Electrolux EOA5751AOX User manual

Electrolux EOA5751AOX User manual

EOA5751AOX

.......................................................... .......................................................

LT ORKAITĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

2 www.electrolux.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

13. KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

14. TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos: www.electrolux.com

užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: www.electrolux.com/productregistration įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui: www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.

Bendroji informacija ir patarimai

Informacija dėl aplinkos apsaugos

Galimi pakeitimai.

LIETUVIŲ

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐ teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐ tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite

šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

3

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.

• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐ mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐ gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐ duojame jį įjungti.

• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐ kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.

• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.

• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

4 www.electrolux.com

• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termomet‐ rą.

• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐ ka.

• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.

• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐ nes pirštines.

• Netraukite šio prietaiso už rankenos.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐ taisų ar įrenginių.

• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐ mis konstrukcijomis ir šalia jų.

• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio prietaisų ar įtaisų.

Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐ tas elektrikas.

• Prietaisą būtina įžeminti.

• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐ tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.

• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐ taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐ lima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐ tuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐ tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐ lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐ nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐ čio tarpelis.

2.2 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐ gio arba sprogimo pavojus.

• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐ blokuotos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐ mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos

šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nespauskite atvirų durelių.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐ valo būti uždarytos.

• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐ jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.

• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐ duktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:

– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;

– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;

– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.

– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.

– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐ dus.

• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐ tija netaikoma.

• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐ pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

2.3 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐ dinimo pavojus.

LIETUVIŲ 5

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.

• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐ tarnavimo centrą.

• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.

Durelės yra sunkios!

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐ mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.

• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.

Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐ te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

2.4 Vidinė apšvietimo lemputė

• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus.

• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐ putes.

2.5 Seno prietaiso išmetimas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.

• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.

6 www.electrolux.com

3. GAMINIO APRAŠYMAS

1 2

10

3

2

1

5

4

3.1 Priedai

9

6

7

8

3

4

5

1

4

5

2

3

6

9

10

7

8

Valdymo skydelis

Elektroninė programinė įranga

Mėsos termometro lizdas

Kaitinimo elementas

Lemputė

Ventiliatorius

Galinės sienelės kaitinimo elementas

Apatinis kaitinimas

Išimama lentynos atrama

Lentynų padėtys

Vielinė lentyna

Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐ doms.

Kepimo padėklas

Skirta pyragams ir sausainiams kepti.

Keptuvas / prikaistuvis

Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.

Mėsos termometras (MT)

Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produktas.

Ištraukiami bėgeliai

Skirti lentynoms ir padėklams.

LIETUVIŲ 7

4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

4.1 Pradinis valymas

• Išimkite visas prietaiso dalis.

• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Paros laiko nustatymas:

1.

Palieskite arba , kad nustatytumėte valandas.

2.

Palieskite .

3.

Palieskite minutes.

arba , kad nustatytumėte

4.

Palieskite arba .

Temperatūros / laiko ekrane rodomas naujas lai‐ kas.

4.2 Paros laiko nustatymas ir keitimas

Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo keletą sekundžių ekrane matyti visi simboliai. Po to ke‐ letą sekundžių ekrane rodoma programinės įran‐ gos versija.

Kai programinės įrangos versija baigiama rodyti, ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.

Paros laiko keitimas

Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai prietaisas yra išjungtas. Palieskite . Ekrane pradės mirksėti . Jeigu norite nustatyti naują paros laiką, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus.

5. VALDYMO SKYDELIS

5.1 Elektroninis valdymo pultas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.

Jutiklio lau‐ kas

Funkcija

1

Apibūdinimas

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA Prietaisui įjungti ir išjungti.

8 www.electrolux.com

Jutiklio lau‐ kas

2

3

4

5

6

7

-

Funkcija Apibūdinimas

PARINKTYS

ORKAITĖS APŠVIETI‐

MAS

TEMPERATŪRA /

GREITASIS ĮKAITINI‐

MAS

MANO MĖGSTAMIAU‐

SI

EKRANAS

AUKŠTYN

Orkaitės funkcijai, automatinei programai arba valymo funkcijai nustatyti.

Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.

Nustatyti ir patikrinti orkaitės arba mėsos termo‐ metro temperatūrą. Jeigu palaikysite nuspaustą tris sekundes, įjungsite arba išjungsite greito įkaitinimo funkciją.

Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite naudo‐ ti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą, kai prietaisas yra išjungtas.

Rodo esamas prietaiso nuostatas.

Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.

8

ŽEMYN Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.

9

10

11

LAIKRODIS

LAIKMATIS

OK

Laikrodžio funkcijoms nustatyti.

Laikmačiui nustatyti.

Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti. Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.

5.2 Rodmuo

A B C

A)

B)

C)

D)

E)

Orkaitės funkcijos simbolis

Orkaitės funkcijos / programos numeris

Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę

„Laikrodžio funkcijos“)

Laikrodžio / likusio karščio rodmuo (taip pat laikmatis ir paros laikas)

Temperatūros / paros laiko rodmuo

E D

5.3 Kiti ekrane rodomi indikatoriai

Ženklai

/

/

Pavadinimas

Automatinė programa

Mano mėgstamiausi kg /g val. / min

Apibūdinimas

Galite pasirinkti automatinę programą.

Veikia mėgstamiausia programa.

Veikia automatinė programa ir nurodomas svoris.

Veikia laikrodžio funkcija.

LIETUVIŲ

Ženklai Pavadinimas

Įkaitinimo / likusio karščio indikatorius

Temperatūra / greitasis įkaitinimas

Temperatūra

Apibūdinimas

Rodo temperatūros lygį prietaise.

Veikia funkcija.

Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.

Mėsos termometras (MT) Mėsos termometras yra mėsos termometro lizde.

Laikmatis

5.4 Įkaitinimo indikatorius

Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane viena po kitos bus rodomos juostos . Juostos rodo,

Veikia laikmačio funkcija.

kad temperatūra prietaiso viduje kyla arba kren‐ ta.

Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.

9

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:

• mechaninio valdymo režimą – kaitinimo funk‐ cijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti mechaniniu būdu.

Orkaitės funkcija

1

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Karšto oro srau‐ tas

Pritaikymas

• automatines programas – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba patirties gaminti maistą.

Maistui vienu metu gaminti daugiausiai 3 lentynų padė‐ tyse ir maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.

2 Pica

3 Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia in‐ tensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustatykite

20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.

Kepti ir skrudinti maistą viename lentynos lygyje.

4

5

6

Kepimas žemoje temp.

Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.

Apatinis kaitini‐ mas

Atšildymas

Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konser‐ vuoti.

Šaldytam maistui atšildyti.

7 Šilumos palaiky‐ mas

Išlaikyti pagamintą patiekalą šiltą.

10 www.electrolux.com

Orkaitės funkcija

8

9

Pritaikymas

EKO kepimas EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomen‐ duojamus nustatymus rasite maisto gaminimo lentelėse prie atitinkamos orkaitės funkcijos.

Mažasis kepintu‐ vas

Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir skrebučiams kep‐ ti.

10 Didysis kepintu‐ vas

Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje.

Duonos skrebučiams kepti.

11 Terminis kepintu‐ vas

Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kau‐ lais skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat maistui, pvz., apkepui, skrudinti.

6.1 Orkaitės funkcijos nustatymas 6.4 Greitojo įkaitinimo funkcija

1.

2.

3.

Įjunkite prietaisą, naudodami . Ekrane rodoma nustatyta temperatūra, simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.

Palieskite arba , kad nustatytumėte orkaitės funkciją.

Palieskite arba prietaisas pradės pats po penkių sekundžių.

Jeigu prietaisą įjungiate ir nenustatote jokios orkaitės funkcijos ar programos, prietaisas išsijungs automatiškai po 20 sekundžių.

6.2 Temperatūros keitimas

Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina įkaitinimo laiką.

Greitojo įkaitinimo funkcijos įjungimas: Palieskite ir palaikykite ilgiau nei tris sekundes.

Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją, ekrane po vie‐ ną įsižiebia juostos, kurios parodo, kad funkcija veikia.

Papildoma informacija:

• Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greitojo įkaitinimo funkcija.

• Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su vis‐ omis orkaitės funkcijomis. Jeigu nustatytai funkcijai negalima naudoti greitojo įkaitinimo funkcijos, pasigirsta garso signalas.

Palieskite / , kad temperatūra būtų kei‐ čiama po 5 °C.

Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso signalas ir išsijungia įkaitinimo indikatorius.

6.3 Temperatūros parodymas

Šiai funkcijai arba programai veikiant, prietaise matoma temperatūra.

1.

Palieskite . Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo rodo temperatūrą prietaiso viduje. Jeigu norite keisti orkaitės tempera‐ tūrą, dar kartą palieskite ir naudokite arba .

2.

Palieskite , kad grįžtumėte prie nustaty‐ tos temperatūros arba ekranas ji pasirodys automatiškai po 5 sekundžių.

6.5 Energijos taupymas

Prietaise yra funkcijų, kurios jums pade‐ da taupyti energiją kasdien ruošiant maistą:

• Likęs karštis:

– Veikiant įkaitinimo funkcijai arba programai, kaitinimo elementai iš‐ jungiami, likus 10 % laiko iki pa‐ baigos (apšvietimas ir ventiliato‐ rius veikia toliau). Norint, kad ši funkcija veiktų, kepimo trukmė pri‐ valo būti ilgesnė nei 30 minučių ar‐ ba privalote naudoti laikrodžio funkcijas (Trukmė, Pabaiga). Ši funkcija neveikia naudojant grilio funkcijas.

– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą galite panaudoti maisto šilumai iš‐ laikyti. Laikrodžio / likusio karščio rodmuo rodo likusią temperatūrą,

o juostos rodo mažėjančią tempe‐ ratūrą.

• Kepimas, kai lemputė išjungta – pa‐ lieskite , kad kepimo metu lempu‐ tę išjungtumėte.

• Ekrano išjungimas - Jeigu būtina, ga‐ lite visiškai išjungti prietaisą. Vienu

LIETUVIŲ 11 metu spauskite ir tol, kol ekranas užges. Tokiu pat veiksmu prietaisas ir įjungiamas.

• „Eko“ funkcijos - žr. skyrių „Orkaitės funkcijos“.

7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

SIMBOLIS FUNKCIJA

PAROS LAIKAS

TRUKMĖ

APRAŠYMAS

Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr. skyrių

„Paros laiko nustatymas ir keitimas“.

Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.

7.2 Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas

1.

2.

3.

4.

5.

PABAIGA Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėji‐ mas“), jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir išjungia‐ mas automatiškai.

7.1 Laiko atskaita pirmyn

Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko veikia prietaisas. Įsijungia iškart prietaisui pradėjus šilti.

Perstatykite atskaitos pirmyn laikmatį: vienu me‐ tu palieskite ir , kol ekrane bus rodoma

„00:00“ ir laiko atskaitos pirmyn laikmatis pradės vėl skaičiuoti laiką pirmyn.

Negalite naudoti atskaitos pirmyn laik‐ mačio, kai nustatyta funkcija „Trukmė“ arba „Pabaiga“.

7.

Ekrane pradės mirksėti ir laiko nuostata.

Prietaisas išsijungia.

Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐ rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte garso signalą.

Išjunkite prietaisą.

7.3 Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funk‐ ciją ir temperatūrą.

Kelis kartus paspauskite , kol ekrane bus rodoma . Ekrane žybčios .

Naudokite arba , kad nustatytumė‐ te funkciją „PABAIGA“ (pirmiausia nustatyki‐ te minutes, po to valandas) ir arba , kad patvirtintumėte.

Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas.

Ekrane pradės mirksėti simbolis ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.

Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐ rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte garso signalą.

Išjunkite prietaisą.

6.

Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funk‐ ciją ir temperatūrą.

Kelis kartus paspauskite , kol ekrane bus rodoma . Ekrane žybčios .

Naudojate arba , kad nustatytumė‐ te minutes funkcijai „TRUKMĖ“.

Palieskite , kad patvirtintumėte.

Naudokite arba , kad nustatytumė‐ te valandas funkcijai „TRUKMĖ“.

Jeigu nustatydami valandas funkcijai

„TRUKMĖ“ paliesite arba , prietaisas pereis prie funkcijos „PABAI‐

GA“ nustatymo.

Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas.

12 www.electrolux.com

7.4 Patikrinti rezultatą (tik kai kuriuose modeliuose)

Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“, likus dviem minutėms prieš maisto ruošimo pa‐ baigą pasigirsta signalas ir įsijungia lemputė.

Prietaisas pereina prie funkcijos „PABAIGA“ arba

„TRUKMĖ“ nustatymo. Per šias dvi minutes gali‐ te patikrinti ruošiamą maistą ir, jei reikia, pailginti funkcijos „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ laiką.

7.5 LAIKMAČIO nustatymas

Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei atskai‐ tai nustatyti (iki 2 val. 30 min.). Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui. Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra iš‐ jungtas.

1.

Palieskite . Ekrane pradės mirksėti ir

„00“.

2.

Spauskite arba , kad nustatytumė‐ te LAIKMATĮ. Pirmiausia nustatykite sekun‐ des, po to minutes ir valandas.

3.

Palieskite arba funkcija „LAIKMATIS“ įsijungs automatiškai po 5 sekundžių.

4.

5.

Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas ir ekrane mirksi užrašas

„00:00“ ir .

Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐ rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte garso signalą.

7.6 Atidėto paleidimo funkcijos nustatymas

Tuo pat metu galima naudoti funkcijas „TRUK‐

MĖ“ ir „PABAIGA“ , jeigu orkaitė vėliau bus įjungiama ir išjungiama automatiškai. Tuo‐ met pirmiausia nustatykite funkciją „TRUKMĖ“

, o po to – funkciją „PABAIGA“ (žr. „Funk‐ cijos „TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos „PA‐

BAIGA“ nustatymas“).

Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekrane rodo‐ mas statiškas orkaitės funkcijos simbolis, su tašku ir . Taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija rodoma laikrodžio / likusio karščio ekrane.

8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Yra 9 automatinės programos ir recep‐ tai. Automatinę programą arba receptą naudokite tada, kai nežinote ar neturite patiekalo gaminimo patirties. „Receptų knygoje“ rasite automatinių programų receptų sąrašą.

Yra trijų rūšių automatinės programos:

• Automatinių programų receptai

• Automatinės programos su nurodomu svoriu

• Automatinės programos naudojant mėsos ter‐ mometrą

8.1 automatinių programų receptai.

Automatinių programų receptų nustatymas

1.

Įjunkite prietaisą.

2.

Palieskite . Ekrane rodomas automati‐ nės programos numeris (P1–P9).

3.

Palieskite arba te automatinį receptą.

, kad pasirinktumė‐

4.

5.

6.

Palieskite arba automatinių programų receptas įsijungs automatiškai po penkių se‐ kundžių.

Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas. Žybčioja simbolis .

Prietaisas išsijungia.

Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐ rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐ nalą.

8.2 Automatinės programos su nurodomu svoriu

Nurodžius mėsos svorį, prietaisas paskaičiuoja kepimo trukmę.

1.

Įjunkite prietaisą.

2.

Palieskite .

3.

Palieskite arba , kad nustatytumėte svorio programą (žr. „Receptų knyga“).

Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas, truk‐ mės simbolis , numatytasis svoris, mata‐ vimo vienetas (kg, g).

4.

5.

6.

7.

Palieskite arba nuostatos įrašomos au‐ tomatiškai po penkių sekundžių.

Prietaisas įjungiamas. Svorio vieneto simbo‐ lis mirksi ekrane. Šiuo metu galite pakeisti numatytąjį svorį naudodamiesi arba

. Palieskite .

Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas. Žybčioja . Prietaisas išsijungia.

Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐ rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐ nalą.

8.3 automatinės programos naudojant mėsos termometrą;

Maisto kepimo temperatūra yra numatytoji ir nus‐ tatyta programose, kuriose naudojamas mėsos

LIETUVIŲ 13

1.

2.

termometras. Programa baigiama, kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.

Įjunkite prietaisą.

Palieskite .

3.

Prijunkite mėsos termometrą (žr. „Mėsos termometras (MT)“).

4.

Palieskite arba , kad nustatytumėte mėsos termometro programą.

5.

6.

7.

Ekrane rodomas kepimo laikas, ir

Palieskite arba nuostatos įrašomos au‐ tomatiškai po penkių sekundžių.

Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas. Žybčioja . Prietaisas išsijungia.

Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐ rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐ nalą.

.

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

1.

2.

9.1 Mėsos termometras (MT)

Mėsos termometras matuoja mėsos kepimo tem‐ peratūrą. Kai mėsa yra nustatytos temperatūros, prietaisas išsijungia.

Galima pasirinkti dvi temperatūros nuostatas:

• orkaitės temperatūra: žr. kepimo lentelę re‐ ceptų knygoje;

• kepimo temperatūra: žr. mėsos termometro nuostatų lentelę receptų knygoje.

Naudokite tik pateiktąjį mėsos termo‐ metrą arba tinkamas keičiamąsias dalis.

Įjunkite prietaisą.

Įkiškite mėsos termometro galą (su simboliu

ant rankenėlės) į mėsos vidurį.

3.

4.

5.

Įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą, esantį prietaiso priekyje. Ekrane rodoma

ir nustatyta kepimo temperatūra. Pirmą kartą naudojant, būna nustatyta 60 °C tem‐ peratūra, o paskiau rodoma paskutinį kartą nustatyta vertė.

Palieskite arba , kad nustatytumėte mėsos temperatūrą.

Palieskite arba nuostatos bus išsaugo‐ tos automatiškai po 5 sekundžių.

Naudinga informacija

Jūs galite nustatyti mėsos temperatūrą, tik kai mirksi simbolis . Jeigu ekrane rodo‐

14 www.electrolux.com

6.

7.

mas simbolis , bet jis nemirksi, prieš nustatydami kepimo temperatūrą, paspaus‐ kite ir arba , kad nustatytumėte naują vertę.

Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, or‐ kaitės temperatūrą.

Ekrane rodoma esama kepimo temperatūra ir temperatūros juosta, kuri rodo nustatytos orkaitės temperatūros ir esamos orkaitės temperatūros santykį.

Naudinga informacija

Gaminant maistą, mėsos termometras turi būti mėsoje ir lizde.

Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę, laikmačio / likusio karščio ekrane rodoma laikmačio funkcijos vertė. Kai baigiamas pir‐ masis skaičiavimas, laikmačio / likusio karš‐ čio ekrane rodoma - ir apytikrė gaminimo trukmė. Prietaisas ir gaminimo metu skai‐ čiuoja gaminimo trukmę. Tam tikrais interva‐ lais ekrane atnaujinama trukmės vertė.

Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą, mirksi kepimo temperatūra ir

. Dvi minutes skamba garso signalas.

Norėdami išjungti garso signalą, palieskite jutiklio lauką.

9.2 Orkaitės priedų įdėjimas

8.

9.

Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo ir išim‐ kite mėsą iš prietaiso.

ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, kai išimate mėsos ter‐ mometrą. Jis yra karštas. Galima nusi‐ deginti.

Išjunkite prietaisą.

Dėdami mėsos termometrą į lizdą, jūs atšaukiate laikrodžio funkcijų nuostatas.

Kai gaminate naudodami mėsos termometrą, ga‐ lite pakeisti temperatūrą, rodomą temperatūros / laiko ekrane. Įkišus mėsos termometrą į lizdą ir nustačius orkaitės funkciją ir temperatūrą, ekrane rodoma esama kepimo temperatūra.

Kelis kartus palieskite , kad pamatytumėte kitas tris temperatūros nuostatas:

• Nustatyta kepimo temperatūra

• Esama orkaitės temperatūra

• Esama kepimo temperatūra.

Nustatyta mėsos temperatūra pasikeičia į esamą vidinę temperatūrą ir esama orkaitės temperatū‐ ra – į nustatytą orkaitės temperatūrą.

Gilus prikaistuvis ir vielinė lentynėlė turi šoninius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių forma yra specialūs, kad prikaistuviai nenuslystų.

LIETUVIŲ

Vielinės lentynėlės ir gilaus prikaistuvio montavi‐ mas kartu

Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus prikaistuvio.

Įstumkite gilų prikaistuvį į vieną iš orkaitės krei‐ piamųjų laikiklių lygių.

15

9.3 Ištraukiami bėgeliai – orkaitės priedų įdėjimas

Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėgelių.

Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių padėki‐ te taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.

Aukštas kraštas aplink vielinę lentynėlę yra speciali priemonė, apsauganti pri‐ kaistuvius, kad jie nenuslystų.

9.4 Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu

Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėge‐ lių.

16 www.electrolux.com

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

10.1 Funkcija „Mano mėgstamiausi“

Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos arba progra‐ mos temperatūros ir laiko nuostatas.

1.

Nustatykite temperatūrą ir laiką orkaitės funkcijai arba programai.

2.

3.

Palieskite ir palaikykite ilgiau nei tris se‐ kundes. Pasigirsta garso signalai.

Išjunkite prietaisą.

Funkcijos „Mano mėgstamiausi“ naudojimas

• Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite .

Prietaisas įjungia jūsų mėgstamiausią progra‐ mą.

• Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite .

Prietaisas išjungia jūsų mėgstamiausią pro‐ gramą.

Kai veikia funkcija, galite keisti laiką ir temperatūrą.

2.

Kartu palieskite ir palaikykite ir 2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.

Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.

10.3 Mygtukų užraktas

Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia prietai‐ sas. Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.

Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas / išjungimas:

1.

2.

Įjunkite prietaisą.

Įjunkite orkaitės funkciją arba pasirinkite nuostatą.

3.

Kartu palieskite ir palaikykite ir 2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.

Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.

Veikiant funkcijai „Mygtukų užraktas“, prietaisą galima išjungti. Išjungus prietaisą, funkcija „Myg‐ tukų užraktas“ išjungiama.

10.2 Apsaugos nuo vaikų užraktas

Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsi‐ tiktinio prietaiso naudojimo.

Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas / išjungimas:

1.

Išjunkite prietaisą, naudodami . Nenus‐ tatykite orkaitės funkcijos.

10.4 Nuostatų meniu

Nuostatų meniu leidžia pridėti arba pašalinti funkcijas iš pagrindinio meniu (pvz., galite įjungti arba išjungti likusio karščio indikatorių). Nuostatų meniu daugiausiai yra 6 nuostatos (nuo SET1 iki

SET6). Žr. toliau pateiktą lentelę su galimomis kiekvienos nuostatos vertėmis.

Nustatymų meniu

Nustatymų meniu indikatorius

SET1

SET2

1)

SET3

SET4

SET5

SET6

2)

Aprašymas

LIKUSIO KARŠČIO INDIKA‐

TORIUS

MYGTUKŲ SIGNALAI

KLAIDŲ SIGNALAI

APTARNAVIMAS

ATKURTI NUOSTATAS

LAIKO PRATĘSIMAS

Nustatoma vertė

ON / OFF

CLIC / BEEP / OFF

ON / OFF

---

YES / NO

ON / OFF

1) Jutiklio lauko „ĮJUNGTA / IŠJUNGTA“ garso signalo išjungti negalima.

2) Tik kai kuriems modeliams

Nuostatų meniu galite nustatyti tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Nuostatų meniu įjungimas:

1.

2.

Jeigu reikia, išjunkite prietaisą, naudodami

.

Palieskite ir palaikykite tris sekundes.

Ekrane rodoma „SET1“ ir mirksi „1“.

4.

5.

3.

6.

Palieskite / , kad pasirinktumėte nuostatą.

Palieskite .

Palieskite / , kad pakeistumėte nustatymo vertę.

Palieskite .

Temperatūra

30 °C–115 °C

120 °C–195 °C

200 °C–245 °C

250 °C – maks. °C

Po automatinio išjungimo, palieskite jutiklio lau‐ ką, kad vėl valdytumėte prietaisą.

Automatinis išjungimas veikia su vis‐ omis orkaitės funkcijomis, išskyrus or‐ kaitės apšvietimo, kepimo žemoje tem‐ peratūroje, mėsos termometro (MT), trukmės, pabaigos ir laiko atidėjimo.

10.6 Ekrano šviesumas

Yra du ekrano šviesumo režimai:

• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjung‐ tas, ekrano šviesumas būna mažesnis nuo

22.00 iki 6.00 val.;

• dieninis šviesumas:

– kai prietaisas įjungtas.

10.8 Mechaninis durelių užraktas

LIETUVIŲ

10.5 Automatinis išsijungimas

Saugumo sumetimais prietaisas po kurio laiko automatiškai išsijungia:

• jeigu veikia orkaitės funkcija;

• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.

17

Išjungimo laikas

12,5 val.

8,5 val.

5,5 val.

3,0 val.

– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką, kai vei‐ kia naktinio šviesumo funkcija (išskyrus

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas persijun‐ gia į dieninio šviesumo režimą paskesnėms

10 sekundžių;

– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte laik‐ matį. Kai funkcija „Laikmatis“ baigia veikti, ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.

10.7 Aušinimo ventiliatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐ jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐ tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.

Parduodamo prietaiso durelių užraktas yra iš‐ jungtas.

18 www.electrolux.com

Durelių užrakto įjungimas Patraukite durelių už‐ raktą į priekį, kol užsifiksuos.

Durelių užrakto išjungimas Įspauskite durelių už‐ raktą atgal į skydelį.

2

1

Norėdami naudoti durelių užraktą, atlikite šiuos veiksmus:

Nustatykite durelių užraktą į įjungimo padėtį.

Kai durelės yra tvirtai uždarytos (mechaninis du‐ relių užraktas yra įjungtas):

1.

Šiek tiek paspauskite dureles.

2.

Atidarykite dureles, traukdami jas už ranke‐ nos

Jeigu spausite durelių užraktą tol, kol pasigirs spragtelėjimas, durelių užraktą vėl išjungsite.

Mechaninį durelių užrakto įtaisą traukite tik hori‐ zontaliai.

Netraukite jo vertikaliai.

Nestumkite durelių užrakto, kai uždaro‐ te prietaiso dureles.

11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.

11.1 Vidinė durelių pusė

Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje pusėje rasite:

• Lentynų padėčių numerius.

• Informacijos apie kaitinimo funkcijas, tipiš‐ kiems patiekalams rekomenduojamas lentynų padėtis ir temperatūros nustatymus.

Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepi‐ mo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.

Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

11.2 Kepimas

Bendrieji nurodymai

• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuo‐ statas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir len‐ tynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse pateiktas vertes.

• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei, or‐ kaitę galima išjungti likus 10 minučių iki kepi‐ mo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs karštis.

Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto pro‐ duktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.

Kaip naudotis kepimo lentelėmis

• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą naudoti žemesnę temperatūrą.

• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skir‐

LIETUVIŲ 19 tas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite gaminti.

• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gamini‐ mo laiką galima pailginti 10–15 minučių.

• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nu‐ tinka, nustatytos temperatūros nekeiskite. Ke‐ pimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.

11.3 Patarimai, kaip kepti

Kepimo rezultatai

Pyrago apačia nepakankamai iškepusi.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinė‐ ja.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinė‐ ja.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinė‐ ja.

Pyragas pernelyg sausas.

Pyragas pernelyg sausas.

Pyragas nevienodai paskrun‐ da.

Pyragas nevienodai paskrun‐ da.

Pyragas neiškepa per nurody‐ tą kepimo laiką.

Galima priežastis

Netinkama lentynos padėtis.

Orkaitės temperatūra per aukšta.

Per trumpas kepimo laikas.

Tešloje per daug skysčio.

Orkaitės temperatūra per že‐ ma.

Per ilgas kepimo laikas.

Per aukšta orkaitės tempera‐ tūra ir per trumpas kepimo lai‐ kas.

Tešla netolygiai paskirstyta.

Orkaitės temperatūra per že‐ ma.

Pataisymas

Padėkite pyragą ant žemes‐ nės lentynos.

Kitą kartą kepdami nustatykite

šiek tiek žemesnę orkaitės temperatūrą.

Nustatykite ilgesnę kepimo trukmę. Negalite mažinti kepi‐ mo trukmės, nustatydami aukštesnę temperatūrą.

Naudokite mažiau skysčio. At‐ kreipkite dėmesį, kiek laiko maišyti, ypač jeigu naudojate plakiklį.

Kitą kartą kepdami nustatykite aukštesnę orkaitės tempera‐ tūrą.

Kitą kartą kepdami nustatykite trumpesnį kepimo laiką.

Nustatykite žemesnę orkaitės temperatūrą ir ilgesnį kepimo laiką.

Vienodai paskirstykite tešlą ant kepimo skardos.

Kitą kartą kepdami nustatykite

šiek tiek aukštesnę orkaitės temperatūrą.

11.4 Kepimas viename lygyje:

Kepimas skardose

Riestainis / sviestinė bande‐ lė

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis Temperatūra

(°C)

Karšto oro srau‐ tas

1 150 - 160

Laikas (min.)

50 - 70

20 www.electrolux.com

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis Temperatūra

(°C)

Trapus pyragas / vaisinis tortas

Fatless sponge cake / biskvitinis pyragas be rie‐ balų

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

1

2

140 - 160

140 - 150

Fatless sponge cake / biskvitinis pyragas be rie‐ balų

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

2 160

2

170 - 180

1) Apkepas, trapus pyragas

Apkepas, biskvi‐ to tešla

Apple pie / obuo‐ lių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įde‐ damos įstrižai)

Apple pie / obuo‐ lių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įde‐ damos įstrižai)

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

2

2

1

150 - 170

160

180

Varškės pyragas Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

1) įkaitinkite orkaitę.

1 170 - 190

Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Temperatūra

(°C)

Mielinė pynutė / riestainis

Kalėdinis pyra‐ gas

Duona (ruginė duona):

1.

2.

Pirmoji kepi‐ mo proceso dalis.

Antroji kepi‐ mo proceso dalis.

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

3

2

1

1.

2.

170 - 190

160 - 180

230

1)

1)

160 - 180

Laikas (min.)

70 - 90

35 - 50

35 - 50

10 - 25

20 - 25

60 - 90

70 - 90

60 - 90

Laikas (min.)

30 - 40

50 - 70

1.

2.

20

30 - 60

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Pyragaičiai su kremu / eklerai

Šveicariškas vy‐ niotinis

Trupininis pyra‐ gas (sausas)

Sviestinis mig‐ dolų pyragas / saldūs pyragai

Apkepai su vai‐ siais ir mielinės arba biskvitinės tešlos mišinio pagrindu

2)

Apkepai su vai‐ siais ir mielinės arba biskvitinės tešlos mišinio pagrindu

2)

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Vaisių pyragai iš trapios tešlos

Mieliniai pyragai su kremu (pvz., varškės, grietinė‐ lės, pieno / kiau‐

šinių)

Karšto oro srau‐

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

tas

Sausainiai

3

3

3

3

3

3

3

3

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Trapūs sausai‐ niai

Short bread / tra‐ pios tešlos kepi‐ niai / sausainių juostelės

Short bread / tra‐ pios tešlos kepi‐ niai / sausainių juostelės

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

3

3

3

Temperatūra

(°C)

190 - 210

180 - 200

150 - 160

190 - 210

150

170

160 - 170

160 - 180

160

1)

1)

1)

1)

1)

Temperatūra

(°C)

150 - 160

140

LIETUVIŲ 21

Laikas (min.)

20 - 35

10 - 20

20 - 40

20 - 30

35 - 55

35 - 55

40 - 80

40 - 80

Laikas (min.)

10 - 20

20 - 35

20 - 30

22 www.electrolux.com

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Sausainiai iš skystos tešlos

Pyragai su kiau‐

šinio baltymu / merengos

Migdoliniai sau‐ sainiai

Sausainiai iš mielinės tešlos

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai

Bandelės

Bandelės

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

3

3

3

3

3

3

3

Small cakes / maži pyragaičiai

(20 vienetų skar‐ doje)

Small cakes / maži pyragaičiai

(20 vienetų skar‐ doje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

3

3

11.5 Kepimas keliais lygiais

Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

Kepimo tipas

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

2 lentynos padė‐ tys

3 lentynos padė‐ tys

Pyragaičiai su kremu / eklerai

Trupininis pyra‐ gas

1) Įkaitinkite orkaitę.

1 / 4

1 / 4 -

-

Temperatūra

(°C)

150 - 160

80 - 100

100 - 120

150 - 160

170 - 180

1)

160

1)

190 - 210

1)

150

1)

170

1)

Temperatūra

(°C)

160 - 180

1)

150 - 160

20 - 30

Laikas (min.)

25 - 45

30 - 45

Laikas (min.)

15 - 20

120 - 150

30 - 50

20 - 40

20 - 30

10 - 25

10 - 25

20 - 35

LIETUVIŲ 23

Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės

Kepimo tipas

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

2 lentynos padė‐ tys

3 lentynos padė‐ tys

Temperatūra

(°C)

Trapūs sausai‐ niai

Short bread / tra‐ pios tešlos kepi‐ niai / sausainių juostelės

Sausainiai iš skystos tešlos

Sausainiai su kiaušinio balty‐ mu / merengos

Migdoliniai sau‐ sainiai

Sausainiai iš mielinės tešlos

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai

Bandelės

Small cakes / maži pyragaičiai

(20 vienetų skar‐ doje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 3 / 5

1 / 3 / 5

-

-

-

-

-

-

-

150 - 160

140

160 - 170

80 - 100

100 - 120

160 - 170

170 - 180

180

150

1)

1)

Kepiniai ir apkepai

Patiekalas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Temperatūra

(°C)

Makaronų apke‐ pas

Lazanija

Daržovių apke‐ pas

1)

Ilgi batonai su ly‐ dytu sūriu

Saldūs kepiniai

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Terminis kepintu‐ vas arba karšto oro srautas

Terminis kepintu‐ vas arba karšto oro srautas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

1

1

1

1

1

180 - 200

180 - 200

160 - 170

160 - 170

180 - 200

Laikas (min.)

20 - 40

25 - 50

25 - 40

130 - 170

40 - 80

30 - 60

30 - 50

30 - 55

25 - 40

Laikas (min.)

45 - 60

25 - 40

15 - 30

15 - 30

40 - 60

24 www.electrolux.com

Patiekalas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Temperatūra

(°C)

Laikas (min.)

Kepta žuvis

Įdarytos daržo‐ vės

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Terminis kepintu‐ vas arba karšto oro srautas

1) Įkaitinkite orkaitę.

11.6 Kepsnių kepimas

Kepsniai

• Kepimui naudokite atsparius karščiui orkaičių indus (perskaitykite gamintojo instrukcijas).

• Didelius kepsnius galima kepti giliame prikais‐ tuvyje (jeigu yra) arba ant vielinės lentynos virš gilaus prikaistuvio.

1

1

180 - 200

160 - 170

30 - 60

30 - 60

• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dang‐ čiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.

• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų ap‐ skrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐ doje.

11.7 Kepimas terminiame kepintuve

Jautiena

Mėsos rūšis

Troškinta mėsa

Kiekis

1–1,5 kg

Orkaitės funkcija

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Jautienos keps‐ nys arba filė: su krauju

Jautienos keps‐ nys arba filė: vi‐ dutiniškai iškep‐ tas

Jautienos keps‐ nys arba filė: ge‐ rai iškeptas

1) Įkaitinkite orkaitę.

storio cm storio cm storio cm

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Kiauliena

Mėsos rūšis Kiekis

1–1,5 kg

Orkaitės funkcija

Terminis ke‐ pintuvas

Mentė / sprandi‐ nė / kumpis

Kapotinis / kiau‐ lienos / jautienos

šonkauliukai

Maltos mėsos kepsnys

1–1,5 kg

750 g–1 kg

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

1

1

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

1

Temperatū‐ ra, °C

230

190 - 200

1)

180 - 190

1)

170 - 180

1)

Temperatūra,

°C

160 - 180

170 - 180

160 - 170

Trukmė

(min.)

120 - 150

5 - 6

6 - 8

8 - 10

Trukmė

(min.)

90 - 120

60 - 90

50 - 60

Orkaitės funkcija

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

Temperatūra,

°C

150 - 170

LIETUVIŲ

Trukmė

(min.)

90 - 120

25

Mėsos rūšis

Kiaulės koja (ap‐ virta)

Veršiena

Mėsos rūšis

Kiekis

750 g–1 kg

Kiekis

Kepta veršie‐ na

Veršienos kulninė

Aviena

Mėsos rūšis

1 kg

1,5–2 kg

Kiekis

Orkaitės funk‐ cija

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

Temperatūra,

°C

160 - 180

Trukmė (min.)

90 - 120

160 - 180 120 - 150

Ėriuko koja / kepta aviena

Avienos nu‐ garinė

Žvėriena

Mėsos rūšis

1–1,5 kg

1–1,5 kg

Kiekis

Orkaitės funk‐ cija

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

Temperatūra,

°C

150 - 170

Trukmė (min.)

100 - 120

160 - 180 40 - 60

Kiškio nugari‐ nė / kiškio ko‐ ja

Elnienos nu‐ garinė

Elnienos

šlaunis iki 1 kg

1,5–2 kg

1,5–2 kg

Orkaitės funk‐ cija

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

1

Temperatūra,

°C

230

1)

Trukmė (min.)

30 - 40

210 - 220

180 - 200

35 - 40

60 - 90

1) Įkaitinkite orkaitę.

Paukštiena

Mėsos rūšis Kiekis

200–250 g porcija

Orkaitės funk‐ cija

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

Temperatūra,

°C

200 - 220

Trukmė (min.)

30 - 50 Paukštiena, supjaustyta porcijomis

Vištienos pu‐ selės

Viščiukas, višta

400–500 g porcija

1–1,5 kg

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

1

1

190 - 210

190 - 210

35 - 50

50 - 70

26 www.electrolux.com

Mėsos rūšis

Antis

Žąsis

Kalakutiena

Kalakutiena

Kiekis

1,5–2 kg

3,5–5 kg

Orkaitės funk‐ cija

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

2,5–3,5 kg Terminis ke‐ pintuvas

4–6 kg Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

1

1

Temperatūra,

°C

180 - 200

Trukmė (min.)

80 - 100

160 - 180

160 - 180

140 - 160

120 - 180

120 - 150

150 - 240

Žuvis (troškinta)

Mėsos rūšis

Visa žuvis

Kiekis

1–1,5 kg

Orkaitės funk‐ cija

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Lentynos pa‐ dėtis

1

Temperatūra,

°C

210 - 220

Trukmė (min.)

40 - 60

11.8 Pica

Kepimo tipas

Pica (plonapadė)

Pica (su daug garny‐ ro)

Apkepai

Špinatų apkepas

Quiche Lorraine

Biskvitinis apkepas

Obuolių tortas, už‐ dengtas

Daržovių pyragas

Nerauginta duona

Sluoksniuotos tešlos apkepas

Famekuchenas (į picą panašus Elzaso pa‐ tiekalas)

Piroggen (rusiška per‐ lenktos picos versija)

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

Lentynos padėtis

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

Temperatūra, °C

200 - 230

1)2)

180 - 200

180 - 200

160 - 180

170 - 190

170 - 190

150 - 170

160 - 180

230 - 250

1)

160 - 180

1)

230 - 250

1)

180 - 200

1)

Trukmė (min.)

15 - 20

20 - 30

40 - 55

45 - 60

45 - 55

45 - 55

50 - 60

50 - 60

10 - 20

45 - 55

12 - 20

15 - 25

LIETUVIŲ 27

11.9 Atšildymas

Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į lėkš‐ tę.

Patiekalas

Atšildymo lai‐ kas (min.)

Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgė‐ ti atšildymo trukmė.

Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį nuo apa‐ čios.

Likusiojo atitirpinimo trukmė (min.)

Pastabos

Viščiukas, 1000 g

Mėsa, 1000 g

Mėsa, 500 g

Upėtakis, 150 g

Braškės, 300 g

Sviestas, 250 g

Grietinėlė, 2 × 200 g

100 - 140

100 - 140

90 - 120

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

20 - 30

20 - 30

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

Viščiuką uždėkite ant dide‐ lėje lėkštėje apverstos ma‐ žos lėkštutės. Patiekalo ga‐ minimo laikui įpusėjus, ap‐ verskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

-

-

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

-

Grietinėlę galima gerai iš‐ plakti ir ne visiškai atitirpdy‐ tą.

Didelis, puošnus tor‐ tas, 1400 g

11.10 Mažasis kepintuvas

60 60 -

Kepdami griliu, visada nustatykite didžiausią temperatūrą.

Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje nurodytą padėtį.

Pirmoje lentynos padėtyje visada padėkite indą nuvarvėjusiems riebalams surinkti.

Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies gabalus.

Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkaitę su ke‐ pimo grilyje funkcijomis.

ATSARGIAI

Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės dureles.

Mažasis kepintuvas

Gaminamas maistas

Lentynos padėtis Temperatūra

Jautienos keps‐ nys

Jautienos filė

Kiaulienos nuga‐ rinė

Veršienos nuga‐ rinė

Avienos nugari‐ nė

Visa žuvis, 500–

1000 g

2

3

2

2

3

3 / 4

210 - 230

230

210 - 230

210 - 230

210 - 230

210 - 230

Trukmė (min.)

1-a pusė 2-a pusė

30 - 40

20 - 30

30 - 40

30 - 40

25 - 35

15 - 30

30 - 40

20 - 30

30 - 40

30 - 40

20 - 25

15 - 30

28 www.electrolux.com

Didysis kepintuvas

Gaminamas maistas Lentynos padėtis

Burgers / mėsainiai

Kiaulienos filė

Dešrelės

Filė / veršienos keps‐ niai

Toast / skrebučiai

1)

Skrebutis su garnyru

1) Įkaitinkite orkaitę.

11.11 Konservavimas

4

4

4

4

5

4

Atkreipkite dėmesį:

• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konser‐ vavimo stiklainius.

• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangte‐ liais arba metalinių indų.

• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų lygį nuo apačios.

• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po

šešis vieno litro talpos stiklainius.

Minkšti vaisiai

Temperatūra, ˚C Pasterizavimas

Žemuogės / mėlynės / avietės / prinokę ag‐ rastai

Kaulavaisiai

Pasterizavimas

Kriaušės / svarainiai / slyvos

Daržovės

Pasterizavimas

Morkos

1)

Agurkai

160 - 170

Temperatūra, ˚C

160 - 170

Temperatūra, ˚C

160 - 170

160 - 170

1-a pusė

8 - 10

10 - 12

10 - 12

Trukmė (min.)

2-a pusė

6 - 8

6 - 10

6 - 8

7 - 10 6 - 8

1 - 3

6 - 8

1 - 3

-

• Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite su veržtuvu.

• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.

• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.

• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek tiek bur‐ buliuoti (maždaug po 35–60 min., kai naudoja‐ mi vieno litro stiklainiai), orkaitę išjunkite arba temperatūrą sumažinkite iki 100 °C (žr. lente‐ lę).

Virimo trukmė (min.), kol susidaro burbuliu‐ kai

Gaminkite toliau 100

°C temperatūroje, min.

35 - 45 -

Virimo trukmė (min.), kol susidaro burbuliu‐ kai

35 - 45

Gaminkite toliau 100

°C temperatūroje, min.

10 - 15

Virimo trukmė (min.), kol susidaro burbuliu‐ kai

50 - 60

50 - 60

Gaminkite toliau 100

°C temperatūroje, min.

5 - 10

-

LIETUVIŲ 29

Pasterizavimas Temperatūra, ˚C

Virimo trukmė (min.), kol susidaro burbuliu‐ kai

50 - 60

Gaminkite toliau 100

°C temperatūroje, min.

5 - 10 Marinuotos daržovės

Kaliaropės / žirniai /

šparagai

160 - 170

160 - 170

1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.

11.12 Kepimas žemoje temp.

50 - 60 15 - 20

Naudokite šią funkciją minkštiems liesos mėsos gabalėliams ir žuviai kepti, naudodami ne aukš‐ tesnę nei 65 °C kepimo temperatūrą. Funkcija

„Kepimas žemoje temp.“ nenaudotina tokiems patiekalams kaip kepsniai su padažais arba rie‐ būs kiaulienos kepsniai gaminti. Galite naudoti mėsos termometrą, kad užtikrintumėte, jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr. mėsos termo‐ metro nuostatų lentelę).

Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių orkai‐ tėje būtų kepama 80 °C–150 °C temperatūroje.

Numatytoji nuostata yra 90 °C. Nustačius tempe‐ ratūrą, orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80 °C

Gaminamas maistas

Jautienos keps‐ nys

Jautienos filė

Kepta veršiena

Kepsniai

Svoris (g)

1000 - 1500

1000 - 1500

1000 - 1500

200 - 300

1

3

1

3

3.

4.

temperatūroje. Nenaudokite automatinės funkci‐ jos „Kepimas žemoje temp.“ paukštienai kepti.

1.

2.

Naudodami šią funkciją, patiekalų nie‐ kada neuždenkite.

Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2 minutes labai įkaitintoje keptuvėje.

Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į orkaitę ant grotelių.

Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.

Pasirinkite funkciją „Kepimas žemoje temp.“ ir nustatykite tinkamą galutinę kepimo tem‐ peratūrą.

Lentynos padėtis Temperatūra, °C

120

120

120

120

Laikas, min.

120 - 150

90 - 150

120 - 150

20 - 40

11.13 Pusfabrikačiai

Karšto oro srautas

Pusfabrikačiai

Pica, šaldyta

Amerikietiška pica,

šaldyta

Pica, atvėsinta

Picos užkandžiai, šal‐ dyti

Gruzdintos bulvytės, plonos

Gruzdintos bulvytės, storos

Kroketai

Lentynos padėtis

2

2

2

2

3

3

3

Temperatūra, °C

200 - 220

190 - 210

210 - 230

180 - 200

200 - 220

200 - 220

220 - 230

Laikas (min.)

15 - 25

20 - 25

13 - 25

15 - 30

20 - 30

25 - 35

20 - 35

30 www.electrolux.com

Pusfabrikačiai

Paskrudintos bulvės

Lazanija / įdaryti ma‐ karonai kaneloni,

švieži

Lazanija / įdaryti ma‐ karonai kaneloni, šal‐ dyti

Orkaitėje keptas sūris

Viščiuko sparneliai

Lentynos padėtis

3

2

2

3

2

Temperatūra, °C

210 - 230

170 - 190

160 - 180

170 - 190

190 - 210

Laikas (min.)

20 - 30

35 - 45

40 - 60

20 - 30

20 - 30

Užšaldyti pusgaminiai

Šaldyta pica

Gruzdintos bul‐ vytės g)

Gaminamas maistas

1)

(300–600

Orkaitės funkci‐ jos

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas ar‐ ba terminis ke‐ pintuvas

Lentynos padėtis Temperatūra, °C

3

3

Ilgi batonai

Vaisių pyragai

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

3

3

1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus pagal gamintojo nurodymus

200 - 220 pagal gamintojo nurodymus pagal gamintojo nurodymus

Laikas (min.) pagal gamintojo nurodymus pagal gamintojo nurodymus pagal gamintojo nurodymus pagal gamintojo nurodymus

11.14 Mėsos termometro lentelė

Jautiena

Maisto produktas

Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju

Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iškep‐ tas

Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškeptas

Kiauliena

Maisto produktas

Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė

Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nuga‐ rinė

Maltos mėsos kepsnys

Maisto kepimo temperatūra, °C

45 - 50

60 - 65

70 - 75

Maisto kepimo temperatūra, °C

80 - 82

75 - 80

75 - 80

Veršiena

Kepta veršiena

Maisto produktas

Veršienos kulninė

Aviena / ėriena

Maisto produktas

Avies koja

Avienos nugarinė

Kepta aviena / Ėriuko koja

Žvėriena

Kiškio nugarinė

Maisto produktas

Kiškio koja

Nepjaustytas kiškis

Elnienos nugarinė

Elnio koja

Žuvis

Maisto produktas

Lašiša

Upėtakiai

LIETUVIŲ 31

Maisto kepimo temperatūra, °C

75 - 80

85 - 90

Maisto kepimo temperatūra, °C

80 - 85

80 - 85

70 - 75

Maisto kepimo temperatūra, °C

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

Maisto kepimo temperatūra, °C

65 - 70

65 - 70

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Pastabos apie valymą

• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐ tą valymo priemonę.

• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudoji‐ mo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie nepridegs.

• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.

• Visus priedus išvalykite po kiekvieno naudoji‐ mo ir palikite juos išdžiūti. Naudokite minkštą

šluostę, šiltą vandenį ir valymo priemonę.

• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti ne‐ prisvylančią dangą.

12.1 Katalizinis valymas

Sienelės su katalizine danga yra savaime išsiva‐ lančios. Prietaisui veikiant, sienelės sugeria ant jų susikaupusius riebalus.

1.

2.

Norėdami palaikyti šį išsivalymo procesą, reguliariai įkaitinkite prietaisą be maisto:

Išimkite priedus iš prietaiso.

Kelis kartus palieskite , kol ekrane bus rodoma „Katalizė“ ir valymo proceso trukmė

(1 val.). Trukmės nustatyti negalima, bet ga‐

32 www.electrolux.com

3.

4.

5.

lima naudoti funkciją „Pabaiga“ ir atidėti va‐ lymo proceso pradžią.

Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalas.

Prietaisas išsijungia.

Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐ rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte garso signalą.

Išvalykite prietaiso apačią minkšta, drėgna kempine.

ĮSPĖJIMAS

Nevalykite katalizinio paviršiaus viry‐ klėms skirtomis purškiamomis arba

šveitimo priemonėmis, muilais ar kitais valikliais. Kyla pavojus pažeisti katalizinį paviršių.

12.2 Lentynų atramos

Lentynų atramų išėmimas

Katalizinio paviršiaus spalvos pasikeiti‐ mas neturi poveikio katalizinėms savy‐ bėms.

Katalizinio valymo metu šviečia orkaitės lemputė.

Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines sieneles.

1.

Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoni‐ nės sienelės.

2.

Atitraukite lentynos atramos galą nuo sie‐ nelės ir išimkite.

2

1

Lentynų atramų įdėjimas

Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.

Galima naudoti su ištraukiamomis gro‐ telėmis:

Ištraukiamų grotelių atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

12.3 Lemputė

ĮSPĖJIMAS

Yra elektros smūgio pavojus.

Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.

Prieš keisdami lemputę:

• Išjunkite prietaisą.

• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.

LIETUVIŲ 33

ATSARGIAI

Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubte‐ lio ir orkaitės vidaus pažeidimų.

Visada naudokite to paties tipo lemputę.

2.

3.

Orkaitės viršaus lemputės keitimas:

1.

Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikro‐ džio rodyklę ir nuimkite jį.

Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

Pakeiskite lemputę tinkama 300 °C atsparia karščiui lempute.

4.

Uždėkite stiklinį gaubtelį.

Lemputės, esančios kairėje orkaitės vidaus pusėje, keitimas.

1.

2.

Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.

Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz., arba‐ tinį šaukštelį), nuimkite stiklinį gaubtelį. Nu‐ valykite stiklinį gaubtelį.

12.4 Orkaitės durelių valymas

Durelių ir stiklo plokščių išėmimas

Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems mode‐ liams stiklo plokščių skaičius gali būti skirtingas.

ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios.

2

B

A

A

3.

4.

5.

Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300

°C karščiui atsparia lempute.

Uždėkite stiklinį gaubtelį.

Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.

3.

4.

1.

2.

5.

6.

7.

Visiškai atidarykite dureles.

Iki galo nuspauskite suveržiamąsias svirtis

(A) ant dviejų durelių vyrių.

Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐ rymo padėties (maždaug 70° kampu).

Laikykite dureles viena ranka iš vienos pu‐ sės, kita – iš kitos, ir ištraukite iš prietaiso kampu aukštyn.

Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo. Taip jų nesubraižysite.

Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pu‐ sių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.

Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.

1

34 www.electrolux.com

8.

9.

Laikykite durelių stiklo plokštes už viršuti‐ niojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.

Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.

Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.

Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas

Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo plokštes. Atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to dides‐ nę.

13. KĄ DARYTI, JEIGU...

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Problema

Prietaisas nekaista.

Prietaisas nekaista.

Prietaisas nekaista.

Prietaisas nekaista.

Prietaisas nekaista.

Lemputė nešviečia.

Ekrane rodomas klaidos ko‐ das, kurio nėra šiame sąraše.

Galima priežastis

Prietaisas yra išjungtas.

Nenustatytas laikrodis.

Pataisymas

Įjunkite prietaisą.

Nustatykite laikrodį. Žr. „Paros laiko nustatymas ir keitimas“.

Nenustatyti būtini nustatymai. Įsitikinkite, ar nustatymai yra tinkami.

Įjungtas automatinis išjungi‐ mas.

Žr. skyrių „Automatinis išjungi‐ mas“.

Suveikė saugiklis.

Patikrinkite, ar veikimas sutri‐ ko dėl perdegusio saugiklio.

Jeigu saugiklis pakartotinai suveikia, kreipkitės į kvalifi‐ kuotą elektriką.

Pakeiskite lemputę.

Lemputė perdegusi.

Įvyko elektronikos gedimas.

• Išjunkite prietaisą namų saugikliu arba apsauginiu jungikliu skirstomojoje sau‐ giklių dėžutėje ir vėl įjunkite prietaisą.

• Jeigu ekrane vėl rodomas klaidos kodas, kreipkitės į techninės priežiūros tarny‐ bą.

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐ žiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia: lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.

Modelis (MOD.)

Gaminio numeris (PNC)

Serijos numeris (S. N.)

LIETUVIŲ

.........................................

.........................................

.........................................

35

14. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa

Dažnis

220 - 240 V

50 Hz

15. APLINKOSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project