíme, v
budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si
klade za cíl nabízet široký sortiment
výrobkù, které mohou váš život uèinit
pohodlnìjším. Nìkteré z nich vidíte na
obálce tohoto návodu. Najdìte si nìkolik
minut a prostudujte si tento návod,
abyste mohli zaèít nový spotøebiè
používat a využívat všech výhod, které
nabízí. Slibujeme vám vysokou
uživatelskou spokojenost, pøinášející
pohodu pøi jeho používání.
Hodnì štìstí!
4 electrolux obsah
Obsah
Bezpeènostní pokyny
Popis spotøebièe
Pøed prvním použitím
Obsluha trouby
Èištìní a údržba
Co dìlat, když ...
Pokyny k montáži
Likvidace
Záruka/Zákaznická služba
Seznam hesel
Servis
5
7
14
16
52
65
67
72
73
77
78
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
1
3
2
Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o ochranì
spotøebièe pøed poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornìní k ochranì životního prostøedí
bezpeènostní pokyny electrolux 5
Bezpeènostní pokyny
Elektrické zabezpeèení
• Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný
odborník.
• Pøi poruše nebo poškození
spotøebièe: vyšroubujte pojistky,
nebo je vypnìte.
• Opravy spotøebièe smí provádìt
pouze odbornì vyškolení pracovníci.
Nesprávnì provedené opravy mohou
zpùsobit velké škody. Potøebujete-li
opravu, obrat’te se na naši
zákaznickou službu nebo na svého
prodejce.
Bezpeènost dìtí
• Malé dìti nikdy nenechávejte u
zapnuté trouby bez dozoru.
Bezpeènost provozu
• Osoby (vèetnì dìtí), které nejsou
schopné bezpeènì spotøebiè
používat z dùvodu svých snížených
fyzických, smyslových nebo
duševních schopností, nebo k tomu
nemají patøièné znalosti a zkušenosti,
nesmìjí tento spotøebiè používat s
výjimkou situace, kdy na tyto osoby
dohlíží, nebo jim radí jiná osoba
odpovìdná za jejich bezpeènost.
• Tento spotøebiè je urèen výluènì pro
vaøení, smažení a peèení jídel v
domácnosti.
• Pozor na pøipojování elektrických
spotøebièù do zásuvek v jeho
blízkosti. Nedovolte, aby se
pøipojovací kabely dostaly do
kontaktu s horkými dvíøky trouby
nebo se zachytily pod nimi.
• Upozornìní: Nebezpeèí popálenin!
Pøi provozu je vnitøek trouby horký.
• Jestliže v troubì používáte jako
pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit
lehce hoølavá smìs vzduchu s
alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte
dveøe trouby velmi opatrnì.
Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami
nebo ohnìm.
Varování k akrylamidu
Podle nejnovìjších vìdeckých
poznatkù mùže akrylamid vznikající
pøi intenzivním zhnìdnutí pokrmù,
zejména u škrobnatých potravin,
poškozovat zdraví. Doporuèujeme
proto pøipravovat jídla radìji pøi
nízkých teplotách a dbát na to, aby
jídla pøíliš nezhnìdla.
6 electrolux bezpeènostní pokyny
Jak zabráníte poškození spotøebièe:
• Nevykládejte troubu alobalem a na
dno trouby nestavte peèicí plechy,
hrnce apod., protože smalt trouby by
se mohl nahromadìným žárem
poškodit.
• Ovocné št’ávy, které mohou kapat z
plechu, zanechávají skvrny, které již
nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s
vysokým obsahem vody použijte
proto hluboký plech.
• Otevøené dveøe trouby nièím
nezatìžujte.
• Nikdy nelijte vodu pøímo do horké
trouby. Mohlo by dojít k poškození
smaltu a zbarvení.
• Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany
pøední sklenìné tabule, mùže sklo
prasknout.
• V troubì neskladujte žádné hoølavé
pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí
trouby vznítit.
• V troubì neskladujte žádné vlhké
potraviny. Mohly by poškodit smalt
trouby.
• Po vypnutí chladicího ventilátoru
neskladujte v troubì žádné odkryté
potraviny. Ve vnitøním prostoru trouby
nebo na sklenìných dveøích se mùže
srážet vlhkost, která se mùže dostat i
na okolní nábytek.
Upozornìní ke smaltovanému
povrchu
Barevné zmìny na smaltovaném
povrchu trouby v dùsledku používání
nemají vliv na bìžný provoz
spotøebièe a jeho používání v souladu
s podmínkami smlouvy.
Nepøedstavují tedy žádnou závadu ve
smyslu práva na záruku.
popis spotøebièe electrolux 7
Popis spotøebièe
Celkový pohled
Ukazatele trouby
a dotyková senzorová tlaèítka
Držadlo dveøí
Jestliže nezvolíte žádnou funkci, ani
u spotøebièe nic nezmìníte, vypne se
po 2 minutách; svìtelný sloupec ale
zùstane zapnutý.
Svìtelný sloupec vypnete zapnutím a
vypnutím spotøebièe pomocí .
Svìtelný sloupec
Dveøe trouby
8 electrolux popis spotøebièe
Elektronické ovládání trouby
Ukazatele
Symbol položky nabídky
(s úrovní drážek)
denní èas
Èasové funkce
Ukazatel
ohøevu
Teplota
Váha
popis spotøebièe electrolux 9
Symboly
V ukazatelích se zobrazují symboly
odpovídající nastavené funkci.
Symbol
Ukazatel
(pøíklady)
Funkce
Minutka
4:30
Minutka je aktivní.
Denní èas
10:00
Ukazuje nastavený denní èas.
Trvání
1:00
Ukazuje èas nutný pro pøípravu jídla.
Ukonèení
14:05
Ukazuje èas ukonèení pøíprava jídla.
Poèítá se èas ukonèení pøi zasunutém nástroji Peèicí
sonda.
Start
0:45
Teplota
Ukazuje èas, od kterého bìží pøíprava jídla.
Ukazuje, jak je trouba vyhøátá.
Rychlý ohøev je aktivní (zkrácená doba vyhøátí).
Váha
1,5 kg
Možnosti:
– Automatická váha je aktivní.
– Váhu lze zmìnit.
Peèicí sonda
75°C
Možnosti:
– Peèicí sonda je zasunutá.
– Automatická peèicí sonda je aktivní.
– Teplotu jádra lze zmìnit.
Ohøev a
uchování
teploty
80°C
Ohøev a uchování teploty je aktivováno.
Pachový filtr
Pachový filtr je zapnutý.
10 electrolux popis spotøebièe
Dotykový senzorový panel
Spotøebiè se obsluhuje pomocí
dotykových senzorových tlaèítek. Funkce
se ovládají dotykem senzorových
tlaèítek.
Vždy se ujistìte se, že se dotýkáte
pouze jednoho senzorového tlaèítka.
Položíte-li prst pøíliš naplocho,
mùžete se dotknout i sousedního
senzorového tlaèítka.
Zap/Vyp
Nastavení
hodnot
Volba
funkcí
Prohlížení
Hlavní nabídka
Potvrzení
popis spotøebièe electrolux 11
Senzorové
tlaèítko
,
Funkce
Poznámka
Nahoru a dolù v nabídce.
U aktivní funkce:
• 1x stisknout: pøechod do nadøazené nabídky
(funkce zùstane aktivní), po 5 vteøinách opìt
pøechod do aktivní položky nabídky
• 2x stisknout: pohyb v nadøazené nabídce
dolù a nahoru (funkce se vypne).
Zobrazení hlavní nabídky
Nastavené funkce se vypnou.
(mimo minutku).
Potvrzení
Zapnutí nebo vypnutí
spotøebièe.
Volba èasových funkcí,
doplòkových funkcí a funkce
Peèicí sonda.
,
Nastavení hodnot (napø. teplota, • Aktivace hodnoty:
– 1x stisknout: zástupný symbol bliká
èas, váha, stupeò pøípravy)
– 2x stisknout: lze nastavit hodnotu
• Nastavení hodnoty:
– 1x stisknout: nastavení hodnoty po
jednotivých krocích.
– podržení stisknutého tlaèítka: rychlé
nastavení hodnoty
• Pøi nastavení doby trvání nebo èasu lze
ukazatel vynulovat tak, že souèasnì
stisknete a .
12 electrolux popis spotøebièe
Vybavení trouby
Horní topné tìleso a topné tìleso grilu
Pachový filtr
Osvìtlení trouby
Úrovnì drážek
Zásuvka pro jehlu do masa
Tukový filtr
Osvìtlení trouby
Topné tìleso zadní stìny
Ventilátor
Dolní topné tìleso
Drážky, vyjímatelné
Vnitøní strana dveøí
Na vnitøní stranì trouby dveøí je uvedeno
èíslování úrovnì drážek trouby.
Navíc je tu struèná informace o funkcích
trouby, doporuèené úrovni drážek a
teplotì pro pøípravu bìžných jídel.
popis spotøebièe electrolux 13
Pøíslušenství trouby
Rošt
Pro nádoby, koláèové formy, porce k
peèení a grilování.
Plech na peèení
Na koláèe a placky
Pánev na zachycení tuku
K peèení peèiva a masa nebo jako plech
na zachycení tuku.
Jehla do masa
K pøesnému urèení stupnì propeèení
masa.
14 electrolux pøed prvním použitím
Pøed prvním použitím
V pøípadì, že byste pozdìji chtìli v
tomto základním nastavení provést
nìjaké zmìny, postupujte prosím
podle kapitoly Nastavení.
Nastavení jazyka
1. Po pøipojení trouby k síti se na displeji
zobrazí následující informace:
– logo firmy
– verze softwaru a provozní doba
– ukazatel “Nastavte jazyk”
1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
požadovaný jazyk.
2. Pomocí
volbu jazyka potvrïte.
Nyní se budou všechna hlášení na
displeji objevovat v tomto jazyce.
Nastavení kontrastu a jasu
Po nastavení jazyka se zobrazí
ukazatele “Nastavení kontrastu” a
“Nastavení jasu”.
Kontrast a jas se nastavují podle
jazyka (viz èást “Nastavení jazyka”).
pøed prvním použitím electrolux 15
Nastavení hodin
Po nastavení konrastu a jasu se zobrazí
ukazatel “Nastavit denní èas”.
1. Tlaèítkem nebo nastavte hodinu
aktuálního denního èasu.
2. Pomocí
volbu potvrïte.
3. Tlaèítkem nebo nastavte minuty
aktuálního denního èasu.
4. Pomocí
volbu potvrïte.
Spotøebiè je nyní pøipraven k provozu.
Èas se musí nastavovat jen tehdy,
jestliže byl spotøebiè dlouhou dobu
odpojený od sítì.
První Èištìní
Pøed prvním použitím je nutné troubu
vyèistit.
Pozor: Nepoužívejte žádné ostré
nebo abrazivní èisticí prostøedky!
Mohli byste poškodit povrch trouby.
Na kovový pøední panel používejte
obvyklé èisticí prostøedky.
1. Otevøete dveøe trouby.
Osvìtlení v troubì se zapne.
2. Vyjmìte všechny doplòky i drážky a
umyjte je teplým roztokem
oplachovacího prostøedku.
3. Teplým roztokem umyjte i troubu a
osušte ji.
4. Pøední panel otøete vlhkým hadøíkem.
16 electrolux obsluha trouby
Obsluha trouby
Pøehled nabídek
Hlavní nabídka
Podporované vaøení
Podnabídka
Vepøové/Telecí
Hovìzí/Zvìøina/Jehnìèí
Drùbež
Ryba
Dort
Pizza/Piroh/Chléb
Dušená/zapékaná jídla
Polotovary (zmraz./konz.)
Speciality
Peèicí funkce
Horký vzduch
Vrchní a spodní
Výroba pizzy
Turbo gril
Gril
Velkoplošný gril
Spodní ohøev
Nízkoteplotní peèení
Èištìní
Pyroluxe
Prùvodce èištìním
Pøipomínka èištìní
Moje programy
1- Mùj program
2- Mùj program
...
Zmìnit název programu.
obsluha trouby electrolux 17
Hlavní nabídka
Nastavení
Podnabídka
Nastavit denní èas
Èasové údaje
Nastavit a spustit
Ohøev a uchování teploty
Prodloužení doby peèení
Displej kontrast
Displej jas
Nastavte jazyk
Hlasitost zvuk. signalizace
Tóny tlaèítek
Alarm/Bezpeènostní tón
Pachový filtr
Obsluha
Základní nastavení
18 electrolux obsluha trouby
Použití nabídek
Pøíklad
1. Spotøebiè zapnìte pomocí .
Nyní jste v hlavní nabídce.
2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
požadovanou hlavní nabídku.
3. Pomocí
pøejdìte do pøíslušných
podnabídek.
Zobrazí se zvolená podnabídka.
K hlavní nabídce se mùžete kdykoli
vrátit pomocí .
Na konci vìtšiny nabídek se nachází
položka nabídky Zpìt.
Tím se vrátíte se do nadøazené
nabídky.
Postup mùžete pøerušit stisknutím .
Tím se vrátíte zpìt do hlavní nabídky.
Chlazení ventilátorem
Ventilátor se automaticky zapne, aby
se vnìjší plochy spotøebièe udržely
chladné. Po vypnutí trouby bìží
ventilátor dál tak dlouho, dokud se
spotøebiè neochladí, a pak se sám
vypne.
obsluha trouby electrolux 19
Ukazatel ohøevu
Ukazatel ohøevu
Po zapnutí funkce trouby ukazují stále se
prodlužující sloupce stupeò zahøátí
trouby.
Ukazatel rychlého ohøevu
U nìkterých funkcí trouby se doba vyhøátí
trouby zkracuje pomocí automatické
funkce Rychlý ohøev.
Po dosažení nastavené teploty se
proužkovaný sloupec v ukazateli teploty
posune zleva doprava.
Ukazatel zbytkového tepla
Po vypnutí spotøebièe se zobrazí
zbytkové teplo pøesnì ve stupních
Celsia.
Ukazatel teploty ve stupních
Na ukazateli ohøevu se bìhem doby
ohøevu na 5 vteøin zobrazuje místo
sloupce teplota ve stupních.
Stisknìte souèasnì a .
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní signál.
20 electrolux obsluha trouby
Zasunutí roštu, plechu a pánve na
zachycení tuku
Bezpeèné vysunutí a pojistka proti
pøeklopení
K bezpeènému vysunutí mají všechny
zasunovací díly na levé i pravé stranì
malou prohlubeò.
Zasunovací díly zasunujte vždy tak,
aby tato prohlubeò byla v zadním
prostoru trouby. Tato prohlubeò
slouží i jako pojistka proti pøeklopení
zasunovacích dílù.
Zasunutí plechu nebo pánve na
zachycení tuku:
Plech nebo pánev na zachycení tuku
zasuòte do postranních kolejnièek
zvolené úrovnì
Zasunutí roštu:
Rošt zasunujte tak, aby nožièky
smìøovaly dolù.
Rošt zasuòte do postranních kolejnièek
zvolené úrovnì
Rošt má po celém obvodu vyvýšený
rám a nádobí tak nemùže sklouznout.
obsluha trouby electrolux 21
Spoleèné zasunutí roštu a pánve na
zachycení tuku:
Rošt položte na pánev na zachycení
tuku.
Pánev na zachycení tuku zasuòte do
postranních kolejnièek zvolené úrovnì.
22 electrolux obsluha trouby
Nasazení/vyjmutí tukového filtru
Tukový filtr chrání pøi peèení masa
topné tìleso zadní stìny pøed
vystøíknutým tukem.
Nasazení tukového filtru
Filtr uchopte za držadlo a obì úchytky
zasuòte shora dolù do otvoru na zadní
stìnì trouby (vìtrací otvor).
Vyjmutí tukového filtru
Filtr uchopte za držadlo a vyháknìte
smìrem nahoru.
obsluha trouby electrolux 23
Nabídka Podporované vaøení
Podporované vaøení v pøehledu
Jídla kuchaøského pomocníka (mimo
Speciality) se pøipravují pomocí
automatických receptù.
Automatické recepty nabízejí pro daná
jídla optimální nastavení (funkce trouby,
teplota, dobu trvání).
Kategorie
Vepøové/Telecí
Jídlo
Vepøová peèenì
Telecí koleno
Vepøová peèenì
Telecí ossobuco
Vepøové koleno
Plnìné telecí hrudí
Vepøové plecko
Sekaná
Telecí peèenì
Hovìzí/Zvìøina/Jehnìèí Hovìzí plátky
Drùbež
Králík
Hovìzí na skandinávský zp.
Králièí peèenì s hoøèicí
Hovìzí peèenì
Kanèí
Marinované hovìzí
Jehnìèí peèenì
Zadní peèenì ze zvìøiny
Jehnìèí peè., stø. propeè.
Peèená zvìøina
Jehnìèí kýta
Celé kuøe
Kuøecí stehna
Celá krùta
Kohout na vínì
Celá kachna
Peè.kachna na pomeranèích
Celá husa
Plnìné kuøe
Drùbež bez kostí
Ryba
Celá ryba
Plnìná oliheò (calamari)
Rybí filé
Dušená ryba
Treska
Anèovièky s bramborem
Ryba obalená v soli
24 electrolux obsluha trouby
Kategorie
Dort
Pizza/Piroh/Chléb
Jídlo
Citrónový koláè
Kulatý koláè
Švédský koláè
Ovocný Savarin
Sušenky
Brownies - èok. sušenky
Tvarohový koláè
Muffins
Biskupský chlebíèek
Sladký koláè
Koláè s drobenkou
Mrkvový koláè
Máslový pletenec
Mandlový koláè
Vánoèka
Ovocný koláè
Pizza
Tvarohové peèivo
Cibulový koláè
Bílý chléb
Slaný lotrinský koláè
Farmáøský chléb
Koláè z kozího sýra
Ruský koláè (Piroh)
Pudinkový koláè
Dušená/zapékaná jídla
Polotovary (zmraz./
konz.)
Lasagne
Zapeèené tìstoviny
Cannelloni
Zapeèená èekanka
Zapeèené brambory
Dušené maso se zeleninou
Moussaka
Dušené zelí
Pizza, mražená
Chléb/Rohlíky
Americká pizza, mražená
Chléb/Rohlíky, zmrazené, ne
pøíliš dohnìda
Pizza, chlazená
Jableèný štrúdl, zmrazený
Malé pizzy, mražené
Rybí filé, zmrazené
Hranolky
Kuøecí køídla
Amer. brambory, krokety
Lasagne/Cannelloni, zmraz.
Opeèená bramborová kaše
Speciality
Rozmrazit
Uchovávání
Sušení
Ohøev talíøù
Uchovat teplé
Praktické pokyny k rùzným
automatickým postupùm, receptùm a
funkcím trouby najdete v pøiložené
pøíruèce.
obsluha trouby electrolux 25
Použití Podporované vaøení
Podporované vaøení s funkcí
Automatická váha
Doba peèení se stanoví automaticky
zadáním váhy masa.
Pøíklad
1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
položku nabídky Podporované vaøení,
požadovanou kategorii a jídlo.
2. Vždy potvrïte pomocí .
3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
Automatická váha.
4. Tlaèítkem
volbu potvrïte.
5. .Smìrovými tlaèítky nebo
nastavte váhu masa.
Nastavení probíhá v krocích po 0,2
kg.
Automatický program se spustí.
Po uplynutí automatického programu
zazní signál.
6. Chcete-li signál vypnout, stisknìte
libovolné tlaèítko.
Pokud navrženou váhu do asi 5 vteøin
nezmìníte, spustí se program
automaticky.
Údaj o váze je možné kdykoli zmìnit.
U všech programù pro drùbež vždy
po 30 minutách maso obrat’te.
Trouba vás upozorní hlášením.
Podporované vaøení s funkcí
Automatická peèicí sonda
26 electrolux obsluha trouby
Po dosažení nastavené teploty jádra se
trouba vypne.
Upozornìní:Mùžete použít pouze
nástroj Peèicí sonda, který se dodává
se spotøebièem. V pøípadì výmìny
použijte pouze originální náhradní
díl.
Pøíklad
1. Troubu zapnìte tlaèítkem .
2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
položku nabídky Podporované vaøení,
požadovanou kategorii a jídlo.
3. Vždy potvrïte pomocí .
4. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
Automatická peèicí sonda.
5. Pomocí
volbu potvrïte.
Objeví se zpráva, že máte zasunout
nástroj Peèicí sonda.
6. Zasuòte nástroj Peèicí sonda (viz èást
Peèicí sonda).
Automatický program se spustí
Po uplynutí automatického programu
zazní signál.
7. Chcete-li signál vypnout, stisknìte
libovolné tlaèítko.
8. Nástroj Peèicí sonda vyjmìte.
Do nìkolika minut se zobrazí
pøedbìžný vypoèítaný èas, kdy se
dosáhne nastavené teploty jádra.
Tento èas se neustále novì
vypoèítává a aktualizuje na displeji.
Pro správnou funkci systému je
nutné, aby Peèicí sonda byla za
zaèátku pøípravy jídla zasunutá do
masa a do zásuvky, a zùstala tak po
celou dobu peèení.
obsluha trouby electrolux 27
Upozornìní: Peèicí sonda je horká!
Pøi vytahování zástrèky a špièky hrozí
nebezpeèí popálení!
Podporované vaøení s funkcí
Automatický recept
Všechna nastavení jsou pevnì zadána a
nelze je zmìnit.
Pøíklad
1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
položku nabídky Podporované vaøení,
požadovanou kategorii a jídlo.
2. Vždy potvrïte pomocí .
3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
Automatický recept.
4. Potvrïte pomocí .
5. Automatický program se spustí.
Po uplynutí automatického programu
zazní signál.
6. Chcete-li signál vypnout, stisknìte
libovolné tlaèítko.
Ruèní
U funkce Ruèní se používají optimální
nastavení (funkce trouby a teplota) pro
dané jídlo, mùžete je ale zmìnit.
Napøíklad tehdy, když nechcete použít
nástroj Peèicí sonda, neznáte váhu jídla,
nebo máte vlastní recept.
Pøíklad
1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
položku nabídky Podporované vaøení,
požadovanou kategorii a jídlo.
2. Vždy potvrïte pomocí .
3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
Ruèní.
4. Pomocí
volbu potvrïte.
Nyní se nacházíte v odpovídající funkci
trouby a mùžete provést požadované
nastavení (viz èást “Použití funkcí
trouby”).
28 electrolux obsluha trouby
Nabídka funkcí trouby
Funkce trouby v pøehledu
Pomocí funkcí trouby mùžete
individuálnì nastavit postupy peèení
mouèníkù i masa.
Funkce trouby
Použití
Horký vzduch
K peèení až na tøech úrovních najednou.
Teplotu trouby nastavte o 20-40 °C nižší, než pøi použití horního/
dolního topného tìlesa.
Vrchní a spodní
K peèení peèiva a masa na jedné úrovni.
Výroba pizzy
K peèení peèiva, které vyžaduje intenzivní zhnìdnutí a køupavý
spodek.
Teplotu trouby nastavte o 20-40 °C nižší, než pøi použití horního/
dolního topného tìlesa.
Turbo gril
K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné úrovni.
Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání.
Gril
Ke grilování plochých kouskù, rozložených uprostøed roštu a
k pøípravì toustù.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kouskù ve vìtším množství a k
pøípravì toustù.
Spodní ohøev
K dopeèení koláèù s køehkým spodkem.
Nízkoteplotní
peèení
K pøípravì velmi jemných a št’avnatých peèení.
obsluha trouby electrolux 29
Použití funkcí trouby
Pøíklad
1. Troubu zapnìte tlaèítkem .
2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
položku nabídky Funkce trouby.
3. Potvrïte pomocí .
4. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
funkci trouby Horký vzduch.
5. Potvrïte pomocí .
6. Smìrovými tlaèítky nebo
nastavte požadovanou teplotu.
7. Potvrïte pomocí
nebo 5poèkejte
vteøin.
Trouba zaène høát.
Po dosažení nastavené teploty zazní
signál.
Trouba zaène høát, když
• se symbol funkce trouby zaène
pohybovat.
• zapne se osvìtlení trouby.
• zapne se pøíslušný topný èlánek
(napø. ventilátor).
Vedle teploty je možné nastavit další
funkce pomocí
(viz èást
Doplòkové funkce).
30 electrolux obsluha trouby
Nabídka Moje programy
Moje programy v pøehledu
Podnabídka
Popis
1- Mùj program
2- Mùj program
...
Optimální nastavení pro uložení vlastních receptù.
Zmìnit název programu.
Pøejmenování uložených programù.
Mùžete uložit 20 programù.
Použití funkce Moje programy
Uložení programu
1. Zvolte funkci trouby nebo
Podporované vaøení s požadovaným
nastavením.
2. Bìhem funkce trouby nebo po ní èi
funkci Podporované vaøení tlaèítko
stisknìte tolikrát, až se zobrazí
okno “Uložit”.
3. Tlaèítkem
volbu potvrïte.
Zobrazí se další volné místo v pamìti.
4. Tlaèítkem
volbu potvrïte.
5. Nyní mùžete napsat název svého
programu.
První písmeno bliká.
6. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
požadovaná písmena v abecedním
poøádku.
7. Tlaèítkem nebo posuòte kurzor
doprava nebo doleva.
Další písmeno zaène blikat a mùžete ho
zvolit atd.
obsluha trouby electrolux 31
8. Po napsání názvu programu potvrïte
pomocí
Program je uložen.
Již obsazená místa mùžete kdykoli
pøepsat.
Místo nabídnutého volného místa k
uložení zvolte pomocí nebo
program, který byste chtìli pøepsat.
Programy mùžete v nabídce “Zmìnit
název programu.” kdykoli
pøejmenovat.
Vyvolání programu
1. Troubu zapnìte tlaèítkem .
2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
požadovanou položku nabídky Moje
programy
3. Pomocí
volbu potvrïte.
4. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
uložený program.
5. Potvrïte pomocí .
Uložený program se spustí s pøíslušným
nastavením.
Pokud jste ještì neuložili žádný
program, objeví se hlášení, jak se
programy ukládají.
32 electrolux obsluha trouby
Nabídka Èištìní
Èištìní v pøehledu
Podnabídka
Popis
Pyroluxe
Èištìní trouby pomocí funkce Pyroluxe.
Prùvodce èištìním
Pøed provedením funkce Pyroluxe vás upozorní, co musíte u
funkce Pyroluxe dodržet.
Prùvodce èištìním mùže být zapnutý nebo vypnutý.
Pøipomínka èištìní
Signalizuje, kdy je Pyroluxe nutná a odkazuje na ni.
Pøipomínka èištìní mùže být zapnutá nebo vypnutá.
Jak provádìt funkci Pyroluxe a
zapnout nebo vypnout funkce
Prùvodce èištìním nebo Pøipomínka
èištìní, je popsáno v èásti Èištìní a
údržba.
obsluha trouby electrolux 33
Nabídka Nastavení
Nastavení v pøehledu
Nezávisle na daném použití trouby
mùžete mìnit rùzná základní
nastavení.
Nastavení lze zmìnit pouze tehdy,
není-li zvolena žádná funkce trouby.
Nastavení
Displej
Popis
Nastavit denní èas
12:15
Nastavení denního èasu.
Èasové údaje
– zap
Denní èas se ve stavu vypnuto zobrazí.
– vyp
Denní èas se ve stavu vypnuto nezobrazí, protože
displej je zcela vypnutý - úspora energie.
– zap
V oknì výbìru funkcí se zobrazí funkce Nastavit a
spustit a je možné ji aktivovat.
– vyp
V oknì výbìru funkcí se nezobrazí funkce Nastavit
a spustit.
– zap
V oknì výbìru funkcí se zobrazí funkce Ohøev a
uchování teploty a je možné ji aktivovat.
– vyp
V oknì výbìru funkcí se nezobrazí funkce Ohøev a
uchování teploty.
Prodloužení doby
peèení
– zap
– vyp
Zapnìte nebo vypnìte funkci Prodloužení doby
peèení.
Displej kontrast
1 ..... 10
Nastavení kontrastu displeje v krocích.
Displej jas
1 ..... 10
Nastavení jasu displeje v krocích.
Nastavte jazyk
– nìmèina
– ....
Volba jazyka na displeji a nastavení.
Hlasitost zvuk.
signalizace
1 ..... 10
Nastavení hlasitosti tónù tlaèítek a signálù v
krocích.
Tóny tlaèítek
– zap
– vyp
Tóny tlaèítek potvrzují každé stisknutí tlaèítka
zaznìním tónu. Zapnutí nebo vypnutí tónù tlaèítek.
Alarm/Bezpeènostní
tón
– zap
– vyp
Pøi neproveditelných krocích použití trouby zazní
alarm. Zapnutí nebo vypnutí tónù alarmu.
Pachový filtr
– zap
– vyp
Pachový filtr - zapnutí nebo vypnutí.
Nastavit a spustit
Ohøev a uchování
teploty
34 electrolux obsluha trouby
Nastavení
Obsluha
Displej
ECAIA207
V03IA003
24
Základní nastavení
Mezi 22:00 a 6:00 se sníží jas displeje ve
vypnutém stavu za úèelem úspory
energie.
Popis
Zobrazení verze softwaru, konfigurace a provozní
doby.
Návrat všech nastavení do stavu pøi dodání (také
Moje programy).
obsluha trouby electrolux 35
Použití Nastavení
Pøíklad
1. Smìrovými tlaèítky
nebo
Nastavení zvolte požadovanou
položku nabídky.
2. Pomocí
volbu potvrïte.
3. Smìrovými tlaèítky nebo
pøejdìte k nastavení, které chcete
zmìnit.
4. Pomocí
volbu potvrïte.
Na ukazateli se objeví právì
nastavená hodnota.
5. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
požadovanou hodnotu.
6. Pomocí
volbu potvrïte.
Nastavení je zmìnìno.
Každodenní použití Nastavení
Nastavit a spustit
Funkce Nastavit a spustit umožòuje
provést všechna nastavení urèité funkce
trouby a spustit je pozdìji.
Pøíklad použití:
Ráno pøipravíte jídlo pro dìti a provedete
u trouby všechna nastavení.
Když pøijde vaše dítì domù, dá jídlo do
trouby, stiskne libovolné tlaèítko a trouba
se spustí v døíve provedeném nastavení.
Podmínka:
• Stanovený Trvání
Zapnutí funkce Nastavit a spustit
1. Zvolte funkci trouby s požadovaným
nastavením.
2. Tlaèítko
stisknìte tolikrát, až se
zobrazí okno “Nastavit a spustit”.
3. Pomocí
volbu potvrïte.
Funkce Nastavit a spustit je nyní
zapnutá.
36 electrolux obsluha trouby
Nastavit a spustit spuštìní
1. Stisknìte libovolné tlaèítko (mimo ).
Spustí se zvolená funkce trouby.
Po ukonèení funkce trouby zazní
signál.
2. Chcete-li signál vypnout, stisknìte
libovolné tlaèítko.
Pokud je zvolená funkce trouby s
funkcí Nastavit a spustit v provozu, je
Blokování tlaèítek aktivní (viz èást
Blokování tlaèítek).
Nastavit a spustit Funkci Nastavení
lze v nabídce aktivovat nebo vypnout.
obsluha trouby electrolux 37
Ohøev a uchování teploty
Funkce Ohøev a uchování teploty udrží
pøipravené jídlo po dobu 30 minut teplé.
Hodí se napøíklad tehdy, když se hosté
opozdí.
Podmínky pro funkci Ohøev a uchování
teploty:
• Nastavená teplota je nad 80°C
• Stanovený Trvání
Zapnutí funkce Ohøev a uchování
teploty
1. Zvolte funkci trouby.
2. Tlaèítko
stisknìte tolikrát, až se
zobrazí okno “Ohøev a uchování
teploty”.
3. Pomocí
volbu potvrïte.
Funkce Ohøev a uchování teploty je
nyní zapnutá.
4. Po ukonèení funkce trouby zazní
signál a spustí se funkce Ohøev a
uchování teploty.
Nastavená funkce trouby bìží pøi 80°C
po dobu 30 minut.
Po uplynutí 30 minut s funkcí Ohøev a
uchování teploty se trouba vypne.
Bez ohledu na nastavenou funkci
trouby zùstane funkce Ohøev a
uchování teploty aktivní. Funkce
trouby mùžete mìnit.
Funkci Ohøev a uchování teploty lze v
nabídce Nastavení aktivovat nebo
vypnout.
38 electrolux obsluha trouby
Prodloužení doby peèení
Prodloužení poslední funkce trouby po
uplynutí její doby trvání.
Podmínka:
• Všechny funkce trouby s funkcí Trvání
nebo Automatická váha.
• Žádné funkce trouby s funkcí Peèicí
sonda.
Funkci Prodloužení doby peèení lze
zapnout nebo vypnout v nabídce
Nastavení.
Zapnutí funkce Prodloužení doby
peèení
Funkce trouby je u konce.
Zní zvukový signál a objeví se hlášení.
1. Stisknìte libovolné tlaèítko.
2. Objeví se hlášení Prodloužení doby
peèení na asi 5 25 minut.
3. Pomocí
aktivujte funkci
Prodloužení doby peèení.
4. Nastavte trvání Prodloužení doby
peèení pomocí nebo .
5. Prodloužení doby peèení spust’te
pomocí , nebo nechte po
5 vteøinách spustit automaticky.
Zobrazí se nastavení funkcí trouby s
novou dobou trvání.
Další postup odpovídá normální funkci
trouby. Funkci Prodloužení doby peèení
je možné nastavit zase znovu.
obsluha trouby electrolux 39
Pachový filtr
Katalytické pùsobení filtrù maximálnì
potlaèuje vznik pachù.
Pachový filtr se zapne automaticky pøi
spuštìní peèení peèiva nebo masa
(mimo funkce Speciality).
Po dokonèení peèení se tato funkce
vypne.
Pachový filtr je pøi dodání trouby
vypnutý. Zapne se v nabídce
Nastavení.
Jestliže je Pachový filtr zapnutý, je
spotøeba energie vìtší.
Jestliže není Pachový filtr v nabídce
Nastavení aktivován, zapne se za 100
provozních hodin automaticky bìhem
peèení peèiva nebo masa k
automatickému èištìní.
40 electrolux obsluha trouby
Doplòkové funkce
Trouba je mit vybavena následujícími
doplòkovými funkcemi:
• Minutka
• Trvání
• Ukonèení
• Blokování tlaèítek
• Detska pojistka
• Bezpeènostní vypnutí
• Peèicí sonda
Minutka
K nastavení krátkého èasového úseku.
Po uplynutí nastavené doby zazní signál.
Tato funkce neovlivòuje provoz trouby.
1. Tlaèítko
stisknìte tolikrát, až se
zobrazí okno “Minutka”.
Tlaèítkem nebo nastavte
požadovaný krátký èasový úsek
(max. 2 hodiny 30minut
2. Potvrïte pomocí , nebo poèkejte 5
vteøin.
Zobrazí se naposled navštívená
položka nabídky a zbývající èas.
Po uplynutí 10% èasu zazní krátký signál.
Po uplynutí nastaveného èasu na 2
minuty zazní zvukový signál a objeví se
hlášení.
3. Chcete-li signál vypnout, stisknìte
libovolné tlaèítko (mimo ).
Minutka zùstane aktivní, i když zvolíte
jinou funkci, nebo se spotøebiè
vypne.
obsluha trouby electrolux 41
Trvání
nebo Ukonèení
Trvání
Tato funkce slouží k nastavení délky
provozu trouby.
Ukonèení
Pomocí této funkce nastavíte, kdy se má
trouba opìt vypnout.
1. Zvolte funkci trouby.
2. Tlaèítko
stisknìte tolikrát, až se
zobrazí okno “Trvání/Ukonèení”.
3. Tlaèítky nebo nastavte
požadovanou dobu peèení nebo èas
vypnutí (max. 23 hodin 59 minut).
4. Potvrïte pomocí , nebo poèkejte 5
vteøin.
Nastavení zvolených funkcí trouby se
zobrazí s nastavenou dobou pøípravy
nebo s èasem vypnutí.
Po uplynutí nastaveného èasu na 2
minuty zazní zvukový signál a objeví se
hlášení.
Trouba se vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stisknìte
libovolné tlaèítko (mimo ).
Bez ohledu na nastavenou funkci
trouby zùstane stanovená doba trvání
zachována. Funkce trouby mùžete
mìnit.
Podmínka: Nová funkce trouby,
kterou jste zvolili, nemá žádnou
stanovenou dobu trvání.
Je-li zasunutý nástroj Peèicí sonda
nejsou funkce Trvání
nebo
Ukonèení
možné.
42 electrolux obsluha trouby
Použití zbytkového tepla s funkcí
hodin Trvání
a Ukonèení
Pøi použití funkce hodin Trvání
a
Ukonèení
vypne trouba topné tìleso,
jakmile uplyne 90% nastaveného nebo
vypoèítaného èasu. Zbytkové teplo se
využije k dokonèení peèení až do konce
nastavené doby (3 až 20 min.).
obsluha trouby electrolux 43
Kombinace funkce Trvání
Ukonèení
a
Funkce Trvání
a Ukonèení
mùžete použít souèasnì, jestliže se
má trouba automaticky zapnout a
vypnout až po uplynutí urèitého èasu.
1. Zvolte funkci trouby.
2. Tlaèítko
stisknìte tolikrát, až se
zobrazí okno “Trvání/Ukonèení”.
3. Pomocí funkce Trvání
nastavte
èas, který je nutný k pøípravì jídla,
napø. 1 hodin.
4. Potvrïte pomocí .
5. Pomocí funkce Ukonèení
nastavte
èas, kdy by jídlo mìlo být hotové,
napø. 14:05 hodin.
6. Potvrïte pomocí , nebo poèkejte 5
vteøin.
Zvolená funkce trouby se na nìkolik
vteøin zobrazí s nastavenou dobou trvání
a èasem vypnutí
Objeví se hlášení s uvedením èasu, kdy
se program spustí.
Blokování tlaèítek
Zámek tlaèítek zajistí všechny nastavené
funkce pøed náhodným pøepnutím.
Zapnutí funkce Blokování tlaèítek
1. Zvolte funkci trouby.
2. Tlaèítko
stisknìte tolikrát, až se
zobrazí okno “Blokování tlaèítek”.
3. Pomocí
volbu potvrïte.
Nyní je Blokování tlaèítek aktivován.
44 electrolux obsluha trouby
Blokování tlaèítek vypnutí
1. Stisknìte tlaèítko
.
2. Pomocí
volbu potvrïte.
Blokování tlaèítek nechrání pøed
náhodným vypnutím.
Po vypnutí trouby se Blokování
tlaèítek automaticky zruší.
obsluha trouby electrolux 45
Detska pojistka trouby
Po zapnutí Detska pojistka není možné
uvést troubu do provozu.
Zapnutí funkce Detska pojistka
Nesmí být zapnutá žádná funkce trouby.
1. Tlaèítka
a tisknìte souèasnì
tak dlouho, až se objeví pøíslušné
hlášení.
Nyní je Detska pojistka zapnutá.
Detska pojistka vypnutí
1. Tlaèítka
a tisknìte souèasnì
tak dlouho, až se objeví pøíslušné
hlášení.
Detska pojistka je nyní vypnutá a troubu
je možné opìt používat.
Automatické vypnutí trouby
Jestliže troubu po urèité dobì
nevypnete, nebo nezmìníte teplotu,
automaticky se sama vypne.
Trouba se vypne pøi dosažení teploty
trouby:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
za
za
za
za
12,5 hodin
8,5 hodin
5,5 hodin
3 hodiny
Uvedení trouby do chodu po
automatickém vypnutí
Stisknìte tlaèítko .
46 electrolux obsluha trouby
Peèicí sonda
Po dosažení vámi nastavené teploty
jádra se trouba vypne.
Upozornìní: Mùžete použít pouze
nástroj Peèicí sonda, který se dodává
se spotøebièem. V pøípadì výmìny
použijte pouze originální náhradní
díl.
Nastavení teploty jádra pro funkci
Peèicí sonda
1. Troubu zapnìte tlaèítkem .
2. Špièku Peèicí sonda zasuòte pokud
možno úplnì do masa tak, aby se
nacházela v jeho støedu.
3. Zástrèku Peèicí sonda zasuòte až na
doraz do zásuvky na boèní stìnì
trouby.
Zobrazí se okno “Peèicí sonda”.
4. Do 5 vteøin nastavte tlaèítky nebo
požadovanou teplotu jádra.
5. Nastavenou teplotu jádra potvrïte
pomocí .
6. Zvolte funkci trouby.
Zobrazí se nabídka funkcí trouby.
7. Nastavte popøípadì i teplotu trouby.
obsluha trouby electrolux 47
Do nìkolika minut se zobrazí
pøedbìžný vypoèítaný èas, kdy se
dosáhne nastavené teploty jádra.
Tento èas se neustále novì
vypoèítává a aktualizuje na displeji.
Pro správnou funkci systému je
nutné, aby Peèicí sonda byla za
zaèátku pøípravy jídla zasunutá do
masa a do zásuvky, a zùstala tak po
celou dobu peèení.
Po dosažení nastavené teploty jádra
zazní signál.
8. Chcete-li signál vypnout, stisknìte
libovolné tlaèítko.
Nástroj Peèicí sonda je možné použít
i po výbìru funkce trouby.
K dodateèné zmìnì teploty jádra
stisknìte tlaèítko
.
Teplota jádra se zaène zobrazovat od
30°C.
Vyjmìte nástroj Peèicí sonda.
Upozornìní: Peèicí sonda je horká!
Pøi vytahování zástrèky a špièky hrozí
nebezpeèí popálení!
1. Zástrèku Peèicí sonda peèicí sondy
vytáhnìte ze zásuvky a jídlo vyjmìte z
trouby.
2. Vypnìte troubu.
48 electrolux obsluha trouby
Mechanické zajištìní dveøí
Pøi zakoupení spotøebièe je zajištìní dveøí
vypnuté.
Aktivace zajištìní dveøí
1. Kryt dveøí(B) na horním okraji dveøí
uchopte na obou stranách a stlaète
dovnitø, aby se uvolnil sponový
uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí
smìrem nahoru.
2. Aktivace páèky:
Páèku vyjmìte (1),
posuòte o 4 mm doleva (2)
a zasuòte (3).
3. Kryt dveøí(B) uchopte po stranách,
položte na vnitøní stranu dveøního
okraje a a nasaïte ho (B) na horní
okraj dveøí.
obsluha trouby electrolux 49
Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se
nachází vodicí lišta(C). Tato lišta se
musí zasunout mezi vnìjší dveøní
tabuli a vodicí úhel (D).
Sponový uzávìr (E) musí zapadnout.
Otevøení dveøí trouby.
1. Stisknìte a podržte páèku.
2. Otevøete dveøe.
Zavøení trouby
Dveøe zavøete bez stisknutí páèky.
Vyøazení zarážky
Chcete-li zablokování dveøí vypnout,
posuòte páèku zpìt doprava. Postupujte
podle výše uvedených pokynù.
Po vypnutí spotøebièe se mechanické
zajištìní dveøí nezruší.
50 electrolux obsluha trouby
Demontáž zajištìní dveøí
1. Kryt dveøí (B) na horním okraji dveøí
uchopte na obou stranách a stlaète
dovnitø, aby se uvolnil sponový
uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí
smìrem nahoru.
2. Demontáž páèky:
Páèku vyjmìte (1).
3. Ze spodní strany krytu dveøí (B)
odstraòte kryt (2) a zasuòte ho (3).
obsluha trouby electrolux 51
4. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách,
položte na vnitøní stranu dveøního
okraje a nasaïte ho (B) na horní
okraj dveøí.
Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se
nachází vodicí lišta (C). Tato lišta se
musí zasunout mezi vnìjší dveøní
tabuli a vodicí úhel (D).
Sponový uzávìr(E) musí zapadnout.
5. Zavøete dveøe trouby.
52 electrolux èištìní a údržba
Èištìní a údržba
Pozor: Pro èištìní je tøeba spotøebiè
vypnout a nechat zchladnout.
Pozor: Z bezpeènostních dùvodù
neèistìte spotøebiè proudem páry ani
vysokotlakým èistícím zaøízením.
Pozor: Nepoužívejte žádná drsná èinidla,
ostré èistící nástroje ani drátìnky.
K èištìní skla ve dvíøkách trouby
nepoužívejte žádné hrubé brusné
èistící prostøedky ani ostré kovové
škrabky, protože mohou poškrábat
povrch, což mùže vést k rozbití skla.
Vnìjší èást spotøebièe
• Pøední stranu spotøebièe otøete
mìkkým hadøíkem namoèeným v
teplém roztoku mycího prostøedku.
• Na kovový pøední panel používejte
obvyklé èisticí prostøedky.
• Nepoužívejte žádné pískové èisticí
prostøedky ani abrazivní houbièky.
Vnitøní prostor trouby
Upozornìní: Pøi èištìní musí být
trouba vypnutá a vychladlá.
Troubu èistìte po každém použití.
Neèistoty tak snadno odstraníte a
tolik se nepøipeèou. Neodstranìné
zbytky mohou pøi Pyroluxe zpùsobit
barevné zmìny povrchu.
1. Otevøením dveøí trouby se
automaticky vypne osvìtlení trouby.
2. Po každém použití troubu vytøete
vodou s mycím prostøedkem a
vysušte.
Neèistoty, které se vám nepodaøí
odstranit, vyèistìte pomocí Pyroluxe.
Pozor! Jestliže sprej do trouby pøesto
použijete, dodržujte pøesnì pokyny
výrobce.
Pøíslušenství trouby
Všechny zasunovací doplòky (rošt, plech
na peèení, drážky apod.) po každém
použití umyjte a dobøe osušte. Mytí bude
jednodušší, jestliže tyto díly necháte
nejprve krátce odmoèit.
Filtr proti mastnotì
1. Filtr myjte v teplém roztoku mycího
prostøedku nebo v myèce.
2. Jsou-li na nìm pøipeèené neèistoty,
vyvaøte ho ve vodì s 2-3 polévkovými
lžícemi mycího prostøedku na nádobí
používaného v myèkách.
èištìní a údržba electrolux 53
Pyroluxe
Upozornìní: Trouba se pøi tomto
postupu zahøeje na velmi vysokou
teplotu. Malé dìti se pøi tomto èištìní
nesmí k troubì pøibližovat.
Pozor! Pøed èištìním pomocí pyrolýzy
vyjmìte z trouby všechny zasunovací
díly vèetnì drážek.
Vysunovací kolejnièky musíte pøed
tepelným èištìním rovnìž vyjmout.
Jestliže jsou v troubì ještì
vysunovací kolejnièky, na displeji se
objeví varovné hlášení. Bezpeènostní
vypnutí trouby v tomto pøípadì
zabrání spuštìní pyrolýzy, aby se
vysunovací kolejnièky neznièily..
1. Velké neèistoty odstraòte nejprve
ruènì.
2. Smìrovými tlaèítky nebo nebo
zvolte položku nabídky Èištìní.
3. Potvrïte pomocí .
4. Smìrovými tlaèítky nebo volte
položku nabídky Pyroluxe.
5. Pomocí
volbu potvrïte.
6. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
dobu trvání pyrolýzy.
– Svìtlo pro menší zneèištìní (trvání
2:15).
– Obvyklý pro normální zneèištìní
(trvání 2:45).
– Intenzivní pro silné zneèištìní (trvání
3:15).
–
Zobrazí se daná doba Trvání .
Pak se spustí èištìní pomocí pyrolýzy.
54 electrolux èištìní a údržba
Bìhem doby zahøívání dvíøka trouby
na peèení neotvírejte, protože jinak
se proces zastaví.
Osvìtlení trouby je vypnuté.
Po dosažení urèité teploty se dveøe
zablokují.
Zmìna èasu vypnutí pøi pyrolýze
Èas vypnutí pyrolýzy je do 2 minut možné
posunout pomocí funkce hodin
Ukonèení
smìrem dozadu.
èištìní a údržba electrolux 55
Prùvodce èištìním
Pøed funkcí Pyroluxe vás Prùvodce
èištìním upozorní, na co si máte pøi
funci Pyroluxe dát pozor.
Prùvodce èištìním zapnout a vypnout
1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
položku nabídky Èištìní.
2. Pomocí
volbu potvrïte.
Smìrovými tlaèítky nebo zvolte
položku nabídky Prùvodce èištìním
3. Pomocí tlaèítek nebo funkci
Prùvodce èištìním zapnete nebo
vypnete.
Pøipomínka èištìní
Pøipomínka èištìní rozpozná, kdy je
nutná pyrolýza a upozorní vás.
Pøipomínka èištìní se zapíná a vypíná
podle Prùvodce èištìním. (viz èást
“Prùvodce èištìním”).
.
56 electrolux èištìní a údržba
Drážky
Chcete-li vyèistit postranní stìny trouby,
mùžete odstranit drážky na pravé i levé
stranì trouby.
Vyjmutí drážek
Drážky nejprve vepøedu vytáhnìte ze
stìny (1) a pak vzadu ze závìsu (2).
Zasazení drážek
Dùležité upozornìní! Zaoblené konce
kolejnièek musí smìøovat dopøedu.
Pøi upevòování drážek je nejprve zavìste
vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a
zatlaète (2).
èištìní a údržba electrolux 57
Osvìtlení trouby
Upozornìní: Nebezpeèí úrazu
elektrickým proudem! Pøed výmìnou
žárovky trouby:
– troubu vypnìte!
– pojistky v pojistkové skøíòce
vyšroubujte nebo vypnìte.
Na dno trouby položte kus látky kvùli
ochranì žárovky a sklenìného krytu.
Výmìna žárovky trouby/omytí
sklenìného krytu
1. Sklenìný kryt vyšroubujte smìrem
doleva a omyjte.
2. Je-li to nutné: vymìòte za žárovku do
trouby 40 Watt, 230 V, 300 °C,
žáruvzdornou.
3. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo.
58 electrolux èištìní a údržba
Výmìna boèní žárovky trouby/
omytí sklenìného krytu
1. Vyjmìte levé drážky.
2. Sklenìný kryt sejmìte pomocí
úzkého, tupého pøedmìtu
(napø. èajové lžièky) a umyjte.
3. Je-li to nutné: Vymìòte halogenovou
žárovku do trouby.
Náhradní žárovku si mùžete objednat
v zákaznické službì (viz servis/
zákaznická služba).
Halogenovou žárovku uchopte vždy
pomocí hadøíku, aby se do ní
nevypálily zbytky tuku.
4. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo.
5. Nakonec drážky zasuòte zpìt.
èištìní a údržba electrolux 59
Dveøe trouby
Ke snadnìjšímu èištìní vnitøního prostoru
trouby se dají dveøe trouby vysadit.
Vysazení dveøí trouby
1. Dveøe trouby úplnì otevøete.
2. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech úplnì vyklopte.
3. Dveøe trouby pøivøete až k první
zarážce (cca. 45°).
4. Dveøe trouby uchopte po stranách
obìma rukama a vytáhnìte je šikmo
od trouby smìrem nahoru (Pozor:
jsou tìžké!).
Dveøe trouby položte vnìjší stranou
dolù na mìkkou a rovnou podložku,
napø. na deku, aby se nepoškrábaly.
60 electrolux èištìní a údržba
Zasazení dveøí trouby
1. Dveøe trouby uchopte ze strany
držadla po stranách obìma rukama a
podržte v úhlu asi 45°.
Otvory na spodní stranì dveøí trouby
zasaïte do závìsù trouby.
Dveøe spust’te dolù až na doraz.
2. Dveøe trouby úplnì otevøete.
3. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech sklopte zpìt dopùvodní
polohy.
4. Dveøe trouby zavøete.
èištìní a údržba electrolux 61
Sklenìná výplò dveøí trouby
Dveøe trouby jsou vybaveny ètyømi na
sobì položenými sklenìnými tabulemi.
Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a
vyèistit.
Pozor! Pøi silném tlaku, pøedevším na
hrany pøední sklenìné tabule, mùže
sklo prasknout.
Vymontování skel dveøí
1. Dveøe trouby úplnì otevøete.
2. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech úplnì vyklopte.
3. Dveøe trouby pøivøete až k první
zarážce (cca. 45°).
62 electrolux èištìní a údržba
4. Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí
uchopte na obou stranách a stlaète
dovnitø aby se uvolnil sponový uzávìr.
Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem
nahoru.
5. Dveøní skla uchopte postupnì za
horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek
smìrem nahoru.
ÈIštìní skel dveøí
Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem
mycího prostøedku. Potom ho peèlivì
osušte.
Vsazení skel dveøí
1. Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém
šikmo shora do dveøního profilu na
dolní stranì dveøí a spust’te.
Nejprve zasaïte obì menší sklenìné
tabule a nejvìtší tabuli zasaïte až
nakonec.
èištìní a údržba electrolux 63
2. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách,
položte na vnitøní stranu dveøního
okraje a nasaïte ho (B) na horní
okraj dveøí.
Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se
nachází vodicí lišta (C). Tato lišta se
musí zasunout mezi vnìjší dveøní
tabuli a vodicí úhel (D).
Sponový uzávìr (E) musí zapadnout.
64 electrolux èištìní a údržba
3. Dveøe trouby úplnì otevøete.
4. Pojistné páèky (A) na obou dveøních
závìsech sklopte zpìt dopùvodní
polohy.
5. Dveøe trouby zavøete.
co dìlat, když ... electrolux 65
Co dìlat, když ...
Problém
Trouba se nezahøívá.
Možná pøíèina
Trouba není zapnutá.
Øešení
Zapnìte troubu.
Požadovaná nastavení nefungují. Zkontrolujte nastavení.
Osvìtlení trouby zhaslo.
Vypadla pojistka v domácí
instalaci (pojistková skøíòka).
Zkontrolujte pojistky.Jestliže
pojistky vypadnou nìkolikrát,
zavolejte prosím kvalifikovaného
elektrikáøe.
Praskla žárovka trouby.
Vymìòte žárovku.
Pyrolýza nefunguje.
Neodstranili jste drážky/
Na displeji se objeví hlášení. kolejnièky.
Odstraòte drážky/kolejnièky.
V èasovém displeji se objeví Zkrat peèicí sondy, nebo zástrèka Zástrèku peèicí sondy zasuòte
F11.
peèicí sondy není pevnì
až na doraz do zásuvky na boèní
zasunutá do zásuvky.
stìnì trouby.
V èasovém ukazateli se
objeví výše neuvedený
chybový kód.
Porucha elektroniky.
Spotøebiè vypnìte a opìt
zapnìte pomocí domovní
pojistky nebo ochranného
spínaèe.
Pøi opakovaném zobrazení
zavolejte prosím zákaznickou
službu.
66 electrolux co dìlat, když ...
Jestliže se vám nepodaøí odstranit
problém ani pomocí výše uvedených
rad, obrat’te se prosím na svého
prodejce nebo na zákaznickou
službu.
Upozornìní! Opravy spotøebièe smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Neodborné opravy
mohou pro uživatele pøedstavovat
znaèné nebezpeèí.
Jestliže v pøípadì špatné obsluhy
spotøebièe zavoláte do servisu, mùže
se stát, že budete muset návštìvu
opraváøe zaplatit, i když je spotøebiè
ještì v záruce.
Pokyny pro spotøebièe s kovovou
pøední èástí:
Chladná kovová èást spotøebièe
zpùsobuje po otevøení dveøí trouby
bìhem peèení nebo smažení
krátkodobé zamžení vnitøní sklenìné
tabule.
pokyny k montáži electrolux 67
Pokyny k montáži
Upozornìní: Montáž a pøipojení
nového spotøebièe smí provádìt
pouze kvalifikovaný odborník s
pøíslušným oprávnìním.
Dodržujte prosím tento pokyn,
protože jinak v pøípadì škody
propadá nárok na záruku.
Bezpeènostní pokyny pro
elektroinstalatéra
• Elektrická instalace musí být
provedena tak, aby spotøebiè bylo
možné odpojit od sítì všemi póly s
min. vzdáleností kontaktù 3 mm.
Jako vhodné odpojovací zaøízení se
doporuèuje napø. pojistkový spínaè
LS, pojistky (šroubovací pojistky se
musí vyjmout z objímky), spínaè FI a
stykaè.
• Ochrana proti (nebezpeènému)
dotyku musí být zajištìna instalací.
• Jištìní vestavìné skøínì musí
vyhovovat normì DIN 68930.
• Vestavná trouba i vestavná varná
deska jsou vybaveny speciálním
zásuvkovým systémem.
Z bezpeènostních dùvodù mohou být
kombinovány pouze s výrobky
stejného výrobce.
• Použití tepelnì izolaèních lišt není u
sporákù a trub s pyrolýzou dovoleno,
je-li ve výklenku zadní stìna a
uzavøená dolní pøihrádka.
Instalace je možná v pøípadì dolní
pøihrádky zkrácené alespoò o 20 mm
a vìtrání podstavce ve stejném
prùøezu.
68 electrolux pokyny k montáži
pokyny k montáži electrolux 69
70 electrolux pokyny k montáži
pokyny k montáži electrolux 71
72 electrolux likvidace
Likvidace
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou
ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím
zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho
oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
Starý spotøebiè
W
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek
nepatøí do domácího odpadu. Je
nutné odvézt ho do sbìrného místa
pro recyklaci elektrického a
elektronického zaøízení. Zajištìním
správné likvidace tohoto výrobku
pomùžete zabránit negativním
dùsledkùm pro životní prostøedí a
lidské zdraví, které by jinak byly
zpùsobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnìjší
informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u pøíslušného místního úøadu,
služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodì, kde jste
výrobek zakoupili.
Upozornìní: Starý spotøebiè pøed
likvidací znehodnot’te, aby se nemohl
stát pøíèinou úrazu.
Odpojte proto spotøebiè od zdroje
napájení a odøíznìte jeho elektrický
pøívodní kabel.
záruka/zákaznická služba electrolux 73
Záruka/Zákaznická služba
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotøebiteli (dále
také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
bìžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli
Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data
pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné,
vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì - není-li
to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady
neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávnìn žádat
pøimìøenou slevu z ceny výrobku. Právo na výmìnu
výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze
uplatnit jen pøi splnìní všech zákonných
pøedpokladù, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadmìrnì opotøeben nebo poškozen. Podmínkou
pro uplatnìní každého práva ze Záruky pøitom je,
že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i
vždy provozován v souladu s návodem k
obsluze,
– veškerì záruèní nebo jiné opravy èi úpravy
výrobku byly vždy provádìny v Autorizovaném
servisním støedisku,
– Kupující pøi reklamaci výrobku pøedloží platný
doklad o koupi.
Právo na odstranìní vady výrobku (i všechna
pøípadná další práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
støedisku. Zároveò
musí Autorizovanému servisnímu støedisku umožnit
ovìøení existence reklamované vady, vèetnì
odpovídajícího vyzkoušení (popø. demontáže)
výrobku, v provozní dobì tohoto støediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
pøíslušném Autorizovaném servisním støedisku bez
zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do konce
záruèní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní støedisko posoudí
oprávnìnost reklamace a podle povahy vady
výrobku rozhodne o zpùsobu opravy. Kupující je
povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu
støedisku souèinnost potøebnou k prokázání
uplatnìného práva na odstranìní vady, k ovìøení
existence reklamované vady i k záruèní opravì
výrobku.
Bìh záruèní doby se staví po dobu od øádnìho
uplatnìní práva na odstranìní vady do provedení
záruèní opravy Autorizovaným servisním
støediskem, avšak jen pøi
splnìní podmínky uvedené v pøedchozím bodu.
Po provedení záruèní opravy je Autorizované
servisní støedisko povinno vydat Kupujícímu
èitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k
prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním
zájmu pøed podpisem Opravního listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii Opravního listu peèlivì
uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištìna nebo
nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, èi neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu støedisku shora
uvedenou souèinnost, je Kupující, povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
støedisku veškeré pøípadné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek
platí pouze na území Èeské republiky. Nevztahuje
se na opotøebení nebo poškození výrobku (vèetnì
poškození
zpùsobeného poruchami v elektrické síti, použitím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), pøípadný nedostatek jakosti nebo
užitné vlastnosti
( který není závadou) ani na výrobek použitý nad
rámec bìžného používáni v domácnosti (napø. k
podnikatelským úèelùm aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotèena práva
Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních
pøedpisù.
Prodávající je povinen pøedat Kupujícímu pøi prodeji
výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních støedisek v Èeské republice, vèetnì
jejich telefonních èísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a
Autorizovaných servisních støediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buï na telefonu:
261126112, nebo na adrese ELECTROLUX
s.r.o., Electrolux Service, Budìjovická 3, 140
21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
74 electrolux záruka/zákaznická služba
Evropská Záruka
Na tento spotøebiè se vztahuje záruka spoleènosti
Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní
èásti tohoto návodu bìhem období stanoveného
v záruce spotøebièe nebo jinak zákonem. Jestliže
se pøestìhujete z jedné uvedené zemì do jiné z
uvedených zemí, záruka na spotøebiè bude i
nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotøebiè platí ode dne prvního
zakoupení spotøebièe, které je možné doložit
pøedložením platného dokladu o koupi
vydaného prodejcem spotøebièe.
• Záruka na spotøebiè je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílù, jako
platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento
urèitý model øady spotøebièù.
• Záruka na spotøebiè je vázaná na osobu
pùvodního kupce spotøebièe a není pøenosná
na další osoby.
• Spotøebiè je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými spoleèností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti,
tzn. spotøebiè není využíván ke komerèním
úèelùm.
• Spotøebiè je instalovaný v souladu se všemi
pøíslušnými platnými pøedpisy v nové zemi
pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná
závazná práva, která se na Vás vztahují podle
zákona.
záruka/zákaznická služba electrolux 75
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
76 electrolux záruka/zákaznická služba
p
t
b
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
seznam hesel electrolux 77
Seznam hesel
A
Automatický recept
27
Automatická sonda do masa
25
Automatická váha
25
B
Bezpeènostní vypnutí
45
C
Chybový kód
65
Èištìní
Èištìní
15
Drážky
56
Filtr proti mastnotì
52
Pøíslušenství trouby
52
Vnitøní prostor trouby
52
žárovka trouby
57
D
Displej Zap/Vyp
33
Dìtská pojistka
45
Drážky
56
F
Funkce hodin
40
Funkce trouby
28, 29
H
Hodiny
8
J
Jehla do masa
13
Jídla
23
K
Kuchaøský pomocník
23
Použití
25
Pøehled
23
M
Minutka
40
Moje programy
30
N
Nabídka
Èištìní
32
Funkce trouby
28, 32, 33
Moje programy
30
Nastavení
33
Použití
18
Pøehled
16
Nastavení
33
jazyka
14
Nastavení hodin
Nastavení tónù
Nastavení z výroby
Nastavit a spustit
O
Ohøev a uchování teploty
opravy
Ovládací panel
P
Pachový filtr
Pánev na zachycení tuku
Peèicí sonda
Peèící trouba
Obsluha
Pøíslušenství
Plech na peèení
Pøipomínka èištìní
Pøíslušenství
Prodloužení doby peèení
Prùvodce èištìním
Pyrolýza
R
Recepty
Rošt
Rychlý ohøev
S
Symboly
T
Trouba
Žárovka
Trvání
Tukový filtr
U
Ukazatel ohøevu
Ukazatele
Ukonèení
Uložení
Z
zabezpeèení
Zahøívat
zajištìní dveøí
Zámek tlaèítek
zbytkové teplo
15
33
33
35
37
5
7
39
13, 20
46
16
13
13, 20
55
13, 20
38
55
53
23, 24
13, 20
19
9
57
41
22
19
8
41
30
5
19
48
43
19
78 electrolux servis
Servis
Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se
problém nejprve odstranit sami s pomocí
návodu (viz èást “Co dìlat, když...”).
Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit,
obrat’te se prosím na zákaznickou službu
nebo na našeho servisního partnera.
Abychom vám mohli rychle pomoci,
potøebujeme vìdìt následující údaje:
– znaèku modelu
– výrobní èíslo (PNC)
– sériové èíslo (S-No.)
(èísla najdete na výrobním štítku)
– Typ poruchy
– pøípadné chybové hlášení, které se
objevuje na displeji
Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla
zapsali na následující øádky zde v
návodu, abyste je mìli vždy po ruce:
Znaèka modelu:
.....................................
Výrob. è:
.....................................
Sériové èíslo:
.....................................
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
822 929 526-M-060807-02
Download PDF

advertising