Electrolux EOC5951AAX, EOC5951AOX User manual

Electrolux EOC5951AAX, EOC5951AOX User manual
EOC5951AAX
EOC5951AOX
.......................................................... .......................................................
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENERGETICKÁ ÚČINNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.RegisterElectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a je‐
ho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐
sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých násled‐
ků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bez‐
pečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Děti mladší tří let nesmí
být ponechány v blízkosti spotřebiče bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem
a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části
jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, do‐
poručuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nád‐
obí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
4
www.electrolux.com
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky
k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
• Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit nadměrné zbytky
jídel. Vyjměte z trouby všechno příslušenství.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté
zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty in‐
stalujte stejným postupem v opačném pořadí.
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze vý‐
robce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvali‐
fikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
• Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič
vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvali‐
fikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatr‐
ní, protože je těžký. Vždy noste ochranné ru‐
kavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod
bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné
výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být pro‐
vedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecí‐
ho kabelu se obraťte na servisní středisko ne‐
bo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být připevně‐
ČESKY
•
•
•
•
•
na tak, aby nešla odstranit bez použití nástro‐
jů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojuj‐
te do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izo‐
lační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem či výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakry‐
té.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při oteví‐
rání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění
horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte
vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používá‐
te-li při přípravě jídla přísady obsahující alko‐
hol, může vzniknout směs vzduchu s alkoho‐
lem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.
5
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo
na dno spotřebiče.
– na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte vlhká jí‐
dla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu ne‐
mají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o
závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký
pekáč / plech. Ovocné šťávy mohou zanechat
trvalé skvrny.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mo‐
hlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměň‐
te. Kontaktujte autorizované servisní středi‐
sko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způ‐
sobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpeč‐
nostními pokyny uvedenými na jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) neči‐
stěte žádným druhem čisticího prostředku.
6
www.electrolux.com
Pyrolytické čištění
UPOZORNĚNÍ
V pyrolytickém režimu hrozí riziko pora‐
nění / požáru / chemických emisí (výpa‐
rů)
• Před použitím samočisticí pyrolytické funkce
nebo funkce prvního použití spotřebiče od‐
straňte z vnitřku trouby následující:
– Jakékoliv zbytky či nánosy jídla, olejů či tu‐
ků.
– Jakékoliv vyjímatelné předměty (včetně ro‐
štů, bočních kolejniček, apod. dodaných
spolu se spotřebičem), obzvláště pak
hrnce, pánve a jiné náčiní s nepřilnavým
povrchem.
• Držte děti z dosahu spotřebiče během chodu
pyrolytického čištění. Spotřebič se zahřeje na
velmi vysokou teplotu.
• Držte děti z dosahu spotřebiče během chodu
pyrolytického čištění. V průběhu této funkce
bude spotřebič velmi horký a z předních větra‐
cích otvorů bude vycházet horký vzduch.
• Pyrolytické čištění je proces, při kterém se dí‐
ky vysokým teplotám mohou uvolňovat výpary
ze zbytků potravin či konstrukčních materiálů,
a zákazníci proto musí:
– Během používání a po prvním použití při
maximální teplotě zajistit dobré větrání.
– Během a po každém pyrolytickém čištění
zajistit dobré větrání.
• Na rozdíl od lidí mohou být někteří plazi či ptá‐
ci velmi citliví na výpary, k jejichž tvorbě může
docházet během čisticího procesu u všech py‐
rolytických trub.
– Během chodu pyrolytického čištění odstraň‐
te z blízkosti trouby všechna domácí zvířata
(obzvláště ptactvo) a maximální teplotu či‐
štění poprvé použijte v dobře větraném pro‐
storu.
• Malá domácí zvířata mohou být také velmi ci‐
tlivá na místní změny teploty, ke kterým do‐
chází v blízkosti všech pyrolytických trub.
• Při vysokoteplotním pyrolytickém čištění může
u všech pyrolytických trub dojít k poškození
nepřilnavého povrchu hrnců, pánví, plechů,
náčiní apod. a může také vést ke tvorbě méně
škodlivých chemických výparů.
• Výpary uvolňované z pyrolytických trub / zbyt‐
ky jídel nejsou dle jejich popisu škodlivé pro
člověka, malé děti nebo osoby se zdravotními
problémy.
2.4 Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají speciální či ha‐
logenové žárovky pouze pro použití v domá‐
cích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětle‐
ní domácnosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od
napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými vlast‐
nostmi.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
1 Ovládací panel
2
2 Elektronický programátor
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Zásuvka pro pečicí sondu
4 Topné těleso
5 Žárovka
6 Ventilátor
7 Zadní topné těleso
8 Spodní ohřev
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
9
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy,
pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k zachy‐
cování tuku.
Pečící sonda
Používá se k měření stupně přípravy jídla.
8
www.electrolux.com
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
4.2 První zapojení
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Když spotřebič zapojíte do sítě, na displeji se zo‐
brazí uvítací hlášení. Musíte nastavit jazyk (po‐
uze při prvním zapojení), datum a denní čas. Po‐
nebo
proveďte příslušná nastavení.
mocí
Stisknutím OK nastavení potvrďte.
4.1 První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Elektronický programátor
1
6
5
4
3
2
ČESKY
9
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Čí‐
slo
Senzoro‐
vé tlačít‐
ko
Funkce
1
Doprava, Doleva
2
OK
Poznámka
Slouží k pohybu v rámci hlavní nabídky.
Slouží k potvrzení či spuštění nastavené funkce.
Slouží k pohybu v rámci podnabídek a k jejich nastave‐
ní.
Dolů, Nahoru
3
Displej
Slouží k zobrazení aktuálního nastavení spotřebiče.
5
Domů
Slouží ke zrušení volby a k návratu do hlavní nabídky.
6
Zapnuto/Vypnuto
4
-
Nastavení hodnot:
• Pomalu: Jednou stiskněte senzorové tlačítko.
• Rychle: Podržte senzorové tlačítko.
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
5.2 Displej
1
2
12.00
4
Oblast
1
3
Poznámka
Oblast hlavní nabídky Zobrazuje položky hlavní nabídky.
10
www.electrolux.com
Oblast
Poznámka
Může zobrazovat:
• Název a symbol pečicí funkce
• Název a symbol automatického programu
Oblast hlavního obsa‐ • Teploty
hu
• Stav pečicí sondy
• Text nápovědy
• Den v týdnu (pouze, když je spotřebič vypnutý)
• Datum
2
3
Oblast funkcí hodin
Může zobrazovat:
• Časové informace týkající se funkcí hodin
• Ukazatel průběhu času
4
Oblast denního času
Zobrazuje denní čas.
Oblast času a funkce hodin
1 Minutka
2 Trvání
1
3 Ukazatel časového průběhu a hodnotu
měřiče času
4 Denní čas
12.00
4
3
2
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
• manuální režim - slouží k manuálnímu nasta‐
vení pečicí funkce, teploty a doby pečení
• automatické programy (recepty) - slouží k
přípravě pokrmů, když neznáte jejich přípravu
nebo nemáte dostatečné zkušenosti s
vařením
6.1 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol
Položka nabídky
Popis
Funkce
Obsahuje seznam pečicích funkcí.
Časovače
Obsahuje seznam funkcí hodin.
Pečící sonda
Slouží k nastavení pečicí sondy.
Čištění
Obsahuje funkce čištění.
Nastavení
Obsahuje ostatní nastavení.
Oblíbené
Obsahuje seznam oblíbených programů pro
přípravu jídel vytvořený uživatelem.
ČESKY
Symbol
Položka nabídky
11
Popis
Recepty
Obsahuje seznam automatických programů
pro pečení.
Teplota
Zobrazí nastavení spotřebiče.
Podnabídky pro: Pečicí funkce
Pečicí funkce
Popis
Pravý horký vzduch
K pečení jídla na maximálně 3 úrovních současně.
Když používáte tuto funkci, snižte teplotu spotřebi‐
če o 20–40 °C oproti standardním teplotám. Tuto
funkci můžete použít pro funkci Vrchní a spodní
ohřev .
Pizza
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupa‐
vý spodek, na jedné úrovni. Když používáte tuto
funkci, snižte teplotu trouby o 20–40 °C oproti stan‐
dardním teplotám, které používáte u funkce Vrchní
a spodní ohřev .
Nízkoteplotní pečení
K přípravě velmi libových a křehkých pečení.
Vrchní a spodní ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi
na jedné úrovni. Také k zapékání a pečení dozlato‐
va.
Gril
Ke grilování plochých kousků potravin uprostřed
grilu. K opékání chleba.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K
opékání chleba.
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Rozmrazit
K rozmrazování zmrazených jídel.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem.
Zavařování
K přípravě zeleninových zavařenin jako např. na‐
kládané zeleniny.
Sušení
K sušení ovoce a zeleniny nakrájené na plátky
(např. jablka, švestky, broskve, rajčata, cukety,
houby, atd).
Ohřev talířů
K předehřátí talířů před jejich servírováním.
12
www.electrolux.com
Podnabídky pro: Časovače
Symbol
Podnabídka
Doba přípravy
Začátek pečení
Konec pečení
Nastavit a spustit
Uplynulá doba pečení
Minutka
Podnabídky pro: Pečící sonda
Symbol
Podnabídka
Požadovaná teplota 60°
Podnabídky pro: Čištění
Symbol
Podnabídka
Popis
Pyrolýza
Spustí proces pyrolytického čištění.
Připomínka čištění
Upozorní vás na to, kdy spotřebič vyči‐
stit.
Podnabídky pro: Nastavení
Symbol
Podnabídka
Popis
Nastavení hodin
Slouží k nastavení hodin.
Nastavení data
Slouží k nastavení data.
Ohřej a udržuj
Zapne a vypne funkci Ohřej a udržuj .
Prodloužení
Zapne a vypne funkci Prodloužení doby
pečení.
Vyberte jazyk
Slouží k nastavení jazyka displeje.
Zvuky alarmu
Zapne a vypne zvukovou výstrahu alar‐
mu.
Obsluha
Slouží k zobrazení verze software a kon‐
figurace.
Nejvýše
Slouží k nastavení, kde displej zobrazí
vyšší hodnotu v oblastech teploty a ča‐
su.
Šipka nahoru posouvá
Slouží k nastavení, zda
slouží k po‐
sunutí výpisu nebo k přechodu na
předcházející položku.
Základní nastavení
Slouží k návratu na základní nastavení
(vymaže také Oblíbené programy).
ČESKY
Podnabídky pro: Oblíbené
Symbol
Podnabídka
Přidat novou položku
Názvy uložených programů
Podnabídky pro: Recepty
Symbol
Podnabídka
Vepřové/Telecí
Hovězí/Zvěřina/Jehněčí
Jídlo
Vepřová pečeně
Vepřové zadní
Vepřové koleno
Vepřové plecko
Telecí pečeně
Telecí koleno
Telecí ossobuco
Plněné telecí hrudí
Sekaná
Hovězí plátky
• Nepropečené
• Středně propečené
• Dobře propečené
Králík
Hovězí na skandinávský zp. Králičí pečeně s hořčicí
Kančí maso
Jehněčí pečeně
• Nepropečené
Jehněčí peč., stř. propeč.
• Středně propečené
• Dobře propečené
Hovězí pečeně
Marinované hovězí
Zadní ze zvěřiny
Pečeně ze zvěřiny
Drůbež
Celé kuře
Celá krůta
Celá kachna
Celá husa
Drůbež bez kostí
Ryby
Celá ryba nad 1 kg
Rybí filé
Treska
Ryba obalená v soli
Kolače
Citrónový koláč
Švédský koláč
Sušenky
Tvarohový koláč
Biskupský chlebíček
Koláč s drobenkou
Máslový pletenec
Vánočka
Jehněčí kýta
Kuřecí stehna
Kohout na víně
Peč.kachna na pomeran‐
čích
Plněné kuře
Plněná oliheň (Calamari)
Dušená ryba
Ančovičky s bramborem
Kulatý koláč
Ovocný Savarin
Brownies - čok. sušenky
Muffins
Sladký koláč
Mrkvový koláč
Mandlový koláč
Ovocný koláč
13
14
www.electrolux.com
Symbol
Podnabídka
Jídlo
Pizza/Pirohy/Chléb
Pizza
Cibulový koláč
Slaný lotrinský koláč
Koláč z kozího sýra
Pudinkový koláč
Dušená/zapékaná jídla
Lasagne
Zapečené cannelloni
Zapečené brambory
Moussaka
Polotovary (zmraz./
konz.)
Spotřebič vypnete stisknutím
nastavte položku nabíd‐
3.
Chléb/Rohlíky
Chléb/Rohlíky, zmrazené
Jablečný štrúdl, zmrazený
Rybí filé, zmrazené
Kuřecí křídla
Lasagne/Cannelloni, zmraz.
Při zapnutí pečicí funkce se na displeji
zobrazí žlutou barvou teplota ve
spotřebiči a bílou barvou nastavená te‐
plota.
Zapněte spotřebič.
nebo
Dušené zelí
tu, spotřebič se spustí s přednastavenou te‐
plotou.
6.2 Používání nabídek
Pomocí
ky.
Zapečené těstoviny
Zapečená čekanka
Dušené maso se zeleninou
Pizza, mražená
Americká pizza, mražená
Pizza, chlazená
Malé pizzy, mražené
Hranolky
Amer. brambory, krokety
Opečená bramborová kaše
Recepty s funkcí Automatický recept
Recepty s funkcí Automatická pečicí sonda
Recepty s funkcí Automatická váha
1.
2.
Tvarohové pečivo
Bílý chléb
Farmářský chléb
Ruský koláč (Pirohy)
Pomocí
nebo
se pohybujete v rámci
podnabídky. Stisknutím OK nastavení po‐
tvrďte.
se vrátíte do předchozí nabídky.
Stisknutím
6.4 Zobrazení teploty
6.3 Zapnutí pečicí funkce
6.5 Kontrolka zbytkového tepla
1.
2.
Zapněte spotřebič.
3.
Pomocí
nebo
nastavte teplotu. Stis‐
kněte tlačítko OK. Pokud nenastavíte teplo‐
Pomocí
nebo
nastavte pečicí funkci.
Stiskněte tlačítko OK.
Pomocí
Teplota
nebo
.
přejděte na položku nabídky
Při vypnutí spotřebiče se na displeji zobrazí hlá‐
šení o klesající teplotě ve spotřebiči. Zbytkové
teplo můžete využít k udržení teploty jídla.
7. FUNKCE HODIN
Symbol
.
Funkce
Popis
Doba přípravy
K nastavení odpočítávání.
Začátek pečení
K nastavení doby zapnutí spotřebiče.
ČESKY
Symbol
Funkce
Konec pečení
Popis
K nastavení doby vypnutí spotřebiče.
Nastavit a spustit
K nastavení pečicí funkce a doby jejího pozdějšího zapnutí.
Uplynulá doba pe‐
čení
Nastaví měření času. Ukazuje, jak dlouho je spotřebič v pro‐
vozu. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče.
Minutka
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz spotřebiče.
Nastavení funkcí hodin
1. Přejděte do nabídky Funkce a nastavte pe‐
čicí funkci a teplotu.
2. Přejděte do nabídky Časovače a nastavte
funkci hodin.
3.
4.
15
Pomocí
nebo
nastavte potřebný čas.
Stisknutím OK nastavení potvrďte.
Po skončení funkce hodin zazní zvukový
signál. Spotřebič se vypne. Barvy na displeji
se změní a symbol funkce hodin začne bli‐
kat.
Zvukový signál vypnete stisknutím některé‐
ho ze senzorových tlačítek.
Pokud použijte pečicí sondu, nelze pou‐
žít funkce Trvání či Ukončení.
Funkci Minutka lze zapnout s vypnutým
i zapnutým spotřebičem. Pokud je
spotřebič vypnutý, funkci Minutka za‐
nebo
na‐
pnete tak, že pomocí
stavíte potřebný čas. Stisknutím OK na‐
stavení potvrďte.
Funkce Minutka zůstane zapnutá, i když
spotřebič vypnete.
7.1 Nastavit a spustit
Zvolte pečicí funkci a teplotu. V nabídce Časova‐
če zvolte funkci Nastavit a spustit a stiskněte OK.
Spotřebič je v pohotovostním režimu. Stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka spustíte nasta‐
venou pečicí funkci.
7.2 Ohřej a udržuj
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce Nastavení .
Funkce Ohřej a udržuj udržuje připravené jídlo
teplé při teplotě 80 °C po dobu 30 minut. Aktivuje
se po skončení pečení.
Podmínky pro funkci:
• Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
• Je nastavená funkce Trvání.
Po skončení funkce zazní zvukový signál.
Pokud změníte funkce trouby, funkce Ohřej a
udržuj zůstane 30 minut zapnutá.
7.3 Prodloužení
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce Nastavení .
Funkce Prodloužení způsobí, že funkce trouby
bude pokračovat i po skončení nastavené doby.
• Lze použít u všech pečicích funkcí spolu s
funkcí Trvání nebo Automatická váha .
• Nefunguje pro pečicí funkce s pečicí sondou.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Automatické programy nabízí optimální nastave‐
ní pro jednotlivé typy masa a další recepty.
• Programy pro přípravu masa pomocí funkce
Automatická váha (nabídka Recepty )
• Programy pro přípravu masa pomocí funkce
Automatická pečicí sonda (nabídka Recepty )
• Funkce Automatický recept (nabídka Recep‐
ty )
8.1 Recepty s funkcí Automatická
váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu pečení.
Abyste tuto funkci mohli použít, musíte zadat
hmotnost jídla.
16
www.electrolux.com
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku Recepty . Stiskněte tlačítko
OK.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Stiskněte tlačítko
OK.
4. Nastavte funkci Automatická váha . Stiskně‐
te tlačítko OK.
5.
Pomocí
nebo
nastavte hmotnost jí‐
dla. Stiskněte tlačítko OK.
Automatický program se spustí. Po uplynutí času
zazní zvukový signál. Signál vypnete stisknutím
některého senzorového tlačítka.
8.2 Recepty s funkcí Automatický
recept
Tento spotřebič má sadu receptů, které můžete
použít. Recepty jsou pevně dané a nelze je změ‐
nit.
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku Recepty . Stiskněte tlačítko
OK.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Stiskněte tlačítko
OK.
4.
Nastavte funkci Automatický recept . Stis‐
kněte tlačítko OK.
8.3 Recepty s funkcí Automatická
pečicí sonda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapněte spotřebič.
Zvolte nabídku Recepty . Stiskněte tlačítko
OK.
Zvolte kategorii a jídlo. Stiskněte tlačítko
OK.
Nastavte funkci Automatická pečicí sonda .
Stiskněte tlačítko OK.
Instalujte pečicí sondu.
Po skončení programu zazní zvukový sig‐
nál.
Signál vypnete stisknutím některého senzo‐
rového tlačítka.
Odstraňte pečicí sondu.
Pokud zvolíte možnost Ruční , na dis‐
pleji se zobrazí automatická nastavení,
která ale můžete změnit.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
1
2
3
4
9.1 Pečící sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu jídla. Jakmile
teplota jídla dosáhne nastavené teploty, spotřebi‐
če se automaticky vypne.
Je potřeba nastavit dvě teploty
• Teplotu trouby
• Teplotu středu jídla
Na displeji se zobrazí teplota trouby a teplota
středu jídla.
6
5
1 Pečicí funkce
2 Ukazatel pečicí sondy
3 Teplota středu jídla
4 Nastavená teplota středu jídla
5 Nastavená teplota ve spotřebiči
6 Teplota ve spotřebiči
Když spotřebič pracuje při nastavené
teplotě, současná teplota se přestane
zobrazovat.
ČESKY
Používejte výhradně dodávanou pečicí
sondu a originální náhradní díly.
1.
2.
Zapněte spotřebič.
Zasuňte špičku pečicí sondy do středu jídla.
4.
5.
6.
7.
8.
3.
Zástrčku pečicí sondy zasuňte do zásuvky
na přední stěně spotřebiče.
Na displeji se zobrazí nabídka Pečící son‐
da .
9.
17
Pomocí
nebo
do pěti sekund nastav‐
te teplotu středu jídla.
Přejděte do nabídky Funkce .
Pomocí
nebo
nastavte pečicí funkci
a, pokud je to nutné, teplotu trouby.
Pečicí sonda musí během pečení zůstat
v jídle a v zásuvce pečicí sondy.
Když teplota středu jídla dosáhne nastave‐
né teploty, zazní zvukový signál. Pečicí
funkce se vypne.
Zvukový signál vypnete stisknutím některé‐
ho senzorového tlačítka.
UPOZORNĚNÍ
Při vytahování zástrčky a špičky pečicí
sondy buďte opatrní, protože je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
Vyjměte pečicí sondu a vyndejte pokrm ze
spotřebiče.
Vypněte spotřebič.
Programy pro maso s pečicí sondou na‐
jdete v části o nabídce Recepty .
9.2 Vložení příslušenství
Společně vložení tvarovaného roštu a hlubokého
pekáče / plechu:
Hluboký plech a tvarovaný rošt mají po stranách
přesahující okraje. Tyto okraje a tvar vodicích lišt
slouží jako speciální zařízení bránící vyklouznutí
nádobí.
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů a uji‐
stěte se, že nožičky směřují dolů.
• Veškeré příslušenství je z důvodu vyšší bez‐
pečnosti vybaveno malými zářezy na horní
straně pravého a levého okraje. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti překlopení.
18
www.electrolux.com
• Vysoký okraj kolem roštu slouží jako ochrana
proti sklouznutí varných nádob.
9.3 Vysunovací drážky - vložení příslušenství trouby
Vložte plech na pečení nebo hluboký pekáč /
plech do teleskopických výsuvných držáků.
Zasuňte tvarovaný rošt do teleskopických výsuv‐
ných držáků tak, aby nožičky směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného roštu fungu‐
je jako speciální zajištěním proti sklou‐
znutí nádobí.
9.4 Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč / plech.
Drátěný rošt a hluboký plech na pečení umístěte
na vysunovací drážky.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Nabídka Oblíbené
Můžete uložit vaše oblíbená nastavení: délku, te‐
plotu nebo pečicí funkce.
Uložení programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci, teplotu a dobu peče‐
ní nebo z nabídky Recepty zvolte automa‐
tický program. Stiskněte tlačítko OK.
3.
4.
Zvolte nabídku Oblíbené programy.
5.
Pomocí
nebo
nastavte písmena ne‐
bo číslice. Stiskněte tlačítko OK.
Pomocí
nebo
zvolte možnost nabíd‐
ky Přidat novou položku . Stiskněte tlačítko
OK. Na displeji se zobrazí možný název
programu.
ČESKY
6.
7.
8.
Poslední symbol odstraníte pomocí
ne‐
bo
nebo zvolením možnosti Odstranit .
Stiskněte tlačítko OK.
Nastavte název programu opakováním kro‐
ku 5.
Pomocí
nebo
zvolte možnosti Ulo‐
žit . Stiskněte tlačítko OK.
Pokud je paměť plná, vymažte některé
položky v nabídce.
Název programu změníte pomocí mo‐
žnosti Přejmenovat . Viz část „Uložení
programu“.
Spuštění programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku Oblíbené programy. Stiskně‐
te tlačítko OK.
3. Nastavte název programu. Stiskněte tlačítko
OK.
4. Zvolte možnost Začátek . Stiskněte tlačítko
OK.
10.2 Blokování tlačítek
Funkce Blokování tlačítek brání náhodné změně
pečicí funkce.
Zapnutí funkce Blokování tlačítek
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
3.
Současně stiskněte
a OK. Na displeji se
zobrazí zpráva.
Funkce Blokování tlačítek je zapnutá.
Vypnutí funkce Blokování tlačítek
1.
Současně stiskněte
a OK.
Funkce Blokování tlačítek je vypnutá.
19
10.3 Dětská pojistka
Funkce Dětská pojistka brání náhodnému použití
spotřebiče.
Zapnutí či vypnutí funkce Dětská pojistka
1. Vypněte spotřebič.
2.
Současně stiskněte
a OK, dokud se na
displeji nezobrazí zpráva.
Pokud je spotřebič vybaven funkcí Py‐
rolytického čištění, jsou dvířka zabloko‐
vaná. Když stiskněte jakékoliv senzoro‐
vé tlačítko, na displeji se zobrazí hláše‐
ní.
10.4 Automatické vypnutí
Spotřebič se po určité době vypne:
• Pokud spotřebič nevypnete.
• Pokud nezměníte teplotu trouby.
Teplota trouby
Čas vypnutí
30 °C – 115 °C
12,5 h
120 °C – 195 °C
8,5 h
200 °C – 245 °C
5,5 h
250 °C – 300 °C
3h
Pokud chcete spotřebič po automatickém vypnutí
použít, nejprve spotřebič zcela vypněte.
10.5 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor
se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete,
bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až
do úplného ochlazení spotřebiče.
Když spotřebič vypnete, vypne se i
funkce Blokování tlačítek .
11. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně
dvířek najít:
• Čísla poloh roštů.
• Informace o pečicích funkcích, doporučené
poloze roštů a teplotách pro typická jídla.
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou
pouze orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých přísad.
20
www.electrolux.com
11.2 Rada ohledně speciálních
pečicích funkcí trouby
Uchovat teplé
Tuto funkci používejte, když chcete pokrmy
uchovat teplé.
Teplota se automaticky udržuje na 80 °C.
Ohřev talířů
Slouží k ohřívání talířů a dalšího nádobí.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na roštu
trouby. Po polovině doby ohřívání promíchejte
stohy talířů (prohoďte spodní s horními).
Automatická teplota je nastavena na 70 °C.
Doporučená poloha roštu: 3.
11.3 Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Váš nový spotřebič může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvy‐
klá nastavení (teplotu, doby pečení) a polohy
roštů byste měli proto upravit podle doporuče‐
ní uvedených v tabulkách.
• Při delší době pečení můžete spotřebič vy‐
pnout asi 10 minut před koncem pečení, aby‐
ste využili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v
troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se
opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení moučných jídel
• Výrobce doporučuje při prvním pečení použít
nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý
recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
• Pokud pečete moučná jídla na několika úrov‐
ních roštů, můžete dobu pečení prodloužit o
10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nej‐
prve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém
případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
11.4 Pečení moučníků
• Nejlepší teplota k pečení moučníků je mezi
150 °C a 200 °C.
• Před pečením nechte spotřebič přibližně 10
minut předehřát.
• Neotvírejte dvířka spotřebiče, dokud neuply‐
nou 3/4 času nutného k přípravě jídla.
• Jestliže do trouby vložíte dva plechy na peče‐
ní, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek
volná.
11.5 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Teplota ve spotřebiči je příliš
vysoká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu ve spotřebi‐
či.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení nelze zkrátit zvýšením
teploty.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Ve směsi je příliš mnoho teku‐
tin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu ve spotřebiči.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
ČESKY
21
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Teplota ve spotřebiči je příliš
vysoká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu ve
spotřebiči a prodlužte dobu
pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Směs je nerovnoměrně rozlo‐ Směs rovnoměrně rozložte na
žena.
plech na pečení.
Koláč není při dané délce pe‐
čení hotový.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká.
Při příštím pečení nastavte o
něco vyšší teplotu ve
spotřebiči.
11.6 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kulatý koláč /
Brioška
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký koláč /
Biskupský chle‐
bíček
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Vrchní a spodní
ohřev
2
160
35 - 50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170 - 180 1)
10 - 25
Dortový korpus –
piškotové těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Konvenční ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový dort
Vrchní a spodní
ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu.
22
www.electrolux.com
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kynutá pletýnka /
Konvenční ohřev
Věnec
3
160 - 180
40 - 60
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Konvenční ohřev
1
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160 1)
10 - 20
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Funkce trouby
Mandlový koláč /
Koláč s cukrovou Konvenční ohřev
polevou
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto)
2)
Pravý horký
vzduch
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
Konvenční ohřev
škotové těsto)
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
Kynutý koláč s
jemnou náplní
Konvenční ohřev
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Druh pečení
Sušenky z
křehkého těsta
ČESKY
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Konvenční ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
Sušenky z kynu‐
tého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné pečivo z
listového těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
160 - 1801)
25 - 40
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190 - 2101)
25 - 40
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
3
1701)
20 - 30
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Small cakes /
Malé koláčky (20 Konvenční ohřev
kousků na plech)
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Zapečené těsto‐
viny
Konvenční ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zeleni‐
na
Turbo Gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170 1)
15 - 30
Bagety zapeče‐
né s roztaveným
sýrem
Turbo Gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
30 - 60
23
24
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Plněná zelenina
Turbo Gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Teplota ve °C
Čas (min)
1) Předehřejte troubu.
11.7 Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
2 úrovně
3 úrovně
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Koláč s droben‐
kou, suchý
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas (min)
2 úrovně
3 úrovně
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z piško‐
tového těsta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo z
vaječného bílku /
Sněhové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z kynu‐
tého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
ČESKY
25
1) Předehřejte troubu.
11.8 Pečení masa a ryb
cepty a množství potravin, které s tímto spotřebi‐
čem používáte.
• Nepečte maso o hmotnosti nižší než 1 kg. Při
pečení příliš malého množství se maso vysu‐
šuje.
• Chcete-li míst červené maso dobře propečené
zvenku a šťavnaté uvnitř, nastavte teplotu
mezi 200 °C - 250 °C.
• Bílé maso, drůbež a ryby pečte při teplotě 150
°C - 175 °C.
• Při pečení velmi tučného jídla použijte hluboký
plech na zachycení tuku, aby se v troubě ne‐
vytvořily skvrny, které by již nemusely jít od‐
stranit.
• Před podáváním nechte maso odpočívat asi
15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby ne‐
vytekla šťáva.
• Do hlubokého plechu na zachycení tuku nalij‐
te trochu vody, aby se při pečení tolik ne‐
kouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte dolitím
vody pokaždé, když se odpaří.
11.10 Nízkoteplotní pečení
Pomocí této funkce připravíte libové a křehké ku‐
sy masa a ryb, u kterých teplota středu nepřesa‐
huje 65 °C. Nízkoteplotní pečení se nehodí pro
přípravu receptů jako dušeného masa či tučné
vepřové pečeně. Použitím pečicí sondy můžete
zajistit správnou teplotu středu masa (viz tabulka
pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit teplotu
ve spotřebiči mezi 80 °C a 150 °C. Výchozí te‐
plota je 90 °C. Poté, co nastavíte teplotu,
spotřebič pokračuje v pečení při 80 °C. Automa‐
tickou funkci nízkoteplotního pečení nepoužívejte
pro přípravu drůbeže.
Když používáte tuto funkce, vždy připra‐
vujte jídla bez pokličky.
Na obou stranách maso osmahněte na pán‐
vi na varné desce při velmi vysoké teplotě
po dobu 1 - 2 minut.
Maso vložte spolu s horkým pekáčem do
trouby na tvarovaný rošt.
Zasuňte pečicí sondu do masa.
Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a nastav‐
te správnou koncovou teplotu sondy.
1.
11.9 Doby přípravy
2.
Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho výsledek.
Postupně si najděte nejlepší nastavení (nastave‐
ní teploty, dobu pečení, apod.) pro nádobí, re‐
Jídlo k přípravě
3.
4.
Hmotnost (g)
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Hovězí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovězí plátek
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Telecí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
11.11 Pizza
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s pestrou oblo‐
hou)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
26
www.electrolux.com
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jablečný koláč, s hor‐
ní vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nekvašený chléb
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsa‐
ské jídlo podobné piz‐
ze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.12 Pečení masa
Nádoba na pečení
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nád‐
oby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém
pekáči / plechu (je-li součástí příslušenství)
nebo na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s
poklicí. Maso tak bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhněd‐
nout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
11.13 Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Vrchní a
spodní ohřev
1
230
120 - 150
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet: nepro‐
ky
pečené
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet:
na cm tloušť‐
středně propeče‐
ky
né
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Předehřejte troubu.
na cm tloušť‐
ky
ČESKY
Vepřové
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Plec / Krkovice /
Kýta v celku
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Žebírka
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Telecí peče‐
ně
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pe‐
čeně
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Zaječí hřbet /
stehno
až 1 kg
Vrchní a
spodní ohřev
1
230 1)
30 - 40
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2 kg
Vrchní a
spodní ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5 - 2 kg
Vrchní a
spodní ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Jehněčí
Zvěřina
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drůbeže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
27
28
www.electrolux.com
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4 - 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Celá ryba nad
1 kg
1 - 1,5 kg
Vrchní a
spodní ohřev
1
210 - 220
40 - 60
Ryby (dušené)
11.14 Gril
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Prázdný spotřebič předehřejte po dobu pěti mi‐
nut pomocí grilovací funkce.
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabulce pro
grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte plech na za‐
chycení šťávy.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky
spotřebiče.
Gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Teplota
Hovězí pečeně
2
Hovězí filety
Vepřové kotlety
Čas (min)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí kotlety
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celé ryby, 500–
1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Burgers / Karbanátky
Čas (min)
1. strana
2. strana
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Telecí filety / steaky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
Topinky s oblohou
4
6-8
-
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
11.15 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny položte na
talíř.
29
Nezakrývejte je mísou či talířem, poněvadž by to
mohlo prodloužit dobu rozmrazování.
Používejte první polohu roštu zdola.
Doba rozmra‐
zování (min)
Další čas rozmrazo‐
vání (min)
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušle‐
hat, i když jsou v ní ne zcela
rozmražené kousky.
60
60
Jídlo
Dort, 1400 g
Poznámka
-
11.16 Polotovary
Pravý horký vzduch
Polotovary
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená pizza
2
200 - 220
15 - 25
Americká mražená
pizza
2
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
2
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza snack
2
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolky, silné
3
200 - 220
25 - 35
Amer. brambory, kro‐
kety
3
220 - 230
20 - 35
Opečená bramborová
kaše
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannelloni,
čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Mražené lasagne/
cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Sýr pečený v troubě
3
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
2
190 - 210
20 - 30
30
www.electrolux.com
Mražená hotová jídla
Jídlo k přípravě
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená pizza
Vrchní a spodní
ohřev
3
Hranolky
1) (300 - 600 g)
Vrchní a spodní
ohřev nebo Tur‐
bo gril
3
Bagety
Vrchní a spodní
ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Ovocné koláče
Vrchní a spodní
ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
200 - 220
podle pokynů vý‐
robce
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte
11.17 Sušení
spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokon‐
čete sušení.
Rošty spotřebiče zakryjte papírem na pečení.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když v polovině
doby sušení spotřebič vypnete. Otevřete dvířka
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
Zelenina do po‐
lévky
Ovoce
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
11.18 Zavařování
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze zavařovací
sklenice, které jsou na trhu dostupné ve stejné
velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo ba‐
jonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu roštu
odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než šest li‐
trových zavařovacích sklenic.
• Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby
bylo ve spotřebiči dostatečné vlhko.
ČESKY
• Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích
perlit (u litrových sklenic asi za 35–60 minut),
spotřebič vypněte nebo snižte teplotu na 100
°C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý angrešt
160 - 170
35 - 45
-
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Peckoviny
Zavařování
Hrušky / Kdoule /
Švestky
Zelenina
Zavařování
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.19 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Telecí pečeně
31
Teplota středu pokrmu °C
75 - 80
32
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a
mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný či‐
sticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití.
Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciální‐
ho prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství po každém
použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký
hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je
agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mo‐
hlo by dojít k poškození nepřilnavého vrstvy.
12.1 Pyrolytické čištění
Pomocí funkce Pyrolýza můžete spotřebič vyči‐
stit pomocí pyrolýzy. Funkci nastavte v nabídce
Čištění .
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič se zahřeje na velmi vysokou
teplotu. Hrozí nebezpečí popálení.
Před spuštěním funkce Pyrolýza vy‐
ndejte ze spotřebiče všechny vyjímatel‐
né díly (kolejničky, příslušenství apod.).
1.
2.
Zapněte spotřebič.
Pomocí nebo zvolte nabídku Čištění .
Stiskněte tlačítko OK.
ČESKY
3.
Pomocí
nebo
nastavte funkci Pyrolý‐
za . Stiskněte tlačítko OK.
4.
Pomocí
nebo
nastavte délku čištění.
– Automatický - spotřebič automaticky vy‐
počítá, který pyrolytický cyklus použít.
– LEHKÉ ZNEČIŠTĚNÍ - pro nízký stupeň
znečištění (1 h)
– BĚŽNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - pro střední stu‐
peň znečištění (1 h 30 min)
– VELKÉ ZNEČIŠTĚNÍ - pro vysoký stupeň
znečištění (2 h 30 min)
Na displeji se zobrazí zprávy. Po každé
zprávě stiskněte tlačítko OK.
Když spotřebič pracuje při nastavené teplo‐
tě, dvířka jsou zamčená.
5.
33
Během ohřevu neotvírejte dvířka. Jestliže dvířka
otevřete, cyklus pyrolytického čištění se zruší.
Cyklus pyrolytického čištění zastavíte stisknutím
.
Spotřebič nepoužívejte, dokud nezhasne symbol
zamčených dvířek.
12.2 Připomínka čištění
Upozorní vás, pokud je třeba troubu vyčistit. Po
několika hodinách provozu spotřebiče zobrazí na
displeji hlášení.
Funkci Připomínka čištění zapnete a vypnete v
nabídce Čištění . Funkce Připomínka čištění se
vypne, když nastavíte troubu na základní nasta‐
vení.
Když se spustí pyrolytický cyklus, osvě‐
tlení nefunguje a chladicí ventilátor pra‐
cuje při vyšších otáčkách.
12.3 Drážky roštů
Vyjmutí drážek na rošty
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vy‐
jmout.
1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od
stěny trouby.
2.
Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od
stěny trouby a vytáhněte je ven.
2
1
Instalace drážek na rošty
Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Platí pro teleskopické výsuvy:
Zarážky na teleskopických výsuvách
musí směřovat dopředu.
12.4 Žárovka
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým pro‐
udem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být
horké.
34
www.electrolux.com
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo
vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měk‐
kou látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
Vždy použijte žárovku stejného typu.
Výměna žárovky na stropě vnitřku trouby:
1. Skleněným krytem otočte proti směru hodi‐
nových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odol‐
nou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky na levé straně vnitřku trouby:
1. Odstraňte levé drážky na rošty.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu (např. ča‐
jové lžičky) odstraňte skleněný kryt. Skleně‐
ný kryt vyčistěte.
3.
4.
5.
Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odol‐
nou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Namontujte levé drážky na rošty.
12.5 Čištění dvířek trouby
Odstranění dvířek trouby a skleněných panelů
Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet jednotlivých
skleněných panelů se liší dle modelu.
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Otevřete plně dvířka.
Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
Oběma rukama podržte dvířka a vytáhněte
je směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
Dvířka položte vnější stranou dolů na měk‐
kou látku na rovné podložce. Zabráníte tak
poškrábání.
ČESKY
6.
2
7.
35
Uchopte okrajovou lištu na horní straně
dvířek (B) na obou stranách a zatlačením
směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.
Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
B
1
8.
9.
Nasazení dvířek trouby a skleněných
panelů
Uchopte skleněné panely jeden po druhém
na jejich horní straně a vytáhněte je z drá‐
žek směrem nahoru.
Skleněný panel omyjte vodou se saponá‐
tem. Skleněný panel pečlivě osušte.
opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom
větší panel.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v
13. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná nasta‐
vení.
Zkontrolujte nastavení.
Spotřebič nehřeje.
Dětská pojistka je zapnutá.
Viz „Zapnutí či vypnutí funkce
Dětská pojistka “.
Spotřebič nehřeje.
Uvolněná pojistka v pojistkové
skříňce (vybavený jistič).
Zkontrolujte pojistku (jistič).
Jestliže jistič vypadne vícekrát,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Na displeji se objeví
chybový kód „F.....“.
Chyba elektronického zařízení.
Obraťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
Žárovka trouby nefun‐
guje.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Na jídle a na vnitřní
Nechali jste jídlo ve spotřebiči
straně spotřebiče se
příliš dlouho.
usazuje pára a konden‐
zát.
Po upečení nenechávejte jídla
ve spotřebiči déle než 15 - 20
minut.
36
www.electrolux.com
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na svého prodejce nebo na místní autorizova‐
né servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na
typovém štítku. Typový štítek se nachází na
předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
15.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOC5951AAX
EOC5951AOX
Index energetické účinnosti
103.5
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.99 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.88 kWh/cyklus
Počet otvorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EOC5951AAX: 42.5 kg
EOC5951AOX: 41.5 kg
ČESKY
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
15.2 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během
přípravy jídla je ponechte zavřená
co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále
•
•
•
•
37
zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
Horkovzdušné pečení - je-li to
možné, pro úsporu energie používejte
funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
– Je-li v rámci pečicích funkcí
spuštěn program s volbou času
(Trvání, Ukončení) a doba pečení
je delší než 30 minut, topné
články se automaticky vypnou po
uplynutí 90 % nastaveného času.
Ventilátor a osvětlení nadále
pracují.
Vaření s vypnutým osvětlením během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí zbytková teplota.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
38
www.electrolux.com
ČESKY
39
867314836-A-442014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement