Electrolux | EOA5751AAX | User manual | Electrolux EOA5751AAX Uživatelský manuál

EOA5751AA
.......................................................... .......................................................
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a je‐
ho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐
sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých násled‐
ků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bez‐
pečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem
a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části
jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, do‐
poručuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či
nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.electrolux.com
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky
k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté
zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty in‐
stalujte stejným postupem v opačném pořadí.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvali‐
fikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatr‐
ní, protože je těžký. Vždy noste ochranné ru‐
kavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod
bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné
výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být pro‐
vedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecí‐
ho kabelu se obraťte na servisní středisko ne‐
bo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být připevně‐
na tak, aby nešla odstranit bez použití nástro‐
jů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojuj‐
te do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izo‐
lační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem či výbuchu.
ČESKY
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakry‐
té.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při oteví‐
rání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění
horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte
vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používá‐
te-li při přípravě jídla přísady obsahující alko‐
hol, může vzniknout směs vzduchu s alkoho‐
lem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo
na dno spotřebiče.
– na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte vlhká jí‐
dla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu ne‐
mají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o
závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký
pekáč / plech. Ovocné šťávy mohou zanechat
trvalé skvrny.
5
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mo‐
hlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměň‐
te. Kontaktujte autorizované servisní středi‐
sko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způ‐
sobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpeč‐
nostními pokyny uvedenými na jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) neči‐
stěte žádným druhem čisticího prostředku.
2.4 Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají speciální či ha‐
logenové žárovky pouze pro použití v domá‐
cích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětle‐
ní domácnosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od
napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými vlast‐
nostmi.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
6
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
1 Ovládací panel
2
2 Elektronický programátor
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Zásuvka pečicí sondy
4 Topné těleso
5 Žárovka
6 Ventilátor
7 Zadní topné těleso
8 Spodní ohřev
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
9
3.1 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy,
pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k zachy‐
cování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečení masa.
ČESKY
7
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení denního času:
4.1 První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
1.
Pomocí
2.
Stiskněte
3.
Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
.
nebo
nastavte minuty.
4.
Stiskněte
nebo
.
Displej teploty / času zobrazí nově nastavený
čas.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Změna denního času
4.2 Nastavení a změna času
Denní čas lze změnit, pouze když je spotřebič
vypnutý. Stiskněte
. Na displeji bliká
. No‐
vý denní čas nastavíte výše uvedeným postu‐
pem.
Po prvním připojení spotřebiče k elektrické síti se
na displeji na několik sekund rozsvítí všechny
symboly. Následujících několik sekund se na dis‐
pleji zobrazuje verze software.
Poté, co zhasne verze software, se na displeji
zobrazí „h“ a „12:00“.
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tla‐
čítka.
6
7 8 9 10 11
8
www.electrolux.com
Senzorové
tlačítko
Funkce
Popis
ZAPNOUT / VYPNOUT Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
1
FUNKCE
2
Slouží k nastavení funkce trouby, automatické‐
ho programu nebo čisticí funkce.
3
OSVĚTLENÍ TROUBY Slouží k zapnutí nebo vypnutí osvětlení trouby.
4
TEPLOTA / RYCHLÉ
ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku
trouby nebo teploty pečicí sondy. Při stisknutí a
podržení na tři sekundy, vypne či zapne funkci
Rychlé zahřátí.
MŮJ OBLÍBENÝ PRO‐ Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
GRAM
Použijte k přímému přístupu k vašim oblíbeným
programům; i u vypnutého spotřebiče.
5
-
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
7
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
8
DOLŮ
9
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
10
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
11
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
C
A) Symbol funkce trouby
B) Číslo funkce nebo programu trouby
C) Ukazatele pro funkce hodin (viz tabulka
6
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
5.2 Displej
A
B
„Funkce hodin“)
D) Displej hodin / zbytkového tepla (také funkce
minutky a denního času)
E
D
E) Displej teploty / času
5.3 Ostatní ukazatele na displeji
Symboly
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěn automatický program se zadáním váhy.
ČESKY
Symboly
/
Název
9
Popis
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Pachový filtr
Pachový filtr je zapnutý (pouze u vybraných mode‐
lů).
Ukazatel zahřívání / zbyt‐
kového tepla
Ukazuje úroveň teploty ve spotřebiči.
Teplota / rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplotu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
5.4 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové čárky na
displeji
se rozsvítí. Tyto stavové čárky zo‐
brazují zvyšování či klesání teploty ve spotřebiči.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty,
stavové čárky zhasnou.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
• Manuální režim - slouží k manuálnímu nasta‐
vení pečicí funkce, teploty a doby pečení.
Funkce trouby
• Automatické programy - k přípravě pokrmů,
když neznáte jejich přípravu nebo nemáte do‐
statečné zkušenosti s vařením.
Použití
1
Pravý horký
vzduch
K pečení jídla na maximálně 3 úrovních současně a k
sušení potravin. Nastavte teplotu trouby o 20 – 40 °C ni‐
žší než při použití funkce Konvenční ohřev.
2
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 –
40 °C nižší než při použití funkce Konvenční ohřev.
3
Konvenční ohřev K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
4
Nízkoteplotní pe‐ K přípravě velmi libových a křehkých pečení.
čení
5
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
6
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
10
www.electrolux.com
Funkce trouby
Použití
7
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
8
Eco pečení
9
Gril
10
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K opé‐
kání chleba.
11
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni. Také k opečení jídel dohněda např. při za‐
pékání.
Funkce ECO vám umožňují optimalizovat spotřebu
energie během přípravy jídel. Je nutné nejdříve nastavit
dobu pečení. Více informací o doporučených nastave‐
ních viz tabulky pečení a odpovídající funkce trouby.
Grilování plochých pokrmů a toastů.
6.1 Nastavení funkce trouby
6.4 Funkce rychlého zahřátí
1.
Pomocí
zapněte spotřebič. Na displeji
se zobrazí nastavená teplota, symbol a čí‐
slo funkce trouby.
2.
Pomocí
by.
3.
Stiskněte
nebo se po pěti sekundách
spotřebič spustí automaticky.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas potřebný k
rozehřátí trouby.
Zapnutí funkce rychlého zahřátí: Stiskněte a na
déle než tři sekundy podržte .
Jestliže zapnete funkci rychlého zahřátí, vodo‐
rovné čárky na displeji začnou jedna po druhé
blikat, čímž signalizují, že je funkce zapnutá.
Doplňkové informace:
• Pokud je spuštěná funkce rychlého zahřátí,
nevkládejte do spotřebiče žádné potraviny.
• Funkci rychlého zahřátí nelze s některými
funkcemi trouby použít. Pokud nelze funkci ry‐
chlého zahřátí s danou funkcí použít, zazní
zvukový signál.
nebo
nastavte funkci trou‐
Pokud spotřebič spustíte a nenastavíte
žádnou funkci nebo program trouby,
spotřebič se po 20 sekundách automa‐
ticky vypne.
6.2 Změna teploty
Stisknutím
/
změníte teplotu v krocích
po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty,
zazní třikrát zvukový signál a ukazatel ohřevu
zhasne.
6.3 Zjištění teploty
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při spuště‐
ných funkcích nebo programech.
1.
2.
Stiskněte . Displej teploty / času zobrazí
teplotu uvnitř spotřebiče. Chcete-li teplotu
uvnitř spotřebiče změnit, stiskněte ještě
nebo
.
jednou a použijte
Zpět na nastavenou teplotu přejděte stis‐
knutím
nebo se po pěti sekundách zo‐
brazí na displeji automaticky.
6.5 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření:
• Zbytkové teplo:
– Při spuštěné pečicí funkci nebo
programu se topné články vypnou
o 10 % dříve (osvětlení a ventilátor
budou dále pracovat). Aby tato
funkce fungovala, musí být doba
přípravy jídla delší než 30 minut,
jinak budete muset použít funkce
hodin (Trvání, Ukončení, Odlože‐
ný start). Tato funkce nefunguje s
grilovacími funkcemi.
– Když je spotřebič vypnutý, můžete
zbytkové teplo použít k udržování
ČESKY
teplého jídla. Displej hodin / zbyt‐
kového tepla zobrazuje zbytkovou
teplotu, stavové čárky ukazují kle‐
sající teplotu.
• Vaření s vypnutým osvětlením - Stis‐
knutím
vypnete osvětlení vnitřku
trouby během vaření.
11
• Vypnutí displeje - V případě potřeby
lze spotřebič zcela vypnout. Součas‐
a
, dokud displej
ně stiskněte
nezhasne. Tento krok zároveň vypne
spotřebič.
• Eco funkce - viz „Funkce trouby“.
7. FUNKCE HODIN
SYMBOL
FUNKCE
POPIS
DENNÍ ČAS
Slouží ke kontrole denního času. Pro změnu denního
času viz „Nastavení denního času“.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Funkci
Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogra‐
mování automatického pozdějšího zapnutí a vypnutí
spotřebiče (Odloženého startu).
7.1 Měřič času
Měřič času použijte ke sledování délky provozu
spotřebiče. Zapne se, jakmile se začne spotřebič
ohřívat.
Vynulování měřiče času: současně tiskněte
a
, dokud se na displeji nezobrazí „00:00“ a
měřič času nezačne znova počítat.
Měřič času nelze použít současně s na‐
stavenou funkcí Trvání nebo Ukončení.
7.2 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1.
Zapněte spotřebič a nastavte funkci trouby
a teplotu.
2.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji neobjeví
. Na displeji začne blikat
.
3.
Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
4.
Nastavení potvrďte stisknutím
5.
Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
6.
nastavte minuty
7.
7.3 Nastavení funkce UKONČENÍ
1.
Zapněte spotřebič a nastavte funkci trouby
a teplotu.
2.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji neobjeví
. Na displeji začne blikat
.
3.
Použijte
nebo
a nastavte funkci
UKONČENÍ (nejprve nastavte minuty a poté
hodiny) a poté potvrďte pomocí
nebo
.
Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě
minuty zvukový signál.
4.
.
nastavte hodiny
Pokud se během nastavování funkce
TRVÁNÍ dotknete
nebo
,
spotřebič přejde na nastavení funkce
UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě
minuty zvukový signál.
a nastavení času.
Na displeji bliká
Spotřebič se vypne.
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím ja‐
kéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
Vypněte spotřebič.
5.
6.
a nastavení ča‐
Na displeji bliká symbol
su. Spotřebič se vypne.
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím ja‐
kéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
Vypněte spotřebič.
12
www.electrolux.com
7.4 Zkontroluj výsledek (pouze u
vybraných modelů)
4.
Pokud nastavíte funkce UKONČENÍ a TRVÁNÍ,
dvě minuty před koncem pečení zazní zvukový
signál a rozsvítí se osvětlení trouby. Spotřebič
přejde na nastavení funkce UKONČENÍ nebo
TRVÁNÍ. Během těchto dvou minut můžete
zkontrolovat výsledek pečení a, pokud je to za‐
potřebí, přidat čas funkci UKONČENÍ nebo
TRVÁNÍ.
5.
7.5 Nastavení funkce MINUTKA
Pomocí funkce MINUTKA nastavíte odpočet
(maximálně 2 hodin a 30 minut). Tato funkce ne‐
má žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUT‐
KA můžete zapnout kdykoliv; i u vypnutého
spotřebiče.
1.
Stiskněte
2.
Funkci MINUTKA nastavíte stisknutím
nebo
. Nejprve nastavte sekundy, poté
minuty a hodiny.
3.
Stiskněte
nebo se funkce MINUTKA po
pěti sekundách spustí automaticky.
. Na displeji bliká
a „00“.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím ja‐
kéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
7.6 Nastavení funkce Odloženého
startu
Funkci TRVÁNÍ
a UKONČENÍ
lze použít
současně, pokud chcete troubu nastavit tak, aby
se později automaticky zapnula a vypnula. V ta‐
kovém případě nejprve nastavte funkci TRVÁNÍ
a poté funkci UKONČENÍ
(viz „Nastavení
funkce TRVÁNÍ“ a „Nastavení funkce UKONČE‐
NÍ“).
Když je funkce Odloženého startu zapnutá, na
displeji se zobrazuje statický symbol funkce trou‐
s tečkou a
. Tečka na displeji hodin /
by,
zbytkového tepla zobrazuje, která funkce hodin
je zapnutá.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 9 automatických progra‐
mů a receptů. Automatický program
použijte, když neznáte recept nebo ne‐
máte zkušenosti s přípravou daného
pokrmu. Seznam receptů pro automa‐
tické programy naleznete v části „Re‐
cepty“.
K dispozici jsou tři typy automatických programů:
• Automatické recepty
• Automatické programy se zadáním váhy
• Automatické programy s pečící sondou
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
3
CELÉ KUŘE
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BÍLÝ CHLÉB
ČESKY
Číslo programu
Název programu
8
ZAPEČENÉ BRAMBORY
9
LASAGNE
Recepty pro automatické programy
určené pro tento spotřebič naleznete na
našich webových stránkách. Odpovída‐
jící recepty naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno na typo‐
vém štítku na předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
4.
5.
6.
8.2 Automatické recepty
Nastavení automatických receptů:
1. Zapněte spotřebič.
7.
2.
Stiskněte
. Na displeji se zobrazuje číslo
automatického programu (P1–P9).
3.
K nastavení receptu použijte
.
4.
Stiskněte
nebo se automatický recept
po pěti sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě
bliká.
minuty zvukový signál. Symbol
Spotřebič se vypne.
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím ja‐
kéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek.
5.
6.
nebo
2.
Stiskněte
3.
Pomocí
nebo
nastavte program se
zadáním váhy (viz „Recepty“).
Na displeji se zobrazuje: doba pečení, sym‐
bol trvání
a přednastavená hmotnost a
jednotka hmotnosti (kg, g).
.
Stiskněte
nebo se nastavení automa‐
ticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne. Na displeji bliká symbol
jednotky hmotnosti. Během této doby může‐
te změnit přednastavenou hmotnost pomocí
nebo
. Stiskněte
.
Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě
minuty zvukový signál.
bliká. Spotřebič
se vypne.
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím ja‐
kéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek.
8.4 Automatické programy s pečící
sondou
Teplota středu pokrmů je u programů s pečicí
sondou předem pevně daná. Program se ukončí,
když spotřebič dosáhne nastavené teploty son‐
dy.
1. Zapněte spotřebič.
2.
3.
4.
8.3 Automatické programy se
zadáním váhy
Spotřebič vypočítá čas pečení podle zadané
hmotnosti masa.
1. Zapněte spotřebič.
13
Stiskněte
.
Zapojte pečicí sondu (viz „Pečící sonda“).
Pomocí
nebo
pečící sondou.
nastavte program s
Na displeji se zobrazí doba pečení,
.
5.
6.
7.
a
Stiskněte
nebo se nastavení automa‐
ticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě
minuty zvukový signál.
bliká. Spotřebič
se vypne.
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím ja‐
kéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa. Jakmile
teplota masa dosáhne nastavené teploty,
spotřebiče se vypne.
14
www.electrolux.com
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplotu trouby: viz „Recepty“ a tabulka pečení
masa.
• Teplotu sondy: viz „Recepty“ a tabulka pro pe‐
čicí sondu.
Používejte pouze dodávanou pečicí
sondu nebo originální náhradní díly.
1.
2.
Zapněte spotřebič.
Umístěte hrot pečicí sondy (se symbolem
na rukojeti) do středu masa.
7.
8.
3.
Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky
na přední straně spotřebiče. Na displeji se
a přednastavená teplota son‐
zobrazí
dy. Při prvním použitím je použita teplota 60
°C a při dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
4.
Použijte
sondy.
5.
Stiskněte
nebo se nastavení automa‐
ticky uloží po pěti sekundách.
Užitečné informace:
Teplotu sondy můžete nastavit pouze, když
. Pokud se na displeji zo‐
bliká symbol
brazuje
, ale nebliká, před tím, než na‐
stavíte teplotu sondu, nastavte novou hod‐
nebo
.
notu stisknutím a
Nastavte funkci trouby a v případě potřeby
teplotu trouby.
6.
nebo
k nastavení teploty
9.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy a stavové čárky teploty, které zobra‐
zují vztah mezi nastavenou teplotou a ak‐
tuální teplotou trouby.
Užitečné informace:
Pečicí sonda musí během pečení zůstat v
mase a v zásuvce.
Zatímco spotřebič počítá přibližnou dobu
pečení, hodnota funkce Měřiče času se zo‐
brazuje na displeji času / zbytkového tepla.
Po dokončení prvního výpočtu, displej ča‐
su / zbytkového tepla zobrazí - a poté přibli‐
žnou dobu pečení. Spotřebič během pečení
pokračuje ve výpočtu jeho doby. Displej pra‐
videlně aktualizuje novou hodnotu doby pe‐
čení.
Když teplota sondy ve středu masa dosáh‐
ne nastavené hodnoty, začne blikat teplota
sondy a
. Na dvě minuty zazní zvuko‐
vý signál. Signál vypnete zmáčknutím jaké‐
hokoliv senzorového tlačítka.
Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze zásuvky
a maso vyjměte ze spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Při vytahování pečicí sondy buďte
opatrní. Je horká. Hrozí nebezpečí po‐
pálení.
Vypněte spotřebič.
Když zasunete pečicí sondu do zásuv‐
ky, zrušíte nastavení funkce hodin.
Když pečete s pečicí sondou, můžete změnit te‐
plotu zobrazenou na displeji teploty / času. Po
zasunutí pečicí sondy do zásuvky a nastavení
funkce trouby a teploty se na displeji zobrazí ak‐
tuální teplota sondy.
Opětovným stisknutím zobrazíte další tři
teploty:
• Nastavenou teplotu středu masa
• Aktuální teplotu trouby
• Aktuální teplotu středu masa.
Nastavená teplota sondy se mění na aktuální te‐
plotu sondy a aktuální teplota trouby se mění na
nastavenou teplotu trouby.
ČESKY
15
9.2 Vložení příslušenství trouby
Hluboký pekáč / plech a tvarovaný rošt mají po
stranách přesahující okraje. Tyto okraje a tvar
vodicích lišt slouží jako speciální zařízení bránící
vyklouznutí nádobí.
Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého
pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč / plech.
Zasuňte hluboký pekáč / plech do drážek na jed‐
né z úrovní trouby.
9.3 Teleskopické výsuvy - vložení příslušenství trouby
Vložte plech na pečení nebo hluboký pekáč /
plech do teleskopických výsuv.
Zasuňte tvarovaný rošt do teleskopických výsuv
tak, aby nožičky směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného roštu fungu‐
je jako speciální zajištěním proti sklou‐
znutí nádobí.
16
www.electrolux.com
9.4 Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč / plech.
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech umístěte
na teleskopické výsuvy.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Funkce Můj oblíbený program
Na displeji se zobrazí či zmizí SAFE.
Pomocí této funkce můžete uložit vaše oblíbené
nastavení teploty a doby přípravy určité funkce či
programu trouby.
1. Nastavte teplotu a čas pro určitou funkci či
program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy podržte
. Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
10.3 Blokování tlačítek
Použití funkce Můj oblíbený program:
• Tuto funkci zapnete stisknutím
. Spotřebič
spustí váš oblíbený program.
• Tuto funkci vypnete stisknutím
. Spotřebič
vypne váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze měnit dobu
přípravy jídla a teplotu.
10.2 Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky brání náhodnému použití
spotřebiče.
Zapnutí či vypnutí funkce dětské pojistky:
1.
2.
Pomocí
spotřebič vypněte. Nenastavujte
žádnou funkci trouby.
Na dvě sekundy současně stiskněte a pod‐
ržte
a
. Zazní zvukový signál.
Tuto funkci můžete zapnout pouze, když je
spotřebič v provozu. Funkce blokování tlačítek
brání náhodné změně funkce trouby.
Zapnutí či vypnutí funkce blokování tlačítek:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte nastave‐
ní.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a pod‐
ržte
a
. Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí či zmizí Loc.
Spotřebič lze při zapnutém blokování tlačítek vy‐
pnout. Když spotřebič vypnete, vypne se i funkce
blokování tlačítek.
10.4 Nabídka nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje přidat či ode‐
brat funkce z hlavní nabídky (například: můžete
zapnout či vypnout ukazatel zbytkového tepla).
Nabídka nastavení má maximálně sedm nasta‐
vení (od SET1 po SET7). Možné hodnoty každé‐
ho nastavení naleznete v níže uvedené tabulce.
Nabídka nastavení
Číslo nabídky nastavení
Popis
Hodnota
SET1
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO
TEPLA
ON / OFF
ČESKY
Číslo nabídky nastavení
Popis
Hodnota
SET21)
TÓNY TLAČÍTEK
CLICK / BEEP / OFF
SET3
TÓN ZÁVADY
ON / OFF
SET4
PACHOVÝ FILTR
ON / OFF
SET5
SERVISNÍ NABÍDKA
---
SET6
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTA‐
VENÍ
ON / OFF
SET72)
PRODLOUŽENÍ DOBY PE‐
ČENÍ
ON / OFF
17
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka Zap / Vyp.
2) Pouze u vybraných modelů
Nabídku nastavení můžete upravit po‐
uze u vypnutého spotřebiče.
Zapnutí nabídky nastavení:
1.
V případě potřeby vypněte spotřebič
2.
Stiskněte a na tři sekundy podržte
.
Na displeji se objeví „SET1“ a začne blikat
„1“.
3.
Pomocí
4.
Stiskněte
/
.
zvolte nastavení.
.
5.
Pomocí
ní.
6.
Stiskněte
/
změňte hodnotu nastave‐
.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po určité
době automaticky vypne:
• pokud je spuštěna funkce trouby.
• jestliže nezměníte teplotu trouby.
Teplota
Čas vypnutí
30 °C - 115 °C
12,5 h
120 °C - 195 °C
8,5 h
200 °C - 245 °C
5,5 h
250 °C – max. hodnota °C
3,0 h
Po automatickém vypnutí spotřebič zapnete stis‐
knutím jakéhokoliv senzorového tlačítka.
Funkce automatického vypnutí funguje
u všech funkcí trouby kromě funkce
Osvětlení, Nízkoteplotní pečení, Pečicí
sonda, Trvání, Ukončení a Odložený
start.
(kromě tlačítka ZAPNOUT / VYPNOUT),
displej se na následujících 10 sekund
přepne zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a nastavíte
funkci Minutka. Když se funkce Minutka do‐
končí, displej se přepne zpět do režimu
nočního jasu.
10.6 Jas displeje
10.7 Chladicí ventilátor
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý, tak je
mezi 22:00 a 06:00 jas displeje nižší.
• Denní jas:
– Když je spotřebič zapnutý.
– Pokud se během režimu nočního jasu do‐
tknete jakéhokoliv senzorového tlačítka
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor
se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete,
bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až
do úplného ochlazení spotřebiče.
18
www.electrolux.com
10.8 Mechanický zámek dvířek
Při zakoupení spotřebiče není zámek dvířek akti‐
vován.
Aktivace zámku dvířek: Vytáhněte zámek dvířek
dopředu, dokud se nezablokuje.
Deaktivace zámku dvířek: Zatlačte zámek dvířek
zpět do panelu.
1
2
Zámek dvířek použijete následujícím způsobem:
Vytáhněte zámek dvířek do aktivované polohy.
Když jsou dvířka bezpečně zavřená (mechanický
zámek dvířek je aktivován):
1. Lehce zatlačte na zámek dvířek.
2. Otevřete dvířka zatažením za jejich držadlo
Pokud budete tlačit na zámek dvířek,
dokud se neozve cvaknutí, opět jej tím
deaktivujete.
Zařízením mechanického zámku dvířek pohybuj‐
te pouze vodorovně.
Nepohybujte jím svisle.
Při zavírání dvířek spotřebiče netlačte
na zámek.
ČESKY
19
11. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně
dvířek najít:
• Čísla poloh roštů.
• Informace o pečicích funkcích, doporučené
poloze roštů a teplotách pro typická jídla.
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou
pouze orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých přísad.
11.2 Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli
zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá na‐
stavení (teplotu, doby pečení) a polohy roštů
byste měli proto upravit podle doporučení uve‐
dených v tabulkách.
• Při delší době pečení můžete troubu vypnout
asi 10 minut před koncem pečení, abyste vy‐
užili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v
troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se
opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení moučných jídel
• Výrobce doporučuje při prvním pečení použít
nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý
recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
• Pokud pečete moučná jídla na několika úrov‐
ních roštů, můžete dobu pečení prodloužit o
10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nej‐
prve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém
případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
11.3 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení nelze zkrátit zvýšením
teploty.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Ve směsi je příliš mnoho teku‐
tin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Teplota trouby je příliš vysoká
a doba pečení je příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení
a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Směs je nerovnoměrně rozlo‐ Směs rovnoměrně rozložte na
žena.
plech na pečení.
Koláč není při dané délce pe‐
čení hotový.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
20
www.electrolux.com
11.4 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký koláč /
Ovocný koláč
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Konvenční ohřev
2
160
35 - 50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170 - 180 1)
10 - 25
Dortový korpus –
piškotové těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Konvenční ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový koláč
Konvenční ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kynutá pletýnka /
Konvenční ohřev
Věnec
Druh pečení
Funkce trouby
3
170 - 190
30 - 40
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Konvenční ohřev
1
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
ČESKY
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Mandlový koláč /
Koláč s cukrovou Konvenční ohřev
polevou
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto)
2)
Pravý horký
vzduch
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
Konvenční ohřev
škotové těsto)
2)
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
Kynutý koláč s
jemnou náplní
Konvenční ohřev
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z
křehkého těsta
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Konvenční ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
21
22
www.electrolux.com
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z kynu‐
tého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné pečivo z
listového těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190 - 2101)
10 - 25
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
3
1701)
20 - 30
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Small cakes /
Malé koláčky (20 Konvenční ohřev
kousků na plech)
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapečené těsto‐
viny
Konvenční ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zeleni‐
na1)
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zapeče‐
né s roztaveným
sýrem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
30 - 60
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Teplota (°C)
Čas (min)
160 - 180 1)
25 - 45
Plněná zelenina
1) Předehřejte troubu.
11.5 Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
Poloha roštu
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
1/4
-
ČESKY
23
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Koláč s droben‐
kou, suchý
Poloha roštu
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
1/4
-
Teplota (°C)
Čas (min)
150 - 160
30 - 45
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z piško‐
tového těsta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo z
vaječného bílku /
Sněhové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z kynu‐
tého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Předehřejte troubu.
11.6 Nízkoteplotní pečení
Pomocí této funkce připravíte libové a křehké ku‐
sy masa a ryb, u kterých teplota středu nepřesa‐
huje 65 °C. Nízkoteplotní pečení se nehodí pro
přípravu receptů jako dušeného masa či tučné
vepřové pečeně. Použitím pečicí sondy můžete
zajistit správnou teplotu středu masa (viz tabulka
pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit teplotu
trouby mezi 80 °C a 150 °C. Výchozí teplota je
90 °C. Poté, co nastavíte teplotu, trouba pokra‐
čuje v pečení při 80 °C. Automatickou funkci ní‐
zkoteplotního pečení nepoužívejte pro přípravu
drůbeže.
Když používáte tuto funkce, vždy připra‐
vujte jídla bez pokličky.
1.
2.
3.
4.
Na obou stranách maso osmahněte na pán‐
vi na varné desce při velmi vysoké teplotě
po dobu 1 - 2 minut.
Maso vložte spolu s horkým hlubokým ple‐
chem do trouby na tvarovaný rošt.
Zasuňte pečicí sondu do masa.
Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a nastav‐
te správnou koncovou teplotu sondy.
24
www.electrolux.com
Hmotnost (g)
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Hovězí pečeně
Jídlo k přípravě
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovězí plátek
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Telecí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
11.7 Příprava pizzy
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s pestrou oblo‐
hou)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s hor‐
ní vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsa‐
ské jídlo podobné piz‐
ze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Nekvašený chléb
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.8 Pečení masa
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nád‐
oby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém
pekáči / plechu (je-li součástí příslušenství)
nebo na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s
poklicí. Maso tak bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhněd‐
nout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
• Maso a ryby doporučujeme péct v troubě až
od hmotnosti 1 kg.
• Abyste zabránili připékání šťávy nebo tuků z
masa na plechu, nalijte do hlubokého pekáče /
plechu trochu tekutiny.
• Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 - 2/3 doby
pečení).
• Velké kusy pečeně nebo drůbeže několikrát v
průběhu pečení potřete vlastní šťávou. Lépe
se tak upečou.
• Spotřebič můžete vypnout přibližně 10 minut
před koncem doby pečení a využít zbytkového
tepla.
ČESKY
11.9 Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Dušené maso
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120 - 150
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet: nepro‐
ky
pečené
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet:
ky
středně propeče‐
né
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Plec / Krkovice /
Kýta v celku
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Kotlety / Žebírka
1–1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g–1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g–1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Telecí peče‐
ně
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5–2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pe‐
čeně
1–1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Jehněčí
25
26
www.electrolux.com
Zvěřina
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Zaječí hřbet /
stehno
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30 - 40
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drůbeže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1–1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5–2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5–5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4–6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
40 - 60
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Ryby (dušené)
Druh masa
Celá ryba
11.10 Gril
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut
pomocí grilovací funkce.
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabulce pro
grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte plech na za‐
chycení šťávy.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky trou‐
by.
Gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Teplota
Hovězí pečeně
2
Hovězí filety
Vepřové kotlety
Čas (min)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
ČESKY
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Teplota
Telecí kotlety
2
Jehněčí kotlety
Celé ryby, 500–
1000 g
Čas (min)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Burgers / Karbanátky
Čas (min)
1. strana
2. strana
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Telecí filety / steaky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
Topinky s oblohou
4
6-8
-
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená pizza
2
200 - 220
15 - 25
Americká mražená
pizza
2
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
2
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza snack
2
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolky, silné
3
200 - 220
25 - 35
Amer. brambory, kro‐
kety
3
220 - 230
20 - 35
Opečená bramborová
kaše
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne / cannelloni,
čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Mražené lasagne/
cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Sýr pečený v troubě
3
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
2
190 - 210
20 - 30
1) Předehřejte troubu.
11.11 Polotovary
Pravý horký vzduch
Polotovary
27
28
www.electrolux.com
Mražená hotová jídla
Jídlo k přípravě
Funkce trouby
Poloha roštu
Konvenční ohřev
3
Hranolky1) (300 - Konvenční ohřev
nebo Turbo gril
600 g)
3
Bagety
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Ovocné koláče
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Mražená pizza
Teplota (°C)
Čas (min)
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
200 - 220
podle pokynů vý‐
robce
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte
11.12 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny položte na
talíř.
Nezakrývejte je mísou či talířem, poněvadž by to
mohlo prodloužit dobu rozmrazování.
Používejte první polohu roštu zdola.
Doba rozmra‐
zování (min)
Další čas rozmrazo‐
vání (min)
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušle‐
hat, i když jsou v ní ne zcela
rozmražené kousky.
60
60
Jídlo
Dort, 1400 g
11.13 Zavařování
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze zavařovací
sklenice, které jsou na trhu dostupné ve stejné
velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo ba‐
jonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu roštu
odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než šest li‐
trových zavařovacích sklenic.
Poznámka
-
• Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby
v troubě bylo dostatečné vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích
perlit (u litrových sklenic asi za 35–60 minut),
troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 °C
(viz tabulka).
ČESKY
29
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý angrešt
160 - 170
35 - 45
-
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Karotka / mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Peckoviny
Zavařování
Hrušky / Kdoule /
Švestky
Zelenina
Zavařování
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.14 Sušení - Pravý horký vzduch
spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokon‐
čete sušení.
Rošty trouby zakryjte papírem na pečení.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když v polovině
doby sušení spotřebič vypnete. Otevřete dvířka
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
1/4
60 - 70
6- 8
Papriky
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina do po‐
lévky
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod)
60 - 70
8 - 10
Ovoce
Sušené potravi‐
ny
Švestky
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
3
1/4
30
www.electrolux.com
Poloha roštu
Sušené potravi‐
ny
Teplota (°C)
Čas (hod)
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 úroveň
2 úrovně
Meruňky
3
Jablečné plátky
Hrušky
11.15 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Filet / Steak z nízkého roštěnce: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak z nízkého roštěnce: středně pro‐
pečené
60 - 65
Filet / Steak z nízkého roštěnce: dobře prope‐
čené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / Jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
ČESKY
31
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a
mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný či‐
sticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití.
Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciální‐
ho prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství po každém
použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký
hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je
agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mo‐
hlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
12.1 Katalytické čištění
Stěny s katalytickým povlakem mají samočisticí
schopnost. Absorbují tuk, který se na stěnách
usazuje při provozu spotřebiče.
Abyste proces samočištění podpořili, pravidelně
spotřebič zahřívejte bez vložení potravin:
1. Vyjměte ze spotřebiče příslušenství.
2.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí „Cata“ a délka čisticího pro‐
cesu (jedna hodina). Nelze nastavit funkci
Trvání, ale lze použít funkci Ukončení k od‐
ložení spuštění čisticího procesu.
3.
4.
5.
Po uplynutí doby zazní zvukové signál.
Spotřebič se vypne.
Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím ja‐
kéhokoliv senzorového tlačítka nebo
otevřením dvířek trouby.
Dno vnitřku spotřebiče vyčistěte měkkou a
vlhkou houbičkou.
UPOZORNĚNÍ
Nečistěte katalytickou vrstvu spreji do
trouby, abrazivními čisticími prostředky,
mýdly či jinými čisticími prostředky. Hro‐
zí nebezpečí poškození katalytické vr‐
stvy.
Změna zbarvení katalytické vrstvy ne‐
má vliv na její vlastnosti.
Během katalytického čištění svítí osvě‐
tlení vnitřku trouby.
12.2 Pachový filtr
Pachový filtr je zapnutý:
• Se všemi funkcemi trouby.
• Pokud je teplota ve spotřebiči vyšší než 50 °C.
Když je pachový filtr zapnutý, na displeji se zo‐
brazuje symbol pachového filtru
.
Na konci funkce trouby ohřátý pachový filtr fun‐
guje dalších 10 minut. Pachový filtr se vypne,
když spotřebič vypnete nebo otevřete dvířka
trouby.
U pyrolytického čištění pachový filtr (je-li součástí
výbavy) funguje automaticky prvních 15 minut,
když je teplota trouby nižší než 400 °C.
32
www.electrolux.com
12.3 Drážky roštů
Vyjmutí drážek na rošty
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vy‐
jmout.
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny trou‐
by.
2.
Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od
stěny trouby a vytáhněte je ven.
2
1
Instalace drážek na rošty
Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Platí pro teleskopické výsuvy:
Zarážky na teleskopických výsuvách
musí směřovat dopředu.
12.4 Žárovka
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým pro‐
udem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být
horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo
vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měk‐
kou látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
Vždy použijte žárovku stejného typu.
Výměna žárovky na stropě vnitřku trouby:
1. Skleněným krytem otočte proti směru hodi‐
nových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odol‐
nou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky na levé straně vnitřku trouby:
1. Odstraňte levé drážky roštů.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu (např. ča‐
jové lžičky) odstraňte skleněný kryt. Skleně‐
ný kryt vyčistěte.
ČESKY
3.
4.
5.
33
Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odol‐
nou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Namontujte levé drážky roštů.
12.5 Čištění dvířek trouby
Odstranění dvířek trouby a skleněných panelů
Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet jednotlivých
skleněných panelů se liší dle modelu.
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Dvířka položte vnější stranou dolů na měk‐
kou látku na rovné podložce. Zabráníte tak
poškrábání.
6.
Uchopte okrajovou lištu na horní straně
dvířek (B) na obou stranách a zatlačením
směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.
Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
7.
B
1
Otevřete plně dvířka.
Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
Oběma rukama podržte dvířka a vytáhněte
je směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
34
www.electrolux.com
8.
9.
Nasazení dvířek trouby a skleněných
panelů
Uchopte skleněné panely jeden po druhém
na jejich horní straně a vytáhněte je z drá‐
žek směrem nahoru.
Skleněný panel omyjte vodou se saponá‐
tem. Skleněný panel pečlivě osušte.
opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom
větší panel.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v
13. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny. Viz „Nasta‐
vení a změna času“.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Spotřebič nehřeje.
Je zapnutá funkce automatic‐
kého vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka uvolňuje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není v sezna‐
mu.
Jedná se závadu na elektroin‐ • Spotřebič vypněte a znovu
stalaci.
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v po‐
jistkové skříňce.
• Pokud se opět zobrazí chy‐
bový kód, kontaktujte auto‐
rizované servisní středisko.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na svého prodejce nebo na místní autorizova‐
né servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na
typovém štítku. Typový štítek se nachází na
předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
ČESKY
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
35
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
892948701-B-022013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising