Electrolux EOC6697X R05 ELUX S User manual

Electrolux EOC6697X  R05 ELUX S User manual
informacje dla u¿ytkownika
EOC6697
Witamy w œwiecie Electrolux
Twoje nowe urz¹dzenie to doskona³y produkt Electrolux. Mamy nadziejê, ¿e
korzystanie z niego bêdzie dla Ciebie Ÿród³em prawdziwej przyjemnoœci. Ambicj¹
Grupy Electrolux jest oferowanie konsumentom bogatego wyboru wysokiej
jakoœci produktów, które pomog¹ uczyniæ Twoje ¿ycie jeszcze bardziej
wygodnym. Ich przyk³ady znajdziesz na ok³adce niniejszej instrukcji obs³ugi. W
pierwszej kolejnoœci jednak namawiamy Ciê do zapoznania siê z niniejsz¹
instrukcj¹ i szybkiego rozpoczêcia korzystania z nowego urz¹dzenia. Z
pewnoœci¹ docenisz jego zalety i wygodê u¿ytkowania. Jesteœmy przekonani, ¿e
nasz produkt u³atwi Ci ¿ycie. Powodzenia!
3
1
3
2
4
W tekœcie u¿yto nastêpuj¹cych symboli:
Wskazówki bezpieczeñstwa
Ostrze¿enie! Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika.
Uwaga! Wskazówki dotycz¹ce prawid³owej obs³ugi urz¹dzenia.
Praktyczne rady i wskazówki
Informacje dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Spis treœci
Instrukcja obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel steruj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyposa¿enie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
Przed pierwszym u¿yciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie i zmiana czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie jêzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie jasnoœci wyœwietlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierwsze czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
16
Obs³uga piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje - piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W³¹czanie i wy³¹czanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wk³adanie rusztu, blachy do pieczenie i brytfanny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zak³adanie / wyjmowanie filtra t³uszczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ro¿en obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termosonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inne funkcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wy³¹czenie wyœwietlacza czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada zabezpieczaj¹ca przed dzieæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada przycisków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wy³¹czanie awaryjne piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
21
22
22
24
24
25
27
32
32
33
34
34
5
Zastosowania, tabele i rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela Zapiekanki i potrawy zapiekane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela mro¿onych potraw gotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieczenie miêsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gotowanie w niskiej temperaturze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela Termosonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grill powierzchniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela grillowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillowanie z ro¿nem obrotowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillowanie turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmra¿anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela rozmra¿ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasteryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przepisy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
37
41
42
43
43
45
46
47
47
48
48
49
49
50
51
52
Czyszczenie i pielêgnacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zewnêtrzna strona urz¹dzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wnêtrze piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr t³uszczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie pirolityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prowadnice listew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oœwietlenie piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szyby w drzwiach piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
62
63
63
63
65
66
67
69
Co zrobiæ, gdy … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Instrukcja monta¿u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskazówki bezpieczeñstwa dla instalatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
74
Gwarancja/Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
6
Instrukcja obs³ugi
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
5
Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym Dyrektywom UE:
– 73/23/EWG z dnia 19.02.1973 (Dyrektywa dot. niskiego napiêcia)
– 89/336/EWG z dnia 03.05.1989 (Dyrektywa dot. kompatybilnoœci
elektromagnetycznej ³¹cznie z jej nowelizacj¹ 92/31/EWG)
– 93/68/EWG z dnia 22.07.1993 (Dyrektywa dot. znaku jakoœci UE-znaku CE).
Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ elektrycznych
• Pod³¹czenie urz¹dzenia mo¿e wykonaæ tylko uprawniony specjalista.
• W przypadku zak³óceñ lub uszkodzeñ urz¹dzenia: wykrêciæ lub wy³¹czyæ
bezpieczniki.
• Naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ przeprowadzane tylko przez specjalistê.
Niefachowe naprawy mog¹ spowodowaæ powa¿ne niebezpieczeñstwa. W
przypadku koniecznoœci naprawy nale¿y zwróciæ siê do naszego serwisu lub
do sprzedawcy.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Ma³ych dzieci nie nale¿y nigdy pozostawiaæ bez opieki w pobli¿u w³¹czonego
urz¹dzenia.
Bezpieczeñstwo podczas u¿ytkowania
• Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane tylko do pieczenia i sma¿enia potraw.
• Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ podczas pod³¹czania innych urz¹dzeñ
elektrycznych do gniazd wtykowych w pobli¿u piekarnika. Przewody zasilaj¹ce
nie mog¹ le¿eæ przy gor¹cych palnikach, ani nie mog¹ byæ przyciœniête
gor¹cymi drzwiami piekarnika.
• Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo oparzenia siê !
Podczas pracy wnêtrze piekarnika jest gor¹ce.
• Je¿eli w piekarniku znajduj¹ siê produkty zawieraj¹ce alkohol, mo¿e powstaæ
palna mieszanka alkoholu z powietrzem. W takim przypadku nale¿y ostro¿nie
otworzyæ drzwi. Nie zbli¿aæ siê do piekarnika z innymi Ÿród³ami ognia (iskry,
¿ar).
3
Wskazówka odnoœnie akrylamidu
Wed³ug najnowszych danych naukowych intensywne zrumienianie (w trakcie
obróbki termicznej) artyku³ów spo¿ywczych, szczególnie w przypadku produktów
zawieraj¹cych skrobiê, mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia wywo³ane przez
akrylamid. Dlatego te¿ zalecamy pieczenie w mo¿liwie niskich temperaturach i
niezbyt intensywne zrumienianie potraw.
7
W jaki sposób mo¿na unikn¹æ uszkodzeñ urz¹dzenia
• Nie nale¿y wyk³adaæ piekarnika foli¹ aluminiow¹ ani stawiaæ na dnie piekarnika
blach do pieczenia, garnków itp., gdy¿ zgromadzone ciep³o mo¿e uszkodziæ
emaliê piekarnika.
• Soki z owoców kapi¹ce na blachê do pieczenia pozostawiaj¹ plamy, które nie
daj¹ siê usun¹æ. Do bardzo wilgotnych ciast nale¿y u¿ywaæ blachy
uniwersalnej.
• Nie obci¹¿aæ otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie nale¿y wlewaæ wody bezpoœrednio do gor¹cego piekarnika .
Powoduje to uszkodzenia emalii.
• U¿ycie si³y, zw³aszcza na krawêdziach szyby frontowej, mo¿e spowodowaæ
pêkniêcie szk³a.
• W piekarniku nie wolno przechowywaæ ¿adnych palnych przedmiotów.
Mog³yby zapaliæ siê podczas jego w³¹czania.
• W piekarniku nie wolno przechowywaæ ¿adnych wilgotnych artyku³ów
spo¿ywczych. Mog¹ spowodowaæ uszkodzenia emalii.
3
8
Wskazówka odnoœnie warstwy emaliowanej
Zmiany kolorystyczne warstwy emaliowanej piekarnika wynikaj¹ce z u¿ytkowania
nie maj¹ wp³ywu na sprawnoœæ piekarnika. Z tego wzglêdu nie stanowi¹ one
usterki w rozumieniu prawa gwarancyjnego.
Recykling
2
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez ograniczeñ zostaæ powtórnie przetworzone.
Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<, >PS<, itd. Usuwaæ
materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w komunalnych zak³adach
utylizacyjnych, do przewidzianych w tym celu pojemników zbiorczych.
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
1
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ¿e tego produktu nie
Symbol
wolno traktowaæ tak, jak innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ go do
w³aœciwego punktu skupu surowców wtórnych zajmuj¹cego siê z³omowanym
sprzêtem elektrycznym i elektronicznym. W³aœciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wp³ywu z³omowanych produktów na
œrodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaæ szczegó³owe dane dotycz¹ce
mo¿liwoœci recyklingu niniejszego urz¹dzenia, nale¿y skontaktowaæ siê z
lokalnym urzêdem miasta, s³u¿bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt zosta³ zakupiony.
Ostrze¿enie: Aby zu¿yte urz¹dzenie nie stwarza³o niebezpieczeñstwa, nale¿y je
unieruchomiæ.
W tym celu nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie z zasilania sieciowego i usun¹æ z
urz¹dzenia przewód zasilaj¹cy.
9
Opis urz¹dzenia
Widok z przodu
Panel steruj¹cy
Uchwyt
drzwi
Drzwi z
pe³nego szk³a
10
Panel steruj¹cy
WskaŸniki piekarnika / czasu
Przycisk W³./Wy³.
Funkcje piekarnika
Wyœwietlacz temperatury
Funkcje zegara
Przyciski ustawieñ
Wyposa¿enie piekarnika
Górna grza³ka i grza³ka grilla
Napêd ro¿na
obrotowego
Oœwietlenie piekarnika
Poziomy wsadu
Termosonda gniazdko
Filtr t³uszczowy
Oœwietlenie piekarnika
Grza³ka tylnej œcianki
Wentylator
Dolna grza³ka
Zespó³ wyjmowanych
prowadnic
11
Akcesoria piekarnika
Ruszt
Do naczyñform do ciast, pieczenia i
grillowania
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i placków.
Brytfanna
Do pieczenia lub jako blacha wy³apuj¹ca
kapi¹cy t³uszcz.
Termosonda
Wskazuje dokladnie, czy potrawa jest
upieczona.
Ro¿en obrotowy z nak³adk¹
Do pieczenia wiêkszych kawa³ków ryb i
drobiu.
12
Przed pierwszym u¿yciem
Ustawianie i zmiana czasu
3
Piekarnik dzia³a tylko z ustawionym czasem.
Po pod³¹czeniu urz¹dzenia do sieci lub
przerwie w dop³ywie pr¹du automatycznie
zaczyna pulsowaæ strza³ka przy Czas .
1. W celu zmiany dokonanych w³aœnie
ustawieñ czasu nale¿y najpierw wcisn¹æ
przycisk Wlaczone/ Wylaczone .
Nastêpnie wciskaæ przycisk Funkcje
zegara , dopóki pulsuje strza³ka przy
Czas .
Przyciskiem
czas.
lub
ustawiæ aktualny
Po ok. 5 sekundach pulsowanie ustanie i
zegar bêdzie wyœwietlaæ ustawion¹ godzinê.
Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.
3
Zmiany godziny mo¿na dokonaæ tylko
wtedy, gdy blokada zabezpieczaj¹ca przed
dzieæmi jest wy³¹czona oraz nie zosta³a
ustawiona funkcja zegara Czas trwania
lub Koniec , ani ¿adna z funkcji
piekarnika.
13
Ustawienie jêzyka
1. W³¹czyæ urz¹dzenie
przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone
2. Wcisn¹æ równoczeœnie
przycisk Wlaczone/ Wylaczone
Funkcje zegara .
.
i
3. Przyciskiem
lub
wybraæ jeden z
proponowanych przez urz¹dzenie
jêzyków.
4. Wcisn¹æ równoczeœnie
przycisk Wlaczone/ Wylaczone
i
Funkcje zegara , aby zapisaæ wybrany
jêzyk w pamiêci urz¹dzenia.
14
Ustawienie jasnoœci wyœwietlacza
W celu poprawienia widocznoœci komunikatów pojawiaj¹cych siê na
wyœwietlaczu w piekarnikach wysoko zabudowanych mo¿na zmieniaæ ustawienia
jasnoœci wyœwietlacza.
1. W³¹czyæ urz¹dzenie
przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone
2. Równoczeœnie wcisn¹æ
przycisk Wlaczone/ Wylaczone
i
Funkcje zegara .
.
3. Jeden raz wcisn¹æ przycisk Funkcje
piekarnika .
4. Przyciskiem
lub
ustawiæ jasnoœæ.
5. Wciskaæ równoczeœnie przycisk Wlaczone/ Wylaczone
aby zapisaæ wybran¹ jasnoœæ w pamiêci urz¹dzenia.
i Funkcje zegara
,
15
Pierwsze czyszczenie
1
3
Przed pierwszym u¿yciem piekarnika nale¿y go wyczyœciæ.
Uwaga: Nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych ostrych, szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych!
Pow³oki powierzchniowe mog¹ ulec uszkodzeniu.
Elementy metalowe nale¿y czyœciæ specjalnymi œrodkami, dostêpnymi w
sklepach.
1. Otworzyæ drzwi piekarnika.
W³¹czone jest oœwietlenie piekarnika.
2. Wszystkie elementy wyposa¿enia i filtr t³uszczowy nale¿y wyj¹æ i umyæ w
gor¹cej wodzie.
3. Piekarnik umyæ ciep³¹ wod¹ z dodatkiem detergentu i osuszyæ.
4. Przedni¹ œciankê urz¹dzenia przetrzeæ na mokro.
16
Obs³uga piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
WskaŸniki czasu
WskaŸnik czasu gotowania
Funkcje czasu
Przycisk W³./Wy³.
Wyœwietlacz
funkcji piekarnika
Funkcje piekarnika
3
WskaŸnik koñca
Godzina / Minutnik
Funkcje czasu
Przepisy
Przyciski ustawieñ
Termosonda
Wyœwietlacz
temperatury
Funkcje zegara
Wskazówki ogólne
• Przed podjêciem jakichkolwiek ustawieñ w³¹czaæ urz¹dzenie
przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone .
• Je¿eli wybrana funkcja bêdzie podœwietlona, piekarnik rozpocznie pracê i
zacznie siê nagrzewaæ lub odliczaæ ustawiony czas.
• Po nagrzaniu siê piekarnika do ustawionej temperatury rozlegnie siê sygna³
dŸwiêkowy.
• Oœwietlenie piekarnika w³¹czy siê natychmiast po wybraniu funkcji piekarnika.
• Wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone .
17
Funkcje - piekarnik
3
Funkcje FUNKCJA PIZZA , GRZANIE/GORA+DOL
oraz TURBO GRILL
maj¹
funkcjê automatycznego szybkiego rozgrzewania. Zapewnia ona mo¿liwie
szybkie uzyskanie wybranej temperatury.
Piekarnik jest wyposa¿ony w nastêpuj¹ce funkcje:
Funkcja piekarnika
18
Stosowanie
Element grzejny/
wentylator
TERMOOBIEG
Do równoczesnego sma¿enia i
Element grzejny œcianki
pieczenia na trzech poziomach.
tylnej, wentylator
Ustawiæ temperaturê piekarnika ni¿ej o
20-40 °C ni¿ w przypadku grza³ki
górnej/dolnej.
GRZANIE/
GORA+DOL
Do pieczenia i sma¿enia na jednym Górna grza³ka, dolna
poziomie.
grza³ka
FUNKCJA PIZZA
Do pieczenia i sma¿enia na jednym
poziomie potraw, wymagaj¹cych
intensywniejszego zbr¹zowienia i
wiêkszej kruchoœci spodu.
Ustawiæ temperaturê piekarnika o 2040 °C poni¿ej temperatury u¿ywanej
przy nagrzewaniu górnym/dolnym.
Grza³ka dolna, grza³ka
w tylnej œciance
urz¹dzenia, wentylator
GOTOWANIE
NISKA TEM
Do przygotowania wyj¹tkowo
delikatnych i soczystych pieczeni.
Element grzejny œcianki
tylnej, wentylator
ROZEN
OBROTOWY
Do grillowania du¿ych sztuk drobiu i
pieczenia.
Grill, grza³ka górna,
napêd ro¿na
obrotowego
TURBO GRILL
Do pieczenia wiêkszych kawa³ków
miêsa lub drobiu na jednym poziomie.
Funkcja nadaje siê równie¿ do
zapiekania i do opiekania
Grill, wentylator
GRZANIE DOLNE
Do pieczenia ciast z kruchym
spodem.
Dolna grza³ka
ROZMRAZANIE
Do rozmra¿ania np. tortów, mas³a,
chleba, owoców i innych
zamro¿onych artyku³ów
spo¿ywczych.
Wentylator
PYROLIZA
Do pirolitycznego autoczyszczenia siê
piekarnika. Podczas tego procesu
resztki zabrudzeñ zostan¹ spalone w
piekarniku. Po ostygniêciu piekarnika
bêdzie mo¿na zetrzeæ je œciereczk¹.
Piekarnik nagrzewa siê do ok. 500 °C.
Grza³ka górna, grza³ka
dolna, grill, wentylator
W³¹czanie i wy³¹czanie piekarnika
W³¹czenie funkcji piekarnika
1. W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone
2. Wciskaæ przycisk Funkcje piekarnika ,
dopóki na wyœwietlaczu nie pojawi siê
¿¹dana funkcja piekarnika.
– Na wyœwietlaczu temperatur urz¹dzenie
wyœwietli proponowan¹ temperaturê.
– Je¿eli temperatura zaproponowana
przez urz¹dzenie nie zostanie
zmieniona w ci¹gu ok. 5 sekund,
piekarnik zacznie siê nagrzewaæ.
.
Zmiana temperatury piekarnika
Wcisn¹æ przycisk
lub , aby
podwy¿szyæ lub obni¿yæ temperaturê.
Temperaturê mo¿na ustawiaæ w odstêpach
5°C-stopniowych.
Symbol termometru
• Rosn¹cy symbol termometru pokazuje aktualny stopieñ nagrzania
piekarnika.
• Podœwietlaj¹ce siê kolejno trzy segmenty symbolu termometra informuj¹ o
pracy funkcji szybkiego nagrzewania.
Wyœwietlenie temperatury na
wyœwietlaczu
Wcisn¹æ równoczeœnie przycisk
i .
Urz¹dzenie wyœwietli aktualn¹ temperaturê
piekarnika.
19
Zmiana funkcji piekarnika
Wciskaæ przycisk Funkcje piekarnika ,
dopóki na wyœwietlaczu nie pojawi siê
¿¹dana funkcji piekarnika.
Wy³¹czenie funkcji piekarnika
W celu wy³¹czenia piekarnika wciskaæ
przycisk Funkcje piekarnika , dopóki
urz¹dzenie bêdzie wyœwietlaæ funkcje
piekar- nika.
Wy³¹czenie piekarnika
Wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem
Wlaczone/ Wylaczone .
3
20
Dmuchawa ch³odnego powietrza
Dmuchawa w³¹cza siê automatycznie po uruchomieniu piekarnika, aby
powierzchnia urz¹dzenia pozostawa³a ch³odna. Po wy³¹czeniu piekarnika,
dmuchawa pracuje dalej, aby sch³odziæ urz¹dzenie, a nastêpnie wy³¹cza siê
automatycznie.
Wk³adanie rusztu, blachy do pieczenie i brytfanny
3
Zabezpieczenie przed wyjêciem i przechyleniem
Wszystkie czêœci wsuwane posiadaj¹ zabezpieczenie przed wyjêciem w postaci
ma³ego wybrzuszenia na prawej i lewej krawêdzi.
Czêœci te zawsze nale¿y wk³adaæ do piekarnika w taki sposób, aby wybrzuszenie
znajdowa³o siê w tyle we wnêtrzu urz¹dzenia. Wybrzuszenie to zabezpiecza
wsuwane czêœci równie¿ przed przechyleniem.
Wk³adanie blachy lub brytfanny:
Wsun¹æ blachê lub brytfannê pomiêdzy
dr¹¿ki prowadnicy wybranego poziomu
wsadu.
Wk³adanie rusztu:
W³o¿yæ ruszt w taki sposób, aby nó¿ki by³y
skierowane do do³u.
Wsun¹æ ruszt pomiêdzy dr¹¿ki prowadnicy
wybranego poziomu wsadu.
3
Wy¿sza rama rusztu dodatkowo
zabezpiecza naczynia przed obsuniêciem.
Wk³adanie rusztu i brytfanny:
U³o¿yæ ruszt na brytfannie.
Wsun¹æ brytfannê pomiêdzy dr¹¿ki
prowadnicy wybranego poziomu wsadu.
21
Zak³adanie / wyjmowanie filtra t³uszczu
Filtr t³uszczowy nale¿y zak³adaæ tylko
do pieczenia, aby chroniæ grza³kê
znajduj¹c¹ siê w tylnej œciance urz¹dzenia
przed pryskaj¹cym t³uszczem.
Zak³adanie filtra t³uszczowego
Z³apaæ filtr za uchwyt i umieœciæ oba
mocowania od góry ku do³owi w
otworze na tylnej œcianie piekarnika
(otwór wentylatora).
Wyjmowanie filtra t³uszczowego
Z³apaæ filtr za uchwyt i wyj¹æ z
otworu, w kierunku ku górze.
Ro¿en obrotowy
Mocowanie produktu do grillowania
1. Na³o¿yæ wide³ki na ro¿en obrotowy.
2. Na³o¿yæ produkt do grillowania i drugie
wide³ki.
3
Zwróciæ uwagê, aby produkt znajdowa³ siê
po œrodku ro¿na.
3. Przykrêciæ dobrze wide³ki.
Zak³adanie ro¿na obrotowego
1. Wsun¹æ blachê wy³apuj¹c¹ kapi¹cy
t³uszcz na 1 poziom wsadu (licz¹c od
do³u).
2. Umieœciæ podstawê ro¿na obrotowego z
przodu po prawej stronie na wysokoœci 5
poziomu wsadu.
3. Na³o¿yæ uchwyt i wcisn¹æ uszko do do³u.
3
22
Aby uchwyt nie przesuwa³ siê po ro¿nie,
nale¿y przytrzymywaæ wciœniête uszka.
4. Wsun¹æ koñcówkê ro¿na obrotowego w napêd, znajduj¹cy siê z lewej strony
tylnej œcianki piekarnika, do momentu zatrzaœniêcia siê koñcówki.
5. Rowek znajduj¹cy siê przed uchwytem umieœciæ w naciêciu na podstawie
ro¿na obrotowego.
6. Zdj¹æ uchwyt.
7. Ustawiæ funkcjê piekarnika i wysokoœæ
temperatury, zgodnie z danymi z tabeli
Ro¿en obrotowy.
3
1
3
Dopilnowaæ, aby ro¿en siê obraca³.
Zdejmowanie ro¿na obrotowego
Ostrze¿enie: Po zakoñczeniu grillowania ro¿en obrotowy jest bardzo gor¹cy.
Podczas wyjmowania mo¿na siê poparzyæ!
1. Wy³¹czyæ piekarnik.
2. Na³o¿yæ uchwyt na ro¿en obrotowy.
3. Wcisn¹æ uszko do do³u.
Aby uchwyt nie przesuwa³ siê po ro¿nie, nale¿y przytrzymywaæ wciœniête uszko.
4. Wyj¹æ ro¿en z produktem.
23
Funkcje dodatkowe
Przepisy
3
Funkcjê t¹ nale¿y stosowaæ do gotowych przepisów zapisanych w pamiêci
urz¹dzenia.
Wybór przepisu
1. Wciskaæ przycisk Przepisy
, dopóki na
wyœwietlaczu nie pojawi siê ¿¹dany
przepis.
– Na wyœwietlaczu funkcji pojawi¹ siê
symbole odpowiadaj¹ce danej funkcji
piekarnika i zalecanemu poziomowi
wsuniêcia blachy.
– Na wyœwietlaczu temperatury pojawi siê
ustawiona temperatura.
– Na wyœwietlaczu czasu pojawi¹ siê
Czas trwania i Koniec czasu gotowania.
– Piekarnik w³¹czy siê po ok. 5 sek.
– Przed up³ywem czasu trwania gotowania rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2. W tym momencie nale¿y skontrolowaæ wynik gotowania.
– Po up³ywie czasu trwania gotowania rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
– Na wyœwietlaczu czasu pulsuje “0:00”.
– Oœwietlenie piekarnika wy³¹cza siê.
3. Wciœniêcie dowolnego przycisku wy³¹cza sygna³ dŸwiêkowy.
3
Przesuniêcie czasu startu
Czas gotowania mo¿na uruchomiæ z opóŸnieniem (patrz Funkcje zegara
Koniec ).
Funkcja zegara Koniec
d³u¿ej ni¿ dwie minuty.
mo¿e zostaæ ustawiona, je¿eli program pracuje nie
Wczeœniejsze zakoñczenie czasu gotowania
Wciskaæ przycisk Przepisy
, a¿ na wyœwietlaczu nie pojawi siê ¿aden przepis.
24
Termosonda
1
Je¿eli piekarnik ma siê wy³¹czyæ dok³adnie w momencie osi¹gniêcia ustawionej
przez u¿ytkownika temperatury wewn¹trz produktu,
nale¿y zwróciæ uwagê na dwie wartoœci temperatur:
– Temperaturê piekarnika: patrz tabela pieczenia
– Temperaturê wewn¹trz produktu: patrz tabela Termosonda
Uwaga: Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie termosondê dostarczon¹ w opakowaniu! W
przypadku wymiany czêœci stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêœci zamienne!
1. W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone
2. Wprowadziæ koñcówkê termosondy do
wnêtrza produktu w taki sposób, aby
znalaz³a siê w œrodkowej czêœci
produktu.
3. W³o¿yæ wtyczkê termosondy do gniazdka
na bocznej œciance piekarnika.
.
4. Ustawiæ ¿¹dan¹ funkcjê piekarnika.
5. W ci¹gu 5 sekund ustawiæ ¿¹dan¹
temperaturê wnêtrza produktu za pomoc¹
przycisku
lub .
Wyœwietlacz wska¿e aktualn¹ temperaturê
wnêtrza produktu.
25
3
• Urz¹dzenie wyœwietla temperaturê
wewn¹trz produktu od 30°C.
• Je¿eli urz¹dzenie wyœwietla aktualn¹
temperaturê wewn¹trz produktu przed
ustawieniem ¿¹danej temperatury, nale¿y
wcisn¹æ przycisk Termosonda
i
ustawiæ temperaturê.
• W celu ustawienia temperatury piekarnika
nale¿y dwukrotnie wcisn¹æ przycisk
Termosonda .
• W ci¹gu 5 sekund ustawiæ ¿¹dan¹
temperaturê piekarnika przyciskiem
lub .
– Po osi¹gniêciu podanej temperatury
wewn¹trz produktu rozbrzmiewa sygna³
dŸwiêkowy i piekarnik wy³¹cza siê
automatycznie.
6. Wcisn¹æ dowolny przycisk, aby wy³¹czyæ
sygna³.
1
Ostrze¿enie: Termosonda jest gor¹ca!
Podczas wyjmowania wtyczki i koñcówki
termosondy istnieje niebezpieczeñstwo
oparzenia!
7. Wyj¹æ wtyczkê termosondy z gniazdka i
wyci¹gn¹æ produkt z piekarnika.
8. Wy³¹czyæ urz¹dzenie.
Wyœwietlenie lub zmiana temperatury wewn¹trz produktu
– Przyciskiem Termosonda
mo¿na przemieszczaæ siê pomiêdzy aktualn¹ a
ustawion¹ temperatur¹ wewn¹trz produktu i ustawion¹ temperatur¹ piekarnika.
– Temperaturê mo¿na zmieniaæ przyciskiem
lub .
26
Funkcje zegara
Minutnik
Ustawienie krótkiego zakresu ozasu. Po up³ywie ustawionego czasu rozlega siê
sygna³.
Ta funkcja nie ma wp³ywu na dzia³anie piekarnika.
Czas trwania
Ustawianie czasu pracy piekarnika.
Koniec
Ustawianie czasu wy³¹czenia siê piekarnika.
Czas
Do ustawiania lub zmiany aktualnego czasu.
(Patrz równie¿ rozdzia³ “Przed pierwszym u¿yciem”)
3
Wskazówki ogólne
• Po wybraniu funkcji zegara pulsuje odpowiednia strza³ka przez ok. 5 sekund.
Za pomoc¹
lub
mo¿na wówczas ustawiæ lub zmieniæ odpowiedni czas.
• Po ustawieniu wybranego czasu strza³ka ponownie pulsuje przez ok. 5 sekund.
Nastêpnie strza³ka zostaje podœwietlona. Rozpoczyna siê odliczanie
ustawionego czasu.
27
Minutnik
1. Wciskaæ przycisk Funkcje zegara ,
dopóki pulsuje strza³ka przy Minutnik
.
2. Przyciskiem
lub
ustawiæ ¿¹dany
czas (maks. 99 minut).
Po ok. 5 sekundach wyœwietlacz poka¿e
czas pozosta³y.
Œwieci siê strza³ka przy Minutnik .
Po up³ywie ustawionego czasu na 2 minuty
w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy.
Pulsuje “0.00“ i strza³ka przy Minutnik .
Wy³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego:
Wcisn¹æ dowolny przycisk.
28
Czas trwania
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Wciskaæ przycisk Funkcje zegara ,
dopóki pulsuje strza³ka przy Czas
trwania .
3. Przyciskiem
lub
ustawiæ ¿¹dany
czas trwania gotowania.
Œwieci siê strza³ka przy Czas trwania
.
Po up³ywie ustawionego czasu na 2 minuty
w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy. Piekarnik
wy³¹czy siê.
Pulsuje “0.00“ i strza³ka przy Czas
trwania .
Wy³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego:
Wcisn¹æ dowolny przycisk.
29
Koniec
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Wciskaæ przycisk Funkcje zegara ,
dopóki pulsuje strza³ka przy Koniec .
3. Przyciskiem
lub
czas wy³¹czenia.
ustawiæ ¿¹dany
Œwieci siê strza³ka przy Koniec
.
Po up³ywie ustawionego czasu na 2 minuty
w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy. Piekarnik
wy³¹czy siê.
Pulsuje “0.00“ i strza³ka przy Koniec
Wy³¹czenie sygna³u dŸwiêkowego:
Wcisn¹æ dowolny przycisk.
30
.
3
Po³¹czenie funkcji Czas trwania
i Koniec
Czas trwania i Koniec
mog¹ byæ stosowane równoczeœnie, je¿eli piekarnik
ma siê automatycznie wy³¹czyæ i w³¹czyæ w póŸniejszym czasie.
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Przy pomocy funkcji Czas trwania
ustawiæ czas potrzebny do ugotowania
potrawy,
np.: 1 godzinê.
3. Przy pomocy funkcji Koniec
ustawiæ
godzinê, do której potrawa powinna byæ
gotowa,
np.: godz. 14:05.
Œwieci siê strza³ka przy Czas trwania i
Koniec .
Piekarnik w³¹czy siê automatycznie w
wyliczonym czasie,
np.: godz. 13:05.
Po up³ywie ustawionego czasu na 2 minuty
w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy i piekarnik
wy³¹czy siê,
np.: o godz. 14:05.
31
Inne funkcje
3
Pomiêdzy godz. 22:00 a 6:00 rano urz¹dzenie automatycznie redukuje jasnoœæ
wyœwietlacza.
Wy³¹czenie wyœwietlacza czasu
2
Wy³¹czenie wyœwietlacza czasu pozwala na zaoszczêdzenie energii.
1. Wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone
2. Wciskaæ równoczeœnie przycisk
Termosonda
i , dopóki wyœwietlacz
nie zgaœnie (ok. 2 sekundy).
3
.
Po ponownym uruchomieniu urz¹dzenia
wyœwietlacz w³¹czy siê automatycznie.
Przy kolejnym wy³¹czeniu urz¹dzenia
wyœwietlacz czasu równie¿ zgaœnie.
W celu sta³ego wyœwietlania czasu przez
urz¹dzenie nale¿y ponownie w³¹czyæ
wyœwietlacz czasu.
W³¹czenie wyœwietlacza czasu
1. Wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone .
2. Wciskaæ równoczeœnie przycisk Termosonda
i , a¿ wyœwietlacz bêdzie
aktywny (ok. 2 sekundy).
32
Blokada zabezpieczaj¹ca przed dzieæmi
3
Po w³¹czeniu blokady zabezpieczaj¹cej przed dzieæmi nie mo¿na uruchomiæ
piekarnika.
Blokada zabezpieczaj¹ca przed dzieæmi uniemo¿liwia korzystanie z piekarnika;
nie dotyczy to p³ytek grzejnych.
W³¹czenie blokady zabezpieczaj¹cej przed dzieæmi
Nie mo¿e byæ ustawiona ¿adna z funkcji piekarnika.
– Wciskaæ równoczeœnie przycisk
Przepisy
i , dopóki na wyœwietlaczu
nie pojawi siê BLOKADA P DZIECMI.
Blokada zabezpieczaj¹ca przed dzieæmi
zosta³a aktywowana.
Wy³¹czenie blokady zabezpieczaj¹cej przed dzieæmi
– Wciskaæ równoczeœnie przycisk Przepisy
i , dopóki na wyœwietlaczu nie
zgaœnie BLOKADA P DZIECMI.
Blokada zabezpieczaj¹ca przed dzieæmi zosta³a wy³¹czona i mo¿na uruchomiæ
piekarnik.
33
Blokada przycisków
Zabezpiecza wszystkie ustawione funkcje piekarnika przed przypadkowymi
zmianami.
W³¹czenie blokady przycisków
1. W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem Wlaczone/ Wylaczone
2. Wybraæ funkcjê piekarnika.
3. Wciskaæ równoczeœnie przycisk
Przepisy
i , dopóki na wyœwietlaczu
nie pojawi siê BLOKADA.
Blokada przycisków jest wykonana.
.
Wy³¹czenie blokady przycisków
– Wciskaæ równoczeœnie przycisk Przepisy
i
przez ok. 2 sekundy.
Blokada przycisków zostanie automatycznie anulowana po w³¹czeniu
urz¹dzenia.
Wy³¹czanie awaryjne piekarnika
3
Jeœli piekarnik nie zostanie wy³¹czony w okreœlonym czasie lub jego temperatura
nie ulegnie zmianie, to urz¹dzenie wy³¹czy siê automatycznie.
Na wyœwietlaczu temperatury pulsuje ostatnio ustawiona temperatura i rozlega
siê sygna³ dŸwiêkowy.
Piekarnik wy³¹cza siê automatycznie przy temperaturze:
30
120
200
250
- 120 °C
- 200 °C
- 250 °C
- 280 °C
po
po
po
po
12,5 godzinach
8,5 godzinach
5,5 godzinach
3,0 godzinie
Uruchomienie piekarnika po wy³¹czeniu awaryjnym
Ca³kowicie wy³¹czyæ piekarnik.
Potem ponownie uruchomiæ piekarnik.
34
Zastosowania, tabele i rady
Pieczenie
Funkcja piekarnika: TERMOOBIEG
lub GRZANIE/GORA+DOL
Formy do pieczenia
• W przypadku funkcji GRZANIE/GORA+DOL
mo¿na stosowaæ formy z
ciemnego metalu i formy powlekane.
• W przypadku funkcji TERMOOBIEG
mo¿na równie¿ stosowaæ formy z
jasnego metalu.
Poziomy wsadu
• Pieczenie z GRZANIE/GORA+DOL
jest mo¿liwe na jednym poziomie.
• Z TERMOOBIEG
mo¿na piec na maksymalnie 3 blachach jednoczeœnie:
1 blacha do pieczenia:
np. poziom 3
1 forma do pieczenia:
np. poziom 1
2 blachy do pieczenia:
np. poziom 1 i 3
3 blachy do pieczenia:
poziomy 1, 3 i 5
35
Wskazówki ogólne
• Blachy do pieczenia umieszczaæ œciêt¹ krawêdzi¹ do przodu!
• Przy stosowaniu funkcji GRZANIE/GORA+DOL
lub TERMOOBIEG
mo¿na piec w dwóch formach równoczeœnie, u³o¿onych obok siebie na
ruszcie. Czas pieczenia wyd³u¿a siê nieznacznie.
3
Przy u¿ywaniu artyku³ów zamro¿onych blachy mog¹ siê odkszta³ciæ podczas
pieczenia. Uwarunkowane jest to du¿¹ ró¿nic¹ temperatury pomiêdzy
zamro¿onym artyku³em, a piekarnikiem. Po och³odzeniu blachy odkszta³cenie
znika.
Wskazówki dotycz¹ce tabel pieczenia
W tabelach umieszczone zosta³y ró¿ne potrawy wraz z wymaganymi dla nich
temperaturami, czasem pieczenia i poziomami wsadów.
• Wartoœci temperatur i czasu pieczenia s¹ wartoœciami orientacyjnymi,
zale¿¹cymi od sk³adu i iloœci ciasta oraz od formy do pieczenia.
• Zaleca siê, aby pierwszy raz ustawiæ ni¿sz¹ temperaturê i podwy¿szyæ j¹
dopiero w razie potrzeby, np. kiedy chc¹ Pañstwo otrzymaæ silniejsze
zarumienienie pieczeni lub kiedy czas pieczenia trwa zbyt d³ugo.
• Je¿eli nie uda siê znaleŸæ w tabeli danych pasuj¹cych do konkretnego
przepisu, nale¿y kierowaæ siê wskazówkami dotycz¹cymi podobnego przepisu.
• W przypadku pieczenia ciast na blachach lub w formach na kilku poziomach
czas pieczenia mo¿e siê wyd³u¿yæ o 10-15 minut.
• Wilgotne wypieki (np. pizze, ciasta owocowe itp.) nale¿y piec na jednym
poziomie.
• Ró¿nica w poziomach, na których pieczone s¹ potrawy, mo¿e spowodowaæ w
pocz¹tkowym stadium pieczenia ró¿ne zarumienianie siê potraw. W takim
przypadku nie nale¿y zmieniaæ ustawieñ temperatury. Ró¿nice w
zarumienieniu ulegn¹ wyrównaniu w trakcie kontynuacji procesu pieczenia.
2
36
W przypadku gdy pieczenie trwa d³u¿ej, piekarnik mo¿na wy³¹czyæ na ok. 10
minut przed up³ywem czasu pieczenia; w ten sposób wykorzystuje siê ciep³o
pozosta³e.
Dane zamieszczone w tabelach obowi¹zuj¹, o ile nie zaznaczono inaczej, na
moment rozpoczêcia gotowania w nierozgrzanym piekarniku.
Tabela pieczenia
Pieczenie na jednym poziomie
Rodzaj
wypieku
Funkcje piekarnika
Poziom
wsadu
Temperatura
°C
Czas
godz.: min.
Wypieki w formach
Babka
TERMOOBIEG
1
150-160
0:50-1:10
Babka piaskowa/Królewiec
TERMOOBIEG
1
140-160
1:10-1:30
Ciasto biszkoptowe
TERMOOBIEG
1
140
0:25-0:40
Ciasto biszkoptowe
GRZANIE/
GORA+DOL
1
160
0:25-0:40
Spód tortu, ciasto kruche
TERMOOBIEG
3
170-1801)
0:10-0:25
Spód tortu, ciasto ucierane
TERMOOBIEG
3
150-170
0:20-0:25
GRZANIE/
GORA+DOL
1
170-190
0:50-1:00
Jab³ecznik (2formy, Ø20cm,
u³o¿one po przek¹tnej)
TERMOOBIEG
1
160
1:10-1:30
Jab³ecznik (2formy, Ø20cm,
u³o¿one po przek¹tnej)
GRZANIE/
GORA+DOL
1
180
1:10-1:30
TERMOOBIEG
1
160-180
0:30-1:10
GRZANIE/
GORA+DOL
1
170-190
1:00-1:30
Warkocz dro¿d¿owy / Wianek
dro¿d¿owy
GRZANIE/
GORA+DOL
3
170-190
0:30-0:40
Strucla bo¿onarodzeniowa
GRZANIE/
GORA+DOL
3
160-1801)
0:40-1:00
Chleb (chleb ¿ytni)
-najpierw
-póŸniej
GRZANIE/
GORA+DOL
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Ptysie / Eklerki
GRZANIE/
GORA+DOL
3
160-1701)
0:15-0:30
Rolada biszkoptowa
GRZANIE/
GORA+DOL
3
180-2001)
0:10-0:20
TERMOOBIEG
3
150-160
0:20-0:40
Ciasto z jab³kami
Ciasto pikantne (np. kisz
lotaryñski)
Sernik
Wypieki na blachach do pieczenia
Placek z kruszonk¹ suchy
Ciasto maœlane/ cukrowe
GRZANIE/
GORA+DOL
3
1)
190-210
0:15-0:30
37
Rodzaj
wypieku
Funkcje piekarnika
Poziom
wsadu
Temperatura
°C
Czas
godz.: min.
Ciasto owocowe
(na cieœcie dro¿d¿owym/
ucieranym)2)
TERMOOBIEG
3
150
0:35-0:50
Ciasto owocowe
(na cieœcie dro¿d¿owym/
kruchym)2)
GRZANIE/
GORA+DOL
3
170
0:35-0:50
Ciasto owocowe na cieœcie
kruchym
TERMOOBIEG
3
160-170
0:40-1:20
Ciasto z blachy z delikatnym
nadzieniem (np.: sernik,
ciasto œmietanowe,
miodownik)
GRZANIE/
GORA+DOL
3
160-1801)
0:40-1:20
Pizza (z du¿¹ iloœci¹
dodatków)2)
TERMOOBIEG
1
180-2001)
0:30-1:00
Pizza (cienka)
TERMOOBIEG
1
200-2201)
0:10-0:25
Pita
TERMOOBIEG
1
200-220
0:08-0:15
Zapiekanka (szwajcarska)
TERMOOBIEG
1
180-200
0:35-0:50
Ciastka kruche
TERMOOBIEG
3
150-160
0:06-0:20
Ciastka wyciskane
TERMOOBIEG
3
140
0:20-0:30
Drobne wypieki
Ciastka wyciskane
GRZANIE/
GORA+DOL
160
0:20-0:30
Ciastka z ciasta ucieranego
TERMOOBIEG
3
150-160
0:15-0:20
Wypieki z bia³ek, bezy
TERMOOBIEG
3
80-100
2:00-2:30
Makaroniki
TERMOOBIEG
3
100-120
0:30-0:60
Drobne wypieki dro¿d¿owe
TERMOOBIEG
3
150-160
0:20-0:40
1)
Drobne wypieki z ciasta
francuskiego
TERMOOBIEG
3
170-180
0:20-0:30
Bu³ki
TERMOOBIEG
3
1601)
0:20-0:35
GRZANIE/
GORA+DOL
3
180
1)
0:20-0:35
Drobne ciasteczka (20sztuk/
blachê)
TERMOOBIEG
3
1401)
0:20-0:30
Drobne ciasteczka (20sztuk/
blachê)
GRZANIE/
GORA+DOL
3
1701)
0:20-0:30
Bu³ki
1) Nagrzaæ piekarnik
2) Stosowaæ blachê wy³apuj¹c¹ lub patelniê
38
3
1)
Pieczenie na kilku poziomach
TERMOOBIEG
Rodzaj wypieku
TERMOOBIEG
Poziom wsadu od do³u
2 poziomy
Temperatura ºC
Czas
Godz.:
min.
3 poziomy
Wypiek na blasze do pieczenia
Ptysie/eklerki
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Ciasto z kruszonk¹, suche
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Ciastka kruche
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Ciastka wyciskane
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Drobne wypieki
Ciastka z ciasta ukrêcanego
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Wypieki z bia³ek, bezy
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Makaroniki
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Drobne wypieki dro¿d¿owe
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Drobne wypieki z ciasta
francuskiego
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Bu³ka
1/4
---
160
0:30-0:45
Drobne ciasteczka
(20sztuk/blachê)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
1) Nagrzaæ piekarnik
39
Wskazówki do pieczenia
Efekt pieczenia
Œrodek zaradczy
Ciasto jest zbyt jasne na
spodzie
Z³a wysokoœæ wsadu
Ciasto nale¿y wsadziæ ni¿ej
Ciasto zapada siê (robi
siê mokre, zakalcowate,
wytr¹ca siê woda)
Zbyt wysoka temperatura
pieczenia
Ustawiæ nieco ni¿sz¹ temperaturê
pieczenia
Za krótki czas pieczenia
Wyd³u¿yæ czas pieczenia
Czasów pieczenia nie mo¿na
skracaæ wy¿sz¹ temperatur¹
pieczenia
Za du¿o p³ynu w cieœcie
Dodawaæ mniej p³ynów.
Nale¿y przestrzegaæ czasów
krêcenia, przede wszystkim w
przypadku u¿ywania robotów
kuchennych.
Zbyt niska temperatura pieczenia
Ustawiæ wy¿ej temperaturê
pieczenia.
Za d³ugi czas pieczenia
Skróciæ czas pieczenia
Za wysoka temperatura pieczenia
i za krótki czas pieczenia
Ustawiæ ni¿ej temperaturê
pieczenia i wyd³u¿yæ czas
pieczenia
Ciasto jest nierównomiernie
rozprowadzone
Rozprowadziæ ciasto
równomiernie na blasze
Filtr t³uszczowy jest zamontowany
Wyj¹æ filtr t³uszczowy
Zbyt niska temperatura
Ustawiæ nieco wy¿ej temperaturê
pieczenia
Filtr t³uszczowy jest zamontowany
Wyj¹æ filtr t³uszczowy
Ciasto jest zbyt suche.
Ciasto br¹zowieje
nierównomiernie
Ciasto nie jest gotowe po
up³ywie podanego czasu
pieczenia
40
Mo¿liwa przyczyna
Tabela FUNKCJA PIZZA
Poziomwsadu
Temperatura
°C
Czas
godz.: min.
Pizza (cienka)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (z du¿¹ iloœci¹ dodatków)
1
180 - 200
20 - 30
Zapiekanka
1
180 - 200
45 - 60
Tort szpinakowy
1
160 -180
45 - 60
Kisz lotaryñski
1
170 - 190
40 - 50
Sernik, okr¹g³y
1
140 - 160
60 - 90
Sernik na blasze
1
140 - 160
50 - 60
Ciasto z jab³kami
1
150 - 170
50 - 70
Warzywa po chiñsku
1
160 - 180
50 - 60
Rodzaj pieczywa
Pita
1
Ciasto francuskie
1
Ciasto podp³omykowe
Pierogi
1
1
250 - 270
1)
10 - 20
160 - 180
1)
40 - 50
250 - 270
1)
12 - 20
180 - 200
1)
15 - 25
1) Nagrzaæ piekarnik
Tabela Zapiekanki i potrawy zapiekane
Potrawa
Funkcja piekarnika
Prowadnica
Temperatura
°C
Czas
godzin
min.
Zapiekanka makaronowa
GRZANIE/
GORA+DOL
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
GRZANIE/
GORA+DOL
1
180-200
0:25-0:40
Zapiekane warzywa1)
TERMOOBIEG
1
160-170
0:15-0:30
1)
TERMOOBIEG
1
160-170
0:15-0:30
S³odkie zapiekanki
GRZANIE/
GORA+DOL
1
180-200
0:40-0:60
Zapiekanki rybne
GRZANIE/
GORA+DOL
1
180-200
0:30-1:00
TERMOOBIEG
1
160-170
0:30-1:00
Zapiekane bagietki
Warzywa faszerowane
1) Rozgrzaæ piekarnik
41
Tabela mro¿onych potraw gotowych
Prowadnica
Temperatura
°C
Czas
GRZANIE/
GORA+DOL
3
zgodnie z
informacjami,
podanymi przez
producenta
zgodnie z
informacjami,
podanymi przez
producenta
TERMOOBIEG
3
200-220
15-25 min.
Bagietki
GRZANIE/
GORA+DOL
3
zgodnie z
informacjami,
podanymi przez
producenta
zgodnie z
informacjami,
podanymi przez
producenta
Ciasto owocowe
GRZANIE/
GORA+DOL
3
zgodnie z
informacjami,
podanymi przez
producenta
zgodnie z
informacjami,
podanymi przez
producenta
Produkt
Pizza mro¿ona
Frytki 1)
(300-600 g)
Funkcja piekarnika
1) Uwaga: Obróciæ frytki 2-3 razy w czasie pieczenia.
42
Pieczenie miêsa
Funkcja piekarnika TERMOOBIEG
Naczynia do pieczenia miêsa
• Do pieczenia miêsa nadaj¹ siê wszelkie naczynia ¿aroodporne (uwzglêdniæ
wskazówki producenta!)
• Du¿e pieczenie mo¿na przygotowywaæ bezpoœrednio na blasze lub na
ruszcie z pod³o¿on¹ pod niego blach¹.
• Wszystkie chude rodzaje miês zalecamy piec w naczyniu do pieczenia z
pokrywk¹. Miêso pozostaje wówczas soczyste.
• Wszystkie rodzaje miês, które powinny mieæ chrupi¹c¹ powierzchniê, mo¿na
piec w garnku przeznaczonym do pieczenia bez pokrywki.
3
Wskazówki dotycz¹ce tabeli pieczenia miêsa
Dane w poni¿szej tabeli s¹ wartoœciami orientacyjnymi.
• Zaleca siê pieczenie miêsa i ryb w piekarniku w iloœci powy¿ej 1kg.
• Aby zapobiec przypalaniu siê wyciekaj¹cego sosu lub t³uszczu, zaleca siê
nalanie niewielkiej iloœci p³ynu do naczynia, w którym siê piecze.
• W razie potrzeby obróciæ pieczeñ (po 1/2 - 2/3 czasu pieczenia).
• Du¿e pieczenie i drób polewaæ kilkakrotnie podczas pieczenia powsta³ym
sosem. Daje to lepszy efekt pieczenia.
• Piekarnik nale¿y wy³¹czyæ ok. 10 minut przed up³ywem czasu pieczenia,
pozwoli to na wykorzystanie zgromadzonego ciep³a.
Tabela pieczenia
TERMOOBIEG
Produkty do pieczenia
Poziom wsadu
Czas
pieczenia
w minutach
Temperatura w °C
1 poziom
2 poziom
1 kg pieczeni wieprzowej
(karkówka, szynka, pieczeñ
zwijana), 1 cm wysokoœci
150-160
1
---
14-20
Miêso peklowane, 1 cm
wysokoœci
150-160
1
---
10-15
Pieczeñ rzymska
160-170
1
---
60-70
150-160
1
---
18-20
190-2001)
1
---
6-8
1)
1
---
8-10
Wieprzowina
Wo³owina
Pieczeñ wo³owa, 1 cm
wysokoœci
Filet wo³owy, 1 cm wysokoœci
Rostbef, 1 cm wysokoœci
190-200
43
TERMOOBIEG
Produkty do pieczenia
Poziom wsadu
Czas
pieczenia
w minutach
Temperatura w °C
1 poziom
2 poziom
170-180
1
---
14-17
170-180
1
---
90
220-2301)
3
4/1
5-8
1)
3
4/1
12-15
Sznycel lub kotlet panierowany
1)
220-230
3
4/1
15-20
Zrazy
210-2201)
3
4/1
15-20
Pstr¹gi à 200-250 g
190-200
3
---
20-25
4 filety z pstr¹ga (waga à 200 g)
170-180
3
---
20-25
Filet z sandacza panierowany
(waga ca³kowita ok. 1 kg)
190-200
3
---
25-30
Kurczak
150-160
1
---
55-60
1 kg rolady z indyka, 1 cm
wysokoœci
150-160
1
---
11-15
Kaczka (2000-2500 g)
150-160
1
---
90-120
Gêœ (4500 g)
150-160
1
---
150-180
Cielêcina
Pieczeñ cielêca, 1 cm
wysokoœci
Jagniêcina
Udziec jagniêcy (1800 g)
Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze
Kie³baski “cordon bleu”
Kie³baski
220-230
Ryba
Drób
1) Rozgrzaæ piekarnik
44
Gotowanie w niskiej temperaturze
Funkcja piekarnika: GOTOWANIE NISKA TEM
Dziêki funkcji piekarnika GOTOWANIE NISKA TEM
pieczeñ bêdzie delikatna i
wyj¹tkowo soczysta.
GOTOWANIE NISKA TEM zaleca siê w przypadku delikatnego, chudego miêsa i
ryb.
GOTOWANIE NISKA TEM nie nadaje siê do np. pieczeni duszonych lub t³ustych
pieczeni wieprzowych.
Piekarnik nagrzewa siê do wysokoœci ustawionej temperatury. Kiedy urz¹dzenie
osi¹gnie ustawion¹ temperaturê, rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy. Nastêpnie
piekarnik automatycznie prze³¹czy siê na ni¿sz¹ temepraturê.
1
3
3
Uwaga: Do pieczenia zak³adaæ filtr t³uszczowy!
Przy funkcji piekarnika GOTOWANIE NISKA TEM
gotowaæ potrawy bez
przykrywania.
4. Mocno przysma¿yæ miêso na patelni.
5. Prze³o¿yæ do naczynia ¿aroodpornego lub bezpoœrednio na ro¿en z pod³o¿on¹
blach¹ do wy³apywania kapi¹cego t³uszczu.
6. W³o¿yæ do piekarnika. Wybraæ funkcjê piekarnika GOTOWANIE NISKA
TEM , w razie potrzeby zmieniæ temperaturê i ugotowaæ do koñca (patrz
tabela).
Funkcja piekarnika GOTOWANIE NISKA TEM
funkcj¹ zegara Czas trwania i Koniec
.
nie dzia³a w po³¹czeniu z
Tabela gotowania w niskiej temperaturze
Waga w
kg
Poziom
wsadu
Nagrzewanie
Czas
Goto-wanie
wstêpne
ca³kowity w
°C
°C
min.
Rostbef
1 kg
1
130
80
90 – 100
Pieczeñ cielêca
1 kg
1
130
80
110 – 120
Schab pieczony po
wiedeñsku
1 kg
1
130
80
100 – 120
Filety wo³owe
1 kg
1
130
80
90 – 100
(Przed ugotowaniem przysma¿yæ na patelni.)
45
Tabela Termosonda
Produkt
Temperatura we wnêtrzu produktu
Wo³owina
Rostbef lub Filet pó³surowy (angielski)
œrednio wypieczony
dobrze wypieczony
45-50 °C
60-65 °C
75-80 °C
Wieprzowina
£opatka, karczek, kawa³ek od szynki
80-82 °C
Schab pieczony
75-80 °C
Pieczeñ rzymska
75-80 °C
Cielêcina
Pieczeñ cielêca
75-80 °C
Gicz cielêca
85-90 °C
Baranina / Jagniêcina
Udziec barani
80-85 °C
Comber barani
80-85 °C
Udziec jagniêcy, pieczeñ jagniêca
75-80 °C
Dziczyzna
46
Comber zajêczy
70-75 °C
UdŸce zajêcze, udko zajêcze
70-75 °C
Zaj¹c w ca³oœci
70-75 °C
Comber sarni, comber jeleni
70-75 °C
Udziec sarni, udziec jeleni
70-75 °C
Grill powierzchniowy
1
3
Funkcja piekarnika: ROZEN OBROTOWY
ustawieniem temperatury
z maksymalnym
Uwaga: grillowaæ nale¿y tylko przy zamkniêtych drzwiczkach piekarnika.
Piekarnik nale¿y rozgrzaæ 5 minut przed rozpoczêciem grillowania:
• Do grillowania nale¿y umieœciæ ruszt na zalecanej wysokoœci poziomu
wsadu.
• Balchê wy³apuj¹c¹ t³uszcz zawsze wsuwaæ na 1 poziom wsadu od do³u.
• Wartoœci czasu grillowania maj¹ charakter orientacyjny.
• Do grillowania nadaj¹ siê p³askie kawa³ki miêsa i ryby.
Tabela grillowania
Czas grillowania
Produkt go grillowania
Poziom wsadu
1. Strona
2. Strona
4
8-10 min.
6-8 min.
Filet wieprzowy
4
10-12 min.
6-10 min.
Pieczone kie³baski
4
8-10 min.
6-8 min.
Steki z filetu wo³owego, steki
cielêce
4
6-7 min.
5-6 min.
Filet wo³owy, rostbef
(ok. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Chleb tostowy1)
3
4 -6 min.
3-5 min.
Kanapki z chleba tostowego
3
6-8 min.
---
Zrazy
1) Nie nagrzewaæ
47
Grillowanie z ro¿nem obrotowym
Potrawa
Waga w
kg
Funkcja
Temperatura w
°C
Czas grillowania
w godz.:min.
(wartoϾ
orientacyjna)
1 kurczak
ok. 1
ROZEN OBROTOWY
240
1:00-1:10
2 kurczaki
po ok. 1
ROZEN OBROTOWY
240
1:15-1:20
1 kaczka
1,5-2
ROZEN OBROTOWY
240
1:20-1:40
1 zraz wieprzowy
1
ROZEN OBROTOWY
240
1:45-2:15
Golonka
(½ godz.
podgotowywana)
1-1,3
ROZEN OBROTOWY
240
2:00-2:30
Grillowanie turbo
Funkcja piekarnika: TURBO GRILL
Temperatura w °C
Poziomy
uk³adania
¿ywnoœci
Czas grillowania
w minutach
Odwróciæ
po ...
minutach
Kurczak (900-1000g)
160
3
50-60
25-30
Nadziewana zwijana pieczeñ
wieprzowa
(2000g)
160
1
90-95
45
Zapiekanka z makaronem
180
1
30
---
Zapiekanka z ziemniakami
(przykryta serem ¿ó³tym)
200
3
20-23
---
Zapiekanka z gnocchi
(przykryta serem ¿ó³tym)
180
3
20-23
---
Kalafior w sosie
holenderskim
200
3
15
---
Danie
48
Rozmra¿anie
Funkcja piekarnika ROZMRAZANIE
(bez ustawiania temperatury)
• Ustawiæ rozpakowane potrawy na talerzu na ruszcie.
• Nie przykrywaæ talerzami ani miskami, poniewa¿ wyd³u¿aj¹ one znacznie czas
rozmra¿ania.
• Do rozmra¿ania nale¿y ruszt wsun¹æ na pierwszy poziom od do³u.
Tabela rozmra¿ania
Czas
rozmra¿ania
min.
Czas
rozmra¿ania
min.
Kurczak 1000 g
100-140
20-30
Kurczaka po³o¿yæ na odwróconym
spodku pod fili¿ankê w du¿ym talerzu.
Po up³ywie po³owy czasu odwróciæ
Miêso, 1000g
100-140
20-30
Po up³ywie po³owy czasu odwróciæ
Miêso, 500g
90-120
20-30
Po up³ywie po³owy czasu odwróciæ
Pstr¹g, 150g
25-35
10-15
---
Truskawki, 300g
30-40
10-20
---
Mas³o, 250g
30-40
10-15
---
Œmietana, 2x200g
80-100
10-15
Œmietana daje siê ³atwo ubijaæ nawet
gdy jest jeszcze po czêœci lekko
zamro¿ona
60
60
Potrawa
Tort, 1400g
Uwaga
---
49
Suszenie
Funkcja piekarnika TERMOOBIEG
• Nale¿y stosowaæ ruszty wy³o¿one pergaminem lub papierem do pieczenia.
• Lepszy efekt osi¹ga siê wtedy, gdy po up³ywie po³owy czasu suszenia wy³¹czy
siê piekarnik, otworzy go i zostawi na noc do wystygniêcia.
• Dokoñczyæ suszenie nastêpnego dnia.
Produkt do
wysuszenia
Temperatura
w °C
Poziom wsadu
1 poziom
2 poziomy
Czas w godzinach
(wartoϾ
orientacyjna)
Warzywa
Fasola
60-70
3
1/4
6-8
Papryka (paski)
60-70
3
1/4
5-6
Warzywa na zupê
60-70
3
1/4
5-6
Grzyby
50-60
3
1/4
6-8
Zio³a
40-50
3
1/4
2-3
Œliwki
60-70
3
1/4
8-10
Morele
60-70
3
1/4
8-10
Krojone jab³ka
60-70
3
1/4
6-8
Gruszki
60-70
3
1/4
6-9
Owoce
50
Pasteryzacja
Funkcja piekarnika GRZANIE DOLNE
• Do zagotowywania u¿ywaæ tylko dostêpnych w handlu naczyñ szklanych
jednakowej wielkoœci.
• Nie nale¿y u¿ywaæ naczyñ z zamkniêciem Twist-Off lub zamkniêciem
bagnetowym ani puszek metalowych.
• Do wekowania korzystaæ z 1 poziomu od do³u.
• Do zagotowywania nale¿y u¿ywaæ blachy. Mieœci siê na niej do szeœciu
jednolitrowych naczyñ szklanych.
• Wszystkie naczynia powinny byæ nape³nione do jednakowej wysokoœci i
powinny byæ zamkniête.
• Naczynia nale¿y tak ustawiæ na blasze, aby siê nie dotyka³y.
• Na blachê nale¿y wylaæ ok. 1/2 litra wody, aby w piekarniku powsta³o
wystarczaj¹co du¿o wilgoci.
• Jak tylko ciecz w pierwszych naczyniach zaczyna wrzeæ (przy 1-litrowych
naczyniach po ok. 35-60 minutach), wy³¹czyæ piekarnik lub ustawiæ
temperaturê na poziomie 100°C (patrz tabela).
Tabela pasteryzacji
Podane czasy i temperatury zagotowywania s¹ wartoœciami orientacyjnymi
Temperatura
w°C
Zagotowaæ do
wrzenia
w min.
Gotowaæ nadal
przy 100°C
w min.
Truskawki, jagody, maliny,
dojrza³y agrest
160-170
35-45
---
Niedojrza³y agrest
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Marchew
160-170
50-60
5-10
1)
Grzyby
160-170
40-60
10-15
Ogórki
160-170
50-60
---
Pikle
160-170
50-60
15
Kalarepa, groszek, szparagi
160-170
50-60
15-20
Fasola
160-170
50-60
---
Produkty do pasteryzacji
Jagody
Owoce pestkowe
Gruszki, pigwy, œliwki
Warzywa
51
Przepisy
1. BISZKOPT
Sk³adniki:
– 185g margaryny
– 200g cukru
– szczypta cukru waniliowego
– 3 jajka
– 375g m¹ki pszennej
– 3 ³y¿eczki proszku do pieczenia
– szczypta soli
– 100ml mleka
– 1³y¿ka kakao
Sposób przyrz¹dzania:
Margarynê dok³adnie wymieszaæ z cukrem, cukrem waniliowym i sol¹. Kolejno
dodawaæ po jednym jajku i dok³adnie wymieszaæ, a¿ powstanie jednorodna
masa. Porcjami dodawaæ do masy m¹kê wymieszan¹ z proszkiem do pieczenia i
mlekiem oraz delikatnie mieszaæ.
2/3 ciasta wlaæ do nat³uszczonej wczeœniej, prostok¹tnej formy (d³ugoœci 30
cm). Pozosta³¹ czêœæ ciasta wymieszaæ z kakao i wlaæ na jasn¹ czêœæ masy w
formie.
Widelcem rozprowadziæ ciemn¹ czêœæ masy po jasnej i w³o¿yæ ciasto do
piekarnika.
52
2. CHLEB
Sk³adniki:
– 50g margaryny
– 50g dro¿d¿y
– 500ml mleka lub wody
– 1 ³y¿eczka soli
– 1 ³y¿ka cukru
– 750g m¹ki pszennej lub
(specjalnej m¹ki do pieczenia bia³ego chleba)
Sposób przyrz¹dzania:
Roztopiæ margarynê. Dodaæ do niej mleko i podgrzaæ do temperatury + 37°C.
Rozdrobniæ dro¿d¿e w misce i rozmieszaæ je z cukrem. Dodaæ do nich
margarynê rozmieszan¹ z mlekiem, a nastêpnie m¹kê.
Wyrabiaæ razem a¿ do uzyskania jednorodnego ciasta. Pozostawiæ do
wyroœniêcia (podwojenie rozmiarów). Ponownie wyrobiæ ciasto i podzieliæ je na 2
czêœci.
Nasmarowaæ t³uszczem 2 prostok¹tne formy i umieœciæ w nich ciasto. Ponownie
pozostawiæ ciasto do wyroœniêcia i umieœciæ w piekarniku.
53
3. RYBA 700 G
pieczone w piekarniku
Sk³adniki:
– 600-700g filetów rybnych
– 150g startego ¿ó³tego sera
– 250ml œmietany
– 50g tartej bu³ki
– drobno pokrojona zielona pietruszka
– 50g mas³a
– sól, pieprz
– cytryna
Sposób przyrz¹dzania:
Filety rybne skropiæ sokiem z cytryny i pozostawiæ do nasi¹kniêcia. Papierowymi
rêcznikami zebraæ nadmiar soku. Filety posypaæ z obu stron sol¹ i pieprzem.
U³o¿yæ w naczyniu ¿aroodpornym. Zmieszaæ ze sob¹ tarty ser ¿ó³ty, œmietanê,
bu³kê tart¹ i pokrojon¹ pietruszkê i polaæ tym filety. Rybê umieœciæ w piekarniku i
piec zgodnie ze wskazówkami.
Naczynia:
¯aroodporne naczynie do zapiekanek
54
4. PIZZA
na blasze do pieczenia
(w okr¹g³ej formie u¿yæ po³owê ciasta)
Sk³adniki:
Ciasto:
– 14g dro¿d¿y
– 185g wody
– 300g m¹ki
– 3g soli
Wierzch:
– 200g salami
– 500g pomidorów
– 170g pieczarek (osuszonych)
– oregano, sól, pieprz
– 150g tartego sera Ementaler
Sposób przyrz¹dzania:
Dro¿d¿e rozdrobniæ w misce i rozmieszaæ w ciep³ej wodzie. Dodaæ m¹kê i sól.
Wyrabiaæ do powstania jednorodnego ciasta dro¿d¿owego, które odchodzi od
œcianek miski.
Pozostawiæ ciasto w ciep³ym miejscu na ok. 20 min.
Rozwa³kowaæ ciasto na nienat³uszczonej blasze i na³o¿yæ na nie wierzchni¹
warstwê w podanej kolejnoœci.
Ponownie pozostawiæ na ok. 20 min. Piec po up³ywie tego czasu.
55
5. ZIEMNIAKI ZAPIEKANE
Sk³adniki:
– 1 kg ziemniaków
– ³y¿eczka soli i ³y¿eczka pierzu
– 2 z¹bki czosnku
– 300g tartego sera ¿ó³tego Greyerzer lub Ementaler
– 3 jajka
– 250ml mleka
– 4 ³y¿ki s³odkiej œmietany
– 1 ³y¿ka œwie¿ego tymianku
– 4 ³y¿ki mas³a
Sposób przyrz¹dzania:
Ziemniaki pokroiæ na cienkie plastry, osuszyæ, przyprawiæ sol¹ i pieprzem.
Naczynie ¿aroodporne natrzeæ jednym z¹bkiem czosnku i nat³uœciæ jedn¹ ³y¿k¹
mas³a.
Po³owê ziemniaków u³o¿yæ w naczyniu, posypaæ serem ¿ó³tym, na to po³o¿yæ
drug¹ po³owê ziemniaków i posypaæ j¹ pozosta³¹ iloœci¹ sera ¿ó³tego.
Drugi z¹bek czosnku rozgnieœæ i wymieszaæ z jajkami, mlekiem, œmietan¹ i
tymiankiem. Posoliæ sos i polaæ nim ziemniaki.
Pozosta³e mas³o rozprowadziæ po wierzchu zapiekanki.
56
6. QUICHE LORRAINE
Sk³adniki:
Ciasto:
– 300g m¹ki pszennej
– 2 jajka
– 150g sch³odzonego mas³a
– 1/2 ³y¿eczki soli
– pieprz do smaku
– 1/2 ³y¿eczki startej ga³ki muszkato³owej
Wierzch:
– 150g tartego sera ¿ó³tego Gruyere lub Ementaler
– 200g gotowanej szynki lub
chudego boczku
– 2 jajka
– 2 ³y¿ki szczypiorku
– 250g kwaœnej œmietany
– sól, pieprz i ga³ka muszkato³owa do smaku
Sposób przyrz¹dzania:
Rozwa³kowaæ ciasto i u³o¿yæ je w nat³uszczonej formie. Za³o¿yæ ciasto na
brzegach i kilkakrotnie nak³uæ spód. Na cieœcie rozprowadziæ szynkê.
Z jaj, kwaœnej œmietany i szczypiorku przygotowaæ sos, ostro¿nie dodaæ sól,
pieprz oraz ga³kê muszkato³ow¹, a nastêpnie ser. Sosem polaæ szynkê (boczek).
57
7. LASAGNE
Sk³adniki:
Sos miêsny:
– 100g poprzerastanego t³uszczem boczku
– 1 cebula i 1 marchewka
– 50g selera
– 2 ³y¿ki oliwy z oliwek
– 400g mieszanego miêsa mielonego
– 250ml roso³u
– 2 ³y¿ki przecieru pomidorowego
– oregano, tymianek, sól, pieprz
– 3 ³y¿ki mas³a
– 250g zielonych pasków lasagne (gotowanych)
– 100g sera parmezan
Sos beszamelowy:
– 1 ³y¿ka mas³a
– 1 pe³na ³y¿ka m¹ki
– 500ml mleka
– sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa
– 1 listek laurowy
Sposób przyrz¹dzania:
1. Boczek oddzieliæ od chrz¹stek i pokroiæ ostrym no¿em na drobne kostki.
Obraæ cebulê, marchewkê i seler. Warzywa pokroiæ na drobne kawa³ki.
2. Rozgrzaæ olej w rondlu i mieszaj¹c usma¿yæ na nim s³oninê i warzywa. Powoli
dodawaæ miêso mielone, usma¿yæ je na drobne kawa³ki stale mieszaj¹c i dodaæ
rosó³. Do miêsa dodaæ przecier pomidorowy, przyprawy i gotowaæ ok. 30 min.
pod przykryciem.
3. Jednoczeœnie przygotowaæ sos beszamelowy. Roztopiæ mas³o w rondelku,
dodaæ m¹kê i zasma¿yæ na z³oty kolor. Stale mieszaj¹c wlaæ mleko. Doprawiæ
sos sol¹, pieprzem, liœciem laurowym i ga³k¹ muszkato³ow¹. Gotowaæ ok. 10
min. bez przykrycia.
4. Du¿¹ kwadratow¹ formê nasmarowaæ 1 ³y¿k¹ mas³a. Warstwami nak³adaæ
naprzemian makaron, warstwê miêsn¹, sos beszamelowy i tarty ser ¿ó³ty. Na
wierzchu powinna znajdowaæ siê warstwa sosu beszamelowego pokryta tartym
serem ¿ó³tym. Potrawê posmarowaæ z wierzchu pozosta³¹ czêœci¹ mas³a.
5. Wsun¹æ lasagne do piekarnika na drugi poziom od do³u i piec ok. 55 minut.
Podawaæ posypan¹ lekko parmezanem.
58
8. KURCZAK 1200 G
Sk³adniki:
– 2 kurczaki, po 1200 g
– 2 ³y¿eczki soli
– pêczek pietruszki
– 2 ³y¿ki mleka skondensowanego
– 1 ³y¿ka oleju
– 1 ³y¿eczka s³odkiej papryki
Sposób przyrz¹dzania:
Zdj¹æ opakowanie z kurczaka i rozmra¿aæ ok. 1 godziny w temperaturze 30°.
Usun¹æ podroby, wyp³ukaæ kurczaka w zimnej wodzie i dok³adnie osuszyæ
œcierk¹ z zewn¹trz i od wewn¹trz. Posypaæ od œrodka przyprawami, za³o¿yæ
skrzyd³a na grzbiecie i dok³adnie polaæ z wierzchu mieszank¹ mleka
skondensowanego, oleju, papryki i soli.
U³o¿yæ kurczaka na ruszcie.
Patelniê uniwersaln¹ i ruszt wsun¹æ w odpowiednie prowadnice.
59
9. UDZIEC BARANI
Sk³adniki:
– 2 z¹bki czosnku
– 1 ³y¿ka soli
– 1500 - 2000g udŸca jagniêcego
– 2 cebule
– 1 marchewka
– 50g selera
– 3 ³y¿ki smalcu
– 1/2 ³y¿eczki tymianku
– 125 ml wody
– 1/2 ³y¿eczki czarnego pieprzu
– 2 listki laurowe
– szczypta mielonych goŸdzików
– 1 strak papryki
– 50 g posiekanych migdalów
– 1 ³y¿eczka mas³a
– 250ml roso³u baraniego, np. spod pieczeni
– 1 ³y¿ka pietruszki
– 1 ³y¿ka m¹ki zagêszczaj¹cej
Sposób przyrz¹dzania:
1. Obraæ czosnek i utrzeæ w moŸdzierzu z 2 ³y¿eczkami soli. Umyæ udziec
jagniêcy, osuszyæ i mocno natrzeæ czosnkiem roztartym z sol¹.
2. Obraæ cebulê; umyæ i obraæ marchewkê i seler. Pokroiæ na du¿e kawa³ki.
3. W du¿ym rondlu rozgrzaæ smalec i ze wszystkich stron mocno przypiec udziec
na kuchence. Dodaæ cebulê, marchewkê i seler. Chwilê podpiec stale mieszaj¹c.
4. Do warzyw dodaæ ok. 1/8 l wody. Doprawiæ pieprzem, tymiankiem,
rozdrobnionymi liœæmi laurowymi i mielonymi goŸdzikami. Miêso piec na 2.
poziomie od do³u. Kilkakrotnie odwracaæ, czêsto polewaæ t³uszczem
wydzielaj¹cym siê podczas pieczenia. Piec ok. 2 godziny bez przykrycia.
5. Jednoczeœnie oczyœciæ, umyæ i pokroiæ paprykê na ma³e kostki. Na ok. 10
min. przed koñcem pieczenia dodaæ paprykê. Na patelni lekko zarumieniæ
migda³y na maœle.
6. Wyci¹gn¹æ miêso z blachy, zawin¹æ w foliê aluminiow¹ i w³o¿yæ jeszcze na 10
minut do wy³¹czonego piekarnika. Podgrzaæ w piekarniku naczynie, w którym
bêdzie serwowana potrawa.
7. Sos powsta³y podczas pieczenia udŸca podgrzaæ w rondlu z roso³em. Dodaæ
migda³y i pietruszkê.
8. M¹czkê zagêszczaj¹c¹ rozmieszaæ z niewielk¹ iloœci¹ zimnej wody. Zagêœciæ
ni¹ sos i doprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem.
9. Wyj¹æ udziec z folii, usun¹æ koœæ, pokroiæ miêso na plastry i podawaæ na
ogrzanym wczeœniej pó³misku. Polaæ sosem.
60
10. PIECZEN WIEPRZOWA
Sk³adniki:
– 1000 - 1500g wieprzowiny bez koœci
– 1 ³y¿eczka soli
– 1/2 ³y¿eczki pieprzu
– 2 cebule pokrojone w kostkê
– 2 marchewki
– 1 z¹bek czosnku (ewent.)
– 2 ³y¿ki smalcu wieprzowego
– 500ml roso³u
Sposób przyrz¹dzania:
Przyprawiæ miêso. Pokroiæ cebulê, marchewkê i z¹bki czosnku (przekroiæ na
pó³).
Miêso i warzywa umieœciæ razem na patelni lub w naczyniu do pieczenia.
Po up³ywie po³owy czasu pieczenia odwróciæ pieczeñ, polaæ roso³em, a do sosu
dodaæ kminku.
Upiec miêso do koñca i ponownie polaæ sosem.
Po wy³¹czeniu piekarnika pozostawiæ w nim pieczeñ jeszcze przez 10 minut.
Naczynia:
Blacha uniwersalna lub naczynie do pieczenia
61
Czyszczenie i pielêgnacja
1
Ostrze¿enie: Podczas czyszczenia piekarnik musi byæ wy³¹czony i ostudzony.
Ostrze¿enie: Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie wolno czyœciæ piekarnika
urz¹dzeniami parowymi lub wysokociœnieniowymi!
Uwaga: Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych œrodków do szorowania, ostrych
œrodków czyszcz¹cych ani przedmiotów szoruj¹cych.
Zewnêtrzna strona urz¹dzenia
• Przód urz¹dzenia przetrzeæ miêkk¹ œciereczk¹ i ciep³ym p³ynem do zmywania
naczyñ.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych nale¿y u¿ywaæ ogólnie
dostêpnych œrodków myj¹cych.
Wnêtrze piekarnika
1
3
3
1
62
Ostrze¿enie: Przed przyst¹pieniem do czyszczenia nale¿y wy³¹czyæ i ostudziæ
piekarnik.
Czyœciæ urz¹dzenie po ka¿dym u¿yciu. W ten sposób mo¿na naj³atwiej usun¹æ
zabrudzenia, gdy¿ nie zd¹¿¹ siê przypaliæ. Nie usuniête resztki mog¹
spowodowaæ przebarwienia powierzchni piekarnika podczas PYROLIZA.
1. Przy otwieraniu drzwiczek piekarnika automatycznie w³¹cza siê oœwietlenie
piekarnika.
2. Po ka¿dym u¿yciu przetrzeæ piekarnik szmatk¹ z ³agodnym detergentem i
osuszyæ.
W przypadku uporczywych zabrudzeñ czyœciæ za pomoc¹ PYROLIZA.
Uwaga! W przypadku stosowania œrodka chemicznego do czyszczenia
piekarnika (spray’u) nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zaleceñ producenta.
Akcesoria
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do pieczenia itd.) nale¿y po
ka¿dym u¿yciu przep³ukaæ i dobrze osuszyæ. Dla ³atwiejszego czyszczenia krótko
namoczyæ.
Filtr t³uszczowy
1. Filtr t³uszczowy nale¿y myæ w gor¹cej wodzie z dodatkiem p³ynu do mycia
naczyñ lub w zmywarce do naczyñ.
2. W przypadku silnych zabrudzeñ wygotowaæ w wodzie z dodatkiem 2-3 ³y¿ek
œrodka myj¹cego przeznaczonego do zmywarek.
Czyszczenie pirolityczne
1
1
3
Ostrze¿enie: W czasie trwania procesu pyrolizy piekarnik jest bardzo gor¹cy.
Dzieci nie mog¹ znajdowaæ siê w pobli¿u urz¹dzenia.
Uwaga! Przed przeprowadzeniem pyrolizy nale¿y usun¹æ z wnêtrza piekarnika
wszystkie ruchome elementy wyposa¿enia, ³¹cznie z prowadnicami.
Je¿eli u¿ywaj¹ Pañstwo zestaw teleskopowy dostêpny jako wyposa¿enie
specjalne, nale¿y go równie¿ wyj¹æ z piekarnika.
Je¿eli prowadnice lub zestaw teleskopowy nie zosta³y wyjête z piekarnika na
wyœwietlaczu czasu pojawi siê komunikat ’C1 TELESKOPY’.
W takim przypadku wy³¹cznik bezpieczeñstwa chroni¹cy prowadnice/zestaw
teleskopowy nie pozwoli na uruchomienie procesu pyrolizy.
Przeprowadzenie pyrolizy
1. Przed uruchomieniem pyrolizy usun¹æ rêcznie wiêksze zabrudzenia.
2. Wybraæ funkcjê piekarnika PYROLIZA
.
– na wyœwietlaczu funkcji piekarnika pojawi siê PYROLIZA NORMAL,
– na wyœwietlaczu czasu gotowania pojawi siê “2:45”,
– wskaŸnik koñca wyœwietli czas wy³¹czenia,
– strza³ka przy Czas trwania bêdzie pulsowaæ przez ok. 5 sekund.
Nastêpnie rozpocznie siê czyszczenie pirolityczne.
3
Oœwietlenie piekarnika nie bêdzie dzia³aæ.
Po nagrzaniu siê piekarnika do stosownej temperatury uruchomi sie blokada
drzwiczek.
Symbol klucza bêdzie siê œwieciæ do momentu ponownego odblokowania
drzwiczek.
63
Zmiana czasu trwania pyrolizy
1. Nale¿y postêpowaæ w sposób opisany przy przeprowadzaniu pyrolizy.
2. Dopóki pulsuje strza³ka przy Czas trwania , wybraæ ¿¹dany czas trwania
pyrolizy przyciskiem
/ :
– ”PYROLIZA ECO / 2:15“ lub
– ”PYROLIZA INTENS / 3:15”.
Strza³ka przy Czas trwania bêdzie pulsowaæ przez ok. 5 sekund.
Nastêpnie rozpocznie siê czyszczenie pirolityczne.
3
Je¿eli strza³ka przy Czas trwania nie bêdzie pulsowaæ, wciskaæ przycisk
wyboru Funkcje zegara , a¿ strza³ka przy Czas trwania zacznie ponownie
pulsowaæ, a nastêpnie wprowadziæ ustawienia.
Zmiana czasu wy³¹czenia pyrolizy
Czas wy³¹czenia pyrolizy mo¿e zostaæ przesuniêty przy pomocy funkcji zegara
Koniec .
Stosowanie ró¿nych rodzajów pyrolizy:
– PYROLIZA ECO w przypadku niewielkiego zabrudzenia,
– PYROLIZA NORMAL w przypadku normalnego zabrudzenia,
– PYROLIZA INTENS w przypadku silnego zabrudzenia.
64
Prowadnice listew
Aby oczyœciæ œciany boczne z lewej i z prawej strony piekarnika, mo¿na wyj¹æ
prowadnice.
Wysun¹æ prowadnicê
Prowadnicê nale¿y najpierw zwolniæ z
przodu œciany piekarnika (1), a nastêpnie
zdj¹æ z ty³u z zawiasów (2).
3
Zamontowaæ prowadnicê
Wa¿ne! zaokr¹glone koñce dr¹¿ków
prowadz¹cych musz¹ znajdowaæ siê z
przodu!
W celu zamontowania prowadnicy nale¿y
zawiesiæ j¹ ponownie z ty³u (1), a nastêpnie
wpi¹æ z przodu i docisn¹æ (2).
65
Oœwietlenie piekarnika
1
3
Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem. Przed wymian¹ ¿arówki
piekarnika:
– Wy³¹czyæ piekarnik!
– Wykrêciæ bezpieczniki ze skrzynki lub wy³¹czyæ.
W celu ochrony Ÿarówki piekarnika i szklanej os³ony po³o¿yæ œciereczkê na dnie
piekarnika.
Wymieniæ tyln¹ ¿arówkê/wyczyœciæ
szklan¹ os³onê
1. Szklan¹ os³onê przekrêciæ w lewo, wyj¹æ i
oczyœciæ.
2. W razie potrzeby:
wymieniæ ¿arówkê piekarnika 40
Watt, 230 V, 300 °C, ¿aroodporna.
3. Zamontowaæ ponownie szklany klosz.
Wymieniæ boczn¹ ¿arówkê piekarnika/wyczyœciæ szklan¹ os³onê
1. Zdj¹æ lewy zespó³ prowadnic.
2. Przy pomocy w¹skiego, têpego
przedmiotu zdj¹æ szklan¹ os³onê
(np.: ³y¿eczk¹ do herbaty) i wyczyœciæ.
3. W razie potrzeby:
wymieniæ halogenowe oœwie-tlenie
piekarnika 20 Watt, 12 V, 300°C
¿aroodporne.
3
66
Zawsze dotykaæ oœwietlenia halogenowego
przez œciereczkê, aby unikn¹æ nadpalenia
resztek t³uszczu.
4. Ponownie zamontowaæ szklan¹ os³onê.
5. Zamocowaæ zespó³ prowadnic.
Drzwi piekarnika
W celu ³atwiejszego wyczyszczenia wnêtrza piekarnika mo¿na zdj¹æ drzwi
urz¹dzenia z zawiasów.
Zdejmowanie drzwi piekarnika
1. Otworzyæ do koñca drzwi piekarnika.
2. Zacisk (A) na obu zawiasach nale¿y
ca³kowicie otworzyæ.
3. Przymkn¹æ drzwi piekarnika do momentu
pierwszego zatrzaœniêcia (ok. 45°).
4. Chwyciæ drzwi piekarnika obiema d³oñmi i
poci¹gn¹æ w górê po skosie (Uwaga:
Ciê¿kie!).
3
Po³o¿yæ drzwi piekarnika zewnêtrzn¹ stron¹
w dó³ na miêkkim, równym pod³o¿u, np. na
kocu, aby unikn¹æ zarysowañ.
67
Zawieszanie drzwi piekarnika
1. Chwyciæ drzwi piekarnika z obu stron i
przytrzymaæ pod k¹tem ok. 45°.
U³o¿yæ wg³êbienia znajduj¹ce siê w dolnej
czêœci drzwi piekarnika na zawiasach
urz¹dzenia.
Wsun¹æ drzwi do do³u, a¿ do oporu.
2. Ca³kowicie otworzyæ drzwi urz¹dzenia.
3. Zacisk (A) na obu zawiasach zamkn¹æ w
pierwotym po³o¿eniu.
4. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.
68
Szyby w drzwiach piekarnika
1
Drzwi piekarnika s¹ wyposa¿one w cztery szyby u³o¿one jedna za drug¹. Szyby
wewnêtrzne mo¿na zdj¹æ do umycia.
Uwaga! Silny nacisk, przede wszystkim na krawêdzie szyby przedniej, mo¿e
doprowadziæ do pêkniêcia szk³a.
Demonta¿ szyb w drzwiach piekarnika
1. Otworzyæ do koñca drzwi piekarnika.
2. Zacisk (A) na obu zawiasach nale¿y
ca³kowice otworzyæ.
3. Przymkn¹æ drzwi piekarnika do momentu
pierwszego zatrzaœniêcia (ok. 45°).
4. Os³onê drzwiczek (B), znajduj¹c¹ siê na
górnej krawêdzi drzwi, chwyciæ z obu
stron i wcisn¹æ do do³u, aby otworzyæ
zamkniêcie os³ony. Nastêpnie poci¹gn¹æ
os³onê drzwi w górê.
69
5. Ka¿d¹ z szyb drzwiowych chwyciæ kolejno
za górn¹ krawêdŸ i wysun¹æ z
prowadnicy.
Czyszczenie szyb w drzwiach piekarnika
Wyczyœciæ szyby dok³adnie roztworem ³agodnego detergentu. Nastêpnie
dok³adnie osuszyæ.
Wk³adanie szyb w drzwiach piekarnika
1. Wsun¹æ szyby kolejno pod skosem w
dolny profil drzwi i opuœciæ.
3
Najpierw nale¿y w³o¿yæ dwie mniejsze
szyby, a na koñcu wiêksz¹.
2. Chwyciæ z obu stron os³onê drzwi (B),
oprzeæ o wewnêtrzn¹ stronê krawêdzi
drzwiczek i na³o¿yæ os³onê(B) na górn¹
krawêdŸ drzwi.
70
3
Po zewnêtrznej stronie os³ony drzwiczek (B)
znajduje siê szyna prowadz¹ca (C). Nale¿y
j¹ wsun¹æ pomiêdzy zewnêtrzn¹ szybê
drzwiow¹ a k¹t prowadzenia (D).
Zamkniêcie os³ony (E) musi siê zatrzasn¹æ.
3. Otworzyæ ca³kowicie drzwi piekarnika.
4. Zacisk (A) na obu zawiasach zamkn¹æ w
pierwotnym po³o¿eniu.
5. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.
71
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
Piekarnik nie nagrzewa siê.
Mo¿liwa przyczyna
Œrodek zaradczy
Piekarnik nie zosta³ w³¹czony.
W³¹czyæ piekarnik.
Godzina nie jest ustawiona.
Ustawiæ godzinê.
Nie dokonano wymaganych
ustawieñ.
Wykonaæ ustawienia.
Uruchomi³ siê wy³¹cznik
bezpieczeñstwa piekarnika.
Patrz: Wy³¹cznik bezpieczeñstwa
Bezpiecznik w instalacji domowej Skontrolowaæ bezpieczniki.
(skrzynka z bezpiecznikami) jest Je¿eli bezpieczniki wielokrotnie
spalony.
zadzia³aj¹, nale¿y wezwaæ
wykwalifikowanego elektryka.
Oœwietlenie piekarnika nie
dzia³a.
¯arówka jest uszkodzona.
Nie mo¿na uruchomiæ
pyrolizy/
Na wskaŸniku pojawia siê
„C1 TELESKOPY“
Prowadnice /zestaw teleskopowy Wyj¹æ prowadnice/zestaw
nie zosta³ usuniêty z wnêtrza
teleskopowy.
piekarnika.
Piekarnik nie nagrzewa siê,
wskaŸnik funkcji pracuje.
Œwieci siê ma³a strza³ka.
Na wskaŸniku czasu
pojawia siê F2.
72
Wymieniæ ¿arówkê.
Ustawiæ funkcjê piekarnika na
pozycjê WY£Nie wy³¹czaæ
piekarnika.
Wcisn¹æ równoczeœnie trzy
œrodkowe przyciski i przytrzymaæ
do momentu w³¹czenia siê
sygna³u dŸwiêkowego.
Drzwiczki piekarnika nie zosta³y
w³aœciwie zamkniête lub blokada
drzwi jest uszkodzona.
Zamkn¹æ poprawnie drzwiczki
piekarnika;
Nale¿y wy³¹czyæ i ponownie
w³¹czyæ urz¹dzenie za
poœrednictwem bezpieczników
lub wy³¹cznika bezpieczeñstwa,
znajduj¹cego siê w skrzynce z
bezpiecznikami;
Je¿eli wskaŸnik czasu ponownie
wyœwietli kod usterki, nale¿y
zwróciæ siê do serwisu.
Usterka
1
3
3
Mo¿liwa przyczyna
Œrodek zaradczy
WskaŸnik czasu wyœwietla
kod usterki, która nie
zosta³a wy¿ej wymieniona.
B³¹d elektroniki.
Nale¿y wy³¹czyæ i ponownie
w³¹czyæ urz¹dzenie za
poœrednictwem bezpieczników
lub wy³¹cznika bezpieczeñstwa,
znajduj¹cego siê w skrzynce z
bezpiecznikami.
Je¿eli wskaŸnik czasu ponownie
wyœwietli kod usterki, nale¿y
zwróciæ siê do serwisu.
Ro¿en obrotowy siê nie
obraca.
Zosta³a ustawiona
nieodpowiednia funkcja
piekarnika.
Wybraæ funkcjê piekarnika z
ro¿nem obrotowym.
Ro¿en obrotowy nie zosta³
w³aœciwie za³o¿ony.
Wsun¹æ ro¿en obrotowy do
oporu.
Je¿eli uszkodzenie nie odpowiada ¿adnemu podanemu powy¿ej, nale¿y
skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem.
Ostrze¿enie! Naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ przeprowadzane tylko przez
specjalistê. Niefachowe naprawy mog¹ spowodowaæ powa¿ne zagro¿enia dla
u¿ytkownika.
B³êdna obs³uga urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ p³atn¹ wizytê technika serwisu
lub specjalisty nawet w okresie objêtym gwarancj¹.
Wskazówka dotycz¹ca urz¹dzeñ z metalowym frontem:
W niektórych przypadkach po otwarciu drzwi mo¿e dojœæ do osadzenia siê pary
na wewnêtrznej ich szybie, poniewa¿ zewnêtrzna czêœæ drzwi jest ch³odniejsza.
73
Instrukcja monta¿u
1
1
Uwaga: Monta¿ i pod³¹czenie nowego urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane
wy³¹cznie przez autoryzowanego specjalistê.
Proszê zwróciæ uwagê na niniejsz¹ wskazówkê, poniewa¿ w przeciwnym
wypadku, w razie wyst¹pienia szkody, nast¹pi utrata praw gwarancyjnych.
Wskazówki bezpieczeñstwa dla instalatora
• W instalacji elektrycznej nale¿y przewidzieæ urz¹dzenie, które umo¿liwia
od³¹czenie od sieci o szerokoœci rozwarcia styku minimum 3 mm na
wszystkich ¿y³ach.
Odpowiednimi urz¹dzeniami rozdzielaj¹cymi s¹ np. wy³¹czniki LS, bezpieczniki
(bezpieczniki wkrêcane nale¿y wykrêciæ z oprawki),
wy³¹czniki ochronne pr¹dowe i styczniki.
• Monta¿ powinien zapewniæ ochronê przed dotykiem.
• Statecznoœæ szafy wbudowywanej musi spe³niaæ wymagania normy
DIN 68930.
• Kuchenki do zabudowy i p³yty do zabudowy s¹ wyposa¿one w specjalne
uk³ady wtykowe. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mog¹ byæ one ³¹czone jedynie
z urz¹dzeniami tego samego producenta.
74
75
76
77
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, ¿e zakupione urz¹dzenie jest wolne od wad fizycznych
zobowi¹zuj¹c siê jednoczesnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie okreœlonym niniejszym dokumentem - do ich usunieêia w sposób uzale¿niony od
w³aœciwoœci wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ci¹gu 14 dni od daty zg³oszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyj¹tkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czêœci zamiennych od producenta
termin naprawy mo¿e zostaæ wyd³u¿ony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla u¿ytkownika wynosi 24 miesi¹ce od daty zakupu.
5. Sprzêt przeznaczony jest do u¿ywania wy³¹cznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeñ powsta³ych na skutek u¿ywania urz¹dzenia niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
– uszkodzeñ mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeñ spowodowanych dzia³aniem si³y zewnêtrznej np. przepiêcia w sieci elektrycznej,
wy³adowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie maj¹ce autoryzacji Electrolux
Poland,
– czêœci z natury ³atwo zu¿ywalnych takich jak: ¿arówki, bezpieczniki, filtry, pokrêt³a.
7. Klientowi przys³uguje wymiana sprzêtu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji
czterech napraw nadal wystêpuj¹ w nim wady. Przez naprawê rozumie siê wykonanie czynnoœci
o charakterze specjalistycznym w³aœciwym dla usuniêcia wady. Pojêcie naprawy nie obejmuje:
instalacji, instrukta¿u, konserwacji sprzêtu, poprawy po³¹czeñ mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzêtu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeœli jest to
niemo¿liwe placówka sprzeda¿y detalicznej, w której sprzêt zosta³ zakupiony. Sprzêt zwracany
po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodzeñ mechanicznych. Niespe³nienie tych warunków
mo¿e spowodowaæ nie uznanie gwarancji.
9. Monta¿ sprzêtu wymagaj¹cego specjalistycznego pod³¹czenia do sieci gazowej lub elektrycznej
mo¿e byæ wykonany wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10.Electrolux Poland nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e na skutek
niew³aœciwego zainstalowania sprzêtu lub napraw wykonanych przez osoby nieupowañione.
11.Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12.Powy¿sza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
wynikaj¹cych z tytu³u niezgodnoœci towaru z umow¹.
13.Niniejsza gwarancja obowi¹zuje na terytorium Polski.
14.Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urz¹dzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu z wpisan¹ dat¹ sprzeda¿y, potwierdzon¹ pieczêci¹ i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usuniêcie tabliczki znamionowej z urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ nie
uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
78
Gwarancja Europejska
Niniejsze urz¹dzenie jest objête gwarancj¹ firmy Electrolux w ka¿dym z krajów wymienionych na
koñcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urz¹dzenia lub okreœlony ustawowo. W
przypadku przeprowadzki w³aœciciela urz¹dzenia z jednego z poni¿szych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoj¹ waznoœæ z nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami:• Gwarancja na urz¹dzenie obowi¹zuje od dnia zakupu. Datê zakupu nale¿y potwierdziæ przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcê urz¹dzenia.
• Okres gwarancji na urz¹dzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czêœci) s¹ takie same,
jak okres i zakres obowi¹zuj¹ce dla danego modelu lub serii urz¹dzenia w nowym kraju
zamieszkania.
• Gwarancja na urz¹dzenie jest wydawana osobiœcie na pierwszego kupuj¹cego i nie mo¿na jej
przekazaæ na innego u¿ytkownika.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane i jest eksploatowane wy³¹cznie do celów domowych zgodnie z
instrukcjami firmy Electrolux. U¿ytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w ¿aden sposób nie ograniczaj¹ nabytych praw
ustawowych.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
79
80
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q
35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Serwis
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y spróbowaæ samodzielnie usun¹æ
problem przy pomocy instrukcji obs³ugi (rozdzia³: Co zrobiæ, gdy...)
Jeœli nie bêd¹ Pañstwo w stanie samodzielnie usun¹æ problemu, nale¿y zg³osiæ
awariê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
Szybk¹ reakcjê na zg³oszenie umo¿liwi
podanie nastêpuj¹cych danych:
– Model
– Numer produktu (PNC)
– Numer serii (S-No.)
(Numery, patrz tabliczka znamionowa)
– Rodzaj usterki
– Ewentualny komunikat b³êdu, wyœwietlany
przez urz¹dzenie.
Zalecamy wpisanie poni¿ej danych dotycz¹cych zmywarki, aby by³y pod rêk¹:
Model:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-Nr.:
.....................................................
81
82
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
822 927 273-B-180406-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement