Electrolux EOA5851AAX Korisnički priručnik

Electrolux EOA5851AAX Korisnički priručnik
EOA5851AA
.......................................................... .......................................................
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AUTOMATSKI PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KORIŠTENJE PRIBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čiš‐
ćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
4
www.electrolux.com
• Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je prepo‐
ručena za ovaj uređaj.
• Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice,
a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite
na mjesto obrnutim redoslijedom.
• Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste
isključili mogućnost strujnog udara.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj jer
je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
HRVATSKI
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok je
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je
uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili
na uređaj.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe
ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno
uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju
nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
5
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
6
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
1 Upravljačka ploča
2
2 Elektronički programator
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Utičnica sonde za pečenje mesa
4 Grijač
5 Žaruljica
6 Ventilator
7 Grijač na stražnjoj stjenci
8 Donji grijač
9 Vodilice za police, mogu se ukloniti
10 Položaji police
9
3.1 Dodatna oprema
Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
HRVATSKI
7
Teleskopske vodilice
Za police i pekače.
4. PRIJE PRVE UPORABE
4.2 Prvo spajanje
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Kada uređaj priključujete na električnu mrežu ili
nakon nestanka napajanja, morate odabrati jezik,
kontrast ekrana, osvjetljenje zaslona i vrijeme.
Za postavljanje vrijednosti pritisnite
ili
.
Pritisnite OK za potvrdu.
4.1 Početno čišćenje
• Sve dijelove izvadite iz uređaja.
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održa‐
vanje“.
5. UPRAVLJAČKA PLOČA
Elektronski programator
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora
Broj
Polje se‐
nzora
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČENO/ISKLJUČE‐ Za uključivanje i isključivanje uređaja.
NO
2
Funkcije pećnice ili Pomoć Za odabir funkcije pećnice ili funkcije
pri kuhanju
Pomoć pri kuhanju . Za pristup potrebnoj
funkciji jednom ili dva puta dodirnite polje
kada je uređaj uključen. Za uključivanje ili
isključivanje osvjetljenja unutrašnjosti
polje dodirnite na 3 sekunde.
8
www.electrolux.com
Polje se‐
nzora
Broj
Funkcija
Napomena
Tipka Home
Za vraćanje za jednu razinu u izborniku.
Za prikaz glavnog izbornika polje dodirni‐
te na 3 sekunde.
Odabir temperature
Za postavljanje temperature ili prikaz tre‐
nutačne temperature u uređaju. Za
uključivanje ili isključivanje funkcije Brzo
zagrijavanje pećnice , polje dodirnite 3
sekunde.
3
4
Favoriti programi
5
Za spremanje i pristup favoritima pro‐
gramima.
6
Tipka gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
7
Tipka dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Vrijeme i dodatne funkcije Za postavljanje raznih funkcija. Kada radi
funkcija pećnice, dodirnite polje senzora
za postavljanje tajmera, sigurnosne
blokade za djecu, memorije Favoriti pro‐
grami , Zagrij + Zadrži , Odaberi +
Započni ili za promjenu postavki sonde
za pečenje mesa.
8
Zvučni alarm
9
Za postavljanje Zvučnog alarma .
OK
10
Zaslon
-
11
Zaslon
A
Za potvrdu odabira ili postavke.
B
C
E
D
Prikazuje trenutačne postavke uređaja.
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcija pećnice
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu
Simbol
Funkcija
Zvučni alarm
Funkcija je uključena.
Vrijeme
Prikazuje trenutno vrijeme.
Trajanje
Prikazuje potrebno vrijeme za ciklus pečenja.
Završetak
Prikazuje kada ciklus pečenja završava.
Prikaz vremena
Prikazuje koliko dugo funkcija pećnice radi. Istovremeno
pritisnite
i
za resetiranje vremena.
Indikator zagrijavanja
Navodi razinu temperature u uređaju.
HRVATSKI
Simbol
9
Funkcija
Indikator brzog za‐
grijavanja pećnice
Funkcija je uključena. Skraćuje vrijeme zagrijavanja.
Masa jela-Automatika
Sustav automatske mase je uključen ili se masa može
promijeniti.
Zagrij + zadrži
Funkcija je uključena.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
6.1 Kretanje kroz izbornike
1.
2.
Uključite uređaj.
Pritisnite
nika.
ili
Za pomicanje u podizbornik ili prihvaćanje
postavke pritisnite OK.
U svakom trenutku možete se vratiti na glavni iz‐
3.
bornik pomoću
.
za odabir opcije izbor‐
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol
Stavka izbornika
Opis
Funkcije pećnice
Sadrži popis funkcija pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Sadrži popis automatskih programa kuhanja.
Favoriti programi
Sadrži popis korisnikovih omiljenih programa
kuhanja.
Katalitičko
Katalitičko čišćenje.
Osnovne postavke
Sadrži popis ostalih postavki.
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih funkcija pećnice.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol
Podizbornik
Opis
Namještanje vremena
Postavlja točno vrijeme na satu.
Prikaz vremena
Kada je UKLJUČEN, zaslon prikazuje trenu‐
tačno vrijeme kada isključite uređaj.
ODABERI + ZAPOČNI
Ako je UKLJUČENO, možete aktivirati ovu
funkciju kada uključite funkciju pećnice.
Zagrij + zadrži
Ako je UKLJUČENO, možete aktivirati ovu
funkciju kada uključite funkciju pećnice.
Produljenje vremena
Uključuje i isključuje funkciju.
10
www.electrolux.com
Simbol
Podizbornik
Opis
Kontrast ekrana
Postupno podešava kontrast ekrana.
Osvjetljenje zaslon
Postupno podešava osvjetljenje zaslona.
Odabir jezika
Postavlja jezik za zaslon.
Izbor glasnoće
Postupno podešava glasnoću tipki i signala.
Ton tipke
Uključuje i isključuje ton polja osjetljivih na
dodir.
Izbor tonova upozorenja
Uključuje i isključuje tonove upozorenja.
Servis
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Tvorničke postavke
Ponovno vraća sve postavke na tvorničke
postavke.
6.3 Funkcije pećnice
Podizbornik za: Funkcije pećnice
Funkcija pećnice
Uporaba
Vrući zrak
Za istovremeno pečenje hrane na najviše tri
položaja police i za sušenje namirnica. Postavite
temperaturu pećnice za 20 - 40 °C niže nego kod
rada s opcijom Gornji i donji grijač .
Pizza program
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije
zapeći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite
temperaturu pećnice za 20 - 40 °C niže nego kod
rada s opcijom Gornji i donji grijač .
Gornji i donji grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini police.
Nisko temp. pečenje
Priprema vrlo mekih namirnica sa sokovima.
Donji grijač
Za pečenje kolača s hrskavom osnovom.
Vlažni vrući zrak
Za uštedu energije kada pečete i kuhate peciva.
Također i za pečenje peciva u kalupima na jednoj
razini polici.
ECO pečenje
ECO funkcije omogućuju vam optimiziranje po‐
trošnje energije tijekom pečenja. Najprije je potreb‐
no postaviti vrijeme pečenja. Više informacija o pre‐
poručenim postavkama potražite u tablicama pe‐
čenja s istovjetnom funkcijom pećnice.
Odmrzavanje hrane
Za pripremu gotovih jela kao npr. pomfrita, kroketa,
hrskavih proljetnih rolada.
HRVATSKI
Funkcija pećnice
11
Uporaba
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina hrane. Za tostiranje
kruha.
Turbo roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima
na jednoj razini police. Također i za zapeći hranu i
završno pečenje jela.
Podizbornik za: Posebnosti
Funkcija pećnice
Uporaba
Kruh
Za pečenje kruha.
Zapečena jela
Za pripremu jela kao što su lazanje ili zapečeni
krumpir. Također i za zapeći hranu.
Dizanje tijesta
Za dizanje tijesta s kvascem prije pečenja.
Zagrijavanje tanjura
Za zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
Konzerviranje
Za konzerviranje povrća, npr. kiselog povrća.
Sušenje
Za sušenje voća narezanog na ploške (npr. jabuke,
šljive, breskve) i povrća (npr. rajčice, tikvice, gljive).
Održavanje topline
Za održavanje kuhane hrane toplom.
Odmrzavanje
Za odmrzavanje zamrznute hrane.
6.4 Aktiviranje funkcije pećnice
1.
2.
3.
4.
Uključite uređaj.
Odaberite izbornik Funkcije pećnice . Pritis‐
nite OK za potvrdu.
Postavite funkciju pećnice. Pritisnite OK za
potvrdu.
Postavite temperaturu. Pritisnite OK za po‐
tvrdu.
Pritisnite za izravan odlazak u izbor‐
nik Funkcije pećnice . Možete ga koristi‐
ti i kada je uređaj isključen.
6.5 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice, uključuje
se crtica na zaslonu. Crtica prikazuje povećanje
temperature.
Indikator brzog zagrijavanja pećnice
Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja. Za
uključivanje funkcije držite pritisnuto 3 sekun‐
de. Indikator zagrijavanja se mijenja.
Preostala toplina
Kada isključite uređaj, na zaslonu se prikazuje
preostala toplina. Toplinu možete koristiti da hra‐
nu održite toplom.
12
www.electrolux.com
6.6 Ušteda energije
Uređaj ima značajke koje vam pomažu
štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja:
• Preostala toplina:
– Kada je funkcija zagrijevanja ili program u
radu, grijači se isključuju 10% vremena ra‐
nije (žaruljica pećnice i ventilator nastavljaju
raditi). Za rad ove značajke vrijeme kuhanja
mora biti dulje od 30 minuta ili koristite
funkcije sata ( Trajanje , Završetak ).
– Kada je uređaj isključen, toplinu možete
koristiti za održavanje hrane toplom. Na
zaslonu se prikazuje preostala temperatura.
• Isključite svjetlo - dotaknite i držite 3 sekun‐
de za isključivanje svjetla tijekom pečenja.
• Eko funkcije - pogledajte poglavlje "Funkcije
pećnice" (samo za odabrane modele).
7. FUNKCIJE SATA
Simbol
Funkcija
Opis
Zvučni alarm
Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja na rad uređaja. Možete je koristiti i
kada je uređaj isključen. Za uključivanje funkcije koristite .
ili
za postavljanje minuta i OK za početak.
Pritisnite
Trajanje
Za postavljenje vremena rada uređaja (maks. 23 sata 59
minuta).
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja za funkciju pećnice
(maks. 23 sata i 59 minuta).
Ako postavite vrijeme za funkciju sata, od‐
brojavanje započinje nakon 5 sekundi.
Ako koristite funkcije sata Trajanje i
Završetak , uređaj deaktivira grijače
nakon 90% postavljenog vremena. Ure‐
đaj koristi preostalu toplinu za nastavak
pečenja do isteka vremena (3 - 20
minuta).
Postavljanje funkcija sata
Postavite funkciju pećnice.
1.
2.
3.
4.
Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže potrebna funkcija sata i odgova‐
rajući simbol.
Za postavljanje potrebnog sata pritisnite
ili
. Pritisnite OK za potvrdu. Po
isteku vremena oglašava se zvučni signal.
Uređaj se isključuje. Zaslon prikazuje po‐
ruku.
Za isključivanje signala dodirnite polje se‐
nzora.
Korisne informacije:
• Ako koristite Trajanje i Završetak , najprije
morate postaviti funkciju pećnice i temperatu‐
ru. Nakon toga možete postaviti funkciju sata.
Uređaj se automatski isključuje.
• Ako želite automatski aktivirati i deaktivirati
uređaj u kasnije zadano vrijeme istovremeno
možete koristiti Trajanje i Završetak .
• Kada koristite sondu za pečenje mesa (ako je
uređaj opremljen), Trajanje i Završetak ne ra‐
de.
7.1 Zagrij + zadrži
Funkcija Zagrij + zadrži održava pripremljenu
hranu na temperaturi od 80°C tijekom 30 minuta.
Uključuje se nakon što su završeni postupci pe‐
čenja ili prženja.
• Funkciju možete aktivirati ili deaktivirati u iz‐
borniku Osnovne postavke .
• Uvjeti za funkciju:
– Postavljena temperatura je viša od 80 °C .
– Postavljena je funkcija Trajanje .
Uključivanje funkcije
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
HRVATSKI
4.
Pritišćite
dok se na ekranu ne prikaže
Zagrij + Zadrži . Pritisnite OK za potvrdu.
Po završetku funkcije oglašava se zvučni signal.
Funkcija Zagrij + Zadrži ostaje uključena ako
promijenite funkciju pećnice.
7.2 Produljenje vremena
Produljenje vremena produljuje funkciju pećnice
nakon isteka vremena Trajanje .
• Koristi se za sve funkcije pećnice s funkcijom
Trajanje ili Masa jela-Automatika .
13
• Ne koristi se za funkcije pećnice sa sondom
za pečenje mesa.
Uključivanje funkcije:
1. Po isteku vremena pečenja oglašava se
zvučni signal. Pritisnite polje senzora.
2. Zaslon prikazuje poruku za Produljenje
vremena za pet minuta.
3.
4.
Pritisnite
za uključenje (ili
za poni‐
štavanje).
Postavite razdoblje za Produljenje
vremena . Pritisnite OK za potvrdu.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
8.1 Pomoć pri kuhanju s Automatskim
receptima
Uređaj ima komplet recepata koje možete koristi‐
ti. Recepti su zadane postavke i ne možete ih
mijenjati.
Uključivanje funkcije:
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik Pomoć pri kuhanju . Pri‐
tisnite OK za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Pritisnite OK za
potvrdu.
4. Odaberite Automatski recepti . Pritisnite OK
za potvrdu.
Kada koristite funkciju Ručno
upravljanje , uređaj koristi automatske
postavke. Možete ih promijeniti kao i
druge funkcije.
8.2 Pomoć pri kuhanju s funkcijom
Masa jela-Automatika
Ova funkcija automatski izračunava vrijeme pe‐
čenja. Za korištenje ove funkcije potrebno je
unijeti težinu namirnica.
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Uključivanje funkcije:
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite Pomoć pri kuhanju . Pritisnite OK
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Pritisnite OK za
potvrdu.
4. Odaberite Masa jela-Automatika . Pritisnite
OK za potvrdu.
5.
Dodirnite
ili
za postavljanje težine
namirnica. Pritisnite OK za potvrdu.
Započinje automatski program. Masu možete
ili
promijeniti u bilo kojem trenutku. Pritisnite
za promjenu težine. Po isteku vremena
oglašava se zvučni signal. Za isključivanje zvuč‐
nog signala pritisnite polje senzora.
U nekim programima, hranu okrenite
nakon 30 minuta. Na zaslonu se
prikazuje podsjetnik.
14
www.electrolux.com
9.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mesa mjeri temperaturu jez‐
gre mesa. Kada meso postigne postavljenu
temperaturu, uređaj se isključuje.
Mogu se postaviti dvije temperature:
• Temperatura pećnice
• Temperatura jezgre
Zaslon prikazuje sondu za pečenje.
4.
5.
Koristite samo isporučenu sondu za pe‐
čenje mesa ili originalne zamjenske
dijelove.
Korištenje sonde za pečenje mesa:
Postavite vrh sonde za pečenje mesa u sre‐
dište mesa.
2. Uključite uređaj.
3. Postavite utikač senzora za temperaturu
jezgre u utičnicu na prednjoj strani uređaja.
1.
6.
7.
Pritisnite
ili
u roku kraćem od 5
sekundi kako biste postavili temperaturu
jezgre.
Postavite funkciju pećnice i po potrebi
temperaturu pećnice.
Uređaj će izračunati približno vrijeme za‐
vršetka. Vrijeme završetka razlikuje se za
različite količine namirnica, postavljene
temperature pećnice (minimalno 120°C) i
način pečenja. Uređaj izračunava vrijeme
završetka u približno 30 minuta.
Tijekom pečenja sonda za pečenje
mesa mora biti u mesu i utaknuta u utič‐
nicu.
Kad meso dosegne postavljenu temperatu‐
ru, oglašava se zvučni signal. Uređaj se au‐
tomatski isključuje. Za isključivanje signala
dodirnite polje senzora.
Izvadite utikač sonde za pečenje mesa iz
utičnice i izvadite meso iz pećnice.
Za promjenu temperature jezgre pritisni‐
te
.
UPOZORENJE
Sonda za pečenje mesa je vruća. Po‐
stoji opasnost od opeklina. Budite
pažljivi kada vadite vrh i utikač sonde za
pečenje.
9.2 Stavljanje dodatne opreme pećnice
Duboka plitica i mreža za pečenje imaju bočne
rubove. Ovi rubovi i oblik vodilica predstavljaju
posebnu mjeru za sprječavanje klizanja posuđa.
HRVATSKI
15
Istovremeno umetanje mreže za pečenje i du‐
boke plitice
Mrežu za pečenje postavite na duboku pliticu.
Duboku pliticu gurnite između vodilica na jednom
od nivoa pećnice.
9.3 Teleskopske vodilice - umetanje dodatne opreme pećnice
Pekač za pecivo ili duboku pliticu postavite na
teleskopske vodilice.
Mrežu za pečenje postavite na teleskopske vo‐
dilice tako da šipke budu s donje strane.
Visoki rub oko mreže za pečenje je do‐
datna mjera kojom se sprječava da po‐
suđe sklizne.
9.4 Istovremeno umetanje mreže za pečenje i duboke plitice
Mrežu za pečenje postavite na duboku pliticu.
Mrežu za pečenje i duboku pliticu postavite na
teleskopske vodilice.
16
www.electrolux.com
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Izbornik Favoriti programi
3.
Svoje omiljene postavke kao što su trajanje,
temperatura ili funkcija pećnice možete spremiti.
Dostupne su u izborniku Favoriti programi . Mo‐
žete spremiti do 20 programa.
Isključivanje funkcije Blokiranje tipki :
Spremanje programa
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili funkciju Pomoć
pri kuhanju .
3.
4.
5.
6.
7.
Dodirujte
sve dok se na zaslonu ne
prikaže " SPREMI ". Pritisnite OK za potvr‐
du.
Na zaslonu se prikazuju prva tri memorijska
mjesta. Pritisnite OK za potvrdu.
Unesite naziv programa. Prvo slovo treperi.
Dodirnite
ili
za promjenu slova. Pri‐
tisnite OK.
Pritisnite
ili
za pomicanje pokaziva‐
ča u desno ili u lijevo. Pritisnite OK. Sljede‐
će slovo treperi. Po potrebi ponovite korake
5 i 6.
Za spremanje pritisnite i držite OK.
Korisne informacije:
• Popunjeno memorijsko mjesto možete
zamijeniti novim unosom. Kada se na zaslonu
prikaže prvo memorijsko mjesto dodirnite
ili
i pritisnite OK za prepisivanje po‐
stojećeg programa.
• Naziv programa možete primijeniti u izborniku
Uređivanje naziva programa .
Uključivanje programa
Uključite uređaj.
Odaberite izbornik Favoriti programi . Pritis‐
nite OK za potvrdu.
3. Odaberite naziv omiljenog programa. Pritis‐
nite OK za potvrdu.
1.
2.
10.2 Blokiranje tipki
Funkcija Blokiranje tipki sprječava nehotičnu
promjenu funkcije pećnice. Funkciju Blokiranje
tipki možete uključiti samo kada uređaj radi.
Uključivanje funkcije Blokiranje tipki :
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili postavku.
4.
1.
2.
Pritišćite
dok se na zaslonu ne prikaže
Blokiranje tipki .
Pritisnite OK za potvrdu.
Pritisnite
.
Pritisnite OK za potvrdu.
10.3 Sigurnosna blokada za djecu
Sigurnosna blokada za djecu sprječava nehotič‐
no uključivanje uređaja.
Uključivanje i isključivanje funkcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Uključite uređaj.
2.
Istovremeno dodirnite
i
sve dok se
na zaslonu ne pojavi poruka.
10.4 ODABERI + ZAPOČNI
Funkcija ODABERI + ZAPOČNI omogućuje vam
da postavite funkciju pećnice (ili program) i kas‐
nije je koristite jednim pritiskom na polje senzora.
Uključivanje funkcije:
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
3.
4.
5.
Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže Trajanje .
Postavite vrijeme.
Pritišćite
dok se na zaslonu ne prikaže
ODABERI + ZAPOČNI .
6. Pritisnite OK za potvrdu.
Za pokretanje funkcije ODABERI + ZAPOČNI
pritisnite bilo koje polje senzora (osim za
).
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava se zvuč‐
ni signal.
Korisne informacije:
• Kada funkcija pećnice radi, uključena je
funkcija Blokiranje tipki .
• Funkciju ODABERI + ZAPOČNI možete
uključiti i isključiti u izborniku Osnovne po‐
stavke .
10.5 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga, uređaj se automatski
isključuje nakon nekog vremena:
HRVATSKI
• Ako je funkcija pećnice u radu.
• Ako ne promijenite temperaturu pećnice.
Temperatura
Vrijeme isključivanja
30 °C - 115 °C
12,5 h
120°C – 195 °C
8,5 h
200 °C - 245 °C
5,5 h
250°C - maksimum °C
Automatsko isključivanje radi sa svim
funkcijama, osim Osvjetljenje unu‐
trašnjosti , Trajanje , Završetak i Sonda
za pečenje mesa.
17
3,0 h
održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator
za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne
ohladi.
10.6 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje au‐
tomatski se uključuje kako bi površinu uređaja
10.7 Mehaničko zaključavanje vrata
Prilikom kupovine uređaja brava vrata je isključe‐
na.
Za uključivanje brave vrata: Povucite bravu vrata
prema naprijed sve dok ne zabravi na mjestu.
Za isključivanje brave vrata: Gurnite bravu vrata
natrag u ploču.
18
www.electrolux.com
1
2
Za upotrebu brave vrata postupite kako slijedi:
Stavite bravu vrata u uključeni položaj.
Kada su vrata sigurno zatvorena (uključena je
mehanička brava vrata):
1. Lagano gurnite vrata.
2. Otvorite vrata tako da ih povučete kvakom
Ako bravu vrata pritisnete tako da
klikne, ponovno ćete isključiti bravu vra‐
ta.
Mehaničku bravu vrata pomičite samo vodorav‐
no.
Ne pomičite je okomito.
Nemojte gurati bravu vrata kada zatvori‐
te vrata uređaja.
11. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
11.1 Unutarnja strana vrata
Kod nekih modela, na unutarnjoj strani vrata
nalaze se:
• Brojevi položaja polica.
• Informacije o funkcijama pećnice, preporučeni
položaji polica i temperature za pripremu uobi‐
čajenih jela.
Temperature i vremena pečenja u
tablicama služe samo kao smjernice.
Oni ovise o receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.2 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja tijesta i pe‐
civa
Mogući uzrok
Rješenje
Dno torte nije dovoljno peče‐
no.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Temperatura pećnice je previ‐
soka.
Pri sljedećem pečenju malo
snizite temperaturu pećnice.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Vrijeme pečenja je prekratko.
Produljite vrijeme pečenja.
Vremena pečenja ne možete
skratiti postavljanjem viših
temperatura.
HRVATSKI
Rezultati pečenja tijesta i pe‐
civa
19
Mogući uzrok
Rješenje
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Previše tekućine u mješavini.
Koristite manje tekućine. Pri‐
državajte se vremena
miješanja, osobito ako za to
koristite automatski mikser.
Kolač je presuh.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju malo
povisite temperaturu pećnice.
Kolač je presuh.
Vrijeme pečenja je predugo.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite kraće vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Temperatura pećnice je previ‐
soka, a vrijeme pečenja je
prekratko.
Postavite nižu temperaturu
pećnice i produžite vrijeme
pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Smjesa je neravnomjerno ra‐
spoređena.
Ravnomjerno rasporedite
smjesu po pekaču za pecivo.
Kolač nije gotov za određeno
vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite malo višu temperaturu
pećnice.
11.3 Pečenje tijesta i peciva
Korištenje tablica za pečenje
• Proizvođač preporuča da prvi put koristite nižu
temperaturu.
• Ako ne možete pronaći postavke za određeni
recept, potražite neki koji je vrlo sličan.
• Vrijeme pečenja može se produžiti 10 – 15
minuta ako kolače pečete na više nivoa.
• Torte i pite u početku se možda neće rav‐
nomjerno zapeći ako ih pečete na različitim ni‐
voima. Ako se to dogodi, nemojte mijenjati po‐
stavku temperature. Razlika će se izjednačiti
tijekom pečenja.
Opće upute
• Vaša nova pećnica može peći drugačije nego
uređaj koji ste imali ranije. Uobičajene po‐
stavke (temperatura, vrijeme pečenja) i
položaje police prilagodite prema vrijedno‐
stima u tablicama.
• Kod duljih vremena pečenja, pećnicu možete
isključiti oko 10 minuta prije završetka pečenja
i tako iskoristiti preostalu toplinu.
Kad kuhate zamrznutu hranu, rešetke u pećnici
mogu se iskriviti tijekom pečenja. Kad se rešetke
ohlade, vratit će se u prvotni oblik.
11.4 Pečenje tijesta i peciva na jednom nivou:
Pečenje u kalupima
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije pećnice
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Kuglof / Brioš
Vrući zrak
1
150 - 160
50 - 70
Madeira torta /
Voćni kolači
Vrući zrak
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / Kolač od
dizanog tijesta
bez masnoće
Vrući zrak
2
140 - 150
35 - 50
20
www.electrolux.com
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije pećnice
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Fatless sponge
cake / Kolač od
dizanog tijesta
bez masnoće
Gornji i donji
grijač
2
160
35 - 50
Pite i kolači od
prhkog tijesta
Vrući zrak
2
170 - 180 1)
10 - 25
Mješavina
podloga za pite biskvit
Vrući zrak
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Pita
od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Vrući zrak
2
160
60 - 90
Apple pie / Pita
od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Gornji i donji
grijač
1
180
70 - 90
Kolač od sira
Gornji i donji
grijač
1
170 - 190
60 - 90
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije pećnice
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Pletenica /
Vijenac od kruha
Gornji i donji
grijač
3
170 - 190
30 - 40
Božićni kruh
Gornji i donji
grijač
2
160 - 180 1)
50 - 70
Kruh (raženi):
1. Prvi dio po‐
stupka pe‐
čenja.
2. Drugi dio
postupka
pečenja.
Gornji i donji
grijač
1
Princes krafne /
Ekleri
Gornji i donji
grijač
3
190 - 210 1)
20 - 35
Biskvitna rolada
Gornji i donji
grijač
3
180 - 200 1)
10 - 20
Vrući zrak
3
150 - 160
20 - 40
Kolači posuti
mrvicama od
tijesta (suhi)
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
HRVATSKI
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije pećnice
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Gornji i donji
grijač
3
190 - 210 1)
20 - 30
Voćne torte (od
dizanog tijesta /
mješavina)
Vrući zrak
3
150
35 - 55
Voćne torte (od
dizanog tijesta /
mješavina)
Gornji i donji
grijač
3
170
35 - 55
Vrući zrak
3
160 - 170
40 - 80
Gornji i donji
grijač
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkcije pećnice
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Biskviti od
prhkog tijesta
Vrući zrak
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
Prhko tijesto /
Prutići
Vrući zrak
3
140
20 - 35
Short bread /
Prhko tijesto /
Prutići
Gornji i donji
grijač
3
160 1)
20 - 30
Biskviti od diza‐
nog tijesta
Vrući zrak
3
150 - 160
15 - 20
Slastice od
bjelanjka /
Poljupci
Vrući zrak
3
80 - 100
120 - 150
Kolačići s ba‐
demima
Vrući zrak
3
100 - 120
30 - 50
Biskviti od diza‐
nog tijesta
Vrući zrak
3
150 - 160
20 - 40
Peciva od lisna‐
tog tijesta
Vrući zrak
3
170 - 1801)
20 - 30
Torta od ba‐
dema / Slatki
kolači
2)
2)
Voćne torte s
prhkim tijestom
Kolači od diza‐
nog tijesta s
premazom (npr.
kravlji sir, krema,
glazura)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu za pečenje.
Biskviti
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
21
22
www.electrolux.com
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije pećnice
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Pecivo-kiflice
Vrući zrak
3
1601)
10 - 25
Pecivo-kiflice
Gornji i donji
grijač
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
Sitni kolači (po
20 na plitici)
Vrući zrak
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Sitni kolači (po
20 na plitici)
Gornji i donji
grijač
3
1701)
20 - 30
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Pečena i zapečena jela
Jelo
Funkcije pećnice
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Zapečena tjeste‐
nina
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
25 - 40
Zapečeno povr‐
će1)
Turbo roštilj ili
Vrući zrak
1
160 - 170
15 - 30
Baguette s
topljenim sirom
Turbo roštilj ili
Vrući zrak
1
160 - 170
15 - 30
Slatki nabujci
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
40 - 60
Riblji nabujci
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Turbo roštilj ili
Vrući zrak
1
160 - 170
30 - 60
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Vlažni vrući zrak
Vrsta namirnica
Položaj rešetke
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Zapečena tjestenina
2
170 - 190
45 - 60
Lasagne
2
170 - 190
45 - 60
Zapečeni krumpir
2
180 - 200
50 - 60
Slatka jela
2
170 - 190
45 - 60
Kuglof ili brioš
1
150 - 160
50 - 70
Pletenica/vijenac od kruha
2
160 - 180
40 - 50
Kolači posuti mrvicama od
tijesta (suhi)
3
150 - 160
20 - 30
HRVATSKI
23
Vrsta namirnica
Položaj rešetke
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Torta od badema s maslacem /
slatke torte 1)
3
180 - 200
20 - 30
Biskviti od dizanog tijesta
2
150 - 160
20 - 40
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.5 Nisko temp. pečenje
Kada upotrebljavate ovu funkciju, ob‐
roke kuhajte bez pokrova.
Ovu funkciju upotrebljavajte za pripremu tankih,
mekih komada mesa ili ribe kojima temperatura
jezgre nije viša od 65 °C. Nisko temp. pečenje ne
primjenjuje se za pripremu pečenje u loncu ili
masno svinjsko pečenje. Ova sonda za pečenje
mesa jamči vam da meso ima ispravnu tempera‐
turu jezgre (vidi tablicu Sonde za pečenje mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10 minuta, posta‐
vite između 80 °C i 150 °C. Zadana vrijednost je
90 °C. Nakon što je temperatura postavljena,
pećnica nastavlja s kuhanjem na 80 °C. Funkciju
automatske niske temp. pečenja ne upo‐
trebljavajte za pripremu peradi.
1.
2.
3.
4.
Zapecite meso u plitici na ploči za kuhanje s
vrlo visokom postavkom 1 - 2 minute sa
svake strane.
Meso, zajedno s vrućom pliticom za pečenje
mesa, stavite u pećnicu na mrežu za pe‐
čenje.
Sondu za pečenje mesa ubodite u meso.
Odaberite funkciju niske temp. pečenja i po‐
stavite ispravnu temperaturu jezgre na kraju
pečenja.
Hrana koju treba
ispeći
Masa (g)
Položaj rešetke
Temperatura u
°C
Vrijeme u min.
Goveđe pečenje
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Goveđi file
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Teleće pečenje
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Odresci
11.6 Pizza program
Vrsta pečenja tijesta i
peciva
Položaj police
Temperatura u °C
Vrijeme (min.)
Pizza (tanka kora)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s mnogo
nadjeva)
2
180 - 200
20 - 30
Pite
1
180 - 200
40 - 55
Pita od špinata
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Pita od sira
1
170 - 190
45 - 55
Pita od jabuka, pokri‐
vena
1
150 - 170
50 - 60
Pita od povrća
1
160 - 180
50 - 60
Beskvasni kruh
2
230 - 2501)
10 - 20
Pita od lisnatog tijesta
2
160 - 180 1)
45 - 55
24
www.electrolux.com
Vrsta pečenja tijesta i
peciva
Položaj police
Temperatura u °C
Vrijeme (min.)
Flammekuchen (jelo
slično pizzi iz Alsa‐
cea)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroške (ruska verzija
pizze calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
11.7 Pečenje
• Za pečenje koristite vatrootporno posuđe (pro‐
čitajte upute proizvođača).
• Veliki komadi mesa mogu se peći u dubokoj
plitici (ako postoji) ili na mreži za pečenje iz‐
nad duboke plitice.
• Tanke komade mesa pecite u posudi s
poklopcem. Tako će meso ostati sočnije.
• Sve vrste mesa koje se mogu zapeći ili dobiti
koricu mogu se peći u posudi bez poklopca.
• Preporučujemo da meso i ribu pečete u pećni‐
ci samo kada su teži od 1 kg.
• Kako bi se spriječilo da sokovi iz mesa ili mas‐
noće zagore na plitici, u duboku pliticu dodajte
malo tekućine.
• Po potrebi, okrenite pečenje (nakon isteka 1/2
ili 2/3 vremena pečenja).
• Velike pečenke i perad prelijte njihovim
sokovima nekoliko puta tijekom pečenja. Tako
ćete poboljšati rezultate pečenja.
• Uređaj možete isključiti otprilike 10 minuta
prije isteka vremena pečenja i iskoristiti preo‐
stalu toplinu.
11.8 Pečenje s funkcijom Turbo roštilj
Govedina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peć‐
nice
Položaj
police
Temperatura
u °C
Vrijeme
(min.)
Pečenje u posu‐
di
1 - 1,5 kg
Gornji i donji
grijač
1
230
120 - 150
Goveđe pečenje
ili file: slabo pe‐
čeno
po cm
debljine
Turbo roštilj
1
190 - 200 1)
5-6
Goveđe pečenje
ili file: srednje
pečeno
po cm
debljine
Turbo roštilj
1
180 - 190 1)
6-8
Goveđe pečenje
ili file: dobro pe‐
čeno
po cm
debljine
Turbo roštilj
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Temperatura
u °C
Vrijeme
(min.)
Plećka / Vrat /
But
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet / Rebra
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
1
170 - 180
60 - 90
HRVATSKI
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Temperatura
u °C
Vrijeme
(min.)
Mesna pita
750 g - 1 kg
Turbo roštilj
1
160 - 170
50 - 60
Buncek (pret‐
hodno kuhan)
750 g - 1 kg
Turbo roštilj
1
150 - 170
90 - 120
Vrsta mesa
25
Teletina
Vrsta mesa
Teleće pe‐
čenje
Teleća
koljenica
Količina
Funkcija peć‐ Položaj police
nice
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
1 kg
Turbo roštilj
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
Turbo roštilj
1
160 - 180
120 - 150
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
Janjetina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peć‐ Položaj police
nice
Janeći but /
Janeće pe‐
čenje
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
1
150 - 170
100 - 120
Janeći hrbat
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
1
160 - 180
40 - 60
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
Divljač
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peć‐ Položaj police
nice
Zečji hrbat /
noga
do 1 kg
Gornji i donji
grijač
1
230 1)
30 - 40
Srneći hrbat
1,5 - 2 kg
Gornji i donji
grijač
1
210 - 220
35 - 40
Srneći but
1,5 - 2 kg
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
60 - 90
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Perad
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peć‐ Položaj police
nice
Perad u
komadima
po 200 - 250
g
Turbo roštilj
1
200 - 220
30 - 50
Pola pileta
po 400 - 500
g
Turbo roštilj
1
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
1
190 - 210
50 - 70
Patka
1,5 - 2 kg
Turbo roštilj
1
180 - 200
80 - 100
Guska
3,5 - 5 kg
Turbo roštilj
1
160 - 180
120 - 180
26
www.electrolux.com
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peć‐ Položaj police
nice
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
Puran
2,5 - 3,5 kg
Turbo roštilj
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
Turbo roštilj
1
140 - 160
150 - 240
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
210 - 220
40 - 60
Riba (na pari)
Vrsta mesa
Cijela riba
Količina
Funkcija peć‐ Položaj police
nice
1 - 1,5 kg
Gornji i donji
grijač
11.9 Mali roštilj
1
Na roštilju pecite samo tanje komade mesa ili ri‐
be.
Uvijek prethodno zagrijte praznu pećnicu s
uključenom funkcijom roštilja najmanje 5 minuta.
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci temperatu‐
re.
Policu postavite na položaj koji je preporučen u
tablici za mali roštilj.
Posudu uvijek postavite na prvi položaj police
kako biste sakupili masnoću.
POZOR
Uvijek roštiljajte sa zatvorenim vratima
pećnice.
Mali roštilj
Hrana za ro‐
štiljanje
Položaj police
Temperatura
Goveđe pečenje
2
Goveđi file
3
Svinjska leđa
Teleća rebra
Janjeća leđa
Riba, 500 - 1 000
g
Vrijeme (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Veliki roštilj
Vrijeme (min.)
Hrana za roštiljanje
Položaj police
1. strana
2. strana
Burgers / Hamburgeri
4
8 - 10
6-8
Svinjski file
4
10 - 12
6 - 10
Kobasice
4
10 - 12
6-8
Teleći file / odresci
4
7 - 10
6-8
Toast / Toast 1)
5
1-3
1-3
Tost s nadjevom
4
6-8
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
HRVATSKI
11.10 Odmrzavanje
Ne pokrivajte je zdjelom ili tanjurom jer to može
produljiti vrijeme odmrzavanja.
Koristite prvi položaj police pećnice odozdo.
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu stavite
na tanjur.
Jelo
Vrijeme
odmrzavanja
(min.)
27
Vrijeme daljnjeg
odmrzavanja (min.)
Napomena
Pile, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti kad pro‐
đe pola vremena.
Meso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kad prođe pola
vremena.
Meso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kad prođe pola
vremena.
Pastrva, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslac, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Vrhnje, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i kada
je mjestimično još zamrznu‐
to.
60
60
Kolač, 1 400 g
11.11 Konzerviranje
Zapamtite:
• Upotrebljavajte samo staklenke za konzervi‐
ranje istih dimenzija dostupne na tržištu.
• Ne koristite staklenke s poklopcima koji se od‐
vijaju i s bajonetnim ili metalnim poklopcima.
• Za ovu funkciju koristite prvu policu odozdo.
• Na pekač za pecivo ne stavljajte više od šest
staklenki od jedne litre.
-
• Staklenke napunite jednoliko i zatvorite ih
obujmicom.
• Staklenke se ne smiju međusobno dodirivati.
• U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre vode
kako biste osigurali dovoljno vlage u pećnici.
• Kad tekućina u staklenkama počne ključati
(kod staklenki od 1 litre nakon otprilike 35 - 60
minuta), isključite pećnicu ili smanjite tempe‐
raturu na 100 °C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Konzerviranje
Temperatura u °C
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min.)
Nastavak kuhanja pri
100°C (min.)
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Konzerviranje
Temperatura u °C
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min.)
Nastavak kuhanja pri
100°C (min.)
Kruške / Dunje / Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Koštunjavo voće
28
www.electrolux.com
Povrće
Temperatura u °C
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min.)
Nastavak kuhanja pri
100°C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za
kiseljenje
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Konzerviranje
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.12 Tablica sonde za pečenje mesa
Govedina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Rebra / Komad od filea: slabo pečeno
45 - 50
Rebra / Komad od filea: srednje pečeno
60 - 65
Rebra / Komad od filea: dobro pečeno
70 - 75
Svinjetina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Plećka / But / Vrat svinje
80 - 82
Kotlet (leđa) / Dimljeni svinjski but
75 - 80
Mesna pita
75 - 80
Teletina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Ovčetina / janjetina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Ovčji but
80 - 85
Ovčja leđa
80 - 85
Janjeće pečenje / Janjeći but
70 - 75
Divljač
Jelo
Zečji hrbat
Temperatura u °C u središtu hrane
70 - 75
HRVATSKI
Jelo
29
Temperatura u °C u središtu hrane
Zečji but
70 - 75
Cijeli zec
70 - 75
Srneći hrbat
70 - 75
Srneći but
70 - 75
Riba
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Losos
65 - 70
Pastrve
65 - 70
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Napomene o čišćenju:
• Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku
krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog mate‐
rijala, ne čistite je agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici posuđa. To
može uzrokovati oštećenja na neljepljivom
sloju.
12.1 Katalitičko čišćenje
Stranice s katalitičkom oblogom same se čiste.
Apsorbiraju masnoće koje se skupljaju na
stjenkama za vrijeme rada pećnice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sve dijelove izvadite iz uređaja.
Postupak katalitičkog čišćenja ne može
početi:
– Ako ne izvadite vodilice plitica ili
teleskopske vodilice (ako postoje).
– Ako niste do kraja zatvorili vrata.
Funkciju Katalitičko uključite u glavnom iz‐
borniku.
Pritisnite OK za potvrdu.
Zaslon prikazuje vrijeme i trajanje postupka
čišćenja (1 sat). Ne možete postaviti
trajanje, ali možete koristiti funkciju Završe‐
tak za odgodu početka postupka čišćenja.
Nakon isteka vremena oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje.
Dodirnite polje senzora ili otvorite vrata peć‐
nice kako biste prekinuli zvučni signal.
Mekom i vlažnom spužvom očistite dno ure‐
đaja.
Kada pećnica postigne postavljenu
temperaturu, vrata se zaključavaju.
Tijekom katalitičkog čišćenja svjetlo u
pećnici je uključeno.
Promjena boje katalitičke površine ne
utječe na katalitičke značajke.
30
www.electrolux.com
12.2 Nosači polica
Uklanjanje nosača police
Nosače police možete ukloniti kako biste očistili
bočne stranice.
1. Prednji dio nosača police povucite dalje od
bočne stijenke.
2.
Stražnji dio nosača police povucite s bočne
stijenke i uklonite ga.
2
1
Postavljanje nosača police
Nosače police vratite na mjesto obrnutim re‐
doslijedom.
Napomena za teleskopske vodilice:
Zatike za držanje na teleskopskim vo‐
dilicama morate usmjeriti prema na‐
prijed.
12.3 Žarulja
UPOZORENJE
Postoji opasnost od strujnog udara.
Žarulja i stakleni poklopac žarulje mogu
biti vrući.
Prije zamjene žarulje:
• Isključite uređaj.
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
POZOR
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i unu‐
trašnjosti.
Uvijek koristite istu vrstu žarulje.
Zamjena žarulje na stropu unutrašnjosti:
1. Stakleni poklopac žarulje okrenite suprotno
od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Žarulju zamijenite odgovarajućom žaruljom
otpornom na toplinu do 300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
Zamjena žarulje na lijevoj strani unutrašnjosti.
1. Uklonite lijevu vodilicu za plitice.
2. Koristite mali, tupi predmet (npr. čajnu žliči‐
cu) za skidanje staklenog poklopca. Očistite
stakleni poklopac.
HRVATSKI
3.
4.
5.
31
Zamijenite žarulju odgovarajućom žaruljom
koja je otpora na toplinu od 300 °C.
Postavite stakleni poklopac.
Vratite lijevu vodilicu za plitice.
12.4 Čišćenje vrata pećnice
Uklanjanje vrata i staklenih ploča
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili. Broj staklenih ploča
je različit za različite modele.
UPOZORENJE
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Stavite vrata vanjskom stranom prema
dolje na meku krpu na stabilnoj površini. Na
taj način će se spriječiti ogrebotine.
6.
Uhvatite prirubnicu vrata (B) na gornjem ru‐
bu vrata s dvije strane i pritisnite prema
unutra kako biste kopču.
Prirubnicu vrata povucite prema naprijed za
uklanjanje.
7.
B
1
Vrata otvorite do kraja.
Do kraja pritisnite stezne poluge (A) na
dvjema šarkama vrata.
Vrata pećnice zatvorite do prvog otvorenog
položaja (približno kut od 70°).
Vrata držite jednom rukom sa svake strane i
povucite ih od uređaja i pod kutom prema
gore.
32
www.electrolux.com
8.
9.
Umetanje vrata i staklenih ploča
Nakon dovršetka čišćenja umetnite staklene
ploče i postavite vrata. Gore opisane korake oba‐
Staklene ploče vrata držite za gornji rub,
jednu po jednu i povucite ih prema gore iz
vodilice.
Staklenu ploču očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
vite obrnutim redoslijedom. Najprije umetnite
manju ploču, zatim veću.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne zagrijava.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Uređaj se ne zagrijava.
Sat nije namješten.
Namjestite sat.
Uređaj se ne zagrijava.
Nisu postavljene potrebne po‐
stavke.
Provjerite postavke.
Uređaj se ne zagrijava.
Uključena je sigurnosna blokada
za djecu.
Pogledajte "Uključivanje i
isključivanje funkcije sigurnosne
blokade za djecu".
Uređaj se ne zagrijava.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač neprestano
pregara, zatražite pomoć kvalifi‐
ciranog električara.
Na zaslonu se prikazuje Utikač Sonda za pečenje mesa
F111.
nije pravilno utaknut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje mesa
utaknite do kraja u utičnicu.
Žarulja ne radi.
Zamijenite žaruljicu.
Žarulja nije ispravna.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
HRVATSKI
14. TEHNIČKI PODACI
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
33
34
www.electrolux.com
HRVATSKI
35
892948715-B-142013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement