Electrolux EOB5341AOW Användarmanual

Electrolux EOB5341AOW Användarmanual
EOB5341AO
SV INBYGGNADSUGN
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION......................................................................................3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER....................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 6
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.................................................... 7
5. DAGLIG ANVÄNDNING............................................................................................. 7
6. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 9
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR..................................................................................9
8. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 11
9. TRICKS OCH TIPS.................................................................................................. 12
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING............................................................................... 25
11. FELSÖKNING........................................................................................................27
12. ENERGIEFFEKTIVITET.......................................................................................... 28
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med
dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får
fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
SVENSKA
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
5
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
6
www.electrolux.com
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
2.5 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
12
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
3.2 Tillbehör
7
8
9
10
11
1 Kontrollpanel
2 Vred för ugnsfunktionerna
3 Kontrollampa/symbol/indikator för
ström
4 Elektronisk programmeringsenhet
5 Temperaturvred
6 Kontrollampa/symbol/indikator för
temperatur
7 Uttag för matlagningstermometern
8 Värmeelement
9 Ugnslampa
10 Fläkt
11 Ugnsstegar, löstagbara
12 Ugnsnivåer
Bakplåt
Trådhylla
För kakor och småkakor.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
SVENSKA
Långpanna
Matlagningstermometer
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
För att mäta hur väl maten är tillagad.
7
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Ställa klockan
Ugnen kan bara användas efter att tiden
har ställts in.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
När produkten har anslutits till elnätet eller
efter ett strömavbrott, blinkar klockans
display automatiskt. Starta med steg 2.
När timerfunktionen är aktiv
kan du inte ändra den
aktuella tiden.
1. Ändra tiden genom att trycka på
och
samtidigt tills tidsindikatorn
blinkar.
2. Välj tid med
eller .
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
8
www.electrolux.com
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Ugnsbelysning
För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C
lägre än för Över/Undervärme.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ
in temperaturen på 20–40 °C lägre än för Över/
Undervärme.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
SVENSKA
Ugnsfunktion
Tillämpning
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
5.4 Display
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Funktionsindikator
Tidvisning
Funktionsindikator
Indikator för matlagningstermometer
5.5 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Ställa in Signalur
Använd den här funktionen för att ställa in
en tid för nedräkning. Max-tiden är 2
timmar och 30 minuter. Denna funktion
påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal. Tryck på valfri knapp för att
stänga av signalen.
Tryck på
eller
flera gånger för att
ställa in önskad tid.
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
Två temperaturer måste ställas in:
9
10
www.electrolux.com
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstemperaturen.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten eller
originalreservdelar.
1. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
framsidan av produkten.
Kontrollampan för
blinkar.
matlagningstermometern
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
7.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C. Se värdena i tabellen.
4. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när köttet
uppnått den inställda innertemperaturen.
Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
5. Avaktivera produkten.
6. Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
Om köttet har stekts som du önskar, utför
ovanstående på nytt och ställ in en högre
innertemperatur.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
SVENSKA
11
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
8.2 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper
produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara det mekaniska
låslåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på det elektroniska
lucklåset när du stänger
produktens lucka.
8.3 Använda det mekaniska
lucklåset
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
8.4 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
12
www.electrolux.com
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
1
2
9. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
9.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
9.2 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
9.3 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
SVENSKA
13
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var
degen.
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstemhög och gräddningstiden är peratur och en längre
för kort.
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Kakan blir inte klar med den Ugnstemperaturen är för
inställda tiden.
låg.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
9.4 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/ Varmluft
franskt briochebröd
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Varmluft
cake/lätt sockerkaka utan fett
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Över/Undercake/lätt sock- värme
erkaka utan fett
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
170 - 1801)
10 - 25
2
Varmluft
14
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / äp- Varmluft
pelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
160
60 - 90
2
Apple pie / äp- Över/Underpelpaj (2 formar värme
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
180
70 - 90
1
Cheesecake
Över/Undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd): Över/Under1. Första del- värme
en av
gräddningen.
2. Andra delen
av gräddningen.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Varmluft
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fruktkaka (på
Över/Underjästdeg/socker- värme
kaksdeg) 2)
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread/
Varmluft
mördegskaka/
mördegsremsor
140
20 - 35
3
Short bread/
Över/Undermördegskaka/ värme
mördegsremsor
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
15
16
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
9.5 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
1) Förvärm ugnen.
9.6 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
1) Förvärm ugnen.
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
SVENSKA
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
mördegskaka /
mördegsremsor
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
Mördegskakor,
kex
1) Förvärm ugnen.
9.7 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
17
18
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (piz- 230 - 2501)
zaliknande rätt från
Alsace)
12 - 20
2
Piroger
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
9.8 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
9.9 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/Under- 230
värme
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd Varmluftsgrillning
Engelsk rostbiff
eller filé: medel
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
1) Förvärm ugnen.
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
120 - 150
1
190 - 2001)
5-6
1
per cm höjd Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
per cm höjd Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
SVENSKA
Fläsk
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skink- 1 - 1,5 kg
stek
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g - 1 kg Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Över/Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Lamm
Vilt
1) Förvärm ugnen.
Falsnivå
19
20
www.electrolux.com
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av fågel 200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling 400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling, un- 1 - 1,5 kg
ghöna
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Undervärme
210 - 220
1
9.10 Min grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
40 - 60
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
SVENSKA
Livsmedel
Hel fisk, 500 1 000 g
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd1) 1 - 3
1-3
5
Varma smörgåsar
-
4
6-8
1) Förvärm ugnen.
9.11 Fryst mat
Använd funktionen Varmluft.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni, 170 - 190
kyld
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
21
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Pommes
Frites1) (300 –
600 g)
Över/Undervärme eller varmluftsgrillning
200 - 220
Baguetter
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
enligt tillverka3
rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
9.12 Tina
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme- Mängd
del
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
SVENSKA
9.13 Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
23
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C (se
tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
9.14 Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
24
www.electrolux.com
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Frukt
9.15 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
SVENSKA
25
Får/lamm
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
26
www.electrolux.com
10.4 Demontering och
montering av luckan
2
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
10.3 Ugnstak
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
VARNING!
Inaktivera produkten innan du
tar bort värmeelementet. Se
till att ugnen har svalnat. Det
finns risk för att du bränna
dig.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan fälla ned värmeelementet i
ugnstaket så är det lättare att göra rent.
1. Håll i värmeelementet med två händer
framtill.
2. Dra det mot fjädertrycket och ut längs
ugnsstegarna på båda sidorna.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
Värmeelementet fälls ned.
3. Rengöring av ugnstaket.
4. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Sätt tillbaka värmeelementet
korrekt ovanför ugnsstegarna
på ugnens innerväggar.
5. Sätt i ugnsstegarna.
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
SVENSKA
27
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
10.5 Byte av lampan
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
28
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Displayen visar "12.00".
Det har varit strömavbrott.
Ställ klockan.
Displayen visar F11.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOB5341AOW
EOB5341AOX
Energiindex
103,5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 0,99 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0,88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
SVENSKA
Massa
EOB5341AOW
EOB5341AOX
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
12.2 Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
38,0 kg
38,0 kg
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning.
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
29
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
30
www.electrolux.com
SVENSKA
31
867303711-A-272014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement