Electrolux | EOC5651CAX | User manual | Electrolux EOC5651CAX Vartotojo vadovas

Electrolux EOC5651CAX Vartotojo vadovas
EOC5651CA
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................8
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 9
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................11
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................12
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.............................................................................15
9. PATARIMAI...................................................................................................... 16
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 31
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 34
12. TECHNINĖ INFORMACIJA............................................................................ 35
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 36
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
5
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.electrolux.com
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalitinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika pirolizės režime.
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
•
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
LIETUVIŲ
•
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
2.8 Techninė priežiūra
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
12
2 3
5
4
3
2
1
4
5 6
7
8
9
10
11
3.2 Priedai
1 Valdymo skydelis
2 Orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlė
3 Galios lemputė / simbolis /
indikatorius
4 Elektroninis valdymas
5 Temperatūros nustatymo rankenėlė
6 Temperatūros lemputė / simbolis /
indikatorius
7 Mėsos termometro lizdas
8 Kaitinamasis elementas
9 Lemputė
10 Ventiliatorius
11 Išimama lentynėlė
12 Lentynėlės padėtys
Kepimo skarda
Grotelės
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
7
8
www.electrolux.com
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Grilis / kepimo indas
Ištraukiami bėgeliai
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Mėsos termometras
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
4.2 Laiko nustatymas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Kai išsijungia programinės įrangos
versija, ekrane rodoma
"Mirksi 12.
ir „12:00“.
arba , kad
1. Spauskite
nustatytumėte esamą valandą.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Tai būtina padaryti tik pirmą kartą
nustatant laiką. Vėliau nauja laiko
nuostata bus automatiškai išsaugota
po 5 sekundžių.
Ekrane rodoma
ir nustatyta
valanda. "Mirksi „00“.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte esamas minutes.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Tai būtina padaryti tik pirmą kartą
nustatant laiką. Vėliau nauja laiko
nuostata bus automatiškai išsaugota
po 5 sekundžių.
Ekrane rodomas naujas laikas.
4.3 Laiko keitimas
Paros laiką galite pakeisti tik jeigu
išjungta orkaitė.
Spauskite
, kol ekrane pradės mirksėti
paros laiko indikatorius
.
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
LIETUVIŲ
9
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Jeigu norite išjungti prietaisą,
pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėles į išjungimo
padėtį.
5.2 Prietaiso įjungimas ir
išjungimas
Priklauso nuo modelio, ar
jūsų prietaise yra
rankenėlių simboliai,
indikatoriai ar lemputės.
• Orkaitei įkaitus užsidega
indikatorius.
• Kai prietaisas veikia,
užsidega lemputė.
• Simbolis rodo, ar
rankenėle valdomos
orkaitės funkcijos ar
temperatūra.
5.3 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padė‐ Prietaisas yra išjungtas.
tis
Greitasis įkaitini‐ Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.
mas
Karšto oro srau‐ Vienu metu kepti maistą iki 3-jų lentynos padėčių ir
tas
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę tempera‐
tūrą nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo
funkciją.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems re‐
ikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Viršutinis / apati‐ Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
nis kaitinimas
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
10
www.electrolux.com
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
Kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Spartus kepi‐
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
mas ant grotelių skrebučių skrudinimui.
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Pirolizė
Automatiniam piroliziniam orkaitės valymui aktyvinti.
Naudojant šią funkciją išdeginami orkaitėje likę neš‐
varumai.
5.4 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Greitojo įkaitinimo funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
1. Nustatykite greitojo įkaitinimo
funkciją. Žr. orkaitės funkcijų lentelę.
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Pasigirdus garso signalams,
greitojo įkaitinimo funkcija
tebeveikia. Šią funkciją turite
išjungti mechaniniu būdu.
3. Nustatykite orkaitės funkciją.
5.5 Rodinys
A
G
F
B
E
C
D
A) Laikmatis
B) Įkaitinimo ir likusio karščio
indikatorius
C) Vandens stalčiukas (tik kai kuriuose
modeliuose)
D) Mėsos termometras (MT) (tik kai
kuriuose modeliuose)
E) Elektroninis durelių užraktas (tik kai
kuriose modeliuose)
F) Valandos / minutės
G) Laikrodžio funkcijos
5.6 Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Aprašymas
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijainustatyti.
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LIETUVIŲ
Mygtukas
11
Funkcija
Aprašymas
LAIKMATIS
LAIKMAČIUI nustatyti. Norėdami įjungti
arba išjungti orkaitės lemputę, pas‐
pauskite šį mygtuką ir palaikykite jį
nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
TEMPERATŪRA
Orkaitės temperatūrai arba mėsos ter‐
mometro temperatūrai tikrinti (jeigu tai‐
kytina). Naudokite tik tada, kai veikia
orkaitės funkcija.
5.7 Kaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos
Juostos rodo orkaitės temperatūros
padidėjimą arba sumažėjimą.
.
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
6.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti. Žr.
„Laiko nustatymas“.
LAIKMATIS
Naudokite atgalinės atskaitos laikui nustatyti (iki 23
val. 59 min.). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso vei‐
kimui. Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet ka‐
da, net jei prietaisas yra išjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti. Naudokite tik kai
nustatyta orkaitės funkcija.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas turi išsijungti. Naudokite tik
kai nustatyta orkaitės funkcija. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko ati‐
dėjimas“), jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai.
Kelis kartus paspauskite ,
kad perjungtumėte laikrodžio
funkcijas.
Lakrodžio funkcijų
nuostatoms patvirtinti
spauskite
arba palaukite
penkias sekundes, kol jos
bus patvirtintos
automatiškai.
6.2 TRUKMĖS arba
PABAIGOS nustatymas
1. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma
Ekrane mirksi
arba
arba
,
.
.
arba , kad
2. Spauskite
nustatytumėte vertes, ir patvirtinimui
spauskite
.
12
www.electrolux.com
Trukmės
pirmiausia nustatote
minutes ir po to valandas, o pabaigos
funkcijai
pirmiausia nustatote
valandas ir po to minutes.
Pasibaigus laikui, 2 minutes girdimas
garso signalas. Ekrane mirksi simbolis
arba
ir laiko nuostata. Orkaitė
išsijungia.
3. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę į išjungimo padėtį.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
Dabar prietaisas laiką skaičiuoja
valandomis ir minutėmis.
3. Funkcija MINUČIŲ SKAITLYS
įsijungs automatiškai po penkių
sekundžių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
"Ekrane mirksi 00:00“ ir .
Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
Jeigu MINUČIŲ SKAITLĮ
nustatote veikiant
Jeigu nustatydami funkcijos
TRUKMĖ
valandas
paspausite mygtuką
prietaisas pereis prie
,
funkcijai,
.
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko
orkaitė veikia. Jis įsijungia iš karto, kai
orkaitė pradeda kaisti.
.
Norėdami atitaisyti atskaitos pirmyn
laikmatį, paspauskite ir laikykite
ir „00“.
2. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte MINUČIŲ SKAITLĮ.
Pirmiausiai nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
Pradžioje laikas skaičiuojamas
minutėmis ir sekundėmis. Jeigu
nustatote ilgesnį nei 60 minučių laiką,
ekrane rodomas simbolis
PABAIGOS
6.4 Atskaitos pirmyn laikmatis
6.3 MINUČIŲ SKAITLIO
nustatymas
1. Paspauskite
arba
ekrane įsijungia simbolis
funkcijos PABAIGA
nuostatos.
Ekrane mirksi
TRUKMĖS
bei . Laikmatis vėl
nuspaudę
pradeda skaičiuoti pirmyn.
Atskaitos pirmyn laikmačio
negalima naudoti su šiomis
funkcijomis: trukmės
,
pabaigos
, mėsos
termometro.
.
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Mėsos termometro
naudojimas
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra. Žr. kepimo
nuostatų lentelę;
kepimo temperatūra. Žr. mėsos
termometro nuostatų lentelę.
LIETUVIŲ
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik su prietaisu
pateiktą mėsos termometrą
arba originalias atsargines
dalis.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
13
5. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
6. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo. Išimkite mėsą iš prietaiso.
7. Išjunkite prietaisą.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką. Mėsos termometras
yra karštas. Galima
nusideginti.
Kiekvieną kartą įkišę mėsos
termometrą į lizdą, privalote
iš naujo nustatyti kepimo
trukmę. Jūs negalite
pasirinkti trukmės ir
pabaigos laiko.
Kol prietaisas pirmą kartą
skaičiuoja numatomą
trukmės laiką, ekrane mirksi
Kepant mėsos termometras būtinai
turi likti mėsoje ir lizde.
Kai naudojate mėsos termometrą
pirmą kartą, numatytoji kepimo
,
temperatūra yra 60 °C. Mirksint
temperatūros nustatymo rankenėle
galite pakeisti numatytąją kepimo
temperatūrą.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis ir numatytoji kepimo
temperatūra.
4. Naują kepimo temperatūros nuostatą
patvirtinkite paspausdami mygtuką
arba palaukite 10 sekundžių, kol ji
bus patvirtinta automatiškai.
Kitą kartą naudojant mėsos termometrą,
ekrane rodoma nauja numatytoji kepimo
temperatūra.
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pradeda mirksėti mėsos
ir numatytoji
termometro simbolis
kepimo temperatūra. Dvi minutes
skamba garso signalas.
simbolis . Skaičiavimui
pasibaigus, ekrane rodoma
kepimo trukmė. Kepant
laikas nuolat
perskaičiuojamas ir, jeigu
reikia, trukmės vertė ekrane
atnaujinama.
Kepant temperatūrą galima bet kuriuo
metu pakeisti:
:
1. Paspauskite
• vieną kartą – ekrane rodoma
nustatyta kepimo temperatūra, o
kas 10 sekundžių parodoma
einamoji kepimo temperatūra;
• du kartus – ekrane rodoma esama
kepimo temperatūra ir kas 10
sekundžių parodoma nustatytoji
kepimo temperatūra;
• tris kartus – ekrane rodoma
nustatytoji orkaitės temperatūra.
2. Norėdami temperatūrą pakeisti,
sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę.
7.2 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
14
www.electrolux.com
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
•
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
7.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
LIETUVIŲ
15
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
8.1 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos.
Pasukus rankenėlę arba
paspaudus mygtuką, ekrane
užsidega SAFE.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo
padėtimi.
2. Vienu metu paspauskite ir 2
ir .
sekundes palaikykite
Girdisi garso signalas. Ekrane rodoma
SAFE.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
8.2 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkciją „Mygtukų užraktas“ galite įjungti
tik tada, kai prietaisas veikia.
Mygtukų užrakto funkcija apsaugo nuo
vykdomos orkaitės funkcijos
temperatūros ir laiko nuostatų atsitiktinio
pakeitimo.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
nustatykite ją pagal savo
pageidavimus
2. Vienu metu paspauskite ir 2
sekundes palaikykite nuspaudę
ir
.
Girdisi garso signalas. Ekrane užsidega
Loc.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir ekrane rodoma
.
Pasukus temperatūros
rankenėlę arba paspaudus
mygtuką, ekrane užsidega
Loc. Kai pasukate orkaitės
funkcijų rankenėlę,
prietaisas išsijungia.
Kai išjungiate prietaisą su
įjungta mygtukų užrakto
funkcija, mygtukų užrakto
funkcija automatiškai
persijungia į užrakto nuo
vaikų funkciją. Žr. skyrių
„Apsaugos nuo vaikų
užrakto naudojimas“.
16
www.electrolux.com
8.3 Likusio karščio indikatorius
Kai išjungiate prietaisą, ekrane rodomas
likusio karščio indikatorius , jeigu
temperatūra orkaitėje yra aukštesnė nei
40 °C. Pasukite temperatūros rankenėlę
kairėn ar dešinėn, kad matytumėte
orkaitės temperatūrą.
8.4 Automatinis išsijungimas
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
250 – didžiausias
1,5
Po automatinio išjungimo, norėdami
prietaisą vėl įjungti, paspauskite
mygtuką.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometras, orkaitės
apšvietimas, trukmė,
pabaiga.
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
8.5 Aušinimo ventiliatorius
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
9. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
9.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
9.2 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
•
•
•
•
•
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
LIETUVIŲ
17
9.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko maišyti, ypač jeigu nau‐
dojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę ork‐
peratūra ir per trumpas ke‐ aitės temperatūrą ir ilgesnį
pimo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nur‐
odytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę
orkaitės temperatūrą.
9.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
18
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
140–150
35–50
2
Fatless sponge Viršutinis /
160
cake / biskviti‐ apatinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
160
60–90
2
Apple pie / ob‐ Viršutinis /
180
uolių pyragas
apatinis kaitini‐
(2 formos 20
mas
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
60–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
Apple pie / ob‐ Karšto oro
uolių pyragas
srautas
(2 formos 20
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
Viršutinis /
170–190
apatinis kaitini‐
mas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė py‐
Viršutinis / apa‐ 170–190
nutė / riestainis tinis kaitinimas
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
50–70
2
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
tinis kaitinimas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Duona (ruginė Viršutinis / apa‐ 1. 2301)
duona):
tinis kaitinimas 2. 160–180
1. Pirmoji ke‐
pimo proc‐
eso dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Viršutinis / apa‐ 180–2001)
tinis kaitinimas
10–20
3
20–40
3
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
Temperatūra
(°C)
150–160
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos) 2)
Karšto oro
srautas
150
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos) 2)
Viršutinis / apa‐ 170
tinis kaitinimas
35–55
3
40–80
3
40–80
3
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
160–170
Mieliniai pyra‐
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
gai su kremu
tinis kaitinimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
19
20
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
140
20–35
3
Short bread /
Viršutinis / apa‐ 1601)
trapios tešlos
tinis kaitinimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
10–25
3
1501)
20–35
3
Small cakes /
Viršutinis / apa‐ 1701)
maži pyragai‐
tinis kaitinimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
20–30
3
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
45–60
1
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.5 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Makaronų ap‐
kepas
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Lazanija
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
Temperatūra
(°C)
160–170
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.6 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2 padėtys
3 padėtys
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
25–40
1/4
-
160–170
Lentynos padėtis
21
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
80–100
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.7 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐ 170–190
pas
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Obuolių pyragas,
uždengtas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos te‐
šlos apkepas
160–1801)
45–55
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Famekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
23
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
9.8 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
9.9 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Viršutinis /
230
apatinis kai‐
tinimas
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškepta
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
24
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
kepta
storio cm
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Kepta ver‐
šiena
1
Veršienos
kulninė
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Aviena
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
1–1,5
LIETUVIŲ
25
Žvėriena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nu‐
garinė /
šlaunelė
iki 1 kg
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
1,5–2 kg
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutas
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutas
4–6 kg
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
40–60
1
9.10 Kepimas ant grotelių
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
26
www.electrolux.com
•
•
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugar‐ 210–230
inė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
Skrebutis su gar‐
nyru
6–8
-
4
9.11 Šaldytas maistas
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bul‐
vytės, plonai pjaus‐
tytos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bul‐
vytės, storai pjaus‐
tytos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos
bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Viršutinis / apa‐ 200–220
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba terminis
600 g)
kepintuvas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
27
28
www.electrolux.com
9.12 Atitirpinti
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo
trukmė
(min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėk‐
štutės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grieti‐
nėlė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
60
60
-
2 x 200 g
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
9.13 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
LIETUVIŲ
29
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Žemuogės / mė‐
160–170
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
35–45
-
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos dar‐
žovės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
9.14 Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
40–50
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Prieskoniniai
augalai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
9.15 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
31
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
10.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
32
www.electrolux.com
Parinktis
Aprašas
P1
Jei orkaitės
dugnas nėra
labai nešva‐
rus. Proceso
trukmė: 1
val. 30 min..
P2
Jeigu nega‐
lite lengvai
pašalinti neš‐
varumų.
Proceso
trukmė: 2
val. 30 min..
2
1
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
10.3 Pirolizė
Po 2 sekundžių pradedamas procesas.
Galite naudoti pabaigos funkciją valymo
proceso pradžiai atidėti.
Pirolizės metu orkaitės lemputė nedega.
5. Jeigu norite pakeisti numatyto
proceso trukmę (P1 arba P2),
PERSPĖJIMAS!
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Nepradėkite pirolizės, jeigu
ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai ekrane rodomas
pranešimas „C3“.
spauskite
ĮSPĖJIMAS!
Prietaisas labai įkaista.
Galima nusideginti.
,
Ekrane rodomas simbolis
ir
kaitinimo indikatoriaus juostos, kol
durelės atrakinamos.
7. Kai pirolizė baigiama, ekrane
rodomas paros laikas. Orkaitės
durelės lieka užrakintos.
8. Kai prietaisas vėl ataušta, girdimas
garso signalas ir durelės
atrakinamos.
PERSPĖJIMAS!
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti pažeistas.
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Nustatykite pirolizės funkciją. Žr.
„Orkaitės funkcijos“.
, spauskite arba
4. Kai mirksi
kad nustatytumėte reikiamą
procedūrą:
, kad nustatytumėte
tada spauskite arba , kad
nustatytumėte valymo proceso
trukmę.
6. Kai orkaitė įkaista iki nustatytos
temperatūros, durelės užrakinamos.
,
10.4 Priminimas dėl valymo
Po kiekvieno prietaiso įjungimo ir
išjungimo ekrane 10 sekundžių mirksi
PYR, kad primintų, jog reikalinga pirolizė.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizės funkcijos
pabaigoje;
•
paspaudus
ir
tuo
pačiu metu, ekrane mirksi
PYR.
LIETUVIŲ
33
10.5 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
10.6 Lemputės keitimas
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
34
www.electrolux.com
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės negalima įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pak‐
artotinai suveikia, kreip‐
kitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Mėsos termometras nevei‐ Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
kia.
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, pareguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudotojo vadove pateiktų
instrukcijų.
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai
ir kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės
Ištraukite mėsos termome‐
ar atšildymo funkciją, bet
tro kištuką iš lizdo.
neištraukėte mėsos termo‐
metro kištuko iš lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte du‐
reles arba sugedęs durelių
užraktas.
Iki galo uždarykite dureles.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Atitaisymo būdas
Ne iki galo uždarėte du‐ •
reles.
Sugedęs durelių užrak‐ •
tas.
•
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
11.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Iki galo uždarykite du‐
reles.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
ma „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo
skyrių.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
12. TECHNINĖ INFORMACIJA
12.1 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
35
36
www.electrolux.com
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
13.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC5651CAX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
103,5
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,88 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Masė
40.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
13.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minutėms
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas
ir toliau keps.
•
•
•
•
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(trukmė, pabaiga) ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia
10 % anksčiau. Ventiliatorius ir
lemputė ir toliau veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite žemiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
LIETUVIŲ
37
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
38
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
39
867309098-B-232015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising