Electrolux EOY5851AOX, EOY5851AAX User manual

Electrolux EOY5851AOX, EOY5851AAX User manual
EOY5851AAX
EOY5851AOX
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS SPOTREBIČA.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 11
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 15
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................16
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 17
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................19
11. TIPY A RADY................................................................................................. 21
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................41
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 44
14. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 45
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 46
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo
príslušný náhradný diel.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
•
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
2.3 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
5
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na výkon spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje
záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
6
www.electrolux.com
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na servisné
stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
•
•
•
•
•
•
Nebezpečenstvo zranenia/
požiaru/chemických emisií
(výparov) v pyrolytickom
režime.
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
•
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
SLOVENSKY
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
•
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
3. POPIS SPOTREBIČA
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
1
7
3.2 Príslušenstvo
Plech na pečenie
Drôtený rošt
Na koláče a sušienky.
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
7
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
8
www.electrolux.com
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Hlboký pekáč
Teleskopické lišty
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Pre rošty a plechy.
Teplotná sonda
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3 4 5
6
7 8
17
9
10 11
12
13 14
15
16
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzor‐
ové tla‐
čidlo
1
2
Funkcia
Poznámka
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
Funkcie ohrevu
alebo Sprievod‐
ca pečením
Jedným dotykom senzorového tlačidla zvoľte
funkciu ohrevu alebo ponuku: Sprievodca pe‐
čením. Ďalším dotykom senzorového tlačidla
prepnite medzi ponukami: Funkcie ohrevu,
Sprievodca pečením. Ak chcete zapnúť alebo
vypnúť osvetlenie, dotknite sa tlačidla na 3 se‐
kundy.
SLOVENSKY
Senzor‐
ové tla‐
čidlo
Funkcia
Poznámka
Tlačidlo Domov
Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak chcete zo‐
braziť hlavnú ponuku, dotknite sa tlačidla na 3
sekundy.
Nastavenie te‐
ploty
Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej
teploty v spotrebiči. Dotknite sa tlačidla na 3
sekundy, ak chcete aktivovať alebo deaktivo‐
vať funkciu: Rýchle zohrievanie.
Obľúbené
Ukladanie a prístup k obľúbeným programom.
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
7
Tlačidlo na pos‐
un nahor
Pohyb nahor v ponuke.
8
Tlačidlo na pos‐
un nadol
Pohyb nadol v ponuke.
Časové a dopln‐
kové funkcie
Nastavenie rôznych funkcií. Keď je aktívna
funkcia ohrevu, dotknite sa senzorového tlači‐
dla, ak chcete zmeniť nastavenie teplotnej son‐
dy, nastaviť časovač alebo funkcie: Blok. ovlá‐
dania, Obľúbené, Ohrev a uchovanie teploty,
Nastaviť a ísť.
Automatické pe‐
čenie
Výber kategórie automatických receptov.
Pečenie
Kategória automatických programov.
Pečenie mäsa
Kategória automatických programov.
Polotovary
Kategória automatických programov.
Pečené jedlá
Kategória automatických programov.
Pizza
Kategória automatických programov.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
Kuchynský
časomer
Ak chcete nastaviť funkciu: Kuchynský časom‐
er.
3
4
5
6
-
9
10
11
12
13
14
15
16
17
9
10
www.electrolux.com
4.2 Displej
A
B
C
10:30
00:34
17:46
180°C
E
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcia ohrevu
Presný čas
Čas trvania a skončenia funkcie
Teplota
Ukazovateľ ohrevu
D
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
Funkcia
Kuchynský časomer
Funkcia je spustená.
Presný čas
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Trvanie
Na displeji sa zobrazí potrebný čas
pečenia.
Koniec
Na displeji sa zobrazuje čas skon‐
čenia pečenia.
Teplota
Na displeji sa zobrazí teplota.
Indikácia času
Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je
spustená funkcia ohrevu. Ak chcete
vynulovať čas, stlačte súčasne
a
.
Výpočet
Spotrebič vypočíta čas pečenia.
Ukazovateľ ohrevu
Na displeji sa zobrazí teplota v spo‐
trebiči.
Ukazovateľ rýchleho oh‐ Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu
revu
zohrievania rúry.
Hmotnostný program
Na displeji sa zobrazuje, že je aktív‐
ny automatický program so zadáva‐
ním hmotnosti alebo že je možné
zmeniť hmotnosť.
Ohrev a uchovanie te‐
ploty
Funkcia je zapnutá.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
SLOVENSKY
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
•
Teplota v kuchyni musí byť nižšia ako
35 °C.
Spotrebič nainštalujte na svoje stále
miesto.
Spotrebič zapojte do elektrickej siete
v domácnosti a už ho neodpájajte.
Tento krok musíte zopakovať, ak
zmeníte umiestnenie spotrebiča alebo
elektrické pripojenie.
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
•
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
•
5.2 Prvé zapojenie
•
Po zapojení spotrebiča do elektrickej
siete alebo po prerušení napájania je
potrebné nastaviť jazyk, kontrast
displeja, jas displeja a denný čas.
Kalibrácia:
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Zvoľte ponuku: Základné nastavenie
a výber potvrdíte tlačidlom OK.
3. Zvoľte funkciu gril: Kalibrácia a výber
potvrdíte tlačidlom OK.
alebo
nastavte
1. Stlačením
požadovanú hodnotu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
11
Podmienky:
.
Ak vykonávate kalibráciu
prvýkrát, môžete spustiť
proces nastavením kategórie
z ovládacieho panelu alebo
zvoľte funkciu z hlavnej
ponuky: Automatické
pečenie.
5.3 Kalibrácia
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky s
funkciou: Automatické pečenie, musíte
spotrebič nakalibrovať. Kalibrácia trvá 4
hodiny.
Ak používate rúru iba na
manuálne pečenie, môžete
ignorovať tento postup.
POZOR!
Skôr než spotrebič začnete
používať, uistite sa, že
vychladol.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo
potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo
.
6.1 Navigácia v ponukách
Kedykoľvek sa môžete vrátiť
do hlavnej ponuky pomocou
1. Zapnutie spotrebiča.
tlačidla
.
2. Stlačením tlačidla
alebo
vyberte možnosť ponuky.
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Sym‐
bol
Položka ponuky
Použitie
Funkcie ohrevu
Obsahuje zoznam funkcií ohrevu.
Automatické pečenie
Obsahuje zoznam automatických kategórií.
12
www.electrolux.com
Sym‐
bol
Položka ponuky
Použitie
Pyrolýza
Pyrolytické čistenie.
Základné nastavenie
Môžete použiť na nastavenie iných parame‐
trov.
Obľúbené
Obsahuje zoznam obľúbených programov pe‐
čenia vytvorených používateľom.
Špeciálne
Obsahuje zoznam doplnkových funkcií ohrevu.
Podponuka pre: Základné nastavenie
Sym‐
bol
Podponuka
Popis
Nastaviť denný čas
Nastavenie aktuálneho denného času
Časové údaje
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, na displeji sa zobra‐
zuje aktuálny čas, aj keď je spotrebič vypnutý.
Nastaviť a ísť
Keď je funkcia ZAPNUTÁ, v okne Vyberte
možnosti môžete vybrať nasledovnú funkciu:
Nastaviť a ísť.
Ohrev a uchovanie teploty
Keď je funkcia ZAPNUTÁ, v okne Vyberte
možnosti môžete vybrať nasledovnú funkciu:
Ohrev a uchovanie teploty.
Predĺženie doby pečenia
Zapína a vypína funkciu predĺženia doby peče‐
nia.
Kontrast displeja
Upravuje kontrast displeja po stupňoch.
Jas displeja
Upravuje jas displeja po stupňoch.
Jazyk
Nastavuje jazyk displeja.
Hlasitosť zvuk. signalizácie
Upravuje hlasitosť tónov tlačidiel a zvukovej
signalizácie po stupňoch.
Tóny tlačidiel
Zapína a vypína tóny dotykových tlačidiel. Tón
dotykového tlačidla ZAP/VYP nie je možné
vypnúť.
Alarm/Výstražný tón
Zapína a vypína výstražnú zvukovú signalizá‐
ciu.
Pripomienka čistenia
Pripomína, kedy je potrebné vyčistiť spotrebič.
Pachový filter
Zapína alebo vypína funkciu. Zabraňuje šíreniu
pachov počas pečenia. Ak je funkcia vypnutá,
pravidelne sa čistí sám.
SLOVENSKY
Sym‐
bol
Podponuka
Popis
Kalibrácia
Spustí sa kalibrácia.
Servis
Zobrazenie verzie softvéru a konfigurácie.
Pôvodné nastavenie
Obnovuje všetky pôvodné nastavenia.
13
6.3 Funkcie ohrevu
Funkcia ohrevu
Použitie
Teplovzdušné pečenie
Ak chcete piecť až na 3 úrovniach a sušiť po‐
traviny.Nastavte teplotu o 20 - 40 °C nižšiu ako
pre funkciu: Tradičné pečenie.
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete
dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a
chrumkavú kôrku naspodku. Nastavte teplotu o
20 - 40 °C nižšiu ako pre funkciu: Tradičné pe‐
čenie.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej
úrovni.
Pomalé pečenie
Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného
mäsa.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom a
na zaváranie.
Vlhký horúci vzduch
Na úsporu energie pri pečení múčnych jedál a
suchého pečiva. Vhodné tiež na pečenie jedál
vo formách na jednej úrovni. Táto funkcia sa
použila na definovanie energetickej triedy pod‐
ľa normy EN50304.
EKO pečenie mäsa
Funkcie EKO vám umožňujú optimalizovať
spotrebu energie počas pečenia. Najprv je po‐
trebné nastaviť čas pečenia. Viac informácií o
odporúčaných nastaveniach nájdete v tabu‐
ľkách pečenia pre príslušnú funkciu.
Mrazené pokrmy
Na prípravu mrazených polotovarov, napríklad
zemiakových hranolčekov, amerických zemia‐
kov, jarných závitkov.
Grilovanie
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hria‐
nok.
Rýchle grilovanie
Na grilovanie plochých jedál vo väčších
množstvách a prípravu hrianok.
14
www.electrolux.com
Funkcia ohrevu
Turbo grilovanie
Použitie
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny
s kosťami na 1 úrovni. Tiež na gratinovanie a
zapekanie.
6.4 Špeciálne
Funkcia ohrevu
Použitie
Chlieb
Na pečenie chleba.
Zapečené jedlo
Na prípravu jedál, ako sú lasagne či zapekané
zemiaky. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Kysnutie cesta
Na kontrolované kysnutie cesta pred pečením.
Ohrev tanierov
Na predhriatie taniera pred podávaním jedla.
Zaváranie
Na zaváranie zeleniny, napríklad nakladaných
uhoriek.
Sušenie
Na sušenie plátkov ovocia (napr. jabĺk, sliviek,
broskýň) a zeleniny (napr. paradajok, cukiet,
hríbov).
Uchovať teplé
Na udržiavanie jedla v teple.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
6.5 Zapnutie funkcie ohrevu
6.6 Ukazovateľ ohrevu
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie ohrevu.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa
pásik na displeji. Tento pásik znázorňuje,
že teplota sa zvyšuje.
.
tlačidla
4. Nastavte funkciu ohrevu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
6.7 Ukazovateľ rýchleho ohrevu
tlačidla
.
6. Nastavte teplotu.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte
tlačidla
.
Táto funkcia skracuje dobu zahrievania
rúry.
tlačidlo
bliká.
3 sekundy. Indikátor ohrevu
SLOVENSKY
6.8 Zvyškové teplo
Keď spotrebič vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
Kuchynský časomer
Na nastavenie odpočítavania (max. 2 ho‐
diny 30 minút). Táto funkcia nemá vplyv
na prevádzku spotrebiča.
Funkciu zapnite tlačidlom
alebo
. Stlačením
nastavte čas v minútach a
stlačením
funkciu spustite.
Trvanie
Nastavenie trvania prevádzky (max. 23 h
59 min).
Koniec
Nastavenie času vypnutia pre funkciu oh‐
revu (max. 23 h 59 min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu,
odpočítavanie začne po 5 sekundách.
Ak použijete funkcie hodín:
Trvanie, Koniec, spotrebič
vypne ohrievacie články po
uplynutí 90 % nastaveného
času. Spotrebič bude
pomocou zvyškového tepla
pokračovať v pečení, kým
neuplynie doba pečenia (3
až 20 minút).
7.2 Nastavenie časových
funkcií
•
•
•
Pred tým, ako použijete
funkcie: Trvanie, Koniec,
musíte najprv nastaviť
funkciu ohrevu a teplotu.
Spotrebič sa vypne
automaticky.
Môžete použiť funkcie:
Funkcie Trvanie a Koniec
môžete používať
súčasne, ak chcete, aby
sa spotrebič v neskoršom
čase automaticky zapol a
vypol.
Funkcia: Trvanie a
Koniec nefungujú, ak
použijete teplotnú sondu.
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
časová funkcia a príslušný symbol.
3. Stlačením
alebo
požadovaný čas.
nastavte
15
16
www.electrolux.com
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Keď doba pečenia uplynie, zaznie
zvukový signál. Spotrebič sa vypne. Na
displeji sa zobrazí správa.
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7.3 Ohrev a uchovanie teploty
Podmienky pre funkciu:
•
•
Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
Funkcia: Trvanie je nastavená.
Funkcia: Ohrev a uchovanie teploty
uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C
počas 30 minút. Zapína sa po skončení
pečenia.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v
ponuke: Základné nastavenie.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Ohrev a
uchovanie teploty.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
Keď sa funkcia ukončí, zaznie zvukový
signál.
Funkcia zostane zapnutá aj po zmene
funkcie ohrevu.
7.4 Predĺženie doby pečenia
Funkcia: Predĺženie doby pečenia
umožní pokračovať vo funkcii ohrev aj po
skončení Trvanie.
Platí to pre všetky funkcie
ohrevu s Trvanie alebo
Hmotnostný program.
Funkciu nemožno použiť pri
funkciách ohrevu s teplotnou
sondou.
1. Keď uplynie doba pečenia, zaznie
zvukový signál. Stlačte ľubovoľné
senzorové tlačidlo.
Na displeji sa zobrazí správa.
2. Funkciu aktivujete stlačením tlačidla
alebo ju zrušíte stlačením tlačidla
.
3. Nastavte dĺžku trvania funkcie.
4. Stlačte tlačidlo
.
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Automatické pečenie
Ak chcete používať automatické
programy, musíte kalibrovať spotrebič.
Tento spotrebič je vybavený
automatickými programami na pečenie.
Automatické pečenie: kategórie
Symbol
Kategória
Pečenie
Môžete si vybrať kategórie z ovládacieho
panelu. V zozname jedál priloženom k
spotrebiču nájdete príslušné vzorové
jedlá pre jednotlivé kategórie pečenia.
Použite ho ako pomôcku pri pečení.
Automatické programy používajú
prednastavenú teplotu, funkciu ohrevu a
čas.
Používajte odporučené
príslušenstvo. Pozrite si
kapitolu „Tipy a rady“.
SLOVENSKY
Symbol
17
Kategória
Pečenie mäsa
Polotovary
Pečené jedlá
Pizza
1. Zapnutie spotrebiča.
2. V zozname jedál zvoľte jedlo a
kategóriu.
3. Na ovládacom paneli vyberte
kategóriu.
4. Postupujte podľa informácií na
displeji.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
Snímač vnútornej teploty meria teplotu
vo vnútri mäsa. Keď mäso dosiahne
nastavenú teplotu, spotrebič sa vypne.
POZOR!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
4. Stlačte tlačidlo
alebo
na
menej ako 5 sekúnd, ak chcete
nastaviť vnútornú teplotu.
5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
Spotrebič vypočíta približný čas
skončenia pečenia. Čas skončenia sa líši
v závislosti od množstva pokrmu,
nastavených teplôt rúry (minimálne 120
°C) a prevádzkových režimov. Spotrebič
vypočíta čas skončenia približne do 30
minút.
6. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
mäsa, stlačte tlačidlo
.
18
www.electrolux.com
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, zaznie zvukový signál. Spotrebič
sa vypne automaticky.
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Konektor teplotnej sondy vytiahnite
zo zásuvky a mäso vyberte z rúry.
VAROVANIE!
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia. Pri
vyberaní špičky sondy a
odpájaní konektora sondy
dávajte pozor.
•
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
•
Každý kus príslušenstva
má v hornej časti na
pravom a ľavom okraji
malé zarážky na zvýšenie
bezpečnosti. Tieto
zarážky zároveň
zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký lem okolo roštu je
zariadenie, ktoré
zabraňuje zošmyknutiu
riadu.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
POZOR!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte do vodiacich líšt
zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
zasuňte vyššie.
Plech na pečenie alebo hlbokým
pekáčom:
SLOVENSKY
19
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč
položte na teleskopické lišty.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Obľúbené
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú
trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si
môžete uložiť. Nastavenia budú
dostupné v ponuke: Obľúbené. Do
pamäte môžete uložiť 20 programov.
Uloženie programu
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Nastavte funkciu ohrevu v ponuke:
Automatické pečenie.
3. Dotýkajte sa , kým sa na displeji
nezobrazí: ULOŽIŤ.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
, kým sa
8. Stlačte tlačidlo
.
Ďalšie písmeno začne blikať.
9. V prípade potreby zopakujte krok č.
7.
10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a
podržíte tlačidlo
.
v pamäti, dotknite sa
alebo
,a
potom stlačte tlačidlo
, ak chcete
prepísať aktuálny program.
Môžete zmeniť názov programu v
ponuke: Zmeniť názov programu.
Aktivovanie programu
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Zvoľte ponuku: Obľúbené.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného
programu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Stlačením tlačidla
ponuky: Obľúbené.
tlačidla
.
6. Zadajte názov programu.
Prvé písmeno bliká.
7. Dotýkajte sa
alebo
písmeno nezmení.
Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Keď
sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia
prejdite priamo do
10.2 Používanie detského
zámku
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
20
www.electrolux.com
4. Nastavte čas.
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sa
automaticky zablokujú.
Po stlačení senzorového
tlačidla sa na displeji zobrazí
hlásenie.
5. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Nastaviť a ísť.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Dotknite sa
senzorové tlačidlo (okrem ): Nastaviť a
ísť. Zapne sa nastavená funkcia ohrevu.
.
a
3. Dotknite sa súčasne tlačidiel
a podržte ich, až kým sa na
displeji nezobrazí hlásenie.
Keď sa funkcia ohrevu ukončí, zaznie
zvukový signál.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok č. 2.
•
10.3 Blok. ovládania
•
Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene
funkcie ohrevu. Môžete ju aktivovať, iba
ak je spotrebič v činnosti.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné
nastavenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Blok. ovládania.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sú
zablokované a na displeji sa
zobrazí symbol kľúča.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte
symbol
. Na displeji sa zobrazí správa.
Výber potvrďte stlačením tlačidla
potom tlačidla
.
Ak chcete funkciu spustiť, stlačte
,a
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Osvetlenie rúry, Teplotná
sondaKoniec, Trvanie.
na potvrdenie.
Ak spotrebič vypnete,
funkcia sa vypne tiež.
10.4 Nastaviť a ísť
Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu
(alebo program) ohrevu a neskôr ju
použiť jedným dotykom senzorového
tlačidla.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Trvanie.
Blok. ovládania sa zapne,
keď je zapnutá funkcia
ohrevu.
Ponuka: Základné
nastavenie vám umožní
aktivovať a deaktivovať
funkciu: Nastaviť a ísť.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
SLOVENSKY
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte časomer. Kuchynský
časomer. Po skončení funkcie sa
displej vráti späť do režimu
nočného jasu.
21
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Automatické pečenie - Pečenie
Pokrm
Riad používaný v
rúre
Príslušenstvo
Poznámky
Piškótový koláč
Otváracia forma s
pružinou
Drôtený rošt
Použite maslo s
nízkym obsahom
tuku.
Vianočka
-
Plech na pečenie
1 kus
Koláč na plechu
-
Plech
Úplne naplňte
plech. Nepoužívajte
panvicu na pečenie.
Koláč vo forme
Koláčová forma
Rošt
Pre rôzne typy kolá‐
čov pečené vo for‐
mách.
Torta
Tortová forma
Otváracia forma s
pružinou
Rošt
Koláče s minimál‐
nou oblohou (napr.
džemom).
Piroh/Slaný koláč
Forma na slaný ko‐
láč
Otváracia forma s
pružinou
Tortová forma
Rošt
-
Závin
-
Plech
1 kus
Biskupský chlebí‐
ček
Štvorcová forma
Otváracia forma s
pružinou
Rošt
So sušeným ovo‐
cím.
22
www.electrolux.com
Pokrm
Riad používaný v
rúre
Príslušenstvo
Poznámky
- Sladké
-
Plech
Viac kúskov.
- Slané
-
Plech
Viac kúskov.
- Forma
Forma na chlieb
Rošt
1 forma
- Plech
-
Plech
1 forma
- Plochý chlieb
-
Plech
1 alebo 2 kusy
(napr. bagety)
- Slané
-
Plech
Viac malých kús‐
kov.
- Sladké
-
Plech
Viac malých kús‐
kov, napr. sladkých
kysnutých rožkov.
-
Anglická špecialita
Jemné pečivo:
Chlieb:
Pečivo:
Špeciálne koláče:
- Viktóriin piškótový koláč
11.2 Automatické pečenie - Pečenie mäsa
Hovädzie/Zverina/Jahňa
Pokrm
Riad použí‐ Príslušenstvo
vaný v rúre
Poznámky
Hovädzie pečené
Pekáč
Teplotná sonda a hlbo‐
ký pekáč
Zvoľte požadovaný
stupeň upečenia
(krvavé, stredne upe‐
čené alebo prepečené).
Hovädzie po škan‐
dinávsky
Pekáč
Teplotná sonda a hlbo‐
ký pekáč
Zvoľte požadovaný
stupeň upečenia
(krvavé, stredne upe‐
čené alebo prepečené).
Dusené mäso
Pekáč
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť. Na
kuchynský riad položte
pokrievku.
Jahňacie pečené,
stredne
Pekáč
Teplotná sonda a hlbo‐
ký pekáč
-
Pečené jahňacie
Pekáč
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
SLOVENSKY
23
Pokrm
Riad použí‐ Príslušenstvo
vaný v rúre
Poznámky
Roštenka zo zveri‐
ny
Pekáč
Teplotná sonda a hlbo‐
ký pekáč
-
Pečená zverina
Pekáč
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť. Na
kuchynský riad položte
pokrievku.
Hydina/Ryby
Pokrm
Riad používa‐ Príslušenstvo
ný v rúre
Poznámky
Hydina bez kostí
Pekáč na mä‐
so
Teplotná sonda a
hlboký pekáč
-
Celé kura
Pekáč na mä‐
so
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Kuracie krídla
Pekáč na mä‐
so
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Kuracie stehná
Pekáč na mä‐
so
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Celá morka
Pekáč na mä‐
so
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Celá kačica
Pekáč na mä‐
so
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Celá hus
Pekáč na mä‐
so
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Celá ryba
Pekáč na mä‐
so
Teplotná sonda a
hlboký pekáč
-
Bravčové/Teľacie
Pokrm
Riad používaný v
rúre
Príslušenstvo
Poznámky
Bravčové karé
Pekáč na mäso
Teplotná sonda a
hlboký pekáč
-
Bravčové karé
Pekáč na mäso
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Teľací chrbát
Pekáč na mäso
Teplotná sonda a
hlboký pekáč
-
Pečené teľacie
Pekáč na mäso
Hlboký pekáč
Nastavte hmotnosť.
Na kuchynský riad
položte pokrievku.
24
www.electrolux.com
11.3 Automatické pečenie - Polotovary
Pokrm
Riad používaný v
rúre
Príslušenstvo
Poznámky
Mrazené zemia‐
kové jedlá
-
Plech na pečenie
Zemiakové poloto‐
vary, ako sú čipsy,
americké zemiaky
alebo krokety-
- Sladké
-
Plech na pečenie
Viac malých kús‐
kov.
- Slané
-
Plech na pečenie
Viac malých kús‐
kov.
- Sladké
-
Plech na pečenie
Viac malých kús‐
kov.
- Slané
-
Plech na pečenie
Viac malých kús‐
kov.
Mrazené pečivo:
Čerstvé pečivo
Pečivo/Bagety
Viac malých kús‐
kov.
- Mrazené
-
Plech na pečenie
Viac malých kús‐
kov.
- Nemrazené
-
Plech na pečenie
-
Mrazené Ryby/
Mäso:
- Zapečená ryba
Tepelne odolný riad Rošt
-
- Ryba/Mäso v strú‐ hanke
Plech na pečenie
Viac malých kús‐
kov, napr. rybacie
prsty alebo cordon
bleu.
Mrazený koláč/
slaný koláč
Plech na pečenie
-
-
Zemiakové jedlá:
- Mrazené
Tepelne odolný riad Rošt
-
- Čerstvé
Tepelne odolný riad Rošt
-
- Mrazené
Tepelne odolný riad Rošt
-
- Čerstvé
Tepelne odolný riad Rošt
-
Cestovinové jedlá:
Ryžové jedlá:
SLOVENSKY
Pokrm
Riad používaný v
rúre
Príslušenstvo
- Mrazené
Tepelne odolný riad Rošt
Predvarená ryža.
- Čerstvé
Tepelne odolný riad Rošt
Predvarená ryža.
- Mrazené
Tepelne odolný riad Rošt
-
- Čerstvé
Tepelne odolný riad Rošt
-
Mrazený závin
-
Plech na pečenie
1 alebo 2 kusy.
Malé jedlá
-
Plech na pečenie
Viac malých kús‐
kov.
25
Poznámky
Zeleninové jedlá:
11.4 Automatické pečenie - Pečené jedlá
Pokrm
Riad používaný v
rúre
Príslušenstvo
Poznámky
Dusené mäso/ryba:
- Vysoký zapečený
pokrm
Tepelne odolný riad Rošt
Menej ako 4 cm.
- Plochý zapečený
pokrm
Tepelne odolný riad Rošt
Menej ako 4 cm.
Zemiakové jedlá
Tepelne odolný riad Rošt
-
Cestovinové jedlá
Tepelne odolný riad Rošt
Ku koncu pečenia
posypte strúhaným
parmezánom.
Zeleninové jedlá
Tepelne odolný riad Rošt
-
Ryžové jedlá
Tepelne odolný riad Rošt
Predvarená ryža.
Sladké jedlá
Tepelne odolný riad Rošt
-
- Jedna veľká forma Tepelne odolný riad Rošt
-
- Malé formy
V malých formách
Rošt
Forma na viac kús‐
kov/viac foriem.
Zapečené jedlo
Tepelne odolný riad Rošt
Ku koncu pečenia
posypte strúhaným
parmezánom.
Nákyp:
26
www.electrolux.com
11.5 Automatické pečenie - Pizza
Pokrm
Príslušenstvo
Poznámky
- Hrubá
Plech na pečenie
Vysoká s veľkým množst‐
vom oblohy (americká).
- Tenká
Plech na pečenie
Tenká s malým množst‐
vom oblohy (talianska).
- Pizza Calzone
Plech na pečenie
-
Mrazená pizza:
Plech na pečenie
Pizzový základ, nie úplne
upečený a bez ďalšej oblo‐
hy.
- Predpečené
Plech na pečenie
Pizzový základ, nie úplne
upečený a bez ďalšej oblo‐
hy.
- Nepredpečené
Plech na pečenie
Bez extra oblohy.
- Pizza Calzone
Plech na pečenie
-
Čerstvá pizza Predpečené
Plech na pečenie
-
Malé pizze
Plech na pečenie
-
Čerstvá pizza:
11.6 Tipy pre špeciálne funkcie
ohrevu rúry
Uchovať teplé
Túto funkciu použite, ak chcete jedlo
uchovať teplé.
Teplota sa automaticky nastaví na 80 °C.
Ohrev tanierov
veľkej formy na vykysnutie cesta a
zakryte ho vlhkou utierkou alebo
umelohmotnou fóliou. Do prvej úrovne
zasuňte drôtený rošt a položte naň
nádobu. Zatvorte dvierka a nastavte
funkciu: Kysnutie cesta. Nastavte
potrebný čas.
11.7 Pečenie
•
Zohrievanie tanierov a riadu.
Na rošt rovnomerne umiestnite taniere a
riad. Po uplynutí polovice času
zohrievania ich otočte (prevráťte ich
dnom nahor).
Teplota je vopred nastavená na 70 °C.
Odporúčaná poloha v rúre: 3.
•
•
•
Kysnutie cesta
Túto automatickú funkciu môžete použiť
pri akomkoľvek recepte na kysnutie
cesta. Poskytne vám dobré prostredie na
kysnutie. Cesto vložte do dostatočne
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
SLOVENSKY
•
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
27
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
11.8 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je dos‐
tatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úr‐
ovne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte o niečo nižšiu teplotu
v rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
V ceste je príliš veľa tekuti‐ Použite menej tekutiny.
ny.
Dávajte pozor na časy mie‐
senia, predovšetkým pri
použití kuchynských spo‐
trebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vy‐
Nastavte nižšiu teplotu pe‐
soká a čas pečenia je príliš čenia v rúre a predĺžte čas
krátky.
pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Koláč sa za nastavený čas Teplota rúry je príliš nízka.
neupečie.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte o niečo vyššiu teplotu
v rúre.
11.9 Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
140 - 160
70 - 90
1
Teplovzdušné
pečenie
28
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Tradičné peče‐ 160
cake / Piškóto‐ nie
vý koláč bez tu‐
ku
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Teplovzdušné
Jablkový koláč pečenie
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Tradičné peče‐ 180
Jablkový koláč nie
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
70 - 90
1
Tvarohový ko‐
láč
60 - 90
1
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/
Tradičné peče‐
veniec z kysnu‐ nie
tého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškóto‐ pečenie
vý koláč bez tu‐
ku
Teplovzdušné
pečenie
Tradičné peče‐ 170 - 190
nie
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Tradičné peče‐
nie
Chlieb (ražný
Tradičné peče‐
chlieb):
nie
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
SLOVENSKY
29
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Veterníky/
odpaľované
cesto
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová rolá‐
da
Tradičné peče‐
nie
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypa‐
ný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐ Tradičné peče‐
lový koláč/
nie
cukrové koláče
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Teplovzdušné
pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Tradičné peče‐
nie
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z krehkého
cesta
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Teplovzdušné
pečenie
140
20 - 35
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Tradičné peče‐
nie
1601)
20 - 30
3
Kysnutý koláč s Tradičné peče‐
jemnou plnkou nie
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
30
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z piš‐ Teplovzdušné
kótového cesta pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové suš‐
ienky / pusinky
Teplovzdušné
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové suš‐
ienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Sušienky z kys‐ Teplovzdušné
nutého cesta
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Tradičné peče‐
nie
1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
11.10 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐ Turbo grilova‐
nie
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblo‐
žené roztope‐
ným syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
30 - 60
1
SLOVENSKY
31
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
11.11 Vlhký horúci vzduch
Pokrm
Typ potraviny
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Cestovinový nákyp
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Zapečené zemiaky
190 - 210
55 - 80
2
Sladké jedlá
180 - 200
45 - 60
2
Bábovka alebo brioška
160 - 170
50 - 70
1
Pletenec/veniec z kysnuté‐
ho cesta
170 - 190
40 - 50
2
Koláč posypaný mrveničkou 160 - 170
(suchý)
20 - 40
3
Sušienky z kysnutého cesta 160 - 170
20 - 40
2
11.12 Viacúrovňové pečenie
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
odpaľované
cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
Čas (min)
20 - 40
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
1/4
1/3/5
32
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z piš‐ 160 - 170
kótového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové suš‐
ienky, snehové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové suš‐
ienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
140
1) Rúru predhrejte.
11.13 Pomalé pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
Pokrm
Množstvo
Hovädzie pe‐
čené
Hovädzie filety
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu gril: Pomalé pečenie a
nastavte správnu koncovú teplotu..
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
1 000 - 1 500 g 120
90 - 150
3
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
Pečené teľacie
Steaky
Teplota (°C)
33
Čas (min)
Úroveň v rúre
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
200 - 300 g
20 - 40
3
120
11.14 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Tortičky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky nekysnutý
chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné
pizze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.15 Pečenie mäsa
•
•
•
Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom (ak je k dispozícii).
Chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou. Takto zostane mäso
šťavnatejšie.
•
•
•
•
•
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
V spotrebiči odporúčame piecť mäso
a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.
Aby ste zabránili pripáleniu štiav
alebo tuku, prilejte do hlbokého
pekáča trochu vody.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
34
www.electrolux.com
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
•
Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
11.16 Tabuľka pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné
pečenie
230
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo grilo‐
čené alebo
ky
vanie
hovädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo grilo‐
čené alebo
ky
vanie
hovädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo grilo‐
čené alebo
ky
vanie
hovädzie filety:
dobre prepe‐
čené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo grilo‐
vanie
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 – 1,5 kg
Turbo grilo‐
vanie
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
750 g - 1 kg Turbo grilo‐
vanie
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 750 g - 1 kg Turbo grilo‐
no (predvar‐
vanie
ené)
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Pečené teľa‐ 1
cie
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Turbo grilo‐
vanie
160 - 180
1
90 - 120
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(kg)
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Turbo grilo‐
vanie
160 - 180
1
120 - 150
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo grilo‐
vanie
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo grilo‐
vanie
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí
chrbát/zaja‐
čie stehno
až do 1 kg
Tradičné pe‐ 2301)
čenie
30 - 40
1
Srnčí chrbát
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐ 210 - 220
čenie
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐ 180 - 200
čenie
60 - 90
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny Porcia 200 – Turbo grilo‐
250 g
vanie
200 - 220
30 - 50
1
Polovica
kuraťa
Porcia 400 – Turbo grilo‐
500 g
vanie
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vykŕ‐
mené
1 – 1,5 kg
Turbo grilo‐
vanie
190 - 210
50 - 70
1
Kačica
1,5 – 2 kg
Turbo grilo‐
vanie
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo grilo‐
vanie
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo grilo‐
vanie
160 - 180
120 - 150
1
35
36
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Morka
4 – 6 kg
Turbo grilo‐
vanie
140 - 160
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
150 - 240
Ryba (v pare)
Pokrm
Celá ryba do 1 - 1.5
1 kg
Tradičné pe‐ 210 - 220
čenie
11.17 Grilovanie
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Úroveň
v rúre
40 - 60
1
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
POZOR!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie pe‐
čené
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový
chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchle grilovanie
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
SLOVENSKY
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Toast / Hrianky1)
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
1) Rúru predhrejte.
11.18 Mrazené pokrmy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mra‐
zené
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemia‐
kové pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/Cannello‐
ni, zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Teplota (°C)
Mrazená pizza
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolky1)
(300 – 600 g)
Tradičné peče‐ 200 - 220
nie alebo Turbo
grilovanie
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
3
podľa pokynov
výrobcu
37
38
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Teplota (°C)
Ovocné koláče
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
11.19 Rozmrazovanie
•
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pokrm
Množstvo
Čas rozm‐
razovania
(min.)
Dodatočný Poznámky
čas rozmra‐
zovania (v
min.)
Kurča
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom ta‐
nieri. Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je
miestami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1,4 kg
11.20 Zaváranie
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
SLOVENSKY
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas prípravy, kým Ďalšie varenie pri
kvapalina nezačne 100 °C (min.)
slabo vrieť (v
min.)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
35 - 45
-
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas prípravy, kým Ďalšie varenie pri
kvapalina nezačne 100 °C (min.)
slabo vrieť (v
min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
Pokrm
Teplota (°C)
Čas prípravy, kým Ďalšie varenie pri
kvapalina nezačne 100 °C (min.)
slabo vrieť (v
min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
10 - 15
Zelenina:
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.21 Sušenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina:
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
39
40
www.electrolux.com
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
11.22 Chlieb
Predhriatie sa neodporúča.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Biely chlieb
180 - 200
40 - 60
2
Bageta
200 - 220
35 - 45
2
Brioška
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Ražný chlieb
190 - 210
50 - 70
2
Tmavý chlieb
180 - 200
50 - 70
2
Celozrnný chlieb
170 - 190
60 - 90
2
11.23 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Teľacie koleno
85 - 90
41
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
•
•
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
42
www.electrolux.com
1. Vnútornú stranu dvierok umyte teplou
vodou, aby zvyšky neprihoreli
vplyvom horúceho vzduchu.
2. Spotrebič zapnite a z hlavnej ponuky
vyberte funkciu: Pyrolýza. Stlačte
a potvrďte.
3. Nastavte trvanie procesu čistenia:
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
Voliteľná
funkcia
Popis
Rýchla
1 h v prípade
mierneho
znečistenia,
Normálna
1 h 30 min v
prípade bež‐
ného znečis‐
tenia,
Intenzívna
2 h 30 min v
prípade vy‐
sokého zne‐
čistenia.
2
1
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
12.3 Pyrolýza
POZOR!
Vyberte všetko príslušenstvo
a zasúvacie lišty.
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
•
•
ak ste nevytiahli konektor teplotnej
sondy z príslušnej zásuvky.
ak ste nezavreli úplne dvierka rúry.
Hrubé nečistoty očistite ručne.
POZOR!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou:
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
4. Dotykom
potvrďte nastavenie.
Keď začne pyrolytické
čistenie, dvierka spotrebiča
sa zamknú.
Ak chcete zastaviť
pyrolytické čistenie pred jeho
skončením, vypnite
spotrebič.
VAROVANIE!
Po skončení funkcie je
spotrebič veľmi horúci.
Nechajte ho vychladnúť.
Hrozí riziko popálenia.
Dvierka zostanú zamknuté aj
počas fázy chladnutia po
ukončení funkcie. Počas
fázy chladnutia nie sú k
dispozícii niektoré funkcie
spotrebiča.
12.4 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
SLOVENSKY
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej polohe (približne v 70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
43
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
12.5 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku
(spotrebič nesmie byť pod
napätím).
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
Horné svetlo
1. Otočte sklenený kryt proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú
žiarovku teplovzdornú do teploty 300
°C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
44
www.electrolux.com
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Vymeňte žiarovku za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Pozrite si časť „Automa‐
tické vypínanie“.
SLOVENSKY
45
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Na displeji sa zobrazuje
F111.
Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Pomocou domovej
poistky alebo bezpeč‐
nostného vypínača v
poistkovej skrini vypnite
rúru a znova ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre
dlhšie ako 15 – 20 minút.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
14.1 Technické údaje
Napätie
220 – 240 V
46
www.electrolux.com
Frekvencia
50 Hz
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Identifikácia modelu
EOY5851AAX
EOY5851AOX
Index energetickej účinnosti
92.9
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.79 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
15.2 Šetrenie energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry
správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte
použitím kovového riadu.
– Ak je to možné, vložte jedlo do
rúry bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá
viac ako 30 minút, 3-10 minút
pred ukončením pečenia (v
•
•
•
EOY5851AAX
41.0 kg
EOY5851AOX
41.0 kg
závislosti od času pečenia) znížte
teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - keď je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Zvyškové teplo
– Pri niektorých funkciách ohrevu
sa ohrevné články automaticky
vypnú približne o 10 % skôr, ak je
zapnutý program s časovou
funkciou (Trvanie, Koniec) a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú
naďalej v činnosti.
Pečenie s vypnutým osvetlením vypnite osvetlenie počas pečenia a
zapnite ho, iba keď ho potrebujete.
SLOVENSKY
•
•
•
Uchovanie teploty jedla - ak chcete
jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie
možné nastavenie teploty. Na displeji
sa zobrazí zvyšková teplota.
Funkcie Eko – prečítajte si časť
„Funkcie ohrevu“.
Kedy môžete použiť túto funkciu:
Vlhký horúci vzduch, vnútorné
•
47
osvetlenie sa vypne po 30 sekundách.
V prípade potreby ho môžete opäť
zapnúť.
Ak použijete Eko funkcie, osvetlenie
sa vypne. V prípade potreby ho
môžete opäť zapnúť.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867314215-C-252015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement