Electrolux EOC5651CAX User manual

Electrolux EOC5651CAX User manual
EOC5651CA
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................8
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 9
6. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 11
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 13
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................15
9. TIPY A RADY................................................................................................... 16
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................30
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 32
12. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 34
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 35
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo
príslušný náhradný diel.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
•
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
5
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na výkon spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje
záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
6
www.electrolux.com
•
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
Nebezpečenstvo zranenia/
požiaru/chemických emisií
(výparov) v pyrolytickom
režime.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
SLOVENSKY
•
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.8 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
12
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
7
1 Ovládací panel
2 Ovládač funkcií rúry
3 Ukazovateľ / symbol / indikátor
napájania
4 Elektronický programátor
5 Ovládač teploty
6 Svetelný ukazovateľ / symbol /
indikátor teploty
7 Zásuvka teplotnej sondy
8 Ohrevný článok
9 Osvetlenie
10 Ventilátor
11 Zasúvacia lišta, vyberateľná
12 Úrovne v rúre
8
www.electrolux.com
3.2 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
4.2 Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa
na niekoľko sekúnd zobrazia všetky
symboly. Na niekoľko ďalších sekúnd sa
na displeji zobrazí verzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na
displeji zobrazia symboly
"12" bliká.
a "12:00".
alebo
1. Stlačením tlačidla
nastavte aktuálnu hodinu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla . Toto je potrebné iba pri
prvom nastavovaní času. Neskôr sa
nový čas automaticky uloží po 5
sekundách.
SLOVENSKY
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla . Toto je potrebné iba pri
prvom nastavovaní času. Neskôr sa
nový čas automaticky uloží po 5
sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
9
4.3 Zmena času
Presný čas môžete zmeniť iba pri
vypnutej rúre.
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
na displeji nezačne blikať ukazovateľ
presného času
.
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
5.2 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
ovládače, indikátory,
svetelné ukazovatele
alebo žiarovky:
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
funkcie rúry alebo teplotu.
5.3 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Rýchle zohrie‐
vanie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
10
www.electrolux.com
Funkcia rúry
Použitie
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na 3 úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dos‐
iahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrum‐
kavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu
teplotu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Horný/dolný oh‐
rev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na
zaváranie.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Grilovanie
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchle grilova‐
nie
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách
a prípravu hrianok.
Turbo grilovanie Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kos‐
ťami na 1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Pyrolýza
Na zapnutie pyrolytického samočistenia rúry. Táto
funkcia vypáli zvyškové nečistoty v rúre.
5.4 Funkcia rýchleho
zohrievania
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
1. Nastavte funkciu rýchleho
zohrievania. Bližšie informácie
nájdete v tabuľke funkcií rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Funkcia Rýchle zohrievanie
sa po zaznení zvukového
signálu nevypne. Túto
funkciu musíte vypnúť
manuálne.
3. Nastavte funkciu rúry.
5.5 Displej
A
G
F
B
E
C
D
A) Časomer
B) Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C) Zásuvka na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D) Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
SLOVENSKY
E) Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F) Hodiny/minúty
11
G) Časové funkcie
5.6 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
MINUS
Nastavenie času.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASO‐
MERA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a
podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Nastavenie času.
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty
nameranej teplotnou sondou (ak je k
dispozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
5.7 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na
displeji
po druhej. Čiarky signalizujú, či teplota
rúry stúpa, alebo klesá.
sa postupne zobrazujú jedna
6. ČASOVÉ FUNKCIE
6.1 Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného
času. Pozrite si časť „Nastavenie času“.
ČASOMER
Použite ho na nastavenie odpočítavania času (maxi‐
málne 23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na
prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER
môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je spotrebič
vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v pre‐
vádzke. Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba
ak je nastavená funkcia rúry. Funkcie Trvanie a Ko‐
niec môžete použiť súčasne (posunutý štart), ak sa
má spotrebič neskôr automaticky zapnúť a vypnúť.
12
www.electrolux.com
Na displeji bliká
Opakovaným stláčaním
prepínate jednotlivé časové
funkcie funkciami.
2. Stlačením
alebo
nastavte
KUCHYNSKÝ ČASOMER.
Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a nakoniec hodiny.
Najprv sa čas zobrazuje v minútach a
sekundách. Keď je čas, ktorý
nastavujete, dlhší ako 60 minút, na
Na potvrdenie nastavenia
časových funkcií stlačte
alebo počkajte 5 sekúnd na
automatické potvrdenie.
6.2 Nastavenie funkcií
TRVANIE alebo KONIEC
1. Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí symbol
alebo
.
Na displeji bliká symbol
alebo
a 00.
.
alebo
2. Stlačením tlačidla
nastavte hodnoty a stlačením tlačidla
potvrďte nastavenie.
Pre funkciu Trvanie
najprv nastavte
minúty a potom hodiny a pre funkciu
Koniec
nastavte najprv hodiny a
potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká symbol
alebo
a nastavený čas. Rúra sa
vypne.
3. Ovládač funkcií rúry otočte do
vypnutej polohy.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
.
displeji sa zobrazí symbol
Spotrebič teraz vypočítava čas v
hodinách a minútach.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. "Na
displeji bliká 00:00 a . Zvukový
signál vypnete stlačením ľubovoľného
tlačidla alebo otvorením dvierok rúry.
Ak nastavíte KUCHYNSKÝ
ČASOMER pri spustených
funkciách TRVANIE
alebo KONIEC
, na
displeji sa zobrazí symbol
.
6.4 Časovač odpočítavajúci
smerom nahor
Časovač odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času prevádzky rúry.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne
zohrievať.
Ak stlačíte tlačidlo
počas
nastavovania časovej
Ak chcete vynulovať funkciu časovača
odpočítavajúceho smerom nahor, stlačte
funkcie TRVANIE
,
spotrebič prejde na
nastavenie časovej funkcie
a . Časovač
a podržte tlačidlá
začne znova odpočítavať čas prevádzky.
KONIEC
.
6.3 Nastavenie funkcie
KUCHYNSKÝ ČASOMER
1. Stlačte
.
Časovač odpočítavajúci
smerom nahor nemôžete
použiť s funkciami: Trvanie
, Koniec
sonda.
, Teplotná
SLOVENSKY
13
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Používanie teplotnej sondy
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
Teplotu rúry. Pozrite si tabuľku
pečenia.
Teplotu vo vnútri mäsa. Pozrite si
tabuľku pre teplotnú sondu.
POZOR!
Používajte iba teplotnú
sondu dodanú so
spotrebičom alebo originálne
náhradné diely.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zapichnite do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
Na displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Keď teplota vo vnútri mäsa dosiahne
nastavenú hodnotu, symbol teplotnej
sondy
a predvolená teplota vo vnútri
mäsa začnú blikať. Dve minúty znie
zvukový signál.
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso zo
spotrebiča.
7. Spotrebič vypnite.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie
Trvanie a Koniec.
Keď spotrebič prvýkrát
vypočíta predbežné trvanie
pečenia, na displeji začne
Dbajte na to, aby počas pečenia
teplotná sonda zostala zapichnutá v
mäse a zapojená v zásuvke na
teplotnú sondu.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60
°C. Keď bliká symbol
, pomocou
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa.
blikať symbol . Keď
výpočet skončí, na displeji
sa zobrazí trvanie pečenia.
Výpočty prebiehajú na
pozadí počas pečenia a
hodnota trvania pečenia na
displeji sa v prípade potreby
aktualizuje.
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
1. Stlačte tlačidlo
:
14
www.electrolux.com
•
jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
• dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
•
7.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt vložte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
•
Každý kus príslušenstva
má v hornej časti na
pravom a ľavom okraji
malé zarážky na zvýšenie
bezpečnosti. Tieto
zarážky zároveň
zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký lem okolo roštu je
zariadenie, ktoré slúži na
zabránenie zošmyknutia
riadu.
7.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
POZOR!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč vložte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlbokú panvicu zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
na vodiacich lištách.
Plech na pečenie alebo hlbokým
pekáčom:
SLOVENSKY
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč
položte na teleskopické lišty.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýza, dvierka sú
zablokované.
Po otočení ovládača alebo
stlačení tlačidla sa na
displeji zobrazí SAFE.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
a
na
2. Súčasne stlačte a podržte
2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE.
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
8.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete aktivovať
iba pri spustenom spotrebiči.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene teploty a nastaveného
času pri spustenej funkcii rúry.
1. Zvoľte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí Loc.
Ak chcete vypnúť funkciu blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 2.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýza, dvierka sú
zamknuté a na displeji sa
zobrazí
.
Po otočení ovládača teploty
alebo stlačení tlačidla sa na
displeji zobrazí symbol Loc.
Po otočení ovládača funkcií
rúry sa spotrebič vypne.
Ak spotrebič vypnete pri
zapnutej funkcii blokovania
ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa
automaticky prepne na
funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
8.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
15
16
www.electrolux.com
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
8.4 Automatické vypnutie
250 – maximum
1.5
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
Po automatickom vypnutí spotrebič
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
8.5 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
9.1 Vnútorná strana dvierok
•
•
•
•
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov,
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
9.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
•
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
SLOVENSKY
17
9.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je dos‐
tatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úr‐
ovne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte o niečo nižšiu teplotu
v rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
V ceste je príliš veľa tekuti‐ Použite menej tekutiny.
ny.
Dávajte pozor na časy mie‐
senia, predovšetkým pri
použití kuchynských spo‐
trebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vy‐
Nastavte nižšiu teplotu pe‐
soká a čas pečenia je príliš čenia v rúre a predĺžte čas
krátky.
pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Koláč sa za nastavený čas Teplota rúry je príliš nízka.
neupečie.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte o niečo vyššiu teplotu
v rúre.
9.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškóto‐ pečenie
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
18
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Fatless sponge Horný/dolný
cake / Piškóto‐ ohrev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Teplovzdušné
Jablkový koláč pečenie
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Horný/dolný
Jablkový koláč ohrev
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
180
70 - 90
1
Tvarohová tor‐
ta/koláč
170 - 190
60 - 90
1
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/
Horný/dolný
veniec z kysnu‐ ohrev
tého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný
Horný/dolný
chlieb):
ohrev
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Veterníky/
odpaľované
cesto
190 - 2101)
20 - 35
3
Teplovzdušné
pečenie
Horný/dolný
ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Horný/dolný
ohrev
Horný/dolný
ohrev
SLOVENSKY
19
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Piškótová rolá‐
da
Horný/dolný
ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypa‐
ný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐ Horný/dolný
lový koláč/
ohrev
cukrové koláče
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Teplovzdušné
pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Horný/dolný
ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z krehkého
cesta
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Teplovzdušné
pečenie
140
20 - 35
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Horný/dolný
ohrev
1601)
20 - 30
3
150 - 160
15 - 20
3
Kysnutý koláč s Horný/dolný
jemnou plnkou ohrev
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Sušienky z piš‐ Teplovzdušné
kótového cesta pečenie
20
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Bielkové suš‐
ienky / pusinky
Teplovzdušné
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové suš‐
ienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Sušienky z kys‐ Teplovzdušné
nutého cesta
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Horný/dolný
ohrev
1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
9.5 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblo‐
žené roztope‐
ným syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
9.6 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
odpaľované
cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z piš‐ 160 - 170
kótového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové suš‐
ienky, snehové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové suš‐
ienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
140
21
22
www.electrolux.com
9.7 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné
pizze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
9.8 Pečenie mäsa
•
•
•
•
•
•
Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom (ak je k dispozícii).
Chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou. Takto zostane mäso
šťavnatejšie.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
•
•
•
V spotrebiči odporúčame piecť mäso
a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.
Aby ste zabránili pripáleniu štiav
alebo tuku, prilejte do hlbokého
pekáča trochu vody.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
SLOVENSKY
9.9 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo
ky
hovädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo
ky
hovädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo
ky
hovädzie filety:
dobre prepe‐
čené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
750 g - 1 kg Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 750 g - 1 kg Turbo gril
no (predvar‐
ené)
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečená teľa‐ 1
cina
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
23
24
www.electrolux.com
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí
chrbát/zaja‐
čie stehno
až do 1 kg
Horný/dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1,5 – 2 kg
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1,5 – 2 kg
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny Porcia 200 – Turbo gril
250 g
200 - 220
30 - 50
1
Polovica
kuraťa
Porcia 400 – Turbo gril
500 g
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vykŕ‐
mené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Celá ryba
1 - 1.5
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
Ryba (v pare)
40 - 60
SLOVENSKY
9.10 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
25
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
POZOR!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie pe‐
čené
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový
chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchle grilovanie
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
9.11 Mrazené pokrmy
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
26
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mra‐
zené
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemia‐
kové pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/Cannello‐
ni, zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolky1)
(300 – 600 g)
Horný/Dolný
ohrev alebo
Turbo Gril
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
9.12 Rozmrazovanie
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
•
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
SLOVENSKY
27
Pokrm
Množstvo
Čas rozm‐
razovania
(min.)
Dodatočný Poznámky
čas rozmra‐
zovania (v
min.)
Kurča
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom ta‐
nieri. Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je
miestami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1,4 kg
9.13 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
28
www.electrolux.com
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
9.14 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
Slivky
60 - 70
8 - 10
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
Marhule
60 - 70
60 - 70
9.15 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
29
30
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
10.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
2
1
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
10.3 Pyrolýza
POZOR!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vyberateľné zasúvacie
lišty.
SLOVENSKY
Pyrolýzu nespúšťajte, ak ste
úplne nezatvorili dvierka
rúry. Pri niektorých
modeloch sa v prípade tejto
chyby na displeji zobrazí
symbol C3.
VAROVANIE!
Spotrebič sa veľmi zohreje.
Hrozí riziko popálenia.
POZOR!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte teplou
vodou, aby zvyšky neprihoreli
vplyvom horúceho vzduchu.
3. Nastavte funkciu Pyrolýza. Pozrite si
časť „Funkcie rúry“.
, stlačením
alebo
4. Keď bliká
nastavte potrebný program:
Voliteľná
funkcia
Popis
P1
Ak rúra nie je
príliš znečis‐
tená. Čas
procesu: 1 h
30 min.
P2
Ak sa znečis‐
tenie odstra‐
ňuje ťažko.
Čas procesu:
2 h 30 min.
Proces sa spustí o 2 sekundy.
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
Počas funkcie Pyrolýza nesvieti
osvetlenie rúry.
5. Ak chcete zmeniť predvolenú dobu
trvania procesu (P1 alebo P2),
stlačením
nastavte
, potom
stlačením
alebo
nastavte dobu
trvania procesu čistenia.
31
6. Keď rúra dosiahne nastavenú
teplotu, dvierka sa zablokujú. Na
displeji sa zobrazuje symbol
a
čiarky ukazovateľa ohrevu, až kým sa
dvierka neodblokujú.
7. Po dokončení funkcie Pyrolýza sa na
displeji zobrazí presný čas. Dvierka
rúry zostanú zablokované.
8. Keď spotrebič vychladne, zaznie
zvukový signál a dvierka sa
odblokujú.
10.4 Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča
bude na displeji 10 sekúnd blikať PYR,
aby vám tak spotrebič pripomenul, že je
potrebné spustiť funkciu Pyrolýza.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
Pyrolýzy.
• ak naraz stlačíte tlačidlá
a , kým na displeji
bliká PYR.
10.5 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
32
www.electrolux.com
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej polohe (približne v 70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
10.6 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku
(spotrebič nesmie byť pod
napätím).
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Žiarovku vymeňte za vhodnú
žiarovku teplovzdornú do teploty 300
°C.
4. Nasaďte sklenený kryt.
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
SLOVENSKY
33
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Pozrite si časť „Automa‐
tické vypínanie“.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi
dlho alebo naopak, jedlá
sú hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka ale‐
bo príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre
dlhšie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu py‐
rolýzy alebo rozmrazova‐
nia, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Úplne zatvorte dvierka.
Funkcia čistenia nepra‐
cuje. Nezavreli ste úplne
dvierka rúry alebo je ne‐
funkčné blokovanie dverí.
34
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Displej zobrazuje „F102“.
•
•
Riešenie
Nezavreli ste úplne
•
dvierka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
11.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej
poistky alebo bezpeč‐
nostného vypínača v
poistkovej skrini vypnite
rúru a znova ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staros‐
tlivosti o zákazníka.
Pomocou domovej
poistky alebo bezpeč‐
nostného vypínača v
poistkovej skrini vypnite
rúru a znova ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
12. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
12.1 Technické údaje
Napätie
220 – 240 V
Frekvencia
50 Hz
SLOVENSKY
35
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Identifikácia modelu
EOC5651CAX
Index energetickej účinnosti
103.5
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.88 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
40.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
13.2 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry
správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte
použitím kovového riadu.
– Ak je to možné, vložte jedlo do
rúry bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá
viac ako 30 minút, 3-10 minút
pred ukončením pečenia (v
závislosti od času pečenia) znížte
teplotu v rúre na minimum. Pokrm
•
•
•
•
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - keď je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Zvyškové teplo
– Pri niektorých funkciách rúry sa
ohrevné články automaticky
vypnú približne o 10 % skôr, ak je
zapnutý program s časovou
funkciou (Trvanie, Koniec) a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú
naďalej v činnosti.
Pečenie s vypnutým osvetlením vypnite osvetlenie počas pečenia a
zapnite ho, iba keď ho potrebujete.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete
jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie
možné nastavenie teploty. Na displeji
sa zobrazí zvyšková teplota.
36
www.electrolux.com
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
37
38
www.electrolux.com
SLOVENSKY
39
867309103-B-232015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement