Electrolux EOB6696X NORDIC R05 User manual

Electrolux EOB6696X NORDIC R05 User manual
P
i
e
k
a
r
n
i
k
z
a
e
l
e
k
t
b
u
d
o
w
r
y
c
z
n
y
d
o
y
Instrukcja obs³ugi
EOB 6696
822 923 003 -B- 10.04.02-05
o
Szanowni Klienci,
niniejsz¹ instrukcjê nale¿y przeczytaæ bardzo dok³adnie.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na rozdzia³
"Wskazówki bezpieczeñstwa“ na pierwszych stronach.
Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y przechowywaæ, aby mo¿na
by³o z niej w razie potrzeby skorzystaæ w przysz³oœci.
Nale¿y j¹ przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi urz¹dzenia.
W tekœcie u¿yto nastêpuj¹cych symboli:
1
Wskazówki bezpieczeñstwa
Ostrze¿enie: Wskazówki s³u¿¹ Pañstwa osobistemu
bezpieczeñstwu.
Uwaga: Wskazówki dotycz¹ce unikania uszkodzeñ
urz¹dzenia.
3
Wskazówki i praktyczne rady
2
Informacje dotycz¹ce ochrony œrodowiska
1. Cyfry te poprowadz¹ Pañstwa krok po kroku przy
obs³udze urz¹dzenia.
2. ...
3. ...
2
Spis treœci
Bezpieczeñstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel steruj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyposa¿enie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
8
Przed pierwszym u¿yciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie jêzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie kontrastu na wyœwietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierwsze czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
11
12
Obs³uga piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje - piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W³¹czanie i wy³¹czanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U¿ycie rusztu, blachy i blachy uniwersalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zak³adanie / wyjmowanie filtra t³uszczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozosta³e funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wy³¹czanie wyœwietlacza czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie piekarnika przed dzieæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada przycisków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wy³¹czanie awaryjne piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mechaniczna blokada drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
16
16
17
20
26
26
26
27
27
28
Zastosowania, tabele i rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela Termosonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillowanie turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grill z promieniami podczerwonymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasteryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suszenie gor¹cym powietrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
31
35
35
37
38
38
39
40
41
42
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zewnêtrzna strona urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wnêtrze piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr t³uszczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prowadnice listew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oœwietlenie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Górna œciana piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeszklone drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
47
47
47
48
49
50
51
52
Co zrobiæ, gdy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiary wewnêtrzne piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postanowienia, normy, wytyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
55
Indeks hase³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
3
1 Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo elektryczne
•
•
•
•
Urz¹dzenie mo¿e byæ pod³¹czane tylko przez
wykwalifikowanego specjalistê.
W przypadku zak³óceñ lub uszkodzeñ urz¹dzenia:
wykrêciæ/wy³¹czyæ bezpieczniki.
Czyszczenie urz¹dzenia za pomoc¹ strumienia pary
lub wysokiego ciœnienia jest zabronione ze wzglêdów
bezpieczeñstwa.
Naprawy urz¹dzenia mog¹ byæ przeprowadzane
tylko przez autoryzowany serwis. Niefachowe
naprawy
mog¹
spowodowaæ
powa¿ne
niebezpieczeñstwa.
W przypadku
koniecznoœci
naprawy nale¿y zwróciæ siê do naszego serwisu lub
do sprzedawcy.
Bezpieczeñstwo dzieci
•
Ma³ych dzieci nie nale¿y nigdy pozostawiaæ bez
opieki w pobli¿u w³¹czonego urz¹dzenia.
Bezpieczeñstwo podczas
u¿ytkowania
•
•
•
•
4
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane tylko do pieczenia i
sma¿enia potraw.
Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ podczas pod³¹czania
innych urz¹dzeñ elektrycznych do gniazd wtykowych
w pobli¿u piekarnika. Przewody zasitaj¹ce nie mog¹
le¿eæ przy gor¹cych palnikach, ani nie mog¹ byæ
przyciœniête gor¹cymi drzwiami piekarnika.
Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo oparzenia siê !
Podczas pracy wnêtrze piekarnika jest gor¹ce.
Je¿eli w piekarniku znajduj¹ siê produkty zawieraj¹ce
alkohol, mo¿e powstaæ palna mieszanka alkoholu z
powietrzem. W takim przypadku nale¿y ostro¿nie
otworzyæ drzwi. Nie zbli¿aæ siê do piekarnika z
innymi Ÿród³ami ognia (iskry, ¿ar).
W jaki sposób mo¿na unikn¹æ
uszkodzeñ urz¹dzenia
•
•
•
•
•
•
•
Nie wyk³adaæ piekarnika foli¹ aluminiow¹ i nie
stawiaæ blachy do pieczenia ani ¿adnego garnka itd.
na dnie, poniewa¿ emalia piekarnika mo¿e ulec
uszkodzeniu przez przegrzanie.
Kapi¹ce na blachê do pieczenia soki z owoców
pozostawiaj¹ trwa³e plamy. Do bardzo wilgotnych
ciast nale¿y u¿ywaæ blachy uniwersalnej.
Nie obci¹¿aæ otwartych drzwi piekarnika.
Nigdy nie polewaæ wod¹ rozgrzanego piekarnika.
Powoduje to uszkodzenia emalii.
U¿ycie si³y, zw³aszcza na krawêdzie szyby frontowej,
mo¿e spowodowaæ pêkniêcie szk³a.
W piekarniku nie wolno przechowywaæ ¿adnych
palnych przedmiotów. Mog³yby zapaliæ siê podczas
jego w³¹czania.
W piekarniku nie wolno przechowywaæ ¿adnych
wilgotnych
artyku³ów
spo¿ywczych.
Mog¹
spowodowaæ uszkodzenia emalii.
2 Recykling
Opakowanie
Wszystkie u¿yte materia³y mog¹ bez ograniczeñ zostaæ
powtórnie przetworzone.
Tworzywa sztuczne s¹ oznaczone w nastêpuj¹cy
sposób:
• >PE< dla polietylenu, np. w przypadku pow³oki
zewnêtrznej i worków wewn¹trz.
• >PS< dla spienionego polistyrenu, np. w przypadku
czêœci wyœcielanych (bez FCKW).
Usuwanie starego urz¹dzenia
1
Ostro¿nie! Aby stare urz¹dzenie nie stwarza³o
niebiezpieczeñstwa, nale¿y je unieruchomiæ.
W zwi¹zku z tym odci¹æ przewód.
Ze wzglêdów ochrony œrodowiska wszystkie niesprawne
urz¹dzenia musz¹ zostaæ poddane fachowej utylizacji.
• Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wyrzucone wraz ze
zwyk³ymi odpadami.
• Informacjê o terminach wywozu lub miejscach
zbierania starych urz¹dzeñ otrzymaæ mo¿na w
urzêdzie gminy.
5
Opis urz¹dzenia
Widok z przodu
Panel steruj¹cy
6
Wyposa¿enie piekarnika
7
Akcesoria piekarnika
Ruszt kombi
Do naczyñ, form do ciast, pieczenia i grillowania
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i placków.
Blacha uniwersalna
Do pieczenia lub jako pojemnik na skapuj¹cy t³uszcz.
Nale¿y j¹ wsun¹æ pod ruszt.
Termosonda
Wskazuje dokladnie, czy potrawa jest
upieczona.
8
Przed pierwszym u¿yciem
Ustawianie zegara
3
Piekarnik pracuje tylko z ustawionym zegarem.
Po w³¹czeniu piekarnika do gniazdka lub po w³¹czeniu
pr¹du po przerwie pulsuje strza³ka ustawiania czasu.
W³¹cznikiem
+/- ustawiæ aktualn¹ godzinê.
Odczekaæ 5 sekund.
Pulsowanie ustaje i zegar wskazuje ustawiony czas.
Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.
9
Ustawianie jêzyka
1. W³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem g³ównym N.
2. Równoczeœnie nacisn¹æ
przycisk wyboru }.
3. Przyciskiem
jêzyków.
w³¹cznik
g³ówny
iN
+/- wybraæ jeden z zaproponowanych
4. Aby zapamiêtaæ wybrany jêzyk, nale¿y równoczeœnie
nacisn¹æ N przycisk g³ówny } i przycisk wyboru.
10
Ustawianie kontrastu na wyœwietlaczu
Aby poprawiæ czytelnoœæ wskazañ
piekarnika mo¿na wyregulowaæ kontrast.
wyœwietlacza
1. W³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem g³ównym N.
2. Równoczeœnie nacisn¹æ w³¹cznik g³ówny
przycisk wyboru }.
iN
3. Obróciæ pokrêt³o do ustawiania funkcji piekarnika
O.
4. Prze³¹cznikiem
+/- ustawiæ kontrast.
5. Aby zapamiêtaæ ustawion¹ wartoœæ, nale¿y
równoczeœnie nacisn¹æ N przycisk g³ówny } i
przycisk wyboru.
11
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym
wyczyœciæ.
u¿yciem
piekarnika
nale¿y
go
1
Uwaga: Nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych ostrych,
szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych! Pow³oki
powierzchniowe mog¹ ulec uszkodzeniu.
3
Elementy metalowe nale¿y czyœciæ specjalnymi
œrodkami, dostêpnymi w sklepach.
1. Otworzyæ drzwi piekarnika.
W³¹czone jest oœwietlenie piekarnika.
2. Wszystkie elementy wyposa¿enia i filtr t³uszczowy
nale¿y wyj¹æ i umyæ w gor¹cej wodzie.
3. Piekarnik umyæ ciep³¹ wod¹ z dodatkiem detergentu
i osuszyæ.
4. Przedni¹ œciankê urz¹dzenia przetrzeæ na mokro.
12
Obs³uga piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
3
•
•
•
•
•
Wskazówki ogólne
Urz¹dzenie nale¿y zawsze w³¹czyæ najpierw
w³¹cznikiem g³ównym.
Podœwietlenie wybranej funkcji oznacza rozpoczêcie
rozgrzewania piekarnika lub odliczanie ustawionego
czasu.
Oœwietlenie piekarnika w³¹cza siê po wybraniu
funkcji piekarnika.
Wy³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem g³ównym.
Po nagrzaniu siê piekarnika do ustawionej
temperatury rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy.
Obs³uga
Aby ustawiæ czas, temperaturê lub funkcjê, nale¿y
obróciæ pokrêt³o w praw¹ lub lew¹ stronê w obrêbie
zaznaczonego obszaru.
1
Uwaga: Nie obracaæ poza ogranicznik.
13
Funkcje - piekarnik
Piekarnik jest wyposa¿ony w nastêpuj¹ce funkcje:
3
Funkcje "Pizza", "Nagrzewanie górn¹ i doln¹
grza³k¹" oraz "Turbo grill" maj¹ funkcjê
automatycznego szybkiego rozgrzewania.
Zapewnia ona mo¿liwie szybkie uzyskanie
wybranej temperatury.
Nagrzewanie z nawiewem gor¹cego
powietrza
Propozycja temperatury: 180°C
Do pieczenia na maksymalnie trzech poziomach
jednoczeœnie.
Ustawiæ temperaturê piekarnika o 20-40°C poni¿ej
temperatury u¿ywanej przy nagrzewaniu górn¹ i doln¹
grza³k¹.
Pracuje element grzejny na tylnej œciance i dodatkowo
w³¹czony jest wentylator.
Nagrzewanie górn¹ i doln¹ grza³k¹
Propozycja temperatury: 200°C
W celu sma¿enia i pieczenia na jednym poziomie.
Nale¿y uruchomiæ górn¹ i doln¹ grza³kê.
Funkcja "Pizza"
Propozycja temperatury: 200°C
Do pieczenia pizzy, ciast owocowych i innych oraz
zapiekania zapiekanek.
Pracuj¹ elementy grzejne w tylnej œcianie piekarnika,
dolna grza³ka oraz dodatkowo wentylator.
Turbo grill
Propozycja temperatury: 180°C
Do pieczenia wiêkszych kawa³ków miêsa na jednej
powierzchni. Funkcja nadaje siê równie¿ do zapiekania
i do opiekania.
Pracuje grza³ka grilla i wentylator.
Grill z promieniowaniem podczerwonym
Propozycja temperatury: 250°C
W celu grillowania p³askich produktow, które s¹
u³o¿one na œrodku rusztu, jak np. steków, sznycli, ryb
lub tostów.
Nale¿y uruchomiæ grza³kê grilla.
Du¿y grill
Propozycja temperatury: 250°C
W celu grillowania p³askich produktów w wiêkszych
iloœciach, jak np. steków, sznycli, ryb lub tostów.
Nale¿y w³¹czyæ górn¹ grza³kê i grza³kê grilla.
14
Nagrzewanie górn¹ grza³k¹
Propozycja temperatury: 120°C
Do zapiekania produktów pieczonych i rozpiekania,
np. sera.
Nale¿y w³¹czyæ górn¹ grza³kê.
Nagrzewanie doln¹ grza³k¹
Propozycja temperatury: 120°C
Do pieczenia ciast z kruchym spodem.
Nale¿y w³¹czyæ doln¹ grza³kê.
Podgrzewanie ci¹g³e
Propozycja temperatury: 80°C
Do utrzymywania ciep³ych potraw.
Pracuje górna i dolna grza³ka.
Rozmra¿anie
Propozycja temperatury: 30°C
S³u¿y
do
rozmra¿ania
powierzchniowego
i
ca³kowitego, np. tortów, mas³a, chleba, owoców lub
innych zamro¿onych produktów spo¿ywczych.
Podczas dzia³ania tej funkcji
wentylator i nie dzia³aj¹ grza³ki.
uruchomiony
jest
W³¹czanie i wy³¹czanie piekarnika
W³¹czanie funkcji piekarnika
1. W³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem g³ównym N.
2. Obróciæ pokrêt³o funkcji piekarnika O do momentu
pojawienia siê odpowiedniej funkcji.
– Na wyœwietlaczu temperatury pojawia siê
propozycja temperatury.
– Jeœli zaproponowana temperatura nie zostanie
zmieniona w ci¹gu ok. 5 sek., to piekarnik
rozpocznie podgrzewanie.
Zmiana temperatury piekarnika
Obróciæ pokrêt³o +/- w celu podwy¿szenia lub
obni¿enia temperatury.
Proces ustawiania odbywa siê co 5°C.
Symbol termometra
•
•
Zwiêkszaj¹cy siê powoli symbol termometra
wskazuje stopieñ rozgrzania piekarnika.
Trzy pulsuj¹ce kolejno segmenty symbolu
termometra oznaczaj¹ w³¹czony tryb szybkiego
nagrzewania.
Sprawdzanie temperatury
Nacisn¹æ przycisk
|.
Na wyœwietlaczu pojawia siê aktualna temperatura
piekarnika.
Zmiana funkcji piekarnika
Obróciæ pokrêt³o funkcji piekarnika
pojawienia siê odpowiedniej funkcji.
O do momentu
Wy³¹czanie piekarnika
W celu wy³¹czenia piekarnika obróciæ pokrêt³o funkcji
piekarnika O do momentu znikniêcia funkcji z
wyœwietlacza.
3
Wentylator ch³odnego powietrza
Aby powierzchnia urz¹dzenia pozostawa³a
ch³odna,
po
uruchomieniu
piekarnika
automatycznie w³¹cza siê wentylator. Po
wy³¹czeniu piekarnika, wentylator pracuje dalej,
aby sch³odziæ urz¹dzenie i wy³¹cza siê potem
automatycznie.
15
U¿ycie rusztu, blachy i blachy uniwersalnej
U¿ycie blachy i blachy uniwersalnej:
Blachy maj¹ po lewej i po prawej stronie niewielkie
wybrzuszenie. Wybrzuszenie to zabezpiecza przed
przechyleniem siê blach i musi znajdowaæ siê zawsze z
ty³u.
U¿ycie rusztu:
Ruszt nale¿y wsun¹æ na wybrany poziom.
3
Aby u³atwiæ zak³adanie blachy przy ró¿nie
wysuniêtych listwach, nale¿y po³o¿yæ blachê na
szynach, wsun¹æ do oporu, a nastêpnie
obni¿yæ.
Zak³adanie / wyjmowanie filtra t³uszczowego
Podczas pieczenia filtr t³uszczowy chroni tyln¹ grza³kê
przed pryskaj¹cym t³uszczem.
Zak³adanie filtra
Przytrzym¹æ filtr za uchwyt i umieœciæ obydwie wypustki
od góry w otworze na œcianie tylnej piekarnika (otwór
wentylatora).
Wyjmowanie filtra t³uszczowego
Przytrzym¹æ filtr za uchwyt i wyj¹æ.
16
Funkcje dodatkowe
Przepisy
3
Dla aktualnej funkcji
podane przepisy.
nale¿y
wykorzystaæ
Wybór przepisu
1. Nacisn¹æ przycisk przepisów {.
Na wyœwietlaczu pojawia siê napis “Przepisy”
2. Przyciskiem funkcji piekarnika nale¿y wybraæ
odpowiedni przepis.
– Na wyœwietlaczu funkcji pojawia siê symbol
odpowiedniej funkcji piekarnika i zalecana
prowadnica.
– Na wyœwietlaczu temperatury pojawia siê
ustawiona temperatura.
– Na wyœwietlaczu czasu pojawia siê czas i godzina
zakoñczenia pieczenia.
– Po ok. 5 sek. piekarnik w³¹cza siê.
– Przed up³ywem ustalonego czasu pieczenia
rozlega siê sygna³.
3. Nale¿y wówczas sprawdziæ rezultat pieczenia.
– Przed up³ywem ustalonego czasu pieczenia
rozlega siê sygna³.
Na wyœwietlaczu czasu pulsuje “0:00”.
4. Sygna³ mo¿na wy³¹czyæ naciœniêciem dowolnego
przycisku.
Przesuniêcie czasu rozpoczêcia pieczenia
1. Pieczenie potrawy mo¿na rozpocz¹æ z pewnym
przesuniêciem czasowym.
(Patrz Koniec funkcji zegara)
3
Koniec funkcji zegara mo¿na ustawiæ, jeœli
program nie pracuje d³u¿ej ni¿ dwie minuty.
Zakoñczenie pieczenia przed up³ywem
ustalonego czasu
Naciskaæ przycisk przepisów { do chwili znikniêcia
wszystkich przepisów z wyœwietlacza.
17
Termosonda t
S³u¿y do precyzyjnego wy³¹czenia siê piekarnika po
uzyskaniu ustawionej wewnêtrznej temperatury potrawy.
Termosondy nale¿y u¿ywaæ przy nagrzewaniu górn¹ i
doln¹ grza³k¹ oraz nagrzewaniu z nawiewem gor¹cego
powietrza.
Nale¿y przestrzegaæ dwóch temperatur:
– temperatury piekarnika: patrz tabela pieczenia
– wewnêtrznej temperatury potrawy: patrz tabela
“Termosonda”
1
Uwaga: Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie termosondy
dostarczonej wraz z piekarnikiem! U¿ywaæ
wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych!
1. W miarê mo¿liwoœci wprowadziæ ca³¹ koñcówkê
termosondy do centralnej czêœci pieczonego miêsa.
2. Wtyczkê termosondy w³¹czyæ (do oporu) do
gniazdka na bocznej œcianie piekarnika.
3. Ustawiæ odpowiedni¹ funkcjê piekarnika.
4. W ci¹gu 5 sekund ustawiæ za pomoc¹ + lub odpowiedni¹ wewnêtrzn¹ temperaturê potrawy.
Na wyœwietlaczu pojawia siê aktualna wewnêtrzna
temperatura potrawy.
18
3
•
•
•
•
Wewnêtrzna temperatura potrawy wyœwietlana jest
po osi¹gniêciu wartoœci 30° C.
Jeœli przed ustawieniem wewnêtrznej temperatury
potrawy ma zostaæ wyœwietlona aktualna wewnêtrzna
temperatura potrawy, to nale¿y nacisn¹æ przycisk
termosondy t i dokonaæ odpowiednich ustawieñ.
Aby ustawiæ temperaturê piekarnika, nale¿y
dwukrotnie nacisn¹æ przycisk termosondy t.
W ci¹gu 5 sekund ustawiæ odpowiedni¹ temperaturê
piekarnika przy u¿yciu + lub -.
– Po uzyskaniu ustawionej wewnêtrznej temperatury
potrawy rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy i piekarnik
wy³¹cza siê automatycznie.
5. Sygna³ mo¿e zostaæ wy³¹czony poprzez naciœniêcie
dowolnego przycisku.
1
Uwaga:
Termosonda
jest
gor¹ca!
Niebezpieczeñstwo
poparzenia
podczas
wyci¹gania koñcówki i wtyczki!
6. Wyci¹gn¹æ wtyczkê termosondy z gniazdka i wyj¹æ
miêso z piekarnika .
7. W razie koniecznoœci wy³¹czyæ urz¹dzenie.
Sprawdzenie lub zmiana wewnêtrznej
temperatury potrawy
– Przyciskiem termosondy t mo¿na zobaczyæ
aktualn¹ i mo¿na dokonaæ zmiany miêdzy aktualn¹
ustawion¹ temperatur¹ potrawy, a ustawion¹
temperatur¹ piekarnika.
– W razie koniecznoœci mo¿na zmieniæ temperaturê za
pomoc¹ + lub -.
19
Funkcje zegara
m Czas trwania
Ustawianie d³ugoœci czasu, w trakcie której piekarnik ma
pracowaæ.
C Krótki czas
Ustawienie krótkich czasów pieczenia i gotowania. Po
up³ywie ustawionego czasu rozlega siê sygna³.
Ta funkcja nie ma wp³ywu na dzia³anie piekarnika.
p Koniec
Ustawianie czasu, w którym piekarnik ma siê wy³¹czyæ.
W Ustawianie czasu
S³u¿y do ustawiania, zmiany lub sprawdzania godziny na
zegarze.
(Patrz tak¿e rozdzia³ “Przed pierwszym u¿yciem”)
3
•
•
20
Wskazówki ogólne
Po wybraniu funkcji zegara pulsuje odpowiednia
strza³ka przez ok. 5 sekund. Przyciskami + lub mo¿na wówczas ustawiæ lub zmieniæ odpowiedni
czas.
Po ustawieniu wybranego czasu strza³ka ponownie
pulsuje przez ok. 5 sekund. Nastêpnie strza³ka
zostaje podœwietlona. Rozpoczyna siê odliczanie
ustawionego czasu.
Krótki czas C
1. Naciskaæ przycisk “}” do momentu, w którym
zacznie pulsowaæ strza³ka krótkiego czasu C.
2. Przyciskiem +/- ustawiæ odpowiedni krótki czas.
(Maks. 99 minut).
Po ok. 5 sekundach na wyœwietlaczu pojawia siê
pozosta³y czas.
Strza³ka funkcji "Krótki czas -
C" jest podœwietlona.
Po up³ywie ustalonego czasu rozlega siê sygna³
dŸwiêkowy trwaj¹cy 2 minuty.
Pulsuje wartoœæ “0.00” i strza³ka krótkiego czasu C.
Wy³¹czanie sygna³u:
nacisn¹æ dowolny przycisk.
21
Czas trwania m
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Naciskaæ przycisk “}” do momentu, w którym
zacznie pulsowaæ strza³ka czas trwania m.
3. Przyciskiem
gotowania.
+ /-
ustawiæ
Strza³ka funkcji "Czas trwania -
odpowiedni
czas
m" jest podœwietlona.
Po up³ywie ustalonego czasu rozlega siê sygna³
dŸwiêkowy trwaj¹cy 2 minuty. Piekarnik wy³¹cza siê.
Pulsuje wyra¿enie “0.00” i strza³ka Czas trwania m.
Wy³¹czanie sygna³u:
nacisn¹æ dowolny przycisk.
22
Koniec p
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Naciskaæ przycisk “}” do momentu, w którym
zacznie pulsowaæ strza³ka koñcowa p.
3. Przyciskiem
wy³¹czenia.
+ /-
Strza³ka funkcji "Koniec -
ustawiæ
odpowiedni
czas
p" jest podœwietlona.
Po up³ywie ustalonego czasu rozlega siê sygna³
dŸwiêkowy trwaj¹cy 2 minuty. Piekarnik wy³¹cza siê.
Pulsuje wyra¿enie “0.00” i strza³ka koñcowa
p.
Wy³¹czanie sygna³u:
nacisn¹æ dowolny przycisk.
23
Po³¹czenie funkcji "Czas trwania - m" i
"Koniec gotowania - p".
3
Funkcje "Czas trwania" i "Koniec gotowania"
mo¿na stosowaæ równoczeœnie, jeœli piekarnik
ma siê w³¹czaæ i wy³¹czaæ automatycznie w
póŸniejszym czasie.
1. Wybraæ funkcjê piekarnika i temperaturê.
2. Za pomoc¹ funkcji "Czas trwania m" ustawiæ czas
gotowania potrawy.
np.: 1 godzina.
3. Za pomoc¹ funkcji funkcji "Koniec gotowania p"
ustawiæ czas, po up³ywie którego potrawa bêdzie
gotowa.
np.: godz. 14:05.
Strza³ki funkcji "Czas trwania p" s¹ podœwietlone .
m" i "Koniec gotowania -
Piekarnik w³¹cza siê automatycznie w obliczonym
czasie.
np.: godz. 13:05
Po up³ywie ustawionego czas trwania rozlega siê sygna³
dŸwiêkowy trwaj¹cy 2 minuty i piekarnik wy³¹cza siê
automatycznie.
np.: godz. 14:05.
24
Zmiana czasu }
1. Naciskaæ przycisk “}” do momentu, w którym
zacznie pulsowaæ strza³ka ustawiania czasu W.
2. W³¹cznikiem +/- ustawiæ aktualn¹ godzinê.
3. Po ok. 5 sekundach strza³ka przestaje pulsowaæ i
zegar pokazuje ustawion¹ godzinê.
Urz¹dzenie jest ponownie gotowe do pracy.
3
Ustawienia zegara mo¿na zmieniæ tylko przy
wy³¹czonym zabezpieczeniu przed dzieæmi i
przy nieustawionych funkcjach zegara “Czas
trwania m” lub “"Koniec gotowania - p" oraz
wtedy, gdy nie jest ustawiona ¿adna z funkcji
piekarnika.
25
Pozosta³e funkcje
3
Pomiêdzy godzin¹ 22:00 a 6:00 nastêpuje
automatyczne wygaszenie wyœwietlacza.
Wy³¹czanie wyœwietlacza czasu
2
Wy³¹czenie wyœwietlacza
zaoszczêdziæ energiê.
czasu
pozwala
1. W
razie
koniecznoœci
wy³¹czyæ
piekarnik
przyciskiem g³ównym.
2. Naciskaæ jednoczeœnie przycisk termosondy t i
temperatury | do chwili wygaszenia wyœwietlacza
(ok. 2 sekund).
3
Po ponownym uruchomieniu piekarnika
wyœwietlacz w³¹cza siê automatycznie.
Po kolejnym wy³¹czeniu urz¹dzenia ponownie
gaœnie wyœwietlacz czasu.
W celu ci¹g³ego wyœwietlania zegara nale¿y
ponownie w³¹czyæ wyœwietlacz czasu.
W³¹czanie wyœwietlacza czasu
(zegara)
1. W
razie
koniecznoœci
wy³¹czyæ
piekarnik
przyciskiem g³ównym.
2. Naciskaæ równoczeœnie przycisk termosondy t i
temperatury | do chwili ponownego pojawienia siê
wskazañ wyœwietlacza (ok. 2 sekund).
Zabezpieczenie piekarnika przed
dzieæmi
Po w³¹czeniu zabezpieczenia przed dzieæmi nie mo¿na
uruchomiæ piekarnika.
W³¹czanie zabezpieczenia przed dzieæmi
Nie wybieraæ funkcji piekarnika.
• Równoczeœnie naciskaæ przyciski przepisów { i
temperatury | do chwili pojawienia siê na
wyœwietlaczu wyra¿enia “BLOKADA P DZIECMI”
(Zabezpieczenie przed dzieæmi).
Zabezpieczenie przed dzieæmi jest w³¹czone.
Wy³¹czanie zabezpieczenia przed dzieæmi
Równoczeœnie naciskaæ przyciski przepisów { i
temperatury | do chwili znikniêcia z wyœwietlacza
wyra¿enia “BLOKADA P DZIECMI”
przed dzieæmi).
(Zabezpieczenie
Zabezpieczenie przed dzieæmi jest wy³¹czone, a
piekarnik gotowy do pracy.
26
Blokada przycisków
S³u¿y do zabezpieczenia piekarnika przed przypadkow¹
zmian¹ ustawionych funkcji.
W³¹czanie blokady przycisków
1. W razie koniecznoœci w³¹czyæ piekarnik w³¹cznikiem
g³ównym.
2. Wybraæ funkcjê piekarnika.
3. Równoczeœnie naciskaæ przyciski przepisów { i
temperatury | do chwili pojawienia siê na
wyœwietlaczu
wyra¿enia
“BLOKADA”
(Zabezpieczenie programu).
Przyciski s¹ zablokowane.
Odblokowanie przycisków
Równoczeœnie naciskaæ przyciski przepisów
temperatury | przez ok. 2 sekundy.
Przyciski zostaj¹ automatycznie
wy³¹czeniu piekarnika.
{ i
odblokowane
po
Wy³¹czanie awaryjne piekarnika
3
Jeœli piekarnik nie zostanie wy³¹czony w
okreœlonym czasie lub jego temperatura nie
ulegnie zmianie, to urz¹dzenie wy³¹czy siê
automatycznie.
Na wyœwietlaczu temperatury pulsuje ostatnio
ustawiona temperatura i rozlega siê sygna³
dŸwiêkowy.
Piekarnik wy³¹cza siê automatycznie przy
temperaturze:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - 280°C
po
po
po
po
12,5 godzinach
8,5 godzinach
5,5 godzinach
1,5 godzinie
Uruchomienie piekarnika po wy³¹czeniu
awaryjnym
Ca³kowicie wy³¹czyæ piekarnik.
Potem ponownie uruchomiæ piekarnik .
27
Mechaniczna blokada drzwi
W fabrycznie nowym urz¹dzeniu blokada drzwi nie jest
aktywna.
Uaktywnienie blokady mechanicznej
Poci¹gn¹æ zasuwê do przodu, a¿ zaskoczy.
Otwieranie drzwi piekarnika:
1. Docisn¹æ drzwi.
2. Docisn¹æ zasuwê i przytrzymywaæ dociœniêt¹.
3. Otworzyæ drzwi.
Zamykanie drzwi piekarnika
Zamkn¹æ drzwi piekarnika nie naciskaj¹c zasuwy.
Zwolnienie blokady drzwi
Docisn¹æ zasuwê do obudowy.
3
28
Wy³¹czenie
urz¹dzenia
mechanicznej blokady drzwi.
nie
zwalnia
Zastosowania, tabele i rady
Pieczenie
Do pieczenia wykorzystywaæ funkcjê nagrzewania z
nawiewem gor¹cego powietrza lub nagrzewania górn¹ i
doln¹ grza³k¹.
3
Formy do pieczenia
Prowadnice
•
•
•
Do podgrzewania górnego i dolnego nadaj¹ siê
formy z ciemnego metalu oraz formy powlekane.
Do pieczenia w gor¹cym powietrzu nadaj¹ siê formy
z jasnego metalu, naczynia szklane i ceramiczne.
•
Na czas pieczenia wyj¹æ filtr t³uszczowy w
przeciwnym razie proces pieczenia przed³u¿a
siê i powierzchnia nierówno siê zarumienia.
Pieczenie przy u¿yciu funkcji "Nagrzewanie górn¹ i
doln¹ grza³k¹" jest mo¿liwe tylko na jednym
poziomie.
W gor¹cym powietrzu mo¿na piec suche, p³askie
ciasta; równoczeœnie na maksymalnie 3 poziomach.
1 Blacha do pieczenia: np. Poziom 3
1 Forma do pieczenia: np. Poziom 1
2 blachy do pieczenia: Poziomy 1 i 4
3 blachy do pieczenia: Poziomy 1, 3 i 5
29
3
•
•
•
•
Wskazówki ogólne
Prowadnice nale¿y liczyæ od do³u do góry.
Blachy do pieczenia umieszczaæ œciêt¹ krawêdzi¹ do
przodu!
Ciasto w formie stawiaæ zawsze na œrodku rusztu.
Przy u¿yciu funkcji "Nagrzewanie z nawiewem
gor¹cego powietrza" lub "Nagrzewanie górn¹ i doln¹
grza³k¹" mo¿na jednoczeœnie piec dwie formy obok
siebie na ruszcie. Czas pieczenia wyd³u¿a siê
nieznacznie.
Wskazówki dotycz¹ce tabeli pieczenia
W tabeli umieszczone zosta³y ró¿ne potrawy wraz z
wymaganymi dla nich temperaturami, czasem pieczenia
i poziomem wsuniêcia blachy.
• Wartoœci temperatur i czasu pieczenia maj¹
charakter orientacyjny. Zale¿¹ one bowiem od
sk³adu ciasta, iloœci ciasta i formy do pieczenia.
• Zalecane jest, aby na pocz¹tku ustawiæ ni¿sz¹
temperaturê i dopiero w razie potrzeby, np. gdy
konieczne jest mocniejsze zarumienienie ciasta lub
w przypadku gdy pieczenie trwa za d³ugo, nale¿y
ustawiæ wy¿sz¹ temperaturê.
• Je¿eli nie uda siê znaleŸæ w tabeli danych
pasuj¹cych do konkretnego przepisu, nale¿y
kierowaæ siê wskazówkami dotycz¹cymi podobnego
przepisu.
• W przypadku pieczenia ciast na blachach lub w
formach na kilku poziomach czas pieczenia mo¿e
siê wyd³u¿yæ o 10-15 minut.
• Wilgotne ciasta, np. pizze, ciasta owocowe etc.
nale¿y piec na jednym poziomie.
• Ró¿nica w wysokoœci, na której pieczone s¹ potrawy,
mo¿e spowodowaæ w pocz¹tkowym stadium
pieczenia to, ¿e potrawy bêd¹ siê zarumieniaæ w
ró¿nym tempie. W takim przypadku nie nale¿y
zmieniaæ ustawienia temperatury. Ró¿nice
zarumienienia wyrównaj¹ siê w trakcie pieczenia.
2
30
W przypadku gdy pieczenie trwa d³ugo,
piekarnik mo¿na wy³¹czyæ 10 minut przed
up³ywem czasu pieczenia. W ten sposób
mo¿na wykorzystaæ zgromadzone ciep³o.
Wartoœci zawarte w tabeli dotycz¹ pieczenia w
nie rozgrzanym piekarniku (o ile nie
zaznaczono inaczej).
Tabela pieczenia
Podane czasy pieczenia maj¹ charakter orientacyjny.
Zalecane metody pieczenia i temperatury s¹ zaznaczone wyt³uszczonym drukiem.
Nagrzewanie górn¹/do³n¹
grza³k¹
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem
Produkt
Temperatura
w °C
Poziom (od do³u)
Czas
pieczenia w
minutach
Temperatura
w °C
1
2
3
blacha blacha blacha
Poziom
od do³u
1
blacha
Ciasto ukrêcane
Babka
150-170
1
---
---
50-70
160-180
1
Królewska babka piaskowa
(forma skrzynkowa)
140-160
1
---
---
70-80
150-170
1
Ciasto owocowe
150-170
3
---
---
20-25
170-190
2
Tort jab³kowy
150-170
1
---
---
45-60
170-190,
rozgrzany
1
Placek
150-170
3
---
---
20-30
180-190
3
Tort serowy
140-160
1
---
---
60-90 +
10 min Ciep³o
zgromadzone
170-190
1
Zakryty tort owocowy
150-170
1
---
---
50-60
170-190
1
---
---
---
---
50-70
160-180
2
150-170,
rozgrzany
1
---
---
40-50
190-200,
rozgrzany
1
Tort biszkoptowy (DIN)
150-170,
1
---
---
25-40
160-180
2
Ciasto owocowe
150-160,
rozgrzany
3
4+1
---
25-30
170-180,
rozgrzany
3
Rolada biszkoptowa
150-170,
rozgrzany
3
---
---
10-15
180-200,
rozgrzany
3
Babka
150-170
1
---
---
45-60
160-180
1
Warkocz dro¿d¿owy, strucla
150-170
3
---
---
30-40
170-190
3
Ciasto maœlane-/cukrowe
160-180
3
---
---
25-30
190-200,
rozgrzany
3
Placek z kruszonk¹
150-170
3
4+1
---
20-40
180-190
3
Ciasto jab³kowe z
kruszonk¹ (DIN)
150-170
3
---
---
35-50
170-190
3
Ciasto z serem (blacha)
150-170
3
---
---
45-50
170-190
3
150-170,
rozgrzany
3
---
---
40-70
160-180,
rozgrzany
3
Kruche ciasto
Sernik na blasze
Ciasto francuskie
Francuski tort jab³kowy
Ciasto biszkoptowe
Ciasto dro¿d¿owe
Strucla
(500 g m¹ki)
31
Nagrzewanie górn¹/do³n¹
grza³k¹
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem
Produkt
Temperatura
w °C
Poziom (od do³u)
Czas
pieczenia w
minutach
Temperatura
w °C
1
2
3
blacha blacha blacha
Pizza
(okr¹g³a blacha do ciast)
Poziom
od do³u
1
blacha
230-250,
rozgrzany
1
---
---
10-25
250-270,
rozgrzany
1
Bezy
80-90,
rozgrzany
3
---
---
150-180
80-90
3
Makaroniki
100-120
3
4+1
---
20-30
Ciasteczka
140-160
---
4+1
5+3+1
15-30
150-170
3
Ciasto orzechowe
---
---
---
---
25-35
160-180
2
Wypieki na cieœcie
francuskim
160-180,
rozgrzany
3
4+1
---
20-30
180-200,
rozgrzany
3
Ro¿ki dro¿d¿owe
160-180,
rozgrzany
3
4+1
---
20-40
170-190,
rozgrzany
3
160-180
3
4+2
---
25-40
190-210,
rozgrzany
3
Ciasto jab³kowe
szwajcarskie
---
---
---
---
35-50
210-230,
rozgrzany
1
Ciasto serowe szwajcarskie
---
---
---
---
40-50
210-230,
rozgrzany
1
Ciasto ze szpinakiem i
jarzynami, zapiekanka
---
---
---
---
40-60
190-210,
rozgrzany
1
Chleb
170-190,
rozgrzany
3
---
---
45-60
190-210,
rozgrzany
3
Chleb bia³y
170-190,
rozgrzany
2
---
---
40-50
180-200,
rozgrzany
1
Podp³omyk
---
---
---
---
15-25
230-250,
rozgrzany
2
Zapiekanka z makaronem
180-200
1
---
---
Zapiekanka z ziemniakami
180-200
2
---
---
200-220
3
---
---
14-16
240-260
3
Drobne wypieki
3
Ciasto parzone
Ptyœ
Ciasto ucierane
Chleb i bu³ki
Zapiekanki
Tost “Hawaii“
32
Mro¿onki
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem + Nagrzewanie górn¹/do³n¹ grza³k¹
Produkt
Pizza (mro¿ona)
Temperatura w °C
Poziom od do³u
Czas pieczenia
w minutach
Zgodnie ze wskazówkami
producenta
na opakowaniu
Po³o¿yæ na ruszt do grilla,
Pod³o¿yæ na dole blachê
Zgodnie ze wskazówkami
producenta na opakowaniu
Wed³ug wskazówek
producenta
na opakowaniu
Nale¿y przestrzegaæ wskazówek producenta równie¿ dla wszystkich innych produktów mro¿onych.
3
Przy u¿ywaniu artyku³ów zamro¿onych blachy
mog¹ siê odkszta³ciæ podczas pieczenia.
Uwarunkowane jest
to
du¿¹
ró¿nic¹
temperatury pomiêdzy zamro¿onym artyku³em,
a piekarnikiem. Po och³odzeniu blachy
odkszta³cenie znika.
33
Funkcja „Pizza“
Podane
czasy
szacunkowymi
pieczenia
s¹
wartoœciami
Pieczenie pizzy
Temperatura w °C
Poziom od do³u
Czas pieczenia w
minutach
Sernik (750 g sera,
forma sprê¿ynowa, 26 cm)
150-160
2
60-90 +
10 min. zgromadzone
ciep³o
Zakryty tort owocowy
150-160
2
45-60
Sernik na blasze
150-160
2
45-55
Ciasto porzeczkowe
pieczenie spodu
160-170
2
15
Pieczenie ciasta porzeczkowego
150-160
2
30
160-170,
rozgrzany
2
40-45
Ciasto z serem
150-160
2
35-45
Pizza
220,
rozgrzany
1
15-20
160-170
1
25
190-200
2
30-35
200-220,
rozgrzany
2
21
Zapiekanki z kapust¹ w³osk¹
180-200
1
30
Makaron z porami
180-200
1
37
Produkt
Kruche ciasto
Ciasto francuskie
francuski tort jab³kowy
Ciasto dro¿d¿owe
Drobne wypieki
Ciasto orzechowe
Ciasto ucierane
Ciasto ze szpinakiem
Chleb i bu³ki
Podp³omyk
Zapiekanki
Potrawy z zamra¿arki
Produkt
Zamro¿ona pizza
Pieczenie pizzy
Temperatura w °C
Zgodnie ze
wskazówkami
producenta na
opakowaniu
Poziom od do³u
Po³o¿yæ na ruszt do
grilla,
Pod³o¿yæ na dole blachê
(wysokoϾ zgodnie ze
wskazówkami producenta
na opakowaniu)
Zastosowaæ siê do wskazówek producenta równie¿ dla innych mro¿onych produktów.
34
Czas pieczenia
w minutach
zgodnie ze
wskazówkami
producenta na
opakowaniu
Pieczenie
Do pieczenia w piekarniku nale¿y wykorzystaæ funkcjê
nagrzewania gor¹cym powietrzem.
3
Naczynia do pieczenia
•
•
•
•
•
Do pieczenia nadaj¹ siê wszystkie ¿aroodporne
naczynia (uwzglêdniæ wskazówki producenta!)
W przypadku u¿ycia naczyñ z uchwytami z tworzywa
sztucznego zwróciæ uwagê na to, czy s¹ one
¿aroodporne (uwzglêdniæ wskazówki producenta!).
Du¿e pieczenie mo¿na piec bezpoœrednio na blasze
uniwersalnej lub na ruszcie z podstawion¹ na
dole blach¹ uniwersaln¹ (np. indyk, gêœ 3-4
kurczaki, 3-4 golonki).
Zaleca siê pieczenie chudych miês w garnku z
pokrywk¹ (np. pieczeñ jagniêca, wo³owa na
dziko, duszona pieczeñ wo³owa, mro¿one miêso).
Miêso pozostaje wówczas soczyste.
Wszystkie rodzaje miês, które powinny mieæ
chrupi¹c¹ powierzchniê, mo¿na piec w garnku
przeznaczonym do pieczenia bez pokrywki (np.
Pieczeñ wieprzowa, rzymska, jagniêca, barania,
kaczka, 1-2 golonki, 1-2 kurczaki, drobny drób,
rostbef, filety, dziczyzna).
3
Wskazówka: Je¿eli do pieczenia u¿ywa siê
naczyñ, piekarnik mniej siê zanieczyszcza!
•
•
•
•
Wskazówki dotycz¹ce tabeli
pieczenia miêsa
W tabeli zamieszczono dla ró¿nych rodzajów
miês dane dotycz¹ce odpowiednich funkcji
piekarnika, ustawienia temperatury, czasu
pieczenia i poziomu, na którym powinno siê
ono odbywaæ. Zamieszczone dane maj¹
charakter orientacyjny.
Zaleca siê pieczenie miêsa i ryb w iloœci od 1kg.
Do pieczenia chudego miêsa, np. ryb i dziczyzny,
najlepiej nadaje siê funkcja przy w³¹czonej górnej i
dolnej grza³ce. Do wszystkich innych rodzajów miêsa
(szczególnie drobiu) zalecamy u¿ycie funkcji
nagrzewania z nawiewem gor¹cego powietrza.
Aby zapobiec przypalaniu siê sosu lub t³uszczu,
zaleca siê nalanie niewielkiej iloœci p³ynu do
naczynia, w którym siê piecze.
W razie potrzeby przewracaæ pieczeñ (po 1/2 - 2/3
czasu pieczenia).
3
Wskazówka: Du¿e pieczenie i drób polewaæ
kilkakrotnie podczas pieczenia powsta³ym
sosem. Efekt pieczenia bêdzie wtedy lepszy.
2
Piekarnik nale¿y wy³¹czyæ ok. 10 minut przed
up³ywem czasu pieczenia, pozwoli to na
wykorzystanie zgromadzonego ciep³a.
Tabela pieczenia
Blachê lub patelniê uniwersaln¹ wsun¹æ na 1 poziom.
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem
Produkt
Temperatura w °C
Poziom od do³u
1 blacha
2 blachy
Czas pieczenia w
minutach
Wieprzowina
1 kg pieczeni wieprzowej
(karkówka, szynka, pieczeñ zwijana),
1 cm wysokoœci
150-160
2
---
14-20
Miêso peklowane, 1 cm wysokoœci
150-160
2
---
10-15
Pieczeñ rzymska
160-170
2
---
60-70
Pieczeñ wo³owa, 1 cm wysokoœci
150-160
2
---
18-20
Filet wo³owy, 1 cm wysokoœci
190-200,
rozgrzany
2
---
6-8
Rostbef, 1 cm wysokoœci
190-200,
rozgrzany
2
---
8-10
Wo³owina
35
Nagrzewanie gor¹cym powietrzem
Produkt
Temperatura w °C
Poziom od do³u
Czas pieczenia w
minutach
1 blacha
2 blachy
170-180
2
---
14-17
170-180
2
---
90
150-160
2
---
11-15
Kie³baski “cordon bleu“
220-230,
rozgrzany
3
4+1
5-8
Kie³baski
220-230,
rozgrzany
3
4+1
12-15
Sznycel lub kotlet panierowany
240-250,
rozgrzany
3
4+1
13-15
Zrazy
210-220,
rozgrzany
3
4+1
15-20
Pstr¹gi 200-250 g
190-200
3
---
20-25
4 filety z pstr¹ga
(waga po 200 g)
170-180
3
---
20-25
Filety z sandacza panierowane
(waga ca³kowita ok. 1 kg)
190-200
3
---
25-30
Kurczak
150-160
2
---
55-60
Kaczka (2000-2500 g)
150-160
2
---
90-120
Gêœ (4500 g)
150-160
2
---
150-180
Cielêcina
Pieczeñ cielêca, 1 cm wysokoœci
Miêso jagniêce
Udziec jagniêcy (1800 g)
Drób
1 kg rolady z indyka, 1 cm wysokoœci
Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze
Ryby
Drób
36
Tabela Termosonda
Rodzaj miêsa
Temperatura w centralnej czêœci miêsa
Wo³owina
Pieczeñ wo³owa na kwaœno
90 - 95°C
Pieczeñ i pieczony filet krwisty (po angielsku)
œrednio wypieczona w œrodku (ró¿owa)
dobrze wypieczona w œrodku.
45 - 50°C
60 - 65°C
75 - 80°C
Wieprzowina
Golonka, szynkówka, karkówka
80 - 82°C
Schab, ¿eberka
75 - 80°C
Pieczeñ rzymska
75 - 80°C
Cielêcina
Pieczeñ cielêca
75 - 80°C
Golonka cielêce
85 - 90°C
Baranina/jagniêcina
Udziec barani
80 - 85°C
Karkówka barania
80 - 85°C
Pieczeñ jagniêca, udziec jagniêcy
75 - 80°C
Dziczyzna
Zaj¹c - karkówka
70 - 75°C
Zajêcze udka
70 - 75°C
Ca³y zaj¹c
70 - 75°C
Karkówka sarnia i jelenia
70 - 75°C
Udziec sarni i jeleni
70 - 75°C
37
Grillowanie
Do grillowania wykorzystaæ funkcjê grilla z
promieniowaniem podczerwonym lub du¿ego grilla z
mo¿liwoœci¹ ustawiania temperatury.
1
3
Uwaga: Podczas dzia³ania funkcji "Grill" drzwi
piekarnika musz¹ byæ zamkniête.
Pusty piekarnik z funkcjami grillowania
rozgrzewaæ wstêpnie przez 5 minut!
Wskazówka dotycz¹ca tabeli grillowania
Sugerowany czas grillowania jest wartoœci¹ orientacyjn¹
i zale¿y od rodzaju i jakoœci miêsa czy ryb.
• Grillowanie jest zalecane zw³aszcza w przypadku
p³askich kawa³ków miêsa czy ryb.
• Grillowane artyku³y obróciæ po up³ywie ok. po³owy
czasu grillowania
Naczynia do grillowania
• Do grillowania u¿ywaæ rusztu i blachy uniwersalnej.
Poziomy wsuwania blach
•
W przypadku grillowania p³askich
korzystaæ z 4. poziomu licz¹c od do³u.
artyku³ów
Grillowanie turbo
Danie
Funkcja
Temperatura
Blacha
w °C
uniwersalna
Ruszt
grilla
Czas
grillowania
w minutach
Odwróciæ
po ...
minutach
Poziom piekarnika
od do³u
Kurczak (900-1000 g)
Turbogrill
160
1
2
50-60
25-30
Nadziewana zwijana pieczeñ
wieprzowa (2000 g)
Turbogrill
160
1
2
90-95
45
Zapiekanka z makaronem
Turbogrill
180
---
2
30
---
Zapiekanka z ziemniakami
(przykryta serem ¿ó³tym)
Turbogrill
200
1
3
20-23
---
Zapiekanka z gnocchi
(przykryta serem ¿ó³tym)
Turbogrill
180
1
3
20-23
---
Kalafior w sosie
holenderskim
Turbogrill
200
---
3
15
---
38
Grill z promieniami podczerwonymi
Piekarnik rozgrzewaæ wstêpnie ka¿dorazowo przez 5
minut
potrawa
Funkcja
Temperatura
w °C
Blachauniwersalna
Ruszt
druciany
Poziom blachy od do³u
4-8 kotletów
wieprzowych
Czas grillowania w
minutach
1. Strona
2. Strona
Du¿y grill
275
1
4
15
10
Grill na
podczerwieñ
275
1
4
12
12
Du¿y grill
275
1
4
12
12
Grill na
podczerwieñ
275
1
4
5-7
4-6
Du¿y grill
275
1
4
6-8
5-7
2 po³ówki kurczaka
Grill na
podczerwieñ
250
1
4
15-20
15-20
4 po³ówki kurczaka
Du¿y grill
250
1
3
15-20
15-20
1-4 udka z kurczaka
Du¿y grill
250
1
4
20
10
4-6 udek z kurczaka
Du¿y grill
250
1
4
20
15
Kie³baski na grill,
do 6 sztuk
Grill na
podczerwieñ
275
1
4
5-10
5
Kie³baski na grill,
ponad 6 sztuk
Du¿y grill
275
1
4
5-10
5
Zwijane kie³baski na grill,
do 4 sztuk
Grill na
podczerwieñ
275
1
4
10
9
Zwijane kie³baski na grill,
do 6 sztuk
Du¿y grill
275
1
4
10
9
Ca³e ryby
Du¿y grill
250
1
3
10
---
Tosty (bez dodatków)
Du¿y grill
275
1
4
1-2
1-2
2-4 kotlety wieprzowe
Marynowane steki
wieprzowe
Stek krwisty
4 steki œrednio
wysma¿one
39
Pasteryzacja
Do pasteryzacji u¿ywaæ funkcji piekarnika „Nagrzewanie
doln¹ grza³k¹“.
Wskazówki dotycz¹ce pasteryzacji
•
Naczynia do pasteryzacji
•
U¿ywaæ dostêpnych w handlu naczyñ szklanych
jednakowej wielkoœci.
3
Nie nale¿y u¿ywaæ naczyñ z zamkniêciem
Twist-Off, zamkniêciem bagnetowym i
puszek metalowych.
•
•
•
Prowadnice
•
Do pasteryzacji 1. blachê wsun¹æ w dolne
po³o¿enie.
•
Do pasteryzacji nale¿y u¿ywaæ blachy. Mieœci siê na
niej do szeœciu jednolitrowych naczyñ szklanych.
Wszystkie naczynia powinny byæ nape³nione do
jednakowej wysokoœci i powinny byæ szczelnie
zamkniête.
Naczynia nale¿y ustawiæ na blasze tak, aby siê nie
dotyka³y.
Na blachê nale¿y wylaæ ok. 1/2 litra wody, aby w
piekarniku powsta³o wystarczaj¹co du¿o wilgoci.
Jak tylko ciecz w pierwszych naczyniach zaczyna
wrzeæ (przy 1--litrowych naczyniach po ok. 35-60
minutach), wy³¹czyæ piekarnik lub ustawiæ
temperaturê na 100° C (patrz tabela).
Tabela pasteryzowania
Podane czasy i temperatury zagotowywania s¹ wartoœciami orientacyjnymi
Produkt
Temperatura
w °C
Dalej gotowaæ
przy 100°C
min.
Zagotowaæ do
wrzenia
min.
pozostawiæ w
wy³¹czonym
piekarniku
Jagody
truskawki, czarne jagody,
maliny, dojrza³y agrest
160-170
35-45
-
-
niedojrza³y agrest
160-170
35-45
10-15
-
160-170
35-45
10-15
-
Marchew
160-170
50-60
5-10
60
Grzyby
160-170
40-60
10-15
60
Ogórki
160-170
50-60
-
-
Pikle
160-170
50-60
15
-
Kalarepa, zbo¿e, groch,
szparaga
160-170
50-60
15-20
-
Fasola
160-170
50-60
-
-
mus œliwkowy
160-170
50
45
-
6-8 godz.
-
Owoce
Gruszki, pigwy, œliwki
Warzywa
40
Suszenie gor¹cym powietrzem
Nale¿y u¿ywaæ rusztów wy³o¿onych papierem do kanapek lub do pieczenia.
Rezultat bêdzie lepszy, je¿eli po up³ywie po³owy czasu suszenia, piekarnik zostanie wy³¹czony,
otwarty i pozostawiony do ostygniêcia, najlepiej przez noc. Nastêpnego dnia dokoñczyæ suszenie.
Temperatura w °C
Czas w godzinach
(wartoϾ orientacyjna)
Fasola
60-70
6-8
Papryka (paski)
60-70
5-6
Jarzyny na zupê
60-70
5-6
Grzyby
50-60
6-8
Kapusta
40-50
2-3
Œliwki
60-70
8-10
Morele
60-70
8-10
Krojone jab³ka
60-70
6-8
Gruszki
60-70
6-9
Warzywa
Owoce
41
Przepisy
1. Biszkopt (Babka piaskowa)
2. Bia³y chleb
Sk³adniki:
Sk³adniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
185g margaryny
200g cukru
szczypta cukru waniliowego
3 jajka
375g m¹ki pszennej
3 ³y¿eczki proszku do pieczenia
szczypta soli
100ml mleka
odrobina proszku do pieczenia
1³y¿ka kakao
Sposób przyrz¹dzania:
Margarynê dok³adnie wymieszaæ z cukrem, cukrem
waniliowym i sol¹. Kolejno dodawaæ po jednym jajku i
dok³adnie wymieszaæ, a¿ powstanie jednorodna masa.
Porcjami dodawaæ do masy m¹kê wymieszan¹ z
proszkiem do pieczenia i mlekiem oraz delikatnie
mieszaæ.
2/3 ciasta wlaæ do nat³uszczonej wczeœniej,
prostok¹tnej formy (d³ugoœci 30 cm). Pozosta³¹ czêœæ
ciasta wymieszaæ z kakao i wlaæ na jasn¹ czêœæ masy w
formie.
Widelcem rozprowadziæ ciemn¹ czêœæ masy po jasnej i
w³o¿yæ ciasto do piekarnika.
42
–
–
–
–
–
–
50g margaryny
50g dro¿d¿y
500ml mleka lub wody
1 ³y¿eczka soli
1 ³y¿ka cukru
750g m¹ki pszennej lub
(specjalnej m¹ki do pieczenia bia³ego chleba)
Sposób przyrz¹dzania:
Roztopiæ margarynê. Dodaæ do niej mleko i podgrzaæ
do temperatury + 37°C.
Rozdrobniæ dro¿d¿e w misce i rozmieszaæ je z cukrem.
Dodaæ do nich margarynê rozmieszan¹ z mlekiem, a
nastêpnie m¹kê.
Wyrabiaæ razem a¿ do uzyskania jednorodnego ciasta.
Pozostawiæ do wyroœniêcia (podwojenie rozmiarów).
Ponownie wyrobiæ ciasto i podzieliæ je na 2 czêœci.
Nasmarowaæ t³uszczem 2 prostok¹tne formy i umieœciæ
w nich ciasto. Ponownie pozostawiæ ciasto do
wyroœniêcia i umieœciæ w piekarniku.
3. Ryba (Filety rybne)
4. Pizza
pieczone w piekarniku
na blasze do pieczenia
(w okr¹g³ej formie u¿yæ po³owê ciasta)
Sk³adniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
600-700g filetów rybnych
150g startego ¿ó³tego sera
250ml œmietany
50g tartej bu³ki
drobno pokrojona zielona pietruszka
50g mas³a
sól, pieprz
cytryna
Sposób przyrz¹dzania:
Filety rybne skropiæ sokiem z cytryny i pozostawiæ do
nasi¹kniêcia. Papierowymi rêcznikami zebraæ nadmiar
soku. Filety posypaæ z obu stron sol¹ i pieprzem. U³o¿yæ
w naczyniu ¿aroodpornym. Zmieszaæ ze sob¹ tarty ser
¿ó³ty, œmietanê, bu³kê tart¹ i pokrojon¹ pietruszkê i
polaæ tym filety. Rybê umieœciæ w piekarniku i piec
zgodnie ze wskazówkami.
Naczynia:
¯aroodporne naczynie do zapiekanek
Sk³adniki:
Ciasto:
– 14g dro¿d¿y
– 185g wody
– 300g m¹ki
– 3g soli
Wierzch:
– 200g salami
– 500g pomidorów
– 170g pieczarek (osuszonych)
– oregano, sól, pieprz
– 150g tartego sera Ementaler
Sposób przyrz¹dzania:
Dro¿d¿e rozdrobniæ w misce i rozmieszaæ w ciep³ej
wodzie. Dodaæ m¹kê i sól. Wyrabiaæ do powstania
jednorodnego ciasta dro¿d¿owego, które odchodzi od
œcianek miski.
Pozostawiæ ciasto w ciep³ym miejscu na ok. 20 min.
Rozwa³kowaæ ciasto na nienat³uszczonej blasze i
na³o¿yæ na nie wierzchni¹ warstwê w podanej
kolejnoœci.
Ponownie pozostawiæ na ok. 20 min. Piec po up³ywie
tego czasu.
43
5. Zapiekanka z ziemniakami
6. Quiche Lorraine
Sk³adniki:
Sk³adniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 kg ziemniaków
³y¿eczka soli i ³y¿eczka pierzu
2 z¹bki czosnku
300g tartego sera ¿ó³tego
Ementaler
3 jajka
250ml mleka
4 ³y¿ki s³odkiej œmietany
1 ³y¿ka œwie¿ego tymianku
4 ³y¿ki mas³a
Greyerzer
lub
Sposób przyrz¹dzania:
Ziemniaki pokroiæ na cienkie plastry, osuszyæ,
przyprawiæ sol¹ i pieprzem.
Naczynie ¿aroodporne natrzeæ jednym z¹bkiem czosnku
i nat³uœciæ jedn¹ ³y¿k¹ mas³a.
Po³owê ziemniaków u³o¿yæ w naczyniu, posypaæ serem
¿ó³tym, na to po³o¿yæ drug¹ po³owê ziemniaków i
posypaæ j¹ pozosta³¹ iloœci¹ sera ¿ó³tego.
Drugi z¹bek czosnku rozgnieœæ i wymieszaæ z jajkami,
mlekiem, œmietan¹ i tymiankiem. Posoliæ sos i polaæ nim
ziemniaki.
Pozosta³e mas³o rozprowadziæ po wierzchu zapiekanki.
44
Ciasto:
– 300g m¹ki pszennej
– 2 jajka
– 150g sch³odzonego mas³a
– 1/2 ³y¿eczki soli
– pieprz do smaku
– 1/2 ³y¿eczki startej ga³ki muszkato³owej
Wierzch:
– 150g tartego sera ¿ó³tego Gruyere lub Ementaler
– 200g gotowanej szynki lub
chudego boczku
– 2 jajka
– 2 ³y¿ki szczypiorku
– 250g kwaœnej œmietany
– sól, pieprz i ga³ka muszkato³owa do smaku
Sposób przyrz¹dzania:
Rozwa³kowaæ ciasto i u³o¿yæ je w nat³uszczonej formie.
Za³o¿yæ ciasto na brzegach i kilkakrotnie nak³uæ spód.
Na cieœcie rozprowadziæ szynkê.
Z jaj, kwaœnej œmietany i szczypiorku przygotowaæ sos,
ostro¿nie dodaæ sól, pieprz oraz ga³kê muszkato³ow¹, a
nastêpnie ser. Sosem polaæ szynkê (boczek).
7. Lasagne
8. Kurczak
Sk³adniki:
Sk³adniki:
Sos miêsny:
– 100g poprzerastanego t³uszczem boczku
– 1 cebula i 1 marchewka
– 50g selera
– 2 ³y¿ki oliwy z oliwek
– 400g mieszanego miêsa mielonego
– 250ml roso³u
– 2 ³y¿ki przecieru pomidorowego
– oregano, tymianek, sól, pieprz
– 3 ³y¿ki mas³a
– 250g zielonych pasków lasagne (gotowanych)
– 100g sera parmezan
Sos beszamelowy:
– 1 ³y¿ka mas³a
– 1 pe³na ³y¿ka m¹ki
– 500ml mleka
– sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa
– 1 listek laurowy
–
–
–
–
–
–
2 kurczaki, po 1200 g
2 ³y¿eczki soli
pêczek pietruszki
2 ³y¿ki mleka skondensowanego
1 ³y¿ka oleju
1 ³y¿eczka s³odkiej papryki
Sposób przyrz¹dzania:
Zdj¹æ opakowanie z kurczaka i rozmra¿aæ ok. 1 godziny
w temperaturze 50°.
Usun¹æ podroby, wyp³ukaæ kurczaka w zimnej wodzie i
dok³adnie osuszyæ œcierk¹ z zewn¹trz i od wewn¹trz.
Posypaæ od œrodka przyprawami, za³o¿yæ skrzyd³a na
grzbiecie i dok³adnie polaæ z wierzchu mieszank¹ mleka
skondensowanego, oleju, papryki i soli.
U³o¿yæ kurczaka na ruszcie.
Patelniê uniwersaln¹ i ruszt wsun¹æ w odpowiednie
prowadnice.
Sposób przyrz¹dzania:
1. Boczek oddzieliæ od chrz¹stek i pokroiæ ostrym
no¿em na drobne kostki. Obraæ cebulê, marchewkê i
seler. Warzywa pokroiæ na drobne kawa³ki.
2. Rozgrzaæ olej w rondlu i mieszaj¹c usma¿yæ na nim
s³oninê i warzywa. Powoli dodawaæ miêso mielone,
usma¿yæ je na drobne kawa³ki stale mieszaj¹c i dodaæ
rosó³. Do miêsa dodaæ przecier pomidorowy, przyprawy
i gotowaæ ok. 30 min. pod przykryciem.
3. Jednoczeœnie przygotowaæ sos beszamelowy.
Roztopiæ mas³o w rondelku, dodaæ m¹kê i zasma¿yæ na
z³oty kolor. Stale mieszaj¹c wlaæ mleko. Doprawiæ sos
sol¹, pieprzem, liœciem laurowym i ga³k¹ muszkato³ow¹.
Gotowaæ ok. 10 min. bez przykrycia.
4. Du¿¹ kwadratow¹ formê nasmarowaæ 1 ³y¿k¹ mas³a.
Warstwami nak³adaæ naprzemian makaron, warstwê
miêsn¹, sos beszamelowy i tarty ser ¿ó³ty. Na wierzchu
powinna znajdowaæ siê warstwa sosu beszamelowego
pokryta tartym serem ¿ó³tym. Potrawê posmarowaæ z
wierzchu pozosta³¹ czêœci¹ mas³a.
5. Wsun¹æ lasagne do piekarnika na drugi poziom od
do³u i piec ok. 45 minut. Podawaæ posypan¹ lekko
parmezanem.
45
9. Udziec Barani (Udziec jagniêcy)
10. Pieczeñ wieprzowa
Sk³adniki:
Sk³adniki:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 z¹bki czosnku
1 ³y¿ka soli
1500 - 2000g udŸca jagniêcego
2 cebule
1 marchewka
50g selera
3 ³y¿ki smalcu
1/2 ³y¿eczki tymianku
1/2 ³y¿eczki czarnego pieprzu
2 listki laurowe
szczypta mielonych goŸdzików
1 ³y¿eczka mas³a
250ml roso³u baraniego, np. spod pieczeni
1 ³y¿ka pietruszki
1 ³y¿ka m¹ki zagêszczaj¹cej
Sposób przyrz¹dzania:
1. Obraæ czosnek i utrzeæ w moŸdzierzu z 2 ³y¿eczkami
soli. Umyæ udziec jagniêcy, osuszyæ i mocno natrzeæ
czosnkiem roztartym z sol¹.
2. Obraæ cebulê; umyæ i obraæ marchewkê i seler.
Pokroiæ na du¿e kawa³ki.
3. W du¿ym rondlu rozgrzaæ smalec i ze wszystkich
stron mocno przypiec udziec na kuchence. Dodaæ
cebulê, marchewkê i seler. Chwilê podpiec stale
mieszaj¹c.
4. Do warzyw dodaæ ok. 1/8 l wody. Doprawiæ pieprzem,
tymiankiem, rozdrobnionymi liϾmi laurowymi i
mielonymi goŸdzikami. Miêso piec na 2. poziomie od
do³u. Kilkakrotnie odwracaæ, czêsto polewaæ t³uszczem
wydzielaj¹cym siê podczas pieczenia. Piec ok. 1 1/4
godziny bez przykrycia.
5. Jednoczeœnie oczyœciæ, umyæ i pokroiæ paprykê na
ma³e kostki. Na ok. 10 min. przed koñcem pieczenia
dodaæ paprykê. Na patelni lekko zarumieniæ migda³y na
maœle.
6. Wyci¹gn¹æ miêso z blachy, zawin¹æ w foliê
aluminiow¹ i w³o¿yæ jeszcze na 10 minut do
wy³¹czonego piekarnika. Podgrzaæ w piekarniku
naczynie, w którym bêdzie serwowana potrawa.
7. Sos powsta³y podczas pieczenia udŸca podgrzaæ w
rondlu z roso³em. Dodaæ migda³y i pietruszkê.
8. M¹czkê zagêszczaj¹c¹ rozmieszaæ z niewielk¹ iloœci¹
zimnej wody. Zagêœciæ ni¹ sos i doprawiæ do smaku
sol¹ i pieprzem.
9. Wyj¹æ udziec z folii, usun¹æ koœæ, pokroiæ miêso na
plastry i podawaæ na ogrzanym wczeœniej pó³misku.
Polaæ sosem.
46
–
–
–
–
–
–
–
–
1000 - 1500g wieprzowiny bez koœci
1 ³y¿eczka soli
1/2 ³y¿eczki pieprzu
2 cebule pokrojone w kostkê
2 marchewki
1 z¹bek czosnku (ewent.)
2 ³y¿ki smalcu wieprzowego
500ml roso³u
Sposób przyrz¹dzania:
Przyprawiæ miêso. Pokroiæ cebulê, marchewkê i z¹bki
czosnku (przekroiæ na pó³).
Miêso i warzywa umieœciæ razem na patelni lub w
naczyniu do pieczenia.
Po up³ywie po³owy czasu pieczenia odwróciæ pieczeñ,
polaæ roso³em, a do sosu dodaæ kminku.
Upiec miêso do koñca i ponownie polaæ sosem.
Po wy³¹czeniu piekarnika pozostawiæ w nim pieczeñ
jeszcze przez 10 minut.
Naczynia:
Blacha uniwersalna lub naczynie do pieczenia
Czyszczenie i konserwacja
1
Ostrze¿enie: Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
zabrania siê czyszczenia piekarnika par¹ lub
pod wysokim ciœnieniem!
Zewnêtrzna strona urz¹dzenia
Przód urz¹dzenia myæ miêkk¹ œciereczk¹ zamoczon¹ w
ciep³ej wodzie z dodatkiem p³ynu.
• Nie wolno u¿ywaæ ¿adnych œrodków szoruj¹cych, ani
ostrych myjek.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych
nale¿y u¿ywaæ ogólnie dostêpnych œrodków
myj¹cych.
Wnêtrze piekarnika
1
Uwaga:
Przed
rozpoczêciem
procesu
czyszczenia nie nale¿y wybieraæ funkcji
piekarnika, a sam piekarnik musi byæ zimny.
3
Piekarnik nale¿y czyœciæ po ka¿dym u¿yciu.
Bêdzie
mo¿na
wtedy
³atwo
usun¹æ
zabrudzenia.
1. Podczas otwierania drzwi piekarnika oœwietlenie
w³¹cza siê automatycznie.
2. Piekarnik po ka¿dym u¿yciu wytrzeæ i osuszyæ
œciereczk¹. Nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych przedmiotów
do szorowania.
3
Mocno przyklejone zanieczyszczenia usun¹æ
specjalnym
œrodkiem
do
czyszczenia
piekarnika.
1
Uwaga: W przypadku u¿ycia spray'u do
piekarników nale¿y koniecznie przestrzegaæ
wskazówek ich producenta!
Akcesoria
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do
pieczenia itd.) nale¿y po ka¿dym u¿yciu przep³ukaæ i
dobrze osuszyæ. Dla ³atwiejszego czyszczenia krótko
namoczyæ.
Filtr t³uszczowy
1. Filtr t³uszczowy nale¿y myæ w gor¹cej wodzie z
dodatkiem p³ynu do mycia naczyñ lub w zmywarce
do naczyñ.
2. W przypadku silnych zabrudzeñ wygotowaæ w wodzie
z dodatkiem 2-3 ³y¿ek œrodka myj¹cego
przeznaczonego do zmywarek.
47
Prowadnice listew
Aby oczyœciæ œciany boczne z lewej i z prawej strony
piekarnika, mo¿na wyj¹æ prowadnice.
Wysun¹æ prowadnicê
Prowadnicê nale¿y najpierw zwolniæ z przodu œciany
piekarnika (1), a nastêpnie zdj¹æ z ty³u z zawiasów (2).
Zamontowaæ prowadnicê
3
Wa¿ne!
zaokr¹glone
koñce
dr¹¿ków
prowadz¹cych musz¹ znajdowaæ siê z przodu!
W celu zamontowania prowadnicy nale¿y zawiesiæ j¹
ponownie z ty³u (1), a nastêpnie wpi¹æ z przodu i
docisn¹æ (2).
48
Oœwietlenie piekarnika
1
Ostrze¿enie: Pod napiêciem! Przed wymian¹
¿arówki piekarnika:
– Wy³¹czyæ piekarnik!
– Wykrêciæ lub wy³¹czyæ bezpieczniki.
3
W celu ochrony ¿arówki piekarnika i szklanej
os³ony po³o¿yæ œciereczkê na dnie piekarnika.
Wymiana tylnej ¿arówki piekarnika /
czyszczenie szklanej os³ony
1. Szklan¹ os³onê przekrêciæ w lewo, wyj¹æ i oczyœciæ.
2. W razie koniecznoœci wymieniæ ¿arówkê w
piekarniku; 40 W, 230 V, 300°C, odporna na
wysok¹ temperaturê.
3. Zamontowaæ ponownie szklan¹ os³onê.
Wymiana bocznej ¿arówki piekarnika /
czyszczenie szklanej os³ony
1. Zdj¹æ lew¹ prowadnicê listew.
2. O ile jest to konieczne:
wymieniæ
¿aroodporn¹
(300°C)
piekarnika 25 W, 230 V.
¿arówkê
3. Zamontowaæ ponownie szklan¹ os³onê.
4. W³o¿yæ prowadnicê listew.
49
Górna œciana piekarnika
W celu ³atwiejszego czyszczenia górnej
piekarnika mo¿na zdemontowaæ górn¹ grza³kê.
œciany
Demonta¿ grza³ki
1
Ostrze¿enie: Grza³kê mo¿na demontowaæ, gdy
piekarnik
jest
wy³¹czony
i
nie
ma
niebezpieczeñstwa poparzenia!
1. Zdj¹æ boczn¹ prowadnicê listew.
2. Grza³kê chwyciæ od przodu i poci¹gn¹æ na zewn¹trz
poprzez wyt³oczenie na wewnêtrznej œcianie
piekarnika.
3. Grza³kê odchyliæ teraz w dó³.
1
1
Uwaga: Grza³ki nie nale¿y za mocno ci¹gn¹æ w
dó³! Mo¿e ulec z³amaniu.
2
Oczyœciæ górn¹ œcianê piekarnika.
Zamocowaæ grza³kê
1. Grza³kê podnieœæ z powrotem do górnej œciany
piekarnika.
2. Grza³kê poci¹gn¹æ do przodu przeciwnie do si³y
sprê¿yny i prze³o¿yæ ponad wyt³oczeniem piekarnika.
3. Pozostawiæ w uchwycie.
4. Zamocowaæ prowadnicê listew.
1
50
Uwaga: Grza³ka musi le¿eæ z obu stron ponad
wyt³oczeniem na górnej œcianie piekarnika i
spoczywaæ prawid³owo w zamocowaniu (2).
Drzwi piekarnika
W celu oczyszczenia istnieje mo¿liwoœæ zdemontowania
drzwi piekarnika.
Drzwi piekarnika zdj¹æ z zawiasów
1. Drzwi piekarnika otworzyæ ca³kowicie.
2. Odchyliæ ca³kowicie dŸwignie zaciskowe w
kolorze mosi¹dzu przy obu zawiasach drzwi.
3. Obiema rêkami uj¹æ po bokach drzwi i pokonuj¹æ
opór przymkn¹æ je na 3/4.
4. Zdj¹æ drzwi
(Ostro¿nie: ciê¿kie!)
5. Drzwi po³o¿yæ na zewnêtrznej stronie na miêkkim,
p³askim pod³o¿u (na przyk³ad na stole), aby
zapobiec porysowaniu.
Zawiesiæ drzwi
1. Chwyciæ je obiema rêkami od strony uchwytu.
2. Trzymaæ pod k¹tem ok. 60°.
3. Zawiasy wsun¹æ jednoczeœnie do obu zamocowañ
po prawej i lewej stronie u do³u tak daleko, jak to
tylko mo¿liwe.
4. Drzwi podnieœæ do oporu do góry i nastêpnie
ca³kowicie otworzyæ.
5. Odchyliæ na powrót do pierwotnej pozycji dŸwignie
zaciskowe w kolorze mosi¹dzu przy obu zawiasach.
6. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.
51
Przeszklone drzwi piekarnika
Drzwi piekarnika wyposa¿one s¹ w potrójn¹ szybê.
Szyby wewnêtrzne mo¿na zdemontowaæ podczas
czyszczenia.
1
Uwaga:
Czynnoœci
nale¿y
wykonywaæ
wy³¹cznie
przy
zdjêtych
drzwiczkach
piekarnika! Po wyjêciu szyby zamocowane
drzwi mog¹ odbiæ na skutek zmiany ich ciê¿aru
i zagroziæ u¿ytkownikowi.
1
Uwaga! U¿ycie si³y, zw³aszcza na krawêdzi
szyby frontowej, mo¿e spowodowaæ pêkniêcie
szk³a.
Demonta¿ górnej szyby.
1. Drzwi piekarnika zdj¹æ z zawiasów i uchwytem do
spodu po³o¿yæ na miêkkim, p³askim pod³o¿u.
2. Górn¹ szybê chwyciæ za doln¹ krawêdŸ i poci¹gn¹æ
odwrotnie do si³y dzia³ania sprê¿yny w kierunku
uchwytu drzwi piekarnika.
3. Szybê podnieœæ lekko i wyci¹gn¹æ.
Demonta¿ œrodkowej szyby.
1. Uchwyciæ krawêdŸ œrodkowej szyby i poci¹gn¹æ w
kierunku uchwytu drzwi, a¿ do zwolnienia dolnej
krawêdzi.
2. Szybê podnieœæ lekko i wyci¹gn¹æ.
Oczyœciæ szyby
52
Monta¿ œrodkowej szyby
1. Do profilu wsun¹æ od góry œrodkow¹ szybê
trzymaj¹c j¹ ukoœnie w stosunku do drzwi. Monta¿
wykonaæ od strony uchwytu drzwi.
2. Szybê wsun¹æ w dó³ do profilu, a¿ do oporu poni¿ej
uchwytu przy dolnej krawêdzi.
Monta¿ górnej szyby
1. Górn¹ szybê wsun¹æ od góry ukoœnie w profil drzwi
po stronie uchwytu.
2. Opuœciæ szybê. Pokonuj¹c si³ê sprê¿yny po³o¿yæ
szybê na stronie uchwytu przed profilem
utrzymuj¹cym na krawêdzi dolnej drzwi i przesun¹æ
pod ten profil.
Szyba musi byæ pewnie zamocowana!
Zawiesiæ ponownie drzwi piekarnika
53
Co zrobiæ, gdy...
Usterka
Mo¿liwa przyczyna
Piekarnik nie nagrzewa siê.
Rozwi¹zanie
Piekarnik nie jest w³¹czony.
W³¹czyæ piekarnik.
Nie jest wyœwietlany czas.
Ustawiæ czas.
Nie mo¿na osi¹gn¹æ wymaganych
ustawieñ.
Skontrolowaæ ustawianie.
Uruchomione jest awaryjne
wy³¹czanie piekarnika.
Patrz “Wy³¹czanie awaryjne”.
Bezpiecznik w instalacji domowej
(skrzynka z bezpiecznikami) jest
spalony.
Skontrolowaæ bezpieczniki.
Je¿eli bezpieczniki wielokrotnie siê
pal¹, nale¿y wezwaæ
wykwalifikowanego elektryka.
Gdy “F 9” pojawia siê na wskaŸniku.
-
Nale¿y nacisn¹æ g³ówny przycisk.
Oœwietlenie piekarnika nie dzia³a.
Oœwietlenie jest uszkodzone.
Wymieniæ ¿arówkê piekarnika (patrz
“Czyszczenie i konserwacja”).
Je¿eli usterki nie mo¿na usun¹æ samodzielnie
wed³ug podanych powy¿ej wskazówek, nale¿y
zg³osiæ naprawê w autoryzowanym serwisie.
3
Ostrze¿enie: Naprawy
przeprowadzane tylko
serwis! Samodzielne
niebezpieczeñstwo dla
urz¹dzenia mog¹ byæ
przez autoryzowany
naprawy stwarzaj¹
u¿ytkownika.
W przypadku wezwania serwisu do naprawy
spowodowanej niew³aœciw¹ obs³ug¹, koszty pokrywa
klient tak¿e w czasie gwarancji.
Wskazówka dotycz¹ca urz¹dzeñ z metalowym
frontem:
1
54
W niektórych przypadkach po otwarciu drzwi
mo¿e dojœæ do osadzenia siê pary na
wewnêtrznej szybie, poniewa¿ zewnêtrzna
czêœæ drzwi jest ch³odniejsza.
Dane techniczne
Wymiary wewnêtrzne piekarnika.
Wysokoœæ x Szerokoœæ x G³êbokoœæ 31 cm x 40 cm x 41 cm
Pojemnoœæ (Pojemnoœæ u¿yteczna) 50 l
Postanowienia, normy, wytyczne
Urz¹dzenie odpowiada nastêpuj¹cym normom:
• EN 60 335-1 oraz EN 60 335-2-6
odnoœnie bezpieczeñstwa urz¹dzeñ elektrycznych do
u¿ytku domowego i o podobnym przeznaczeniu
oraz
•
•
•
•
•
EN 60 350 wzglêdinie DIN 44546/44547/44548
odnoœnie
w³aœciwoœci
u¿ytkowych
kuchenek
elektrycznych dla gospodarstw domowych.
EN 55014-2 / VDE 0875 czêœæ 14-2
EN 55014 / VDE 0875 czêœæ 14/1999-10
EN 61000-3-2 / VDE 0838 czêœæ 2
EN 61000-3-3 / VDE 0838 czêœæ 3
odnoœnie zasadniczych wymogów ochronnych
w
zakresie
kompatybilnoœci
elektromagnetycznej.
4
•
•
•
Urz¹dzenie
odpowiada
dyrektywom UE:
nastêpuj¹cym
93/68/EWG CE wytyczna dotycz¹ca oznakowania
73/23/EWG z 19.02.1973 (Dyrektywa dot. niskiego
napiêcia)
89/336/EWG z 03.05.1989 (Dyrektywa EMV wraz ze
zmianami 92/31/EWG).
55
Indeks hase³
A
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B
Bezpieczeñstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpieczeñstwo dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Blacha do pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Blacha uniwersalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 16
Blokada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
C
Co zrobiæ, gdy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 47
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Filtr t³uszczouy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Górna œciana piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Wnêtrze piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
D
Du¿y grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
F
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
N
Naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
P
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Piekarnik
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Obs³uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podgrzewanie ci¹g³e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
R
Rozmra¿anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ruszt kombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
S
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
T
Tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tabele i rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
W
Wyœwietlacz czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Z
Zabezpieczenie przed dzieæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ustawianie czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 20
58
Serwis
W rozdziale "Co zrobiæ, gdy ...“ zosta³y przedstawione
niektóre usterki, mo¿liwe do usuniêcia we w³asnym
zakresie. W razie awarii prosimy najpierw sprawdziæ, czy
mo¿na je usun¹æ samodzielnie. Jeœli nie znajd¹ tam
Pañstwo ¿adnych wskazówek, prosimy zwróciæ siê do
autoryzowanego zak³adu serwisowego. (Adresy oraz
numery telefonów znajd¹ Pañstwo w rozdziale
"Autoryzowane serwisy“.)
Prosimy o sprawdzenie usterki oraz zanotowanie jej
objawów, aby przekazaæ te informacje podczas
rozmowy z serwisem. U³atwi¹ Pañstwo w ten sposób
diagnozê oraz decyzjê, czy potrzebna jest wizyta
serwisu.
Prosimy zanotowaæ numer PNC oraz numer seryjny.
Oba numery znajd¹ Pañstwo na tabliczce znamionowej
urz¹dzenia.
Model:
.......................................................................
PNC:
.......................................................................
S-No:
.......................................................................
Proszê mo¿liwie dok³adnie okreœliæ:
• Jakie s¹ objawy usterki?
• W jakich okolicznoœciach wystêpuje usterka?
Kiedy ponosz¹ Pañstwo koszty tak¿e w
okresie obowi¹zywania gwarancji?
•
•
gdy mogli Pañstwo sami usun¹æ awariê w oparciu o
tabelê usterek (patrz rozdzia³ "Co zrobiæ, gdy ...“),
kiedy wymagana jest wiêksza liczba przyjazdów
pracownika technicznego serwisu, gdy¿ nie uzyska³
on przed swoim przyjazdem wszystkich wa¿nych
informacji, a potrzebne s¹ np. czêœci zamienne.
Mo¿na unikn¹æ kilku przyjazdów pracownika serwisu,
jeœli przygotuj¹ siê Pañstwo dobrze do rozmowy
telefonicznej w sposób opisany powy¿ej.
59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement