Electrolux EOB5851AOX Uživatelský manuál

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Electrolux EOB5851AOX Uživatelský manuál | Manualzz
EOB5851AO
CS
Trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 13
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................14
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 15
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................17
11. TIPY A RADY................................................................................................. 20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 35
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 38
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 39
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
•
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí nacházet v
blízkosti dveří spotřebiče nebo se jich
dotýkat, obzvláště jsou-li dveře horké.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
5
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče. Nejedná se o závadu z
hlediska ustanovení záruky.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
6
www.electrolux.com
2.4 Čištění a údržba
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
2.5 Vnitřní osvětlení
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte servisní
středisko.
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
•
•
•
•
•
•
•
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.6 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečicí sondy
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
ČESKY
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
Pro rošty a plechy na pečení.
Hluboký pekáč / plech
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3 4 5
7
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
6
7 8 9 10 11
8
www.electrolux.com
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzor‐
ové tla‐
čítko
1
Funkce
Poznámka
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
Pečicí funkce ne‐ Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu
bo Podporované pečicí funkce nebo nabídky: Podporované
vaření
vaření. Dalším stisknutím senzorového tlačítka
přepnete mezi nabídkami: Pečicí funkce, Pod‐
porované vaření. Osvětlení zapnete nebo vyp‐
nete stisknutím tlačítka na tři sekundy.
2
3
Tlačítko Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobra‐
zení hlavní nabídky stiskněte tlačítko na tři se‐
kundy.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení ak‐
tuální teploty ve spotřebiči. Stisknutím tlačítka
na tři sekundy zapnete či vypnete funkci:
Rychlé zahřátí.
Oblíbené
Slouží k uložení a vyvolání vašich oblíbených
programů.
Displej
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
Tlačítko nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
Tlačítko dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Časové a doplň‐
kové funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je
spuštěna pečicí funkce, stisknutím příslušného
senzorového tlačítka nastavíte časovač nebo
funkce: Blokování tlačítek, Oblíbené, Ohřev a
uchování teploty, Nastavit a spustit. Také mů‐
žete změnit nastavení pečicí sondy.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
4
5
6
7
8
-
9
10
11
ČESKY
4.2 Displej
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Ukazuje dobu pečení nebo čas do konce
funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je spuštěna.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná do‐
ba přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokonče‐
ní přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
Časové údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho
je pečicí funkce v provozu. Čas vy‐
nulujete současným stisknutím
a
.
Výpočet
Spotřebič vypočítá dobu přípravy.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uv‐
nitř spotřebiče.
Kontrolka rychlého
ohřevu
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
Automatická váha
Na displeji se zobrazuje, že je aktiv‐
ní automatický systém hmotnosti
nebo že lze hmotnost změnit.
Ohřev a uchování teplo‐ Funkce je zapnutá.
ty
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
9
10
www.electrolux.com
proudu, musíte nastavit jazyk, kontrast
displeje, jas displeje a aktuální čas.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
1. Použijte
hodnot.
nebo
2. Potvrďte stisknutím
k nastavení
.
5.2 První zapojení
Když spotřebič připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3. Stisknutím
se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte
nastavení.
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Navigace nabídkami
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
1. Zapněte spotřebič.
nebo
2. Pomocí
možnosti nabídky.
.
nastavte
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Sym‐
bol
Položka nabídky
Použití
Pečicí funkce
Obsahuje seznam pečicích funkcí.
Podporované vaření
Obsahuje seznam automatických programů.
Oblíbené
Obsahuje seznam oblíbených programů pro
přípravu jídel vytvořených uživatelem.
Základní nastavení
Lze použít ke změně dalších nastavení.
Speciality
Obsahuje seznam dalších pečicích funkcí.
Podnabídka pro: Základní nastavení
Sym‐
bol
Podnabídka
Popis
Nastavení denního času
Nastavení aktuálního času na hodinách.
Časové údaje
Pokud je tato funkce zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na displeji zobrazuje aktuální
čas.
Nastavit a spustit
Pokud je tato funkce zapnuta, můžete v okně
volby funkcí zvolit funkci: Nastavit a spustit.
ČESKY
Sym‐
bol
11
Podnabídka
Popis
Ohřev a uchování teploty
Pokud je tato funkce zapnuta, můžete v okně
volby funkcí zvolit funkci: Ohřev a uchování te‐
ploty.
Prodloužení doby pečení
Zapne a vypne funkci prodloužení doby peče‐
ní.
Displej kontrast
Úprava kontrastu displeje po stupních.
Displej jas
Úprava jasu displeje po stupních.
Nastavení jazyka
Nastavení jazyka na displeji.
Hlasitost zvuk. signalizace
Nastaví hlasitost tónů tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
Tóny tlačítek
Zapne a vypne tóny dotykových tlačítek. Není
možné deaktivovat tón dotykového tlačítka
Zap / Vyp.
Alarm/Chybový tón
Aktivuje a deaktivuje bezpečnostní tóny.
Obsluha
Zobrazuje verzi software a konfiguraci.
Tovární nastavení
Vrátí všechna nastavení na výchozí tovární
nastavení.
6.3 Pečicí funkce
Pečicí funkce
Použití
Pravý horký vzduch
K pečení jídla na třech úrovních současně a k
sušení potravin.Nastavte teplotu o 20 - 40 °C
nižší než při použití funkce: Konvenční ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a
křupavý spodek, na jedné úrovni. Nastavte te‐
plotu o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce:
Konvenční ohřev.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úr‐
ovni trouby.
Nízkoteplotní pečení
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a za‐
vařování potravin.
12
www.electrolux.com
Pečicí funkce
Použití
Horký vzduch s párou
K úspoře energie při pečení či přípravě za su‐
cha pečených potravin. Také k přípravě již up‐
ečených potravin v konzervách na jedné úrov‐
ni. Tato funkce byla použita k definici účinnosti
energetické třídy dle normy EN50304.
Eco pečení
Funkce ECO vám umožňují optimalizovat
spotřebu energie během přípravy jídel. Je
nutné nejdříve nastavit dobu pečení. Více infor‐
mací o doporučených nastaveních viz tabulky
pečení a odpovídající obvyklé funkce.
Mražené potraviny
K přípravě polotovarů jako např. hranolek,
amerických brambor, křupavých jarních závit‐
ků.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chle‐
ba.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství
a opékání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni trouby. Také k zapékání
a pečení dozlatova.
6.4 Speciality
Pečicí funkce
Použití
Pečení chleba
K pečení chleba.
Gratinované pokrmy
K přípravě pokrmů jako lasagne nebo zapé‐
kané brambory. Také k zapékání a vytvoření
zlatohnědé barvy jídla.
Kynutí těsta
Ke kontrolovanému kynutí těsta před pečením.
Ohřev talířů
K předehřátí talířů před jejich servírováním.
Zavařování
K přípravě zeleninových zavařenin jako např.
nakládané zeleniny.
Sušení
K sušení plátkovaného ovoce (např. jablka,
švestky, broskve) a zeleniny (např. rajčata,
cukety, houby, atd).
ČESKY
Pečicí funkce
13
Použití
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
6.5 Zapnutí pečicí funkce
6.7 Kontrolka rychlého ohřevu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Pečicí funkce.
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
.
3. Potvrďte stisknutím
4. Nastavte pečicí funkci.
Funkci zapnete podržením na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
5. Potvrďte stisknutím
6. Nastavte teplotu.
.
6.8 Zbytkové teplo
7. Potvrďte stisknutím
.
Když spotřebič vypnete, na displeji se
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
můžete využít k udržení teploty jídla.
6.6 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
Minutka
Slouží k nastavení odpočtu (max. 2 hodiny
30 minut). Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz spotřebiče.
K zapnutí této funkce stiskněte
tavení minut použijte
spusťte pomocí
nebo
. K nas‐
a funkci
.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu (max. 23
hod 59 min).
Ukončení
Slouží k nastavení času vypnutí pečicí
funkce (max. 23 hodin 59 minut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
14
www.electrolux.com
Pokud použijete funkce
hodin: Trvání, Ukončení,
vypne spotřebič topné
články po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
7.2 Nastavení funkcí hodin
•
•
•
Před použitím funkcí:
Trvání, Ukončení musíte
nejprve nastavit pečicí
funkci a teplotu.
Spotřebič se automaticky
vypne.
Můžete použít funkce:
Trvání a Ukončení
současně, pokud chcete
spotřebič ve stanovenou
dobu automaticky
zapnout a vypnout.
Funkce: Trvání a
Ukončení nefungují, když
používáte pečicí sondu.
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
funkce hodin a související symbol.
nebo
3. Použijte
potřebného času.
k nastavení
4. Potvrďte stisknutím
.
Po uplynutí času zazní zvukový signál.
Spotřebič se vypne. Na displeji se
zobrazí zpráva.
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
7.3 Ohřev a uchování teploty
Podmínky pro funkci:
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
Funkce: Trvání je nastavena.
Funkce: Ohřev a uchování teploty
udržuje připravené jídlo teplé při teplotě
80 °C po dobu 30 minut. Zapne se po
dokončení pečení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní nastavení.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
4. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Ohřev a
uchování teploty.
.
5. Potvrďte stisknutím
Po skončení funkce zazní zvukový
signál.
Pokud změníte pečicí funkci, zůstane
tato funkce zapnutá.
7.4 Prodloužení doby pečení
Funkce: Prodloužení doby pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
Lze použít u všech pečicích
funkcí s funkcí Trvání nebo
Automatická váha.
Nelze použít u pečicích
funkcí s pečicí sondou.
1. Po uplynutí času pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolné
senzorové tlačítko.
Na displeji se zobrazí hlášení.
2. Stisknutím
funkci zapnete nebo
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
ČESKY
8.1 Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tento
spotřebič naleznete na
našich webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.2 Podporované vaření s
Automatický recept
Tento spotřebič má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Podporované vaření.
.
Potvrďte stisknutím
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
.
stisknutím
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
Při použití funkce: Manuální
spotřebič použije
automatické nastavení. Tato
nastavení můžete měnit jako
u jiných funkcí.
15
8.3 Podporované vaření s
Automatická váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu
pečení. Abyste funkci mohli použít,
musíte zadat hmotnost jídla.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Podporované vaření.
.
Potvrďte stisknutím
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte funkci: Automatická váha.
Potvrďte stisknutím
.
5. Pomocí
nebo
nastavte
hmotnost potravin. Potvrďte
stisknutím
.
Automatický program se spustí.
6. Hmotnost můžete kdykoli změnit.
nebo
změníte
Stisknutím
hmotnost.
7. Po uplynutí času zazní zvukový
signál. Signál vypnete stisknutím
některého senzorového tlačítka.
U některých programů je
nutné jídlo po 30 minutách
otočit. Na displeji se zobrazí
upozornění.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu
nebo originální náhradní
díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na přední straně spotřebiče.
16
www.electrolux.com
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
4. Pomocí
nebo
do pěti sekund
nastavte teplotu sondy ve středu
pokrmu.
5. Nastavte funkci pečení a v případě
potřeby teplotu trouby.
Spotřebič vypočítá přibližný čas konce
pečení. Čas konce pečení se liší v
závislosti na množství jídla, nastavené
teplotě trouby (minimálně 120 °C) a
zvolených provozních režimech.
Spotřebič vypočítá čas konce pečení do
přibližně 30 minut.
6. Změnu teploty středu masa provede
stisknutím .
Když teplota středu masa dosáhne
nastavené teploty, zazní zvukový signál.
Spotřebič se automaticky vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte z trouby.
UPOZORNĚNÍ!
Pečicí sonda je horká. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vytahování špičky a zástrčky
pečicí sondy buďte opatrní.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
vodicí lišty drážek roštů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
ČESKY
17
Plech na pečení a hluboký pekáč / plech:
•
•
Veškeré příslušenství je z
důvodu vyšší bezpečnosti
vybaveno malými zářezy
na horní straně pravého a
levého okraje. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných
nádob.
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
Vložte plech na pečení nebo hluboký
pekáč / plech do teleskopických výsuv.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt položte na hluboký
pekáč / plech. Tvarovaný rošt a hluboký
plech na pečení umístěte na
teleskopické drážky.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuv tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba
pečení, teplota nebo pečicí funkce si
můžete uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: ULOŽIT.
18
www.electrolux.com
4. Potvrďte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
5. Potvrďte stisknutím
.
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Stisknutím
písmeno.
nebo
změníte
.
8. Stiskněte
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
10.3 Blokování tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Můžete ji zapnout pouze, když je
spotřebič v provozu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Blokování
tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Tuto funkci vypnete stisknutím . Na
displeji se zobrazí zpráva. K potvrzení
Obsazené pozice paměti můžete
přepsat. Když se na displeji zobrazí první
opět stiskněte
volná pozice paměti, stiskněte
a stisknutím
program.
nebo
přepište stávající
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit název programu.
Spuštění programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
3. Potvrďte stisknutím
.
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
5. Potvrďte stisknutím
.
a poté
.
Když spotřebič vypnete,
vypne se i funkce.
10.4 Nastavit a spustit
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím senzorového tlačítka.
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Nastavit a
spustit.
Stisknutím
přejdete přímo do
nabídky: Oblíbené.
6. Potvrďte stisknutím
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
) spustíte funkci: Nastavit a spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
1. Zapněte spotřebič.
a
, dokud
2. Současně stiskněte
se na displeji nezobrazí zpráva.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
.
Stiskněte senzorového tlačítka (kromě
Po skončení pečicí funkce zazní zvukový
signál.
•
•
V průběhu pečicí funkce
se zobrazuje Blokování
tlačítek.
Nabídka: Základní
nastavení vám umožňuje
zapnout a vypnout funkci:
Nastavit a spustit.
ČESKY
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
1,5
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi:
Osvětlení, pečicí
sonda,Ukončení, Trvání.
POZOR!
Zařízením mechanického
zámku dvířek pohybujte
pouze vodorovně.
Nepohybujte jím svisle.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci: Minutka. Když se
funkce dokončí, displej se přepne
zpět do režimu nočního jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
10.8 Mechanický zámek dvířek
Při zakoupení spotřebiče není zámek
dvířek aktivován.
POZOR!
Při zavírání dvířek
spotřebiče netlačte na
zámek.
10.9 Použití mechanického
zámku dvířek
1. Zámek dvířek zapnete zatažením
zámku dvířek směrem dopředu,
dokud se nezajistí na místě.
2. Zámek dvířek vypnete jeho
zatlačením zpět do panelu.
19
20
www.electrolux.com
10.10 Otevření dvířek se
zapnutým mechanickým
zámkem
Pokud zatlačíte na zámek dvířek, dokud
se neozve cvaknutí, zámek dvířek tím
vypnete.
Dveře lze se zapnutým mechanickým
zámkem otevřít.
1. Lehce zatlačte na zámek dvířek.
2. Otevřete dvířka zatažením za jejich
držadlo.
1
2
11. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
Ohřev talířů
Slouží k ohřívání talířů a dalšího nádobí.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Po polovině
doby ohřívání promíchejte stohy talířů
(vyměňte spodní s horními).
11.1 Vnitřní strana dvířek
Automatická teplota je nastavena na 70
°C.
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
Doporučená poloha roštu: 3.
•
•
čísla poloh roštů.
informace o pečicích funkcích,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
11.2 Rada ohledně speciálních
pečicích funkcí trouby
Uchovat teplé
Tuto funkci používejte, když chcete
pokrmy uchovat teplé.
Teplota se automaticky udržuje na 80 °C.
Kynutí těsta
Tuto automatickou funkci můžete použít
s kterýmkoliv receptem na kynuté těsto.
Tato funkce zajišťuje dobré podmínky
pro vykynutí. Těsto vložte do nádoby, ve
které může dostatečně vykynout, a
přikryjte jej mokrou utěrkou nebo
plastovou fólií. Do první polohy vložte
tvarovaný rošt a vložte na něj nádobu s
těstem. Zavřete dvířka a nastavte funkci:
Kynutí těsta. Nastavte potřebný čas.
ČESKY
11.3 Pečení moučných jídel
•
•
•
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
pečení) a polohy roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat
podobné jídlo.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
•
•
21
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem
pečení, abyste využili zbytkového
tepla.
Při pečení zmraženého jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
11.4 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Při příštím pečení nastavte
o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení.
Dobu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Ve směsi je příliš mnoho
tekutin.
Použijte méně tekutiny.
Dodržujte dobu tření těsta,
zejména používáte-li ku‐
chyňského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš níz‐
ká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pe‐
čení a prodlužte dobu pe‐
čení.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Směs je nerovnoměrně ro‐ Směs rovnoměrně rozložte
zložena.
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Teplota trouby je příliš níz‐
ká.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
22
www.electrolux.com
11.5 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Pravý horký
cake / Piškoto‐ vzduch
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Konvenční
cake / Piškoto‐ ohřev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Dortový korpus Pravý horký
- křehké těsto
vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus Pravý horký
- piškotové těs‐ vzduch
to
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
160
60 - 90
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Konvenční
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový dort
Konvenční
ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Konvenční
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Konvenční
ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Chléb (žitný
Konvenční
chléb):
ohřev
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Zákusky z listo‐ Konvenční
vého těsta s
ohřev
krémem / ba‐
nánky
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový ko‐ Pravý horký
láč (suchý)
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový man‐
dlový koláč /
cukrové ko‐
láčky
Konvenční
ohřev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové těs‐
to)2)
Pravý horký
vzduch
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové těs‐
to)2)
Konvenční
ohřev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče Pravý horký
z křehkého těs‐ vzduch
ta
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pu‐
dink)
160 - 1801)
40 - 80
3
Konvenční
ohřev
Konvenční
ohřev
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
3
23
24
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Short bread /
Pravý horký
Máslové sušen‐ vzduch
ky / Proužky
těsta
140
20 - 35
3
Short bread /
Konvenční
Máslové sušen‐ ohřev
ky / Proužky
těsta
1601)
20 - 30
3
Sušenky z piš‐
kotového těsta
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐ Pravý horký
ky
vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Drobné pečivo
z listového těs‐
ta
Pravý horký
vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý horký
vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Konvenční
ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý horký
vzduch
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Konvenční
ohřev
1701)
20 - 30
3
Pravý horký
vzduch
1) Předehřejte troubu.
11.6 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těs‐
toviny
Konvenční
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Konvenční
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapékaná zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zape‐
Pravý horký
čené s roztave‐ vzduch
ným sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Konvenční
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Konvenční
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
25
1) Předehřejte troubu.
11.7 Horký vzduch s párou
Jídlo
Druh potravin
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Zapečené těstoviny
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Zapečené brambory
190 - 210
55 - 80
2
Sladké pokrmy
180 - 200
45 - 60
2
Kulatý koláč nebo brioška
160 - 170
50 - 70
1
Kynutá pletýnka / věnec
170 - 190
40 - 50
2
Drobenkový koláč (suchý)
160 - 170
20 - 40
3
Sušenky z kynutého těsta
160 - 170
20 - 40
2
11.8 Pečení na více úrovních
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s
krémem / ba‐
nánky
Čas (min)
25 - 45
Poloha roštu
2 polohy
3 polohy
1/4
-
26
www.electrolux.com
Jídlo
Koláč s dro‐
benkou, suchý
Teplota (°C)
150 - 160
Čas (min)
30 - 45
Poloha roštu
2 polohy
3 polohy
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
2 polohy
3 polohy
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Máslové sušen‐
ky / Proužky
těsta
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušenky z piš‐
kotového těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku, sněhové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z ky‐
nutého těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Drobné pečivo
z listového těs‐
ta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
11.9 Nízkoteplotní pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
ČESKY
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
Jídlo
Množství
Hovězí pečeně
Čas (min)
Poloha roštu
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500 g 120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Steaky
200 - 300 g
20 - 40
3
Teplota (°C)
120
11.10 Příprava pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou
náplní)
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Jablečný koláč, s
horní vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s nápl‐ 160 - 1801)
ní
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐ 230 - 2501)
saské jídlo podobné
pizze)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy 180 - 2001)
s náplní)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
27
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
středu pokrmu.
28
www.electrolux.com
11.11 Pečení masa
•
•
•
•
•
•
K pečení masa používejte
žáruvzdorné nádoby (viz pokyny
výrobce).
Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li
součástí příslušenství) nebo na
tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Libové maso doporučujeme péct v
pekáči s poklicí. Maso tak bude
šťavnatější.
Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
•
•
•
Maso a ryby doporučujeme péct ve
spotřebiči až od hmotnosti 1 kg.
Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do
hlubokého pekáče / plechu trochu
tekutiny.
Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
Velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a
využít zbytkového tepla.
11.12 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Konvenční
ohřev
230
120 - 150
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: ne‐
tloušťky
propečené
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
středně prope‐
čené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
dobře prope‐
čené
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Plec / Krko‐
vice / Kýta v
celku
1 - 1,5 kg
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐ 1 - 1,5 kg
ka
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
750 g - 1 kg Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Sekaná
ČESKY
Jídlo
Množství
Funkce
Vepřové kole‐
no (před‐
vařené)
750 g - 1 kg Turbo gril
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
150 - 170
90 - 120
1
29
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Telecí pe‐
čeně
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Telecí kole‐
no
1,5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Poloha roš‐
tu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí
hřbet
1 - 1,5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Zaječí
hřbet / steh‐
no
až 1 kg
Konvenční
ohřev
2301)
30 - 40
1
Hřbet z vy‐
soké zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vy‐
soké zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
180 - 200
60 - 90
1
Jehněčí
Zvěřina
Poloha roš‐
tu
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Kusy drů‐
beže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete 400 - 500 g
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
30
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Kuře, brojler 1 - 1,5 kg
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4 - 6 kg
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Ryby (dušené)
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Celá ryba
nad 1 kg
1 - 1,5
Konvenční
ohřev
210 - 220
1
11.13 Gril
•
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
40 - 60
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
- 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný gril
Jídlo
Čas (min)
1. strana
Burgers / Karbanát‐ 8 - 10
ky
Poloha roštu
2. strana
6-8
4
ČESKY
Jídlo
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
6-8
4
Telecí filety / steaky 7 - 10
Toast / Topinky1)
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
1) Předehřejte troubu.
11.14 Mražené potraviny
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza
snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. brambory,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená brambor‐
ová kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannel‐
loni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě 170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
20 - 30
2
190 - 210
Mrazená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Teplota (°C)
Mražená pizza
Konvenční
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
31
32
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Teplota (°C)
Hranolky1)
(300 - 600 g)
Konvenční
ohřev nebo
Turbo gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
3
Bagety
Konvenční
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Ovocné koláče
Konvenční
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
11.15 Rozmrazování
•
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
Doba rozm‐ Další čas
razování
rozmrazo‐
(min)
vání (min)
Poznámky
Kuře
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený pod‐
šálek na velký talíř. V polovině
doby obraťte.
Maso
1 kg
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je
stále ještě místy lehce zmraže‐
ná.
Zdobený 1,4 kg
dort
60
60
-
11.16 Zavařování
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
•
•
•
•
•
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
ČESKY
33
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná 160 - 170
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek / 160 - 170
Chřest
50 - 60
15 - 20
-
Peckoviny
10 - 15
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.17 Sušení
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
1 poloha
2 polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
34
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
1 poloha
2 polohy
Zelenina do
polévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
1 poloha
2 polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
11.18 Pečení chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílý chléb
180 - 200
40 - 60
2
Bagety
200 - 220
35 - 45
2
Briošky
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Žitný chléb
190 - 210
50 - 70
2
Tmavý chléb
180 - 200
50 - 70
2
Celozrnný chléb
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
ČESKY
35
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové
maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
•
•
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
36
www.electrolux.com
•
•
•
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
12.2 Vyjmutí drážek na rošty a
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
12.3 Strop trouby
UPOZORNĚNÍ!
Před odklopením topného
tělesa spotřebič vypněte.
Přesvědčte se, že spotřebič
už vychladl. Hrozí nebezpečí
popálení.
Odstraňte drážky na rošty.
Topné těleso na stropě trouby můžete
sklopit a strop pak snadno umýt.
1. Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
2. Vytáhněte jej dopředu přes odpor
pružiny a podél držáků na obou
stranách.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Topné těleso se sklopí dolů.
3. Vyčistěte strop trouby.
4. Topný článek instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Topný článek správně
nainstalujte nad držáky na
vnitřních stěnách spotřebiče.
5. Instalujte drážky na rošty.
2
1
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
12.4 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
ČESKY
UPOZORNĚNÍ!
Při vyjímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
37
9. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené
kroky v opačném pořadí. Nejprve vraťte
menší a potom větší panel.
12.5 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2
B
1
7. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte
skleněný kryt.
38
www.electrolux.com
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasaďte skleněný kryt.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou nas‐
tavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka uvolňuje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
ČESKY
39
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazí
F111.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
13.2 Servisní údaje
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15–20 minut.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOB5851AOX
Index energetické účinnosti
92,9
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0,99 kWh/cyklus
40
www.electrolux.com
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0,79 kWh/cyklus
Počet otvorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
39.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
•
•
14.2 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během
přípravy jídla je ponechte zavřená
co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
•
•
•
•
•
Horkovzdušné pečení - je-li to
možné, pro úsporu energie používejte
funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
– Je-li v rámci pečicích funkcí
spuštěn program s volbou času
(Trvání, Ukončení) a doba pečení
je delší než 30 minut, topné
články se automaticky vypnou po
uplynutí 90 % nastaveného času.
Ventilátor a osvětlení nadále
pracují.
Vaření s vypnutým osvětlením během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí zbytková teplota.
Eco funkce - viz „Pečicí funkce“.
Při použití funkce: Horký vzduch s
párou se osvětlení vypne po 30
sekundách. Můžete je podle potřeby
znovu zapnout.
Pokud používáte funkce Eco,
osvětlení se vypne. Můžete je podle
potřeby znovu zapnout.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
41
42
www.electrolux.com
ČESKY
43
867309695-C-252015
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement