Electrolux EOB8751AOX Vartotojo vadovas

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Electrolux EOB8751AOX Vartotojo vadovas | Manualzz
EOB8751AO
.......................................................... .......................................................
LT GARINĖ ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AUTOMATINĖS PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo
elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐
kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais
metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
4
www.electrolux.com
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termomet‐
rą.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o
po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐
ka.
• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas
asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio
prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐
gio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
LIETUVIŲ
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio
folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐
dus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti arba sugadinti prietai‐
są.
• Neatidarykite prietaiso durelių troškindami ga‐
ruose. Garai gali išeiti.
5
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
6
www.electrolux.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
1 Valdymo skydelis
3
2 Elektroninis valdymo pultas
3 Stalčius vandeniui
4
5
6
5
4
11
7
8
9
3
2
1
10
4 Mėsos termometro lizdas
5 Kaitinimo elementas
6 Lemputė
7 Ventiliatorius
8 Galinės sienelės kaitinimo elementas
9 Garų generatorius su dangčiu
10 Išimama lentynėlė
11 Lentynėlės padėtys
3.1 Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
Kempinė
Skirta likusiam vandeniui iš garų generatoriaus
sugerti.
LIETUVIŲ
7
Mėsos termometras (MT)
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
4.2 Paros laiko nustatymas ir keitimas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo keletą
sekundžių ekrane matyti visi simboliai. Po to ke‐
letą sekundžių ekrane rodoma programinės įran‐
gos versija.
Kai programinės įrangos versija baigiama rodyti,
ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.
Paros laiko nustatymas:
1.
Palieskite
valandas.
arba
2.
Palieskite
.
3.
Palieskite
minutes.
arba
, kad nustatytumėte
, kad nustatytumėte
4.
Palieskite
arba
.
Temperatūros / laiko ekrane rodomas naujas lai‐
kas.
Paros laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai prietaisas
. Ekrane pradės
yra išjungtas. Palieskite
mirksėti
. Jeigu norite nustatyti naują paros
laiką, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus.
8
www.electrolux.com
5. VALDYMO SKYDELIS
5.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.
Jutiklio lau‐
kas
Funkcija
Apibūdinimas
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA Prietaisui įjungti ir išjungti.
1
PARINKTYS
2
Orkaitės funkcijai, automatinei programai arba
valymo funkcijai nustatyti.
3
ORKAITĖS APŠVIETI‐ Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
MAS
4
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITINI‐
MAS
5
MANO MĖGSTAMIAU‐ Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite naudo‐
SI
ti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą, kai
prietaisas yra išjungtas.
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
7
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
8
ŽEMYN
Naršyti aukštyn ir žemyn meniu.
9
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
10
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
11
OK
6
-
Nustatyti ir patikrinti orkaitės arba mėsos termo‐
metro temperatūrą. Jeigu palaikysite nuspaustą
tris sekundes, įjungsite arba išjungsite greito
įkaitinimo funkciją.
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti. Naršyti
aukštyn ir žemyn meniu.
LIETUVIŲ
9
5.2 Rodmuo
A
B
A) Orkaitės funkcijos simbolis
B) Orkaitės funkcijos / programos numeris
C) Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę
C
„Laikrodžio funkcijos“)
D) Laikrodžio / likusio karščio rodmuo (taip pat
laikmatis ir paros laikas)
E
E) Temperatūros / paros laiko rodmuo
D
5.3 Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Ženklai
/
/
Pavadinimas
Apibūdinimas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg /g
Veikia automatinė programa ir nurodomas svoris.
val. / min
Veikia laikrodžio funkcija.
Įkaitinimo / likusio karščio
indikatorius
Rodo temperatūros lygį prietaise.
Temperatūra / greitasis
įkaitinimas
Veikia funkcija.
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.
Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras yra mėsos termometro lizde.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
5.4 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane viena po
kitos bus rodomos juostos
. Juostos rodo,
kad temperatūra prietaiso viduje kyla arba kren‐
ta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą,
juostos ekrane užgęsta.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• mechaninio valdymo režimą – kaitinimo funk‐
cijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti
mechaniniu būdu.
• automatines programas – paruošti patiekalą,
kai neturite pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
10
www.electrolux.com
6.1 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
1
Kepimas garuo‐
se
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaronams ar‐
ba specialiems patiekalams.
2
Garai+karštas
oras (50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės bei žuviai troškin‐
ti, kremui iš kiaušinių ar keptam paštetui gaminti.
3
Garai+karštas
oras (25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba atvėsin‐
tiems ir užšaldytiems produktams atšildyti.
4
EKO garai
Suteikia galimybę optimizuoti energijos naudojimą ruo‐
šiant maistą. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo
laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus
nustatymus rasite maisto gaminimo lentelėse prie atitin‐
kamos orkaitės funkcijos.
5
Drėgnas karštas Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir
oras
troškinti taupant energiją bei kepant viename lygyje.
6
Kepimas žemoje Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
temp.
7
Apatinis kaitini‐
mas
8
Atšildymas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konser‐
vuoti.
Šaldytam maistui atšildyti.
9
Šilumos palaiky‐ Išlaikyti pagamintą patiekalą šiltą.
mas
10
Mažasis kepintu‐ Plokštiems patiekalams lentynos viduryje kepti. Gaminti
vas
skrebučius.
11
Didysis kepintu‐
vas
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje.
Gaminti skrebučius.
12
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kau‐
lais skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat tinka ap‐
kepams ir skrudinti.
13
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą viename lentynos lygyje.
14
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems rei‐
kia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nus‐
tatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant
tradiciniu būdu.
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
15
Pritaikymas
Karšto oro srau‐ Maistui vienu metu gaminti daugiausiai 3 lentynų padė‐
tas
tyse ir maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę
temperatūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
6.2 Orkaitės funkcijos nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą, naudodami
. Ekrane
rodoma nustatyta temperatūra, simbolis ir
orkaitės funkcijos numeris.
2.
Palieskite
arba
orkaitės funkciją.
3.
Palieskite
arba prietaisas pradės pats
po penkių sekundžių.
, kad nustatytumėte
Jeigu prietaisą įjungiate ir nenustatote
jokios orkaitės funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs automatiškai po 20
sekundžių.
• Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su vis‐
omis orkaitės funkcijomis. Jeigu nustatytai
funkcijai negalima naudoti greitojo įkaitinimo
funkcijos, pasigirsta garso signalas.
6.6 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo skyde‐
lyje.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių, pa‐
spauskite dangtelį.
2. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml vandens.
Vandens pakaks maždaug 50 minučių.
6.3 Temperatūros keitimas
Palieskite
/
, kad temperatūra būtų kei‐
čiama po 5 °C.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą,
tris kartus pasigirsta garso signalas ir išsijungia
įkaitinimo indikatorius.
3.
4.
Palieskite
, kad nustatytumėte funkciją
TRUKMĖ arba PABAIGA (žr. skyrių „Funk‐
cijos PABAIGA nustatymas“ arba „Funkcijos
TRUKMĖ nustatymas“). Pirmieji garai pasi‐
rodys maždaug po 2 minučių. Garso signa‐
las pasigirsta tada, kai prietaisas apytiksliai
pasiekia nustatytą temperatūrą. Pasibaigus
maisto gaminimo laikui, vėl pasigirsta signa‐
las.
6.
Palieskite
, kad išjungtumėte garso sig‐
nalą ir prietaisą.
Šiai funkcijai arba programai veikiant, prietaise
matoma temperatūra.
2.
Palieskite . Temperatūros / paros laiko
ekrano rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje. Jeigu norite keisti orkaitės tempera‐
tūrą, dar kartą palieskite ir naudokite
arba
.
Palieskite
, kad grįžtumėte prie nustaty‐
tos temperatūros arba ekranas ji pasirodys
automatiškai po 5 sekundžių.
6.5 Greitojo įkaitinimo funkcija
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina įkaitinimo
laiką.
Greitojo įkaitinimo funkcijos įjungimas: Palieskite
ir palaikykite ilgiau nei tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją, ekrane po vie‐
ną įsižiebia juostos, kurios parodo, kad funkcija
veikia.
Papildoma informacija:
• Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greitojo
įkaitinimo funkcija.
Nepilkite vandens tiesiai į gariklį!
Kaip skystį naudokite tik vandenį. Ne‐
naudokite filtruoto (demineralizuoto) ar‐
ba distiliuoto vandens.
Įjunkite prietaisą.
Nustatykite garų funkciją (žr. lentelę „Orkai‐
tės funkcijos“) ir temperatūrą.
5.
6.4 Temperatūros parodymas
1.
11
Kai gariklis tuščias, pasigirs garso sig‐
nalas.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite visą li‐
kusį vandenį iš gariklio. Jeigu reikia, išvalykite
gariklį su actu. Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis.
6.7 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums pade‐
da taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
• Likęs karštis:
– Veikiant įkaitinimo funkcijai arba
programai, kaitinimo elementai iš‐
jungiami, likus 10 % laiko iki pa‐
12
www.electrolux.com
baigos (apšvietimas ir ventiliato‐
rius veikia toliau). Norint, kad ši
funkcija veiktų, kepimo trukmė pri‐
valo būti ilgesnė nei 30 minučių ar‐
ba privalote naudoti laikrodžio
funkcijas (Trukmė, Pabaiga). Ši
funkcija neveikia naudojant grilio
funkcijas.
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą
galite panaudoti maisto šilumai iš‐
laikyti. Laikrodžio / likusio karščio
rodmuo rodo likusią temperatūrą,
o juostos rodo mažėjančią tempe‐
ratūrą.
• Kepimas, kai lemputė išjungta – pa‐
, kad kepimo metu lempu‐
lieskite
tę išjungtumėte.
• Ekrano išjungimas - Jeigu būtina, ga‐
lite visiškai išjungti prietaisą. Vienu
metu spauskite
ir
tol, kol
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
• „Eko“ funkcijos - žr. skyrių „Orkaitės
funkcijos“.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
SIMBOLIS
FUNKCIJA
APRAŠYMAS
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr. skyrių
„Paros laiko nustatymas ir keitimas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėji‐
mas“), jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir išjungia‐
mas automatiškai.
7.1 Laiko atskaita pirmyn
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko veikia
prietaisas. Įsijungia iškart prietaisui pradėjus šilti.
Perstatykite atskaitos pirmyn laikmatį: vienu me‐
ir
, kol ekrane bus rodoma
tu palieskite
„00:00“ ir laiko atskaitos pirmyn laikmatis pradės
vėl skaičiuoti laiką pirmyn.
6.
Negalite naudoti atskaitos pirmyn laik‐
mačio, kai nustatyta funkcija „Trukmė“
arba „Pabaiga“.
7.2 Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funk‐
ciją ir temperatūrą.
2.
Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane
. Ekrane žybčios
.
bus rodoma
3.
Naudojate
arba
, kad nustatytumė‐
te minutes funkcijai „TRUKMĖ“.
4.
Palieskite
5.
Naudokite
arba
, kad nustatytumė‐
te valandas funkcijai „TRUKMĖ“.
, kad patvirtintumėte.
7.
Jeigu nustatydami valandas funkcijai
„TRUKMĖ“ paliesite
arba
,
prietaisas pereis prie funkcijos „PABAI‐
GA“ nustatymo.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata.
Ekrane pradės mirksėti
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Išjunkite prietaisą.
7.3 Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funk‐
ciją ir temperatūrą.
2.
Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane
bus rodoma
. Ekrane žybčios
.
3.
Naudokite
arba
, kad nustatytumė‐
te funkciją „PABAIGA“ (pirmiausia nustatyki‐
te minutes, po to valandas) ir
arba
,
kad patvirtintumėte.
LIETUVIŲ
4.
5.
6.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas.
Ekrane pradės mirksėti simbolis
ir laiko
nuostata. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Išjunkite prietaisą.
7.4 Patikrinti rezultatą (tik kai kuriuose
modeliuose)
Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“,
likus dviem minutėms prieš maisto ruošimo pa‐
baigą pasigirsta signalas ir įsijungia lemputė.
Prietaisas pereina prie funkcijos „PABAIGA“ arba
„TRUKMĖ“ nustatymo. Per šias dvi minutes gali‐
te patikrinti ruošiamą maistą ir, jei reikia, pailginti
funkcijos „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ laiką.
7.5 LAIKMAČIO nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei atskai‐
tai nustatyti (iki 2 val. 30 min.). Ši funkcija neturi
įtakos orkaitės veikimui. Funkciją „LAIKMATIS“
galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra iš‐
jungtas.
1.
Palieskite
„00“.
. Ekrane pradės mirksėti
13
2.
Spauskite
arba
, kad nustatytumė‐
te LAIKMATĮ. Pirmiausia nustatykite sekun‐
des, po to minutes ir valandas.
3.
Palieskite
arba funkcija „LAIKMATIS“
įsijungs automatiškai po 5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užrašas
„00:00“ ir
.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
4.
5.
7.6 Atidėto paleidimo funkcijos
nustatymas
Tuo pat metu galima naudoti funkcijas „TRUK‐
MĖ“
ir „PABAIGA“
, jeigu orkaitė vėliau
bus įjungiama ir išjungiama automatiškai. Tuo‐
met pirmiausia nustatykite funkciją „TRUKMĖ“
, o po to – funkciją „PABAIGA“
(žr. „Funk‐
cijos „TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos „PA‐
BAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekrane rodo‐
su
mas statiškas orkaitės funkcijos simbolis,
tašku ir
. Taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija
rodoma laikrodžio / likusio karščio ekrane.
ir
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos ir recep‐
tai. Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. „Receptų
knygoje“ rasite automatinių programų
receptų sąrašą.
Yra trijų rūšių automatinės programos:
• Automatinių programų receptai
• Automatinės programos su nurodomu svoriu
• Automatinės programos naudojant mėsos ter‐
mometrą
Šiam prietaisui nurodytų automatinių
programų receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje. Norėdami rasti tin‐
kamą receptų knygą, patikrinkite PNC
numerį, esantį techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso priekinio rėmo.
8.1 automatinių programų receptai.
Automatinių programų receptų nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Palieskite
. Ekrane rodomas automati‐
nės programos numeris (P1–P9).
3.
Palieskite
arba
te automatinį receptą.
4.
Palieskite
arba automatinių programų
receptas įsijungs automatiškai po penkių se‐
kundžių.
, kad pasirinktumė‐
14
www.electrolux.com
5.
6.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Žybčioja simbolis
.
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐
nalą.
8.2 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas paskaičiuoja
kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Palieskite
3.
Palieskite
arba
, kad nustatytumėte
svorio programą (žr. „Receptų knyga“).
Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas, truk‐
mės simbolis
, numatytasis svoris, mata‐
vimo vienetas (kg, g).
4.
5.
6.
.
Palieskite
arba nuostatos įrašomos au‐
tomatiškai po penkių sekundžių.
Prietaisas įjungiamas. Svorio vieneto simbo‐
lis mirksi ekrane. Šiuo metu galite pakeisti
arba
numatytąjį svorį naudodamiesi
. Palieskite
.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Žybčioja
. Prietaisas
išsijungia.
7.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐
nalą.
8.3 automatinės programos naudojant
mėsos termometrą;
Maisto kepimo temperatūra yra numatytoji ir nus‐
tatyta programose, kuriose naudojamas mėsos
termometras. Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2.
3.
Palieskite
.
Prijunkite mėsos termometrą (žr. „Mėsos
termometras (MT)“).
4.
Palieskite
arba
, kad nustatytumėte
mėsos termometro programą.
5.
Palieskite
arba nuostatos įrašomos au‐
tomatiškai po penkių sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Žybčioja
. Prietaisas
išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atida‐
rykite dureles, kad išjungtumėte garso sig‐
nalą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
6.
7.
ir
.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
2.
9.1 Mėsos termometras
Mėsos termometras matuoja mėsos kepimo tem‐
peratūrą. Kai mėsa yra nustatytos temperatūros,
prietaisas išsijungia.
Galima atlikti du temperatūros nustatymus:
• orkaitės temperatūra: žr. kepimo lentelę re‐
ceptų knygoje;
• kepimo temperatūra: žr. mėsos termometro
nuostatų lentelę receptų knygoje.
Naudokite tik pateiktąjį mėsos termo‐
metrą arba tinkamas keičiamąsias dalis.
1.
Įjunkite prietaisą.
Įkiškite mėsos termometro galą (su simboliu
ant rankenos) į mėsos vidurį.
LIETUVIŲ
3.
Įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą,
esantį prietaiso priekyje.
Ekrane rodoma
ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant, būna
nustatyta 60 °C temperatūra, o paskiau ro‐
doma paskutinį kartą nustatyta vertė.
4.
Palieskite
arba
kepimo temperatūrą.
5.
Palieskite
arba nuostatos bus išsaugo‐
tos automatiškai po 5 sekundžių.
Naudinga informacija
Jūs galite nustatyti kepimo temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis
. Jeigu ekrane rodo‐
mas simbolis
, bet jis nemirksi, prieš
nustatydami kepimo temperatūrą, paspaus‐
kite ir
arba
, kad nustatytumėte
naują vertę.
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, or‐
kaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo temperatūra
ir temperatūros juosta, kuri rodo nustatytos
orkaitės temperatūros ir esamos orkaitės
temperatūros santykį.
Naudinga informacija
Gaminant maistą, mėsos termometras turi
būti mėsoje ir lizde.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
laikmačio / likusio karščio ekrane rodoma
laikmačio funkcijos vertė. Kai baigiamas pir‐
masis skaičiavimas, girdisi garso signalas ir
laikmačio / likusio karščio ekrane rodoma
6.
7.
, kad nustatytumėte
8.
9.
15
—:— bei apytikrė gaminimo trukmė. Prietai‐
sas ir gaminimo metu skaičiuoja gaminimo
trukmę. Tam tikrais intervalais ekrane at‐
naujinama trukmės vertė.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, mirksi kepimo temperatūra ir
. Dvi minutes skamba garso signalas.
Norėdami išjungti garso signalą, palieskite
jutiklio lauką.
Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo ir išim‐
kite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate mėsos ter‐
mometrą. Jis yra karštas. Galima nusi‐
deginti.
Išjunkite prietaisą.
Dėdami mėsos termometrą į lizdą, jūs
atšaukiate laikrodžio funkcijų nuostatas.
Kai gaminate naudodami mėsos termometrą, ga‐
lite pakeisti temperatūrą, rodomą temperatūros /
laiko ekrane. Įkišus mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir temperatūrą, ekrane
rodoma esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite , kad pamatytumėte
kitas tris temperatūros nuostatas:
• Nustatyta kepimo temperatūra
• Esama orkaitės temperatūra
• Esama kepimo temperatūra.
Nustatyta kepimo temperatūra pasikeičia į esa‐
mą kepimo temperatūrą ir esama orkaitės tem‐
peratūra – į nustatytą orkaitės temperatūrą.
9.2 Orkaitės priedų įdėjimas
Gilus prikaistuvis ir vielinė lentynėlė turi šoninius
kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių forma
yra specialūs, kad prikaistuviai nenuslystų.
16
www.electrolux.com
Vielinės lentynėlės ir gilaus prikaistuvio įdėjimas
kartu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus prikaistuvio.
Įstumkite gilų prikaistuvį į vieną iš orkaitės krei‐
piamųjų laikiklių lygių.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – orkaitės priedų įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių padėki‐
te taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink vielinę lentynėlę
yra speciali priemonė, apsauganti pri‐
kaistuvius, kad jie nenuslystų.
9.4 Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo. Dėkite
groteles ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėge‐
lių.
LIETUVIŲ
17
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcija „Mano mėgstamiausi“
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti savo
mėgstamiausias orkaitės funkcijos arba progra‐
mos temperatūros ir laiko nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką orkaitės
funkcijai arba programai.
2.
3.
Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei tris se‐
kundes. Pasigirsta garso signalai.
Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „Mano mėgstamiausi“ naudojimas
• Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite
.
Prietaisas įjungia jūsų mėgstamiausią progra‐
mą.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
.
Prietaisas išjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
Kai veikia funkcija, galite keisti laiką ir
temperatūrą.
2.
Kartu palieskite ir palaikykite
ir
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.
2
10.3 Mygtukų užraktas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia prietai‐
sas. Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba pasirinkite
nuostatą.
3.
Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.
Veikiant funkcijai „Mygtukų užraktas“, prietaisą
galima išjungti. Išjungus prietaisą, funkcija „Myg‐
tukų užraktas“ išjungiama.
10.2 Apsaugos nuo vaikų užraktas
10.4 Nuostatų meniu
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsi‐
tiktinio prietaiso naudojimo.
Nuostatų meniu leidžia pridėti arba pašalinti
funkcijas iš pagrindinio meniu (pvz., galite įjungti
arba išjungti likusio karščio indikatorių). Nuostatų
meniu daugiausiai yra 6 nuostatos (nuo SET1 iki
SET6). Žr. toliau pateiktą lentelę su galimomis
kiekvienos nuostatos vertėmis.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1.
Išjunkite prietaisą, naudodami
tatykite orkaitės funkcijos.
. Nenus‐
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu indikatorius
Aprašymas
Nustatoma vertė
SET1
LIKUSIO KARŠČIO INDIKA‐
TORIUS
ON / OFF
SET21)
MYGTUKŲ SIGNALAI
CLIC / BEEP / OFF
SET3
KLAIDŲ SIGNALAI
ON / OFF
SET4
APTARNAVIMAS
---
SET5
ATKURTI NUOSTATAS
YES / NO
SET62)
LAIKO PRATĘSIMAS
ON / OFF
1) Jutiklio lauko „ĮJUNGTA / IŠJUNGTA“ garso signalo išjungti negalima.
2) Tik kai kuriems modeliams
Nuostatų meniu galite nustatyti tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
Nuostatų meniu įjungimas:
1. Jeigu reikia, išjunkite prietaisą, naudodami
.
2.
Palieskite ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma „SET1“ ir mirksi „1“.
18
www.electrolux.com
3.
Palieskite
nuostatą.
/
4.
Palieskite
.
5.
Palieskite
/
nustatymo vertę.
6.
Palieskite
, kad pasirinktumėte
10.5 Automatinio išsijungimo funkcija
, kad pakeistumėte
Saugumo sumetimais prietaisas po kurio laiko
automatiškai išsijungia:
• jeigu veikia orkaitės funkcija;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
.
Temperatūra
Išjungimo laikas
30 °C–115 °C
12,5 val.
120 °C–195 °C
8,5 val.
200–230 °C
Po automatinio išjungimo, palieskite jutiklio lau‐
ką, kad vėl valdytumėte prietaisą.
Automatinis išjungimas veikia su vis‐
omis orkaitės funkcijomis, išskyrus or‐
kaitės apšvietimo, gaminimo žemoje
temperatūroje, mėsos termometro, truk‐
mės, pabaigos ir laiko atidėjimo.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjung‐
tas, ekrano šviesumas būna mažesnis nuo
22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas.
5,5 val.
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką, kai vei‐
kia naktinio šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas persijun‐
gia į dieninio šviesumo režimą paskesnėms
10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte laik‐
matį. Kai funkcija „Laikmatis“ baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐
jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų
vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐
tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.8 Mechaninis durelių užraktas
Parduodamo prietaiso durelių užraktas yra iš‐
jungtas.
LIETUVIŲ
19
Durelių užrakto įjungimas Patraukite durelių už‐
raktą į priekį, kol užsifiksuos.
Durelių užrakto išjungimas Įspauskite durelių už‐
raktą atgal į skydelį.
1
2
Norėdami naudoti durelių užraktą, atlikite šiuos
veiksmus:
Nustatykite durelių užraktą į įjungimo padėtį.
Kai durelės yra tvirtai uždarytos (mechaninis du‐
relių užraktas yra įjungtas):
1. Šiek tiek paspauskite dureles.
2. Atidarykite dureles, traukdami jas už ranke‐
nos
Jeigu spausite durelių užraktą tol, kol
pasigirs spragtelėjimas, durelių užraktą
vėl išjungsite.
Mechaninį durelių užrakto įtaisą traukite tik hori‐
zontaliai.
Netraukite jo vertikaliai.
Nestumkite durelių užrakto, kai uždaro‐
te prietaiso dureles.
11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje pusėje
rasite:
• Lentynų padėčių numerius.
• Informacijos apie kaitinimo funkcijas, tipiš‐
kiems patiekalams rekomenduojamas lentynų
padėtis ir temperatūros nustatymus.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepi‐
mo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio.
20
www.electrolux.com
11.2 Garų vandens lentelė
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
Laikas1) (min.)
400
15 - 25
600
25 - 40
800
40 - 50
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
11.3 Garų vandens lentelė
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
Laikas1) (min.)
400
15 - 25
600
25 - 40
800
40 - 50
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
11.4 Kepimas garuose / EKO garai
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite prietaiso durelių, kai funk‐
cija veikia. Galima nusideginti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek šviežiam,
tiek šaldytam. Ją galima naudoti gaminti, pašildy‐
ti, atitirpinti, virti ant lengvos ugnies arba blanši‐
ruoti daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius, ry‐
žius, kukurūzus, manų kruopas ir kiaušinius.
Viso meniu ruošimas: Vienu kartu galite paruošti
visus pageidaujamus patiekalus. Norėdami tinka‐
mai pagaminti kiekvieną patiekalą, naudokite tas
kepimo trukmes, kurios yra beveik vienodos.
Naudodami prietaisą, pripilkite didžiausią van‐
dens kiekį, reikiamą vienam iš patiekalų paruošti.
Patiekalus sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant orkaitės lentynų. Pakoreguokite tar‐
pus tarp prikaistuvių, kad garai galėtų cirkuliuoti.
Sterilizavimas
• Naudojant šią funkciją galima sterilizuoti tarą
(pvz., buteliukus kūdikiams).
• Švarius indus dėkite 1-os lentynos viduryje.
Patikrinkite, ar taros angos nukreiptos žemyn
nedideliais kampais.
• Į specialų stalčių įpilkite didžiausią leistiną
vandens kiekį ir nustatykite 40 min. trukmę.
Daržovės
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Artišokai
2
96
800
50 – 60
Baklažanai
2
96
450
15 – 25
Nepjaustyti žiedi‐
niai kopūstai
2
96
600
35 – 45
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
2
96
500
25 – 30
Nesmulkinti bro‐
koliai
2
96
550
30 – 40
Smulkinti broko‐
liai
2
96
400
20 – 25
Grybų gabalėliai
2
96
400
15 – 20
Patiekalas
LIETUVIŲ
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Žirniai
2
96
450
20 – 25
Pankoliai
2
96
600
35 – 45
Morkos
2
96
600
35 – 45
Kaliaropės juos‐
telės
2
96
550
30 – 40
Paprikos juoste‐
lės
2
96
400
20 – 25
Porų žiedai
2
96
500
25 – 35
Šparaginės pu‐
pelės
2
96
550
35 – 45
Smulkintos sulte‐
nės
2
96
450
20 – 25
Briuseliniai ko‐
pūstai
2
96
550
30 – 40
Burokėliai
2
96
800 + 400
70 – 90
Valgomoji geltek‐
lė
2
96
600
35 – 45
Salieras kube‐
liais
2
96
500
25 – 35
Žali šparagai
2
96
500
25 – 35
Balti šparagai
2
96
600
35 – 45
Špinatai
2
96
350
15
Pomidorai be
odelių
2
96
350
15
Baltos pupelės
2
96
500
30 – 40
Savojinis kopūs‐
tas
2
96
400
20 – 25
Griežinėliais
pjaustytos cukini‐
jos
2
96
350
15 – 20
Patiekalas
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Priedai
Patiekalas
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Mieliniai kukuliai
2
96
600
30 – 40
Bulvių kukuliai
2
96
600
35 – 45
Vidutinio dydžio
bulvės su lupe‐
nomis
2
96
750
45 – 55
21
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Ryžiai (vandens /
ryžių santykis
1,5:1)
2
96
600
35 – 40
Į keturias dalis
pjaustytos virtos
bulvės
2
96
600
35 – 40
Duonos kukuliai
2
96
600
35 – 45
Švieži lakštiniai
2
96
450
20 – 25
Polenta (skysčio
santykis 3:1)
2
96
750
45 – 50
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Upėtakis, apie
250 g
2
85
550
30 - 40
Šviežios kreve‐
tės
2
85
450
20 - 25
Šaldytos kreve‐
tės
2
85
550
30 - 40
Lašišos filė
2
85
500
25 - 35
Lašišinis upėta‐
kis, apie 1 000 g
2
85
600
40 - 45
Jūrų šukutės
(moliuskai)
2
96
500
20 - 30
Plokščių žuvų filė
2
80
350
15
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Žuvis
Patiekalas
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Mėsa
Patiekalas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Virtas kumpis, 1 000 g
2
96
800 + 150
55 – 65
Virta vištienos krūtinė‐
lė
2
90
500
25 – 35
Virta vištiena, 1 000–1
200 g
2
96
800 + 150
60 – 70
Veršienos / kiaulienos
nugarinė be kojos,
800–1 000 g
2
90
800 + 300
80 – 90
LIETUVIŲ
23
Patiekalas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Kasseler (rūkyta kiau‐
lienos nugarinė)
2
90
800 + 300
90 – 110
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta jau‐
tiena)
2
96
800 + 700
110 – 120
Plonos dešrelės
2
80
400
15 – 20
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Kiaušiniai
Patiekalas
Lentynos padėtis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Kietai virti kiauši‐
niai
2
96
500
18 – 21
Vidutinio kietumo
virti kiaušiniai
2
96
450
13 – 16
Minkštai virti
kiaušiniai
2
96
400
11 – 12
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
11.5 Terminis kepinimas ir kepimas
garuose
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti paeiliui,
derindami funkcijas. Visi patiekalai paruošiami
patiekti vienu metu.
• Terminio kepinimo funkciją naudokite pradi‐
niam maisto apkepimui.
• Paruoštas daržoves ir garnyrą sudėkite į kepi‐
mui orkaitėje tinkamus prikaistuvius ir įdėkite
juos į orkaitę su kepsniu.
Maistas
• Ataušinkite orkaitę maždaug iki 80 °C tempe‐
ratūros. Kad orkaitė atvėstų greičiau, jos dure‐
les praverkite iki pirmos padėties ir palaikykite
pravertas maždaug 15 minučių.
• Įjunkite kepimo garuose funkciją ir troškinkite
visus patiekalus, kol jei bus gatavi.
• Maksimalus vandens kiekis – 800 ml.
Terminis kepintuvas
(pirmas etapas: iškepkite
mėsą)
Kepimas garuose
(antras etapas: pridėkite daržo‐
vių)
Tempe‐ Laikas Lenty‐
ratūra (min.) nos pa‐
(°C)
dėtis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
96
40 – 50
mėsa: 1
daržovės:
3
96
30 – 40
mėsa: 1
daržovės:
3
96
30 – 40
mėsa: 1
daržovės:
3
Jautienos kepsnys, 1 kg
Briuseliniai kopūstai, polenta
180
60 –
70
mėsa: 1
Kepta kiauliena, 1 kg
Bulvės, daržovės, padažas
180
60 –
70
mėsa: 1
Kepta veršiena, 1 kg
Ryžiai, daržovės
180
50 –
60
mėsa: 1
24
www.electrolux.com
11.6 Garai+karštas oras (50/50)
Garai+karštas oras (50/50) (vandens kiekis: apie 300 ml)
Maisto rūšis
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Pudingas ir apkepas su vaisiais,
sūriu išdėliotas į dubenėlius1)
2
90
40 - 45
Kepti kiaušiniai1)
2
90
35 - 45
Keraminiuose induose keptas
paštetas 1)
2
90
40 - 50
Plona žuvies filė
2
85
15 - 25
Stora žuvies filė
2
90
25 - 35
Mažos žuvys iki 350 g
2
90
25 - 35
Visa žuvis iki 1 000 g
2
90
35 - 45
1) dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
Pašildymas
Garai+karštas oras (50/50) (vandens kiekis: apie 300 ml)
Maisto rūšis
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Kukuliai
2
85
25 - 35
Makaronai
2
85
20 - 25
Ryžiai
2
85
20 - 25
Vienos porcijos patiekalai
2
85
20 - 25
11.7 Garai+karštas oras (25/75)
Maisto rūšis
Garai+karštas oras (25/75) 1)
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Kepta kiauliena, 1 000 g
2
160 - 180
90 - 100
Jautienos kepsnys, 1 000 g
2
180 - 200
60 - 90
Kepta veršiena, 1 000 g
2
180
80 - 90
Mėsos ruletas, nekeptas, 500 g
2
180
30 - 40
Rūkyta kiaulienos nugarinė, 600–
1 000 g (mirkyti 2 val.)
2
160 - 180
60 - 70
Vištiena, 1 000 g
2
180 - 200
50 - 60
Antis, 1 500–2 000 g
2
180
70 - 90
Žąsis, 3 000 g
1
170
130 - 170
Bulvių plokštainis
2
160 - 170
50 - 60
LIETUVIŲ
25
Garai+karštas oras (25/75) 1)
Maisto rūšis
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Makaronų apkepas
2
190
40 - 50
Lazanija
2
180
45 - 55
Įvairių rūšių duona, 500–1 000 g
2
180 - 190
50 - 60
Bandelės, 40–60 g
2
180 - 210
30 - 40
Bandelių pusfabrikačiai
2
200
10 - 20
Prancūziškų (ilgų) batonų pusga‐
miniai, 40–50 g
2
200
20 - 30
Prancūziškų (ilgų) batonų pusfab‐
rikačiai, 40–50 g, šaldyti
2
200
25 - 35
1) Papildomai įpilamo vandens kiekis priklauso nuo gaminimo laiko.
11.8 Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip
negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuo‐
statas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir len‐
tynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei, or‐
kaitę galima išjungti likus 10 minučių iki kepi‐
mo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs
karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto pro‐
duktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali
išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą naudoti
žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo
gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skir‐
tas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus
į tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gamini‐
mo laiką galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose
pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nu‐
tinka, nustatytos temperatūros nekeiskite. Ke‐
pimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.
11.9 Patarimai, kaip kepti
Galima priežastis
Pataisymas
Pyrago apačia nepakankamai
iškepusi.
Kepimo rezultatai
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti kepi‐
mo trukmės, nustatydami
aukštesnę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
26
www.electrolux.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐
ma.
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės tempera‐
tūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai paskrun‐
da.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkaitės
tūra ir per trumpas kepimo lai‐ temperatūrą ir ilgesnį kepimo
kas.
laiką.
Pyragas nevienodai paskrun‐
da.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nurody‐
tą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐
ma.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
11.10 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Riestainis /
sviestinė bande‐
lė
Karšto oro srau‐
tas
1
150 - 160
50 - 70
Trapus pyragas /
vaisinis tortas
Karšto oro srau‐
tas
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / biskvitinis
pyragas be rie‐
balų
Karšto oro srau‐
tas
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / biskvitinis
pyragas be rie‐
balų
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
2
160
35 - 50
Apkepas, trapus
pyragas
Karšto oro srau‐
tas
2
170 - 180 1)
10 - 25
Apkepas, biskvi‐
to tešla
Karšto oro srau‐
tas
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / obuo‐
lių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Karšto oro srau‐
tas
2
160
60 - 90
LIETUVIŲ
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Apple pie / obuo‐
lių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180
70 - 90
Varškės pyragas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
170 - 190
60 - 90
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1) įkaitinkite orkaitę.
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
170 - 190
30 - 40
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
2
160 - 180 1)
50 - 70
Duona (ruginė
duona):
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
190 - 210 1)
20 - 35
Šveicariškas vy‐
niotinis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
180 - 200 1)
10 - 20
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
20 - 40
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
190 - 210 1)
20 - 30
Karšto oro srau‐
tas
3
150
35 - 55
Apkepai su vai‐
siais ir mielinės
arba biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
2)
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
27
28
www.electrolux.com
Kepimo tipas
Apkepai su vai‐
siais ir mielinės
arba biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
170
35 - 55
Vaisių pyragai iš
trapios tešlos
Karšto oro srau‐
tas
3
160 - 170
40 - 80
Mieliniai pyragai
su kremu (pvz.,
varškės, grietinė‐
lės, pieno / kiau‐
šinių)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
160 - 180 1)
40 - 80
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Trapūs sausai‐
niai
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / tra‐
pios tešlos kepi‐
niai / sausainių
juostelės
Karšto oro srau‐
tas
3
140
20 - 35
Short bread / tra‐
pios tešlos kepi‐
niai / sausainių
juostelės
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
160 1)
20 - 30
Sausainiai iš
skystos tešlos
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
15 - 20
Pyragai su kiau‐
šinio baltymu /
merengos
Karšto oro srau‐
tas
3
80 - 100
120 - 150
Migdoliniai sau‐
sainiai
Karšto oro srau‐
tas
3
100 - 120
30 - 50
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
20 - 40
Sluoksniuotos
Karšto oro srau‐
tešlos pyragaičiai
tas
3
170 - 1801)
20 - 30
Bandelės
Karšto oro srau‐
tas
3
1601)
10 - 25
Bandelės
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
190 - 2101)
10 - 25
LIETUVIŲ
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Small cakes /
maži pyragaičiai
(20 vienetų skar‐
doje)
Karšto oro srau‐
tas
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
maži pyragaičiai
(20 vienetų skar‐
doje)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
1701)
20 - 30
29
1) Įkaitinkite orkaitę.
Drėgnas karštas oras
Maisto rūšis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Makaronų apkepas
2
170 - 190
45 - 60
Lazanija
2
170 - 190
45 - 60
Bulvių plokštainis
2
180 - 200
50 - 60
Saldūs patiekalai
2
170 - 190
45 - 60
Riestainis arba sviestinės ban‐
delės
1
150 - 160
50 - 70
Mielinė pynutė / riestė
2
160 - 180
40 - 50
Trupininis pyragas (sausas)
3
150 - 160
20 - 30
Sviestinis migdolų pyragas /
saldūs pyragai 1)
3
180 - 200
20 - 30
Sausainiai iš mielinės tešlos
2
150 - 160
20 - 40
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepimas keliais lygiais
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2 lentynos padė‐
tys
3 lentynos padė‐
tys
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Trupininis pyra‐
gas
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Įkaitinkite orkaitę.
30
www.electrolux.com
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2 lentynos padė‐
tys
3 lentynos padė‐
tys
Trapūs sausai‐
niai
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread / tra‐
pios tešlos kepi‐
niai / sausainių
juostelės
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sausainiai iš
skystos tešlos
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Migdoliniai sau‐
sainiai
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sausainiai iš
mielinės tešlos
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Sluoksniuotos
tešlos pyragaičiai
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bandelės
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
maži pyragaičiai
(20 vienetų skar‐
doje)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją minkštiems liesos mėsos
gabalėliams ir žuviai kepti, naudodami ne aukš‐
tesnę nei 65 °C kepimo temperatūrą. Funkcija
„Kepimas žemoje temp.“ nenaudotina tokiems
patiekalams kaip kepsniai su padažais arba rie‐
būs kiaulienos kepsniai gaminti. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte, jog mėsa
viduje būtų tinkamai iškepta (žr. mėsos termo‐
metro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių orkai‐
tėje būtų kepama 80 °C–150 °C temperatūroje.
Numatytoji nuostata yra 90 °C. Nustačius tempe‐
ratūrą, orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80 °C
temperatūroje. Nenaudokite automatinės funkci‐
jos „Kepimas žemoje temp.“ paukštienai kepti.
Naudodami šią funkciją, patiekalų nie‐
kada neuždenkite.
1.
2.
3.
4.
Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2 minutes
labai įkaitintoje keptuvėje.
Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į orkaitę
ant grotelių.
Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
Pasirinkite funkciją „Kepimas žemoje temp.“
ir nustatykite tinkamą galutinę kepimo tem‐
peratūrą.
LIETUVIŲ
Gaminamas
maistas
Svoris (g)
Jautienos keps‐
nys
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Jautienos filė
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Kepta veršiena
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Kepsniai
Lentynos padėtis Temperatūra, °C
31
Laikas, min.
11.13 Pica
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Pica (plonapadė)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pica (su dideliu kiekiu
garnyro)
2
180 - 200
20 - 30
Tortai
1
180 - 200
40 - 55
Špinatų apkepas
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine (tra‐
pios tešlos pyragas
pripildytas kiaušiniene
ir lašinukais)
1
170 - 190
45 - 55
Biskvitinis apkepas
1
170 - 190
45 - 55
Obuolių pyragas, už‐
dengtas
1
150 - 170
50 - 60
Daržovių pyragas
1
160 - 180
50 - 60
Nerauginta duona
2
2301)
10 - 20
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
2
160 - 180 1)
45 - 55
Famekuchenas (į picą
panašus Elzaso pa‐
tiekalas)
2
2301)
12 - 20
Piroggen (rusiška per‐
lenktos picos versija)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.14 Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite karščiui atsparius orkaičių
indus (žr. gamintojo instrukciją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo
inde (jeigu yra) arba ant grotelių virš gilaus ke‐
pimo indo.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dang‐
čiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų ap‐
skrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐
doje.
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žuvies ir mė‐
sos produktus, sveriančius 1 kg ir daugiau.
• Kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys arba
riebalai nepridegtų, patariame į gilų kepimo in‐
dą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą apverskite
(praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko).
32
www.electrolux.com
• Kepimo metu keletą kartų palaistykite didelius
kepsnius ir paukštieną jų sultimis. Taip pasiek‐
site geresnių kepimo rezultatų.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug 10 mi‐
nučių iki kepimo pabaigos; taip panaudosite li‐
kusį orkaitės karštį.
11.15 Kepimas terminiame kepintuve
Jautiena
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
230
120 - 150
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 200 1)
5-6
Jautienos keps‐
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
1
180 - 190 1)
6-8
Jautienos keps‐
nys arba filė: ge‐
rai iškeptas
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
1
170 - 180 1)
8 - 10
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Mentė / sprandi‐
nė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Kapotinis / kiau‐
lienos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
170 - 180
60 - 90
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja (ap‐
virta)
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
150 - 170
90 - 120
Mėsos rūšis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Lentynos pa‐ Temperatūra,
dėtis
°C
Trukmė
(min.)
Veršiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Kepta veršie‐
na
1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
90 - 120
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Veršienos
kulninė
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
LIETUVIŲ
33
Aviena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
150 - 170
100 - 120
Avienos nu‐
garinė
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
40 - 60
Žvėriena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
Kiškio nugari‐
nė / kiškio ko‐
ja
iki 1 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
230 1)
30 - 40
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
210 - 220
35 - 40
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
60 - 90
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
1
200 - 220
30 - 50
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
180 - 200
80 - 100
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
140 - 160
150 - 240
34
www.electrolux.com
Žuvis (troškinta)
Mėsos rūšis
Visa žuvis
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
1–1,5 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
11.16 Mažasis kepintuvas
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
1
210 - 220
40 - 60
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies
gabalus.
Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkaitę su ke‐
pimo grilyje funkcijomis.
Kepdami griliu, visada nustatykite didžiausią
temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje nurodytą
padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada padėkite indą
nuvarvėjusiems riebalams surinkti.
ATSARGIAI
Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės
dureles.
Mažasis kepintuvas
Gaminamas
maistas
Lentynos padėtis
Temperatūra
Jautienos keps‐
nys
2
Jautienos filė
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Kiaulienos nuga‐
rinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Veršienos nuga‐
rinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Avienos nugari‐
nė
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Visa žuvis, 500–
1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Didysis kepintuvas
Gaminamas maistas
Lentynos padėtis
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsainiai
4
8 - 10
6-8
Kiaulienos filė
4
10 - 12
6 - 10
Dešrelės
4
10 - 12
6-8
Filė / veršienos keps‐
niai
4
7 - 10
6-8
Toast / skrebučiai 1)
5
1-3
1-3
Skrebutis su garnyru
4
6-8
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
35
11.17 Pusfabrikačiai
Karšto oro srautas
Pusfabrikačiai
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Pica, šaldyta
2
200 - 220
15 - 25
Amerikietiška pica,
šaldyta
2
190 - 210
20 - 25
Pica, atvėsinta
2
210 - 230
13 - 25
Picos užkandžiai, šal‐
dyti
2
180 - 200
15 - 30
Gruzdintos bulvytės,
plonos
3
200 - 220
20 - 30
Gruzdintos bulvytės,
storos
3
200 - 220
25 - 35
Kroketai
3
220 - 230
20 - 35
Paskrudintos bulvės
3
210 - 230
20 - 30
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai kaneloni,
švieži
2
170 - 190
35 - 45
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai kaneloni, šal‐
dyti
2
160 - 180
40 - 60
Orkaitėje keptas sūris
3
170 - 190
20 - 30
Viščiuko sparneliai
2
190 - 210
20 - 30
Užšaldyti pusgaminiai
Gaminamas
maistas
Orkaitės funkci‐
jos
Lentynos padėtis Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Apatinis+viršuti‐
Gruzdintos bul‐
nis kaitinimas ar‐
1)
vytės (300–600 ba terminis ke‐
g)
pintuvas
3
200 - 220
pagal gamintojo
nurodymus
Ilgi batonai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Vaisių pyragai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Šaldyta pica
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus
11.18 Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į lėkš‐
tę.
Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgė‐
ti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį nuo apa‐
čios.
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Likusiojo atitirpinimo
trukmė (min.)
Pastabos
Viščiukas, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Viščiuką uždėkite ant dide‐
lėje lėkštėje apverstos ma‐
žos lėkštutės. Patiekalo ga‐
minimo laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Mėsa, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa, 500 g
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Upėtakis, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Braškės, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grietinėlė, 2 × 200 g
80 - 100
10 - 15
Grietinėlę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai atitirpdy‐
tą.
Didelis, puošnus tor‐
tas, 1400 g
60
60
11.19 Konservavimas
Atkreipkite dėmesį:
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konser‐
vavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangte‐
liais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po
šešis vieno litro talpos stiklainius.
-
• Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite su
veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro
vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek tiek bur‐
buliuoti (maždaug po 35–60 min., kai naudoja‐
mi vieno litro stiklainiai), orkaitę išjunkite arba
temperatūrą sumažinkite iki 100 °C (žr. lente‐
lę).
Minkšti vaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Žemuogės / mėlynės /
avietės / prinokę ag‐
rastai
160 - 170
35 - 45
-
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Kriaušės / svarainiai /
slyvos
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Kaulavaisiai
LIETUVIŲ
37
Daržovės
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Morkos 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurkai
160 - 170
50 - 60
-
Marinuotos daržovės
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Pasterizavimas
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.20 Džiovinimas, karšto oro srautas
Orkaitės lentynas išklokite kepimo popieriumi.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad gautumėte
geriausius rezultatus. Atidarykite prietaiso dure‐
les ir palikite prietaisą atvėsti. Po to tęskite džio‐
vinimo procesą.
Daržovės
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (val.)
1 lygis
2 lygiai
Pupos
3
1/4
60 - 70
6- 8
Pipirai
3
1/4
60 - 70
5-6
Daržovės raugi‐
nimui
3
1/4
60 - 70
5-6
Grybai
3
1/4
50 - 60
6-8
Prieskoniniai au‐
galai
3
1/4
40 - 50
2-3
Temperatūra, °C
Laikas (val.)
Vaisiai
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Slyvos
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Abrikosai
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Pjaustyti obuoliai
3
1/4
60 - 70
6-8
Kriaušės
3
1/4
60 - 70
6-9
11.21 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45 - 50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iškep‐
tas
60 - 65
38
www.electrolux.com
Maisto produktas
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškeptas
Maisto kepimo temperatūra, °C
70 - 75
Kiauliena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80 - 82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nuga‐
rinė
75 - 80
Maltos mėsos kepsnys
75 - 80
Veršiena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Kepta veršiena
75 - 80
Veršienos kulninė
85 - 90
Aviena / ėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Avies koja
80 - 85
Avienos nugarinė
80 - 85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70 - 75
Žvėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Kiškio nugarinė
70 - 75
Kiškio koja
70 - 75
Nepjaustytas kiškis
70 - 75
Elnienos nugarinė
70 - 75
Elnio koja
70 - 75
Žuvis
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Lašiša
65 - 70
Upėtakiai
65 - 70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
LIETUVIŲ
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudoji‐
mo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno naudoji‐
mo ir palikite juos išdžiūti. Naudokite minkštą
šluostę, šiltą vandenį ir valymo priemonę.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti ne‐
prisvylančią dangą.
Lentynų atramų išėmimas
12.1 Valymas garais
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankiniu
būdu.
Įpilkite maždaug 250 ml vandens ir 3 šaukš‐
tus acto tiesiai į gariklį.
Pakartotinai lieskite
, kol ekrane pamaty‐
site
.
Ekrane rodoma trukmė (15 minučių) ir nu‐
matytoji temperatūra. Palieskite
, kad
būtų pradėtas valymas.
Kai baigiamas valymas garais, girdimas gar‐
sinis signalas. Norėdami išjungti signalą,
palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Išvalykite prietaisą minkšta šluoste. Kempi‐
ne išvalykite vandenį iš gariklio.
Palikite dureles atviras maždaug 1 valandai,
kad prietaisas visiškai išdžiūtų.
Galite naudoti pabaigos funkciją valymo
paleidimui atidėti. Žr. „PABAIGOS nus‐
tatymas“.
12.2 Lentynų atramos
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines
sieneles.
1
39
3
2
1.
3.
Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš prieki‐
nių laikiklių.
Atramas priekinėse angose truputį palenkite
į vidų.
Išimkite atramas iš galinių angų.
Lentynų atramų įdėjimas
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
12.3 Garų ruošimo sistema
ATSARGIAI
Po kiekvieno naudojimo išdžiovinkite
gariklį. Sugerkite vandenį kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų, pašalinkite jas
vandeniu su actu.
ATSARGIAI
Cheminės kalkių valymo priemonės gali
pažeisti emalį. Laikykitės gamintojo nu‐
rodymų.
Vandens stalčiaus ir gariklio valymas:
Per vandens stalčių į gariklį įpilkite acto tir‐
palo (maždaug 250 ml). Palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml) praplaukite
garų ruošimo sistemą per vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų, palikite du‐
reles praviras.
1.
12.4 Lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas
gali būti karšti.
40
www.electrolux.com
Prieš keisdami lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubte‐
lio ir orkaitės vidaus pažeidimų.
Visada naudokite to paties tipo lemputę.
Lemputės, esančios orkaitės vidaus viršuje,
keitimas:
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikro‐
džio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite stiklinį
gaubtelį.
3.
4.
5.
Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia lempute.
Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Lemputės, esančios kairėje orkaitės vidaus
pusėje, keitimas:
1. Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx 20“ atsuk‐
tuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį. Priveržkite
varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
12.5 Orkaitės durelių valymas
Durelių ir stiklo plokščių išėmimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems mode‐
liams stiklo plokščių skaičius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Padėkite dureles išorine puse žemyn ant
minkšto audinio ir lygaus pagrindo. Taip jų
nesubraižysite.
6.
Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pu‐
sių durelių viršutinių kampų, paspauskite į
vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite
ją.
7.
B
1
Visiškai atidarykite dureles.
Iki galo nuspauskite suveržiamąsias svirtis
(A) ant dviejų durelių vyrių.
Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐
rymo padėties (maždaug 70° kampu).
Laikykite dureles viena ranka iš vienos pu‐
sės, kita – iš kitos, ir ištraukite iš prietaiso
kampu aukštyn.
LIETUVIŲ
8.
9.
Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.
41
Laikykite durelių stiklo plokštes už viršuti‐
niojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to dides‐
nę.
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį. Žr. „Paros
laiko nustatymas ir keitimas“.
Prietaisas nekaista.
Nenustatyti būtini nustatymai.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra
tinkami.
Prietaisas nekaista.
Įjungtas automatinis išjungi‐
mas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungi‐
mas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutri‐
ko dėl perdegusio saugiklio.
Jeigu saugiklis pakartotinai
suveikia, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šiame sąraše.
Įvyko elektronikos gedimas.
• Išjunkite prietaisą namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje sau‐
giklių dėžutėje ir vėl įjunkite
prietaisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
techninės priežiūros tarny‐
bą.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Pataisymas
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje,
ant priekinio rėmo.
42
www.electrolux.com
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
15. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
ženklu
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
LIETUVIŲ
43
892938263-C-142013
www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement