Electrolux EOA5551AAX Ръководство за употреба

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Electrolux EOA5551AAX Ръководство за употреба | Manualzz
EOA5551AAK
EOA5551AAX
BG
Фурна
Ръководство за употреба
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА............................................................9
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 9
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 11
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 12
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 17
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 32
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................34
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................35
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
2.2 Електрическа връзка
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
•
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
•
•
•
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
БЪЛГАРСКИ
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
•
2.5 Вътрешно осветление
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Използвайте само оригинални
резервни части.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
2.6 Обслужване
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
12
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
1 Контролно табло
2 Кръгов превключвател за
функциите на нагряване
3 Лампа/символ за захранване
4 Дисплей
5 Кръгов регулатор (за
температурата)
6 Лампа/символ за захранване
7 Гнездо за сензора за температура
в сърцевината
8 Нагревател
9 Лампа
10 Вентилатор
11 Опора на скарата, демонтируема
12 Положения на скарата
7
8
www.electrolux.com
3.2 Принадлежности
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Скара
Термосонда
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Tава за печене
За измерване на температурата вътре
в храната.
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За полици и тави.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Бутони
Сензорно поле / бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на часов‐
ника.
ПЛЮС
За настройка на времето.
БЪЛГАРСКИ
4.2 Екран
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Функции на часовника
Таймер
Функция на часовника
Индикатор на термосонда
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
5.1 Първоначално почистване
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете фурната и аксесоарите
преди първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от фурната.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Прибиращи се ключове
За да използвате уреда, натиснете
ключа. Ключът излиза.
6.2 Задаване на функция за
нагряване
1. Завъртете ключа за функциите за
нагряване, за да изберете функция
за нагряване.
2. Завъртете контролния ключ, за да
изберете температурата.
Лампичката светва, когато фурната
работи.
3. За да изключите фурната,
завъртете копчето за функциите в
изключена позиция.
6.3 Функции за нагряване
Функция на
фурната
Приложение
Фурната е изключена.
Изключена
позиция
За включване на лам‐
пата без готвене.
Осветление
Топъл Въз‐
дух
За печене на до три
позиции на полицата
едновременно и за су‐
шене на храна.
Задайте температура‐
та с 20-40 °C по-мал‐
ко, отколкото за Тра‐
диционно печене.
9
10
www.electrolux.com
Функция на
фурната
Приложение
За печене на пица. За
запичане до кафяво и
Пица Нагря‐ с хрупкаво дъно.
ване
Функция на
фурната
Печене при
влажност
За печене на тестени
и месни храни на едно
Традиционно ниво.
печене (То‐
плина отго‐
ре / отдолу)
Долно На‐
гряване
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на хра‐
на.
За размразяване на
храна (плодове и зе‐
Размразява‐ ленчуци). Времето за
размразяване зависи
не
от количеството и го‐
лемината на храната.
Единичен
Грил
Турбо Грил
Приложение
Функция е разработе‐
на за пестене на енер‐
гия по време на готве‐
не. За инструкциите за
готвене вижте глава
„Препоръки и съвети",
Печене при влажност.
Вратата на фурната
трябва да се затвори
по време на готвене,
така че функцията да
не се прекъсва и да се
гарантира, че фурната
работи с възможно
най-висока енергийна
ефективност. Когато
използвате тази функ‐
ция, температурата
във вътрешността мо‐
же да се различава от
зададената темпера‐
тура. Използва се
остатъчната топли‐
на.Нагревателната
мощност може да се
намали. За общи пре‐
поръки за енергоспе‐
стяване вижте глава
„Енергийна ефектив‐
ност", Енергоспестя‐
ване.Тази функция е
използвана за пости‐
гане на съответствие
с класа за енергийна
ефективност съгласно
EN 60350-1.
За запичане на плоска
храна или препичане
на хляб.
За печене на по-голе‐
ми парчета месо или
птици с кости на едно
ниво. За огретени и за
кафява коричка.
БЪЛГАРСКИ
11
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60°C при
някои функции на фурната.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ЧАС
За настройка, промяна или проверка на часовото
време.
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи уредът.
КРАЙ
За определяне кога да се деактивира уредът.
ВРЕМЕЗАКЪС‐
НЕНИЕ
За да комбинирате функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и
КРАЙ.
ТАЙМЕР
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция
не влияе върху работата на уреда. Можете да на‐
стройвате ТАЙМЕРА по всяко време, включително и
когато уредът е изключен.
7.2 Настройка на часовника.
Промяна на времето
Трябва да настроите времето преди
да използвате фурната.
свети, когато свържете уреда към
електрическо захранване, а се окаже,
че няма ток или таймерът не е
зададен.
или
за задаване на
Натиснете
правилното време.
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
За да промените часовото време
натиснете
неколкократно. докато
започне да свети.
7.3 Задаване на ВРЕМЕТР.
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Натиснете неколкократно
докато
започва да мига.
,
3. Натиснете
или , за да
зададете ВРЕМЕТРАЕНЕ.
На екрана се появява
.
светва
4. Когато времето изтече
и прозвучава звуков сигнал.
Уредът се деактивира
автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете звуковия сигнал.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
7.4 Настройка за КРАЙ
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Натиснете неколкократно
докато
,
започва да мига.
3. Натиснете
или
зададете време.
На екрана се появява
, за да
.
4. Когато времето изтече
светва и
прозвучава звуков сигнал. Уредът
се деактивира автоматично.
12
www.electrolux.com
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
8. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
7.6 Настройка на ТАЙМЕР
7.5 Настройка на
ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ
1. Натиснете неколкократно
1. Задайте функция и температура на
фурната.
или , за да
2. Натиснете
зададете необходимото време.
Таймерът се включва автоматично
след 5 секунди.
3. Когато зададеното време изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
звуковия сигнал.
4. Завъртете копчето за функциите
на фурната и копчето за
температурата до позиция
изключване.
2. Натиснете неколкократно
докато
докато
,
започва да мига.
3. Натиснете
или , за да
зададете времето за
ВРЕМЕТРАЕНЕ.
4. Натиснете
.
5. Натиснете
или , за да
зададете времето за КРАЙ.
6. Натиснете , за да потвърдите.
Уреда се включва автоматично покъсно, работи според зададената
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато
достигне зададеното време за КРАЙ.
Когато зададеното време изтече, се
чува звуков сигнал.
7. Уредът се деактивира
автоматично. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
сигнала.
,
започва да мига.
7.7 Отмяна на функциите на
часовника
1. Натискайте неколкократно ,
докато индикаторът на желаната
функция започне да мига.
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Сензор за температурата
в сърцевината
Сензора за температура в
сърцевината измерва температурата
вътре в храната. Когато храната
достигне желаната температура,
фурната се изключва.
Задават се две температури:
•
•
температурата на фурната
(минимум 120 °C),
температурата в сърцевината на
храната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура и оригинални
резервни части.
Насоки за най-добри резултати:
• Подправките трябва да са със
стайна температура.
• Сензора за температура в
сърцевината не може да се
използва за течни ястия.
• По време на готвене сензора за
температура в сърцевината трябва
да остане в ястието и щепсела в
контакта.
• Използвайте препоръчителни
настройки за температурата в
сърцевината на храната. Вж. глава
"Препоръки и съвети".
БЪЛГАРСКИ
Категории храна: месо, птиче
и риба
1. Монтирайте върха на сензора за
температура в сърцевината в
центъра на месото или рибата във
възможно най-плътната част.
Уверете се, че поне 3/4 от сензора
за температура в сърцевината е
вътре в ястието.
2. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото от предната страна на
уреда.
13
5. Деактивирайте уреда.
6. Извадете жака на сензора за
температурата от гнездото.
Отстранете съда от уреда.
Ако ястието не е приготвено, както
желаете, изпълнете горните стъпки
отново и задайте по-висока
температура на сърцевината.
Можете да промените температурата
в сърцевината когато и да е по време
на готвенето. Натиснете
за
промяна на зададената температура
на сърцевината.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
изваждате върха и жака на
сензора за температура в
сърцевината. Сензорът за
температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния.
Категория храна: касерола
Индикаторът за сензора за
температурата в сърцевината
мига.
3. Натиснете бутона
или
за
настройване на температурата в
сърцевината. Може да зададете
температура от 30 °C до 99 °C.
4. Задайте функция и температура на
фурната.
Когато ястието достигне зададената
температурата в сърцевината, ще се
чуе сигнал за 2 минути. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
сигнала.
1. Поставете половината от
подправките в тавата за печене.
2. Монтирайте върха на сензора за
температура точно в сърцевината
в средата на касеролата. Сензора
за температура в сърцевината
трябва да е стабилен на място по
време на печене. Използвайте
твърда съставка, за да постигнете
ефекта. Използвайте ръба на
тавата за печене, за да подпрете
силиконовата дръжка на сензора
за температура в сърцевината.
Върха на сензора за температура
в сърцевината не трябва да
докосва дъното на тавата за
печене.
14
www.electrolux.com
Ако ястието не е приготвено, както
желаете, изпълнете горните стъпки
отново и задайте по-висока
температура на сърцевината.
Можете да промените температурата
в сърцевината когато и да е по време
на готвенето. Натиснете
за
промяна на зададената температура
на сърцевината.
3. Покрийте сензора за температура
в сърцевината с останалите
подправки.
4. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото от предната страна на
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
изваждате върха и жака на
сензора за температура в
сърцевината. Сензорът за
температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния.
8.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му .
Индикаторът за сензора за
температурата в сърцевината
мига.
или
за
5. Натиснете бутона
настройване на температурата в
сърцевината. Може да зададете
температура от 30 °C до 99 °C.
6. Задайте функция и температура на
фурната.
Когато ястието достигне зададената
температурата в сърцевината, ще се
чуе сигнал за 2 минути. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
сигнала.
7. Деактивирайте уреда.
8. Извадете жака на сензора за
температурата от гнездото.
Отстранете съда от уреда.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
БЪЛГАРСКИ
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
15
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
8.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
16
www.electrolux.com
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
9.1 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
9.2 Механично заключване на
врата
9.3 Използване на
механичното заключване на
вратичката
1. За да включите заключването на
вратичката, дръпнете ключалката
напред, докато се заключи на
място.
2. За да изключите заключването на
вратата, натиснете ключалката
обратно към панела.
Функцията "Заключена вратичка" е
изключена, когато закупите фурна.
9.4 Отваряне на вратата при
включено механично
заключване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Движете механичното
устройство за заключване
на вратичка само
хоризонтално.
Не го местете вертикално.
Можете да отворите вратата, когато
механичното й заключване е
включено.
1. Натиснете леко заключената
вратичка.
2. Отворете вратичката, като я
издърпате с дръжката.
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не натискайте ключалката
на вратата, когато
затваряте вратичката на
фурната.
Ако натиснете заключената вратичка,
докато щракне, отново ще изключите
функцията.
БЪЛГАРСКИ
17
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
10.1 Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на
скарата.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
•
•
номерата на позициите на скарите.
информация за функциите на
фурната, препоръчителните нива
на скарата и температури за ястия.
10.3 Печене
•
•
•
•
10.2 Вътрешна страна на
вратата
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни
височини невинаги се запичат
равномерно. Не е необходимо да
се променя температурната
настройка ако се получи
неравномерно изсъхване.
Разликите се изравняват по време
на печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на
печене. Когато тавите изстинат,
изкривяването изчезва.
От вътрешната страна на вратата
можете да намерите:
10.4 Съвети за печене
Резултати от пече‐
нето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не Позицията на скарата е
се е зачервила до‐
неправилна.
статъчно.
Поставете сладкиша на пониска скара.
Сладкишът спада и
Температурата на фур‐
става клисав, недо‐
ната е твърде висока.
печен или с воднисти
ивици.
Времето за печене е
прекалено кратко.
При следващото печене за‐
дайте малко по-ниска темпе‐
ратура на фурната.
Има прекалено много
течност в сместа.
Задайте по-дълго време за
печене. Не можете да нама‐
лите времето за печене като
зададете по-високи темпера‐
тури.
Използвайте по-малко теч‐
ност. Внимавайте с времена‐
та за бъркане, особено ако
използвате универсални мик‐
сери.
18
www.electrolux.com
Резултати от пече‐
нето
Възможна причина
Отстраняване
Сладкишът е прека‐
лено сух.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
При следващото печене за‐
дайте по-висока температура
на фурната.
Времето за печене е
прекалено дълго.
При следващото печене за‐
дайте по-кратко време на пе‐
чене.
Сладкишът се запича Температурата на фур‐
Задайте по-ниска температу‐
неравномерно.
ната е прекалено висока ра и по-дълго време за пече‐
и времето за печене
не.
прекалено кратко.
Сладкишът не е го‐
тов за посоченото
време за печене.
Сместа е разстлана не‐
равномерно.
Разстелете сместа равномер‐
но в тавата за печене.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
При следващото печене за‐
дайте малко по-висока темпе‐
ратура на фурната.
10.5 Печене на едно ниво:
Сладкиши във форми
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл Въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен слад‐ Топъл Въздух
киш / плодови
сладкиши
140 - 160
70 - 90
1
Блат – лeко
тесто
Топъл Въздух
170 - 1801)
10 - 25
2
Блат – пан‐
дишпан
Топъл Въздух
150 - 170
20 - 25
2
Чийзкейк
Топлина отго‐
ре/отдолу
170 - 190
60 - 90
1
1) Предварително загрейте фурната.
Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Козунак плетен / във фор‐
ма на венец
Топлина отгоре/
отдолу
170 - 190
30 - 40
3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Коледен кейк
Топлина отгоре/
отдолу
160 - 1801)
50 - 70
2
Хляб (ръжен хляб):
Топлина отгоре/
1. Първа част на процеса отдолу
за печене.
2. Втора част на процеса
за печене.
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Кремки / Еклери
Топлина отгоре/
отдолу
190 - 2101)
20 - 35
3
Бисквитено руло
Топлина отгоре/
отдолу
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от маслено тесто с
поръсени капки от тестото
(сух)
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
Маслен бадемов кекс /
Сладки кексове
Топлина отгоре/
отдолу
190 - 2101)
20 - 30
3
Плодови сладкиши (от те‐
сто с мая/смес за пандиш‐
пан) 2)
Топъл Въздух
150
35 - 55
3
Плодови сладкиши (от те‐
сто с мая/смес за пандиш‐
пан) 2)
Топлина отгоре/
отдолу
170
35 - 55
3
Плодов сладкиш върху ле‐ Топъл Въздух
ко тесто
160 - 170
40 - 80
3
Кейк с мая и фина заливка Топлина отгоре/
(напр. извара, сметана,
отдолу
крем)
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Курабийки от
леко тесто
Топъл Въздух
150 - 160
10 - 20
3
Сладки от пан‐ Топъл Въздух
дишпанена
смес
150 - 160
15 - 20
3
19
20
www.electrolux.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Сладкиши от
белтъци / це‐
лувки
Топъл Въздух
80 - 100
120 - 150
3
Сладки,Ядки/
Брашно
Топъл Въздух
100 - 120
30 - 50
3
Курабийки от
Тесто с мая
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл Въздух
от многоли‐
стно тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
Топъл Въздух
1601)
10 - 25
3
Pула
Топлина отго‐
ре/отдолу
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Предварително загрейте фурната.
10.6 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на
фурна
Топлина отго‐
ре/отдолу
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Топлина отго‐
ре/отдолу
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
огретен1)
Турбо грил
160 - 170
15 - 30
1
Бегети със за‐ Топъл въздух
ливка от топе‐
но сирене
160 - 170
15 - 30
1
Сладки суфле‐ Топлина отго‐
та
ре/отдолу
180 - 200
40 - 60
1
Рибни суфле‐
та
Топлина отго‐
ре/отдолу
180 - 200
30 - 60
1
Пълнени зе‐
ленчуци
Топъл въздух
160 - 170
30 - 60
1
1) Предварително загрейте фурната.
10.7 Печене при влажност
За най-добри резултати
следвайте предложенията
в долната таблица.
БЪЛГАРСКИ
21
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Хлебни пръчки (общо 0,5 кг)
190 - 200
50 - 60
3
Печени скалопини с черупка
180 - 200
30 - 40
4
Цяла риба (0,3-0,5 кг) в сол
190 - 200
45 - 50
4
Цяла риба (0,3-0,5 кг) в перга‐
мент
190 - 200
50 - 60
3
Курабии (20, общо 0,5 кг)
170 - 180
40 - 50
3
Ябълков кръмбъл
190 - 200
50 - 60
4
Мъфини с шоколад (20, общо
0,5 кг)
160 - 170
35 - 45
3
10.8 Печене на няколко нива
Използвайте функцията:Топъл Въздух.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Кремки/еклери 160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) предварително загрейте фурната.
Бисквити/малки кексчета/сладкиши/рула
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
150 - 160
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
20 - 40
1/4
1/3/5
Сладки от пан‐ 160 - 170
дишпанена
смес
25 - 40
1/4
-
Сладки от
белтъци, це‐
лувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,Ядки/
Брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Курабийки от
Тесто с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Курабийки от
леко тесто
22
www.electrolux.com
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Дребни сладки 170 - 1801)
от многоли‐
стно тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
20 - 30
1/4
-
180
1) предварително загрейте фурната.
10.9 Пица Нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица (тънка)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Пица (обилно гар‐
нирана)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Запечени Яйца
Със Сирене
170 - 190
45 - 55
1
Швейцарски флан
170 - 190
45 - 55
1
Чийзкейк
140 - 160
60 - 90
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без набухва‐ 230 - 2501)
тели
10 - 20
2
Флан от многоли‐
стно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен (елза‐
ски специалитет,
подобен на пица)
230 - 2501)
12 - 20
2
Пироги (руски ва‐
риант на калцоне)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
10.10 Печене (на месо)
Използвайте термоустойчиви съдове
за готвене.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
БЪЛГАРСКИ
Поставете малко вода в тавичката, за
да предотвратите изгарянето на
сокове и мазнините на месото.
Месото със сланина може да се пече в
тавичката за печете без капак.
Обърнете печивото след 1/2 - 2/3 от
времето за печене.
•
•
•
23
печете чисто месо (без тлъстини) в
тавата за печене с похлупак или
използвайте торба за печене.
печете месо и риба нарязани на
големи парчета (1 кг или повече).
докато печете големи късове месо
или птици, облейте ги няколко пъти
с пуснатите от тях сосове.
За да се запази месото по-сочно:
10.11 Таблици за печене на месо
Говеждо
Храна
Количе‐
ства
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на ска‐
рата
Задушено ме‐
со
1 - 1,5 кг
Топлина
отгоре/
отдолу
230
120 - 150
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 190 - 2001)
но или филе: лина
алангле
5-6
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 180 - 1901)
но или филе: лина
средно изпе‐
чено
6-8
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 170 - 1801)
но или филе: лина
добре изпече‐
но
8 - 10
1
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
1) предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Плешка /
врат / бут
1 - 1.5
Турбо Грил 160 - 180
90 - 120
1
Котлет / гърди 1 - 1.5
Турбо Грил 170 - 180
60 - 90
1
Руло "Стефа‐
ни"
0.75 - 1
Турбо Грил 160 - 170
50 - 60
1
Свински джо‐
лан (предва‐
рително сва‐
рен)
0.75 - 1
Турбо Грил 150 - 170
90 - 120
1
24
www.electrolux.com
Телешко
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
1
Телешки
джолан
1.5 - 2
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Агнешки
1 - 1.5
бут / Агнеш‐
ко печено
Турбо Грил
150 - 170
100 - 120
1
Агнешко
филе
1 - 1.5
Турбо Грил
160 - 180
40 - 60
1
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Агнешко
Храна
Дивеч
Храна
Положение
на скарата
Еленско ме‐ до 1
со / заешко
бутче
Топлина от‐ 2301)
горе/отдолу
30 - 40
1
Филе от
елен
1.5 - 2
Топлина от‐ 210 - 220
горе/отдолу
35 - 40
1
Еленски бут 1.5 - 2
Топлина от‐ 180 - 200
горе/отдолу
60 - 90
1
1) предварително загрейте фурната.
Птиче
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Порции пти‐ 0,2 - 0,25
че месо
всяка част
Турбо Грил
200 - 220
30 - 50
1
Половин
пиле
0,4 - 0,5
всяка част
Турбо Грил
190 - 210
35 - 50
1
Пиле, мла‐
да кокошка
1 - 1.5
Турбо Грил
190 - 210
50 - 70
1
Патица
1.5 - 2
Турбо Грил
180 - 200
80 - 100
1
Гъска
3.5 - 5
Турбо Грил
160 - 180
120 - 180
1
Пуйка
2.5 - 3.5
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
Пуйка
4-6
Турбо Грил
140 - 160
150 - 240
1
БЪЛГАРСКИ
25
Риба (задушена)
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Цяла риба
1 - 1.5
Топлина от‐ 210 - 220
горе/отдолу
10.12 Единичен Грил
•
•
•
•
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
•
Винаги печете на грил със
зададена максимална температура.
Поставете рафта на позицията,
препоръчана в таблицата за
печене.
Винаги поставяйте тавата за
мазнина на първата позиция за
скара.
Печете на грил само плоски
парчета месо или риба.
Положение
на скарата
40 - 60
1
Преди печене на грил винаги
подгрявайте фурната в
продължение на 5 минути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При печене на грил винаги
затваряйте вратичката на
фурната.
Единичен Грил
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
1st side
2-ра страна
Печено говеж‐ 210 - 230
до
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе 230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка
плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла,
500 - 1000 г.
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Дълбоко Замразени
Храни
Използвайте функцията Топъл въздух.
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица, за‐
мразена
190 - 210
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
26
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица снаксове, за‐ 180 - 200
мразени
15 - 30
2
Полуфабрикати
200 - 220
20 - 30
3
Полуфабрикати
200 - 220
25 - 35
3
Картоф С Корич. /
Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Картофи На Фурна 210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канело‐
ни, прясно
170 - 190
35 - 45
2
Замразена лаза‐
ня / канелони
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки Крилца
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Размразяване
•
•
•
•
Отстранете опаковката на храната
и поставете храната в чиния.
Използвайте първата позиция за
рафт отдолу нагоре.
Не я покривайте ястието с купа или
чиния, тъй като това може да
увеличи времето за размразяване.
За по-големи порции храна
поставете обърната празна чиния
на дъното на вътрешността на
фурната. Поставете храната в
дълбока чиния или паница и я
поставете върху чинията във
фурната. Ако е необходимо,
премахнете носачите на скарата/
рафтовете.
Храна
Количе‐
ство (кг)
Време за
Време за
размразя‐ доразмра‐
ване (мин.) зяване
(мин)
Забележки
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху обър‐
ната дълбока чиния върху поголяма чиния. Обърнете по
средата на готвенето.
Месо
1
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на готве‐
нето.
Пъстър‐ 0.15
ва
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
30 - 40
10 - 20
-
0.3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количе‐
ство (кг)
Време за
Време за
размразя‐ доразмра‐
ване (мин.) зяване
(мин)
Забележки
Чисто
масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Сметана 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Разбийте сметаната, докато
още е леко замразена на ме‐
ста.
Гато
60
60
-
1.4
10.15 Консервиране - Долно
нагряване
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
•
•
•
•
27
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бурканите
започне да завира (след около 35 60 минути при еднолитрови
буркани), спрете фурната или
намалете температурата на 100 °C
(вж. таблицата).
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Ягоди / боровин‐
160 - 170
ки / малини / зряло
цариградско гро‐
зде
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
35 - 45
-
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Круши / дюли / си‐
ни сливи
160 - 170
35 - 45
10 - 15
28
www.electrolux.com
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах / ас‐ 160 - 170
пержи
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
10.16 Сушене – Топъл Въздух
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
сушене, отворете вратата и оставете
да изстине една вечер, за да
завършите сушенето.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
Зеленчуци
За една тава използвайте позицията на третия рафт.
За 2 тави използвайте позициите на първия и четвъртия рафт.
Храна
Температура (°C)
Време (ч)
Бобови растения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
Зеленчуци за подкиселяване
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/билки
40 - 50
2-3
Плодове
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Сливи
60 - 70
Кайсии
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови ре‐
зени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
БЪЛГАРСКИ
29
10.17 Термосонда таблица
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
Алангле
Средно Из‐
печено
Добре Изпечено
Печено говеждо
45
60
70
Говеждо филе
45
60
70
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
Месно руло
80
83
Свинско
Температура в сърцевината на храната (°C)
86
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Шунка,
Печено месо
80
84
88
Котлети (плешка),
Пушено свинско филе,
Пушено филе задушено
75
78
82
Телешко
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
Телешко печено
75
80
85
Телешки джолан
85
88
90
Овнешко / агнешко месо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Овнешки бут
80
85
88
Овнешко филе
75
80
85
Агнешки бут,
Печено агнешко
65
70
75
30
www.electrolux.com
Дивеч
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Филе от заек,
Филе от елен
65
70
75
Заешко бутче,
Цял заек,
Еленски бут
70
75
80
Птиче
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
Пиле (цяло / половин / гърди) 80
83
86
Патица (цяла / половин),
Пуйка (цяло / гърди)
75
80
85
Патица (гърди)
60
65
70
Риба (сьомга, пъстърва, бя‐
ла риба)
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Риба (цяла / голяма / на пара),
60
Риба (цяла / голяма / печена)
Касероли - предварително
сготвени зеленчуци
Средно Изпе‐
чено
Още
64
68
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Касерола с тиквички,
Касерола с броколи,
Касерола с фенел
85
88
91
Касероли - Солени
Температура в сърцевината на храната (°C)
Канелони,
Лазаня,
Макарони на фурна
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
85
88
91
БЪЛГАРСКИ
Касероли - Сладки
31
Температура в сърцевината на храната (°C)
Касерола от бял хляб с / без
плодове,
Касерола от оризова каша с /
без плодове,
Касерола със сладки нудели
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
80
85
90
10.18 Информация за
изпитателни лаборатории
Тестове по EN 60350-1:2013 и IEC
60350-1:2011.
Печене на едно ниво. Печене в плитка тава
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Пандишпан без
масло
Топъл Въздух
140 - 150
35 - 50
2
Пандишпан без
масло
Топлина отгоре / 160
отдолу
35 - 50
2
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени по
диагонал)
Топъл Въздух
160
60 - 90
2
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени по
диагонал)
Топлина отгоре / 180
отдолу
70 - 90
1
Печене на едно ниво. Бисквити
Използвайте позицията на третия рафт.
Храна
Функция
Температура (°C)
Време
(мин)
Сладкиши от маслено
тесто/тестени ивици
Топъл Въздух
140
25 - 40
Сладкиши от маслено
тесто/тестени ивици
Топлина отгоре / от‐ 1601)
долу
20 - 30
Малки кексчета (20
броя/тава)
Топъл Въздух
1501)
20 - 35
Малки кексчета (20
броя/тава)
Топлина отгоре / от‐ 1701)
долу
20 - 30
1) Предварително загрейте фурната.
32
www.electrolux.com
Печене на няколко нива. Бисквити
Храна
Функция
Сладкиши от мас‐
лено тесто / тесте‐
ни ивици
Топъл Въздух
Малки кексчета (20 Топъл Въздух
броя/тава)
Температура
(°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
2 по‐
зи‐
ции
3 по‐
зи‐
ции
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Предварително загрейте фурната.
Единичен Грил
Загрейте празната фурната предварително за 5 минути.
Грил с максимална температурна настройка.
Храна
Функция
Време (мин)
Положение на
скарата
Тост
Единичен Грил
1-3
5
Телешка пържола
Единичен Грил
24 - 301)
4
1) Обърнете по средата на готвенето.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
11.1 Бележки относно
почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат
за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте подходящ
почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
фурната след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да доведат
до пожар. Рискът е по-голям за тавата
на грила.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна
машина.
Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат за
фурни. Не нанасяйте почистващ
препарат върху каталитичните
повърхности.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри предмети
или в съдомиялна машина. Това може
да повреди незалепващото покритие.
Почиствайте влагата от вътрешността
след всяка употреба.
11.2 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
33
2. Задайте температурата на
фурната на 250 °C и я оставете да
работи в продължение на 1 час.
3. Изключете фурната.
4. Когато фурната се охлади, я
почистете с мокра мека кърпа.
Обезцветяването на каталитичната
повърхност не влияе върху свойствата
на каталитичното почистване.
11.4 Премахване и монтаж на
вратата
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
Можете да отстраните вратата и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
11.3 Каталитично почистване
Вътрешността с каталитично покритие
а самопочистваща се. Тя абсорбира
мазнина.
Преди да включите каталитичното
почистване:
•
•
•
отстранете всички аксесоари и
подвижни скари.
почиствайте долната повърхност на
фурната с топла вода и нежен
почистващ препарат
почистете вътрешната вратичка с
топла вода и мека кърпа.
1. Задайте функцията
.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
фурната под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
34
www.electrolux.com
11.5 Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
9. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е на‐
строен.
Настройте часовника.
БЪЛГАРСКИ
35
Проблем
Възможна причина
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че настрой‐
не са зададени.
ките са правилни.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Лампата не функциони‐
ра.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F11.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината
не е правилно монтиран
в гнездото.
Поставете жака на сензо‐
ра за температура в съ‐
рцевината възможно понавътре в гнездото.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурна‐
та.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
12.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Отстраняване
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
13.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOA5551AAK
EOA5551AAX
Индекс на енергийна ефективност
95.3
36
www.electrolux.com
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, конвенционален режим
0.99 КВч/цикъл
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, засилен вентилационен режим
0.81 КВч/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Обем (л.) главна фурна
71 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
13.2 Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
EOA5551AAK
34.0 кг
EOA5551AAX
34.0 кг
температурата на фурната до
минималната 3-10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Печене при влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
БЪЛГАРСКИ
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl
, заедно с битовата смет.
*
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
37
38
www.electrolux.com
БЪЛГАРСКИ
39
867344724-A-372018
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement