Electrolux EOA5651AAK Brukermanual

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Electrolux EOA5651AAK Brukermanual | Manualzz
EOA5651AA
................................................ .............................................
NO OVN
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KLOKKEFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BRUKE TILBEHØRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TILLEGGSFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
3
1. SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap
dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er
varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Produktet blir varmt inni når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter
når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at
glasset blir matt.
4
www.electrolux.com
• Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette
produktet.
• For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.
2.
SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL
Dette produktet må monteres av
en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på høyde
med produkter eller enheter av samme
høyde.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en
ødelagt strømkabel.
• Ikke la strømkabler å komme i kontakt
med døren til produktet, spesielt når
døren er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs må den ikke
benyttes.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler
fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
2.2 Bruk
ADVARSEL
Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller eksplosjon.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
NORSK
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm
damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hold alltid døren til produktet lukket
mens produktet er i bruk.
• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og
luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av
produktet.
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– Ikke sett ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte på bunnen av produktet.
- Ikke legg aluminiumsfolie direkte på
bunnen av produktet.
- Ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
- Ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedingen er ferdig.
- Vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er
ikke en defekt som omfattes av garantilovene.
• Bruk en dyp langpanne for myke kaker.
Fruktsaft kan forårsake permanente
flekker.
5
2.3 Stell og rengjøring
ADVARSEL
Fare for personskade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart glasspanelene i døren om disse har blitt skadet. Kontakt
servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
2.4 Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenpære som
brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til
vanlig belysning.
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
2.5 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og
dyr stenger seg inne i produktet.
6
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
1 Betjeningspanel
5 6
2 Bryter til ovnsfunksjonene
3 Strømindikator/symbol
5
4
14
3
7
4 Elektronisk programmering
8
5 Termostatbryter
9
6 Termostatlampe/symbol/indikator
10
11
2
1
12
13
7 Kontakt til steketermometer
8 Varmeelement
9 Ovnslampe
10 Vifte
11 Varmeelement på bakveggen
12 Undervarme
13 Uttakbare brettstiger
14 Brettplasseringer
3.1 Praktisk tilbehør
Rist
For kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
For kaker og småkaker.
Grill-/langpanne
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
NORSK
7
Steketermometer
For å måle hvor langt maten har kommet i
stekeprosessen.
Teleskopskinner
For rister og brett.
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Senere vil den nye tiden lagres automatisk etter 5 sekunder).
Displayet viser
"00" blinker.
4.1 Første gangs rengjøring
• Fjern alle deler fra produktet.
• Rengjør produktet før første gangs
bruk.
Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".
4.2 Stille inn tiden
Etter første gangs tilkobling til strøm, vil alle symbolene på displayet lyse i noen sekunder. I de påfølgende få sekundene viser displayet programvareversjonen.
Etter at programvareversjonen slås av, viog "12:00". "12" blinker.
ser displayet
1.
Trykk på
eller
gjeldende time.
2.
Trykk på
for å bekrefte (bare nødvendig ved første gangs innstilling.
for å stille inn
og innstilt tid.
3.
Trykk på
eller
gjeldene minutter.
4.
Trykk på
for å bekrefte (bare nødvendig ved første gangs innstilling.
Senere vil den nye tiden lagres automatisk etter 5 sekunder).
Temperatur-/tidsdisplayet viser ny tid.
for å stille inn
Endre aktuelt klokkeslett
Du kan bare endre klokkeslettet når stekeovnen er slått av.
Trykk på
. Den innstilte tiden og symbolet
blinker i displayet. Bruk prosedyren ”Stille inn klokkeslett” for å stille inn
nytt klokkeslett.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
For å bruke produktet, trykker du på betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren kommer ut.
8
www.electrolux.com
Brytersymbol, indikator eller
lys (avhenger av modellen - se
produktbeskrivelsen):
• Indikatoren lyser når ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når produktet er i
bruk.
• Symbolet viser om programvelgeren kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller temperaturen.
5.1 Slå produktet på og av
1.
2.
3.
Drei funksjonsbryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
Drei termostatbryteren til en temperatur
/
for å angi en temperatur.
Drei termostatbryteren til av-posisjonen for å slå av produktet ("0") .
5.2 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Hurtigoppvarming
Bruksområde
For å redusere oppvarmingstiden.
Ekte varmluft
For å bake/steke på maksimal temperatur i
inntil tre høyder samtidig. Når du bruker denne
funksjonen, må du senke ovnstemperaturen
med 20 - 40 °C fra standardtemperaturene du
vanligvis bruker for Over-/Undervarme. Også
for å tørke mat.
Pizzafunksjon
For å steke på ett brett, slik at du oppnår en
mer intens bruning og sprø bunn. Når du bruker denne funksjonen, må du senke ovnstemperaturen med 20 - 40 °C fra standardtemperaturene du vanligvis bruker for Over-/Undervarme.
Over-/undervarme
Undervarme
Tine
For å bake eller steke i én høyde i ovnen.
For å bake kaker som skal ha sprø bunn, og
for å forlenge oppbevaringstiden for mat.
For å tine frossen mat.
Min. Grill
For å steke flate matvarer midt på risten og for
toast.
Max. Grill
For å steke større mengder flate matvarer og
for toast.
Gratinering med vifte
For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. Også for å gratinere og brune.
Katalytisk rengjøring
For rensing av det katalytiske ovnsbelegget.
5.3 Hurtigoppvarmingsfunksjon
1.
Hurtigoppvarmingsfunksjonen gir kortere
oppvarmingstid.
2.
Stille inn hurtigoppvarmingsfunksjon.
Se funksjonstabellen for ovnen.
Drei termostatbryteren til en temperatur
/
for å stille inn temperaturen.
NORSK
3.
Et lydsignal høres når produktet har
nådd innstilt temperatur.
4.
9
Velg en ovnsfunksjon.
Hurtigoppvarmingsfunksjonen deaktiveres ikke etter lydsignalet. Du
må deaktivere funksjonen manuelt.
5.4 Display
A
G
F
B
C
D
E
A)
B)
C)
D)
Tidsbryter
Oppvarmings- og restvarmeindikator
Vannskuff (bare for utvalgte modeller)
Steketermometer (bare for utvalgte
modeller)
E) Elektronisk dørlås (bare for utvalgte
modeller)
F) Timer/minutter
G) Klokkefunksjoner
5.5 Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
KLOKKE
Å velge en klokkefunksjon.
MINUS, PLUSS
,
VARSELUR
TEMPERATUR
For å stille klokken.
For å stille inn VARSELURET. Hold
inne knappen i minst 3 sekunder for å
aktivere eller deaktivere ovnslampen.
For å sjekke ovnstemperaturen eller
temperaturen til steketermometeret
(hvis aktuelt). Brukes bare når en
ovnsfunksjon er i gang.
ne viser at ovnstemperaturen øker eller
minker.
5.6 Oppvarmings-/
restvarmeindikator
Når du slår på en ovnsfunksjon, tennes
feltene på displayet
én etter én. Felte-
6. KLOKKEFUNKSJONER
SYMBOL
FUNKSJON
BESKRIVELSE
VARSELUR
For innstilling av varseluret. Denne funksjonen har
ingen innvirkning på bruk av ovnen. Du kan stille inn
VARSELURET når som helst, selv når produktet er
slått av.
10 www.electrolux.com
SYMBOL
FUNKSJON
KLOKKESLETT
BESKRIVELSE
For å stille inn, endre eller se hva klokken er. Se
"Stille inn tid".
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
Velg en ovnsfunksjon før du stiller inn denne funksjonen.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av. Velg en
ovnsfunksjon før du stiller inn denne funksjonen. Du
kan bruke Steketid og Ferdigtid samtidig (utsatt
start) hvis produktet skal slås automatisk på og av
senere.
Trykk på
gjentatte ganger for å
endre klokkefunksjonen.
og "00" blinker i displayet.
2.
Trykk på
for å bekrefte klokkefunksjonene, eller vent i 5 sekunder til innstillingene bekreftes automatisk.
6.1 Stille inn STEKETID eller
FERDIGTID
1.
Trykk på
gjentatte ganger til displayet viser
eller
.
eller
blinker på displayet.
2.
Trykk på
nutter.
eller
3.
Trykk på
for å bekrefte.
4.
Trykk på
me.
eller
5.
Trykk på
for å bekrefte. Du hører
et lydsignal i 2 minutter når tiden er
eller
-symbolet og tidsferdig.
innstillingen blinker på displayet. Ovnen slår seg av.
Trykk på en vilkårlig knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe lydsignalet.
6.
for å stille inn mi-
for å stille inn ti-
Hvis du trykker på
når du stiller
inn time for STEKETID
, vil
produktet gå til innstillingen for
FERDIGTID
-funksjonen.
6.2 Stille inn VARSELURET
1.
Trykk på
.
3.
4.
Trykk på
eller
for å stille inn
VARSELURET. Først beregnes tiden i
minutter og sekunder. Når du velger
en tid som er over 60 minutter, vises
på displayet. Produktet
symbolet
beregner nå tiden i timer og minutter.
VARSELURET starter automatisk etter fem sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres
et lydsignal. Trykk på en knapp for
å slå av lydsignalet.
Når den valgte tiden er nådd, lyder et
signal i to minutter. "00:00" og
blinker på displayet. Trykk på en
knapp for å slå av lydsignalet.
Hvis du stiller inn VARSELURET
når STEKETID eller FERDIGTID er
i bruk, vises symbolet
på displayet.
6.3 Tidsur med opptelling
Bruk Tidsur med opptelling for å overvåke
hvor lang tid ovnen er i bruk. Det starter
straks ovnen slås på.
For å tilbakestille tidsuret med opptelling,
og
.
trykker du inn og holder nede
Du kan ikke bruke tidsuret med
opptelling når funksjonene Steketid eller Ferdigtid er valgt.
NORSK
11
7. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
5.
7.1 Steketermometer
Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet har nådd innstilt
temperatur, slår produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen. Se steketabellen.
• Kjernetemperaturen. Se tabell for steketermometeret.
Bruk bare steketermometeret som
følger med produktet eller originale reservedeler.
1.
2.
6.
7.
8.
9.
Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.
Sett spissen på steketermometeret
(med symbolet
på håndtaket)
midt i kjøttet.
Trykk
for å lagre den nye kjernetemperaturen eller vent i 10 sekunder,
slik at innstillingen lagres automatisk.
Standard kjernetemperatur vises i displayet neste gang du bruker steketermometeret.
Forsikre deg om at steketermometeret sitter i kjøttet og i stikkontakten
under tilberedningen.
Når kjøttet har nådd innstilt kjernetemperatur, blinker symbolet for kjernetemperatur og steketermometer. Et
lydsignal høres i to minutter. Trykk på
en knapp for å slå av lydsignalet.
Ta steketermometeret ut av kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.
Slå av produktet.
Hver gang du setter steketermometeret i kontakten, må du stille
inn steketid og ferdigtid igjen.
Når produktet kalkulerer foreløpig
steketid for første gang, vil symbolet - blinke i displayet. Displayet
viser varighet på tilberedningsprosessen når beregningen er ferdig.
Beregningene vil kjøre i bakgrunnen under tilberedningen, og steketidsverdien kan oppdateres i displayet hvis nødvendig.
Du kan endre kjernetemperaturen når
som helst i løpet av
tilberedningsprosessen:
1.
3.
Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på fronten av produktet.
Displayet viser symbolet til steketermometeret og standard kjernetemperatur. Når du bruker steketermometeret for første gang, er standard kjernetemperatur 60 °C.
4.
Mens
blinker, kan du endre standard kjernetemperatur med temperaturbryteren.
2.
Trykk på temperaturknappen
:
– Trykk én gang - displayet viser valgt
kjernetemperatur, som endres hvert
10. sekund til gjeldende kjernetemperatur.
– Trykk to ganger - displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som endres hvert 10. sekund til valgt ovnstemperatur.
– Trykk tre ganger - displayet viser
valgt ovnstemperatur.
Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
12 www.electrolux.com
7.2 Sette inn stekeovnens tilbehør
Langpannen og risten har sidekanter. Disse kantene og formen på sporene er konstruert for å hindre at kokekar sklir.
Sette inn risten og langpannen sammen
Sett risten oppå langpannen. Skyv langpannen inn sporene på en av rillene.
7.3 Teleskopskinner - sette inn ovnstilbehøret
Sett stekebrettet eller langpannen på teleskopskinnene.
Sett risten på teleskopskinnene slik at føttene peker nedover.
Den forhøyede rammen rundt hele
kanten på risten er en ekstra sikkerhet for at former, panner etc.
ikke skal skli av.
NORSK
13
7.4 Sette inn risten og langpannen sammen
Sett risten oppå langpannen. Sett risten
og langpannen på teleskopskinnene.
8. TILLEGGSFUNKSJONER
8.1 Barnesikring
2.
Barnesikringen hindrer at produktet brukes utilsiktet.
Aktiver en ovnsfunksjon eller innstilling.
3.
Aktivere og deaktivere
barnesikringsfunksjonen:
1. Ikke velg en ovnsfunksjon.
4.
Trykk inn og hold
og
samtidig i
2 sekunder.
Du hører et lydsignal. Loc tennes/
slokkes på displayet (når du aktiverer
eller deaktiverer tastesperren).
2.
3.
Trykk inn og hold
og
samtidig i
2 sekunder.
Et lydsignal vil høres. SAFE tennes/
slukkes i displayet (når du aktiverer eller deaktiverer barnesikringen).
Hvis produktet har pyrolytisk rengjøringsfunksjon og denne er
igang vil døren låses når funksjonen er i bruk.
SAFE vises i displayet når du skrur
på en bryter eller trykker på en
knapp.
Tastesperre
Gjelder for modeller med pyrolytisk rengjøring.
Tastesperren forhindrer at ovnsfunksjonen
endres ved et uhell. Du kan bare aktivere
Tastesperre-funksjonen når produktet er i
bruk.
Aktivere og deaktivere
tastesperrefunksjonen:
1. Slå på produktet.
Hvis produktet har pyrolytisk rengjøringsfunksjon og denne er
igang, vil døren låses når funksjonen er i bruk.
Du kan slå av produktet når tastesperren er aktivert. Når du slår
av produktet, deaktiveres tastesperren.
Loc vises i displayet når du skrur
på en bryter eller trykker på en
knapp.
8.2 Restvarmeindikator
Displayet viser restvarmeindikatoren
når produktet er slått av og temperaturen i
ovnen er mer enn 40 °C. Bruk termostatbryteren for å se ovnstemperaturen.
8.3 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av produktet,
er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt
ned.
14 www.electrolux.com
8.4 Mekanisk dørlås
Dørlåsen er ikke aktiv når du kjøper produktet.
Slik aktiverer du dørlåsen: Trekk dørlåsen fremover, til den låses på plass.
Slik deaktiverer du dørlåsen: Trykk
dørlåsen tilbake i panelet.
Åpne døren til produktet:
1. Trykk og hold dørlåsen.
2. Åpne døren.
Ikke trykk på dørlåsen når du lukker døren til produktet.
Når du deaktiverer produktet vil ikke den mekaniske dørlåsen deaktiveres.
• Hvis en ovnsfunksjon er i bruk.
• Hvis du ikke endrer ovnstemperaturen.
8.5 Automatisk utkobling
Av sikkerhetsgrunner slår produktet seg
av automatisk etter en stund:
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
30 - 115 °C
12,5 t
120 - 195 °C
8,5 t
200 - 245 °C
5,5 t
250 - maksimum °C
3,0 t
Etter en automatisk utkobling, trykk på en
knapp for å slå på produktet igjen.
Automatisk utkopling fungere
sammen med alle ovnsfunksjoner
unntatt Ovnslys, Steketid, Sluttid,
Starttidsforvalg og Steketermometer.
NORSK
15
9. NYTTIGE TIPS OG RÅD
9.1 Innsiden av døren
På noen modeller vil du finne
følgende på innsiden av døren:
• Numrene på innskyvningsrillene.
• Informasjon om ovnsfunksjoner, anbefalte innskyvningsriller og temperaturer
for typiske retter.
Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskrift, samt mengde
og kvalitet på ingrediensene som
brukes.
9.2 Steking av bakverk
Generelle opplysninger
• Merk deg at det nye produktet kan steke på en annen måte enn den gamle.
Sammenlign de vanlige innstillingene
(temperatur, tilberedningstid) og brettplasseringer med verdiene i tabellene.
• Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen cirka 10 minutter før steketidens slutt for å utnytte restvarme.
Når du tilbereder frossen mat, kan
stekebrettene i ovnen vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde, får de tilbake sin opprinnelige
form.
Hvordan du bruker steketabellene
• Produsenten anbefaler at du bruker de
lave temperaturene første gang.
• Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenges med 10-15
minutter hvis du steker kaker i flere høyder.
• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen.
Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.
9.3 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Bunnen av kaken ble ikke
brun nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere
ovnsrille.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Bruk en litt lavere ovnstemperatur neste gang
du baker.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller randete.
For kort steketid.
Øk steketiden. Steketiden kan ikke kortes
ned ved å øke temperaturen.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller randete.
Det er for mye væske i
blandingen.
Bruk mindre væske. Ta
hensyn til omrøringstidene, særlig hvis du bruker
en kjøkkenmaskin.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk en litt høyere ovnstemperatur neste gang
du baker.
Kaken er for tørr.
For lang steketid.
Bruk en kortere steketid
neste gang du baker.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen
og la kaken steke lenger.
Kaken stekes ujevnt.
16 www.electrolux.com
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Kaken stekes ujevnt.
Blandingen er ujevnt fordelt.
Fordel deigen jevnt på
stekebrettet.
Kaken er ikke ferdig etter
den angitte steketiden.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk litt høyere ovnstemperatur neste gang du
baker.
9.4 Baking i en høyde:
Kaker i form
Baketype
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur
°C
Tid (min.)
Tysk ringkake
og brioche
Ekte varmluft
1
150 - 160
50 - 70
Formkake/
fruktkake
Ekte varmluft
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge cake / Fettfritt formkake
Ekte varmluft
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge cake / Fettfritt formkake
Over-/undervarme
2
160
35 - 50
Kakebunn sandkaker
Ekte varmluft
2
170 - 180 1)
10 - 25
Kakebunn sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie /
Eplepai (2 former, Ø 20 cm,
diagonalt plassert)
Ekte varmluft
2
160
60 - 90
Apple pie /
Eplepai (2 former, Ø 20 cm,
diagonalt plassert)
Over-/undervarme
1
180
70 - 90
Ostekake
Over-/undervarme
1
170 - 190
60 - 90
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur
°C
Tid (min.)
Over-/undervarme
3
170 - 190
30 - 40
1) Forvarm stekeovnen.
Kaker/bakst/brød på stekebrett
Baketype
Flettebrød/krans
NORSK
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur
°C
Tid (min.)
Over-/undervarme
2
160 - 180 1)
50 - 70
Brød (rugbrød):
1. Første del
av bakeprosessen.
2. Andre del
av bakeprosessen.
Over-/undervarme
1
Vannbakkels/
eclair
Over-/undervarme
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rullekake
Over-/undervarme
3
180 - 200 1)
10 - 20
Strøsselkake,
tørr
Ekte varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Mandelkake
med smør/
sukkerkaker
Over-/undervarme
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ekte varmluft
3
150
35 - 55
Over-/undervarme
3
170
35 - 55
Fruktterter av
mørdeig
Ekte varmluft
3
160 - 170
40 - 80
Langpannekake med ømfintlig fyll
(f.eks. kvark,
krem, pudding)
Over-/undervarme
3
160 - 180 1)
40 - 80
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur
°C
Tid (min.)
Ekte varmluft
3
150 - 160
10 - 20
Baketype
Julekake
Fruktterter (av
gjærdeig/sukkerbrødmiks)
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
Fruktterter (av
gjærdeig/sukkerbrødmiks)
2)
1) Forvarm stekeovnen.
2) Bruk langpanne.
Kjeks
Baketype
Sandkaker
17
18 www.electrolux.com
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur
°C
Tid (min.)
Short bread /
Mørdeigsbakst/butterdeigbakst
Ekte varmluft
3
140
20 - 35
Short bread /
Mørdeigsbakst/butterdeigbakst
Over-/undervarme
3
160 1)
20 - 30
Småkaker av
sukkerbrøddeig
Ekte varmluft
3
150 - 160
15 - 20
Småkaker av
eggehvite/marengs
Ekte varmluft
3
80 - 100
120 - 150
Makroner
Ekte varmluft
3
100 - 120
30 - 50
Småkaker av
gjærdeig
Ekte varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Småkaker av
butterdeig
Ekte varmluft
3
170 - 1801)
20 - 30
Små gjærbakst
Ekte varmluft
3
1601)
10 - 25
Små gjærbakst
Over-/undervarme
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
Småkaker (20
stk per panne/
brett)
Ekte varmluft
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Småkaker (20
stk per panne/
brett)
Over-/undervarme
3
1701)
20 - 30
Temperatur i
°C
Tid (min.)
Baketype
1) Forvarm stekeovnen.
9.5 Steking i flere høyder
Kaker/bakst/brød på stekebrett
Ekte varmluft
Baketype
Brettplassering
2 høyder
3 høyder
Vannbakkels/
eclair
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Toscakake,
tørr
1/4
-
150 - 160
30 - 45
NORSK
1) Forvarm stekeovnen.
Kjeks/small cakes/småkaker/små gjærbakst
Ekte varmluft
Baketype
Brettplassering
Temperatur i
°C
Tid (min.)
2 høyder
3 høyder
Sandkaker
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Mørdeigsbakst/butterdeigbakst
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Småkaker av
sukkerbrøddeig
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Kjeks av eggehvite/marengs
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makroner
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Småkaker av
gjærdeig
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Småkaker av
butterdeig
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Små gjærbakst
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Småkaker (20
stk per panne/
brett)
1/4
-
1501)
25 - 40
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur
°C
Tid (min.)
Makaronigrateng
Over-/undervarme
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over-/undervarme
1
180 - 200
25 - 40
Grønnsaksgrateng1)
Gratinering
med vifte eller
ekte varmluft
1
160 - 170
15 - 30
Bagetter med
ostelokk
Gratinering
med vifte eller
ekte varmluft
1
160 - 170
15 - 30
Boller/kanelboller
Over-/undervarme
1
180 - 200
40 - 60
1) Forvarm stekeovnen.
Gryteretter/grateng
Form
19
20 www.electrolux.com
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur
°C
Tid (min.)
Fiskeretter i
form
Over-/undervarme
1
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Gratinering
med vifte eller
ekte varmluft
1
160 - 170
30 - 60
Form
1) Forvarm stekeovnen.
9.6 Steking
Stekte matretter
• Bruk varmebestandig ovnsutstyr for
steking (les anvisningene fra produsenten).
• Store steker kan stekes direkte i langpanne (hvis en slik finnes) eller på ovnsristen over langpannen.
• Stek magert kjøtt i stekeformen med
lokk. På den måten blir kjøttet saftigere.
• Alle kjøttsorter som skal brunes eller ha
skorpe, kan du steke i stekeformen
uten lokk.
9.7 Steking med gratinering med vifte
Storfekjøtt
Kjøttype
Mengde
Ovnsfunk- Brettplassjon
sering
Over-/undervarme
1
Roastbiff eller
per cm tyk- Gratinering
filet: lett stekt kelse
med vifte
rød
1
Roastbiff eller
per cm tyk- Gratinering
filet: medium kelse
med vifte
rosa
1
Roastbiff eller
filet: godt
stekt - grå
1
Grytestek
1 - 1,5 kg
per cm tyk- Gratinering
kelse
med vifte
Temperatur °C
Tid (min.)
230
120 - 150
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
1) Forvarm stekeovnen.
Svinekjøtt
Mengde
Ovnsfunk- Brettplassjon
sering
Temperatur °C
Tid (min.)
Skulder/nakke/skinke
1 - 1,5 kg
Gratinering
med vifte
1
160 - 180
90 - 120
Kotelett/ribbe
1 - 1,5 kg
Gratinering
med vifte
1
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
750 g - 1
kg
Gratinering
med vifte
1
160 - 170
50 - 60
Kjøttype
NORSK
21
Kjøttype
Mengde
Ovnsfunk- Brettplassjon
sering
Temperatur °C
Tid (min.)
Svineknoke
(kokt på forhånd)
750 g - 1
kg
Gratinering
med vifte
150 - 170
90 - 120
1
Kalvekjøtt
Kjøttype
Mengde
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur °C
Tid (min.)
1 kg
Gratinering
med vifte
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
Gratinering
med vifte
1
160 - 180
120 - 150
Kjøttype
Mengde
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur °C
Tid (min.)
Lammestek
med ben /
lammestek
1 - 1,5 kg
Gratinering
med vifte
1
150 - 170
100 - 120
Lammerygg
1 - 1,5 kg
Gratinering
med vifte
1
160 - 180
40 - 60
Kjøttype
Mengde
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur °C
Tid (min.)
Haresadel/lår
inntil 1 kg
Over-/undervarme
1
230 1)
30 - 40
Hjortesadel
1,5 - 2 kg
Over-/undervarme
1
210 - 220
35 - 40
Lårstykke
av hjort
1,5 - 2 kg
Over-/undervarme
1
180 - 200
60 - 90
Mengde
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur °C
Tid (min.)
Stykker av
fjærkre
200–250 g
hver
Gratinering
med vifte
1
200 - 220
30 - 50
Halv kylling
400–500 g
hver
Gratinering
med vifte
1
190 - 210
35 - 50
Hel kylling
1 - 1,5 kg
Gratinering
med vifte
1
190 - 210
50 - 70
And
1,5 - 2 kg
Gratinering
med vifte
1
180 - 200
80 - 100
Kalvestek
Kalveskanker
Lammekjøtt
Kam av vilt
1) Forvarm stekeovnen.
Fjærkre
Kjøttype
22 www.electrolux.com
Kjøttype
Mengde
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur °C
Tid (min.)
Gås
3,5 - 5 kg
Gratinering
med vifte
1
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5–3,5 kg
Gratinering
med vifte
1
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
Gratinering
med vifte
1
140 - 160
150 - 240
Mengde
Ovnsfunksjon
Brettplassering
Temperatur °C
Tid (min.)
1 - 1,5 kg
Over-/undervarme
1
210 - 220
40 - 60
Fisk (dampet)
Kjøttype
Hel fisk
Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.
Forvarm alltid den tomme ovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.
9.8 Min. Grill
Grill alltid med maksimum temperaturinnstilling.
Sett risten inn i sporet som anbefales i
grilltabellen.
Sett alltid inn langpannen i nederste spor
for å samle opp fettet.
OBS
Ha alltid ovnsdøren lukket når du
griller.
Min. Grill
Brettplassering
Temperatur
Roastbiff
2
Oksefilet
3
Svinerygg
Type grillmat
Tid (min.)
1. side
2. side
210 - 230
30 - 40
30 - 40
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kam av kalv
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammerygg
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Hel fisk, 500 1 000 g
Max. Grill
Tid (min.)
Type grillmat
Brettplassering
Burgers / Burgere
4
8 - 10
6-8
Svinefilet
4
10 - 12
6 - 10
Pølser
4
10 - 12
6-8
Filet/hjortestek
4
7 - 10
6-8
5
1-3
1-3
Toast / Ristet brød
1)
1. side
2. side
NORSK
Type grillmat
Brettplassering
Tid (min.)
1. side
2. side
4
6-8
-
Brettplassering
Temperatur °C
Tid (min.)
Pizza (tynn bunn)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (med mye
fyll)
2
180 - 200
20 - 30
Terter
1
180 - 200
40 - 55
Spinatkake
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Terte
1
170 - 190
45 - 55
Eplekake, tildekket
1
150 - 170
50 - 60
Grønnsakspai
1
160 - 180
50 - 60
Usyret brød
2
230 - 2501)
10 - 20
Bakverk av butterdeig
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekake (pizza-lignende rett fra
Alsace)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroger (russisk
versjon av calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Varme smørbrød
23
1) Forvarm stekeovnen.
9.9 Pizzafunksjon
Baketype
1) Forvarm stekeovnen.
2) Bruk en grill - /stekepanne.
9.10 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
Form
Opptiningstid (min.)
Ikke dekk den til med en tallerken eller
dyptallerken, siden dette kan forlenge tinetiden.
Bruk nederste spor.
Ekstra tiningstid
(min.)
Beskrivelse
Kylling 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et
omvendt tefat på en
stor tallerken. Snu etter
halve steketiden.
Kjøtt, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt, 500 g
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
24 www.electrolux.com
Opptiningstid (min.)
Ekstra tiningstid
(min.)
Jordbær, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smør, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Fløte, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes
når den fremdeles er en
tanke frossen.
Form
Bløtkake, 1400 g
60
9.11 Hermetisering
Ting å legge merke til:
• Bruk kun konserveringsglass med samme størrelse.
• Ikke bruk glass med skrulokk eller bajonettlokk eller metallbokser.
• Bruk nederste spor for denne funksjonen.
• Ikke sett mer enn seks en-liters konserveringsglass på stekebrettet.
60
Beskrivelse
-
• Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
• Glassene skal ikke berøre hverandre.
• Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet
slik at det dannes tilstrekkelig med fuktighet i stekeovnen.
• Når væsken i krukkene så vidt begynner å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Myk frukt
Hermetisering
Temperatur i °C
Koketid til småkoking begynner
(min.)
Fortsette å koke
ved 100 °C (min.)
Jordbær/blåbær/
bringebær/modne
stikkelsbær
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur i °C
Koketid til småkoking begynner
(min.)
Fortsette å koke
ved 100 °C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur i °C
Koketid til småkoking begynner
(min.)
Fortsette å koke
ved 100 °C (min.)
Gulrøtter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurker
160 - 170
50 - 60
-
Blandede grønnsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrot/erter/asparges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Steinfrukt
Hermetisering
Pærer/kveder/
plommer
Grønnsaker
Hermetisering
1) La stå i ovnen etter at den er slått av.
NORSK
For best resultat, slå av produktet halvveis
i operasjonen. Åpne døren til produktet og
la produktet avkjøle seg. Fullfør deretter
tørkeprosessen.
9.12 Tørking - ekte varmluft
Bruk bakepapir som dekke for ovnshyllene.
Grønnsaker
Mat som skal
tørkes
Brettplassering
1 høyde
2 høyder
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bønner
3
1/4
60 - 70
6- 8
Paprika
3
1/4
60 - 70
5-6
Suppegrønnsaker
3
1/4
60 - 70
5-6
Sjampinjonger
3
1/4
50 - 60
6-8
Urter
3
1/4
40 - 50
2-3
Frukt
Mat som skal
tørkes
Brettplassering
1 høyde
2 høyder
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Svisker
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Epleskiver
3
1/4
60 - 70
6-8
Pærer
3
1/4
60 - 70
6-9
9.13 Tabell for steketermometer
Storfekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for maten °C
Ribbe/filetstek: lett stekt - rød
45 - 50
Ribbe/filetstek: medium - rosa
60 - 65
Ribbe/filetstek: godt stekt - grå
70 - 75
Svinekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for maten °C
Skulder/nakke/skinke av svin
80 - 82
Koteletter (rygg)/røkt svinekam
75 - 80
Kjøttpudding
75 - 80
Kalvekjøtt
Matvarer
25
Kjernetemperatur for maten °C
Kalvestek
75 - 80
Kalveskanker
85 - 90
26 www.electrolux.com
Fårestek/lam
Matvarer
Kjernetemperatur for maten °C
Fårelår
80 - 85
Fåresadel
80 - 85
Lammestek / Lammestek med ben
70 - 75
Kam av vilt
Matvarer
Kjernetemperatur for maten °C
Haresadel
70 - 75
Harelår
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Hjortesadel
70 - 75
Lårstykke av rådyr/hjort
70 - 75
Fisk
Matvarer
Laks
Kjernetemperatur for maten °C
65 - 70
Ørret
65 - 70
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det
stekes ved høy temperatur (særlig mat
som inneholder stivelse). Vi anbefaler
derfor at du tilbereder maten ved så lav
temperatur som mulig og ikke steker den
for hardt.
10. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Om rengjøring:
• Rengjør produktets front med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker
du et vanlig vaskemiddel.
• Rengjør produktet innvendig etter hvert
bruk. På denne måten blir det lettere å
fjerne smuss uten at det brenner seg
fast.
• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
• Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade på slippbelegget.
10.1 Katalytisk rengjøring
Veggene har et katalytisk belegg og er
selvrensende. De suger opp fettet som
samler seg på veggene når produktet er i
bruk.
For best mulig selvrenseffekt skal
produktet med jevne mellomrom
varmes opp:
1. Ta tilbehøret ut av produktet.
2. Velg den katalytiske rengjøringsfunksjonen. Se "Ovnsfunksjoner".
NORSK
3.
4.
5.
Displayet viser CATA og varigheten til
rengjøringsprosedyren (1 time). Du
kan ikke angi varigheten, men du kan
bruke Slutt-funksjon for å utsette starten av rengjøringsprosedyren.
Du hører et lydsignal når tiden er ferdig. Produktet slås av.
Trykk på en vilkårlig knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
Rengjør bunnen av produktet med en
myk og fuktig svamp.
27
Misfarging av den katalytiske overflaten har ingenting å si for de katalytiske egenskapene.
Ovnslampen lyser under katalytisk
rengjøring.
Husk å rengjøre !
For å minne deg på at katalytisk rengjøring er nødvendig, vil CATA blinke i displayet i 10 sekunder etter at produktet er
slått på og av.
ADVARSEL
Ikke rengjør den katalytiske overflaten med ovnsspray, slipende
rengjøringsmidler, såpe eller andre
rengjøringsmidler. Det er fare for
skade på den katalytiske overflaten.
"Husk å rengjøre !" slås av i
displayet i følgende tilfeller:
• Etter at funksjonen katalytisk
rengjøring er ferdig.
• Hvis du trykker på
og
samtidig.
10.2 Brettstiger
Å fjerne brettstigene
Du kan fjerne brettstigene for å rengjøre
sideveggene.
1. Trekk den fremre delen av brettstigene ut fra sideveggen.
2.
Trekk den bakre delen av brettstigen
ut fra veggen og ta den ut.
2
1
Å montere brettstigene
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
brettstigene.
Gjelder for teleskopskinner:
Holderne på teleskopskinnene må
peke forover.
10.3 Ovnslampe
ADVARSEL
Det er fare for elektrisk støt.
Ovnslampen og lampens glass
kan være veldig varme.
Før du skifter lyspære:
• Slå av produktet.
28 www.electrolux.com
• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå
av skillebryteren.
OBS
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.
Bruk samme type lyspære.
For å skifte lyspære i taket på ovnen:
Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
4. Monter glassdekselet.
1.
3.
Bytte lyspære på venstre side i ovnen.
1. Fjern den venstre ovnsstigen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) til å fjerne glassdekselet. Rengjør lampedekselet.
4.
5.
Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
Monter glassdekselet.
Monter den venstre ovnsstigen.
10.4 Rengjøring av ovnsdøren
For å ta av døren og glasspanelene
Du kan ta av ovnsdøren og det innvendige
dørglasspanelet for å rengjøre det. Antall
glasspaneler er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL
Vær forsiktig når du fjerner døren
fra produktet. Døren er tung.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Åpne døren helt.
Løft klemmefestene (A) helt opp på
begge dørhengslene.
Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon (cirka 70° vinkel).
Hold ovnsdøren med én hånd på hver
side og trekk den ut og opp fra ovnen.
Legg døren med utsiden ned på et
mykt og stabilt underlag. Dette er for
å unngå riper.
NORSK
6.
2
7.
B
29
Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.
Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
1
8.
9.
Sette inn døren og dørglassene
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glassrutene og ovnsdøren igjen. Gjenta
Hold dørglasspanelene øverst i kanten én etter én og trekk dem oppover
og ut av sporet.
Rengjør glasspanelet med såpe og
vann. Tørk glasspanelet omhyggelig.
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Monter det minste panelet først, så den
store.
11. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet blir ikke varmt.
Produktet er deaktivert.
Slå på produktet.
Produktet blir ikke varmt.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken. Se "Stille inn
tiden".
Produktet blir ikke varmt.
Nødvendige innstillinger
er ikke valgt.
Sørg for at innstillingene
er riktige.
Produktet blir ikke varmt.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er slått
på.
Se “Automatisk utkobling”.
Produktet blir ikke varmt.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvikten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Displayet viser "C2".
Du vil starte tinefunksjonen eller den katalytiske
funksjonen, men har ikke
tatt ut støpselet til steketermometeret.
Ta steketermometeret ut
av kontakten.
30 www.electrolux.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Displayet viser en feilkode Det er en elektrisk feil.
som ikke står på denne listen.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller servicesenteret.
Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.
• Slå av produktet ved
hjelp av husets sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og slå den på igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du
kontakte kundeservice.
Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
NORSK
31
892948111-C-372012
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement